Regeringens proposition 2010/11:6

Informationsutbytesavtal med Monaco Prop.
  2010/11:6

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 september 2010

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av
  upplysningar i skatteärenden ............................................................ 4
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 18
4 Avtalet mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i  
  skatteärenden .................................................................................. 18
  4.1 Lagförslaget ..................................................................... 18
  4.2 Informationsutbytesavtalets ................................innehåll 19
    4.2.1 ........... Avtalets syfte och tillämpningsområde 19
    4.2.2 ..................................................... Definitioner 20
    4.2.3 ................. Utbyte av upplysningar på begäran 20
    4.2.4 .............. Utomlands utförda skatteutredningar 21
    4.2.5 ........................ Möjlighet att avslå en begäran 21
    4.2.6 .......................................................... Sekretess 22
    4.2.7 ........................................................ Kostnader 23

4.2.8Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse .23

4.2.9 Slutbestämmelser ............................................ 23
5 Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m. ............................ 24
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde  
den 30 september 2010 ........................................................................... 25

Prop. 2010/11:6

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:6

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner avtalet mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2.antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

3

2Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges regering och Furstendömet Monacos regering undertecknade den 23 juni 2010 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, franska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet.

Prop. 2010/11:6

4

                          Bilaga Prop. 2010/11:6
AVTAL MELLAN KONUNGA- AGREEMENT BETWEEN THE  
RIKET SVERIGES REGERING GOVERNMENT OF   THE  
OCH     FURSTENDÖMET KINGDOM OF SWEDEN AND  
MONACOS REGERING OM THE GOVERNMENT OF THE  
UTBYTE AV UPPLYSNINGAR PRINCIPALITY OF MONACO  
I SKATTEÄRENDEN     FOR   THE EXCHANGE OF  
                INFORMATION RELATING TO  
                TAX MATTERS        
Konungariket Sveriges regering The Government of the  
och Furstendömet Monacos Kingdom of Sweden and the  
regering, som önskar ingå ett avtal Government of the Principality of  
om utbyte av upplysningar i Monaco, desiring to conclude an  
skatteärenden, har kommit överens Agreement for the exchange of  
om följande:           information relating to tax matters,  
                have agreed as follows:      
Artikel 1             Article 1          
Avtalets syfte och tillämpnings- Object and scope of the Agreement  
område                            
1. De behöriga myndigheterna i 1. The competent authorities of  
de avtalsslutande parterna ska the Contracting Parties shall  
biträda varandra med handräck- provide assistance through  
ning genom utbyte av upplys- exchange of information that is  
ningar som kan antas vara foreseeably relevant to the ad-  
relevanta vid administration och ministration and enforcement of  
verkställighet av de avtalsslutande the domestic laws of the Contrac-  
parternas   interna lagstiftning ting Parties concerning taxes  
avseende skatter som omfattas av covered by this Agreement. Such  
detta avtal. Sådana upplysningar information shall include informa-  
