Riksdagsskrivelse

2010/11:29

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU13 Följdändringar till en reformerad grundlag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 november 2010

Liselott Hagberg

Ulf Christoffersson