Regeringens proposition 2010/11:48

Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet Prop.
vid proviantering 2010/11:48

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 december 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas förfarandet vid förflyttningar av obeskattade alkohol- och tobaksvaror från ett skatteupplag eller en importplats till ett fartyg eller luftfartyg för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord.

Inom EU har nya bestämmelser på tullområdet införts som innebär att formaliteterna för exportdeklarationer ska användas vid skattebefriade leveranser till fartyg och luftfartyg. Förslagen i propositionen avser att göra det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovsförfarande vid förflyttningar av alkohol- och tobaksvaror när leveranser för skattebefriad proviantering sker från ett skatteupplag eller en importplats i en medlemsstat till fartyg och luftfartyg som befinner sig i en annan medlemsstat inom EU.

I propositionen föreslås även en mindre ändring av bestämmelserna vad avser behörig myndighet för lämnande av s.k. exportrapport i EMCS. Dessutom föreslås en mindre ändring av bestämmelsen om undantag från krav på säkerhet för betalning av skatt vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi och alkohollagen (2010:1622). Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om  
    tobaksskatt.......................................................................... 5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt...................................................................... 10

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi .................................................................. 15

2.4Förslag till lag om ändring i alkohollagen

    (2010:1622)...................................................................... 18
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 20
4 Uppskovsordningen och proviantering........................................... 21
  4.1 Proviantering.................................................................... 21
  4.2 Uppskovsförfarandet........................................................ 21
  4.3 Användandet av exportformaliteter vid proviantering ..... 22

4.4Flyttningar till fartyg och luftfartyg i en annan

    medlemsstat inom EU för proviantering .......................... 24
  4.5 Flyttningar inom Sverige för proviantering...................... 28
5 Behörig myndighet vid avslutande av flyttning genom  
  exportrapport .................................................................................. 30
6 Undantag från säkerhet vid leverans av bränsle med fartyg  
  eller via rörledning.......................................................................... 31
7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................................. 32
8 Offentligfinansiella och andra effekter ........................................... 33
9 Författningskommentar................................................................... 34

9.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt........................................................................ 34

9.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt...................................................................... 37

9.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi .................................................................. 38

9.4Förslaget till lag om ändring i alkohollagen

  (2010:1622)...................................................................... 39
Bilaga 1 Lagförslaget i departementspromemorian Ändrade  
  bestämmelser om punktskatteförfarandet vid  
  proviantering av varor .......................................................... 40
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna till  
  departementspromemorian Ändrade bestämmelser om  
  punktskatteförfarandet vid proviantering av varor ............... 56
Bilaga 3 Lagförslaget i departementspromemorian Jämkning av  
  säkerhetsbelopp vid leverans av bränsle med fartyg  
  eller via rörledning ............................................................... 57

Prop. 2010/11:48

2

Bilaga 4 Lagförslaget i lagrådsremissen Ändrade bestämmelser Prop. 2010/11:48
  om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor,  
  m.m. ..................................................................................... 58
Bilaga 5 Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Ändrade  
  bestämmelser om punktskatteförfarandet vid  
  proviantering av varor, m.m................................................. 73
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 december  
  2010 ...................................................................................... 76

3

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4.lag om ändring i alkohollagen (2010:1622).

Prop. 2010/11:48

4

Prop. 2010/11:48

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt1 dels att 33 § ska upphöra att gälla,

dels att 8 b, 22, 22 d, 22 f, 23, 24, 25 och 31 e §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 b §2

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast 1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1. ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EG-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

1Senaste lydelse av 33 § 2009:1501.

2Senaste lydelse 2009:1501.

5

2. ett skatteupplag eller platsen Prop. 2010/11:48
för import i Sverige till ett fartyg
eller luftfartyg i ett annat EG-land.
Fjärde stycket gäller endast om
varorna enligt lagen (1999:446)
om proviantering av fartyg och
luftfartyg eller enligt nationell
lagstiftning i det EG-land där
varorna tas emot, får tas emot för
skattebefriad förbrukning eller
försäljning ombord fartyget

eller luftfartyget.

22 §3

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 22 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, och

5. exportrapporter enligt 22 f § 5. exportrapporter enligt 22 f §
andra stycket. andra och tredje styckena.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 23 a och 24 §§.

Bestämmelserna i 22 b–22 e och 23 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium

gäller inte bestämmelserna i 22 b–25 §§.  
  22 d §4  
Den som avsänt varor under ett Den som avsänt varor under ett
uppskovsförfarande får via det uppskovsförfarande får via det
datoriserade systemet ändra flytt- datoriserade systemet ändra flytt-
ningens destination. Den nya ningens destination. Den nya
destinationen måste vara en sådan destinationen måste vara en sådan
destination som avses i 8 b § första destination som avses i 8 b § första
stycket 1 a, b eller c, eller en direkt stycket 1 a, b eller c, 8 b § fjärde
leveransplats.   stycket eller en direkt leverans-
    plats.  

3Senaste lydelse 2009:1501.

4Senaste lydelse 2009:1501.

6

Prop. 2010/11:48

22 f §5

Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 8 b § första Vid flyttning enligt 8 b § första
stycket 1 c som avslutas med att stycket 1 c ska Skatteverket, efter
varorna exporteras, ska Tullverket det att ett intyg har erhållits från
via det datoriserade systemet Tullverket om att varorna har
lämna en rapport om att varorna lämnat EG, via det datoriserade
lämnat EG (exportrapport). systemet lämna en rapport om att
  varorna har exporterats
  (exportrapport).  
  Vid flyttning enligt 8 b § fjärde
  stycket 2 ska Skatteverket, efter det
  att ett intyg har erhållits från
  Tullverket om att varorna tagits
  emot på fartyget eller luftfartyget,
  via det datoriserade systemet
  lämna en rapport om att
  flyttningen har avslutats. En sådan
  rapport ska lämnas i form av en
  exportrapport.  
  23 §6    

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en export- i tillämpliga delar när en export-
rapport inte kan utfärdas via det rapport inte kan utfärdas via det
datoriserade systemet. I sådant fall datoriserade systemet. I sådant fall
är det Tullverket som ska intyga ska Tullverket till Skatteverket
att flyttningen avslutats. lämna ett intyg enligt 22 f § andra
  eller tredje stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

5Senaste lydelse 2009:1501.

6Senaste lydelse 2009:1501.

7

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten.

Prop. 2010/11:48

24 §7

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

25 §8

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 8 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 22 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 8 b § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 22 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

31 e §9

Den som har tillstånd enligt Den som har tillstånd enligt
lagen (1999:446) om proviantering lagen (1999:446) om proviantering
av fartyg och luftfartyg får, i av fartyg och luftfartyg får, i
enlighet med vad som anges i enlighet med vad som anges i
tillståndet, från en upplagshavare tillståndet, ta emot tobaksvaror
ta emot tobaksvaror utan skatt utan skatt

7Senaste lydelse 2009:1501.

8Senaste lydelse 2009:1501.

9Senaste lydelse 2009:1501.

8

1. för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk Prop. 2010/11:48 ort, eller

2. för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Första stycket gäller endast om tobaksvarorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EG-land.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

9

Prop. 2010/11:48

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h och 33 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 b §1

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast 1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från alkoholskatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EG-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EG-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller enligt nationell lagstiftning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för

1 Senaste lydelse 2009:1503.

10

skattebefriad förbrukning eller Prop. 2010/11:48 försäljning ombord på fartyget

eller luftfartyget.

21 §2

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 21 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 21 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 21 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 21 f § första stycket, och

5. exportrapporter enligt 21 f § 5. exportrapporter enligt 21 f §
andra stycket. andra och tredje styckena.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 22 a och 23 §§.

Bestämmelserna i 21 b–21 e och 22 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium

gäller inte bestämmelserna i 21 b–24 §§.      
      21 d §3      
Den som avsänt varor under ett Den som avsänt varor under ett
uppskovsförfarande får via det uppskovsförfarande får via det
datoriserade systemet ändra datoriserade systemet ändra
flyttningens destination. Den nya flyttningens destination. Den nya
destinationen måste vara en sådan destinationen måste vara en sådan
destination som avses i 7 b § första destination som avses i 7 b § första
stycket 1 a, b eller c, eller en direkt stycket 1 a, b eller c, 7 b § fjärde
leveransplats.     stycket eller en direkt leverans-
        plats.      
      21 f §4      

Den som på en sådan destination som avses i 7 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 7 b § första Vid flyttning enligt 7 b § första
stycket 1 c som avslutas med att stycket 1 c ska Skatteverket, efter
varorna exporteras, ska Tullverket det att ett intyg har erhållits från

2Senaste lydelse 2009:1503.

3Senaste lydelse 2009:1503.

4Senaste lydelse 2009:1503.

11

via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna lämnat EG (exportrapport).

Tullverket om att varorna har Prop. 2010/11:48
lämnat EG, via det datoriserade
systemet lämna en rapport om att
varorna har exporterats

(exportrapport).

Vid flyttning enligt 7 b § fjärde stycket 2 ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna har tagits emot på fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av en exportrapport.

22 §5

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 7 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 23 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en i tillämpliga delar när en
exportrapport inte kan utfärdas via exportrapport inte kan utfärdas via
det datoriserade systemet. I sådant det datoriserade systemet. I sådant
fall är det Tullverket som ska fall ska Tullverket till Skatteverket
intyga att flyttningen avslutats. lämna ett intyg enligt 21 f andra
  eller tredje stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

23 §6

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 21 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett

5Senaste lydelse 2009:1503.

6Senaste lydelse 2009:1503.

12

elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varu- Prop. 2010/11:48 flyttningen.

Första och andra styckena gäller Första och andra styckena gäller
i tillämpliga delar när export- i tillämpliga delar när export-
rapport inte kan lämnas. I dessa rapport inte kan lämnas. I sådant
fall är det Tullverket som ska fall ska Skatteverket, efter det att
upprätta rapporten. ett intyg enligt 21 f § andra eller
  tredje stycket har erhållits från
  Tullverket, upprätta rapporten.

24 §7

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 7 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 21 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 7 b § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 21 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

31 h §8

Den som har tillstånd enligt Den som har tillstånd enligt
lagen (1999:446) om proviantering lagen (1999:446) om proviantering
av fartyg och luftfartyg får, i av fartyg och luftfartyg får, i
enlighet med vad som anges i enlighet med vad som anges i
tillståndet, från en upplagshavare tillståndet, ta emot alkoholvaror
ta emot alkoholvaror utan skatt utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Första stycket gäller endast om alkoholvarorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i ett annat EG-land.

7Senaste lydelse 2009:1503.

8Senaste lydelse 2009:1503.

13

33 §9

En registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1.som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

2.som sålts ombord på resa till tredje land.

En registrerad varumottagare, som har godkänts som skatte-

befriad förbrukare enligt 31 e §, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

1.för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket

2–6,

2.i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,

3.för vetenskapligt ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

9 Senaste lydelse 2009:1503.

Prop. 2010/11:48

14

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10 och 11 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.      
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  4 kap.          
  8 a §1          
Om leverans av bränsle enligt Om leverans av bränsle enligt
4 § första stycket eller 8 § sker 4 § första stycket eller 8 § sker
med fartyg eller via rörledning kan med fartyg eller via rörledning får
Skatteverket medge att upplags- Skatteverket medge att upplags-
havaren eller den registrerade havaren eller den registrerade
avsändaren inte behöver ställa avsändaren inte behöver ställa
säkerhet för betalning av skatten. säkerhet för betalning av skatten.
    Ett sådant medgivande får endast
    lämnas om det är förenligt med

överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

6 kap.

8 §2

Den som på en sådan destination som avses 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c som avslutas med att bränslet exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet lämnat EG

1Senaste lydelse 2009:1493.

2Senaste lydelse 2009:1493.

Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det att ett intyg har erhållits från Tullverket om att bränslet lämnat EG, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att

Prop. 2010/11:48

15

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 8 § andra stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten.
(exportrapport). bränslet har exporterats Prop. 2010/11:48
  (exportrapport).  

8 a §3

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en export- i tillämpliga delar när en export-
rapport inte kan utfärdas via det rapport inte kan utfärdas via det
datoriserade systemet. I sådant fall datoriserade systemet. I sådant fall
är det Tullverket som ska intyga ska Tullverket till Skatteverket
att flyttningen avslutats. lämna ett intyg enligt 8 § andra
  stycket.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

10 §4

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

3Senaste lydelse 2009:1493.

4Senaste lydelse 2009:1493.