inbegriper upplysningar som kan tion that is foreseeably relevant to  
antas vara relevanta för fast- the determination, assessment and  
ställande, taxering och uppbörd av collection of such taxes, the  
sådana skatter, för indrivning och recovery and enforcement of tax  
andra   exekutiva   åtgärder claims, or the investigation or  
beträffande skattefordringar eller prosecution of tax matters.  
för utredning eller åtal i skatte- Information shall be exchanged in  
ärenden. Upplysningarna ska accordance with the provisions of  
utbytas i   enlighet   med this Agreement and shall be  
bestämmelserna i detta avtal och treated as confidential in the  
ska hållas hemliga på sätt som manner provided in Article 8. The  
anges i artikel 8. De rättigheter rights and safeguards secured to  
som tillkommer personer enligt persons by the laws or  
den anmodade partens lagstiftning administrative practice of the  
eller administrativa praxis förblir requested Party remain applicable  
tillämpliga i den utsträckning de to the extent that they do not  
inte otillbörligt hindrar eller unduly prevent or delay effective 5
fördröjer ett effektivt utbyte av exchange of information.    
upplysningar.                    
2. Detta avtal ska inte påverka 2. This Agreement shall not
tillämpningen i de avtalsslutande affect the application in the
parterna av bestämmelserna om Contracting Parties of the rules on
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål. mutual legal assistance in criminal
3. Detta avtal ska inte tillämpas matters.        
3. This Agreement shall not apply
på ärenden i vilka upplysningar to cases where exchange of infor-
utbyts enligt Rådets förordning mation is provided for by Council
(EG) nr 1798/2003 av den Regulation (EC) No 1798/2003 of
7 oktober 2003 om administrativt 7 October 2003 on administrative
samarbete i fråga om mervärdes- cooperation in the field of value
skatt och om upphävande av added tax and repealing Regu-
förordning (EEG) nr 218/92 eller lation (EEC) No 218/92 or any
senare bestämmelser som ersätter subsequent rules replacing or
eller ändrar denna förordning.   amending this Regulation.  
Artikel 2             Article 2        
Jurisdiktion           Jurisdiction        
Den anmodade parten är inte A requested Party is not
skyldig att lämna upplysningar obligated to provide information
som varken innehas av dess which is neither held by its
myndigheter eller innehas eller authorities nor in the possession or
kontrolleras av personer inom dess control of persons who are within
jurisdiktion.           its territorial jurisdiction.    
Artikel 3             Article 3        
Skatter som omfattas       Taxes covered      
1. De skatter som omfattas av 1. The taxes which are the sub-
detta avtal är skatter av varje slag ject of this Agreement are taxes of
och beskaffenhet som tas ut i de every kind and description im-
avtalsslutande parterna.     posed in the Contracting Parties.
2. Detta avtal tillämpas även på 2. This Agreement shall also
skatter av samma eller i huvudsak apply to any identical or substan-
likartat slag som efter under- tially similar taxes imposed after
tecknandet av avtalet tas ut vid the date of signature of the
sidan av eller i stället för de för Agreement in addition to or in
närvarande utgående skatterna. De place of the existing taxes. The
behöriga myndigheterna i de av- competent authorities of the
talsslutande parterna ska meddela Contracting Parties shall notify
varandra om de väsentliga each other of any substantial
ändringar som gjorts rörande den changes to the taxation and related
skattelagstiftning och de åtgärder information gathering measures
för att inhämta upplysningar som covered by the Agreement.  
omfattas av avtalet.                

