Regeringens proposition 2010/11:18

Nya skatteregler för försäkringsföretag Prop.
  2010/11:18

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2010

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt gällande rätt inkomstbeskattas en understödsförening bara för  
inkomst på grund av innehav av en sådan fastighet som inte förvaltas i  
livförsäkringsverksamheten. Föreningen är dock skattskyldig till avkast-  
ningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsme-  
del. Ett europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet som en  
understödsförening beskattas som en sådan.  
Regeringen har i propositionen En ny försäkringsrörelselag (prop.  
2009/10:246) föreslagit ändrade regler för bl.a. understödsföreningar.  
Där föreslås att namnet understödsförening utmönstras och ersätts med  
försäkringsförening. Vidare föreslås att föreningarna ska tillämpa lagen  
(1987:667) om ekonomiska föreningar om inget annat anges. Det  
föreslås även att förbudet mot affärsmässig verksamhet slopas och att  
föreningarna ska få bedriva motsvarande verksamhet inom livförsäkring  
och skadeförsäkring som försäkringsbolagen. I denna proposition lämnas  
förslag på de ändringar i skattelagstiftningen som föranleds av förslaget  
om ny försäkringsrörelselag.  
Eftersom försäkringsföreningarna föreslås få likartade verksamhets-  
betingelser som försäkringsbolagen föreslås i denna proposition att  
skattereglerna ändras så att beskattningen av försäkringsföreningarna blir  
densamma som för försäkringsbolagen såvida inte avvikelse är motiverat  
med hänsyn till föreningarnas associationsrättsliga särart. Detta sker  
genom att försäkringsföreningar som bedriver livförsäkringsverksamhet  
inordnas under den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag i  
inkomstskattelagen. Härigenom blir de särskilda bestämmelserna om  
livförsäkringsföretag tillämpliga på dessa föreningar. Andra försäkrings-  
föreningar kommer att räknas som skadeförsäkringsföretag och ska till- 1
 

lämpa de särskilda reglerna för dessa företag. I övrigt föreslås att försäk- Prop. 2010/11:18 ringsföreningarna skatterättsligt likställs med ekonomiska föreningar.

Försäkringsbolag kan vara antingen försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga försäkringsbolag. Genom den nya försäkringsrörelselagen slås fast att för försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet om inte något annat följer av försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. Därför kommer det inte längre att vara nödvändigt att ha en särskild bestämmelse som skatterättsligt likställer dem med aktiebolag. I förslaget till ny försäkringsrörelselag föreslås vidare att de ömsesidiga försäkringsbolagen ges utökade möjligheter till extern kapitalanskaffning genom att regler om förlagsinsatser, vinstandels- och kapitalandelslån görs tillämpliga på bolagen. Med anledning härav föreslås i denna proposition ändringar i reglerna om förlagsinsatser, vinstandels- och kapitalandelslån så att dessa även blir tillämpliga på ömsesidiga försäkringsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering. Äldre föreskrifter ska dock fortfarande gälla för understödsföreningar som övergångsvis är registrerade enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar.

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut ................................................................ 5
2 Lagförslag ........................................................................................ 6
  2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen  
    (1999:1229) ....................................................................... 6

2.2Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624) ....................................................................... 12

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............. 17

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ...................... 18

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om

avräkning av utländsk skatt ............................................. 20

2.6Förslag till lag om ändring i taxeringslagen

(1990:324) ....................................................................... 24

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel ................................. 25

2.8Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) ....................................................................... 32

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter.......................... 36

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (2007:460) om

    skatt på trafikförsäkringspremie m.m.............................. 39
3 Ärendet och dess beredning ........................................................... 40
4 Bakgrund och gällande rätt ............................................................ 40
  4.1 Understödsföreningar ...................................................... 40
  4.2 Försäkringsbolag ............................................................. 41
  4.3 Europabolag och europakooperativ................................. 42
  4.4 Beskattning av understödsföreningar .............................. 42
  4.5 Beskattning av försäkringsbolag ..................................... 42
5 Överväganden och förslag.............................................................. 43
  5.1 Försäkringsföreningar...................................................... 43
  5.2 Försäkringsaktiebolag ..................................................... 46
  5.3 Ömsesidiga försäkringsbolag .......................................... 47
  5.4 Europabolag och europakooperativ................................. 48
6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.................................. 49
7 Konsekvensanalys.......................................................................... 50
8 Författningskommentarer............................................................... 51

8.1Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229) ..................................................................... 51

8.2Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

(1970:624) ....................................................................... 54

8.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:174) om

identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ............. 55

8.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ...................... 55

Prop. 2010/11:18

3

8.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) om Prop. 2010/11:18
  avräkning av utländsk skatt.............................................. 56

8.6Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen

(1990:324)........................................................................ 57

8.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om

avkastningsskatt på pensionsmedel.................................. 57

8.8Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483)........................................................................ 59

8.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter .......................... 60

8.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:460) om

  skatt på trafikförsäkringspremie m.m............................... 60
Bilaga 1 Lagförslag i promemorian Nya skatteregler för  
  försäkringsföretag................................................................. 62
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna avseende  
  promemorian Nya skatteregler för försäkringsföretag.......... 77
Bilaga 3 Lagrådsremissens förslag till lagtext.................................... 78
Bilaga 4 Lagrådets yttrande.............................................................. 100

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober 2010 ..101

4

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:18

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

3.lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

4.lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

5.lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

6.lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

7.lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

8.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

9.lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

10.lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

5

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 dels att 7 kap. 19 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 4 och 4 b §§, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 28 kap. 10 §, 33 kap. 10 §, 39 kap. 2, 4, 9 och 13 d §§, 40 kap. 5 §, 48 kap. 6 a, 6 b och 28 §§, 58 kap. 15 § samt 67 kap. 13 c § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

4 §

Europabolag och försäkringsak- Europabolag räknas som aktiebo-
tiebolag räknas som aktiebolag. lag.

4 b §2 Europakooperativ och europe-

iska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) räknas som ekonomiska föreningar.

16 kap.

8 §

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska dras av. Utgifter som en ekonomisk förening har i samband med förändring av föreningens medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för föreningens förvaltning ska dras av.

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska dras av. Utgifter som en ekonomisk förening eller ett ömsesidigt försäkringsföretag har i samband med förändring av dess medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för dess förvaltning ska dras av.

24 kap.

5 §

Ett svenskt aktiebolag eller en Ett svenskt aktiebolag, en svensk
svensk ekonomisk förening som ekonomisk förening eller ett
har tagit upp ett vinstandelslån, får svenskt ömsesidigt försäkringsfö-

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2009:721.

Prop. 2010/11:18

6

dra av vinstandelsräntan bara i den retag som har tagit upp ett vinstanutsträckning som följer av 6–10 §§. delslån, får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som

följer av 6–10 §§.

Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån avses ett lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.

För annan ränta på vinstandelslån gäller allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamheten.

28 kap.  
10 §  
I fråga om fondförsäkringar som I fråga om fondförsäkringar klass
avses i 2 kap. 3 b § första stycket 3 III som avses i 2 kap. 12 § försäk-
försäkringsrörelselagen (1982:713) ringsrörelselagen (2011:000) och
och andra avgiftsbaserade utfästel- andra avgiftsbaserade utfästelser,
ser, får avdrag som beräknas enligt får avdrag som beräknas enligt 8 §
8 § göras med högst ett belopp som göras med högst ett belopp som
motsvarar kostnaden för att uppnå motsvarar kostnaden för att uppnå
de förmånsnivåer som anges där de förmånsnivåer som anges där
genom annan pensionsförsäkring genom annan pensionsförsäkring
än sådan som avses i den lagen. än sådan som avses i den lagen.

33 kap.

10 §

Som tillgångar eller skulder i näringsverksamheten räknas inte fordringar eller skulder som avser

– statlig inkomstskatt,  
– kommunal inkomstskatt,  
– egenavgifter,  
– avkastningsskatt enligt 2 § 5 – avkastningsskatt enligt 2 §
lagen (1990:661) om avkastnings- första stycket 4 lagen (1990:661)
skatt på pensionsmedel, om avkastningsskatt på
  pensionsmedel,

särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

statlig fastighetsskatt,

kommunal fastighetsavgift,

mervärdesskatt som ska redovisas i självdeklaration enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483),

avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och

skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324).

  39 kap.    
Med livförsäkringsföretag avses 2 §    
     
1. livförsäkringsbolag enligt 1. livförsäkringsföretag enligt
1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), och   (2011:000) samt svenskt euro-
    pabolag eller europakooperativ
    som bedriver motsvarande verk-

Prop. 2010/11:18

7

samhet, och

2. utländskt försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i Sverige med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Med skadeförsäkringsföretag Med skadeförsäkringsföretag
avses annat försäkringsföretag än avses annat försäkringsföretag än
livförsäkringsföretag. livförsäkringsföretag.

Utländska försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige bedöms bara med hänsyn till den verksamhet som företaget bedriver från fast driftställe här. Som skadeförsäkringsföretag anses också en sådan association som avses i 6 kap. 8 § andra stycket 1.

4 §

Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713). För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar klass 1, 2, I b och IV som avses i 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelselagen (2011:000). För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

    9 §    
Med utjämningsfond avses en Med utjämningsfond avses en
fond som enligt bolagsordningen fond som enligt bolagsordningen
får användas bara till att täcka för- får användas bara till att täcka för-
luster i själva försäkringsrörelsen luster i själva försäkringsrörelsen
och – efter det att sådan förlust- och – efter det att sådan förlust-
täckning har skett – förluster i när- täckning har skett – förluster i när-
ingsverksamheten i dess helhet, till ingsverksamheten i dess helhet, till
den del inte förlusterna enligt bo- den del inte förlusterna enligt bo-
lagsordningen ska täckas av andra lagsordningen ska täckas av andra
avsättningar. För sådana ömsesi- avsättningar. För sådana ömsesi-
diga bolag som inte omfattas av diga bolag som inte omfattas av
försäkringsrörelselagen (1982:713) försäkringsrörelselagen (2011:000)
ska detta framgå av bolagets stad- ska detta framgå av bolagets stad-
gar i stället för av bolagsordningen. gar i stället för av bolagsordningen.

Om bolagsordningen ändras så att företaget får rätt att använda en utjämningsfond på annat sätt än enligt första stycket, ska fonden anses ha minskat med hela det belopp som den uppgick till före ändringen. För utjämningsfonder som fanns den 1 januari 1929 gäller detta bara om det funnits bestämmelser om inskränkt dispositionsrätt.

Prop. 2010/11:18

8

2. sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar klass 1, 2, I b och IV som avses i
– 2 kap. 11 § första stycket, och
– 2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2011:000).

13 d §

Bestämmelserna i 13 b § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till pensionsförmåner som är jämförbara med sådana förmåner som tas upp som

1. grupplivförsäkringar, eller

2. sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i

– 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2, och

– 2 kap. 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713).

För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

40 kap.

5 §

Ett företag anses i detta kapitel ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till det förra enligt

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),

1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619),

– 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) – 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om
om medlemsbanker, medlemsbanker, eller

1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713), eller

1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).

En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Ett utländskt bolag eller en sådan förvärvare som avses i 11 § anses ha bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotterföretag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett svenskt aktiebolag.

48 kap.

6 a §

Kapitalvinst som uppkommer då Kapitalvinst som uppkommer då
ett aktiebolag som avses i 19 kap. ett aktiebolag avyttrar egna aktier
13 § aktiebolagslagen (2005:551) ska inte tas upp om 19 kap. 13 §
eller 6 a kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) gäller
försäkringsrörelselagen (1982:713) för bolaget. Detsamma gäller för
avyttrar egna aktier ska inte tas vinst då bolaget utfärdar eller avytt-
upp. Detsamma gäller för vinst då rar optioner, terminer eller liknande
bolaget utfärdar eller avyttrar op- instrument vars underliggande till-
tioner, terminer eller liknande in- gångar består av sådana aktier.
strument vars underliggande till-  
gångar består av sådana aktier.  
6 b §
Kapitalvinst som uppkommer då Kapitalvinst som uppkommer då

Prop. 2010/11:18

9

ett aktiebolag löser in ett kapitalanett aktiebolag eller ett ömsesidigt Prop. 2010/11:18 delsbevis som bolaget ställt ut, ska försäkringsföretag löser in ett ka-

inte tas upp hos bolaget. pitalandelsbevis som bolaget eller företaget ställt ut, ska inte tas upp hos det.

      28 §              
Kapitalförlust på en tillgång eller Kapitalförlust på en tillgång eller
förpliktelse får inte dras av hos ett förpliktelse får inte dras av hos ett
aktiebolag om den underliggande aktiebolag eller ett ömsesidigt för-
förpliktelsen, direkt eller indirekt, säkringsföretag om den underlig-
är ett kapitalandelsbevis som bola- gande förpliktelsen, direkt eller
get ställt ut.     indirekt, är ett kapitalandelsbevis
Att kapitalförlust som uppkom- som bolaget eller företaget ställt ut.
Att kapitalförlust som uppkom-
mer då ett aktiebolag löser in ett mer då ett aktiebolag eller ett öm-
kapitalandelsbevis inte får dras av sesidigt försäkringsföretag löser in
följer av 44 kap. 2 § jämförd med ett kapitalandelsbevis inte får dras
6 b § detta kapitel.     av följer av 44 kap. 2 § jämförd
        med 6 b § detta kapitel.    
      58 kap.              
      15 §           klass III
För fondförsäkringar enligt För fondförsäkringar
2 kap. 3 b § första stycket 3 försäk- enligt 2 kap. 12 § försäkrings-
ringsrörelselagen (1982:713) ska rörelselagen (2011:000) ska det vid
det vid bedömningen enligt 11 och bedömningen enligt 11 och 14 §§
14 §§ av utbetalningarnas storlek av utbetalningarnas   storlek under
under de första fem åren bortses de första fem åren bortses från
från sådana förändringar av belop- sådana förändringar av beloppen
pen som beror på fondandelarnas som beror fondandelarnas
kursutveckling.     kursutveckling.          

67 kap.

13 c §3

Som hushållsarbete räknas inte

1.arbete som enbart avser installationer eller service på maskiner och andra inventarier vid tillämpningen av 13 a eller 13 b §,

2.arbete för vilket försäkringsersättning lämnats,

3.arbete för vilket bidrag eller annat ekonomiskt stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting, eller

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har tagits ut enligt 6 § lagen (2007:1348) om kommunal fastighetsavgift.

4. om- eller tillbyggnad av ett småhus för vilket fastighetsavgift inte har tagits ut enligt 6 § lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

3 Senaste lydelse 2009:536.

10

Prop. 2010/11:18

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) gäller fortfarande den upphävda 7 kap. 19 §.

11

2.2 Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen Prop. 2010/11:18
  (1970:624)            
Härigenom föreskrivs att 2, 7, 12 och 27 §§ kupongskattelagen
(1970:624) ska ha följande lydelse.          
Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse    
I denna lag förstås med 2 §1        
         
avstämningsbolag: aktiebolag avstämningsbolag: aktiebolag
som är avstämningsbolag enligt som är avstämningsbolag enligt
1 kap. 10 § aktiebolagslagen 1 kap. 10 § aktiebolagslagen
(2005:551) eller 3 kap. 8 § för- (2005:551),      
säkringsrörelselagen (1982:713),          

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och

som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,  
utdelningstillfälle: för avstäm- utdelningstillfälle: för avstäm-
ningsbolag den i 4 kap. 39 § aktie- ningsbolag den i 4 kap. 39 § aktie-
bolagslagen eller 3 kap. 8 § för- bolagslagen avsedda dagen för
säkringsrörelselagen avsedda avstämning och för andra aktie-
dagen för avstämning och för bolag liksom i fråga om invester-
andra aktiebolag liksom i fråga om ingsfond den dag då utdelningen
investeringsfond den dag då utdel- blir tillgänglig för lyftning,
ningen blir tillgänglig för lyftning,    

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1.återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2.utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,

3.utbetalning till aktieägare en-

ligt 12 kap. 1 § försäkringsrörelselagen vid nedsättning av aktiekapitalet, överkursfonden eller reservfonden samt vid bolagets likvidation,

4. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier

1 Senaste lydelse 2006:1420.

3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier

12

genom ett förvärvserbjudande som genom ett förvärvserbjudande som Prop. 2010/11:18
har riktats till samtliga aktieägare har riktats till samtliga aktieägare
eller samtliga ägare till aktier av eller samtliga ägare till aktier av
ett visst slag,       ett visst slag,      
5. utbetalning av fusionsveder- 4. utbetalning av fusionsveder-
lag till aktieägare enligt 23 kap. lag till aktieägare enligt 23 kap.
26 § aktiebolagslagen eller 26 § aktiebolagslagen till den del
15 a kap. 16 § försäkringsrörel- vederlaget utgörs av annat än
selagen till den del vederlaget aktier i det övertagande bolaget,
utgörs av annat än aktier i det och        
övertagande bolaget, och            
6. utbetalning av delningsve- 5. utbetalning av delningsve-
derlag till aktieägare enligt 24 kap. derlag till aktieägare enligt 24 kap.
28 § aktiebolagslagen som avser 28 § aktiebolagslagen som avser
a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del ve-
derlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller  
b) delning enligt 24 kap. 1 § b) delning enligt 24 kap. 1 §
andra stycket 2 samma lag till den andra stycket 2 samma lag till den
del vederlaget utgörs av annat än del vederlaget utgörs av annat än
ersättning som enligt 42 kap. ersättning som enligt 42 kap.
16 b §   inkomstskattelagen 16 b § inkomstskattelagen
(1999:1229) inte skall tas upp. (1999:1229) inte ska tas upp.

En central värdepappersförvarare skall vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om ej av tillgänglig uppgift om den utdelningsberättigade framgår, att denne ej är skattskyldig. Kupongskatt skall vidare innehållas i det fall att utdelning ej kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket skall lämnas skriftligen till den centrala värdepappersförvararen i samband med begäran om införing i aktieboken, anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6–8 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller begäran om införing i förteckning enligt 3 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713), samt i övrigt

7 §2

En central värdepappersförvarare ska vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den utdelningsberättigade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till den centrala värdepappersförvararen i samband med begäran om införing i aktieboken eller anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6–8 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, samt i övrigt när värdepappersförvararen begär det av den som avses med införingen. Ändras något förhål-

2 Senaste lydelse 2005:1141.

13

1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),
2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller
3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf.
Föreslagen lydelse

när värdepappersförvararen begär det av den som avses med införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, skall uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepappersförvararen.

Den centrala värdepappersförvararen skall senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne.

lande som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepappersförvararen.

Den centrala värdepappersförvararen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne.

12 §3

Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt

a) 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),

b) 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713),

c) 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller

d) 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § skall vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf.

Lydelse enligt prop. 2009/10:181

27 §

Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits fastän skattskyldighet ej förelegat eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska erläggas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har

Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har

3 Senaste lydelse 2005:1141.

Prop. 2010/11:18

14

den utdelningsberättigade rätt till den utdelningsberättigade rätt till
återbetalning av vad som innehål- återbetalning av vad som innehål-
lits för mycket.   lits för mycket  
Rätt till återbetalning föreligger även    
– om aktie förlorat sitt värde till – om aktie förlorat sitt värde till
följd av att bolaget upplösts ge- följd av att bolaget upplösts ge-
nom likvidation inom två år efter nom likvidation inom två år efter
det att sådan utbetalning som av- det att sådan utbetalning som av-
ses i 2 § andra stycket 2 eller 3 ses i 2 § andra stycket 2 blivit
blivit tillgänglig för lyftning, tillgänglig för lyftning,  
– vid återbetalning till aktie- – vid återbetalning till aktie-
ägare enligt aktiebolagslagen ägare enligt aktiebolagslagen
(2005:551) i samband med minsk- (2005:551) i samband med minsk-
ning av aktiekapitalet som genom- ning av aktiekapitalet som genom-
förts med indragning av aktier, förts med indragning av aktier, och

vid återbetalning till aktieägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) i samband med nedsättning av aktiekapitalet som genomförts genom inlösen av aktier, och

vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Vid ansökningshandlingen ska Tillsammans med ansökan ska
fogas intyg eller annan utredning det lämnas ett intyg eller annan
om att kupongskatt innehållits för utredning om att kupongskatt
sökanden liksom utredning till innehållits för sökanden liksom
styrkande av att skattskyldighet ej utredning som styrker att sökanden
föreligger för honom eller henne. inte är skattskyldig.  

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad åsatts eftertaxering för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller eftertaxeringen skedde.

Prop. 2010/11:18

15

Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala skatt enligt denna lag eller skattebetalningslagen (1997:483), gäller 18 kap. skattebetalningslagen i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som beslutas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller i fråga om sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna, för vilka försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000).

Prop. 2010/11:18

16

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:174) om Prop. 2010/11:18
  identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.  
Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1974:174) om identitetsbeteckning  
för juridiska personer m.fl. ska ha följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
      1 §1    
Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska  
fastställas för        
1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige,  
handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening,  
2. erkänd arbetslöshetskassa, 2. erkänd arbetslöshetskassa,  
understödsförening och annan försäkringsförening och annan  
allmän inrättning som enligt lag allmän inrättning som enligt lag  
eller annan författning står under eller annan författning står under  
offentlig tillsyn,   offentlig tillsyn,    

3.kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,

4.registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och

5.stiftelse.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

1 Senaste lydelse 2009:248.

17

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om Prop. 2010/11:18
  stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter  
Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid in-  
skrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
Skatteplikt föreligger inte vid 6 §1  
   

1)förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom,

2)förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan fast egendom, om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning eller utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering,

3)sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och samfällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

4)försäkringsbolags förvärv från annat försäkringsbolag i samband med sådant avtal om övertagande av det senare bolagets hela försäkringsbestånd, som avses i 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

5)förvärv av järnväg som skall inskrivas i särskild ordning, eller av mark för sådan järnväg,

6)kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser skall användas för allmän plats, begravningsplats eller för

sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) medför att byggnad för ändamålet skall anses som specialbyggnad,

4)försäkringsföretags förvärv från annat försäkringsföretag i samband med sådant avtal om övertagande av det senare företagets hela försäkringsbestånd, som avses i 10 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2011:000),

5)förvärv av järnväg som ska inskrivas i särskild ordning, eller av mark för sådan järnväg,

6)kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser ska användas för allmän plats, begravningsplats eller för

sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) medför att byggnad för ändamålet ska anses som specialbyggnad,

7)förvärv av kronojord genom skatteköp eller annars på grund av skattebrev,

8)förvärv av ständig besittningsrätt till ett kronohemman eller ett krononybygge, då på grund av förvärvet inrymning vinns i sådan rätt,

9)upplåtelse av tomträtt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt eller till övervägande del ingått i en fastighet som varit upplåten med tomträtt till samme tomträttshavare, och

10)förvärv som annan än den som avses under 6 gör av mark för allmän begravningsplats eller mark för sådan specialbyggnad enligt 2 kap.

1 Senaste lydelse 1999:303.

18

2 § fastighetstaxeringslagen som är bårhus, krematorium eller byggnad som används för skötsel av allmän begravningsplats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Prop. 2010/11:18

19

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 6 §, 2 kap. 9 och 10 §§ samt 3 kap. 1 och 2 §§ lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha

följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 kap.
Den skattskyldige ska lämna de 6 §1
Den skattskyldige ska lämna de
uppgifter som behövs för pröv- uppgifter som behövs för pröv-
ningen av begäran om avräkning ningen av begäran om avräkning
av utländsk skatt. Om den som är av utländsk skatt. Om den som är
skattskyldig enligt 2 § första skattskyldig enligt 2 § första
stycket 6 lagen (1990:661) om stycket 5 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel avkastningsskatt på pensionsmedel
begär avräkning av utländsk skatt, begär avräkning av utländsk skatt,
ska dock sådana uppgifter lämnas ska dock sådana uppgifter lämnas
av pensionssparinstitut som anges i av pensionssparinstitut som anges i
1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om 1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande. individuellt pensionssparande.

Om det framgår att det finns förutsättningar för avräkning trots att samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av denna lag inte kan lämnas, får avräkning ske med skäligt belopp. Avräkning enligt 2 kap. 17 §, 3 kap. 4 § eller 4 kap. 4 § får dock bara ske för överskjutande belopp som den skattskyldige kan visa.

2 kap.

9 §2

Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

1.de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och

2.andra inkomster som tagits med vid taxeringen och som är hänförliga till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i utländsk stat eller utländsk juridisk person.

Om den skattskyldige vid det aktuella årets taxering har gjort avdrag enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget inte har gjorts.

Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

1.statliga och kommunala inkomstskatt, och

1Senaste lydelse 2008:1350.

2Senaste lydelse 2008:1350.

Prop. 2010/11:18

20

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

2. avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

2. avkastningsskatt som tas ut Prop. 2010/11:18 enligt 2 § första stycket 4 lagen

(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

10 §3

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skattereduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 67 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

3 kap.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 1–4 och 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt att få nedsätt-

1 §4

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 1–3 och 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt att få nedsätt-

3Senaste lydelse 2009:540.

4Senaste lydelse 2008:1350

21

ning av sådan avkastningsskatt. Om inte annat följer av 3 §, ska avräkning ske av utländsk skatt som har betalats under kalenderåret närmast före beskattningsåret och som belöper på sådan avkastning, på den skattskyldiges utländska tillgångar, som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i kapitalunderlaget för beskattningsåret.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel har, till den del den statliga och kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad som enligt 2 kap. får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att till denna del få nedsättning av sådan avkastningsskatt.

ning av sådan avkastningsskatt. Prop. 2010/11:18 Om inte annat följer av 3 §, ska

avräkning ske av utländsk skatt som har betalats under kalenderåret närmast före beskattningsåret och som belöper på sådan avkastning, på den skattskyldiges utländska tillgångar, som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i kapitalunderlaget för beskattningsåret.

Skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel har, till den del den statliga och kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad som enligt 2 kap. får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att till denna del få nedsättning av sådan avkastningsskatt.

Innehav i en delägarbeskattad 2 §5      
Innehav i en delägarbeskattad
juridisk person som avses i 5 kap. juridisk person som avses i 5 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229) inkomstskattelagen (1999:1229)
anses som en utländsk tillgång till anses som en utländsk tillgång till
den del som tillgångarna i den den del som tillgångarna i den
delägarbeskattade juridiska perso- delägarbeskattade juridiska perso-
nen hade ansetts som utländska om nen hade ansetts som utländska om
de i stället innehafts direkt av den de i stället innehafts direkt av den
som är skattskyldig till avkast- som är skattskyldig till avkast-
ningsskatt enligt 2 § första stycket ningsskatt enligt 2 § första stycket
1–4 eller 6 lagen (1990:661) om 1–3 eller 5 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt pensionsme- avkastningsskatt pensionsme-
del. Motsvarande gäller vid indi- del. Motsvarande gäller vid indi-
rekta innehav av delägarbeskattade rekta innehav av delägarbeskattade
juridiska personer genom sådana juridiska personer genom sådana
personer.     personer.      

Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt, ska sådan skatt anses ha betalats av den som är skattskyldig till avkastningsskatt för andelen. Av den delägarbeskattade juridiska personens sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på den som är skattskyldig till avkastningsskatt som motsvarar den andel som denne beskattas för.

5 Senaste lydelse 2008:1350.

22

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Prop. 2010/11:18

23

2.6 Förslag till lag om ändring i taxeringslagen Prop. 2010/11:18
  (1990:324)    
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) ska ha  
följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

1 kap.

1 §1

Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift (taxering) enligt

1.inkomstskattelagen (1999:1229),

2.lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

3. lagen (1990:661) om avkast- 3. lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i fall ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5 som avses i 2 § första stycket 1–4
och 79 nämnda lag, och 68 nämnda lag,

4.lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

5.lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

6.lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.

Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter (skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som ska gälla vid handläggning av mål om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

1 Senaste lydelse 2008:135.

24

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5, 9–10 a och 12 §§ lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1 Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1.svenska livförsäkringsföretag,

2.utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige,

3.understödsföreningar som

bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet,

4.pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

5.arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6.obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,

7.obegränsat skattskyldiga som innehar

3.pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

4.arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

5.obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,

6.obegränsat skattskyldiga som innehar

a)kapital- eller pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller

b)försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

8. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet

7. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet

1 Senaste lydelse 2008:136.

Prop. 2010/11:18

25

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen eller

är jämförbart med en kapital- eller pensionsförsäkring,

9. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

är jämförbart med en kapital- eller Prop. 2010/11:18 pensionsförsäkring,

8. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 6 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 6 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

3 §2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–4 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 4 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen eller

2 Senaste lydelse 2008:136.

26

tjänstepensionsverksamheten. tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den del av tillgångar och skulder som

1.inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,

2.är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,

3.är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsför- 4. avser sjuk- och olycksfallsför-
säkringar hänförliga till försäk- säkringar hänförliga till försäk-
ringsklass enligt 2 kap. 3 a § första ringsklass 1, 2, I b och IV enligt 2
stycket 1 och 2 samt 3 b § första kap. 11 § första stycket och 12 §
stycket 1 b och 4 försäkringsrörel- försäkringsrörelselagen
selagen (1982:713). (2011:000).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
5 utgörs av avsättningsbeloppet vid 4 utgörs av avsättningsbeloppet vid
ingången av beskattningsåret avse- ingången av beskattningsåret avse-
ende sådana pensionsutfästelser för ende sådana pensionsutfästelser för
vilkas tryggande avdragsrätt före- vilkas tryggande avdragsrätt före-
ligger vid inkomsttaxeringen. ligger vid inkomsttaxeringen.
Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
6 utgörs av värdet av de tillgångar 5 utgörs av värdet av de tillgångar
som vid ingången av kalenderåret som vid ingången av kalenderåret
är hänförliga till pensionssparkon- är hänförliga till pensionssparkon-
tot. Avdrag får ske för obetald tot. Avdrag får ske för obetald
skatt enligt denna lag som är hän- skatt enligt denna lag som är hän-
förlig till kontot. förlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
7 utgörs av värdet vid beskatt- 6 utgörs av värdet vid beskatt-
ningsårets ingång av sådana för- ningsårets ingång av sådana för-
säkringar som anges där. Detta säkringar som anges där. Detta
värde beräknas enligt åttonde och värde beräknas enligt åttonde och
nionde styckena. nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-

Prop. 2010/11:18

27

diga som avses i 2 § första stycket 8 och 9 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

Om inte annat följer av 6–8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bokfört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall tillgångarna dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §.

diga som avses i 2 § första stycket Prop. 2010/11:18 7 och 8 utgörs av värdet vid be-

skattningsårets ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 11 kap.

19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap. 22 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

5 §3

Om inte annat följer av 6–8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bokfört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska tillgångarna dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §.

9 §4

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde styckena.

För den del av skatteunderlaget För den del av skatteunderlaget
som hos sådan skattskyldig som som hos sådan skattskyldig som
avses i 2 § första stycket 1–3, 7 avses i 2 § första stycket 1, 2, 6
och 8 är hänförligt till annan per- och 7 är hänförligt till annan per-
sonförsäkring än pensionsförsäk- sonförsäkring än pensionsförsäk-
ring eller till annat med personför- ring eller till annat med personför-
säkring jämförbart tjänstepen- säkring jämförbart tjänstepen-
sionsavtal än sådant som avses i sionsavtal än sådant som avses i
28 kap. 2 § andra stycket inkomst- 28 kap. 2 § andra stycket inkomst-
skattelagen (1999:1229) uppgår skattelagen (1999:1229) uppgår
skatten till 30 procent av nio tion- skatten till 30 procent av nio tion-
delar av skatteunderlaget. delar av skatteunderlaget.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

3Senaste lydelse 1993:947.

4Senaste lydelse 2008:136.

28

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen ska vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet

1.hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. Prop. 2010/11:18 33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket

helt upplöses under beskattningsåret,

2.det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.        
Överlåts ett helt försäkringsbe- Överlåts ett helt försäkringsbe-
stånd från ett svenskt livför- stånd från ett livförsäkringsföretag
säkringsföretag till ett annat sådant som är skattskyldigt enligt denna
företag eller sker fusion enligt lag till ett annat sådant företag eller
15 a kap. 1 eller 18 § försäkrings- sker fusion mellan sådana företag
rörelselagen   (1982:713) mellan inträder det övertagande företaget i
sådana företag inträder det överta- det överlåtande företagets skatte-
gande företaget i det överlåtande mässiga situation.    
företagets skattemässiga situation.        
Överlåts ett försäkringsbestånd Överlåts ett försäkringsbestånd
helt eller delvis från ett livförsäk- helt eller delvis från ett livförsäk-
ringsföretag som är skattskyldigt ringsföretag som är skattskyldigt
enligt denna lag till ett företag som enligt denna lag till ett företag som
inte är det, ska det överlåtande inte är det, ska det överlåtande
livförsäkringsföretaget betala av- livförsäkringsföretaget betala av-
kastningsskatt för den del av året kastningsskatt för den del av året
som företaget innehaft försäkrings- som företaget innehaft försäkrings-
beståndet. Skattesatsen ska beståndet. Skattesatsen ska
jämkas i motsvarande mån.     jämkas i motsvarande mån. Det-
            samma gäller också vid överlåtelse
            genom fusion.    

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

10 §5

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen skall vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet

5 Senaste lydelse 2002:412.

29

respektive pensionssparinstitutets respektive pensionssparinstitutets Prop. 2010/11:18
beskattningsår. Pensionssparinsti- beskattningsår. Pensionssparinsti-
tutet skall vara registrerat hos be- tutet ska vara registrerat hos be-
skattningsmyndigheten.     skattningsmyndigheten.    
Förutom pensionssparinstitutet Förutom pensionssparinstitutet
får även skattskyldig som avses i får även skattskyldig som avses i
2 § första stycket 6 överklaga be- 2 § första stycket 5 överklaga be-
skattningsmyndighetens beslut om skattningsmyndighetens beslut om
skatt enligt bestämmelserna i skatt enligt bestämmelserna i
22 kap. skattebetalningslagen.   22 kap. skattebetalningslagen.  
Återbetalas skatt hänförlig till ett Återbetalas skatt hänförlig till ett
pensionssparkonto till ett pensions- pensionssparkonto till ett pensions-
sparinstitut skall beloppet tillsam- sparinstitut ska beloppet tillsam-
mans med räntan enligt 19 kap. mans med räntan enligt 19 kap.
12 § skattebetalningslagen tillgo- 12 § skattebetalningslagen tillgo-
doföras kontot. Har kontot avslu- doföras kontot. Har kontot avslu-
tats skall institutet ombesörja att tats ska institutet ombesörja att
beloppet i stället överförs till det beloppet i stället överförs till det
pensionssparkonto till vilket de pensionssparkonto till vilket de
tillgångar som var hänförliga till tillgångar som var hänförliga till
det avslutade kontot har överförts. det avslutade kontot har överförts.
Finns inte sådant konto skall insti- Finns inte sådant konto ska insti-
tutet betala ut beloppet på det sätt tutet betala ut beloppet på det sätt
som gäller för utbetalningar enligt som gäller för utbetalningar enligt
lagen (1993:931) om individuellt lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande.       pensionssparande.      
          10 a §6          
Skattskyldig som avses i 2 § för- Skattskyldig som avses i 2 § för-
sta stycket 7 har rätt till nedsätt- sta stycket 6 har rätt till nedsätt-
ning av skatten på försäkring med ning av skatten på försäkring med
belopp som motsvarar den ut- belopp som motsvarar den ut-
ländska skatt eller den skatt enligt ländska skatt eller den skatt enligt
kupongskattelagen (1970:624) som kupongskattelagen (1970:624) som
är hänförlig till försäkringen och är hänförlig till försäkringen och
som försäkringsgivaren eller den som försäkringsgivaren eller den
skattskyldige har betalat. Nedsätt- skattskyldige har betalat. Nedsätt-
ning för utländsk skatt medges ning för utländsk skatt medges
bara om rätt till avräkning enligt bara om rätt till avräkning enligt
lagen (1986:468) om avräkning av lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt saknas. Med ut- utländsk skatt saknas. Med ut-
ländsk skatt avses dels sådan skatt ländsk skatt avses dels sådan skatt
som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag,
dels punktskatt och förmögenhets- dels punktskatt och förmögenhets-
skatt. Avräkningsbar skatt som skatt. Avräkningsbar skatt som
kvarstår outnyttjad får räknas av kvarstår outnyttjad får räknas av
senare år mot skatt enligt denna lag senare år mot skatt enligt denna lag
vilken avser samma försäkring. vilken avser samma försäkring.

6 Senaste lydelse 2008:1349.

30

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6, 7 och 8 ska dock alltid vara kalenderåret.

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen Prop. 2010/11:18 av begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förut-

sättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får nedsättning ske med skäligt belopp.

12 §7 Termer och uttryck i denna lag

har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7, 8 och 9 ska dock alltid vara kalenderåret.

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.Understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) och som bedriver till livförsäkringsverksamhet hänförlig verksamhet ska räknas som svenska livförsäkringsföretag vid tillämpningen av denna lag, med undantag för 9 § femte och sjätte styckena.

7 Senaste lydelse 2008:136.

31

2.8 Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen Prop. 2010/11:18
  (1997:483)    
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 6 §§, 5 kap. 9 § samt 19 kap. 2 §  
skattebetalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  

1 kap.

1 §1

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av

1.sådan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324),

2.avgift enligt socialavgiftslagen (2000:980),

3.skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

4.begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),

5.skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) samt sådant belopp som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket den lagen,

6.avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

7.avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Lagen gäller även, om inte annat särskilt anges, vid bestämmande, debitering, redovisning och betalning av punktskatt. Med punktskatt avses i denna lag skatt enligt

1.lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2.lagen (1972:820) om skatt på spel,

3.lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

4.lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

5. 2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

5. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

6.lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

7.lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

8.lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

9.lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

10.lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

11.lagen (1994:1776) om skatt på energi,

12.lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

13.lagen (1999:673) om skatt på avfall,

14.lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

och

15.lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

1 Senaste lydelse 2007:1377.

32

I denna lag avses med   6 §2     Prop. 2010/11:18
         
arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete,  
arbetstagare: den som tar emot ersättning för arbete,    
beskattningsår: i fråga om        
a) skatt som avses i inkomst- a) skatt som avses i inkomst-
skattelagen (1999:1229), lagen skattelagen (1999:1229), lagen
(1984:1052) om statlig fastighets- (1984:1052) om statlig fastighets-
skatt, lagen (1990:661) om avkast- skatt, lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i fall ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5 som avses i 2 § första stycket 1–4
och lagen (1991:687) om särskild och lagen (1991:687) om särskild
löneskatt på pensionskostnader löneskatt pensionskostnader
samt avgift som avses i lagen samt avgift som avses i lagen
(2007:1398) om kommunal fastig- (2007:1398) om kommunal fastig-
hetsavgift, beskattningsår enligt 1 hetsavgift, beskattningsår enligt 1
kap. 13–15 §§ inkomstskattelagen, kap. 13–15 §§ inkomstskattelagen,

b)mervärdesskatt, beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen (1994:200) eller, för förvärv av sådana varor som avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen, det kalenderår under vilket förvärvet skett,

c)punktskatt, samma beskattningsår som i 1 kap. 14 § mervärdesskattelagen eller, om skatteredovisningen inte sker för redovisningsperioder, det kalenderår under vilket den skattepliktiga händelsen inträffat,

d)skatt som inte avses i a–c, det kalenderår för vilket skatten ska betalas,

grupphuvudman: den som enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen utsetts som huvudman för en mervärdesskattegrupp,

inkomstår: kalenderåret före taxeringsåret,

näringsverksamhet: verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget,

överskjutande ingående mervärdesskatt: den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

5 kap.

9 §3

Skatteavdrag skall inte göras Skatteavdrag ska inte göras från
från  

1.ränta på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,

2.ränta eller utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,

3.ränta eller utdelning som enligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige,

2Senaste lydelse 2007:1405.

3Senaste lydelse 2007:546.

33

4.ränta på ett förfogarkonto som avses i 8 kap. 6 § andra stycket lagen Prop. 2010/11:18 (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, om räntan är

mindre än 1 000 kronor,

5.ränta på ett konto för klientmedel,

6.ränta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det är okänt för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren därför skall redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 8 kap. 5 § andra stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7.ränta eller utdelning som ett utländskt företag skall lämna

kontrolluppgift för enligt 13 kap.
1 § lagen om självdeklarationer

och kontrolluppgifter,

8. utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

6.ränta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det är okänt för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren därför ska redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 8 kap. 5 § andra stycket lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7.ränta eller utdelning som ett utländskt företag ska lämna

kontrolluppgift för enligt 13 kap.
1 § lagen om självdeklarationer
och kontrolluppgifter,  
8. utdelning aktier i ett

svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

9.utdelning på andelar i en svensk ekonomisk förening,

10.utdelning från en utländsk juridisk person, om utdelningen inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller genom någon som bedriver valutahandel eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt finansiellt instrument förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en skyldighet som anknyter till ett sådant finansiellt instrument kontoförs,

11.ränta på obligation, förlagsbevis eller någon annan för den allmänna rörelsen avsedd förskrivning som har betalats ut mot att kupong eller kvitto har lämnats och inte har betalats ut genom en central värdepappersförvarare eller genom ett värdepappersinstitut hos vilket ett utländskt finansiellt instrument förvaras i depå eller kontoförs eller en rättighet eller en skyldighet som anknyter till ett sådant finansiellt instrument kontoförs, eller

12.räntekompensation som förvärvaren av en fordringsrätt eller delägarrätt betalar till överlåtaren för upplupen men inte förfallen ränta.

19 kap.

2 §4

Ränteberäkningen ska grundas på den sammanlagda skatteskuld eller skattefordran enligt denna lag som den skattskyldige har varje dag.

Till den del skatteskulden gäller skatt som avses i 4, 5 eller 7 § beräknas kostnadsränta inte för tiden från och med den 13 februari till

4 Senaste lydelse 2008:138.

34

I skatteskuld eller skattefordran ska inte ingå skatt enligt 2 § första stycket 6 och 7 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för tiden från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den förfallodag som anges i 16 kap. 6 §.

och med den 3 maj taxeringsåret på belopp upp till och med 20 000 kronor.

I skatteskuld eller skattefordran ska inte ingå skatt enligt 2 § första stycket 7 och 8 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för tiden från och med den 13 februari taxeringsåret till och med den förfallodag som anges i 16 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Prop. 2010/11:18

35

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § samt 11 kap. 7–7 b och 8 a §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §1

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),

b)inkomstskattelagen (1999:1229),

c)lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

d)lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

e) lagen (1990:661) om avkast- e) lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i fall ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5 som avses i 2 § första stycket 1–4
och 79 den lagen, och 68 den lagen,

f)lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

g)lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

h)lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

i)3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och

j)lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2.mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervärdesskatt, samt

3.skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.

11 kap.

7 §

Kontrolluppgift skall lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare, understödsföre-

Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och pensions-

1 Senaste lydelse 2008:139.

Prop. 2010/11:18

36

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.
2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren.

ningar och pensionssparinstitut.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om betalda premier och gjorda inbetalningar för vilka avdrag får göras enligt 59 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

sparinstitut. Prop. 2010/11:18
I kontrolluppgiften ska uppgift
lämnas om betalda premier och

gjorda inbetalningar för vilka avdrag får göras enligt 59 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

7 a §2

Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. försäkringsgivares eller understödsförenings överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller understödsförening eller till en annan del av försäkringsgivarens eller understödsföreningens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare eller understödsförening som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller understödsföreningen.

7 b §3

Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om sådana omständigheter och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren och den försäkrade.

2Senaste lydelse 2008:139.

3Senaste lydelse 2008:139.

37

        8 a §4       Prop. 2010/11:18
Kontrolluppgift ska lämnas om Kontrolluppgift ska lämnas om
sådan försäkring eller sådant avtal sådan försäkring eller sådant avtal
om tjänstepension som avses i 2 § om tjänstepension som avses i
första stycket   79 lagen 2 § första stycket   68 lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på (1990:661) om avkastningsskatt på
pensionsmedel.       pensionsmedel.      
Kontrolluppgift ska lämnas för Kontrolluppgift ska lämnas för
juridiska personer och fysiska juridiska personer och fysiska
personer av försäkringsgivare, personer av försäkringsgivare och
understödsföreningar och tjänste- tjänstepensionsinstitut.    
pensionsinstitut.                

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) gäller fortfarande 11 kap. 7–7 b och 8 a §§ i dess äldre lydelser.

4 Senaste lydelse 2008:1044.

38

2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:460) om Prop. 2010/11:18
  skatt på trafikförsäkringspremie m.m.  
Härmed föreskrivs att 2 § lagen (2007:460) om skatt på  
trafikförsäkringspremie m.m. ska ha följande lydelse.  
Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse  
I denna lag avses med   2 §    
       
trafikförsäkring: försäkring enligt trafikskadelagen (1975:1410),  
trafikförsäkringsavgift: sådan avgift som får tas ut enligt 34 § trafik-  
skadelagen,   risk belägen inom landet: risk  
risk belägen inom landet: risk  
belägen i Sverige enligt 1 kap. belägen i Sverige enligt 1 kap.  
9 a § försäkringsrörelselagen 17 § försäkringsrörelselagen  
(1982:713) eller 1 kap. 7 § lagen (2011:000) eller 1 kap. 7 § lagen  
(1998:293) om utländska försäk- (1998:293) om utländska försäk-  
ringsgivares och tjänstepensions- ringsgivares och tjänstepensions-  
instituts verksamhet i Sverige. instituts verksamhet i Sverige.  
             

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

39

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:18

Regeringen beslutade den 16 oktober 2003 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. föreslå en ny modern och tydlig associationsrättslig reglering av försäkringsverksamhet (dir. 2003:125). Utredningen antog namnet Försäkringsföretagsutredningen. Utredningen överlämnade sitt huvudbetänkande Ny associationsrätt i försäkringsföretag (SOU 2006:55) i maj 2006. På grundval av betänkandet togs det inom Finansdepartementet fram en promemoria innehållande förslag på nya associationsrättsliga och näringsrättsliga bestämmelser för försäkringsföretag, En ny försäkringsrörelselag (Ds 2009:55). Regeringen har den 9 september 2010 beslutat att överlämna propositionen En ny försäkringsrörelselag (prop. 2009/10:246) till riksdagen.

De skatterättsliga konsekvenserna av förslaget till ny försäkringsrörelselag har behandlats separat. Inom Finansdepartementet har en särskild promemoria om skattekonsekvenserna av förslaget tagits fram, Nya skatteregler för försäkringsföretag (Fi2009/7899). Promemorians författningsförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En remissammanställning finns tillgänglig i lagstiftningsärendet (Fi2009/7899).

I denna proposition behandlas förslagen i promemorian Nya skatteregler för försäkringsföretag.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 10 juni 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådet har lämnat förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4. I förhållande till lagrådsremissens förslag har det gjorts en redaktionell ändring i 67 kap. 13 c § inkomstskattelagen (1999:1229).

Förslagen till lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl., lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483) och lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. (se avsnitt 2.3, 2.5, 2.6, 2.8 och 2.10) har inte granskats av Lagrådet. Regeringen anser att förslagen är av sådan författningstekniskt och även i övrigt enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

4 Bakgrund och gällande rätt

4.1Understödsföreningar

Understödsföreningar är föreningar för inbördes bistånd som utan affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse meddelar annan personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring. En understödsförening ska vara sluten på så sätt att den huvudsakligen är avsedd för anställda i visst eller

vissa företag, personer tillhörande en viss yrkesgrupp eller medlemmar i

40

sammanslutning med sådan intressegemenskap att en samverkan även för Prop. 2010/11:18 personförsäkring är naturlig.

I propositionen En ny försäkringsrörelselag föreslås att understödsföreningarna ska inordnas under den nya försäkringsrörelselagen och i fortsättningen benämnas försäkringsföreningar. Dessutom innebär förslaget att förbudet mot affärsmässig försäkringsverksamhet slopas. Syftet är att åstadkomma en funktionell och konkurrensneutral reglering för föreningarna i förhållande till försäkringsbolagen. Ett fortsatt förbud befaras kunna begränsa föreningarnas möjligheter till stordriftsfördelar, vilket i sin tur kan leda till dyrare försäkringar för medlemmarna.

Som ett utflöde av förbudet mot affärsmässig försäkringsverksamhet finns i 6 § lagen (1972:262) om understödsföreningar, förkortad UFL, en begränsning av hur stora belopp en kapitalförsäkring får omfatta. Om inte Finansinspektionen medger annat får en sådan försäkring högst avse ett basbelopp. Förslaget till ny försäkringsrörelselag innebär att beloppsbegränsningen slopas.

Dagens föreningar meddelar framför allt pensionsförsäkring, men även annan livförsäkring såsom begravningsförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Enligt förslaget till ny försäkringsrörelselag ska försäkringsföreningarna få meddela all form av livförsäkring. Dessutom ska föreningarna få meddela skadeförsäkring samt fondförsäkring.

Sammanfattningsvis innebär den föreslagna regleringen att föreningarna kommer att få likartade förutsättningar att driva försäkringsverksamhet som försäkringsbolagen.

4.2Försäkringsbolag

Försäkringsbolag kan vara antingen försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga försäkringsbolag. För försäkringsbolagen gäller försäkringsrörelselagen (1982:713). Regleringen av försäkringsaktiebolagen vilar i stor utsträckning på principer som gäller också för allmänna aktiebolag. Be- stämmelserna i försäkringsrörelselagen bygger på 1975 års aktiebolagslag, vilken numera har ersatts av aktiebolagslagen (2005:551). Den nya försäkringsrörelselagen innebär att försäkringsaktiebolagen kommer att omfattas av reglerna i den nya aktiebolagslagen om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag är en egen associationsform. Det ägs av de försäkringstagare som har köpt en direktförsäkring i bolaget. Det innebär att försäkringstagarna samtidigt är både ägare och fordringsägare. I förslaget till ny försäkringsrörelselag föreslås utökade möjligheter till extern kapitalanskaffning för de ömsesidiga försäkringsbolagen. Vidare föreslås att de ömsesidiga bolagen genom fusion ska kunna gå samman med andra motsvarande bolag.

41

4.3 Europabolag och europakooperativ Prop. 2010/11:18

Sedan mitten av 1980-talet har det bedrivits ett arbete inom EU med att skapa särskilda europeiska associationsformer. År 2001 antogs förordningen (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag1, vilket möjliggjorde gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform. Två år senare antogs förordningen (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)2 som möjliggjorde samverkan i form av vad som kan liknas vid en ekonomisk förening, s.k. europakooperativ. Europabolag och europakooperativ är således europeiska associationsformer. Europabolag med säte i Sverige som bedriver försäkringsrörelse ska tillämpa försäkringsrörelselagen när det gäller frågor som inte regleras i förordningen om stadga för europabolag. Bestämmelserna i UFL om understödsföreningar ska tillämpas på europakooperativ som driver försäkringsrörelse när det gäller frågor som inte regleras i förordningen om stadga för europeiska kooperativa föreningar.

4.4Beskattning av understödsföreningar

En understödsförening är enligt 7 kap. 19 § inkomstskattelagen skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av sådan fastighet som inte förvaltas i livförsäkringsverksamhet. Understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet ska dock betala avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, förkortad avkastningsskattelagen.

I 2 kap. 4 b § inkomstskattelagen föreskrivs att ett europakooperativ ska räknas som en ekonomisk förening vid inkomstbeskattningen. Av 7 kap. 19 § andra stycket nämnda lag följer dock att ett europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet som en understödsförening ska beskattas som en sådan. Vad gäller avkastningskattelagen har den lagens termer och uttryck samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen. Detta innebär att ett europakooperativ som ska beskattas som en understödsförening enligt inkomstskattelagen även ska beskattas som en sådan enligt avkastningsskattelagen.

4.5Beskattning av försäkringsbolag

I 39 kap. 2–13 §§ inkomstskattelagen finns särskilda bestämmelser för försäkringsföretag. Försäkringsföretag beskattas olika beroende på om företaget är ett livförsäkringsföretag eller ett skadeförsäkringsföretag.

Med livförsäkringsföretag avses enligt 39 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen livförsäkringsbolag enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen och utländskt försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i Sverige med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

1EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

2EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

42

Definitionen av livförsäkringsbolag i 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen Prop. 2010/11:18 omfattar bolag som uteslutande eller så gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse enligt 2 kap. 3 b § eller återförsäkring av livförsäk-

ring. Av 39 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen framgår att med skadeförsäkringsföretag avses annat försäkringsföretag än livförsäkringsföretag.

Ett livförsäkringsföretag ska inte ta upp inkomster som hänför sig till tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier. Utgifter som hänför sig till sådana inkomster och premier får inte dras av. Verksamhet som bedrivs för försäkringstagarnas räkning inkomstbeskattas således inte. Denna verksamhet beskattas i stället enligt avkastningsskattelagen.

Den del av företagets verksamhet som inte är hänförlig till förvaltning av kapital för försäkringstagarnas räkning inkomstbeskattas däremot enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen eftersom denna verksamhet i hög grad liknar den verksamhet som drivs i många andra företag inom den finansiella sektorn (prop. 1992/93:187 s. 210). Den egna rörelsen beskattas således enligt vanliga bolagsskatteregler. Sådan rörelse kan avse förvaltning av det egna kapitalet, externa tjänster, förvaltningsuppdrag och liknande verksamhet.

Inkomster från grupplivförsäkringar samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar beskattas med inkomstskatt i stället för avkastningsskatt. Detta beror på att sådana försäkringar saknar inslag av sparande, varför avkastningsskatten har bedömts som mindre lämplig för sådant försäkringskapital.

Ett skadeförsäkringsföretag beskattas i huvudsak enligt samma regler som gäller för andra företag, med undantag för de tillägg som finns i 39 kap. 6–9 §§ inkomstskattelagen.

5 Överväganden och förslag  
5.1 Försäkringsföreningar  
   
Regeringens förslag: Försäkringsföreningar ska skatterättsligt lik-  
ställas med ekonomiska föreningar. Försäkringsföreningar och euro-  
pakooperativ som bedriver försäkringsrörelse ska tillämpa de särskilda  
bestämmelserna för försäkringsföretag i inkomstskattelagen.  
Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens.  
Remissinstanserna: Skatteverket tillstyrker att försäkringsföreningar  
beskattas på samma sätt som övriga försäkringsföretag. Verket efterlyser  
emellertid att gränsdragningen mellan den verksamhet som drivs för  
försäkringstagarnas räkning och annan verksamhet tydliggörs. De övriga  
remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker eller har inga synpunkter på  
förslaget som sådant med undantag för Sveriges advokatsamfund. Advo-  
katsamfundet avstyrker förslaget då samfundet anser att det finns skatte-  
konsekvenser i fråga om uttagsbeskattningen som behöver utredas.  
Skälen för regeringens förslag: Allt sedan den första lagen om under-  
stödsföreningar har dessa föreningar varit förbjudna att driva affärsmäs- 43

sig verksamhet. Vidare har understödsföreningarna bara fått meddela kapitalförsäkringar till ett ringa belopp. Syftet med begränsningarna har varit att dra en gräns mot försäkringsbolagens verksamhet. I propositionen (2009/10:246) En ny försäkringsrörelselag föreslås att förbudet mot affärsmässig verksamhet slopas. Likaså föreslås att föreningarna ska få meddela kapitalförsäkring utan beloppsbegränsning. Härigenom får föreningarna förutsättningar att konkurrera på samma villkor som försäkringsbolagen. Föreningarnas ändrade förutsättningar väcker frågan om ändrad beskattning av föreningarna.

Eftersom föreningarna föreslås få likartade verksamhetsförutsättningar som försäkringsbolagen finns det inte längre skäl att skattemässigt särbehandla föreningarna. Det naturliga är i stället att de beskattas på samma sätt som försäkringsbolag som bedriver likartad verksamhet. Försäkringsföreningar som bedriver livförsäkringsverksamhet bör således inordnas under det skatterättsliga begreppet livförsäkringsföretag i 39 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen. Härigenom blir bestämmelserna om livförsäkringsföretag tillämpliga på dessa föreningar. Andra försäkringsföreningar kommer enligt 39 kap. 2 § andra stycket att räknas som skadeförsäkringsföretag och ska tillämpa de särskilda bestämmelserna för sådana företag.

De särskilda reglerna om livförsäkringsföretag innebär som huvudregel att verksamhet som bedrivs för försäkringstagarnas räkning inte inkomstbeskattas. Denna verksamhet beskattas istället enligt avkastningsskattelagen. Skatteverket efterlyser att gränsdragningen mellan den verksamhet som bedrivs för försäkringstagarnas räkning och annan verksamhet tydliggörs. Frågan hur livförsäkringsföretagens inkomster ska fördelas mellan de olika verksamheterna regleras i 39 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen. Föreliggande förslag innebär inte någon förändring av hur dessa inkomster ska fördelas utan föreningarna ska tillämpa de regler som redan gäller i dag. Det finns därför inte anledning att beröra frågan om gränsdragningen ytterligare i detta sammanhang.

Enligt 13 kap. 2 § förslaget till ny försäkringsrörelselag ska försäkringsföreningarna tillämpa lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, om inte annat följer av försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. En försäkringsförening kommer emellertid associationsrättsligt inte att vara en ekonomisk förening. Frågan uppkommer om en försäkringsförening ska likställas med en ekonomisk förening vid inkomstbeskattningen eller om försäkringsföreningarna särskilt ska tas in som en egen associationsform i inkomstskattelagen.

I promemorian föreslås att försäkringsföreningar jämställs med ekonomiska föreningar vid inkomstbeskattningen. Sveriges advokatsamfund avstyrker dock förslaget i denna del på grund av att reglerna om uttagsbeskattning enligt samfundet kan medföra att beskattningen blir mer omfattande än vad som antas i promemorian. Regeringen anser dock att det är angeläget att försäkringsföreningarna skattemässigt behandlas på ett neutralt sätt i förhållande till andra företag som bedriver motsvarande verksamhet. Det bedöms därför som naturligt att inkomstskattemässigt likställa försäkringsföreningar med ekonomiska föreningar. Att reglerna om uttagsbeskattning i 22 kap. inkomstskattelagen kan bli tillämpliga på uttag ur föreningarna – på samma sätt som gäller för övriga företag – påverkar inte den bedömningen. Regeringen föreslår därför att försäk-

Prop. 2010/11:18

44

ringsföreningarna ska räknas som ekonomiska föreningar i inkomstskattelagen.

I och med att försäkringsföreningarna likställs med ekonomiska föreningar i inkomstskattelagen kommer dessa föreningar bl.a. att kunna vara part i en underprisöverlåtelse (23 kap.), ta emot skattefri utdelning från näringsbetingade andelar (24 kap.) och avyttra näringsbetingade delägarrätter utan några skattemässiga konsekvenser för föreningen (25 a kap.). Vidare kommer föreningarna kunna ge och ta emot koncernbidrag (35 kap.). De kommer även att omfattas av reglerna om underskott (40 kap.).

Genom att försäkringsföreningarna likställs med ekonomiska föreningar vid tillämpningen av inkomstskattelagen kommer en försäkringsförening även att kunna tillämpa reglerna för kooperativa föreningar på den del av verksamheten som beskattas enligt inkomstskattelagen. Med kooperativ förening avses enligt 39 kap. 21 § inkomstskattelagen en ekonomisk förening som är öppen på det sätt som anges i 3 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar och som tillämpar lika rösträtt. I förslaget till ny försäkringsrörelselag föreslås att det nuvarande kravet på att understödsföreningar ska vara slutna slopas. Det föreslås i stället att 3 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar blir tillämplig på försäkringsföreningarna utan några särregler.

Försäkringsföreningarna kommer också, i och med att de likställs med ekonomiska föreningar, i motsatts till dagens understödsföreningar men i likhet med försäkringsaktiebolagen och de ömsesidiga försäkringsbolagen att omfattas av bestämmelserna i 37, 38, 38 a, 48 a och 49 kap. inkomstskattelagen. I 37 kap. finns bestämmelser om beskattningen vid fusioner och fissioner. I 38 kap. finns bestämmelser om undantag från omedelbar beskattning när ett företag avyttrar tillgångar till ett annat företag genom en verksamhetsavyttring. I 38 a kap. finns bestämmelser om partiella fissioner. I 48 a kap. finns bestämmelser om framskjuten beskattning vid andelsbyten. I 49 kap. slutligen finns bestämmelser om uppskovsgrundande andelsbyten.

Civilrättsliga bestämmelser om fusion för försäkringsaktiebolag finns i 15 a kap. i den nuvarande försäkringsrörelselagen. Ömsesidiga försäkringsbolag och understödsföreningar kan däremot inte genomföra en fusion i dag. I förslaget till ny försäkringsrörelselag föreslås emellertid civilrättsliga fusionsbestämmelser för samtliga försäkringsföretag.

En understödsförening och ett ömsesidigt försäkringsbolag har i dag inte någon möjlighet att delta i en fission eller en partiell fission. Några sådana regler föreslås inte heller i den nya försäkringsrörelselagen.

I en ekonomisk förening ska medlemmarna delta i föreningen med en insats, dvs. ett kapitaltillskott. Genom insatsen förvärvar medlemmen en andelsrätt i föreningen, vilket innebär en rättighet till ekonomiska förmåner i föreningen. En medlems andel kan i motsatts till medlemskapet överlåtas. Förvärvaren erhåller överlåtarens på insatser grundade ekonomiska rättigheter mot föreningen. Eftersom medlemskapet inte kan överlåtas måste förvärvaren av andelen söka medlemskap i vanlig ordning. I UFL uppställs inte något krav på insatskapital. Något sådant krav föreslås inte heller för försäkringsföreningarna. Någon individualiserad andelsrätt som kan särskiljas från medlemskapet kommer således inte att finnas i en sådan förening. Inte heller i ömsesidiga försäkringsbolag finns

Prop. 2010/11:18

45

det, vilket Skatteverket påpekat i sitt remissvar, några individualiserade Prop. 2010/11:18 andelsrätter i tillgångsmassan som kan överlåtas utan tillgångarna ägs av försäkringstagarna som ett kollektiv.

I och med att medlemmarna inte har några individualiserade andelsrätter kommer det i praktiken inte alltid vara möjligt att tillämpa reglerna om verksamhetsavyttringar i 38 kap. och reglerna om andelsbyten i 48 a och 49 kap. inkomstskattelagen. Genom att likställa försäkringsföreningar med ekonomiska föreningar kommer således en rad skatteregler att bli tillämpliga på försäkringsföreningar trots att reglerna i praktiken inte kommer att kunna tillämpas fullt ut. Detta aktualiserar frågan om försäkringsföreningarna till någon del bör undantas från dessa regler.

Dessa regler gäller dock redan i dag fullt ut för de ömsesidiga försäkringsbolagen trots att möjligheten att tillämpa reglerna är begränsad även för dem. Vid införandet av det s.k. fusionsdirektivet3, som reglerar beskattningen vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och andelsbyten, har Sverige haft som utgångspunkt att de skatterättsliga reglerna ska anpassas till direktivet oavsett om transaktionerna civilrättsligt kan genomföras eller inte (prop. 2006/07:2 s. 105). När direktivet gjordes tillämpligt på de ömsesidiga försäkringsbolagen4 ändrades inkomstskattelagen så att dessa bolag omfattades av bestämmelserna i 37, 38, 38 a, 48 a och 49 kap. trots att det i dag inte går att fusionera eller fissionera sådana bolag och trots att det inte finns några individualiserade andelar i de ömsesidiga försäkringsbolagen. Försäkringsföreningar omfattas visserligen inte av direktivet i dag men ett europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet som en försäkringsförening omfattas. Försäkringsföreningarna föreslås därför inte undantas från några av de skatteregler som blir tillämpliga på dem, i och med att de likställs med ekonomiska föreningar, även om de transaktioner reglerna tar sikte på inte skulle vara möjliga att civilrättsligt genomföra i en försäkringsförening.

5.2Försäkringsaktiebolag

Regeringens förslag: Bestämmelsen i inkomstskattelagen att försäkringsaktiebolag räknas som aktiebolag tas bort.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker

eller har inga synpunkter på förslaget.

3Rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (EGT L 225, 20.8.1990, s. 1, Celex 31990L0434).

4Rådets direktiv 2005/19/EG av den 17 februari 2005 om ändring av direktiv 90/434/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater (EUT L 58, 4.3.2005, s. 19, Celex 32005L0019).

46

Skälen för regeringens förslag: Försäkringsaktiebolag är en särskild Prop. 2010/11:18 associationsform. Enligt 2 kap. 4 § inkomstskattelagen räknas de dock

vid tillämpningen av den lagen som aktiebolag. Enligt 11 kap. 1 § förslaget till ny försäkringsrörelselag ska för försäkringsaktiebolag föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet fortsättningsvis gälla om inte något annat följer av försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. Det innebär således att bestämmelserna om aktiebolag i inkomstskattelagen direkt kommer att bli tillämpliga på försäkringsaktiebolagen. Motsvarande lagstiftningsteknik har tidigare använts för bankaktiebolag. Det kommer således inte längre att vara nödvändigt att ha en särskild bestämmelse som skattemässigt likställer försäkringsaktiebolag med aktiebolag. Den bestämmelsen slopas därför.

Lagförslaget

Förslaget föranleder ändringar i 2 kap. 4 § inkomstskattelagen.

5.3Ömsesidiga försäkringsbolag

Regeringens förslag: Befintliga beskattningsregler om vinst- och kapitalandelslån samt förlagsinsatser ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker

eller har inga synpunkter på förslaget som sådant. Kammarrätten i Göteborg har synpunkter på terminologin i lagförslaget.

Skälen för regeringens förslag: Enligt förslaget till ny försäkringsrörelselag kommer ömsesidiga försäkringsbolag fortsatt att utgöra en särskild företagsform för drivande av försäkringsrörelse. Genom hänvisningar i den nya lagen blir flertalet allmänna associationsrättsliga bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar direkt tillämpliga på de ömsesidiga bolagen. I sak innebär detta emellertid endast i begränsad omfattning någon förändring för bolagen eftersom dessa regler i dag, med något undantag, uttrycks som självständiga bestämmelser i den nuvarande försäkringsrörelselagen. En förändring är emellertid att försäkringsbolagen ges utökade möjligheter till extern kapitalanskaffning genom tillämpning av bestämmelserna om förlagsinsatser i 5 kap. lagen om ekonomiska föreningar. Vidare blir det möjligt för ömsesidiga försäkringsbolag att genom fusion gå samman med andra motsvarande bolag.

Med förlagsinsatser avses kapital som tillskjuts för att kunna användas som rörelsekapital och som får tillskjutas av såväl medlemmar som andra. Förlagsandelsinnehavare har inget reglerat inflytande över företaget däremot vissa insynsrättigheter. De kan vidare få utdelning på investerat kapital. Sådan utdelning är skattepliktig. För skattskyldigheten gäller motsvarande regler som vid utdelning på andelar i ekonomiska föreningar.

47

Enligt dagens regler kan ett ömsesidigt försäkringsbolag inte uppta Prop. 2010/11:18 vinstandelslån. Ett vinstandelslån är ett lån där rätt till ränta är beroende

av bolagets utdelning eller vinst. Genom den nya försäkringsrörelselagen kommer det emellertid att med vissa begränsningar bli möjligt för ömsesidiga försäkringsbolag att ta upp sådana lån. De kommer även att kunna ta upp kapitalandelslån. Ett kapitalandelslån är ett finansiellt instrument där återbetalning bestäms på annat sätt än genom ett nominellt eller ett indexerat penningbelopp.

De förändringar som föreslås för de ömsesidiga försäkringsbolagen i den nya försäkringsrörelselagen medför behov av vissa ändringar i inkomstskattelagen. Som framgått av föregående avsnitt gäller de skatterättsliga reglerna om fusion redan för ömsesidiga försäkringsföretag. Möjligheten för de ömsesidiga försäkringsbolagen att tillämpa reglerna om förlagsinsatser föranleder däremot en ändring i bestämmelserna om avdrag för organisationsutgifter i 16 kap. 8 § inkomstskattelagen, enligt vilka bl.a. utgifter i samband med förändringar av förlagsinsatser ska dras av. Genom ändringen görs bestämmelserna tillämpliga på ömsesidiga försäkringsföretag. Bestämmelserna om avdragsrätt för ränta på vinstandelslån i inkomstskattelagen bör också gälla för de ömsesidiga försäkringsföretagen, likaså bestämmelserna om kapitalandelslån. Kammarrätten i Göteborg föreslår att den skattemässiga termen ömsesidiga försäkringsföretag ändras till den civilrättsliga termen ömsesidiga försäkringsbolag. Termen ömsesidiga försäkringsföretag är en i skattehänseende väl etablerad term. Regeringen anser att det inte finns skäl att ändra den befintliga terminologin.

Lagförslaget

Förslagen föranleder ändringar i 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 § samt 48 kap. 6 b och 28 §§ inkomstskattelagen.

5.4Europabolag och europakooperativ

Regeringens förslag: Europabolag och europakooperativ som bedriver livförsäkringsverksamhet ska uttryckligen omfattas av definitionen av livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen.

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig tillstyrker

eller har inga synpunkter på förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Med livförsäkringsbolag förstås enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen bolag som uteslutande eller så gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse eller rörelse avseende återförsäkring av livförsäkring. Europabolag med säte i Sverige som bedriver livförsäkringsrörelse faller in under definitionen, då sådana bolag enligt försäkringsrörelselagen likställs med svenska försäkringsbolag.

I den nya försäkringsrörelselagen kommer emellertid inte europabolag

som bedriver försäkringsrörelse att likställas med försäkringsbolag. En-

48

ligt den nya lagen avses med försäkringsföretag enbart försäkringsaktie- Prop. 2010/11:18 bolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening. Av förord-

ningen om stadga för europabolag följer emellertid att europabolagen ska tillämpa reglerna i försäkringsrörelselagen. Det innebär dock inte att de i lagens mening är försäkringsföretag. I praktiken kommer denna distinktion i de flesta fall sakna betydelse. Den får dock betydelse i beskattningshänseende i och med att den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen innehåller en hänvisning till livförsäkringsbolag enligt försäkringsrörelselagen. För att europabolag som bedriver livförsäkringsrörelse efter införandet av den nya försäkringsrörelselagen alltjämt ska omfattas av definitionen av livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen, föreslås att det uttryckligen anges att europabolag som bedriver livförsäkringsrörelse omfattas av den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag.

Motsvarande resonemang gäller för europakooperativ med säte i Sverige som bedriver livförsäkringsrörelse. Inte heller dessa kommer att omfattas av den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag. Det föreslås därför att det uttryckligen anges i inkomstskattelagen att europakooperativ som bedriver livförsäkringsrörelse ska omfattas av den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag.

Lagförslaget

Förslagen föranleder ändringar i 39 kap. 2 § inkomstskattelagen.

6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den nya försäkringsrörelselagen föreslås träda i kraft den 1 april 2011. De ändringar av skatteregler som nu föreslås i inkomstskattelagen med anledning av den föreslagna lagen bör träda i kraft vid samma tidpunkt och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

För att de nuvarande understödsföreningarna ska kunna fortsätta sin verksamhet som försäkringsföreningar efter införandet av den nya försäkringsrörelselagen krävs att de beviljas tillstånd att bedriva försäkringsrörelse enligt den nya lagen. Enligt 7 § lagen om införande av försäkringsrörelselagen får en understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt UFL emellertid fortsätta att driva verksamheten enligt den lagen till utgången av år 2014 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. förslaget till ny försäkringsrörelselag då har getts in, till dess att ansökan har prövats slutligt. Om en ansökan om tillstånd inte har getts in före utgången av år 2014 eller om den avslås ska föreningen träda i likvidation. Även likvidationen ska handläggas enligt UFL. De nu föreslagna ändringarna av skattereglerna ska därför inte gälla för understödsföreningar som är registrerade enligt UFL. För dessa föreningar ska fortfarande äldre bestämmelser gälla.

49

7 Konsekvensanalys Prop. 2010/11:18

I dag finns det 77 understödsföreningar. De flesta av dessa bedriver verksamhet i begränsad omfattning. Endast tjänstepensionskassornas verksamhet är av större omfattning. Förslaget om hur försäkringsföreningar ska beskattas innebär att dessa kommer att omfattas av den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag och de särskilda skatterättsliga bestämmelserna för sådana företag i inkomstskattelagen. Enligt dessa bestämmelser inkomstbeskattas inte den del av ett livförsäkringsföretags verksamhet som hänför sig till förvaltning av kapital för försäkringstagarnas räkning. I stället beskattas livförsäkringsföretagen för en schabloniserad avkastning enligt avkastningsskattelagen. Detta innebär i sig ingen förändring för de understödsföreningar som oförändrat fortsätter sin verksamhet som försäkringsföreningar, då understödsföreningarna redan i dag är skattskyldiga för avkastningsskatt. De är endast skattskyldiga för inkomst på grund av innehav av sådan fastighet som inte förvaltas i livförsäkringsverksamhet. Det nya för dessa föreningar är att de liksom övriga livförsäkringföretag kommer att vara skattskyldiga också för annan inkomst av sådan verksamhet som inte hänför sig till förvaltning av kapital för försäkringstagarnas räkning än inkomst på grund av innehav av fastighet. Med dagens regelverk är dock möjligheten att bedriva sådan verksamhet ytterst begränsad för understödsföreningarna.

Ytterligare en förändring som följer av att försäkringsföreningarna kommer att omfattas av definitionen av livförsäkringsföretag är att till den del föreningens inkomster, premier och utgifter i redovisningshänseende hänför sig till sjuk-, olycksfalls- och grupplivförsäkringar är inkomsterna skattepliktiga och utgifterna får dras av enligt inkomstskattelagen. Understödsföreningarnas sociala och ideella karaktär medför dock att verksamheten inte får drivas på ett sätt som ger några större vinster. Några stora skattekonsekvenser borde därför de nya reglerna inte ha för de understödsföreningar som fortsätter sin verksamhet oförändrat som försäkringsföreningar.

Förslagen bedöms inte ge upphov till någon effekt på statsbudgeten. Skatteverket anför att förslaget endast medför en begränsad informationsinsats för verket vilket medför en kostnad på 0,5 miljoner kronor i engångskostnad för verket. Kostnaden ryms inom Skatteverkets befintliga anslag. Förslaget bedöms inte ge upphov till någon ökad arbetsbörda för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

50

8 Författningskommentarer Prop. 2010/11:18

8.1Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap.

4 §

Försäkringsaktiebolag är en särskild associationsform. Enligt 11 kap. 1 § förslaget till ny försäkringsrörelselag ska föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet gälla för försäkringsaktiebolag, om inte något annat följer av försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. Det innebär att bestämmelserna om aktiebolag i inkomstskattelagen direkt kommer att bli tillämpliga på försäkringsaktiebolagen. Därmed kommer det inte längre att vara nödvändigt att ha en särskild bestämmelse som skattemässigt likställer dem med aktiebolag. Den bestämmelsen slopas därför.

4 b §

Ändringen innebär att försäkringsföreningar, vid sidan av europakooperativ och europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, ska räknas som ekonomiska föreningar vid tillämpningen av inkomstskattelagen.

7 kap.

19 §

Paragrafen upphävs. Försäkringsföreningar och sådana europakooperativ som bedriver försäkringsverksamhet kommer därmed att beskattas enligt inkomstskattelagen till den del beskattning inte ska ske enligt avkastningsskattelagen enligt bestämmelserna i 39 kap. Paragrafen kan dock övergångsvis bli tillämplig på understödsföreningar som fortsätter att bedriva verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, se avsnitt 6.

16 kap.

8 §

Bestämmelsen utvidgas till att även omfatta ömsesidiga försäkringsföretag. Det innebär att dessa företag ska dra av utgifter som de har i samband med förändring av deras förlagsinsatser.

Paragrafen är redan tillämplig på ekonomiska föreningar. Förslaget till ändring av 2 kap. 4 b § innebär att förevarande paragraf också kommer att bli tillämplig på försäkringsföreningar.

24 kap.

5 §

Ändringen innebär att bestämmelsen utvidgas till att även omfatta ömsesidiga försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån. Härigenom blir bestämmelserna om avdrag för vinstandelsränta i 6–10 §§ tillämpliga även på ömsesidiga försäkringsföretag.

51

28 kap.

10 §

Paragrafhänvisningen till försäkringsrörelselagen (1982:713) ändras till att avse motsvarande paragraf i den nya försäkringsrörelselagen. Genom hänvisningen definieras vilka försäkringar som omfattas av paragrafen. De försäkringar som omfattas av paragrafen ingår i den nya försäkringsrörelselagen i försäkringsklass III.

33 kap.

10 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 4.

39 kap.

2 §

Hänvisningen i första stycket 1 ändras till livförsäkringsföretag enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2011:000). Härigenom kommer försäkringsföreningar som bedriver livförsäkringsrörelse att omfattas av definitionen av livförsäkringsföretag i förevarande paragraf och därmed även av de särskilda bestämmelserna för livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen. Första punkten ändras även genom att det uttryckligen anges att med livförsäkringsföretag avses också svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet. Se vidare avsnitt 5.4.

Övriga ändringar är redaktionella.

4 §

Hänvisningarna till paragrafer i försäkringsrörelselagen ändras till att avse motsvarande paragrafer i den nya försäkringsrörelselagen. Genom hänvisningarna definieras de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som omfattas av paragrafen. De försäkringar som definieras genom hänvisningarna ingår i den nya försäkringsrörelselagen i försäkringsklasserna 1, 2, I b och IV.

9 §

Hänvisningen till försäkringsrörelselagen ändras till att avse den nya försäkringsrörelselagen.

13 d §

Hänvisningarna till paragrafer i försäkringsrörelselagen ersätts av hänvisningar till motsvarande paragrafer i den nya försäkringsrörelselagen. Genom hänvisningarna definieras de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som omfattas av paragrafen. De försäkringar som definieras genom hänvisningarna ingår i den nya försäkringsrörelselagen i försäkringsklasserna 1, 2, I b och IV.

40 kap.

5 §

Hänvisningen till 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen utgår. Den paragrafen innehåller en koncerndefinition. Den nya försäkringsrörelselagen innehåller inte någon självständig sådan definition. För försäk-

Prop. 2010/11:18

52

ringsaktiebolagen ska i stället koncerndefinitionen för aktiebolag i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) gälla utan kompletteringar. Eftersom paragrafen redan innehåller en hänvisning till aktiebolagslagens koncerndefinition behövs inga ytterligare tillägg.

48 kap.

6 a §

Av paragrafen följer att ett aktiebolag som avses i 19 kap. 13 § aktiebolagslagen eller ett försäkringsaktiebolag som avses i 6 a kap. 3 § första stycket försäkringsrörelselagen inte ska beskattas för kapitalvinst då bolaget avyttrar egna aktier. Med aktiebolag respektive försäkringsaktiebolag enligt de ovan nämnda bestämmelserna avses publika bolag som får dela ut vinst, om dess aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Av 44 kap. 2 § framgår att vad som sägs i bestämmelsen om kapitalvinster gäller på motsvarande sätt för kapitalförluster.

Den nya försäkringsrörelselagen innehåller inte någon motsvarande bestämmelse som den i 6 a kap. 3 § försäkringsrörelselagen. Paragrafhänvisningen slopas därför utan att ersättas av någon ny. Enligt den nya försäkringsrörelselagen ska vad som är föreskrivet för aktiebolag i allmänhet tillämpas av försäkringsaktiebolag, om inte något annat följer av den nya försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. Det innebär att 19 kap. 13 § aktiebolagslagen direkt kommer att bli tillämplig på sådana försäkringsaktiebolag som i dag omfattas av 6 a kap. 3 § försäkringsrörelselagen. För att det klart ska framgå att sådana publika försäkringsaktiebolag som i dag omfattas av bestämmelsen i förevarande paragraf även efter införandet av den nya försäkringsrörelselagen alltjämt omfattas av den har bestämmelsen ändrats redaktionellt.

6 b §

Paragrafen reglerar hur en kapitalvinst ska behandlas när ett aktiebolag löser in ett kapitalandelsbevis som utfärdats när bolaget tagit upp ett kapitalandelslån. Ändringen innebär att paragrafen görs tillämplig också på ömsesidiga försäkringsföretag. Av 44 kap. 2 § framgår att vad som sägs i bestämmelsen om kapitalvinster gäller på motsvarande sätt för kapitalförluster.

28 §

Ändringen innebär att paragrafen görs tillämplig även på ömsesidiga försäkringsföretag.

58 kap.

15 §

Paragrafhänvisningen till försäkringsrörelselagen ändras till att avse motsvarande paragraf i den nya försäkringsrörelselagen. Genom hänvisningen definieras vilka försäkringar som omfattas av paragrafen. De försäkringar som omfattas av paragrafen ingår i den nya försäkringsrörelselagen i försäkringsklass III.

Prop. 2010/11:18

53

67 kap. Prop. 2010/11:18
13 c §  
I paragrafen görs endast en rättelse.  
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna behandlas i avsnitt 6.  
8.2 Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen  
  (1970:624)  
2 §    
Försäkringsaktiebolag är en särskild associationsform. Enligt 11 kap. 1 §  
förslaget till ny försäkringsrörelselag ska föreskrifterna för aktiebolag i  
allmänhet gälla för försäkringsaktiebolag, om inte något annat följer av  
försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. Förevarande paragraf  
innehåller en rad hänvisningar till bestämmelser i aktiebolagslagen  
(2005:551) och motsvarande bestämmelser för försäkringsaktiebolag i  
försäkringsrörelselagen (1982:713). Genom ändringarna i förevarande  
paragraf tas hänvisningarna till försäkringsrörelselagen bort. I enlighet  
med huvudregeln i 11 kap. 1 § förslaget till ny försäkringsrörelselag ska  
försäkringsaktiebolagen i fortsättningen direkt tillämpa bestämmelserna i  
aktiebolagslagen. Ändringarna innebär bl.a. att hänvisningen i andra  
stycket till 12 kap. 1 § försäkringsrörelselagen utmönstras. I dag avses  
med utdelning enligt kupongskattelagen genom den hänvisningen även  
utbetalning till aktieägare vid nedsättning av överkursfonden i ett  
försäkringsaktiebolag. Överkursfonden i ett aktiebolag är inte längre en  
bunden fond. Genom en ändring i 5 kap. 4 § lagen (1995:1560) om  
årsredovisning i försäkringsföretag som föreslås träda i kraft i samband  
med införandet av den nya försäkringsrörelselagen kommer överkursfon-  
den inte längre att utgöra en bunden fond i ett försäkringsaktiebolag. Av  
övergångsbestämmelserna till ändringen framgår att medel som i ett  
försäkringsaktiebolag, som får dela ut vinst, har tillförts överkursfonden  
före den 1 april 2011 även därefter utgör bundet kapital. I årsredovis-  
ningen för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010 ska de  
tas upp under reservfonden. Genom hänvisningen i andra stycket i före-  
varande paragraf till 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen utgör en återbetal-  
ning till aktieägarna vid en minskning av reservfonden utdelning enligt  
kupongskattelagen.  
Paragrafen justeras även språkligt.  
7 §    
Genom ändringarna tas hänvisningen i andra stycket till begäran om  
införing i förteckning enligt 3 kap. 12 § försäkringsrörelselagen bort.  
Den nya försäkringsrörelselagen innehåller inte någon bestämmelse om  
en sådan förteckning.  
Paragrafen justeras även språkligt.  
12 §    
Genom ändringarna tas hänvisningen i första stycket till förvaltarregistre-  
ring enligt 3 kap. 10 § försäkringsrörelselagen bort. Den nya försäkrings- 54

rörelselagen innehåller inte någon bestämmelse om sådan registrering. I Prop. 2010/11:18 fortsättningen ska försäkringsaktiebolagen i stället enligt 11 kap. 1 §

förslaget till ny försäkringsrörelselag direkt tillämpa motsvarande bestämmelser om förvaltarregistrering i 5 kap. 14 § aktiebolagslagen.

Paragrafen justeras även redaktionellt.

27 §

Genom ändringarna tas bestämmelsen om att rätt till återbetalning även föreligger vid återbetalning till aktieägare enligt försäkringsrörelselagen i samband med nedsättning av aktiekapitalet som genomförs genom inlösen av aktier bort. Den nya försäkringsrörelselagen innehåller inte några sådana bestämmelser. I stället ska försäkringsaktiebolagen direkt enligt 11 kap. 1 § förslaget till ny försäkringsrörelselag tillämpa motsvarande bestämmelser i aktiebolagslagen. Förevarande paragraf innehåller redan en hänvisning till dessa bestämmelser.

Paragrafen justeras även redaktionellt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som beslutats efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller i fråga om sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna, för vilka försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000). Av 19 § sistnämnda lag framgår att äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från ett försäkringsföretag, om beräkningen ska grundas på en årsredovisning som har upprättats före den 1 april 2011.

8.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

1 §

Ändringen innebär att benämningen ”understödsförening” ersätts av ”försäkringsförening”.

Ikraftträdande

Lagen träder i kraft den 1 april 2011.

8.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

6 §   punkten 4 ändras        
Genom ändringen i paragrafhänvisningen från  
15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713) till 10 kap. 1 § förslaget  
till ny försäkringsrörelselag. Vidare ändras terminologin från  
försäkringsbolag till försäkringsföretag. Den termen omfattar enligt den  
nya försäkringsrörelselagen såväl försäkringsbolagen som försäkrings-  
föreningarna, se 1 kap. 3 § förslaget till ny försäkringsrörelselag. Enligt  
15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen får ett försäkringsbolag med Finans-  
inspektionens tillstånd helt eller delvis överlåta sitt försäkringsbestånd 55

till en annan försäkringsgivare. I dag får emellertid överlåtelse enbart ske Prop. 2010/11:18 till ett svenskt försäkringsbolag, eller en utländsk försäkringsgivare som

har koncession i Sverige eller som är auktoriserad i ett land inom EES. Genom 10 kap. 1 § förslaget till ny försäkringsrörelselag görs reglerna om överlåtelse av försäkringsbestånd tillämpliga även på försäkringsföreningar. Genom den nu föreslagna ändringen i första stycket 4 utsträcks undantaget från skatteplikt vid överlåtelse av försäkringsbestånd till att även omfatta de fall då en försäkringsförening överlåter sitt försäkringsbestånd till ett annat försäkringsföretag eller övertar ett försäkringsbestånd från ett försäkringsföretag.

Paragrafen justeras även språkligt.

Ikraftträdande

Lagen träder i kraft den 1 april 2011.

8.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

1kap.

6§

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 5.

2kap.

9 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 4.

10 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 4.

3 kap.

1 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen om avkastningsskatt har hänvisningen i första stycket till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 1–3 och 5. I andra stycket har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 4.

2 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 1–3 och 5.

Ikraftträdande

Lagen träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

56

8.6 Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen Prop. 2010/11:18
  (1990:324)  

1 kap.

1 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 1–4 och 6–8.

Ikraftträdande

Lagen träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

8.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

2 §

Genom den nya försäkringsrörelselagen utmönstras begreppet understödsförening och ersätts av försäkringsförening. På grund av de nu föreslagna ändringarna i 39 kap. 2 § första stycket 1 inkomstskattelagen kommer en försäkringsförening att omfattas av den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag. Även svenska europakooperativ som bedriver till livförsäkringsverksamhet hänförlig verksamhet kommer att omfattas av definitionen, se vidare författningskommentaren till 39 kap. 2 § inkomstskattelagen.

Vad gäller avkastningsskattelagen har denna lags termer och uttryck samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen. Detta innebär att försäkringsföreningar och svenska europakooperativ som bedriver livförsäkringsverksamhet efter ändringarna i 39 kap. 2 § inkomstskattelagen är skattskyldiga till avkastningsskatt enligt den första punkten i förevarande paragraf. Första stycket 3 i förevarande paragraf, som föreskriver att understödsföreningar är skattskyldiga, är således obehövlig och ska därför slopas. Ändringen medför en ny numrering av punkterna i första stycket.

3 §

Som en följd av ändringarna i 2 § har hänvisningarna till den paragrafen delvis ändrats. I tredje stycket 4 och i sista stycket ändras hänvisningarna till paragrafer i försäkringsrörelselagen (1982:713) till att avse motsvarande paragrafer i den nya försäkringsrörelselagen. Genom hänvisningarna i tredje stycket 4 klargörs vilka sjuk- och olycksfallsförsäkringar som inte ska ingå i beräkningen av kapitalunderlaget enligt andra stycket.

5 §

Som en följd av ändringarna i 2 § ändras hänvisningen till den paragrafen.

9 §  
Som en följd av ändringarna i 2 § ändras hänvisningen till den  
paragrafen. 57

Femte stycket handlar om överlåtelse av ett försäkringsbestånd från ett Prop. 2010/11:18 svenskt livförsäkringsföretag till ett annat sådant företag samt om fusion

mellan sådana företag. I det senare fallet hänvisas i stycket till bestämmelser i försäkringsrörelselagen med stöd av vilka försäkringsaktiebolag kan genomföra en fusion. I dag är det av försäkringsföretagen enbart försäkringsaktiebolagen som kan delta i en fusion. Dessa bolag kan emellertid i dag inte tillämpa något annat regelverk om fusion än försäkringsrörelselagens. Hänvisningarna i femte stycket exkluderar inte någon av de tillåtna formerna av fusion mellan ett svenskt försäkringsaktiebolag och ett annat sådant företag. Någon självständig betydelse har därför hänvisningarna inte. Enligt förslaget till ny försäkringsrörelselag ska försäkringsaktiebolagen tillämpa bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) om fusion. Hänvisningarna kan således slopas. Förslaget till ny försäkringsrörelselag innebär att det blir möjligt för ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar att tillämpa reglerna om fusion i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar med de undantag som framgår av den nya försäkringsrörelselagen. Genom att hänvisningarna till försäkringsrörelselagen tas bort kommer bestämmelsen i femte stycket också att gälla för dessa företag. Skatteverket pekar i sitt remisssvar på att det kan ifrågasättas om bestämmelsen i femte stycket enligt sin ordalydelse omfattar utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från ett fast driftställe i Sverige även om avsikten synes ha varit sådan. I syfte att förtydliga att bestämmelsen i femte stycket även omfattar utländska livförsäkringsföretag med fast driftställe i Sverige ändras därför termen ”svenskt livförsäkringsföretag” till ”livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt denna lag”.

Sjätte stycket reglerar överlåtelse av ett försäkringsbestånd från ett livförsäkringsföretag som är skattskyldigt enligt avkastningsskattelagen till ett företag som inte är det. Den 15 juli 2009 trädde bestämmelser om gränsöverskridande fusioner i kraft i försäkringsrörelselagen enligt vilka ett försäkringsaktiebolag kan delta i en gränsöverskridande fusion (se prop. 2008/09:180). Enligt förslaget till ny försäkringsrörelselag kommer även ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar att kunna genomföra en gränsöverskridande fusion. Även om det inte nämns uttryckligen får gränsöverskridande fusioner anses falla in under tillämpningsområdet för bestämmelsen i sjätte stycket. I förtydligande syfte kompletteras emellertid bestämmelsen med en ny mening av denna innebörd.

10 §

Som en följd av ändringarna i 2 § ändras hänvisningarna till den paragrafen. Övriga ändringar är språkliga.

10 a §

Som en följd av ändringarna i 2 § ändras hänvisningen till den paragrafen.

12 §

Som en följd av ändringarna i 2 § ändras hänvisningen till den paragrafen.

58

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Prop. 2010/11:18
Lagen träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid  
2012 års taxering. Understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fort-  

sätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) och som bedriver till livförsäkringsverksamhet hänförlig verksamhet ska räknas som svenska livförsäkringsföretag vid tillämpningen av denna lag, med undantag för 9 § femte och sjätte styckena. Bestämmelserna i 9 § undantas eftersom de i dag inte är tillämpliga på understödsföreningar.

8.8Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

1 kap.

1 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 5.

6 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 1–4.

5 kap.

9 §

Genom ändringen i punkten 8 slopas hänvisningen till svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt ”3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen (1982:713)”. Den nya försäkringsrörelselagen innehåller inte särskilda bestämmelser om avstämningsbolag. I fortsättningen ska försäkringsaktiebolagen i stället enligt 11 kap. 1 § förslaget till ny försäkringsrörelselag direkt tillämpa bestämmelserna om avstämningsbolag i aktiebolagslagen.

Paragrafen justeras även språkligt.

19 kap.

2 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen om avkastningsskatt har hänvisningen till den paragrafen ändrats till att avse första stycket 6 och 7.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 april 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

59

8.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:1227) om Prop. 2010/11:18
  självdeklarationer och kontrolluppgifter

1 kap.

5 §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt ändras hänvisningen till den paragrafen till att avse första stycket

1–4 och 6–8.

11 kap.

7 §

Hänvisningen i andra stycket till understödsföreningar slopas. Hänvisningen har endast ett förtydligande syfte, då understödsföreningar redan i dag faller in under begreppet försäkringsgivare. Även försäkringsföreningar kommer att falla in under det begreppet. Understödsföreningarna omfattas i motsatts till försäkringsaktiebolagen och de ömsesidiga försäkringsbolagen inte av försäkringsrörelselagen utan av en egen lag. Försäkringsföreningarna kommer emellertid att omfattas av den nya försäkringsrörelselagen. Det finns därför inte någon anledning att i förtydligande syfte särskilt nämna dem. I övrigt justeras paragrafen språkligt.

7 a §

Hänvisningarna till understödsföreningar slopas, se kommentaren till 7 §.

7 b §

Hänvisningen till understödsföreningar slopas, se kommentaren till 7 §.

8 a §

Som en följd av ändringarna i 2 § lagen om avkastningsskatt ändras hänvisningen till den paragrafen till att avse första stycket 6–8. Hänvisningen till understödföreningar i andra stycket slopas, se kommentaren till 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Lagen träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering. För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) gäller fortfarande 11 kap. 7–7 b och 8 a §§ i dess äldre lydelser.

8.10Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

2 §

Paragrafhänvisningen till försäkringsrörelselagen (1982:713) ändras till att avse motsvarande paragraf i den nya försäkringsrörelselagen.

60

Ikraftträdande Prop. 2010/11:18
Lagen träder i kraft den 1 april 2011.  

61

Lagförslag i promemorian Nya skatteregler för försäkringsföretag

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5, 9–10 a och 12 §§ lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1 Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1.svenska livförsäkringsföretag,

2.utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige,

3.understödsföreningar som

bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet,

4.pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

5.arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6.obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,

7.obegränsat skattskyldiga som innehar

a) kapital- eller pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller b) försäkring som anses som

3.pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

4.arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

5.obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,

6.obegränsat skattskyldiga som innehar

a)kapital- eller pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller

b)försäkring som anses som

1 Senaste lydelse 2008:136.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 1

62

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för
pensionsförsäkring enligt 58
kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229),      

8.obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en kapital- eller pensionsförsäkring,

9.obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

pensionsförsäkring enligt 58 Prop. 2010/11:18
kap. 5 § inkomstskattelagen Bilaga 1
(1999:1229),        

7.obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet är jämförbart med en kapital- eller pensionsförsäkring,

8.obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 6 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 6 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

3 §2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–4 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för

2 Senaste lydelse 2008:136.

63

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713).
finansiella skulder vid samma finansiella skulder vid samma Prop. 2010/11:18
tidpunkt. För skattskyldig som tidpunkt. För skattskyldig som Bilaga 1
avses i 2 § första stycket 2 och avses i 2 § första stycket 2 och  
sådana utländska tjänstepensions- sådana utländska tjänstepensions-  
institut som avses i 2 § första institut som avses i 2 § första  
stycket 4 medräknas dock endast stycket 3 medräknas dock endast  
sådana tillgångar och skulder som sådana tillgångar och skulder som  
är hänförliga till den i Sverige är hänförliga till den i Sverige  
bedrivna försäkringsrörelsen eller bedrivna försäkringsrörelsen eller  
tjänstepensionsverksamheten.   tjänstepensionsverksamheten.    

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den del av tillgångar och skulder som

1.inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,

2.är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,

3.är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass enligt 2 kap. 11 § första stycket 1 och 2 samt 12 § försäkringsklass I b och försäkringsklass IV försäkringsrörelselagen (2010:000).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
5 utgörs av avsättningsbeloppet vid 4 utgörs av avsättningsbeloppet vid
ingången av beskattningsåret avse- ingången av beskattningsåret avse-
ende sådana pensionsutfästelser för ende sådana pensionsutfästelser för
vilkas tryggande avdragsrätt före- vilkas tryggande avdragsrätt före-
ligger vid inkomsttaxeringen. ligger vid inkomsttaxeringen.
Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
6 utgörs av värdet av de tillgångar 5 utgörs av värdet av de tillgångar
som vid ingången av kalenderåret som vid ingången av kalenderåret
är hänförliga till pensionssparkon- är hänförliga till pensionssparkon-
tot. Avdrag får ske för obetald tot. Avdrag får ske för obetald
skatt enligt denna lag som är hän- skatt enligt denna lag som är hän-
förlig till kontot. förlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
7 utgörs av värdet vid beskatt- 6 utgörs av värdet vid beskatt-
ningsårets ingång av sådana för- ningsårets ingång av sådana för-
säkringar som anges där. Detta säkringar som anges där. Detta
värde beräknas enligt åttonde och värde beräknas enligt åttonde och
nionde styckena. nionde styckena.

64

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk- Prop. 2010/11:18
ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upp- Bilaga 1
lupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.          
I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska en-  
dast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid  
denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får  
tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna  
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare  
efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva,  
bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst,  
överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.  
Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-  
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket  
8 och 9 utgörs av värdet vid be- 7 och 8 utgörs av värdet vid be-  
skattningsårets ingång av de till- skattningsårets ingång av de till-  
gångar som är hänförliga till avta- gångar som är hänförliga till avta-  
let om tjänstepension.   let om tjänstepension.  
Vid tillämpning av tredje stycket Vid tillämpning av tredje stycket  
1 ska tillgångar som svarar mot 1 ska tillgångar som svarar mot  
konsolideringsfond enligt 12 kap. konsolideringsfond enligt 12 kap.  
9 § försäkringsrörelselagen anses 70 § försäkringsrörelselagen anses  
förvaltade för försäkringstagarnas förvaltade för försäkringstagarnas  
räkning till den del fonden enligt räkning till den del fonden enligt  
bolagsordningen får användas för bolagsordningen får användas för  
återbäring till   försäkringstagarna återbäring till   försäkringstagarna  
eller andra ersättningsberättigade eller andra ersättningsberättigade  
på grund av försäkringar.   på grund av försäkringar.  
          5 §3          
Om inte annat följer av 6–8 §§ Om inte annat följer av 6–8 §§  
tas tillgångar och skulder upp till tas tillgångar och skulder upp till  
bokfört värde. För skattskyldig bokfört värde. För skattskyldig  
som avses i 2 § första stycket 6 som avses i 2 § första stycket 5 ska  
skall tillgångarna dock tas upp till tillgångarna dock tas upp till sitt  
sitt marknadsvärde om inte annat marknadsvärde om inte annat föl-  
följer av 7 §.         jer av 7 §.          
          9 §4          
Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte  
annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde styckena.    
För den del av skatteunderlaget För den del av skatteunderlaget  
som hos sådan skattskyldig som som hos sådan skattskyldig som  
avses i 2 § första stycket 1–3, 7 avses i 2 § första stycket 1, 2, 6  
och 8 är hänförligt till annan per- och 7 är hänförligt till annan per-  
sonförsäkring än pensionsförsäk- sonförsäkring än pensionsförsäk-  
ring eller till annat med personför- ring eller till annat med personför-  
säkring jämförbart tjänstepen- säkring jämförbart tjänstepen-  

3 Senaste lydelse 1993:947.

4 Senaste lydelse 2008:136.

65

sionsavtal än sådant som avses i sionsavtal än sådant som avses i Prop. 2010/11:18
28 kap. 2 § andra stycket inkomst- 28 kap. 2 § andra stycket inkomst- Bilaga 1
skattelagen (1999:1229) uppgår skattelagen (1999:1229) uppgår  
skatten till 30 procent av nio tion- skatten till 30 procent av nio tion-  
delar av skatteunderlaget. delar av skatteunderlaget.  

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

1.hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket helt upplöses under beskattningsåret,

2.det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3.en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 § tredje stycket inkomstskattelagen.

Överlåts ett helt försäkringsbe- Överlåts ett helt försäkringsbe-
stånd från ett svenskt livför- stånd från ett svenskt livför-
säkringsföretag till ett annat sådant säkringsföretag till ett annat sådant
företag eller sker fusion enligt företag eller sker fusion mellan
15 a kap. 1 eller 18 § försäkrings- sådana företag inträder det överta-
rörelselagen   (1982:713) mellan gande företaget i det överlåtande
sådana företag inträder det överta- företagets skattemässiga situation.
gande företaget i det överlåtande        
företagets skattemässiga situation.        
Överlåts ett försäkringsbestånd Överlåts ett försäkringsbestånd
helt eller delvis från ett livförsäk- helt eller delvis från ett livförsäk-
ringsföretag som är skattskyldigt ringsföretag som är skattskyldigt
enligt denna lag till ett företag som enligt denna lag till ett företag som
inte är det, ska det överlåtande inte är det, ska det överlåtande
livförsäkringsföretaget betala av- livförsäkringsföretaget betala av-
kastningsskatt för den del av året kastningsskatt för den del av året
som företaget innehaft försäkrings- som företaget innehaft försäkrings-
beståndet. Skattesatsen ska beståndet. Skattesatsen ska
jämkas i motsvarande mån.     jämkas i motsvarande mån. Vad
            som nu sagts gäller också vid
            överlåtelse genom fusion.  

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

10 §5

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

5 Senaste lydelse 2002:412.

66

Avkastningsskatt som skall tas ut Avkastningsskatt som ska tas ut Prop. 2010/11:18
av sådan skattskyldig som avses i av sådan skattskyldig som avses i Bilaga 1
2 § första stycket 6 skall för den 2 § första stycket 5 ska för den  
skattskyldiges räkning betalas av skattskyldiges räkning betalas av  
det pensionssparinstitut med vilket det pensionssparinstitut med vilket  
den skattskyldige träffat avtal om den skattskyldige träffat avtal om  
individuellt pensionssparande. Vid individuellt pensionssparande. Vid  
tillämpningen av skattebetalnings- tillämpningen av skattebetalnings-  
lagen skall vad som sägs om skatt- lagen ska vad som sägs om skatt-  
skyldig och redovisningsperiod i skyldig och redovisningsperiod i  
stället gälla pensionssparinstitutet stället gälla pensionssparinstitutet  
respektive pensionssparinstitutets respektive pensionssparinstitutets  
beskattningsår. Pensionssparinsti- beskattningsår. Pensionssparinsti-  
tutet skall vara registrerat hos tutet ska vara registrerat hos be-  
beskattningsmyndigheten.   skattningsmyndigheten.      
Förutom pensionssparinstitutet Förutom pensionssparinstitutet  
får även skattskyldig som avses i får även skattskyldig som avses i  
2 § första stycket 6 överklaga be- 2 § första stycket 5 överklaga be-  
skattningsmyndighetens beslut om skattningsmyndighetens beslut om  
skatt enligt   bestämmelserna i skatt   enligt   bestämmelserna i  
22 kap. skattebetalningslagen.   22 kap. skattebetalningslagen.    
Återbetalas skatt hänförlig till ett Återbetalas skatt hänförlig till ett  
pensionssparkonto till ett pensions- pensionssparkonto till ett pensions-  
sparinstitut skall beloppet tillsam- sparinstitut ska beloppet tillsam-  
mans med räntan enligt 19 kap. mans med räntan enligt 19 kap.  
12 § skattebetalningslagen tillgo- 12 § skattebetalningslagen tillgo-  
doföras kontot. Har kontot avslu- doföras kontot. Har kontot avslu-  
tats skall institutet ombesörja att tats ska institutet ombesörja att  
beloppet i stället överförs till det beloppet i stället överförs till det  
pensionssparkonto till vilket de pensionssparkonto till vilket de  
tillgångar som var hänförliga till tillgångar som var hänförliga till  
det avslutade kontot har överförts. det avslutade kontot har överförts.  
Finns inte sådant konto skall insti- Finns inte sådant konto ska insti-  
tutet betala ut beloppet på det sätt tutet betala ut beloppet på det sätt  
som gäller för utbetalningar enligt som gäller för utbetalningar enligt  
lagen (1993:931) om individuellt lagen (1993:931) om individuellt  
pensionssparande.         pensionssparande.        
              10 a §6                
Skattskyldig som avses i 2 § för- Skattskyldig som avses i 2 § för-  
sta stycket 7 har rätt till nedsätt- sta stycket 6 har rätt till nedsätt-  
ning av skatten på försäkring med ning av skatten på försäkring med  
belopp som motsvarar den ut- belopp som motsvarar den ut-  
ländska skatt eller den skatt enligt ländska skatt eller den skatt enligt  
kupongskattelagen (1970:624) som kupongskattelagen (1970:624) som  
är hänförlig till försäkringen och är hänförlig till försäkringen och  
som försäkringsgivaren eller den som försäkringsgivaren eller den  
skattskyldige har betalat. Nedsätt- skattskyldige har betalat. Nedsätt-  

6 Senaste lydelse 2008:1349.

67

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6, 7 och 8 ska dock alltid vara kalenderåret.
ning för utländsk skatt medges ning för utländsk skatt medges Prop. 2010/11:18
bara om rätt till avräkning enligt bara om rätt till avräkning enligt Bilaga 1
lagen (1986:468) om avräkning av lagen (1986:468) om avräkning av  
utländsk skatt saknas. Med ut- utländsk skatt saknas. Med ut-  
ländsk skatt avses dels sådan skatt ländsk skatt avses dels sådan skatt  
som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag,  
dels punktskatt och förmögenhets- dels punktskatt och förmögenhets-  
skatt. Avräkningsbar skatt som skatt. Avräkningsbar skatt som  
kvarstår outnyttjad får räknas av kvarstår outnyttjad får räknas av  
senare år mot skatt enligt denna lag senare år mot skatt enligt denna lag  
vilken avser samma försäkring. vilken avser samma försäkring.  

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förutsättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får nedsättning ske med skäligt belopp.

12 §7 Termer och uttryck i denna lag

har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7, 8 och 9 ska dock alltid vara kalenderåret.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.Understödsföreningar som efter den 1 januari 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2010:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:000) ska alltjämt tillämpa 2 § första stycket 3 i dess äldre lydelse.

7 Senaste lydelse 2008:136.

68

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 dels att 7 kap. 19 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 4 och 4 b §§, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 28 kap. 10 §, 33 kap. 10 §, 39 kap. 2, 4, 9 och 13 d §§, 40 kap. 5 §, 48 kap. 6 a, 6 b och 28 §§ samt 58 kap. 15 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

4 §

Europabolag och försäkringsbo- Europabolag räknas som aktiebo- lag räknas som aktiebolag. lag.

4 b §2 Europakooperativ och europe-

iska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) räknas som ekonomiska föreningar.

16 kap.

8 §

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska dras av. Utgifter som en ekonomisk förening har i samband med förändring av föreningens medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för föreningens förvaltning ska dras av.

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska dras av. Utgifter som en ekonomisk förening eller ett ömsesidigt försäkringsföretag har i samband med förändring av dess medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för dess förvaltning ska dras av.

24 kap.

5 §

Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har tagit upp ett vinstandelslån, får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 6–10 §§.

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån, får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 6–10 §§.

1Lagen omtryckt 2008:803

2Senaste lydelse 2009:721.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 1

69

Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det lånta- Prop. 2010/11:18 gande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån avses ett Bilaga 1

lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.

För annan ränta på vinstandelslån gäller allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamheten.

28 kap.

10 §

I fråga om fondförsäkringar som I fråga om fondförsäkringar som
avses i 2 kap. 3 b § första stycket 3 avses i 2 kap. 12 § försäkrings-
försäkringsrörelselagen (1982:713) klass III försäkringsrörelselagen
och andra avgiftsbaserade utfästel- (2010:000) och andra avgiftsbase-
ser, får avdrag som beräknas enligt rade utfästelser, får avdrag som
8 § göras med högst ett belopp som beräknas enligt 8 § göras med högst
motsvarar kostnaden för att uppnå ett belopp som motsvarar kostna-
de förmånsnivåer som anges där den för att uppnå de förmånsnivåer
genom annan pensionsförsäkring som anges där genom annan pen-
än sådan som avses i den lagen. sionsförsäkring än sådan som avses
  i den lagen.

33 kap.

10 §

Som tillgångar eller skulder i näringsverksamheten räknas inte fordringar eller skulder som avser

– statlig inkomstskatt,  
– kommunal inkomstskatt,  
– egenavgifter,  
– avkastningsskatt enligt 2 § 5 – avkastningsskatt enligt 2 § för-
lagen (1990:661) om avkastnings- sta stycket 4 lagen (1990:661) om
skatt på pensionsmedel, avkastningsskatt på pensionsme-
  del,

särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

statlig fastighetsskatt,

kommunal fastighetsavgift,

mervärdesskatt som ska redovisas i självdeklaration enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483),

avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och

skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324).

  39 kap.  
Med livförsäkringsföretag avses 2 §  
   
1. livförsäkringsbolag enligt 1. livförsäkringsföretag enligt
1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), och   (2010:000) samt svenskt euro-
    pabolag eller europakooperativ
    som bedriver motsvarande verk-
    samhet, och  

70

2. utländskt försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i Sverige med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Med skadeförsäkringsföretag avses annat försäkringsföretag än livförsäkringsföretag.

Utländska försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige bedöms bara med hänsyn till den verksamhet som företaget bedriver från fast driftställe här. Som skadeförsäkringsföretag anses också en sådan association som avses i 6 kap. 8 § andra stycket 1.

4 §

Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713). För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 och 2 samt 12 § försäkringsklass I b och försäkringsklass IV försäkringsrörelselagen (2010:000). För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

    9 §    
Med utjämningsfond avses en Med utjämningsfond avses en
fond som enligt bolagsordningen fond som enligt bolagsordningen
får användas bara till att täcka för- får användas bara till att täcka för-
luster i själva försäkringsrörelsen luster i själva försäkringsrörelsen
och – efter det att sådan förlust- och – efter det att sådan förlust-
täckning har skett – förluster i när- täckning har skett – förluster i när-
ingsverksamheten i dess helhet, till ingsverksamheten i dess helhet, till
den del inte förlusterna enligt bo- den del inte förlusterna enligt bo-
lagsordningen ska täckas av andra lagsordningen ska täckas av andra
avsättningar. För sådana ömsesi- avsättningar. För sådana ömsesi-
diga bolag som inte omfattas av diga bolag som inte omfattas av
försäkringsrörelselagen (1982:713) försäkringsrörelselagen (2010:000)
ska detta framgå av bolagets stad- ska detta framgå av bolagets stad-
gar i stället för av bolagsordningen. gar i stället för av bolagsordningen.

Om bolagsordningen ändras så att företaget får rätt att använda en utjämningsfond på annat sätt än enligt första stycket, ska fonden anses ha minskat med hela det belopp som den uppgick till före ändringen. För utjämningsfonder som fanns den 1 januari 1929 gäller detta bara om det funnits bestämmelser om inskränkt dispositionsrätt.

13 d §

Bestämmelserna i 13 b § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till pensionsförmåner som är jämförbara med sådana förmåner som tas upp som

1. grupplivförsäkringar, eller

Prop. 2010/11:18

Bilaga 1

71

2. sådana sjuk- och olycksfalls- 2. sådana sjuk- och olycksfalls- Prop. 2010/11:18
försäkringar som avses i försäkringar som avses i Bilaga 1
– 2 kap. 3 a § första stycket 1 och – 2 kap. 11 § första stycket 1 och  
2, och     2, och  
– 2 kap. 3 b § första stycket 1 b – 2 kap. 12 § försäkringsklass I b  
och 4 försäkringsrörelselagen och försäkringsklass IV försäk-  
(1982:713).   ringsrörelselagen (2010:000).  

För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

40 kap.

5 §

Ett företag anses i detta kapitel ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till det förra enligt

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),

1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619),

1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

– 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) – 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om
om medlemsbanker, medlemsbanker, eller

1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713), eller

1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).

En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Ett utländskt bolag eller en sådan förvärvare som avses i 11 § anses ha bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotterföretag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett svenskt aktiebolag.

48 kap.  
6 a §  
Kapitalvinst som uppkommer då Kapitalvinst som uppkommer då
ett aktiebolag som avses i 19 kap. ett aktiebolag avyttrar egna aktier
13 § aktiebolagslagen (2005:551) ska inte tas upp om 19 kap. 13 §
eller 6 a kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) gäller
försäkringsrörelselagen (1982:713) för bolaget. Detsamma gäller för
avyttrar egna aktier ska inte tas vinst då bolaget utfärdar eller avytt-
upp. Detsamma gäller för vinst då rar optioner, terminer eller liknande
bolaget utfärdar eller avyttrar op- instrument vars underliggande till-
tioner, terminer eller liknande in- gångar består av sådana aktier.
strument vars underliggande till-    
gångar består av sådana aktier.    
6 b §  
Kapitalvinst som uppkommer då Kapitalvinst som uppkommer då
ett aktiebolag löser in ett kapitalan- ett aktiebolag eller ett ömsesidigt
delsbevis som bolaget ställt ut, ska försäkringsföretag löser in ett ka-
inte tas upp hos bolaget. pitalandelsbevis som företaget
  ställt ut, ska inte tas upp hos före-
  taget. 72
      28 §      
Kapitalförlust på en tillgång eller Kapitalförlust på en tillgång eller
förpliktelse får inte dras av hos ett förpliktelse får inte dras av hos ett
aktiebolag om den underliggande aktiebolag eller ett ömsesidigt för-
förpliktelsen, direkt eller indirekt, säkringsföretag om den underlig-
är ett kapitalandelsbevis som bola- gande förpliktelsen, direkt eller
get ställt ut.     indirekt, är ett kapitalandelsbevis
Att kapitalförlust som uppkom- som företaget ställt ut.    
Att kapitalförlust som uppkom-
mer då ett aktiebolag löser in ett mer då ett aktiebolag eller ett öm-
kapitalandelsbevis inte får dras av sesidigt försäkringsföretag löser in
följer av 44 kap. 2 § jämförd med ett kapitalandelsbevis inte får dras
6 b § detta kapitel.     av följer av 44 kap. 2 § jämförd
        med 6 b § detta kapitel.    
      58 kap.      
      15 §      
För fondförsäkringar enligt För fondförsäkringar enligt
2 kap. 3 b § första stycket 3 försäk- 2 kap. 12 § försäkringsklass III för-
ringsrörelselagen (1982:713) ska säkringsrörelselagen (2010:000)
det vid bedömningen enligt 11 och ska det vid bedömningen enligt 11
14 §§ av utbetalningarnas storlek och 14 §§ av utbetalningarnas
under de första fem åren bortses storlek under de första fem åren
från sådana förändringar av belop- bortses från sådana förändringar av
pen som beror på fondandelarnas beloppen som beror på fondande-
kursutveckling.     larnas kursutveckling.    

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.Understödsföreningar som efter den 1 januari 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2010:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:000) ska alltjämt tillämpa 7 kap. 19 §.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 1

73

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § samt 11 kap. 7–7 b och 8 a §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §1

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),

b)inkomstskattelagen (1999:1229),

c)lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

d)lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

e) lagen (1990:661) om avkast- e) lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i fall ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5 som avses i 2 § första stycket 1–4
och 79 den lagen, och 68 den lagen,

f)lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

g)lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

h)lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

i)3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och

j)lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2.mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervärdesskatt, samt

3.skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.

11 kap.

7 §

Kontrolluppgift skall lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare, understödsföre-

Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och pensions-

1 Senaste lydelse 2008:139.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 1

74

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.
2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren.

ningar och pensionssparinstitut.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om betalda premier och gjorda inbetalningar för vilka avdrag får göras enligt 59 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

sparinstitut. Prop. 2010/11:18
I kontrolluppgiften ska uppgift Bilaga 1
lämnas om betalda premier och  
gjorda inbetalningar för vilka av-  
drag får göras enligt 59 kap. 2 §  
inkomstskattelagen (1999:1229).  

7 a §2

Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. försäkringsgivares eller understödsförenings överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller understödsförening eller till en annan del av försäkringsgivarens eller understödsföreningens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare eller understödsförening som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller understödsföreningen.

7 b §3

Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om sådana omständigheter och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren och den försäkrade.

2Senaste lydelse 2008:139.

3Senaste lydelse 2008:139.

75

        8 a §4         Prop. 2010/11:18
Kontrolluppgift ska lämnas om Kontrolluppgift ska lämnas om Bilaga 1
sådan försäkring eller sådant avtal sådan försäkring eller sådant avtal  
om tjänstepension som avses i 2 § om tjänstepension som avses i  
första stycket   79 lagen 2 § första stycket   68 lagen  
(1990:661) om avkastningsskatt på (1990:661) om avkastningsskatt på  
pensionsmedel.       pensionsmedel.        
Kontrolluppgift ska lämnas för Kontrolluppgift ska lämnas för  
juridiska personer och fysiska juridiska personer och fysiska  
personer av försäkringsgivare, personer av försäkringsgivare och  
understödsföreningar och tjänste- tjänstepensionsinstitut.      
pensionsinstitut.                  
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller  

avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.Understödsföreningar som efter den 1 januari 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2010:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:000) ska alltjämt tillämpa 11 kap. 7–7 b §§ och 8 a § i dess äldre lydelser.

4 Senaste lydelse 2008:1044.

76

Förteckning över remissinstanserna avseende promemorian Nya skatteregler för försäkringsföretag

Följande remissinstanser har yttrat sig: Kammarrätten i Göteborg, Länsrätten i Stockholms län, Ekobrottsmyndigheten, Revisorsnämnden, Kommerskollegium, Finansinspektionen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, Statens pensionsverk, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Konkurrensverket, Tillväxtverket, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Sveriges advokatsamfund, Svenskt Näringsliv, FAR SRS, Sveriges Försäkringsförbund, Svenska Bankföreningen, Försäkringsjuridiska föreningen, Tjänstepensionsförbundet och Domstolsverket.

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna synpunkter: Riksgäldskontoret, Bolagsverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Posten AB, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Handelskammarförbundet, Regelrådet, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Landsorganisationen i Sverige (LO), AFA Försäkring, Alecta, AMF, Dina försäkringars Riksförbund, Folksam, PRI Pensionsgaranti, Konsumenternas försäkringsbyrå, Kåpan Pensioner försäkringsförening, Länsförsäkringsbolagens förening, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, Svenska föreningen för partsförvaltade institut för risk- och pensionsplaner (SIRP), Svenska Försäkringsförmedlares Förening och Utländska Försäkringsbolags Förening.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 2

77

Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) och försäkringsföreningar räknas som ekonomiska föreningar.

Lagrådsremissens förslag till lagtext

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1 dels att 7 kap. 19 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 4 och 4 b §§, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 28 kap. 10 §, 33 kap. 10 §, 39 kap. 2, 4, 9 och 13 d §§, 40 kap. 5 §, 48 kap. 6 a, 6 b och 28 §§ samt 58 kap. 15 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2kap.

4 §

Europabolag och försäkringsak- Europabolag räknas som aktiebo- tiebolag räknas som aktiebolag. lag.

4 b §2 Europakooperativ och europe-

iska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) räknas som ekonomiska föreningar.

16 kap.

8 §

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska dras av. Utgifter som en ekonomisk förening har i samband med förändring av föreningens medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för föreningens förvaltning ska dras av.

Utgifter som ett aktiebolag har i samband med aktieutdelning och förändring av aktiekapitalet samt andra utgifter för bolagets förvaltning ska dras av. Utgifter som en ekonomisk förening eller ett ömsesidigt försäkringsföretag har i samband med förändring av dess medlems- och förlagsinsatser samt andra utgifter för dess förvaltning ska dras av.

24 kap.

5 §

Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har tagit upp ett vinstandelslån, får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som följer av 6–10 §§.

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt ömsesidigt försäkringsföretag som har tagit upp ett vinstandelslån, får dra av vinstandelsräntan bara i den utsträckning som

1Lagen omtryckt 2008:803.

2Senaste lydelse 2009:721.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

78

följer av 6–10 §§.

Med vinstandelsränta avses ränta vars storlek är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst och med vinstandelslån avses ett lån med ränta som helt eller delvis är vinstandelsränta.

För annan ränta på vinstandelslån gäller allmänna bestämmelser om avdrag i näringsverksamheten.

28 kap.  
10 §  
I fråga om fondförsäkringar som I fråga om fondförsäkringar klass
avses i 2 kap. 3 b § första stycket 3 III som avses i 2 kap. 12 § försäk-
försäkringsrörelselagen (1982:713) ringsrörelselagen (2011:000) och
och andra avgiftsbaserade utfästel- andra avgiftsbaserade utfästelser,
ser, får avdrag som beräknas enligt får avdrag som beräknas enligt 8 §
8 § göras med högst ett belopp som göras med högst ett belopp som
motsvarar kostnaden för att uppnå motsvarar kostnaden för att uppnå
de förmånsnivåer som anges där de förmånsnivåer som anges där
genom annan pensionsförsäkring genom annan pensionsförsäkring
än sådan som avses i den lagen. än sådan som avses i den lagen.

33 kap.

10 §

Som tillgångar eller skulder i näringsverksamheten räknas inte fordringar eller skulder som avser

– statlig inkomstskatt,  
– kommunal inkomstskatt,  
– egenavgifter,  
– avkastningsskatt enligt 2 § 5 – avkastningsskatt enligt 2 § för-
lagen (1990:661) om avkastnings- sta stycket 4 lagen (1990:661) om
skatt på pensionsmedel, avkastningsskatt på pensionsme-
  del,

särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

statlig fastighetsskatt,

kommunal fastighetsavgift,

mervärdesskatt som ska redovisas i självdeklaration enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483),

avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och

skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324).

  39 kap.  
Med livförsäkringsföretag avses 2 §  
   
1. livförsäkringsbolag enligt 1. livförsäkringsföretag enligt
1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
(1982:713), och   (2011:000) samt svenskt euro-
    pabolag eller europakooperativ
    som bedriver motsvarande verk-
    samhet, och  

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

79

2. utländskt försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i Sverige med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Med skadeförsäkringsföretag Med skadeförsäkringsföretag
avses annat försäkringsföretag än avses annat försäkringsföretag än
livförsäkringsföretag. livförsäkringsföretag.

Utländska försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige bedöms bara med hänsyn till den verksamhet som företaget bedriver från fast driftställe här. Som skadeförsäkringsföretag anses också en sådan association som avses i 6 kap. 8 § andra stycket 1.

4 §

Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713). För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar klass 1, 2, I b och IV som avses i 2 kap. 11 § första stycket och 12 § försäkringsrörelselagen (2011:000). För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

    9 §    
Med utjämningsfond avses en Med utjämningsfond avses en
fond som enligt bolagsordningen fond som enligt bolagsordningen
får användas bara till att täcka för- får användas bara till att täcka för-
luster i själva försäkringsrörelsen luster i själva försäkringsrörelsen
och – efter det att sådan förlust- och – efter det att sådan förlust-
täckning har skett – förluster i när- täckning har skett – förluster i när-
ingsverksamheten i dess helhet, till ingsverksamheten i dess helhet, till
den del inte förlusterna enligt bo- den del inte förlusterna enligt bo-
lagsordningen ska täckas av andra lagsordningen ska täckas av andra
avsättningar. För sådana ömsesi- avsättningar. För sådana ömsesi-
diga bolag som inte omfattas av diga bolag som inte omfattas av
försäkringsrörelselagen (1982:713) försäkringsrörelselagen (2011:000)
ska detta framgå av bolagets stad- ska detta framgå av bolagets stad-
gar i stället för av bolagsordningen. gar i stället för av bolagsordningen.

Om bolagsordningen ändras så att företaget får rätt att använda en utjämningsfond på annat sätt än enligt första stycket, ska fonden anses ha minskat med hela det belopp som den uppgick till före ändringen. För utjämningsfonder som fanns den 1 januari 1929 gäller detta bara om det funnits bestämmelser om inskränkt dispositionsrätt.

13 d §

Bestämmelserna i 13 b § gäller inte till den del inkomsterna, premierna och utgifterna hänför sig till pensionsförmåner som är jämförbara med sådana förmåner som tas upp som

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

80

1. grupplivförsäkringar, eller   Prop. 2010/11:18
2. sådana sjuk- och olycksfalls- 2. sådana sjuk- och olycksfalls- Bilaga 3
försäkringar som avses i försäkringar klass 1, 2, I b och IV  
– 2 kap. 3 a § första stycket 1 och som avses i  
– 2 kap. 11 § första stycket, och  
2, och        
– 2 kap. 3 b § första stycket 1 b – 2 kap. 12 § försäkringsrörelse-  
och 4 försäkringsrörelselagen lagen (2011:000).  

(1982:713).

För dessa inkomster, premier och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

40 kap.

5 §

Ett företag anses i detta kapitel ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till det förra enligt

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551),

1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619),

– 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) – 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om
om medlemsbanker, medlemsbanker, eller

1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713), eller

1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220).

En svensk ideell förening anses ha bestämmande inflytande över ett annat företag om detta är ett dotterföretag till föreningen enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Ett utländskt bolag eller en sådan förvärvare som avses i 11 § anses ha bestämmande inflytande över ett företag om detta skulle ha varit ett dotterföretag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett svenskt aktiebolag.

48 kap.  
6 a §  
Kapitalvinst som uppkommer då Kapitalvinst som uppkommer då  
ett aktiebolag som avses i 19 kap. ett aktiebolag avyttrar egna aktier  
13 § aktiebolagslagen (2005:551) ska inte tas upp om 19 kap. 13 §  
eller 6 a kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) gäller  
försäkringsrörelselagen (1982:713) för bolaget. Detsamma gäller för  
avyttrar egna aktier ska inte tas vinst då bolaget utfärdar eller avytt-  
upp. Detsamma gäller för vinst då rar optioner, terminer eller liknande  
bolaget utfärdar eller avyttrar op- instrument vars underliggande till-  
tioner, terminer eller liknande in- gångar består av sådana aktier.  
strument vars underliggande till-    
gångar består av sådana aktier.    
6 b §  
Kapitalvinst som uppkommer då Kapitalvinst som uppkommer då  
ett aktiebolag löser in ett kapitalan- ett aktiebolag eller ett ömsesidigt  
delsbevis som bolaget ställt ut, ska försäkringsföretag löser in ett ka-  
inte tas upp hos bolaget. pitalandelsbevis som företaget  
  ställt ut, ska inte tas upp hos före- 81
        taget.              
      28 §              
Kapitalförlust på en tillgång eller Kapitalförlust på en tillgång eller
förpliktelse får inte dras av hos ett förpliktelse får inte dras av hos ett
aktiebolag om den underliggande aktiebolag eller ett ömsesidigt för-
förpliktelsen, direkt eller indirekt, säkringsföretag om den underlig-
är ett kapitalandelsbevis som bola- gande förpliktelsen, direkt eller
get ställt ut.     indirekt, är ett kapitalandelsbevis
Att kapitalförlust som uppkom- som företaget ställt ut.    
Att kapitalförlust som uppkom-
mer då ett aktiebolag löser in ett mer då ett aktiebolag eller ett öm-
kapitalandelsbevis inte får dras av sesidigt försäkringsföretag löser in
följer av 44 kap. 2 § jämförd med ett kapitalandelsbevis inte får dras
6 b § detta kapitel.     av följer av 44 kap. 2 § jämförd
        med 6 b § detta kapitel.    
      58 kap.              
      15 §           klass III
För fondförsäkringar enligt För fondförsäkringar
2 kap. 3 b § första stycket 3 försäk- enligt 2 kap. 12 § försäkrings-
ringsrörelselagen (1982:713) ska rörelselagen (2011:000) ska det vid
det vid bedömningen enligt 11 och bedömningen enligt 11 och 14 §§
14 §§ av utbetalningarnas storlek av utbetalningarnas   storlek under
under de första fem åren bortses de första fem åren bortses från
från sådana förändringar av belop- sådana förändringar av beloppen
pen som beror på fondandelarnas som beror fondandelarnas
kursutveckling.     kursutveckling.          

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) gäller fortfarande den upphävda 7 kap. 19 §.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

82

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624) Prop. 2010/11:18
Härigenom föreskrivs att 2, 7, 12 och 27 §§ kupongskattelagen Bilaga 3
 
(1970:624) ska ha följande lydelse.          
Nuvarande lydelse   Föreslagen lydelse    
I denna lag förstås med 2 §1        
         
avstämningsbolag: aktiebolag avstämningsbolag: aktiebolag  
som är avstämningsbolag enligt som är avstämningsbolag enligt  
1 kap. 10 § aktiebolagslagen 1 kap. 10 § aktiebolagslagen  
(2005:551) eller 3 kap. 8 § för- (2005:551),      

säkringsrörelselagen (1982:713),

central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation som central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

egen aktie: aktie som innehas av bolaget självt,

fondbolag: aktiebolag som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som enligt lagen om investeringsfonder förvarar tillgångarna i en investeringsfond och

som sköter in- och utbetalningar avseende fonden,  
utdelningstillfälle: för avstäm- utdelningstillfälle: för avstäm-
ningsbolag den i 4 kap. 39 § aktie- ningsbolag den i 4 kap. 39 § aktie-
bolagslagen eller 3 kap. 8 § för- bolagslagen avsedda dagen för
säkringsrörelselagen avsedda avstämning och för andra aktie-
dagen för avstämning och för bolag liksom i fråga om invester-
andra aktiebolag liksom i fråga om ingsfond den dag då utdelningen
investeringsfond den dag då utdel- blir tillgänglig för lyftning,

ningen blir tillgänglig för lyftning,

utdelningsberättigad: den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Med utdelning avses även

1.återbetalning till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden enligt 20 kap. 1 § första stycket 3 eller 35 § 3 aktiebolagslagen,

2.utskiftning vid bolagets likvidation enligt 25 kap. 38 § aktiebolagslagen,

3.utbetalning till aktieägare en-

ligt 12 kap. 1 § försäkringsrörelselagen vid nedsättning av aktiekapitalet, överkursfonden eller reservfonden samt vid bolagets likvidation,

4. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som

1 Senaste lydelse 2006:1420.

3. utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som

83

har riktats till samtliga aktieägare har riktats till samtliga aktieägare Prop. 2010/11:18
eller samtliga ägare till aktier av eller samtliga ägare till aktier av Bilaga 3
ett visst slag, ett visst slag,    
5. utbetalning av fusionsveder- 4. utbetalning av fusionsveder-  
lag till aktieägare enligt 23 kap. 26 lag till aktieägare enligt 23 kap.  
§ aktiebolagslagen eller 15 a kap. 26 § aktiebolagslagen till den del  
16 § försäkringsrörelselagen till vederlaget utgörs av annat än  
den del vederlaget utgörs av annat aktier i det övertagande bolaget,  
än aktier i det övertagande bolaget, och    
och      
6. utbetalning av delningsve- 5. utbetalning av delningsve-  
derlag till aktieägare enligt 24 kap. derlag till aktieägare enligt 24 kap.  
28 § aktiebolagslagen som avser 28 § aktiebolagslagen som avser  

a) delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 1 samma lag till den del vederlaget utgörs av annat än aktier i de övertagande bolagen, eller

b) delning enligt 24 kap. 1 § b) delning enligt 24 kap. 1 §
andra stycket 2 samma lag till den andra stycket 2 samma lag till den
del vederlaget utgörs av annat än del vederlaget utgörs av annat än
ersättning som enligt 42 kap. ersättning som enligt 42 kap.
16 b § inkomstskattelagen 16 b § inkomstskattelagen
(1999:1229) inte skall tas upp. (1999:1229) inte ska tas upp.

En central värdepappersförvarare skall vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om ej av tillgänglig uppgift om den utdelningsberättigade framgår, att denne ej är skattskyldig. Kupongskatt skall vidare innehållas i det fall att utdelning ej kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket skall lämnas skriftligen till den centrala värdepappersförvararen i samband med begäran om införing i aktieboken, anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6–8 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller begäran om införing i förteckning enligt 3 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (1982:713), samt i övrigt när värdepappersförvararen begär

7 §2

En central värdepappersförvarare ska vid utbetalning av utdelning innehålla kupongskatt, om det inte av tillgängliga uppgifter om den utdelningsberättigade framgår att denne inte är skattskyldig. Kupongskatt ska vidare innehållas om utdelning inte har kunnat ske till följd av bristande uppgift om den utdelningsberättigade.

Uppgift som avses i första stycket ska lämnas skriftligen till den centrala värdepappersförvararen i samband med begäran om införing i aktieboken eller anmälan om registrering på avstämningskonto av uppgift som avses i 4 kap. 18 § första stycket 6–8 lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, samt i övrigt när värdepappersförvararen begär det av den som avses med införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för

2 Senaste lydelse 2005:1141.

84

1. 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),
2. 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller
3. 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § ska vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf.
Föreslagen lydelse

det av den som avses med införingen. Ändras något förhållande som är av betydelse för bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, skall uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepappersförvararen.

Den centrala värdepappersförvararen skall senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne.

bedömning av frågan om skattskyldighet enligt denna lag, ska uppgiftslämnaren utan dröjsmål skriftligen anmäla detta till värdepappersförvararen.

Den centrala värdepappersförvararen ska senast fyra månader efter utdelningstillfället lämna den utdelningsberättigade skriftlig uppgift om det belopp som innehållits i kupongskatt för denne.

12 §3

Bestämmelserna om central värdepappersförvarare i 7 §, 8 § första och andra styckena, 9–11, 20 och 22 §§ denna lag gäller i stället förvaltaren vid förvaltarregistrering enligt

a) 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551),

b) 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen (1982:713),

c) 4 kap. 12 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller

d) 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

En central värdepappersförvarare eller den som annars ansvarar för innehållande av kupongskatt enligt 11 a eller 11 b § skall vid redovisning enligt 8 § lämna uppgift till Skatteverket om förvaltning enligt första stycket denna paragraf.

Lydelse enligt prop. 2009/10:181

27 §

Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits fastän skattskyldighet ej förelegat eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska erläggas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till

Har i annat fall än som avses i 9 eller 16 § kupongskatt innehållits för någon som inte varit skattskyldig eller har kupongskatt innehållits med högre belopp än vad som ska betalas enligt avtal för undvikande av dubbelbeskattning, har den utdelningsberättigade rätt till

3 Senaste lydelse 2005:1141.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

85

återbetalning av vad som innehål- återbetalning av vad som innehål-
lits för mycket. lits för mycket
Rätt till återbetalning föreligger även  
– om aktie förlorat sitt värde till – om aktie förlorat sitt värde till
följd av att bolaget upplösts ge- följd av att bolaget upplösts ge-
nom likvidation inom två år efter nom likvidation inom två år efter
det att sådan utbetalning som av- det att sådan utbetalning som av-
ses i 2 § andra stycket 2 eller 3 ses i 2 § andra stycket 2 blivit
blivit tillgänglig för lyftning, tillgänglig för lyftning,
– vid återbetalning till aktie- – vid återbetalning till aktie-
ägare enligt aktiebolagslagen ägare enligt aktiebolagslagen
(2005:551) i samband med minsk- (2005:551) i samband med minsk-
ning av aktiekapitalet som genom- ning av aktiekapitalet som genom-
förts med indragning av aktier, förts med indragning av aktier, och

vid återbetalning till aktieägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) i samband med nedsättning av aktiekapitalet som genomförts genom inlösen av aktier, och

vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Underlaget för kupongskatten ska i de fall som avses i andra stycket beräknas på ett belopp som svarar mot skillnaden mellan utbetalningen till aktieägaren och dennes anskaffningskostnad för aktierna. Har aktierna förvärvats som fusionsvederlag eller delningsvederlag ska som anskaffningskostnad för aktierna anses den anskaffningskostnad som aktieägaren hade för aktierna i det överlåtande aktiebolaget. För marknadsnoterade aktier får anskaffningskostnaden i stället bestämmas till 20 procent av utbetalningen.

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos Skatteverket senast vid utgången av femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Vid ansökningshandlingen ska Tillsammans med ansökan ska
fogas intyg eller annan utredning det lämnas ett intyg eller annan
om att kupongskatt innehållits för utredning om att kupongskatt
sökanden liksom utredning till innehållits för sökanden liksom
styrkande av att skattskyldighet ej utredning som styrker att sökanden
föreligger för honom eller henne. inte är skattskyldig.  

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skattskyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229) slutligen prövats.

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första stycket först sedan förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberättigad åsatts eftertaxering för detsamma, kan ansökan om återbetalning göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades eller eftertaxeringen skedde.

Är den som har rätt till återbetalning av kupongskatt skyldig att betala skatt enligt denna lag eller skattebetalningslagen (1997:483), gäller 18 kap. skattebetalningslagen i tillämpliga delar.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

86

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på utdelning som beslutas efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser gäller ifråga om sådan återbetalning eller utbetalning till aktieägarna, för vilka försäkringsrörelselagen (1982:713) gäller enligt lagen (2011:00) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000).

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

87

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §1

Skatteplikt föreligger inte vid

1)förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom,

2)förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan fast egendom, om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning eller utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering,

3)sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och samfällighetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,

4)försäkringsbolags förvärv från annat försäkringsbolag i samband med sådant avtal om övertagande av det senare bolagets hela försäkringsbestånd, som avses i 15 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

5)förvärv av järnväg som skall inskrivas i särskild ordning, eller av mark för sådan järnväg,

6)kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser skall användas för allmän plats, begravningsplats eller för

sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) medför att byggnad för ändamålet skall anses som specialbyggnad,

4)försäkringsföretags förvärv från annat försäkringsföretag i samband med sådant avtal om övertagande av det senare företagets hela försäkringsbestånd, som avses i 10 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2011:000),

5)förvärv av järnväg som ska inskrivas i särskild ordning, eller av mark för sådan järnväg,

6)kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser ska användas för allmän plats, begravningsplats eller för

sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) medför att byggnad för ändamålet ska anses som specialbyggnad,

7)förvärv av kronojord genom skatteköp eller annars på grund av skattebrev,

8)förvärv av ständig besittningsrätt till ett kronohemman eller ett krononybygge, då på grund av förvärvet inrymning vinns i sådan rätt,

9)upplåtelse av tomträtt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt eller till övervägande del ingått i en fastighet som varit upplåten med tomträtt till samme tomträttshavare, och

10)förvärv som annan än den som avses under 6 gör av mark för allmän begravningsplats eller mark för sådan specialbyggnad enligt 2 kap.

1 Senaste lydelse 1999:303.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

88

2 § fastighetstaxeringslagen som är bårhus, krematorium eller byggnad som används för skötsel av allmän begravningsplats.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

89

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5, 9–10 a och 12 §§ lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1 Skattskyldiga till avkastningsskatt är

1.svenska livförsäkringsföretag,

2.utländska livförsäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige och utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver med försäkringsverksamhet jämförbar tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige,

3.understödsföreningar som

bedriver till livförsäkring hänförlig verksamhet,

4.pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

5.arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6.obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,

7.obegränsat skattskyldiga som innehar

3.pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. och utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag,

4.arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

5.obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,

6.obegränsat skattskyldiga som innehar

a)kapital- eller pensionsförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller

b)försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

8. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet

7. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från fast driftställe i Sverige, under förutsättning att avtalet

1 Senaste lydelse 2008:136.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

90

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–3 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 3 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen eller

är jämförbart med en kapital- eller pensionsförsäkring,

9. obegränsat skattskyldiga som ingått ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en verksamhet som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, om avtalet innehåller villkor som innebär att tjänstepensionsinstitutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Om en sådan kapitalförsäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av någon som är obegränsat skattskyldig, ska den som har panträtt i försäkringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket 7 omfattar inte försäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar. Detsamma gäller ett motsvarande avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

är jämförbart med en kapital- eller Prop. 2010/11:18
pensionsförsäkring,   Bilaga 3
8. obegränsat skattskyldiga som  
ingått ett avtal om tjänstepension  
med ett utländskt tjänstepensions-  
institut i en verksamhet som inte  
bedrivs från ett fast driftställe i  
Sverige, om avtalet innehåller  
villkor som innebär att tjänste-  
pensionsinstitutet kan likställas  
med en pensionsstiftelse enligt  
lagen om tryggande av pensions-  
utfästelse m.m.      
Om en sådan kapitalförsäkring  
som avses i första stycket 6 a inte  
innehas av någon som är obegrän-  
sat skattskyldig, ska den som har  
panträtt i försäkringen anses in-  
neha den.        
Bestämmelserna i första stycket  
6 omfattar inte försäkring som  
enbart avser olycks- eller sjuk-  
domsfall eller dödsfall senast vid  
70 års ålder och som inte är åter-  
köpsbar. Detsamma gäller ett  

motsvarande avtal om tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring.

3 §2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–tionde styckena, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–4 utgörs kapitalunderlaget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänstepensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 4 medräknas dock endast sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna försäkringsrörelsen eller

2 Senaste lydelse 2008:136.

91

tjänstepensionsverksamheten. tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket ska bortses från den del av tillgångar och skulder som

1.inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,

2.är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,

3.är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp som grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsför- 4. avser sjuk- och olycksfallsför-
säkringar hänförliga till försäk- säkringar hänförliga till försäk-
ringsklass enligt 2 kap. 3 a § första ringsklass 1, 2, I b och IV enligt 2
stycket 1 och 2 samt 3 b § första kap. 11 § första stycket och 12 §
stycket 1 b och 4 försäkringsrörel- försäkringsrörelselagen
selagen (1982:713). (2011:000).

Bestämmelserna i tredje stycket ska också gälla i tjänstepensionsverksamhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
5 utgörs av avsättningsbeloppet vid 4 utgörs av avsättningsbeloppet vid
ingången av beskattningsåret avse- ingången av beskattningsåret avse-
ende sådana pensionsutfästelser för ende sådana pensionsutfästelser för
vilkas tryggande avdragsrätt före- vilkas tryggande avdragsrätt före-
ligger vid inkomsttaxeringen. ligger vid inkomsttaxeringen.
Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
6 utgörs av värdet av de tillgångar 5 utgörs av värdet av de tillgångar
som vid ingången av kalenderåret som vid ingången av kalenderåret
är hänförliga till pensionssparkon- är hänförliga till pensionssparkon-
tot. Avdrag får ske för obetald tot. Avdrag får ske för obetald
skatt enligt denna lag som är hän- skatt enligt denna lag som är hän-
förlig till kontot. förlig till kontot.
Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-
diga som avses i 2 § första stycket diga som avses i 2 § första stycket
7 utgörs av värdet vid beskatt- 6 utgörs av värdet vid beskatt-
ningsårets ingång av sådana för- ningsårets ingång av sådana för-
säkringar som anges där. Detta säkringar som anges där. Detta
värde beräknas enligt åttonde och värde beräknas enligt åttonde och
nionde styckena. nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräkningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplupen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 ska endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva, bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, överlåtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyl- Kapitalunderlaget för skattskyl-

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

92

diga som avses i 2 § första stycket 8 och 9 utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hänförliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 ska tillgångar som svarar mot konsolideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar.

Om inte annat följer av 6–8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bokfört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall tillgångarna dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §.

diga som avses i 2 § första stycket Prop. 2010/11:18
7 och 8 utgörs av värdet vid be- Bilaga 3
skattningsårets ingång av de till-  
gångar som är hänförliga till avta-  
let om tjänstepension.  
Vid tillämpning av tredje stycket  
1 ska tillgångar som svarar mot  
konsolideringsfond enligt 11 kap.  
19 §, 12 kap. 70 § eller 13 kap.  
22 § försäkringsrörelselagen anses  
förvaltade för försäkringstagarnas  
räkning till den del fonden enligt  
bolagsordningen får användas för  
återbäring till försäkringstagarna  
eller andra ersättningsberättigade  

på grund av försäkringar.

5 §3

Om inte annat följer av 6–8 §§ tas tillgångar och skulder upp till bokfört värde. För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska tillgångarna dock tas upp till sitt marknadsvärde om inte annat följer av 7 §.

9 §4

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte annat följer av andra, fjärde, sjätte och sjunde styckena.

För den del av skatteunderlaget För den del av skatteunderlaget
som hos sådan skattskyldig som som hos sådan skattskyldig som
avses i 2 § första stycket 1–3, 7 avses i 2 § första stycket 1, 2, 6
och 8 är hänförligt till annan per- och 7 är hänförligt till annan per-
sonförsäkring än pensionsförsäk- sonförsäkring än pensionsförsäk-
ring eller till annat med personför- ring eller till annat med personför-
säkring jämförbart tjänstepen- säkring jämförbart tjänstepen-
sionsavtal än sådant som avses i sionsavtal än sådant som avses i
28 kap. 2 § andra stycket inkomst- 28 kap. 2 § andra stycket inkomst-
skattelagen (1999:1229) uppgår skattelagen (1999:1229) uppgår
skatten till 30 procent av nio tion- skatten till 30 procent av nio tion-
delar av skatteunderlaget. delar av skatteunderlaget.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf sådana avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren i 58 kap. 1 a § första stycket 2 inkomstskattelagen.

I det fall beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska skattesatsen jämkas i motsvarande mån. Sådan jämkning ska också göras om

3Senaste lydelse 1993:947.

4Senaste lydelse 2008:136.

93

Avkastningsskatt som ska tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 5 ska för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen ska vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet

1.hela behållningen på ett pensionssparkonto avskattas enligt 58 kap. Prop. 2010/11:18 33 § inkomstskattelagen eller avsättning som avses i 3 § femte stycket Bilaga 3

helt upplöses under beskattningsåret,

2.det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring avskattas enligt

58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen eller 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. en försäkring ska anses som en kapitalförsäkring enligt 58 kap. 2 §

tredje stycket inkomstskattelagen.        
Överlåts ett helt försäkringsbe- Överlåts ett helt försäkringsbe-
stånd från ett svenskt livför- stånd från ett livförsäkringsföretag
säkringsföretag till ett annat sådant som är skattskyldigt enligt denna
företag eller sker fusion enligt lag till ett annat sådant företag eller
15 a kap. 1 eller 18 § försäkrings- sker fusion mellan sådana företag
rörelselagen   (1982:713) mellan inträder det övertagande företaget i
sådana företag inträder det överta- det överlåtande företagets skatte-
gande företaget i det överlåtande mässiga situation.    
företagets skattemässiga situation.        
Överlåts ett försäkringsbestånd Överlåts ett försäkringsbestånd
helt eller delvis från ett livförsäk- helt eller delvis från ett livförsäk-
ringsföretag som är skattskyldigt ringsföretag som är skattskyldigt
enligt denna lag till ett företag som enligt denna lag till ett företag som
inte är det, ska det överlåtande inte är det, ska det överlåtande
livförsäkringsföretaget betala av- livförsäkringsföretaget betala av-
kastningsskatt för den del av året kastningsskatt för den del av året
som företaget innehaft försäkrings- som företaget innehaft försäkrings-
beståndet. Skattesatsen ska beståndet. Skattesatsen ska
jämkas i motsvarande mån.     jämkas i motsvarande mån. Det-
            samma gäller också vid överlåtelse
            genom fusion.    

För den som efter överlåtelsen inträder som skattskyldig beräknas skatteunderlaget som om försäkringen innehafts hela året. Skattesatsen ska dock jämkas med hänsyn till den tid som skattskyldighet förelegat.

10 §5

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) gäller för avkastningsskatt.

Avkastningsskatt som skall tas ut av sådan skattskyldig som avses i 2 § första stycket 6 skall för den skattskyldiges räkning betalas av det pensionssparinstitut med vilket den skattskyldige träffat avtal om individuellt pensionssparande. Vid tillämpningen av skattebetalningslagen skall vad som sägs om skattskyldig och redovisningsperiod i stället gälla pensionssparinstitutet

5 Senaste lydelse 2002:412.

94

respektive pensionssparinstitutets respektive pensionssparinstitutets Prop. 2010/11:18
beskattningsår. Pensionssparinsti- beskattningsår. Pensionssparinsti- Bilaga 3
tutet skall vara registrerat hos be- tutet ska vara registrerat hos be-  
skattningsmyndigheten.     skattningsmyndigheten.      
Förutom pensionssparinstitutet Förutom pensionssparinstitutet  
får även skattskyldig som avses i får även skattskyldig som avses i  
2 § första stycket 6 överklaga be- 2 § första stycket 5 överklaga be-  
skattningsmyndighetens beslut om skattningsmyndighetens beslut om  
skatt enligt bestämmelserna i skatt enligt bestämmelserna i  
22 kap. skattebetalningslagen.   22 kap. skattebetalningslagen.    
Återbetalas skatt hänförlig till ett Återbetalas skatt hänförlig till ett  
pensionssparkonto till ett pensions- pensionssparkonto till ett pensions-  
sparinstitut skall beloppet tillsam- sparinstitut ska beloppet tillsam-  
mans med räntan enligt 19 kap. mans med räntan enligt 19 kap.  
12 § skattebetalningslagen tillgo- 12 § skattebetalningslagen tillgo-  
doföras kontot. Har kontot avslu- doföras kontot. Har kontot avslu-  
tats skall institutet ombesörja att tats ska institutet ombesörja att  
beloppet i stället överförs till det beloppet i stället överförs till det  
pensionssparkonto till vilket de pensionssparkonto till vilket de  
tillgångar som var hänförliga till tillgångar som var hänförliga till  
det avslutade kontot har överförts. det avslutade kontot har överförts.  
Finns inte sådant konto skall insti- Finns inte sådant konto ska insti-  
tutet betala ut beloppet på det sätt tutet betala ut beloppet på det sätt  
som gäller för utbetalningar enligt som gäller för utbetalningar enligt  
lagen (1993:931) om individuellt lagen (1993:931) om individuellt  
pensionssparande.       pensionssparande.        
          10 a §6            
Skattskyldig som avses i 2 § för- Skattskyldig som avses i 2 § för-  
sta stycket 7 har rätt till nedsätt- sta stycket 6 har rätt till nedsätt-  
ning av skatten på försäkring med ning av skatten på försäkring med  
belopp som motsvarar den ut- belopp som motsvarar den ut-  
ländska skatt eller den skatt enligt ländska skatt eller den skatt enligt  
kupongskattelagen (1970:624) som kupongskattelagen (1970:624) som  
är hänförlig till försäkringen och är hänförlig till försäkringen och  
som försäkringsgivaren eller den som försäkringsgivaren eller den  
skattskyldige har betalat. Nedsätt- skattskyldige har betalat. Nedsätt-  
ning för utländsk skatt medges ning för utländsk skatt medges  
bara om rätt till avräkning enligt bara om rätt till avräkning enligt  
lagen (1986:468) om avräkning av lagen (1986:468) om avräkning av  
utländsk skatt saknas. Med ut- utländsk skatt saknas. Med ut-  
ländsk skatt avses dels sådan skatt ländsk skatt avses dels sådan skatt  
som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag, som anges i 1 kap. 3 § nämnda lag,  
dels punktskatt och förmögenhets- dels punktskatt och förmögenhets-  
skatt. Avräkningsbar skatt som skatt. Avräkningsbar skatt som  
kvarstår outnyttjad får räknas av kvarstår outnyttjad får räknas av  
senare år mot skatt enligt denna lag senare år mot skatt enligt denna lag  
vilken avser samma försäkring. vilken avser samma försäkring.  

6 Senaste lydelse 2008:1349.

95

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6, 7 och 8 ska dock alltid vara kalenderåret.

Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen Prop. 2010/11:18 av begäran om nedsättning av skatt. Om det framgår att det finns förut- Bilaga 3 sättningar för nedsättning, trots att den skattskyldige inte kan lämna

samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av nedsättningsreglerna, får nedsättning ske med skäligt belopp.

12 §7 Termer och uttryck i denna lag

har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Beskattningsåret för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7, 8 och 9 ska dock alltid vara kalenderåret.

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.Understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) och som bedriver till livförsäkringsverksamhet hänförlig verksamhet ska räknas som svenska livförsäkringsföretag vid tillämpningen av denna lag, med undantag för 9 § femte och sjätte styckena.

7 Senaste lydelse 2008:136.

96

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § samt 11 kap. 7–7 b och 8 a §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §1

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),

b)inkomstskattelagen (1999:1229),

c)lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

d)lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

e) lagen (1990:661) om avkast- e) lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i fall ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5 som avses i 2 § första stycket 1–4
och 79 den lagen, och 68 den lagen,

f)lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

g)lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

h)lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

i)3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och

j)lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift

när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2.mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervärdesskatt, samt

3.skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomstskattelagen ska med juridisk person även avses dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte investeringsfonder.

11 kap.

7 §

Kontrolluppgift skall lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare, understödsföre-

Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensionssparkonton.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och pensions-

1 Senaste lydelse 2008:139.

Prop. 2010/11:18

Bilaga 3

97

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare.
2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkringsgivarens verksamhet.
Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.
I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren.
ningar och pensionssparinstitut. sparinstitut. Prop. 2010/11:18
I kontrolluppgiften skall uppgift I kontrolluppgiften ska uppgift Bilaga 3
lämnas om betalda premier och lämnas om betalda premier och  
gjorda inbetalningar för vilka av- gjorda inbetalningar för vilka av-  
drag får göras enligt 59 kap. 2 § drag får göras enligt 59 kap. 2 §  
inkomstskattelagen (1999:1229). inkomstskattelagen (1999:1229).  

7 a §2

Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. försäkringsgivares eller understödsförenings överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller understödsförening eller till en annan del av försäkringsgivarens eller understödsföreningens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare eller understödsförening som överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller understödsföreningen.

7 b §3

Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om sådana omständigheter och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla identifikationsuppgifter för försäkringstagaren och den försäkrade.

2Senaste lydelse 2008:139.

3Senaste lydelse 2008:139.

98

        8 a §4         Prop. 2010/11:18
Kontrolluppgift ska lämnas om Kontrolluppgift ska lämnas om Bilaga 3
sådan försäkring eller sådant avtal sådan försäkring eller sådant avtal  
om tjänstepension som avses i 2 § om tjänstepension som avses i  
första stycket   79 lagen 2 § första stycket   68 lagen  
(1990:661) om avkastningsskatt på (1990:661) om avkastningsskatt på  
pensionsmedel.       pensionsmedel.        
Kontrolluppgift ska lämnas för Kontrolluppgift ska lämnas för  
juridiska personer och fysiska juridiska personer och fysiska  
personer av försäkringsgivare, personer av försäkringsgivare och  
understödsföreningar och tjänste- tjänstepensionsinstitut.      
pensionsinstitut.                  

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

1.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

2.För understödsföreningar som efter den 1 april 2011 fortsätter att driva sin verksamhet enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar med stöd av 7 § lagen (2011:000) om införande av försäkringsrörelselagen (2011:000) gäller fortfarande 11 kap. 7–7 b och 8 a §§ i dess äldre lydelser.

4 Senaste lydelse 2008:1044.

99

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-02

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Nya skatteregler för försäkringsföretag

Prop. 2010/11:18

Bilaga 4

Enligt en lagrådsremiss den 10 juni 2010 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

3.lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

4.lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

5.lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan Krantz.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

100

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 oktober 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Björklund, Bildt, Olofsson, Ask, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt

Föredragande: Statsrådet Tolgfors

Regeringen beslutar proposition 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag

Prop. 2010/11:18

101