16

11 §5 Prop. 2010/11:48
När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument  
och uppgifter snarast lämnas i systemet:  

1.Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

5 Senaste lydelse 2009:1493.

17

Prop. 2010/11:48

2.4Förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4kap.

4 §

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i landet endast av partihandlare samt av detaljhandelsbolaget för att bolaget ska kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 kap. 4 §.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker föras in

1.av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

2.av en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna och själv transporterar dem till Sverige, eller som utför arbete på transportmedel, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som flyttat till Sverige, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testamente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

8.av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om provian-

tering av fartyg och luftfartyg, om 18

dryckerna är avsedda för användning i enlighet med tillståndet.

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som medförs som proviant på järnvägståg i internationell trafik får föras in i den utsträckning som krävs för servering av passagerare under tågets färd inom landet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Prop. 2010/11:48

19

Prop. 2010/11:48

3 Ärendet och dess beredning

I propositionen behandlas förfarandet vid förflyttningar av alkohol- och tobaksvaror för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg. Sveriges Skeppshandlareförbund har i skrivelse som inkom till Finansdepartementet den 15 mars 2010 framhållit att den svenska lagstiftningen på punktskatteområdet medför vissa problem för upplagshavare som levererar varor för proviantering till fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land (Fi2010/1602). Sveriges Skeppshandlareförbund hemställer därför att skeppshandel ska klassas som export vad gäller fartyg i utrikes frakt och att punktskattefrågorna ska samordnas med övrig lagstiftning som berör skeppshandeln.

Frågan om förfarandet vid proviantering av varor har även diskuterats inom EU. Dessa diskussioner har medfört att en ny artikel har införts i rådets förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EUT L 253, 11.10.1993, s. 1, Celex 31993R2454).

Det har vidare uppmärksammats att en ändring bör göras av bestämmelserna om behörig myndighet att lämna s.k. exportrapport i EMCS.

En promemoria som behandlar de ovan beskrivna frågorna har tagits fram inom Finansdepartementet. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2010/4456). I förhållande till promemorian har förslaget om att flyttningar inom Sverige för proviantering ska ske under skatteuppskov utgått.

I propositionen behandlas vidare fråga om samtycke från andra medlemsstater till möjligheten för Skatteverket att medge undantag från krav på säkerhet för betalning av skatt vid leveranser av bränsle med fartyg eller via rörledning. En promemoria som behandlar denna fråga har tagits fram inom Finansdepartementet. Promemorians lagförslag finns i bilaga 3. Promemorian har remitterats till Förvaltningsrätten i Falun och Skatteverket. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2010/4581).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 11 november 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådets yttrande finns i bilaga 5.

Regeringen har i propositionen i huvudsak följt Lagrådets synpunkter. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 4.4, 5 och 7 samt i författningskommentaren.

I förhållande till förslagen i lagrådsremissen har en anpassning skett till den nya alkohollag som beslutades av riksdagen den 1 december 2010

20

(prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36). Dessutom har Prop. 2010/11:48 vissa redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

4 Uppskovsordningen och proviantering

4.1Proviantering

Med proviantering avses i detta sammanhang att varor tas emot för förbrukning, eller i vissa fall försäljning, ombord på ett fartyg eller luftfartyg. Vid resor till platser utanför EU:s skatteområde får proviantering av obeskattade gemenskapsvaror enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg ske för försäljning ombord. Vid resor till utländsk ort får proviantering ske av obeskattade gemenskapsvaror för förbrukning ombord (3 § första stycket). Proviantering får således under vissa förhållanden ske med obeskattade varor även om resan endast går till en annan medlemsstat inom EU. I vissa fall får proviantering även ske med icke-gemenskapsvaror för förbrukning ombord (3 § andra stycket). För att proviantering ska få ske med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror måste tillstånd sökas hos Tullverket (7 och 10 §§). Ett tillstånd till proviantering kan beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luftfartyget för viss tid eller för varje tillfälle som proviantering sker (7 §). Vad avser mervärdesskatt finns särskilda regler om proviantering i mervärdesskattelagen (1994:200). Detta berörs inte närmare i denna promemoria.

Nationella bestämmelser om proviantering med obeskattade varor för förbrukning och/eller försäljning ombord på fartyg och luftfartyg finns även i andra medlemsstater inom EU.

4.2 Uppskovsförfarandet

Uppskovsförfarandet regleras i punktskattedirektivet (rådets direktiv  
2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punkt-  
skatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, EUT L 9, 14.1.2009, s.  
12, Celex 32008L0118). Reglerna i punktskattedirektivet innebär bl.a. att  
skatten på vissa punktskattepliktiga varor och bränslen ska tas ut i det  
land där varan eller bränslet släpps för konsumtion med konsumtions-  
landets skattesats. Skatten tillfaller konsumtionslandet.  
De unionsrättsliga reglerna om ett uppskovsförfarande för punktskatt  
infördes redan 1992 genom cirkulationsdirektivet (rådets direktiv  
92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-  
skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana  
varor, EGT L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012). Cirkulations-  
direktivet har, från den 1 april 2010, ersatts av punktskattedirektivet  
(prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121). Uppskovs-  
förfarandet är, såvitt nu är aktuellt, genomfört i lagen (1995:1563) om  
tobaksskatt, förkortad LTS, och lagen (1994:1564) om alkoholskatt,  
förkortad LAS. 21
 

Genom uppskovsförfarandet åstadkoms att varor under vissa Prop. 2010/11:48 förutsättningar, oavsett att de i och för sig är skattepliktiga, kan

tillverkas, bearbetas, förvaras och flyttas utan att det medför några beskattningskonsekvenser. I huvudsak sker hanteringen inom ramen för ett system med skatteupplag, som förestås av godkända upplagshavare.

Varor får enligt punktskattedirektivet flyttas under ett uppskovsförfarande om de flyttas från ett skatteupplag till vissa i direktivet angivna platser, såsom ett annat skatteupplag, en registrerad mottagare eller en plats där de punktskattepliktiga varorna lämnar gemenskapens territorium (artikel 17). Ett nytt datoriserat system för att hantera flyttningar under uppskovsförfarande (Excise Movement Control System, EMCS) har införts under år 2010 och kommer att användas fullt ut från och med den 1 januari 2011 (se prop. 2009/10:40). För flyttning under uppskovsförfarande krävs att de varor som flyttas omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument som upprättas i EMCS. En flyttning som innebär att varorna lämnar EU:s punktskatteområde ska avslutas genom en s.k. exportrapport (artikel 25 och 28).

Punktskattedirektivet ger utrymme för medlemsstaterna att bibehålla sina nationella bestämmelser om undantag från skatteplikt vid proviantering (artikel 41).

4.3Användandet av exportformaliteter vid proviantering

Den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och  
luftfartyg får ta emot tobaksvaror och alkoholvaror från en upplagshavare  
utan skatt (31 e § LTS, 31 h § LAS). När varor skickas från en upplags-  
havare till en sådan aktör omfattas dock förflyttningen enligt nuvarande  
lagstiftning inte av reglerna om skatteuppskov. Detta eftersom situa-  
tionen inte ryms inom de i lagen angivna situationer där varor får flyttas  
under skatteuppskov. Skattefriheten åstadkoms i stället genom en möjlig-  
het för upplagshavaren att erhålla avdrag för skatten (32 § LTS, 32 §  
LAS).  
Det förekommer även att varor flyttas från ett skatteupplag i en  
medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat.  
Nationella bestämmelser om skattefrihet vid proviantering av varor för  
förbrukning ombord på fartyg och luftfartyg finns i flera länder inom EU.  
Eftersom punkskattedirektivet tillåter varje medlemsstat att behålla sina  
interna regler på detta område ser bestämmelserna dock olika ut i olika  
stater. Enligt svensk lagstiftning kan t.ex. inte en vara flyttas från ett  
skatteupplag direkt till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat  
under skatteuppskov utan flyttningen måste gå via en upplagshavare eller  
registrerad mottagare. Inte heller kan en vara flyttas från ett skatteupplag  
i en annan medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige under  
skatteuppskov utan flyttningen måste i dessa fall gå till en registrerad  
mottagare.  
En flyttning av varor mellan aktörer i olika medlemsstater inom EU:s  
punktskatteområde utgör enligt punktskattereglerna inte export. Med  
export avses i stället att varorna lämnar EU:s punktskatteområde för ett  
tredje land. I vissa andra medlemsstater används dock formaliteterna för  
exportförfarande vid proviantering. 22

Frågan om hur förfarandet vid förflyttning av varor för proviantering ska hanteras är en fråga som uppmärksammats inom EU och frågan har diskuterats inom den s.k. punktskattekommittén. I samband med diskussionerna inom punktskattekommittén har konstaterats att flyttningar till ett fartyg eller luftfartyg för proviantering inte i egentlig mening ryms inom punktskattedirektivets uppräkning av förflyttningar under uppskov. Mot bakgrund av de problem som framkommit vid förflyttningar av varor för proviantering bedömdes dock som lämpligt att använda formaliteterna för det förfarande inom uppskovsordningen och EMCS som annars används vid förflyttningar till en plats utanför EU:s punktskatteområde (export) även vid flyttningar av varor till någon som får ta emot skattefria varor för proviantering. En förflyttning som avslutas med export ska enligt punktskattedirektivet avslutas genom en s.k. exportrapport. En sådan exportrapport grundas på intyg som lämnas av tullmyndigheterna i samband med export.

Frågan om hanteringen av varor som provianteras har även diskuterats inom tullkodexkommittén. Dessa diskussioner har föranlett en ändring i tillämpningsföreskrifterna till den s.k. tullkodexen. Genom denna ändring (se kommissionens förordning [EU] nr 430/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av förordning [EEG] nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning [EEG] nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, EUT L 125, 21.5.2010, s. 10, Celex 32010R0430) införs en ny artikel 786 med följande lydelse:

”1. Förfarandet för export enligt artikel 161.1 i kodexen ska användas när gemenskapsvaror ska föras till en bestämmelseort utanför gemenskapens tullområde.

2. Formaliteterna för exportdeklarationen enligt detta kapitel ska även användas när

a)gemenskapsvaror ska befordras till och från territorier inom gemenskapens tullområde där direktiv 2006/112/EG eller direktiv 2008/118/EG inte tillämpas,

b)gemenskapsvaror sänds som skattebefriade leveranser till luftfartyg och fartyg, oavsett luftfartygets eller fartygets bestämmelseort.

I de fall som avses i leden a och b ska det dock inte vara obligatoriskt att i exportdeklarationen ange de uppgifter för en summarisk utförseldeklaration som anges i bilaga 30A.”

Den nya bestämmelsen ska tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Prop. 2010/11:48

23

4.4Flyttningar till fartyg och luftfartyg i en annan medlemsstat inom EU för proviantering

Regeringens förslag: Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU-land, om varorna enligt mottagarlandets regler får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Sundsvall anför att förslaget innebär att reglerna blir tillämpliga även om det finns ett tillstånd enligt en lag i ett annat EG-land som motsvarar den svenska s.k. provianteringslagen. Kammarrätten ifrågasätter om det inte kan uppstå problem vid bedömningen av om det är fråga om ”motsvarande nationell lagstiftning” och menar att denna fråga bör belysas närmare i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Skatteverket avstyrker att promemorians förslag, att flyttningar från eller till Sverige för att proviantera fartyg eller luftfartyg kan ske under uppskovsförfarande, ensidigt införs av Sverige. Skatteverket anser att Sverige bör eftersträva en lösning där bestämmelserna utformas lika i Sverige och övriga berörda medlemsstater inom EU innan den föreslagna regleringen genomförs i Sverige. I vart fall bör överenskommelser träffas med Sveriges närmaste grannländer. Gate Gourmet Sweden AB föreslår att den i promemorian föreslagna ordningen för flyttning av varor under uppskovsförfarande med användande av exportformaliteter begränsas till att tillämpas för proviantering av fartyg och luftfartyg i andra EG-länder. Vid i princip alla provianteringar kommer varor i retur. I promemorian har inte tagits upp hur returvaror ska hanteras, om de ska behandlas som import eller på annat sätt. Bolaget hemställer om att det klargörs hur returnerade varor skall behandlas inom ramen för den i promemorian föreslagna ordningen. Inflight Service Europe AB anför att de under längre tid efterlyst förändringar i regelverket för att främja konkurrensen, minska den administrativa bördan och förenkla proviantering i andra EU-länder och de välkomnar därför en översyn av provianteringsreglerna. Promemorians förslag minskar behovet av mellanhänder som är godkända upplagshavare i EU- länder där proviantering sker. Bolaget anser att förslaget gynnar konkurrensen för provianteringar inom EU, vilket är positivt. I promemorian anges att proviantering ska vara möjlig om den tillåts i det andra EU-landets lagstiftning. I och med att det handlar om exportformaliteter där utfartstullkontoret är beläget i det land provianteringen sker förutsätter bolaget att det faktum att de berörda myndigheterna i det andra EU-landet bekräftat exporten utgör ett bevis om att så är fallet. Det bör enligt bolagets uppfattning förtydligas att Skatteverket inte kan begära att upplagshavaren ska inhämta någon ytterligare typ av bekräftelse eller bevis för att provianteringen var i enlighet med de aktuella nationella reglerna i det medlemsland provianteringen skett. Bolaget föreslår, som en ytterligare förenkling, att regler införs avseende returvaror som efter att ha provianterats på ett fartyg eller luftfartyg återförs till ett skatteupplag. De föreslår slutligen

Prop. 2010/11:48

24

att det införs en utökad avdragsrätt för upplagshavare i samband med distansförsäljning. Sveriges Skeppshandlareförbund menar att med de föreslagna ändringarna sker en anpassning av punktskatteförfarandet till tullagstiftningen. Förbundet ser positivt på den samordning som nu sker och tillstyrker förslaget. Övriga remissinstanser har inte haft några synpunkter på eller inte något att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Som beskrivits i avsnitt 4.3 får proviantering av alkohol- och tobaksvaror för förbrukning eller försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg ske skattefritt enligt nationella bestämmelser i flera medlemsstater inom EU. Så är även fallet i Sverige om tillstånd meddelats enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. En följd av diskussionerna inom EU om förflyttningar av varor till en annan medlemsstat för sådan proviantering är den nya bestämmelsen i den i avsnitt 4.3 nämnda tullförordningen. Denna kommer att medföra att Tullverket från och med den 1 januari 2011 använder formaliteterna för exportdeklaration när varor skickas för proviantering av fartyg eller luftfartyg i andra medlemsstater. Om detta ska återspeglas i hanteringen av punktskatteförfarandet behöver ändringar göras i LAS och LTS.

Skatteverket har anfört att bestämmelser om att flyttningar till eller från Sverige för proviantering kan ske under uppskovsförfarande inte bör införas ensidigt av Sverige och menar att Sverige bör eftersträva en lösning där bestämmelserna utformas lika i Sverige och övriga medlemsländer inom EU. Skatteverket avstyrker därför förslaget.

Regeringen anser, i likhet med Skatteverket, att punktskatteförfarandet bör utformas så likformigt som möjligt inom EU. Eftersom regleringen av punktskatteförfarandet inom EU bygger på ett direktiv kommer dock alltid vissa skillnader att förekomma vid implementering. Vad gäller proviantering medger direktivet vidare att medlemsstaterna behåller sina nationella bestämmelser om proviantering. Eftersom Tullverket från och med den 1 januari 2011 kommer att tillämpa nya bestämmelser om användandet av formaliteterna för exportdeklaration vid proviantering kan det enligt regeringens mening inte vara en tillfredsställande lösning att avstå från att anpassa punktskattelagstiftningen till det nya tullförfarandet endast av det skälet att det ännu inte finns en full samordning inom EU.

Såvitt framkommit tillämpar ett flertal EU-länder redan i dag exportformaliteter vid proviantering. Det har även från Sveriges Skeppshandlareförbund i skrivelse till regeringen påtalats att det föreligger problem vid leveranser av varor till fartyg i andra medlemsstater eftersom man med dagens svenska lagstiftning måste skicka varorna via en upplagshavare eller varumottagare i den andra staten. Remissinstanserna, med undantag av Skatteverket, har varit positiva till de föreslagna ändringarna i denna del.

En ändring av lagstiftningen så att flyttningen hanteras såsom om det vore fråga om export även enligt den svenska punktskattelagstiftningen kan enligt regeringens mening antas vara i linje med vad som avsetts med den genomförda ändringen i tullförordningen. Regeringen anser att det mot bakgrund av detta och de praktiska problem som har påtalats av branschen vid nuvarande lagstiftning, är lämpligt att gå vidare med

Prop. 2010/11:48

25

lagstiftning i denna del. Vad Skatteverket anfört medför inte någon annan bedömning.

För att genomföra den genom tullförordningen införda ordningen med användandet av exportformaliteter vid proviantering får det anses lämpligt att i LAS och LTS införa bestämmelser enligt vilka förflyttningar från ett skatteupplag till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EU- land får ske under skatteuppskov. Med EU-land avses i detta sammanhang de områden som tillhör Europeiska Unionens punktskatteområde (jfr 1 § LTS och 1 § LAS). En förutsättning för detta bör vara att det aktuella landets lagstiftning tillåter att varor skattefritt tas emot för förbrukning respektive försäljning ombord ett fartyg eller luftfartyg. Skattefriheten måste givetvis omfatta sådana varor som är aktuella, dvs. alkoholvaror respektive tobaksvaror.

Förflyttningar från ett skatteupplag till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat bör ske inom EMCS systemet. Genom det s.k. exportkontrollsystemet (ECS) kommer Tullverket att få bekräftat att varorna har tagits emot på fartyget eller luftfartyget. Det intyg om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat gemenskapens territorium som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts kan sedan ligga till grund för den rapport som avslutar flytten av varorna i EMCS (jfr t.ex. 18 § förordningen (2010:177) om tobaksskatt). En särskild bestämmelse bör införas i LAS och LTS som innebär att en rapport ska lämnas i EMCS när det är fråga om proviantering till fartyg och luftfartyg i en annan medlemsstat. I dessa fall ska således inte en mottagningsrapport lämnas av mottagaren utan det ersätts av rapporten från Skatteverket som grundar sig på intyg från Tullverket om att varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget.

Som konstateras av Lagrådet menas enligt 22 f § andra stycket LTS, och motsvarande bestämmelser i LAS och LSE, med exportrapport en rapport om att varorna har lämnat EU. Vid tillämpning av bestämmelserna om proviantering är det däremot inte fråga om att rapportera att varorna har lämnat EU utan att varorna inom ramen för unionen tagits emot på ett fartyg eller luftfartyg. Fartyget eller luftfartyget kan därefter antingen vara på väg till en destination inom EU eller en destination utanför EU. Den rapport som lämnas i samband med proviantering bör därför, för att undvika missförstånd, inte benämnas exportrapport. Vid den praktiska tillämpningen kommer dock förfarandet för exportrapport att användas i det datoriserade systemet. För att klargöra detta bör det av bestämmelsen framgå att rapporten ska lämnas i form av en exportrapport. Bestämmelsen utformas i enlighet med Lagrådets förslag.

Exportförfarandet avslutas som angetts ovan av ett intyg från utfartstullkontoret. Detta innebär att det är tullmyndigheten i den medlemsstat där fartyget eller luftfartyget provianteras som lämnar intyget. Vid utfärdandet av ett sådant intyg får antas att utfartstullkontoret gör en prövning av om provianteringen är tillåten enligt mottagarlandets lagstiftning. Att utfartstullkontoret har intygat att exporten avslutats får

Prop. 2010/11:48

26

därför normalt anses tillräckligt för att ligga till grund för bedömningen av om proviantering har skett i enlighet med mottagarlandets lagstiftning.

Det bör understrykas att användandet av formaliteterna för export inte innebär att varorna faktiskt anses exporterade i punktskattedirektivets mening.

Gate Gourmet Sweden AB och Inflight Service Europe AB har tagit upp frågan om hantering av returvaror. Vid flyttningar av varor till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat torde det vara mindre vanligt med returvaror. Regeringen bedömer att frågan för närvarande inte föranleder behov av någon särskild reglering. Skulle det visa sig att det uppkommer problem med returer i samband med flyttningar för proviantering till fartyg och luftfartyg i andra medlemsstater får frågan övervägas på nytt.

I och med att varor som flyttas från ett skatteupplag eller en importplats till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat genom förslaget ska omfattas av uppskovsförfarandet kommer avsändande upplagshavare att behöva ställa säkerhet för flyttningen enligt bestämmelserna i 10 § LAS och 11 § LTS. Flyttningar till fartyg eller luftfartyg i andra medlemsstater har tidigare endast skattefritt kunna ske till en registrerad varumottagare eller upplagshavare i den andra staten. I dessa fall har flyttningarna skett under skatteuppskov och omfattats av krav på att ställa säkerhet.

Eftersom flyttning av varor för proviantering från ett skatteupplag i en annan medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige genom de nya bestämmelserna i LTS och LAS kommer att kunna ske under uppskovsförfarande behövs inte längre de särskilda bestämmelserna om avdragsrätt för registrerade varumottagare som även har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg (33 § LTS respektive 33

§LAS). Dessa bestämmelser bör därmed tas bort.

Bestämmelser om införsel av alkoholvaror finns i alkohollagen. Den

tidigare alkohollagen (1994:1738) ersätts från och med den 1 januari 2011 av en ny alkohollag (2010:1622) (prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36). Någon ändring vad avser den fråga som här är aktuell har dock inte gjorts. Enligt alkohollagen kan införsel i samband med proviantering ske genom att varorna skickas från ett skatteupplag i en annan medlemsstat till vissa godkända aktörer, bl.a. någon som är registrerad varumottagare. Om den registrerade varumottagaren även innehar tillstånd till proviantering kan denne sedan yrka avdrag för skatten genom bestämmelserna i 33 § LAS. Genom det nya förfarandet kommer varorna för proviantering att flyttas från ett skatteupplag i en annan medlemsstat direkt till den som har tillstånd till proviantering enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. För att införsel därvid ska bli tillåten måste en följdändring göras i alkohollagen.

Svenska skeppshandlareförbundet har i sin skrivelse till Finansdepartementet även omnämnt leveranser av oljeprodukter. Vad gäller oljeprodukter och andra bränslen återfinns bestämmelser om beskattning i lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE. Enligt LSE är vissa bränslen befriade från skatt vid förbrukning i skepp eller luftfartyg som inte används för privat ändamål (6 a kap. 1 § 3 och 5). Även vid förbrukning i vissa båtar är bränslet befriat från skatt om båten inte används för privat ändamål. Skattebefrielsen hanteras genom ett system

Prop. 2010/11:48

27

med skattebefriade förbrukare samt avdragsmöjligheter för upplags- Prop. 2010/11:48 havare vid leveranser för förbrukning i skepp eller luftfartyg (7 kap. 1 §

5, 6 och 7 samt 8 kap. LSE). Bränslen utgör inte sådana varor som normalt omfattas av begreppet proviantering, dvs. varor som ska säljas ombord eller förbrukas av personal eller passagerare. Regeringen finner inte att det finns anledning att i detta sammanhang föreslå ändringar vad avser bestämmelserna om förbrukning av bränslen i fartyg och luftfartyg.

Inflight Service Europe AB har i remissyttrandet föreslagit att det införs en utökad avdragsrätt för upplagshavare i samband med distansförsäljning. Denna fråga ligger dock utanför detta lagstiftningsärende och föranleder därför inte någon åtgärd.

Förslaget föranleder ändringar i 8 b § 22, 22 d, 22 f och 31 e §§ LTS, 7 b, 21, 21 d, 21 f, 31 h och 33 §§ LAS samt 4 kap. 4 § alkohollagen. Förslaget innebär vidare att 33 § LTS tas bort.

4.5Flyttningar inom Sverige för proviantering

Regeringens bedömning: Nuvarande bestämmelser bör tills vidare behållas för proviantering inom Sverige.

Promemorians förslag: Varor får flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, om varorna enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

Remissinstanserna: Gate Gourmet Sweden AB anför att den nuvarande ordningen med avdrag för skatt för varor som tas emot för förbrukning respektive försäljning ombord av någon som innehar s.k. provianteringstillstånd bör bibehållas vid proviantering av fartyg och luftfartyg i Sverige. Om detta inte är möjligt hemställer bolaget att den betydande administrativa belastning som en tillämpning av exportformaliteter tveklöst kommer att ge upphov till begränsas genom införande av förenklingar vad gäller inhemska provianteringar. Promemorians förslag innebär att upplagshavaren måste iaktta alla de formaliteter som krävs för att deklarera en vara för export vilket kommer att betydligt öka den administrativa belastningen på företagen vilket i sin tur kan innebära betydande kostnadsökningar. Enligt bolagets uppfattning är det nuvarande systemet med avdrag för skatten vid leverans för proviantering väl fungerande och ger inte upphov till några egentliga administrativa olägenheter. Det finns därför inte några skäl att förändra ordningen med redovisning och avdrag för proviantering av fartyg och luftfartyg inom Sverige. Inflight Service Europe AB anför att en avgörande nackdel med promemorians förslag är den kraftigt ökande administrativa bördan för provianteringar som görs i Sverige, som till skillnad från i dag kommer att omfattas av tullformaliteter. Bolaget anser inte att förslaget blir praktiskt genomförbart om inte genomgripande förändringar görs inom den del som omfattar inhemska provianteringar. De gör ca 250 inhemska provianteringar per dag. Den föreslagna ändringen innebär att samtliga dessa måste göras enligt export-

28

förfaranden vilket skapar en omotiverad administrativ belastning för Prop. 2010/11:48 verksamheten. Förslaget riskerar vidare att snedvrida konkurrensen inom

Sverige. Detta då det finns en risk att aktörer utanför flygplatserna missgynnas om förenklade förfaranden blir aktuella. Bolaget föreslår att det införs ett särskilt regelverk som medger etablering av provianteringsverksamhet i likhet med de danska bestämmelserna. Sveriges Skeppshandlareförbund menar att med de föreslagna ändringarna sker en anpassning av punktskatteförfarandet till tullagstiftningen. Förbundet ser positivt på den samordning som nu sker och tillstyrker förslaget. Övriga remissinstanser har inte haft några synpunkter på eller inte något att erinra mot förslaget.

Skälen för regeringens bedömning: Proviantering av skattefria alkohol- och tobaksvaror till fartyg och luftfartyg som befinner sig i Sverige, får endast ske om det föreligger ett tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Sådan proviantering som i dag sker från ett skatteupplag i Sverige till någon som innehar ett tillstånd för proviantering sker inte under skatteuppskov. I stället föreligger en rätt till avdrag för upplagshavaren.

Inflight Service Europe AB och Gate Gourmet Sweden AB har anfört att användandet av tullformaliteter för provianteringar inom Sverige skulle orsaka stora administrativa problem. Detta bl.a. eftersom bolagen har ett mycket stort antal leveranser varje dag.

Det kan noteras att användandet av formaliteterna för exportdeklaration inte utgör en följd av förslaget i promemorian utan följer direkt av en EU-förordning. Vid kontakt med Tullverket har det dock framkommit att den närmare tillämpningen av formaliteterna för exportdeklarationer vid provianteringar inom Sverige och de eventuella möjligheter till förenklingar m.m. som ryms inom EU-förordningen för närvarande utreds inom Tullverket.

Inflight Service Europe AB och Gate Gourmet Sweden AB har även påtalat att förslaget i promemorian kan medföra problem vid hanteringen av de returer som i stor utsträckning förekommer i samband med proviantering av luftfartyg (se avsnitt 4.4).

I den mån det är möjligt bör punktskatteförfarandet vara detsamma i likvärdiga situationer. Till skillnad från de situationer där leveransen ska ske till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat och där varorna endast kan levereras skattefritt om det sker via en upplagshavare eller varumottagare i den andra staten, kan skattefrihet vid provianteringar inom Sverige dock uppnås även genom nuvarande lagstiftning. Det har vidare från remissinstanserna påtalats att de föreslagna ändringarna riskerar att medföra omfattande problem. Det är inte heller helt klart hur formaliteterna för exportdeklarationer praktiskt kommer att hanteras av Tullverket vid proviantering internt i Sverige. Enligt regeringens mening talar detta för att vidare utredning och samråd med Tullverket behövs innan det är möjligt att ta ställning till hur punktskatteförfarandet bör utformas vid proviantering inom Sverige. Fram till dess bör nuvarande lagstiftning behållas vad avser proviantering som sker internt i Sverige.

29

5 Behörig myndighet vid avslutande av Prop. 2010/11:48
  flyttning genom exportrapport  

Regeringens förslag: Skatteverket är den myndighet som lämnar exportrapport i EMCS-systemet efter det att intyg har erhållits från Tullverket. Nuvarande bestämmelser anpassas till detta.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna har inte yttrat sig i denna del.

Skälen för regeringens förslag: Såsom redan berörts i avsnitt 3 ska flyttningar av varor eller bränsle i EMCS enligt punktskattedirektivet i vissa fall avslutas genom att en s.k. exportrapport lämnas av den behöriga myndigheten (artikel 25). En exportrapport ska grunda sig på de intyg om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat gemenskapens territorium som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i punktskattedirektivet fullgjorts.

I samband med att det nya punktskattedirektivet genomfördes i svensk lagstiftning (se prop. 2009/10:40), infördes i LAS, LTS och LSE bestämmelser om att det är Tullverket som ska lämna exportrapporter. Det har dock framkommit att det i praktiken är Skatteverket som lämnar exportrapporten i EMCS systemet. Detta förfarande får anses vara i överensstämmelse med punktskattedirektivet och bättre överensstämma med de båda myndigheternas funktioner i samband med punktskatteförfarandet.

För att förtydliga hur förfarandet kring exportrapporter bör gå till är det lämpligt att de relevanta bestämmelserna i LTS, LAS och LSE ändras och att det anges att det är Skatteverket som ska lämna exportrapporter efter det att intyg har erhållits från Tullverket. Av förordningarna till respektive lag framgår att exportrapporten ska grunda sig på intyg från utfartstullkontoret eller det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i punktskattedirektivet fullgjorts (se t.ex. 18 § förordningen [2010:177] om tobaksskatt). Lagrådet föreslår att de relevanta bestämmelserna utformas så att intygets innehåll uttryckligen framgår. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Motsvarande bör givetvis gälla i de situationer där fråga uppkommer om alternativa bevis (23 § LTS, 22 § LAS och 6 kap. 8 a § LSE) eller där pappersdokument måste användas därför att det datoriserade systemet inte är tillgängligt (24 och 25 §§ LTS, 23 och 24 §§ LAS och 6 kap. 10 och 11 §§ LSE).

Förslaget föranleder ändringar i 22 f, 23, 24 och 25 §§ LTS, 21 f, 22, 23 och 24 §§ LAS och 6 kap. 8, 8 a, 10 och 11 §§ LSE.

30

6 Undantag från säkerhet vid leverans av Prop. 2010/11:48
  bränsle med fartyg eller via rörledning  
   
Regeringens förslag: Skatteverket får endast medge att en  
upplagshavare eller registrerad avsändare inte behöver ställa säkerhet  
för betalning av skatten vid leverans av bränsle med fartyg eller via  
rörledning om det är förenligt med internationella överenskommelser  
med övriga berörda medlemsstater.  
  Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.  
  Remissinstanserna: Förvaltningsrätten i Falun har inte några  
synpunkter på förslaget. Skatteverket tillstyrker förslaget till ändring av  
4 kap. 8 a § LSE. Vad avser inhämtandet av samtycke från andra  
medlemsstater anför Skatteverket att i promemorian anges att samtycke  
kan inhämtas i det enskilda fallet eller generellt i fråga om förflyttningar i  
en viss rörledning eller till sjöss till en viss medlemsstat. Olika uppskovs-  
flyttningar från Sverige över en viss medlemsstats territorium kan ha  
olika medlemsstater som slutdestination. Skatteverket anser därför att det  
bör vara möjligt att göra en generell överenskommelse med en viss  
medlemsstat om att säkerhet inte behöver ställas för uppskovsflyttningar  
som sker på den medlemsstatens territorium utan att i överenskommelsen  
ange någon bestämd medlemsstat som slutdestination.  
  Skälen för regeringens förslag: Vid förflyttningar av energiprodukter  
under uppskovsförfarande ska den avsändande upplagshavaren  
respektive den registrerade avsändaren ställa säkerhet för betalning av  
skatten ( se 4 kap. 4 och 8 §§ LSE).  
  Enligt artikel 18.4 b i punktskattedirektivet får avsändarmedlemsstaten  
göra undantag från krav på säkerhet för flyttningar inom gemenskapen av  
energiprodukter under uppskovsförfarande, om flyttningen sker till sjöss  
eller via fasta rörledningar och övriga berörda medlemsstater samtycker  
till detta.  
  En möjlighet till undantag från krav på säkerhet i sådana fall fanns  
även tidigare genom artikel 15.3 i cirkulationsdirektivet. Den huvud-  
sakliga skillnaden mellan bestämmelserna är dock att artikel 18.4 b i  
punktskattedirektivet förutsätter, till skillnad från vad som gällde enligt  
cirkulationsdirektivet, att samtycke föreligger från övriga berörda  
medlemsstater.  
  Sverige har utnyttjat möjligheten att medge undantag från kraven på  
säkerhet vid förflyttningar till sjöss eller via rörledning genom  
bestämmelserna i 4 kap. 8 a § första stycket LSE som ger Skatteverket  
möjlighet att medge sådant undantag.  
  Enligt regeringens mening innebär artikel 18.4 b i punktskattedirektivet  
att en förutsättning för att 4 kap. 8 a § LSE ska få tillämpas vid  
flyttningar som sker utanför Sveriges territorium är att samtycke till detta  
inhämtas genom bilaterala eller multilaterala internationella överens-  
kommelser mellan Sverige och de medlemsstater som berörs.  
  De internationella överenskommelserna kan avse ett generellt  
samtycke vad gäller flyttningar i rörledningar eller till sjöss till en viss  
medlemsstat eller ett mer begränsat samtycke, t.ex. i ett enskilt fall. Olika  
uppskovsflyttningar från Sverige över en viss medlemsstats territorium 31

kan ha olika medlemsstater som slutdestination. Såsom Skatteverket har Prop. 2010/11:48 anfört bör det därför även vara möjligt att ingå en generell överens-

kommelse med en viss medlemsstat om att undantag får medges från kraven på säkerhet vid uppskovsflyttningar som sker på den medlemsstatens territorium utan att det i överenskommelsen anges någon bestämd medlemsstat som slutdestination.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan bör 4 kap. 8 a § LSE ändras så att det framgår att en förutsättning för att Skatteverket ska få medge ett undantag från kravet på säkerhet är att detta är förenligt med internationella överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

Om en ansökan från en upplagshavare eller en registrerad avsändare om undantag från kravet på säkerhet avser flyttningar som endast sker inom svenskt territorium föreligger inte något krav på att det ska föreligga en internationell överenskommelse eftersom ingen annan medlemsstat berörs av flyttningen.

Förslaget föranleder ändringar i 4 kap. 8 a § LSE.

7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Förslagen träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Promemorians förslag: Förslagen träder i kraft den 1 mars 2011. I övrigt överensstämmer promemorians förslag med regeringens förslag.

Remissinstanserna: Kammarrätten i Sundsvall anser att de föreslagna övergångsbestämmelserna är oklara till sin innebörd. Övriga remissinstanser har inte haft några synpunkter på eller inte något att erinra mot förslagen.

Skälen för regeringens förslag: De ändringar som föreslås bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 april 2011.

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Enligt Lagrådets mening bör i det fortsatta lagstiftningsarbetet övervägas om övergångsbestämmelsen kan preciseras. I vart fall bör i författningskommentaren utvecklas när äldre bestämmelser ska tillämpas, förslagsvis genom en exemplifiering. Kammarrätten i Sundsvall har anfört att de föreslagna övergångsbestämmelserna är oklara till sin innebörd.

Regeringen har i linje med Lagrådets synpunkter i författningskommentaren lagt till en exemplifiering av några vanliga situationer som kan bli aktuella (se avsnitt 9.1).

Vad gäller alkohollagen innebär den föreslagna ändringen endast att en ny bestämmelse införs som innebär att spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får föras in i landet av den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Eftersom någon ändring av de befintliga bestämmelserna inte sker saknas i detta fall

behov av en övergångsbestämmelse.

32

8 Offentligfinansiella och andra effekter Prop. 2010/11:48

Det finns för närvarande ungefär drygt 700 upplagshavare för alkohol- och tobaksvaror som har godkänts av Skatteverket och som från och med januari 2011 kommer att hantera dokument via EMCS. Det kan dock antas att endast ett mindre antal av dessa aktörer levererar varor för proviantering av fartyg och luftfartyg i andra medlemsstater. Enligt Sveriges Skeppshandlareförbund arbetar exempelvis ett trettiotal företag inom den s.k. skeppshandeln i Sverige och endast ett fåtal av dessa levererar varor till andra medlemsstater.

Eftersom varor för proviantering i dag inte flyttas under uppskovsförfarande kan det antas att några av de upplagshavare som annars inte hade hanterat dokument via EMCS genom förslaget kommer att hantera dokument via EMCS.

De föreslagna ändringarna innebär en anpassning till de nya bestämmelser som införts på tullområdet och till det förfarande som såvitt framkommit redan i dag används i vissa andra medlemsstater. De varor som här är aktuella kan normalt i dag skickas skattefritt om det sker via en upplagshavare eller varumottagare i den andra medlemsstaten. Några effekter på de offentliga finanserna av dessa ändringar bedöms därmed inte uppkomma. Inte heller de övriga förslag som följer av denna proposition bedöms medföra några effekter på de offentliga finanserna.

Sammantaget har därmed förslagen inte några offentligfinansiella effekter utöver Skatteverkets begränsade kostnadsökningar av engångskaraktär som det redogörs för nedan.

Genom att skattefria leveranser till andra medlemsstater kan ske med tillämpning av uppskovsförfarandet, uppkommer i många fall en förenkling för de berörda företagen jämfört med det nuvarande förfarandet. De aktörer som skickar varor för proviantering till andra medlemsstater kommer inte längre behöva skicka varorna via en upplagshavare eller registrerad varumottagare i den andra medlemsstaten utan kan skicka varorna direkt till fartyget eller luftfartyget under skatteuppskov vilket bl.a. Sveriges Skeppshandlareförbund har efterfrågat i sin skrivelse till Finansdepartementet. Genom att förfarandet harmoniseras inom EU säkerställs även att skattefriheten kan utnyttjas fullt ut även vid proviantering som medför en flyttning över en gräns.

Vissa aktörer som annars inte skulle hantera flyttningar i EMCS kan, genom skyldigheten att använda EMCS, inledningsvis under en omställningsperiod komma att få en viss ökning av administrationen och därmed följande kostnader. Sett i ett längre perspektiv bedöms dock EMCS inte medföra några ökade kostnader i förhållande till den befintliga hanteringen av förflyttningar. Sammantaget bedöms de föreslagna åtgärderna inte medföra någon ökad administrativ börda för aktörerna på sikt.

Enligt uppgift från Skatteverket medför förslaget ökade kostnader av engångskaraktär för Skatteverket som beräknats till sammanlagt 410 000 kronor. Utav detta har kostnaderna för anpassning av IT-stödet för redovisning av alkoholskatt och tobaksskatt beräknats till 350 000 kronor. Kostnaderna för att ge nyhetsinformation och för att ändra

33

blanketter, deklarationsupplysningar och broschyrer har beräknats till Prop. 2010/11:48 60 000 kronor.

Skatteverkets kostnader ska hanteras inom befintligt anslag.

Förslaget bedöms inte öka arbetsbördan eller kostnaderna för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

9 Författningskommentar

9.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

8 b §    
Genom det nya fjärde stycket kommer flyttningar under skatteuppskov  
även kunna ske om tobaksvaror flyttas från ett skatteupplag eller platsen  
för import i en medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i en annan  
medlemsstat för förbrukning eller försäljning ombord. Flyttningar kan  
således ske dels från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige till ett  
fartyg eller ett luftfartyg i en annan medlemsstat, dels från ett  
skatteupplag eller en importplats i en annan medlemsstat till ett fartyg  
eller luftfartyg i Sverige.    
En förutsättning för att varorna ska få flyttas under skatteuppskov är att  
varorna enligt den nationella lagstiftningen i det EG-land inom vars  
territorium fartyget eller luftfartyget befinner sig, får tas emot som  
skattebefriade varor för försäljning eller förbrukning ombord på fartyget  
eller luftfartyget. Om fartyget eller luftfartyget befinner sig på svenskt  
territorium måste tillstånd föreligga enligt lagen om proviantering av  
fartyg och luftfartyg. Detta framgår av det nya femte stycket i  
bestämmelsen.    
Enligt tullbestämmelserna kommer formaliteterna för export-  
deklarationer att tillämpas vid provianteringen. Exportförfarandet  
avslutas med att utfartstullkontoret utfärdar ett intyg. Det är  
tullmyndigheten i den medlemsstat där fartyget eller luftfartyget  
provianteras som lämnar intyget. Vid utfärdandet av ett sådant intyg får  
antas att utfartstullkontoret gör en prövning av om provianteringen är  
tillåten enligt mottagarlandets lagstiftning. Den omständigheten att  
utfartstullkontoret har intygat att exporten avslutats får normalt anses  
utgöra tillräcklig grund för bedömningen av om proviantering har skett i  
enlighet med mottagarlandets lagstiftning.  
Om varorna flyttas till ett fartyg eller luftfartyg som befinner sig  
utanför EU:s punktskatteområde blir det nya fjärde stycket inte  
tillämpligt. Flyttningen kommer i den situationen i stället att omfattas av  
första stycket 1 c. Inte heller om varorna flyttas från ett skatteupplag i  
Sverige till ett fartyg eller luftfartyg som befinner sig på svenskt  
territorium blir det nya fjärde stycket tillämpligt.  
Trots att fjärde och femte styckena är nya används begreppet ”EG-  
land” i stället för begreppet EU-land. Anledningen är att lagen innehåller  
en definition av vad som vid tillämpningen av lagen ska förstås med ”EG  
eller ett EG-land”, vilket är ett något mer begränsat område än  
Europeiska unionen (se 1 § lagen om tobaksskatt). Paragrafen kommer 34

att ingå i den planerade översyn av regler som innehåller begreppet ”EG” som kommer att göras som en följd av att Lissabonfördraget trätt i kraft.

22 §

Även sådan rapport som enligt det nya tredje stycket i 22 f § ska lämnas i form av en exportrapport i samband med att varor flyttas till fartyg eller luftfartyg för proviantering ska hanteras i det datoriserade systemet. En ändring görs därför i första stycket femte punkten.

22 d §

Möjligheten att ändra flyttningens destination bör finnas även vid flyttningar under ett uppskovsförfarande till fartyg eller luftfartyg. En hänvisning till 8 b § fjärde stycket läggs därför till i paragrafen.

22 f §

Enligt andra stycket ska en exportrapport upprättas vid en flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c som avslutas med att varorna exporteras.

Enligt 18 § förordningen om tobaksskatt grundas en exportrapport på det intyg om att de punktskattepliktiga varorna har lämnat gemenskapens territorium som upprättas av utfartstullkontoret enligt artikel 793.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 eller av det kontor där formaliteterna enligt artikel 3.2 i rådets direktiv 2008/118/EG fullgjorts. Såvitt framgår är det för närvarande Skatteverket som i praktiken upprättar exportrapporten i EMCS. Det andra stycket korrigeras därför så att det anges att det är Skatteverket som upprättar exportrapporten efter det att intyg om att varorna har lämnat EG har erhållits från Tullverket. Stycket har utformats enligt Lagrådets förslag.

Enligt den nya artikel 786 i förordningen [EEG] nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning [EEG] nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ska Tullverket använda formaliteterna för exportdeklarationer när gemenskapsvaror sänds som skattebefriade leveranser till fartyg och luftfartyg, oavsett fartygets eller luftfartygets bestämmelseort. För att avsluta en sådan flyttning i det datoriserade systemet EMCS ska Skatteverket, enligt det nya tredje stycket, lämna en rapport om att flyttningen har avslutats. Förfarandet för exportrapporter ska tillämpas även i detta fall och i det datoriserade systemet kommer därmed flyttningar av varor under skatteuppskov till ett fartyg eller luftfartyg i en annan medlemsstat att i praktiken hanteras som export. Det kan dock framhållas att någon export i egentlig mening inte sker vid tillämpning av bestämmelserna om flyttning av varor för proviantering. Stycket har utformats enligt Lagrådets förslag.

Enligt första stycket ska en mottagningsrapport lämnas av den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats under uppskovsförfarande. Detta innebär att upplagshavare, registrerade mottagare och andra godkända aktörer ska lämna en rapport i EMCS när de tar emot varor. Lagrådet har anfört att det bör klargöras om en mottagningsrapport även ska lämnas i de fall varor tas emot ombord på ett fartyg eller luftfartyg under uppskovsförfarande. Användandet av uppskovsförfarandet när varor tas emot ombord på ett fartyg eller luftfartyg för proviantering utgör en praktisk lösning på en situation som

Prop. 2010/11:48

35

orsakas av att varje medlemsstat har sina egna bestämmelser om proviantering. I dessa fall ska inte någon mottagningsrapport lämnas i EMCS av den som tar emot varorna på fartyget eller luftfartyget. Detta följer dels av att den som tar emot varorna inte är någon godkänd aktör som har möjlighet att själv agera i EMCS, dels av att förfarandet för export används i dessa fall. En särskild rapport i form av en exportrapport lämnas i dessa fall enligt tredje stycket av Skatteverket.

23 §

Det fjärde stycket avser vissa situationer där en exportrapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet Avslutandet av flyttningen kan enligt artikel 28.2 i punktskattedirektivet styrkas genom ett intygande från den behöriga myndigheten i den medlemsstat där utfartstullkontoret är beläget om att varorna har lämnat gemenskapens territorium. Tullverket ska därför i dessa fall lämna ett sådant intyg till Skatteverket. Därefter är det Skatteverket som i det datoriserade systemet EMCS vidtar nödvändiga åtgärder. En tillämpning av detta stycke blir även aktuell om en sådan rapport som avses i 22 f § tredje stycket inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. En ändring görs mot denna bakgrund i fjärde stycket. Stycket har utformats enligt Lagrådets förslag. Se även kommentaren ovan om 22 f § andra och tredje styckena.

24 §

I tredje stycket anges att det är Skatteverket som upprättar rapporten efter det att ett intyg om att varorna har lämnat EG eller ett intyg enligt 22 f § tredje stycket har erhållits från Tullverket. Stycket har utformats enligt Lagrådets förslag. Det tredje stycket blir således tillämpligt även i de fall en rapport enligt 22 f § tredje stycket inte kan lämnas. Se även kommentaren ovan till 22 f § andra och tredje styckena.

25 §

I första stycket fjärde punkten anges att det är Skatteverket som ska lämna en exportrapport när det datoriserade systemet blir tillgängligt. Den fjärde punkten blir även tillämplig i de fall en sådan rapport som avses i 22 f § tredje stycket ska lämnas. Se även kommentaren ovan till 22 f § andra och tredje styckena.

31 e §

Av bestämmelsen följer att den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med tillståndet, ta emot tobaksvaror utan skatt i vissa fall. Genom förslagen kommer olika punktskatteförfaranden att tillämpas när varor ska levereras för proviantering från en upplagshavare i Sverige respektive från en annan medlemsstat. För att hantera detta har bestämmelsen delats upp i två stycken.

Vad gäller flyttningar som sker inom Sverige föreslås inte några ändringar av det nuvarande förfarandet utan i denna del ska nuvarande bestämmelse behållas oförändrad. Eftersom det här är fråga om flyttningar inom Sverige har dock i första punkten i det nya andra stycket lagts till att det är fråga om att tillståndshavaren tar emot varor från en svensk upplagshavare.

Prop. 2010/11:48

36

När det gäller flyttningar som sker antingen från ett skatteupplag i en Prop. 2010/11:48 annan medlemsstat eller från en plats för import i en annan medlemsstat,

kan dessa enligt 8 b § ske under uppskovsförfarande. Även i dessa fall får tobaksvaror tas emot utan skatt för de angivna ändamålen. Någon skattskyldighet uppkommer således inte för tillståndshavaren när uppskovsförfarandet avslutas. En reglering av detta har lagts till i andra punkten i det nya andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 april 2011.

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Detta innebär bl.a. att möjligheten i 8 b § fjärde stycket att flytta varor till fartyg och luftfartyg i andra medlemsstater under skatteuppskov bara gäller flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet. Om varor tas ut från ett skatteupplag före ikraftträdandet kommer äldre bestämmelser att gälla vilket medför att varorna omfattas av skattskyldighet om de inte flyttas enligt de befintliga bestämmelserna i 8 b § första – tredje styckena. Övergångsbestämmelsen innebär även att äldre bestämmelser om sådan tillståndshavare som avses i 31 e § och dennes möjlighet att ta emot varor utan skatt fortfarande gäller för varor som tagits emot före ikraftträdandet. Även äldre bestämmelser om registrerade varumottagares möjlighet att göra avdrag för skatt på varor gäller fortfarande för varor som tagits emot före ikraftträdandet.

Se även avsnitt 7.

9.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

7 b §

Se kommentaren till 8 b § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS.

21 §

Se kommentaren till 22 § LTS.

21 d §

Se kommentaren till 22 d § LTS.

21 f §

Se kommentaren till 22 f § LTS.

22 §

Se kommentaren till 23 § LTS.

23 §

Se kommentaren till 24 § LTS.

24 §  
Se kommentaren till 25 § LTS. 37

Prop. 2010/11:48

31 h §

Se kommentaren till 31 e § LTS.

33 §

Eftersom flyttning av varor för proviantering från en upplagshavare eller en importplats i en annan medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige kommer att kunna ske under uppskovsförfarande med stöd av 7 b § behövs inte längre de särskilda bestämmelserna om avdragsrätt för registrerade varumottagare som även har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg. Bestämmelsens första stycke tas därmed bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Se kommentaren till LTS.

9.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

4 kap.

8 a §

Bestämmelsen i första stycket har tidigare grundats på artikel 15.3 i cirkulationsdirektivet och grundas nu på artikel 18.4 b i punktskattedirektivet. Enligt artikel 18.4 b får avsändarmedlemsstaten göra undantag från kravet på garantiförbindelse för flyttningar av energiprodukter till sjöss eller via fasta rörledningar inom gemenskapen, om övriga berörda medlemsstater samtycker till detta. Kravet på samtycke från övriga berörda medlemsstater är en nyhet i förhållande till den tidigare bestämmelsen i cirkulationsdirektivet.

Sådant samtycke som avses i artikel 18.4 b kan inhämtas genom en internationell överenskommelse med den berörda medlemsstaten. Den internationella överenskommelsen kan omfatta ett generellt samtycke avseende flyttningar i rörledning eller till sjöss till en viss medlemsstat eller på en viss medlemsstats territorium, eller ett mer begränsat samtycke, t.ex. i ett enskilt fall.

Mot bakgrund av det nya kravet på samtycke ändras bestämmelsen så att det av bestämmelsen framgår att en förutsättning för att Skatteverket ska få medge att säkerhet inte behöver ställas är att detta är förenligt med internationella överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

Om de flyttningar som ansökan avser endast sker inom svenskt territorium föreligger inte något krav på att det ska föreligga en internationell överenskommelse eftersom ingen annan medlemsstat berörs av flyttningen.

6 kap.

8 §

Se kommentaren till 22 f § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS.

38

8 a § Prop. 2010/11:48
Se kommentaren till 23 § LTS.  

10 §

Se kommentaren till 24 § LTS.

11 §

Se kommentaren till 25 § LTS.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Se kommentaren till LTS.

9.4 Förslaget till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

4 kap.

4 §

Genom de ändringar som görs i lagen (1994:1564) om alkoholskatt kommer varor för proviantering inte längre att föras in av en registrerad varumottagare utan direkt av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Tillstånd för proviantering kan beviljas av Tullverket till den som bedriver verksamhet ombord på ett fartyg eller luftfartyg och som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd (7 § lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg). Genom en ny punkt 8 i andra stycket blir det möjligt för den som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg att föra in spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker om dryckerna är avsedda för användning i enlighet med tillståndet.

Ändringen görs i den nya alkohollag som beslutades av riksdagen den 1 december 2010 och som träder i kraft den 1 januari 2011 (prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36).

Ikraftträdandebestämmelse

Lagen träder i kraft den 1 april 2011.

Bestämmelsen i 4 kap. 4 § punkt 8 är ny. Vad avser befintliga bestämmelser sker inte någon ändring. Mot denna bakgrund föreslås inte någon övergångsbestämmelse. Vad avser Lagrådets synpunkter med anledning av den i lagrådsremissen föreslagna övergångsbestämmelsen till alkohollagen (1994:1738), se avsnitt 7.

39

Lagförslaget i departementspromemorian Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om tobaksskatt dels att 33 § ska upphöra att gälla,

dels att 8 b, 22, 22 d, 22 f, 23, 24, 25, 31 e, 32 och 40 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 b §

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast 1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG- land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till ett fartyg eller luftfartyg om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller motsvarande nationell lagstiftning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget

Bilaga 1

40

eller luftfartyget. Bilaga 1

22 §

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 22 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, och

5. exportrapporter enligt 22 f § 5.exportrapporter enligt 22 f §  
andra stycket.     andra och tredje styckena.    
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade  
systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte-  
verkets beskattningsverksamhet.        
När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna  
i 23 a och 24 §§.            
Bestämmelserna i 22 b–22 e och 23 a §§ om avsändande av varor  
gäller upplagshavare och registrerade avsändare.      
När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt  
territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium  
gäller inte bestämmelserna i 22 b–25 §§.      
      22 d §      
Den som avsänt varor under ett Den som avsänt varor under ett  
uppskovsförfarande får via det uppskovsförfarande får via det  
datoriserade systemet ändra flytt- datoriserade systemet ändra flytt-  
ningens destination. Den nya ningens destination. Den nya  
destinationen måste vara en sådan destinationen måste vara en sådan  
destination som avses i 8 b § första destination som avses i 8 b § första  
stycket 1 a, b eller c, eller en direkt stycket 1 a, b eller c, 8 b § fjärde  
leveransplats.     stycket eller en direkt leverans-  
        plats.      
      22 f §      
Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som  
flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom  
fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en  
rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).  
Vid flyttning enligt 8 b § första Vid flyttning enligt 8 b § första  
stycket 1 c som avslutas med att stycket 1 c som avslutas med att  
varorna exporteras, ska Tullverket varorna exporteras, ska Skatte-  
via det datoriserade systemet verket, efter det att intyg har  
lämna en rapport om att varorna erhållits från Tullverket, via det  
lämnat EG (exportrapport).   datoriserade systemet lämna en  
        rapport om att varorna lämnat EG  
        (exportrapport).      
        Vid flyttning enligt 8 b § fjärde  
        stycket, ska Skatteverket, efter det 41
Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Skatteverket som ska upprätta rapporten efter det att intyg har erhållits från Tullverket.

att intyg har erhållits från Tullverket, via det datoriserade systemet lämna en exportrapport när varorna tagits emot på fartyget eller luftfartyget.

23 §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en export- i tillämpliga delar när en export-
rapport inte kan utfärdas via det rapport inte kan utfärdas via det
datoriserade systemet. I sådant fall datoriserade systemet. I sådant fall
är det Tullverket som ska intyga ska Tullverket till Skatteverket
att flyttningen avslutats. lämna intyg om att flyttningen har
  avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG- land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

24 §

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

25 §

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1. Den som avsänt varor enligt 8 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

Bilaga 1

42

2. Den som ändrat flyttningens destination enligt 22 d § ska lämna Bilaga 1 uppgifter om denna åtgärd.

3. Den som tagit emot varor som flyttats enligt 8 b § ska lämna en

mottagningsrapport.  
4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 22 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

31 e §

Den som har tillstånd enligt Den som har tillstånd enligt
lagen (1999:446) om proviantering lagen (1999:446) om proviantering
av fartyg och luftfartyg får, i av fartyg och luftfartyg får, i
enlighet med vad som anges i enlighet med vad som anges i
tillståndet, från en upplagshavare tillståndet, under ett uppskovs-
ta emot tobaksvaror utan skatt förfarande ta emot tobaksvaror
  utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

32 §

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1. för vilka skattskyldighet 1. för vilka skattskyldighet
enligt denna lag tidigare inträtt och enligt denna lag tidigare inträtt och
som förts in i upplagshavarens som förts in i upplagshavarens
skatteupplag,       skatteupplag, eller  
2. som har tagits emot för    
förbrukning ombord på fartyg    
eller luftfartyg på resa till utländsk    
ort av någon som har tillstånd    
enligt lagen (1999:446) om    
proviantering av fartyg och    
luftfartyg,          
3. som har tagits emot för    
försäljning ombord på fartyg eller    
luftfartyg på resa till tredje land    
av någon som har tillstånd enligt    
lagen om proviantering av fartyg    
och luftfartyg, eller        
4. som har beskattats i ett annat 2. som har beskattats i ett annat
EG-land i sådana fall som avses i EG-land i sådana fall som avses i
27 § under förutsättning att det 27 § under förutsättning att det
andra EG-landets skatteanspråk är andra EG-landets skatteanspråk är
befogat.         befogat. 43

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

40 §

Om snus eller tuggtobak importeras av någon som inte är godkänd lagerhållare ska skatten betalas till Tullverket.

I övrigt tillämpas 30–31 e §§, I övrigt tillämpas 30–31 e §§,
32 § första stycket 2 och 3 och 32 § andra stycket och 34 § även i
andra stycket och 34 § även i fråga fråga om snus och tuggtobak.
om snus och tuggtobak. Därvid Därvid ska vad som gäller om
ska vad som gäller om upplags- upplagshavare i stället gälla den
havare i stället gälla den som är som är godkänd lagerhållare.
godkänd lagerhållare.  

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

1.tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EG-land, och

2.tuggtobak och snus

a)för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b)för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c)som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

d)som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där, eller

e)som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EG-landet.

d)som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

e)som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EG-landet,

f)som har levererats till en köpare som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

g)som har levererats till en köpare som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Bilaga 1

44

Bilaga 1

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

45

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 7 b, 8 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 30, 31 e, 31 h, 32 och 33 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 b §

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast 1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG- land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från alkoholskatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till ett fartyg eller luftfartyg, om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller motsvarande nationell lagstiftning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

8 b §

Från skattskyldighet enligt 8 § första stycket 8 undantas varor som

1. förvärvats skattefritt enligt 31 h § och som förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure, eller

Bilaga 1

46

2. förvärvats skattefritt enligt 2. förvärvats skattefritt enligt Bilaga 1
31 e § eller 32 § första stycket 5 31 e § eller 32 § första stycket 3
och som förstörts under tillsyn av och som förstörts under tillsyn av
Skatteverket. Skatteverket.

21 §

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 21 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 21 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 21 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 21 f § första stycket, och

5. exportrapporter enligt 21 f § 5. exportrapporter enligt 21 f §  
andra stycket.     andra och tredje styckena.      
Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade  
systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i  
Skatteverkets beskattningsverksamhet.        
När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna  
i 22 a och 23 §§.              
Bestämmelserna i 21 b–21 e och 22 a §§ om avsändande av varor  
gäller upplagshavare och registrerade avsändare.        
När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt  
territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium  
gäller inte bestämmelserna i 21 b–24 §§.        
      21 d §        
Den som avsänt varor under ett Den som avsänt varor under ett  
uppskovsförfarande får via det uppskovsförfarande får via det  
datoriserade systemet ändra datoriserade systemet ändra  
flyttningens destination. Den nya flyttningens destination. Den nya  
destinationen måste vara en sådan destinationen måste vara en sådan  
destination som avses i 7 b § första destination som avses i 7 b § första  
stycket 1 a, b eller c, eller en direkt stycket 1 a, b eller c, 7 b § fjärde  
leveransplats.     stycket eller en direkt leverans-  
        plats.        
      21 f §        
Den som på en sådan destination som avses i 7 b § tar emot varor som  
flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom  
fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en  
rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).  
Vid flyttning enligt 7 b § första Vid flyttning enligt 7 b § första  
stycket 1 c som avslutas med att stycket 1 c som avslutas med att  
varorna exporteras, ska Tullverket varorna exporteras, ska Skatte-  
via det datoriserade systemet verket, efter det att intyg har  
lämna en rapport om att varorna erhållits från Tullverket, via det  
lämnat EG (exportrapport).   datoriserade systemet lämna en  
        rapport om att varorna lämnat EG 47
Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Skatteverket som ska upprätta rapporten efter det att intyg har erhållits från Tullverket.

(exportrapport).

Vid flyttning enligt 7 b § fjärde stycket, ska Skatteverket, efter det att intyg har erhållits från Tullverket, via det datoriserade systemet lämna en exportrapport när varorna har tagits emot på fartyget eller luftfartyget.

22 §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 7 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 23 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en i tillämpliga delar när en
exportrapport inte kan utfärdas via exportrapport inte kan utfärdas via
det datoriserade systemet. I sådant det datoriserade systemet. I sådant
fall är det Tullverket som ska fall ska Tullverket till Skatteverket
intyga att flyttningen avslutats. lämna intyg om att flyttningen har
  avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG- land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

23 §

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

Bilaga 1

48

24 § Bilaga 1
När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument  
och uppgifter snarast lämnas i systemet:  

1.Den som avsänt varor enligt 7 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 21 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 7 b § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en  
ska lämna en exportrapport.   exportrapport.        
Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det  
datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet  
för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.        
Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och  
tilldelats en administrativ referenskod enligt 21 b § andra stycket anses  
flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av  
ersättningsdokumentet.                
Om skattepliktiga varor använts 30 §          
Om skattepliktiga varor använts  
för ändamål som avses i 32 § för ändamål som avses i 32 §  
första stycket 4 av någon som inte första stycket 2 av någon som inte  
är upplagshavare eller skatte- är upplagshavare eller skatte-  
befriad förbrukare kan åter- befriad förbrukare kan åter-  
betalning av skatten ske efter betalning av skatten ske efter  
skriftlig ansökan hos Skatteverket. skriftlig ansökan hos Skatteverket.  
Ansökan enligt första stycket ska omfatta en period om ett  
kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets  
utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för  
kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan ska åtföljas av  
dokumentation som styrker användningen.          
        31 e §          
Som skattebefriad förbrukare får Som skattebefriad förbrukare får  
godkännas den som använder godkännas den som använder  
alkoholvaror för ändamål som alkoholvaror för ändamål som  
anges i 32 § första stycket 4 om anges i 32 § första stycket 2 om  
han med hänsyn till sina han med hänsyn till sina  
ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden och  
omständigheterna i övrigt är omständigheterna i övrigt är  
lämplig.         lämplig.          
Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills  
vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat  
obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får förenas  
med villkor.                    
Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en  
upplagshavare ta emot alkoholvaror utan skatt.          
        31 h §          
Den som har tillstånd enligt Den som har tillstånd enligt 49

lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en upplagshavare ta emot tobaksvaror utan skatt

lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, under ett uppskovsförfarande ta emot tobaksvaror utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

32 §

En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

1.för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,

2.som har tagits emot för

förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,

4. som har använts

a)för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6,

b)i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

c)för vetenskapligt ändamål,

5. som har levererats till

a)universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

b)sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,

6. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller

7. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 26 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

2. som har använts

a)för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6,

b)i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

c)för vetenskapligt ändamål,

3. som har levererats till

a)universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

b)sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,

4. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller

5. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 26 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

Bilaga 1

50

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen Bilaga 1 (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket

göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §

En registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får göra avdrag för skatt på tobaksvaror

1.som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

2.som sålts ombord på resa till tredje land.

En registrerad varumottagare, En registrerad varumottagare,
som har godkänts som skatte- som har godkänts som skatte-
befriad förbrukare enligt 31 e §, befriad förbrukare enligt 31 e §,
får utöver vad som anges i första får göra avdrag för skatt på
stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts
alkoholvaror som använts        
1. för framställning av sådana 1. för framställning av sådana
produkter som anges i 7 § första produkter som anges i 7 § första
stycket 2–6,     stycket 2–6,    
2. i en tillverkningsprocess 2. i en tillverkningsprocess
förutsatt att slutprodukten inte förutsatt att slutprodukten inte
innehåller alkohol,   innehåller alkohol,  
3. för vetenskapligt ändamål. 3. för vetenskapligt ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

51

Förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4kap.

2 §

Spritdrycker, vin och starköl får föras in till landet endast av den som enligt 1 § första stycket är berättigad att bedriva partihandel med sådana varor samt av detaljhandelsbolaget för att kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 kap. 5 §.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin och starköl föras in

1.av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

2.av resande som har fyllt 20 år eller person, som utför arbete på transportmedel och som har uppnått nämnda ålder, för eget eller familjens bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som flyttar till Sverige, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testamente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige, som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige, som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, och

8.av den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, om

Bilaga 1

52

dryckerna är avsedda för Bilaga 1 användning i enlighet med tillståndet.

Spritdrycker, vin och starköl som medförs som proviant på järnvägståg i internationell trafik, får föras in i den utsträckning som krävs för servering av passagerare under tågets färd inom landet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

53

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c som avslutas med att bränslet exporteras, ska
Skatteverket, efter det att intyg har erhållits från Tullverket, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet lämnat EG (exportrapport).

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 8, 8 a, 10 och 11 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

6kap.

8 §

Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § första stycket 1 c som avslutas med att bränslet exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet lämnat EG (exportrapport).

8 a §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en export- i tillämpliga delar när en export-
rapport inte kan utfärdas via det rapport inte kan utfärdas via det
datoriserade systemet. I sådant fall datoriserade systemet. I sådant fall
är det Tullverket som ska intyga ska Tullverket till Skatteverket
att flyttningen avslutats. lämna intyg om att flyttningen har
  avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG- land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

10 §

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett

Bilaga 1

54

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Skatteverket som ska upprätta rapporten efter det att intyg har erhållits från Tullverket.

pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma Bilaga 1 uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat

upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

11 §

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

55

Förteckning över remissinstanserna till Bilaga 2
departementspromemorian Ändrade bestämmelser om  
punktskatteförfarandet vid proviantering av varor  
Efter remiss har följande lämnat yttrande: Kammarrätten i Sundsvall,  
Förvaltningsrätten i Falun, Kommerskollegium, Statens Folkhälso-  
institut, Tullverket, Skatteverket, Luftfartsverket, Konkurrensverket,  
Tillväxtverket, Gate Gourmet Sweden AB, Inflight Service Europe AB,  
Sveriges Skeppshandlareförbund  
Regelrådet har avstått från att lämna yttrande.  
Följande remissinstanser har inte hörts av: Swedavia AB, Svenskt  
Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd, Sveriges Redarförening,  
Föreningen Svenskt Flyg, SAS AB, Svenska Flygföretagens Riksförbund  

56

Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket eller 8 § sker med fartyg eller via rörledning kan Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten.
Lagförslaget i departementspromemorian Jämkning Bilaga 3
av säkerhetsbelopp vid leverans av bränsle med fartyg  
eller via rörledning  

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

8 a §

Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket eller 8 § sker med fartyg eller via rörledning kan Skatteverket medge att upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten.

Ett sådant medgivande får endast lämnas om övriga berörda medlemsstater samtycker till detta.

I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

57

Lagförslaget i lagrådsremissen Ändrade bestämmelser Bilaga 4 om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor,

m.m.

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om tobaksskatt24 dels att 33 § ska upphöra att gälla,

dels att 8 b, 22, 22 d, 22 f, 23, 24, 25 och 31 e §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 b §25

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast 1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från tobaksskatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EG-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EG-land.

Fjärde stycket gäller endast om

24Senaste lydelse av 33 § 2009:1501.

25Senaste lydelse 2009:1501.

58

Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 8 b § första stycket 1 a, b eller c, 8 b § fjärde stycket eller en direkt leveransplats.
varorna enligt lagen (1999:446) Bilaga 4
om proviantering av fartyg och
luftfartyg eller nationell

lagstiftning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord på fartyget eller luftfartyget.

22 §26

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 22 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, och

5. exportrapporter enligt 22 f § 5. exportrapporter enligt 22 f §
andra stycket. andra och tredje styckena.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 23 a och 24 §§.

Bestämmelserna i 22 b–22 e och 23 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i 22 b–25 §§.

22 d §27 Den som avsänt varor under ett

uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flyttningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 8 b § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats.

22 f §28

Den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom

26Senaste lydelse 2009:1501.

27Senaste lydelse 2009:1501.

28Senaste lydelse 2009:1501.

59

fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en Bilaga 4
rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).
Vid flyttning enligt 8 b § första Vid flyttning enligt 8 b § första
stycket 1 c som avslutas med att stycket 1 c som avslutas med att
varorna exporteras, ska Tullverket varorna exporteras, ska Skatte-
via det datoriserade systemet verket, efter det att intyg har
lämna en rapport om att varorna erhållits från Tullverket, via det
lämnat EG (exportrapport). datoriserade systemet lämna en
  rapport om att varorna lämnat EG
  (exportrapport).        
  Vid flyttning enligt 8 b § fjärde
  stycket 2, ska Skatteverket, efter
  det att intyg har erhållits från
  Tullverket, via det datoriserade
  systemet lämna en exportrapport
  när varorna tagits emot på
  fartyget eller luftfartyget.  

23 §29

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en export- i tillämpliga delar när en export-
rapport inte kan utfärdas via det rapport inte kan utfärdas via det
datoriserade systemet. I sådant fall datoriserade systemet. I sådant fall
är det Tullverket som ska intyga ska Tullverket lämna intyg till
att flyttningen avslutats. Skatteverket om att flyttningen har
  avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

24 §30

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

29Senaste lydelse 2009:1501.

30Senaste lydelse 2009:1501.

60

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, ta emot tobaksvaror utan skatt
Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Skatteverket som ska upprätta rapporten efter att ha fått intyg från Tullverket.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av Bilaga 4 att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

25 §31

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 8 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 22 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 8 b § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 22 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av

ersättningsdokumentet.

31 e §32 Den som har tillstånd enligt

lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlighet med vad som anges i tillståndet, från en upplagshavare ta emot tobaksvaror utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Första stycket gäller endast om tobaksvarorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i en annan medlemsstat.

31Senaste lydelse 2009:1501.

32Senaste lydelse 2009:1501.

61

Bilaga 4

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

62

Bilaga 4

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att 7 b, 21, 21 d, 21 f, 22, 23, 24, 31 h och 33 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 b §1

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast 1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varumottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från alkoholskatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från

1.ett skatteupplag eller platsen för import i ett annat EG-land till ett fartyg eller luftfartyg i Sverige, eller

2.ett skatteupplag eller platsen för import i Sverige till ett fartyg eller luftfartyg i ett annat EG-land.

Fjärde stycket gäller endast om varorna enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg eller nationell lagstiftning i det EG-land där varorna tas emot, får tas emot för skattebefriad förbrukning eller

1 Senaste lydelse 2009:1503.

63

försäljning ombord på fartyget Bilaga 4 eller luftfartyget.

21 §2

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (det datoriserade systemet), ska följande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 21 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 21 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destination enligt 21 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 21 f § första stycket, och

5. exportrapporter enligt 21 f § 5. exportrapporter enligt 21 f §
andra stycket. andra och tredje styckena.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade systemet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestämmelserna i 22 a och 23 §§.

Bestämmelserna i 21 b–21 e och 22 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under uppskovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdestination är belägen på svenskt territorium

gäller inte bestämmelserna i 21 b–24 §§.      
      21 d §3      
Den som avsänt varor under ett Den som avsänt varor under ett
uppskovsförfarande får via det uppskovsförfarande får via det
datoriserade systemet ändra datoriserade systemet ändra
flyttningens destination. Den nya flyttningens destination. Den nya
destinationen måste vara en sådan destinationen måste vara en sådan
destination som avses i 7 b § första destination som avses i 7 b § första
stycket 1 a, b eller c, eller en direkt stycket 1 a, b eller c, 7 b § fjärde
leveransplats.     stycket eller en direkt leverans-
        plats.      
      21 f §4      

Den som på en sådan destination som avses i 7 b § tar emot varor som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 7 b § första Vid flyttning enligt 7 b § första
stycket 1 c som avslutas med att stycket 1 c som avslutas med att
varorna exporteras, ska Tullverket varorna exporteras, ska Skatte-
via det datoriserade systemet verket, efter det att intyg har

2Senaste lydelse 2009:1503.

3Senaste lydelse 2009:1503.

4Senaste lydelse 2009:1503.

64

lämna en rapport om att varorna lämnat EG (exportrapport).

erhållits från Tullverket, via det Bilaga 4
datoriserade systemet lämna en
rapport om att varorna lämnat EG
(exportrapport).        
Vid flyttning enligt 7 b § fjärde
stycket 2, ska Skatteverket, efter
det att intyg har erhållits från
Tullverket, via det datoriserade
systemet lämna en exportrapport

när varorna har tagits emot på fartyget eller luftfartyget.

22 §5

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 7 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 23 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datoriserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en i tillämpliga delar när en
exportrapport inte kan utfärdas via exportrapport inte kan utfärdas via
det datoriserade systemet. I sådant det datoriserade systemet. I sådant
fall är det Tullverket som ska fall ska Tullverket lämna intyg till
intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket om att flyttningen har
  avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG- land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

23 §6

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 21 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varu-

flyttningen.            
  Första och andra styckena gäller   Första och andra styckena gäller
i tillämpliga delar när i tillämpliga delar när

5Senaste lydelse 2009:1503.

6Senaste lydelse 2009:1503.

65

exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

exportrapport inte kan lämnas. I Bilaga 4 dessa fall är det Skatteverket som

ska upprätta rapporten efter att ha fått intyg från Tullverket.

24 §7

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 7 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 21 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 7 b § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella varuflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 21 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

31 h §8

Den som har tillstånd enligt Den som har tillstånd enligt
lagen (1999:446) om proviantering lagen (1999:446) om proviantering
av fartyg och luftfartyg får, i av fartyg och luftfartyg får, i
enlighet med vad som anges i enlighet med vad som anges i
tillståndet, från en upplagshavare tillståndet, ta emot alkoholvaror
ta emot alkoholvaror utan skatt utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

Första stycket gäller endast om alkoholvarorna tas emot

1.från en upplagshavare i Sverige, eller

2.under uppskovsförfarande från ett skatteupplag eller en plats för import i en annan medlemsstat.

33 §9

En registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen

7Senaste lydelse 2009:1503.

8Senaste lydelse 2009:1503.

9Senaste lydelse 2009:1503.

66

(1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1.som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

2.som sålts ombord på resa till tredje land.

En registrerad varumottagare, som har godkänts som skatte-

befriad förbrukare enligt 31 e §, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

Bilaga 4

En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

1.för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket

2–6,

2.i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,

3.för vetenskapligt ändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

67

Bilaga 4

Förslag till lag om ändring i alkohollagen (1994:1738)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 § alkohollagen (1994:1738) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

2 §1

Spritdrycker, vin och starköl får föras in till landet endast av den som enligt 1 § första stycket är berättigad att bedriva partihandel med sådana varor samt av detaljhandelsbolaget för att kunna fullgöra den skyldighet som anges i 5 kap. 5 §.

Utöver vad som anges i första stycket får spritdrycker, vin och starköl föras in

1.av den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

2.av resande som har fyllt 20 år eller person, som utför arbete på transportmedel och som har uppnått nämnda ålder, för eget eller familjens bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som proviant på fartyg eller luftfartyg enligt särskilda bestämmelser,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som flyttar till Sverige, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har fyllt 20 år och som har förvärvat dryckerna genom arv eller testamente, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige, som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk, och

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk.

6.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat land till en enskild person i Sverige, som har fyllt 20 år, om dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

7.av en enskild person som har fyllt 20 år genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, och

8.av den som har tillstånd enligt

1 Senaste lydelse 2008:366.

68

lagen (1999:446) om provian- Bilaga 4
tering av fartyg och luftfartyg, om
dryckerna är avsedda för
användning i enlighet med
tillståndet.      

Spritdrycker, vin och starköl som medförs som proviant på järnvägståg i internationell trafik, får föras in i den utsträckning som krävs för servering av passagerare under tågets färd inom landet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

69

Bilaga 4

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 8 a, 6 kap. 8, 8 a, 10 och 11 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  4 kap.          
  8 a §1          
Om leverans av bränsle enligt Om leverans av bränsle enligt
4 § första stycket eller 8 § sker 4 § första stycket eller 8 § sker
med fartyg eller via rörledning kan med fartyg eller via rörledning får
Skatteverket medge att upplags- Skatteverket medge att upplags-
havaren eller den registrerade havaren eller den registrerade
avsändaren inte behöver ställa avsändaren inte behöver ställa
säkerhet för betalning av skatten. säkerhet för betalning av skatten.
    Ett sådant medgivande får endast
    lämnas om det är förenligt med

överenskommelser mellan Sverige och övriga berörda medlemsstater.

I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra

särskilda omständigheter.      
    6 kap.    
Den som på en sådan destination 8 §2    
Den som på en sådan destination
som avses 3 a kap. 2 § tar emot som avses i 3 a kap. 2 § tar emot
bränsle som flyttats under ett bränsle som flyttats under ett
uppskovsförfarande, ska utan uppskovsförfarande, ska utan
dröjsmål och senast inom fem dröjsmål och senast inom fem
dagar efter mottagandet, via det dagar efter mottagandet, via det
datoriserade systemet lämna en datoriserade systemet lämna en
rapport till Skatteverket om att rapport till Skatteverket om att
bränslet tagits emot bränslet tagits emot
(mottagningsrapport).   (mottagningsrapport).  

Den som på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datoriserade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att bränslet tagits emot

(mottagningsrapport).    
Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 § Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 §

1Senaste lydelse 2009:1493.

2Senaste lydelse 2009:1493.

70

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa

första stycket 1 c som avslutas med att bränslet exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet lämnat EG (exportrapport).

första stycket 1 c som avslutas Bilaga 4 med att bränslet exporteras, ska

Skatteverket, efter det att intyg har erhållits från Tullverket, via det datoriserade systemet lämna en rapport om att bränslet lämnat EG (exportrapport).

8 a §

Mottagningsrapport och exportrapport utgör bevis på att flyttningen

avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.      
Om det av andra skäl än de som Om det av andra skäl än de som
anges i 10 § inte är möjligt för den anges i 10 § inte är möjligt för den
som tar emot bränsle att lämna en som tar emot bränsle att lämna en
mottagningsrapport   via det mottagningsrapport   via det
datoriserade systemet, får det på datoriserade systemet, får det på
annat sätt visas för Skatteverket att annat sätt visas för Skatteverket att
bränslet nått den angivna bränslet nått den angivna
destinationen (alternativt bevis). destinationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller Andra och tredje styckena gäller
i tillämpliga delar när en export- i tillämpliga delar när en export-
rapport inte kan utfärdas via det rapport inte kan utfärdas via det
datoriserade systemet. I sådant fall datoriserade systemet. I sådant fall
är det Tullverket som ska intyga ska Tullverket lämna intyg till
att flyttningen avslutats. Skatteverket om att flyttningen har
  avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

10 §3

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som anges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flyttningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit tillgängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa

3 Senaste lydelse 2009:1493.

71

fall är det Tullverket som ska fall är det Skatteverket som ska Bilaga 4
upprätta rapporten. upprätta rapporten efter att ha fått
  intyg från Tullverket.

11 §4

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en mottagningsrapport.

4. Den behöriga myndigheten 4. Skatteverket ska lämna en
ska lämna en exportrapport. exportrapport.

Mottagnings- eller exportrapport ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa dokumentet för den aktuella bränsleflyttningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska administrativa dokumentet kontrollerats och tilldelats en administrativ referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

4 Senaste lydelse 2009:1493.

72

Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Ändrade Bilaga 5 bestämmelser om punktskatteförfarandet vid

proviantering av varor, m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-18

Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström.

Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering av varor, m.m.

Enligt en lagrådsremiss den 11 november 2010 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3.lag om ändring i alkohollagen (1994:1738),

4.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ann- Christine Johansson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I remissen föreslås vissa ändringar av förfarandet vid förflyttningar av obeskattade alkohol- och tobaksvaror från ett skatteupplag eller en importplats till ett fartyg eller luftfartyg för skattebefriad förbrukning eller försäljning ombord. Ändringarna innebär bl.a. att bestämmelserna om uppskovsförfarande ska bli tillämpliga när leveranser för skattebefriad proviantering sker från ett skatteupplag eller en importplats i en medlemsstat till fartyg och luftfartyg som befinner sig i en annan medlemsstat inom EU. Till förslagen hör också en mindre ändring av bestämmelsen om undantag från krav på säkerhet för betalning av skatt vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning.

Förslaget till lag om ändring i lagen om tobaksskatt

22 f §

I första stycket föreskrivs att den som på en sådan destination som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats enligt ett uppskovsförfarande, ska inom viss tid lämna en rapport via det datoriserade systemet till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport). Denna skyldighet gäller i dag upplagshavare, registrerade varumottagare och andra mottagare enligt 8 b § första, andra och tredje styckena. Vid föredragningen har fråga uppkommit om skyldigheten att lämna mottagningsrapport kommer att gälla även den som har tillstånd till proviantering på fartyg och

73

luftfartyg enligt 8 b § fjärde stycket 1. Frågan bör klargöras i det fortsatta Bilaga 5
lagstiftningsarbetet.  
I paragrafens andra stycke regleras förfarandet vid flyttning av varor  
under uppskovsförfarandet till en plats utanför gemenskapens  
territorium, dvs. varor som ska exporteras till tredje land. Skatteverket  
ska i ett sådant fall lämna en exportrapport som baseras på ett intyg från  
Tullverket. Av bestämmelsen framgår dock inte närmare vad det är  
Tullverket ska intyga. Lagrådet anser att intygets innehåll bör framgå  
uttryckligen av bestämmelsen och föreslår att andra stycket ges följande  
lydelse:  
Vid flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c ska Skatteverket, efter det  
att ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna lämnat EG, via  
det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna har exporterats  
(exportrapport).  
Av andra stycket framgår att med exportrapport menas en rapport om att  
varorna lämnat EG. I det nya tredje stycket används också termen  
exportrapport men då i en helt annan betydelse. Det är nämligen inte  
längre fråga om varor som lämnat EG utan varor som inom ramen för  
gemenskapen tagits emot på fartyget eller luftfartyget. I det sistnämnda  
fallet kan man därför inte tala om en exportrapport. Enligt Lagrådets  
mening bör man i lagtexten inte använda samma term för rapporter med  
olika innehåll, vilket lätt kan ge upphov till missförstånd, allra helst som  
begreppet exportrapport getts en särskild innebörd i andra stycket. En  
annan sak är att förfarandet i fråga om en rapport enligt tredje stycket i  
praktiken kan bli detsamma som i fråga om en exportrapport. Om man  
vill klargöra detta i lagtexten (vilket antagligen skulle kunna gå lika bra i  
en förordning) kan en uttrycklig bestämmelse härom fogas sist till tredje  
stycket av förslagsvis följande lydelse: En sådan rapport ska lämnas i  
form av en exportrapport.  
Av samma skäl som anförts ovan bör innehållet i det intyg som  
Tullverket ska lämna enligt paragrafens tredje stycke anges i lagtexten, i  
synnerhet som detta intyg ska innehålla andra uppgifter än ett intyg enligt  
andra stycket. Lagrådet föreslår att tredje stycket ges följande lydelse:  
Vid flyttning enligt 8 b § fjärde stycket 2, ska Skatteverket, efter det att  
ett intyg har erhållits från Tullverket om att varorna tagits emot på  
fartyget eller luftfartyget, via det datoriserade systemet lämna en rapport  
om att flyttningen har avslutats. En sådan rapport ska lämnas i form av  
en exportrapport.  
23 §  
I paragrafens fjärde stycke regleras förfarandet när en exportrapport inte  
kan utfärdas via det datoriserade systemet. Den föreslagna lydelsen av  
stycket, i förening med vad som anges i tredje stycket, synes innebära att  
Tullverket ska lämna ett intyg till Skatteverket om att flyttningen har  
avslutats, varefter Skatteverket ska intyga att flyttningen har avslutats. 74

Lagrådet ifrågasätter om detta är avsikten. Enligt Lagrådets bedömning Bilaga 5 bör Tullverkets intyg i dessa fall ha motsvarande innehåll som de intyg Tullverket utfärdar enligt 22 f § andra och tredje styckena, dvs. att varorna lämnat EG eller att varorna tagits emot på ett fartyg eller ett luftfartyg.

Lagrådet föreslår att fjärde styckets andra mening ges följande lydelse:

I sådant fall ska Tullverket till Skatteverket lämna ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket.

24 §

Tredje styckets andra mening bör förtydligas så att det framgår vad Tullverkets intyg ska avse. Lagrådet föreslår att meningen ges följande lydelse:

I sådant fall ska Skatteverket, efter det att ett intyg enligt 22 f § andra eller tredje stycket har erhållits från Tullverket, upprätta rapporten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Av remissens allmänna motivering framgår att äldre bestämmelser är tillämpliga, t.ex. om den skattskyldige eller Skatteverket begär omprövning av en redovisningsperiod som hänför sig till tiden före den 1 april 2011. Det torde finnas andra situationer när äldre bestämmelser ska tillämpas. Det är angeläget att övergångsbestämmelserna inte är oklara till sin innebörd. Enligt Lagrådets mening bör i det fortsatta lagstiftningsarbetet övervägas om övergångsbestämmelsen kan preciseras. I vart fall bör i författningskommentaren utvecklas när äldre bestämmelser ska tillämpas, förslagsvis genom en exemplifiering.

Förslaget till lag om ändring i lagen om alkoholskatt

Lagrådet hänvisar till vad som anförts i fråga om motsvarande bestämmelser i förslaget till lag om ändring i lagen om tobaksskatt.

Förslaget till lag om ändring i alkohollagen

Vad gäller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna hänvisar Lagrådet till vad som anförts i fråga om motsvarande bestämmelser i förslaget till lag om ändring i lagen om tobaksskatt.

Förslaget till lag om ändring i lagen om skatt på energi

Lagrådet hänvisar till vad som anförts i fråga om motsvarande bestämmelser i förslaget till lag om ändring i lagen om tobaksskatt.

75

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden

Björklund, Bildt, Ask, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Hägglund,

Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Ohlsson,

Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag,

Hatt

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering

76