Prop. 2010/11:6

6

Artikel 4               Article 4           Prop. 2010/11:6
Definitioner             Definitions          
1. Om inte annat anges, har vid 1. For the purposes of this  
tillämpningen av detta   avtal Agreement, unless otherwise  
följande uttryck nedan angiven defined:            
betydelse:                            
a) ”Monaco” avser Fursten- a) the term “Monaco” means the  
dömet Monacos landområde, inre Principality of Monaco’s land,  
vatten, territorialvatten, däri inbe- internal waters, territorial sea  
gripet sådant områdes havsbotten including its bed and subsoil, the  
och underlag,   luftrummet över air space over them, the exclusive  
dessa områden samt den exklusiva economic zone and the continental  
ekonomiska zonen och kontinen- shelf, over which the Principality  
talsockeln, över vilka Fursten- of Monaco exercises sovereign  
dömet Monaco, i överensstäm- rights and jurisdiction in accor-  
melse med folkrättens regler och dance with the provisions of  
Furstendömet Monacos nationella international law and the Princi-  
lagar och förordningar,   utövar pality of Monaco’s national laws  
suveräna rättigheter   eller and regulations;        
jurisdiktion,                          
b) ”Sverige” avser Konungariket b) the term “Sweden” means the  
Sverige   och   innefattar, när Kingdom of Sweden and, when  
uttrycket används i geografisk used in a geographical sense,  
betydelse, Sveriges   territorium, includes the national territory, the  
Sveriges   territorialvatten och territorial sea of Sweden as well as  
andra havsområden   över vilka other maritime areas over which  
Sverige, i överensstämmelse med Sweden in accordance with  
folkrättens regler, utövar suveräna international   law exercises  
rättigheter eller jurisdiktion,   sovereign rights or jurisdiction;  
c) ”avtalsslutande part” avser c) the term “Contracting Party”  
Sverige eller Monaco beroende på means Sweden or Monaco as the  
sammanhanget,             context requires;        
d) ”behörig myndighet” avser d) the term “competent autho-  
1) i Monaco, ekonomi- och rity” means:          
(i) in Monaco, the Minister of  
finansministern   eller dennes Finance and Economy or his  
befullmäktigade ombud,     authorised representative;    
2) i Sverige, finansministern, (ii) in Sweden, the Minister of  
dennes befullmäktigade ombud Finance, his authorised representa-  
eller den myndighet åt vilken upp- tive or the authority which is de-  
dras att vara behörig myndighet signated as a competent authority  
vid tillämpningen av detta avtal, for the purposes of this Agree-  
e) ”person” inbegriper   fysisk ment;            
  e) the term “person” includes an  
person, bolag och annan person- individual, a company and any  
sammanslutning,           other body of persons;      
f) ”bolag” avser juridisk person f) the term “company” means  
eller annan som vid beskattningen any body corporate or any entity  
behandlas såsom juridisk person, that is treated as a body corporate 7
g) ”bolag vars aktier är föremål for tax purposes;      
g) the term “publicly traded
för allmän omsättning” avser ett company” means any company
bolag vars viktigaste aktieslag är whose principal class of shares is
noterat på en erkänd aktiebörs listed on a recognised stock
under förutsättning att dess exchange provided its listed shares
noterade aktier fritt kan köpas eller can be readily purchased or sold
säljas av allmänheten. Aktier kan by the public. Shares can be
köpas eller säljas ”av allmänheten” purchased or sold “by the public”
om köp eller försäljning av aktier if the purchase or sale of shares is
inte underförstått eller uttryckligen not implicitly or explicitly
begränsats till en avgränsad krets restricted to a limited group of
av investerare,         investors;          
h) ”viktigaste aktieslag” avser h) the term “principal class of
det eller de aktieslag som repre- shares” means the class or classes
senterar majoriteten av rösterna i of shares representing a majority
och värdet av bolaget,       of the voting power and value of
i) ”erkänd aktiebörs” avser the company;      
i) the term “recognised stock
sådan börs som de behöriga exchange” means any stock ex-
myndigheterna i de avtalsslutande change agreed upon by the compe-
parterna kommit överens om,   tent authorities of the Contracting
j) ”kollektiv investeringsfond Parties;          
j) the term “collective invest-
eller kollektivt investerings- ment fund or scheme” means any
system” avser alla åtaganden för pooled investment   vehicle,
kollektiva investeringar oavsett irrespective of legal form. The
juridisk form. ”Publik kollektiv term “public collective investment
investeringsfond eller publikt fund or scheme” means any
kollektivt investeringssystem” av- collective   investment fund or
ser varje kollektiv investerings- scheme provided the units, shares
fond eller kollektivt investerings- or other interests in the fund or
system vars andelar, aktier eller scheme can be readily purchased,
andra rättigheter fritt kan köpas, sold or redeemed by the public.
säljas eller lösas in av allmän- Units, shares or other interests in
heten. Andelar, aktier eller andra the fund or scheme can be readily
rättigheter i fonden eller systemet purchased, sold or redeemed ”by
kan fritt köpas, säljas eller lösas in the public” if the purchase, sale or
”av allmänheten” om köp, för- redemption is not implicitly or
säljning eller inlösen inte under- explicitly restricted to a limited
förstått eller uttryckligen be- group of investors;      
gränsats till en avgränsad krets av              
investerare,                      
k) ”skatt” avser varje skatt som k) the term “tax” means any tax
omfattas av detta avtal,     to which the Agreement applies;
l) ”anmodande part” avser den l) the term “applicant Party”
avtalsslutande part som begär means the Contracting Party
upplysningar,         requesting information;    
m) ”anmodad part” avser den m) the term “requested Party”
avtalsslutande part som har means the Contracting Party
anmodats att lämna upplysningar, requested to provide information;

Prop. 2010/11:6

8

n) ”åtgärder för att inhämta n) the term “information Prop. 2010/11:6
upplysningar” avser lagstiftning gathering measures” means laws  
och administrativa åtgärder eller and administrative or judicial  
domstolsåtgärder vilka möjliggör procedures that enable a Con-  
för en avtalsslutande part att in- tracting Party to obtain and  
hämta och lämna begärda upp- provide the requested information;  
lysningar,                          
o) ”upplysningar” avser varje o) the term “information” means  
faktauppgift, meddelande, hand- any fact, statement or record in  
ling eller annan dokumentation any form whatever.          
oavsett form.                          
2. Då en avtalsslutande part 2. As regards the application of  
tillämpar detta avtal vid någon tid- this Agreement at any time by a  
punkt anses, såvida sammanhanget Contracting Party, any term not  
inte föranleder annat, varje uttryck defined therein shall, unless the  
som inte definierats i avtalet ha context otherwise requires, have  
den betydelse som uttrycket har the meaning that it has at that time  
vid denna tidpunkt enligt den under the law of that Party, any  
partens lagstiftning och den bety- meaning under the applicable tax  
delse som uttrycket har enligt laws of that Party prevailing over a  
tillämplig skattelagstiftning i den- meaning given to the term under  
na part äger företräde framför den other laws of that Party.        
betydelse som uttrycket har enligt                  
annan lagstiftning i denna part.                  
Artikel 5         Article 5              
Utbyte av upplysningar Exchange of information upon  
begäran           request                
1. Den behöriga myndigheten i 1. The competent authority of  
den anmodade parten ska på the requested Party shall provide  
begäran lämna upplysningar för de upon request information for the  
ändamål som anges i artikel 1. purposes referred to in Article 1.  
Sådana upplysningar ska utbytas Such information shall   be  
utan avseende på om det hand- exchanged without regard to  
lande som är föremål för utredning whether the conduct being  
skulle ha utgjort ett brott enligt investigated would constitute a  
den anmodade partens lagstiftning crime under the laws of the  
om ett sådant handlande utförts i requested Party if such conduct  
den anmodade parten.     occurred in the requested Party.    
2. Om de upplysningar som är 2. If the information in the  
tillgängliga för den behöriga possession of the competent  
myndigheten i den anmodade authority of the requested Party is  
parten inte räcker till för att not sufficient to enable it to  
tillmötesgå en begäran om comply with the request for  
upplysningar, ska den anmodade information, that Party shall use all  
parten – utan hinder av att den relevant information gathering  
anmodade parten kanske inte har measures to provide the applicant  
behov av upplysningarna för dess Party with the information  
egna beskattningsändamål – vidta requested, notwithstanding that the 9
alla relevanta åtgärder för att requested Party may not need such
inhämta och lämna de begärda information for its own tax
upplysningarna.         purposes.            
3. Om den behöriga myndig- 3. If specifically requested by
heten i en anmodande part särskilt the competent authority of an
begär det, ska den behöriga applicant Party, the competent
myndigheten i den anmodade authority of the requested Party
parten – i den utsträckning som shall provide information under
detta är tillåtet enligt dess interna this Article, to the extent allowable
lagstiftning – lämna upplysningar under its domestic laws, in the
enligt denna artikel i form av form of depositions of witnesses
upptagande av vittnesberättelser and authenticated copies of
och bestyrkta   kopior av original records.        
originalhandlingar.                        
4. Vardera avtalsslutande parten 4. Each Contracting Party shall
ska säkerställa att den har befo- ensure that its competent authori-
genhet att genom dess behöriga ties for the purposes specified in
myndigheter på begäran och för de Article 1 of the Agreement, have
ändamål som anges i artikel 1 i the authority to obtain and provide
detta avtal, inhämta och lämna: upon request:          
a) upplysningar som innehas av a) information held by banks,
banker, andra finansiella institu- other financial institutions, and
tioner och annan person som any person acting in an agency or
agerar i egenskap av representant fiduciary capacity including nomi-
eller förvaltare, däri inbegripet nees and trustees;        
ombud och trustförvaltare,                    
b) upplysningar om ägarför- b) information regarding the
hållandena i bolag, handelsbolag, ownership of companies, partner-
truster, stiftelser, ”Anstalten” och ships,     trusts, foundations,
andra personer, däri inbegripet – “Anstalten” and other persons,
med de begränsningar som följer including, within the constraints of
av artikel 2 – upplysningar om Article 2, ownership information
ägarförhållandena   rörande alla on all such persons in an
sådana personer i en ägarkedja; i ownership chain; in the case of
fråga om truster, upplysningar om trusts,   information on settlors,
stiftare, förvaltare och förmåns- trustees and beneficiaries; and in
tagare; i fråga om stiftelser, the case of foundations, infor-
upplysningar om stiftare, leda- mation on founders, members of
möter i styrelsen och destinatärer. the foundation council and bene-
Detta avtal medför inte skyldighet ficiaries. Further, this Agreement
för de avtalsslutande parterna att does not create an obligation on
inhämta eller lämna upplysningar the Contracting Parties to obtain or
om ägarförhållanden i bolag vars provide ownership information
aktier är föremål för allmän with respect to publicly traded
omsättning eller i publika kollek- companies or public   collective
tiva investeringsfonder eller investment funds or schemes
publika kollektiva investerings- unless such information can be
system, såvida   inte sådana obtained without giving rise to
upplysningar kan inhämtas utan att disproportionate difficulties.  
det medför oproportionerligt stora                  
svårigheter.                            

Prop. 2010/11:6

10

5. Vid begäran om upplysningar 5. The competent authority of Prop. 2010/11:6
enligt detta avtal ska den behöriga the applicant Party shall provide  
myndigheten i den anmodande the following information to the  
parten till den behöriga myndig- competent authority of the  
heten i den anmodade parten requested Party when making a  
lämna följande upplysningar, för request for information under the  
att visa att de efterfrågade upp- Agreement to demonstrate the  
lysningarna   kan antas   vara foreseeable relevance of the infor-  
relevanta:                 mation to the request:      
a) identiteten på den person som a) the identity of the person  
är föremål för utredning eller under examination or investigation  
undersökning och för   vilken and the period of time with respect  
tidsperiod upplysningar begärs, to which the information is  
b) uppgift om de begärda upp- requested;            
b) a statement of the information  
lysningarna, däri inbegripet deras sought including its nature and the  
närmare beskaffenhet och i vilken form in which the applicant Party  
form som den anmodande parten wishes to receive the information  
önskar att få upplysningarna från from the requested Party;      
den anmodade parten,                      
c) det beskattningsändamål för c) the tax purpose for which the  
vilket upplysningarna efterfrågas, information is sought;      
d) skälen för att anta att de d) grounds for believing that the  
begärda upplysningarna finns i den information requested is held in  
anmodade parten eller innehas the requested Party or is in the  
eller kontrolleras av person inom possession or control of a person  
den anmodade partens jurisdiktion, within the jurisdiction of the  
e) såvitt det är känt, namn och requested Party;          
e) to the extent known, the name  
adress på person som kan antas and address of any person believed  
inneha de begärda upplysningarna, to be in possession of the  
f) uppgift om att begäran är i requested information;      
f) a statement that the request is  
överensstämmelse med lagstift- in conformity with the law and  
ning och administrativ praxis i den administrative practices of the  
anmodande parten och att den applicant Party, that if the  
behöriga   myndigheten i den requested information was within  
anmodande parten – om de the jurisdiction of the applicant  
begärda upplysningarna   fanns Party then the competent authority  
inom denna parts jurisdiktion – of the applicant Party would be  
skulle kunna inhämta upplysning- able to obtain the information  
arna enligt lagstiftning eller veder- under the laws of the applicant  
tagen administrativ praxis i den Party or in the normal course of  
anmodande parten samt att be- administrative practice and that it  
gäran är i överensstämmelse med is in conformity with this  
detta avtal,               Agreement;            
g) uppgift om att den anmo- g) a statement that the applicant  
dande parten har vidtagit alla Party has pursued all means  
åtgärder för att inhämta upplys- available in its own territory to  
ningarna som står till dess obtain the information, except  
förfogande inom dess eget terri- those that would give rise to 11
torium, utom sådana åtgärder som disproportionate difficulties.  
skulle medföra oproportionerligt            
stora svårigheter.                      
6. Den behöriga myndigheten i   6. The competent authority of
den anmodade parten ska snarast the requested Party shall forward
möjligt lämna de begärda upp- the requested information as
lysningarna till den anmodande promptly as possible to the
parten. För att tillgodose ett applicant Party. To ensure a
skyndsamt svar ska den behöriga prompt response, the competent
myndigheten i den   anmodade authority of the requested Party
parten:                   shall:        
a) Till den behöriga myndig-   a) Confirm receipt of a request
heten i den anmodande parten in writing to the competent
skriftligen bekräfta mottagandet av authority of the applicant Party
begäran och inom 60 dagar efter and shall notify the competent
mottagandet underrätta den behö- authority of the applicant Party of
riga myndigheten i den anmo- deficiencies in the request, if any,
dande parten om eventuella brister within 60 days of the receipt of the
i begäran.                 request.      
b) Om den behöriga myndig-   b) If the competent authority of
heten i den anmodade parten inte the requested Party has been
har kunnat inhämta och lämna de unable to obtain and provide the
begärda upplysningarna inom information within 90 days of
90 dagar från det att begäran togs receipt of the request, including if
emot, däri inbegripet om det it encounters obstacles in
föreligger förhinder att tillhanda- furnishing the information or it
hålla upplysningarna eller om den refuses to furnish the information,
behöriga myndigheten vägrar att it shall immediately inform the
lämna upplysningarna, ska den applicant Party, explaining the
omedelbart underrätta den anmo- reason for its inability, the nature
dande parten om detta och ange of the obstacles or the reasons for
skälen för att den inte kunnat its refusal.      
inhämta och tillhandahålla upplys-            
ningarna,   vilka hinder som            
föreligger eller skälen för dess            
vägran.                              
Artikel 6                 Article 6      
Utomlands utförda skatteutred- Tax examinations abroad    
ningar                              
1. En avtalsslutande part får   1. A Contracting Party may
tillåta att företrädare för den allow representatives of the
behöriga myndigheten i den andra competent authority of the other
avtalsslutande parten   närvarar i Contracting Party to enter the
den förstnämnda parten för att territory of the first-mentioned
höra fysiska personer och granska Party to interview individuals and
handlingar efter skriftligt medgi- examine records with the written
vande av de berörda personerna. consent of the persons concerned.
Den behöriga myndigheten i den The competent authority of the

Prop. 2010/11:6

12

sistnämnda parten ska meddela second-mentioned Party shall Prop. 2010/11:6
den behöriga myndigheten i den notify the competent authority of  
förstnämnda parten om tid och the first-mentioned Party of the  
plats för mötet med dessa time and place of the meeting with  
personer.               the individuals concerned.    
2. På begäran av den behöriga 2. At the request of the  
myndigheten i en avtalsslutande competent authority of one  
part får den behöriga myndigheten Contracting Party, the competent  
i den andra avtalsslutande parten authority of the other Contracting  
tillåta att företrädare för den Party may allow representatives of  
behöriga myndigheten i den först- the competent authority of the  
nämnda parten är närvarande vid first-mentioned Party to be present  
skatteutredning i den sistnämnda at the appropriate part of a tax  
parten till den del detta anses examination in the second-  
lämpligt.               mentioned Party.        
3. Bifalls en begäran enligt 3. If the request referred to in  
punkt 2 ska den behöriga myndig- paragraph 2 is acceded to, the  
heten i den avtalsslutande part som competent authority of the  
utför utredningen snarast möjligt Contracting Party conducting the  
underrätta den behöriga myndig- examination shall, as soon as  
heten i den andra parten om tid possible, notify the competent  
och plats för utredningen, om den authority of the other Party about  
myndighet eller person som the time and place of the  
bemyndigats att utföra utredningen examination, the authority or  
samt om de förfaranden och official designated to carry out the  
villkor som den   förstnämnda examination and the procedures  
parten fastställt för utförandet av and conditions required by the  
utredningen. Alla beslut beträffan- first-mentioned Party for the  
de utförandet av utredningen ska conduct of the examination. All  
fattas av den part som utför decisions with respect to the  
utredningen.             conduct of the tax examination  
                  shall be made by the Party  
                  conducting the examination.    
Artikel 7             Article 7          
Möjlighet att avslå en begäran Possibility of declining a request  
1. Den anmodade parten har inte 1. The requested Party shall not  
skyldighet att inhämta eller lämna be required to obtain or provide  
upplysningar som den anmodande information that the applicant  
parten inte skulle kunna inhämta Party would not be able to obtain  
enligt dess lagstiftning för under its own laws for purposes of  
administration eller verkställighet the administration or enforcement  
av dess egen skattelagstiftning. of its own tax laws. The competent  
Den behöriga myndigheten i den authority of the requested Party  
anmodade parten får avslå en may decline to assist where the  
begäran när begäran inte har gjorts request is not made in conformity  
i överensstämmelse med detta with this Agreement.      
avtal.                          
2. Bestämmelserna i detta avtal 2. The provisions of this 13

ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3.Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när sådan kommunikation:

a)förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk rådgivning, eller

b)förevarit i syfte att användas under pågående eller förestående rättsliga förfaranden.

4.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

5.En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6.Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar om den anmodande parten har begärt upplysningarna för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed sammanhängande krav, som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3.The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

a)produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

b)produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4.The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5.A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6.The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the applicant Party to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the applicant Party in the same circumstances.

Prop. 2010/11:6

14

Artikel 8             Article 8           Prop. 2010/11:6
Sekretess             Confidentiality          
Alla upplysningar som tas emot Any information received by a
av en avtalsslutande part med stöd Contracting Party under this
av detta avtal ska hållas hemliga Agreement shall be treated as
på samma sätt som upplysningar confidential in the same manner as
som inhämtats med stöd av den information obtained under the
interna lagstiftningen i denna part domestic laws of that Party and
och får yppas endast för personer may be disclosed only to persons
eller myndigheter (däri inbegripet or authorities (including courts and
domstolar och förvaltningsorgan) administrative bodies) in the
inom den avtalsslutande partens jurisdiction of the Contracting
jurisdiktion som har befattning Party concerned   with the
med taxering   eller uppbörd, assessment or collection of, the
exekutiva åtgärder eller åtal, eller enforcement or prosecution in
handläggning av   överklagande, respect of, or the determination of
avseende de skatter som omfattas appeals in relation to, the taxes
av detta avtal. Sådana personer covered by this Agreement. Such
eller myndigheter ska använda persons or authorities shall use
dessa upplysningar endast för such information only for such
sådana ändamål. De får yppa purposes. They may disclose the
upplysningarna   vid offentliga information in   public court
domstolsförhandlingar eller i dom- proceedings or in judicial
stolsavgöranden. Upplysningarna decisions. The information may
får inte yppas för annan person, not be disclosed to any other
institution eller myndighet eller för person or entity or authority or any
annan jurisdiktion utan uttryckligt other jurisdiction without the
skriftligt medgivande av den express written consent of the
behöriga myndigheten i den competent authority of the
anmodade parten.         requested Party.          
Artikel 9 Article 9      
Kostnader Costs      
De avtalsslutande parternas Incidence of costs incurred in
behöriga myndigheter ska komma providing assistance shall be
överens om fördelningen av agreed by the competent
uppkomna kostnader för hand- authorities of the Contracting
räckning. Parties.      
Artikel 10 Article 10  
Lagstiftning om implementering Implementation legislation  
De avtalsslutande parterna ska The Contracting Parties shall
anta sådan lagstiftning som är enact any legislation necessary to
nödvändig för att uppfylla och ge comply with, and give effect to,
verkan åt villkoren i avtalet. the terms of the Agreement. 15

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får, utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse med stöd av denna artikel.

Article 11

Mutual agreement procedure

1.Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Artikel 12 Article 12
Ikraftträdande Entry into force

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av respektive avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot och tillämpas

a)i skattebrottsärenden, från och med dagen för ikraftträdandet,

b)i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

1.Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

a)for criminal tax matters, from the date of entry into force;

b)for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the date on which the Agreement enters into force.

Prop. 2010/11:6

16

Prop. 2010/11:6

Artikel 13 Article 13
Upphörande Termination

1.Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2.I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna

iartikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 23 juni 2010 i två exemplar på svenska, franska och engelska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna, ska den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Gunnar Lund

För Furstendömet Monacos regering

Franck Biancheri

1.This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination to the other Contracting Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

2.In the event of termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 23th day of June 2010, in duplicate in the Swedish, French and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of the

Kingdom of Sweden

Gunnar Lund

For the Government of the

Principality of Monaco

Franck Biancheri

17

Prop. 2010/11:6

3 Ärendet och dess beredning

Förhandlingar om informationsutbytesavtal med Monaco har förts under 2009 och 2010. Utkast till avtal färdigställdes i juni 2010. Utkastet var upprättat på engelska. En svensk och en fransk text har därefter upprättats. Den engelska och den svenska texten har remitterats till

Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet undertecknades i Paris den 23 juni 2010.

Inom Finansdepartementet har upprättats ett förslag till lag om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Lagrådet

Genom den föreslagna lagen införlivas det avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 23 juni 2010 i svensk lagstiftning. Lagförslaget är författningstekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal. Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Monaco. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget

att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Monaco.

4.1Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på engelska, svenska och franska. Den engelska och den svenska texten framgår av bilagan till lagen. Den franska texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementet.

Enligt artikel 12 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

18

4.2 Informationsutbytesavtalets innehåll Prop. 2010/11:6

Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Modellavtalet har utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD- länder och från Aruba, Bermuda, Bahrain, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna och San Marino.

Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1 Avtalets syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av punkt 1 följer  
att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta  
vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning  
avseende skatter som omfattas av avtalet. Däri inbegrips upplysningar  
som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av  
sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande  
skattefordringar eller för utredning eller åtal i skatteärenden. Vidare  
anges att de rättigheter som tillkommer personer enligt den anmodade  
partens lagstiftning eller administrativa praxis förblir tillämpliga i den  
utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte  
av upplysningar. Punkt 1 i artikeln överensstämmer med motsvarande  
bestämmelser i modellavtalet.  
I punkt 2 anges i förtydligande syfte att avtalet inte ska påverka  
tillämpningen i de avtalsslutande parterna av bestämmelser om  
ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.  
I punkt 3 finns en bestämmelse enligt vilken avtalet inte ska tillämpas  
på ärenden i vilka upplysningar utbyts enligt rådets förordning (EG)  
nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga  
om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92  
eller senare bestämmelser som ersätter eller ändrar denna förordning.  
Bestämmelsen innebär att informationsutbyte avseende mervärdesskatt i  
första hand ska ske med stöd av EU-rätten och att informations-  
utbytesavtalet, vad avser mervärdesskatt, ska tillämpas endast i de  
situationer där upplysningar inte utbyts med stöd av nämnda förordning.  
I artikel 2 finns en bestämmelse om jurisdiktion, i vilken anges att den  
part som har anmodats att lämna upplysningar inte är skyldig att lämna  
upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller 19
 

kontrolleras av person inom dess jurisdiktion. Artikeln överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. Enligt punkt 1 omfattar avtalet skatter av varje slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande parterna. Av punkt 2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1.

4.2.2Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitionerna överensstämmer med motsvarande definitioner i modellavtalet.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet.

I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförts i den parten.

Av artikel 5.2, som kompletterar artikel 5.1, framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnesberättelser och bestyrkta kopior av originalhandlingar.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de för de ändamål som anges i artikel 1 har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, styrelsemedlemmar och destinatärer.

Prop. 2010/11:6

20

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran Prop. 2010/11:6 om upplysningar ska innehålla.

Av artikel 5.6 framgår att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten.

4.2.4Utomlands utförda skatteutredningar

Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar, vilka överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. Enligt artikel 6.1 får en avtalsslutande part tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga.

Enligt artikel 6.2 får den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Den part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen.

4.2.5Möjlighet att avslå en begäran

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns införda i artikel 7. Bestämmelserna i artikeln överensstämmer med motsvarande bestämmelser i modellavtalet. I artikel 7.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte har gjorts i överensstämmelse med avtalet.

I artikel 7.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådana hemligheter eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de uppfyller villkoren i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller

utgör information om ägarförhållanden.

21

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

Syftet med artikel 7.6 är att förhindra att avtalet tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering av medborgare i den anmodade parten. Enligt bestämmelsen får den anmodade parten avslå en begäran om upplysningar om dessa begärs av den anmodande parten för administration eller verkställighet av en bestämmelse i den anmodande partens skattelagstiftning som under samma förhållanden diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats med stöd av den interna lagstiftningen i denna part. Vidare anges att sådana upplysningar endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av överklagande avseende de skatter som omfattas av avtalet. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande. Av artikeln framgår också att upplysningarna får yppas för andra personer, institutioner, myndigheter eller jurisdiktioner än de angivna, men endast efter uttryckligt och skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i

Prop. 2010/11:6

22

ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt Prop. 2010/11:6 utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i

nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 2–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för detta avtal omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

Enligt artikel 9 ska de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter komma överens om fördelningen av de kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om handräckning. Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med modellavtalet.

4.2.8Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 11.

4.2.9Slutbestämmelser

Artiklarna 12 och 13 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 12 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

23

5Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Monaco.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Prop. 2010/11:6

24

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz, Ohlsson

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 2010/11:6 Informationsutbytesavtal med Monaco.

Prop. 2010/11:6

25