Civilutskottets betänkande

2011/12:CU10

Värdering till verkligt värde

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2011/12:26, där det föreslås att vissa bestämmelser om värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde, som ännu inte har fått tillämpas, upphävs. Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2012.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Värdering till verkligt värde

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:26 punkterna 1–3.

Stockholm den 24 november 2011

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Jan Ertsborn (FP), Magdalena Andersson (M), Anti Avsan (M), Carina Ohlsson (S), Eva Bengtson Skogsberg (M), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Hannah Bergstedt (S), Ola Johansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Carina Herrstedt (SD), Marianne Berg (V), Thomas Finnborg (M) och Rose-Marie Carlsson (S).

Utskottets överväganden

Värdering till verkligt värde

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Den 1 januari 2005 ändrades årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av att den s.k. IAS-förordningen trädde i kraft, dvs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och vissa beslutade ändringar i EU:s redovisningsdirektiv (prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89). Genom ändringarna fick företagen möjlighet att tillämpa internationella redovisningsprinciper inom ramen för svensk lag. Lagändringarna innebar att möjligheten att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde utökades. Syftet var att göra det möjligt för företagen att i årsredovisningen tillämpa internationella redovisningsstandarder för redovisning och värdering av bl.a. immateriella tillgångar, biologiska tillgångar och förvaltningsfastigheter.

I avvaktan på viss kompletterande lagstiftning har riksdagen skjutit fram den tidpunkt då de aktuella värderingsbestämmelserna i årsredovisningslagstiftningen får börja tillämpas – enligt den senaste lagändringen till det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

I propositionen lämnar regeringen förslag om att ta bort den möjlighet att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde som införts men som ännu inte fått tillämpas.

Enligt regeringens uppfattning står det inte klart att utvecklingen av god redovisningssed kommer att medföra sådana merkostnader att det är motiverat att införa den kompletterande lagstiftning som behövs för att bestämmelserna om värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde ska kunna tillämpas. En sammantagen bedömning leder enligt regeringen till att värderingsbestämmelserna bör upphävas. Detsamma gäller motsvarande bestämmelser i de särskilda årsredovisningslagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag respektive försäkringsföretag.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2012.

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Lagförslagen i propositionen grundar sig på en departementspromemoria som har utarbetats inom Justitiedepartementet. Promemorian har behandlats vid ett remissmöte.

Utskottets ställningstagande

Lagförslagen har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta de lagförslag som har lagts fram.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:26 Värdering till verkligt värde:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag