Regeringens proposition 2010/11:120

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

underhållsförordning

2010/11:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2011

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det övergripande syftet med EU:s underhållsförordning är att stärka det

 

rättsliga skyddet för enskilda genom att säkra en effektiv gränsöverskrid-

 

ande indrivning av familjerättsligt underhåll inom EU. Av förordningen

 

framgår vilken medlemsstats myndighet som får besluta i frågor om under-

 

hållsskyldighet med internationell anknytning och hur man ska fastställa

 

vilket lands lag som ska tillämpas. Den reglerar också hur domar och

 

andra avgöranden som avser underhåll erkänns och verkställs i en annan

 

medlemsstat. För flertalet avgöranden gäller att de ska erkännas och

 

kunna verkställas i alla medlemsstater utan några mellanliggande för-

 

faranden, dvs. det ska inte finnas något exekvaturförfarande i verkställig-

 

hetsstaten. Genom förordningen upprättas även ett samarbete mellan

 

centralmyndigheter i frågor om underhållsskyldighet.

 

Underhållsförordningen börjar tillämpas den 18 juni 2011. Vid samma

 

tidpunkt börjar även 2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag avseende

 

underhållsskyldighet, till vilket förordningen hänvisar, tillämpas inom

 

EU.

 

Underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll blir direkt tillämp-

 

liga i Sverige. I propositionen föreslår regeringen en ny lag med komp-

 

letterande bestämmelser till förordningen. Det föreslås också vissa lag-

 

ändringar, bl.a. i rättshjälpslagen och offentlighets- och sekretesslagen.

 

Ändringen i rättshjälpslagen innebär att rättshjälp får lämnas utan av-

 

gifter i vissa ärenden om underhåll till barn. Ändringarna i offentlighets-

 

och sekretesslagen syftar till att ge motsvarande sekretesskydd för

 

ärenden enligt underhållsförordningen som för inhemska ärenden.

 

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 juni

 

2011.

1

 

Prop. 2010/11:120

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

4

2

Lagtext

..............................................................................................

5

 

2.1

Förslag till lag med kompletterande bestämmelser

 

 

............................................

till EU:s underhållsförordning

5

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande

äktenskap och förmynderskap............................................

7

2.3Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1996:1619)........................................................................

8

2.4Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400)..................................................

9

3

Ärendet och dess beredning............................................................

11

4

Internationella bestämmelser om underhåll ....................................

12

5

Underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll.....................

14

6

En ny lag med kompletterande bestämmelser.................................

19

 

6.1

En ny lag och dess tillämpningsområde...........................

19

 

6.2

Reservforum.....................................................................

20

 

6.3

Erkännande och verkställbarhet .......................................

22

 

6.4

Förnyad prövning.............................................................

24

 

6.5

Verkställighet...................................................................

26

7

Följdändringar i 1904 års lag..........................................................

29

8

Rättshjälp........................................................................................

30

9

Sekretess m.m.................................................................................

33

10

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ..................................

37

11

Konsekvenser av förslagen .............................................................

38

12

Författningskommentar...................................................................

40

12.1Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser

till EU:s underhållsförordning..........................................

40

12.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande

äktenskap och förmynderskap..........................................

46

12.3Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen

(1996:1619)......................................................................

47

12.4Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400)................................................

48

Bilaga 1

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december

 

 

2008......................................................................................

50

Bilaga 2

2007 års Haagprotokoll om tillämplig lag ..........................

129

Bilaga 3

Sammanfattning av betänkandet (SOU 2010:59) ...............

134

Bilaga 4

Betänkandets lagförslag......................................................

147

2

Bilaga 5

Förteckning över remissinstanserna...................................

155

Prop. 2010/11:120

Bilaga 6

Lagrådsremissens lagförslag..............................................

156

 

Bilaga 7

Lagrådets yttrande..............................................................

162

 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 mars 2011 ......

164

 

Rättsdatablad........................................................................................

165

 

3

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2010/11:120

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförord- ning,

2.lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rätts- förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,

3.lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),

4.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4

2

Lagtext

Prop. 2010/11:120

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet1 (underhållsförordningen).

Reservforum

2 § Om det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Erkännande och verkställbarhet

3 § Svea hovrätt är behörig domstol för det förfarande om erkännande som avses i artikel 23, för det förfarande om verkställbarhet som avses i artikel 27 och för det förfarande om ändring som avses i artikel 32.

4 § Vid beslut med anledning av en ansökan om att ett utländskt avgö- rande ska erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige ska Svea hovrätt bestå av en lagfaren domare.

5 § Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett beslut om erkännande eller verkställbarhet tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut, om inte annat följer av underhållsförordningen.

En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har prövat ansökningen om erkännande eller verkställ- barhet får inte delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

6 § Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångs- balken om överklagande av en hovrätts beslut, om inte annat följer av underhållsförordningen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande.

1 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

5

Förnyad prövning

Prop. 2010/11:120

7 § I fråga om förnyad prövning enligt artikel 19 tillämpas vad som före-

 

skrivs om särskilda rättsmedel i rättegångsbalken, lagen (1971:289) om

 

allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen (1971:291),

 

om inte annat följer av underhållsförordningen.

 

Verkställighet

 

8 § Om ett utländskt avgörande är verkställbart utan att det behövs

 

någon verkställbarhetsförklaring, eller om en ansökan om verkställbar-

 

hetsförklaring bifalls, får det utländska avgörandet verkställas enligt ut-

 

sökningsbalken som ett motsvarande svenskt avgörande. Om det inte

 

finns någon motsvarighet till det utländska avgörandet, verkställs avgö-

 

randet som en dom.

 

Första stycket gäller inte om annat följer av underhållsförordningen.

 

9 § Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan

 

om verkställbarhetsförklaring, ska hovrättens beslut anses innefatta ett

 

beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap.

 

rättegångsbalken.

 

10 § Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att avgöra frågor

 

om hinder mot och uppskov med verkställighet enligt artikel 21. Vid

 

överklagande av ett sådant beslut tillämpas 18 kap. utsökningsbalken.

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

 

6

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (1904:26 s. 1) om vissa inter- nationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 kap.

Frågor angående vårdnaden om

6 §1

Frågor som gäller vårdnaden om

och underhåll till barn få upptagas

barn får tas upp i äktenskapsmål.

i äktenskapsmål. Om barnet vistas

Om barnet vistas här i landet, ska

här i riket skola sådana frågor

sådana frågor alltid prövas enligt

alltid prövas enligt svensk lag.

svensk lag.

 

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

2.Har en fråga om underhåll tagits upp i ett äktenskapsmål före ikraftträdandet, går inte svensk domstols behörighet förlorad och tilläm- pas 3 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

1 Senaste lydelse 1973:942.

Prop. 2010/11:120

7

2.3

Förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen

Prop. 2010/11:120

 

(1996:1619)

 

 

Härigenom föreskrivs att det i rättshjälpslagen (1996:1619) ska införas

en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

2 a §

 

 

 

 

Rättshjälp ska beviljas under de

 

 

 

förutsättningar som anges i artikel

 

 

 

46 i rådets förordning (EG) nr

 

 

 

4/2009 av den 18 december 2008

 

 

 

om domstols behörighet, tillämplig

 

 

 

lag, erkännande och verkställighet

 

 

 

av domar samt samarbete i fråga

 

 

 

om underhållsskyldighet1, om den

 

 

 

rättssökande behöver juridiskt bi-

 

 

 

träde och detta behov inte kan till-

 

 

 

godoses på annat sätt. I ett sådant

 

 

 

fall tillämpas inte 2 och

6–9 §§,

 

 

 

11 § 2 och 23–25 §§.

 

 

 

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

1 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

8

2.4

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

Prop. 2010/11:120

 

sekretesslagen (2009:400)

 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att 36 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 34 kap. 10 a §, samt närmast före 34 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

34 kap.

Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

10 a §

Sekretess gäller hos den myn- dighet som är centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet1 för upp- gift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

36 kap.

1 §

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

1.ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,

2.ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,

3.ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldra- balken, eller

4.ärende om förvaltarskap.

1 EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004).

9

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

1. äktenskapsmål,

 

2. mål och ärende enligt för-

2. mål eller ärende enligt för-

äldrabalken i annat fall än som

äldrabalken i annat fall än som

anges i första stycket, eller

anges i första stycket,

3. ärende enligt lagen (1989:14)

3. ärende enligt lagen (1989:14)

om erkännande och verkställighet

om erkännande och verkställighet

av utländska vårdnadsavgöranden

av utländska vårdnadsavgöranden

m.m. och om överflyttning av

m.m. och om överflyttning av barn,

barn.

eller

 

4. mål eller ärende enligt rådets

 

förordning (EG) nr 4/2009 av den

 

18 december 2008 om domstols

 

behörighet, tillämplig lag, erkän-

 

nande och verkställighet av domar

 

samt samarbete i fråga om under-

 

hållsskyldighet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

Prop. 2010/11:120

10

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2010/11:120

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsför- ordningen) trädde i kraft den 30 januari 2009. Den börjar i de huvud- sakliga delarna att tillämpas först den 18 juni 2011. Förordningen är publicerad i Europeiska unionens officiella tidning (EUT L 7, 10.1.2009, s. 1, Celex 32009R0004). Förordningen i dess lydelse på svenska finns i bilaga 1.

Förhandlingsarbetet med underhållsförordningen i EU har pågått parallellt med ett arbete inom Haagkonferensen för internationell privat- rätt om nya internationella instrument om gränsöverskridande under- hållsskyldighet. Arbetet ledde fram till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (2007 års Haagkonvention) och Haagproto- kollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhålls- skyldighet (2007 års Haagprotokoll). Underhållsförordningen har kom- mit att präglas av förhandlingsresultatet i Haagkonferensen. I underhålls- förordningen föreskrivs att den lag som ska tillämpas på underhållsskyl- dighet ska fastställas i enlighet med 2007 års Haagprotokoll.

Inte bara stater utan även regionala organisationer för ekonomisk inte- gration, som EU, kan tillträda 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll. Så har också redan skett när det gäller protokollet. Genom EU:s tillträde till protokollet är EU:s medlemsstater, utom Dan- mark och Förenade kungariket, bundna av det. Något rådsbeslut om att EU ska tillträda konventionen har ännu inte fattats, men avsikten är att ett sådant beslut ska fattas i juni 2011. Konventionen och protokollet har ännu inte trätt i kraft. Av ett särskilt rådsbeslut följer dock att protokollet börjar tillämpas inom EU den 18 juni 2011. Protokollet i dess lydelse på svenska finns i bilaga 2.

Regeringen tillkallade år 2009 en särskild utredare med uppdrag att föreslå de författningsändringar som ett framtida tillträde till 2007 års Haagkonvention ger anledning till (dir. 2009:54). Utredaren fick också i uppgift att föreslå de kompletterande författningsbestämmelser som be- hövs till underhållsförordningen och till 2007 års Haagprotokoll. Utred- ningen antog namnet Utredningen om underhållsskyldighet i inter- nationella situationer (Ju 2009:09).

Utredningen lämnade år 2010 betänkandet Underhållsskyldighet i internationella situationer – Underhållsförordningen, 2007 års Haagkon- vention och 2007 års Haagprotokoll (SOU 2010:59).

En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 3 och betänkandets lagförslag i bilaga 4. Betänkandet har remitterats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. Remissyttrandena finns tillgängliga i lagstiftningsärendet (Ju2010/6802/L2).

Eftersom något beslut ännu inte har fattats i frågan om EU:s tillträde till 2007 års Haagkonvention, behandlas utredningens förslag till ändringar med anledning av konventionen inte i denna proposition. Inte heller de förslag av utredningen som avser New Yorkkonventionen behandlas här.

11

Avsikten är att behandla dessa förslag tillsammans med förslagen Prop. 2010/11:120 rörande 2007 års Haagkonvention.

Synpunkter på förslag i propositionen som sakligt eller lagtekniskt skiljer sig från utredningens förslag har dessutom inhämtats från domstolar, Justitiekanslern, Kronofogdemyndigheten och Försäkrings- kassan. Synpunkterna finns tillgängliga i lagstiftningsärendet.

Enligt underhållsförordningen ska medlemsstaterna utse centralmyn- digheter som ska samarbeta med varandra och fullgöra de uppgifter som föreskrivs. Regeringen har den 24 mars 2011 utsett Försäkringskassan till centralmyndighet.

En fråga som uppmärksammas av utredningen och några remiss- instanser är om föräldrar bör få hjälp av någon myndighet att träffa avtal om underhållsbidrag för att sådana avtal i större utsträckning än för när- varande ska kunna verkställas i utlandet. Frågan har också uppmärksam- mats av Riksrevisionen i rapporten Underhållsstödet – för barnens bästa? (RiR 2010:22). Regeringen planerar att under år 2011 ge en särskild utredare i uppdrag att utreda bl.a. denna fråga.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 10 mars 2011 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 6. Lagrådets yttrande finns i bilaga 7. Regeringen följer Lagrådets förslag. Lagrådets synpunkter be- handlas i författningskommentaren.

4 Internationella bestämmelser om underhåll

Människors ökade rörlighet medför att allt fler familjeband sträcker sig och knyts över gränserna. Det ekonomiska ansvar som har sin grund i en familjerelation följer inte med lika enkelt, vilket påverkar inte minst situationen för barn som har rätt till underhåll. Den ökade rörligheten har konsekvenser även för andra underhållsberättigade och är naturligtvis också av betydelse för dem som är underhållsskyldiga. Det är mot denna bakgrund som de tre nya internationella instrumenten om underhåll – underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haag- protokoll – har tillkommit. Strävan har framför allt varit att stärka de underhållsberättigades rättigheter genom att se till att det finns ett för- farande för indrivning av underhållsbidrag över gränserna som är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt.

Frågor om underhållsskyldighet i gränsöverskridande situationer och de problem som kan uppstå när en underhållsskyldig person flyttar till utlandet och undandrar sig att fullgöra sin underhållsplikt är inte nyligen uppmärksammade. De har sedan länge varit föremål för arbete i olika internationella sammanhang, ett arbete som har utmynnat i flera exister- ande internationella instrument om underhållsskyldighet. Instrumenten är delvis överlappande, vilket gör att systemet är ganska komplicerat.

Sverige har tillträtt Förenta Nationernas konvention av den 20 juni

1956 om indrivning av underhållsbidrag i utlandet (New Yorkkonven-

12

tionen). New Yorkkonventionen innehåller inga bestämmelser om erkän- nande och verkställighet av utländska avgöranden om underhåll, utan begränsar sig till frågor om rättshjälp och samarbete mellan stater i syfte att underlätta indrivningen av underhållsbidrag. Konventionsstaterna ska utse en eller flera myndigheter som ska hjälpa den som är berättigad till bidrag. I Sverige är Försäkringskassan utsedd till sådan myndighet.

Inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt har två instrument antagits som rör indrivning av underhåll i andra stater: 1958 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av avgöranden om underhåll till barn och 1973 års Haagkonvention om erkännande och verkställighet av avgöranden angående underhållsskyldighet. Sverige har tillträtt dessa konventioner, och de har införlivats i svensk rätt genom lagen (1965:723) om erkännande och verkställighet av vissa utländska domar och beslut angående underhåll till barn och genom lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet.

Det nordiska samarbetet i fråga om underhållsskyldighet baserar sig på konventionen av den 23 mars 1962 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om indrivning av underhållsbidrag, som ändrats genom en överenskommelse år 2000 (1962 års nordiska indrivningskonvention). Konventionen har införlivats genom lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge och genom två kungörelser. Regelverken innehåller bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden och vissa skriftliga för- bindelser avseende underhållsbidrag till make, förutvarande make, barn, styvbarn eller barnets mor.

Även konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (1988 års Lugano- konvention) omfattar familjerättslig underhållsskyldighet. 1988 års Lugano- konvention gällde i förhållandet mellan EU:s medlemsstater och EFTA- staterna Island, Norge och Schweiz. Konventionen har ersatts av konven- tionen den 30 november 2007 om domstols behörighet och om erkännan- de och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) i förhållandet mellan EU (inklusive Danmark, som kan välja att stå utanför ett sådant samarbete) å enda sidan och Norge och Schweiz å den andra. Det är numera alltså endast i förhållande till Island som 1988 års Luganokonvention gäller. Om 2007 års Luganokonvention är tillämplig, tillämpas inte lagen (1936:79) om erkännande och verk- ställighet av dom som meddelats i Schweiz. Lagen införlivar 1936 års konvention mellan Sverige och Schweiz om erkännande och verkställig- het av domar och skiljedomar (SÖ 1963:14). Konventionen gäller civil- rättsliga avgöranden och omfattar domstolsavgöranden om underhålls- skyldighet.

Inom EU gäller rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen) i förhållande till alla medlemsstater. Förordningen omfattar familjerättslig underhållsskyl- dighet. Bryssel I-förordningen ersatte 1968 års konvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Brysselkonventionen). Brysselkonventionen är numera giltig endast i förhållande till en del utomeuropeiska territorier som inte omfattas av

Prop. 2010/11:120

13

Bryssel I-förordningen. Lagen (2006:74) med kompletterande bestäm- Prop. 2010/11:120 melser om domstols behörighet och om erkännande och internationell

verkställighet av vissa avgöranden innehåller bestämmelser som komp- letterar Bryssel I-förordningen (2006 års lag). Bryssel I-förordningen och 2007 års Luganokonvention är i allt väsentligt likalydande.

Underhållsfrågor omfattas också av Europaparlamentets och rådets för- ordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införandet av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln) samt Europaparlamentets och rådets förord- ning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införandet av ett europeiskt betalningsföreläggande. Kompletterande bestämmelser till det senare instrumentet finns i lagen (2008:879) om europeiskt betalnings- föreläggande. Bestämmelser som kompletterar förordningen om den europeiska exekutionstiteln finns i 2006 års lag, alltså den lag som kompletterar Bryssel I-förordningen.

Slutligen finns det nationella, inte konventionsbundna, bestämmelser som rör underhåll i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rätts- förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (1904 års lag).

5 Underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll

Bakgrund

 

Som ett led i genomförandet av den inre marknaden vidtar EU åtgärder

 

på området för civilrättsligt samarbete som har gränsöverskridande följ-

 

der. En viktig utgångspunkt i arbetet är principen om ömsesidigt erkän-

 

nande av domar och beslut på privaträttens område. Principen lades fast

 

av Europeiska rådet i Tammerfors år 1999, då Europeiska unionens råd

 

(rådet) och Europeiska kommissionen (kommissionen) även uppmanades

 

att upprätta särskilda gemensamma regler för förenklad och påskyndad

 

handläggning vid gränsöverskridande tvister, bl.a. rörande underhålls-

 

skyldighet.

 

I november 2000 antog rådet och kommissionen ett åtgärdsprogram för

 

genomförandet av principen om ömsesidigt erkännande av domar på

 

privaträttens område. Enligt åtgärdsprogrammet ska exekvaturförfaran-

 

det, dvs. den nationella prövningen av om ett avgörande meddelat i en

 

annan stat ska erkännas och verkställas, avskaffas för underhållskrav.

 

Syftet är framför allt att ge underhållsberättigade en bättre möjlighet att

 

hävda sina rättigheter.

 

År 2004 antog rådet ett nytt program, Haagprogrammet för stärkt

 

frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (Haagprogrammet). I

 

den handlingsplan för att genomföra Haagprogrammet som rådet antog år

 

2005 nämndes behovet av en rättsakt rörande underhållsskyldighet.

 

Den 15 december 2005 presenterade kommissionen ett förslag till för-

 

ordning om underhållsskyldighet. Efter tre års förhandlingar i rådet

 

antogs underhållsförordningen.

 

Samtidigt med förhandlingsarbetet inom EU pågick ett arbete i Haag-

 

konferensen för internationell privaträtt med att ta fram nya instrument

14

 

rörande underhållsskyldighet. Under det arbetet gjordes en översyn av de tidigare Haagkonventionerna om tillämplig lag avseende underhålls- skyldighet från år 1956 och år 1973. Översynen resulterade i 2007 års Haagprotokoll. EU och dess medlemsstater deltog aktivt i framtagandet av 2007 års Haagprotokoll, eftersom det framtida EU-instrumentet också skulle reglera frågor om tillämplig lag.

EU tillträdde 2007 års Haagprotokoll i april 2010. Genom tillträdet är samtliga EU:s medlemsstater, med undantag för Danmark och Förenade kungariket, bundna av det. Danmark och Förenade kungariket, som har möjlighet att välja om de vill delta i samarbetet, har valt att stå utanför.

Underhållsförordningen

Underhållsförordningen är indelad i nio kapitel. I kapitel I bestäms tillämpningsområdet. Det innehåller även definitioner av vissa begrepp. Kapitel II behandlar frågor om behörighet och vissa andra processuella frågor. I kapitel III finns en bestämmelse om tillämplig lag. Kapitel IV innehåller bestämmelser om erkännande, verkställbarhet och verkställig- het av domar. Frågor om möjlighet till rättslig prövning regleras i kapitel V. Särskilda bestämmelser om förlikningar inför domstol och officiella handlingar finns i kapitel VI. I kapitel VII finns bestämmelser om samarbete mellan medlemsstaterna genom centralmyndigheter. Kapi- tel VIII innehåller bestämmelser om offentliga organ. I kapitel IX finns allmänna bestämmelser och slutbestämmelser, bl.a. om förhållandet mel- lan förordningen och internationella konventioner på området.

Underhållsförordningens tillämpningsområde omfattar underhållsskyl- dighet som har sin grund i familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svåger- lagsförhållande (artikel 1.1). Förutom avgöranden av domstol omfattar förordningen även avgöranden från andra behöriga myndigheter. För att avgörandet ska omfattas måste myndigheten dock garantera opartiskhet och parternas rätt att bli hörda. Ytterligare förutsättningar är att myndig- hetens beslut kan bli föremål för överklagande eller förnyad prövning och att det har liknande verkan som ett beslut av en domstol i samma fråga. (Artikel 2.1.1 och 2.2.) Det innebär att Kronofogdemyndigheten, vid summarisk process i mål om betalningsföreläggande och handräck- ning avseende underhåll, omfattas av begreppet domstol. Kronofogde- myndighetens utslag och beslut i sådana mål kan alltså erkännas och verkställas i övriga medlemsstater. I Bryssel I-förordningen anges detta uttryckligen (artikel 62). Även Försäkringskassan bedöms jämställas med en domstol enligt förordningen när det gäller beslut om betalnings- skyldighet för underhållsstöd. Förordningen är också tillämplig på offi- ciella handlingar. Ett sådant avtal om underhållsbidrag som enligt 7 kap. 7 § föräldrabalken ska godkännas av en socialnämnd är en officiell hand- ling i förordningens mening (artikel 2.1.3 b).

Bestämmelserna om behörighet i underhållsförordningen (artiklarna 3– 14) bygger till viss del på Bryssel I-förordningen. Till skillnad från vad som gäller enligt Bryssel I-förordningen innehåller underhållsförordning- en ingen hänvisning till behörighetsreglerna i nationell rätt när svaranden inte har hemvist i en medlemsstat. Underhållsförordningen reglerar ut- tömmande behörighetsfrågorna. Vidare är möjligheten att avtala om

Prop. 2010/11:120

15

behörig domstol mer begränsad än vad den är i Bryssel I-förordningen (artikel 4).

Förordningen innehåller inga egna regler om hur man ska bestämma vilken lag som ska tillämpas. I stället föreskrivs att den tillämpliga lagen ska fastställas i enlighet med 2007 års Haagprotokoll i de medlemsstater som är bundna av protokollet (artikel 15).

En central nyhet i förhållande till Bryssel I-förordningen är att av- göranden om underhåll som meddelats i medlemsstater bundna av 2007 års Haagprotokoll ska vara direkt verkställbara i en annan medlemsstat, dvs. exekvaturförfarandet avskaffas för dessa avgöranden (artikel 17). En svarande som inte har gått i svaromål i ursprungsmedlemsstaten ska ha rätt att under vissa förutsättningar ansöka om förnyad prövning av ett sådant avgörande (artikel 19). Det rör sig bl.a. om fall när svaranden inte har blivit delgiven stämningsansökan på rätt sätt, vilket enligt Bryssel I- förordningen utgör grund för att vägra erkänna eller verkställa ett ut- ländskt avgörande. För avgöranden meddelade i en medlemsstat som inte är bunden av protokollet (dvs. Danmark och Förenade kungariket) kvar- står exekvaturförfarandet i enlighet med en reglering som i allt väsentligt motsvarar den som finns i Bryssel I-förordningen. Ändringar har dock gjorts för att åstadkomma ett mer effektivt förfarande, bl.a. har det införts tidsfrister och verkställigheten är inte beroende av att säkerhet ställs (artiklarna 23–38).

Verkställighet sker enligt lagen i verkställighetsstaten (artikel 41), men det finns vissa kompletterande bestämmelser i förordningen om hinder mot och uppskov med verkställigheten (artikel 21).

Underhållsförordningen innehåller även regler om rättshjälp (artiklarna 44–47). De bygger till stora delar på 2007 års Haagkonvention och kompletterar rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om för- bättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvis- ter genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister (rättshjälpsdirektivet). Särskilt förmånliga bestämmelser har ansetts motiverade när det gäller ärenden om underhåll till barn.

Enligt förordningen ska medlemsstaterna utse centralmyndigheter som ska bistå vid tillämpningen av förordningen. Bestämmelserna om sam- arbete mellan centralmyndigheter bygger på 2007 års Haagkonvention. I centralmyndighetens uppgifter ingår att hjälpa underhållsberättigade och underhållsskyldiga med ansökningar som kan göras via myndigheten samt att ta emot sådana ansökningar från andra centralmyndigheter och vidarebefordra dem till rätt myndigheter i det egna landet. En central- myndighet ska även bistå en annan centralmyndighet med uppgifter som behövs i ärenden enligt förordningen. I förordningen finns även bestäm- melser om centralmyndigheters tillgång till och hantering av personupp- gifter. (Artiklarna 49–63)

Även offentliga organ kan betraktas som underhållsberättigade i under- hållsförordningens mening, t.ex. om staten har en fordran på återbetal- ning av utbetalat underhållsstöd (artikel 64). För svensk del är alltså Försäkringskassan ett sådant offentligt organ.

I syfte att underlätta tillämpningen av förordningen och minska kost- naderna för översättning ska olika formulär användas, bl.a. vid kontakter mellan centralmyndigheter.

Prop. 2010/11:120

16

Underhållsförordningen är tillämplig mellan alla medlemsstater, dock Prop. 2010/11:120 inte i alla delar med avseende på Danmark. EU och Danmark har träffat

ett avtal om att underhållsförordningen ska vara tillämplig mellan EU och Danmark. Undantag görs dock för tillämplig lag (kapitel III) och samarbete mellan centralmyndigheter (kapitel VII). I konsekvens med det är definitionerna (artikel 2) samt de allmänna bestämmelserna och slutbestämmelserna (kapitel IX) endast tillämpliga i relation till Danmark i den mån som de avser domstols behörighet, erkännande, verkställbarhet och verkställighet av domar samt möjlighet till rättslig prövning.

Underhållsförordningens förhållande till andra internationella instru- ment

Underhållsförordningen ersätter Bryssel I-förordningen i alla frågor om underhållsskyldighet (artikel 68.1). Om det när underhållsförordningen börjar tillämpas pågår ett förfarande för erkännande och verkställighet, ska dock Bryssel I-förordningen vara fortsatt tillämplig (artikel 75.2). Med undantag för denna övergångsbestämmelse är det alltså underhålls- förordningen och inte Bryssel I-förordningen som ska tillämpas.

Underhållsförordningen ersätter också förordningen om den europeiska exekutionstiteln när det gäller erkännande och verkställighet av avgöran- den om underhåll (artikel 68.2). Det gäller dock inte europeiska exeku- tionstitlar om underhållsskyldighet som utfärdats i en medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll, dvs. i praktiken Förenade kungariket (Danmark är inte bundet av förordningen om den europeiska exekutionstiteln). En dom från Förenade kungariket som avser en obe- stridd fordran på underhåll och som intygats vara en europeisk exeku- tionstitel får alltså fortfarande verkställas i Sverige med stöd av förord- ningen om den europeiska exekutionstiteln.

Underhållsförordningens förhållande till befintliga internationella kon- ventioner och avtal regleras i artikel 69. Förordningen ska inte påverka tillämpningen av konventioner som medlemsstaterna har tillträtt när för- ordningen antas. Detta innebär att underhållsförordningen inte påverkar tillämpningen av de tidigare Haagkonventionerna om erkännande och verkställighet (1958 års Haagkonvention och 1973 års Haagkonvention) eller Luganokonventionerna.

Mellan medlemsstater ska underhållsförordningen dock gälla framför konventioner som avser de frågor som regleras i förordningen (artikel 69.2). Underhållsförordningen kommer alltså att ha företräde framför bl.a. nämnda Haagkonventioner och New Yorkkonventionen i förhåll- andet mellan EU:s medlemsstater.

Underhållsförordningen hindrar inte att 1962 års nordiska indrivnings- konvention fortsatt tillämpas i förhållandet mellan Sverige och Finland (artikel 69.3). Svaranden får dock inte på grund av tillämpningen av kon- ventionen fråntas sina rättigheter enligt artiklarna 19 och 21 i förord- ningen. Enligt dessa artiklar har en svarande som inte har gått i svaromål rätt att ansöka om förnyad prövning av domen vid behörig domstol i ursprungsmedlemsstaten och begära uppskov med verkställigheten (se vidare avsnitt 6.4 och 6.5). Även i förhållandet mellan Sverige och

Danmark kan den nordiska konventionen fortsatt tillämpas, vilket inne-

17

bär att danska avgöranden om underhållsskyldighet kan verkställas utan exekvatur med stöd av konventionen.

2007 års Haagprotokoll

I 2007 års Haagprotokoll regleras vilken lag som ska tillämpas på under- hållsskyldighet som har sin grund i familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhållande, inbegripet underhållsskyldighet mot barn oavsett föräldrarnas civilstånd (artikel 1.1).

Protokollet är universellt tillämpligt. Den lag som anvisas genom protokollets bestämmelser ska alltså tillämpas även om den är en icke fördragsslutande stats lag (artikel 2).

Huvudregeln är att lagen i den stat där den underhållsberättigade har hemvist är tillämplig (artikel 3). Särskilda regler gäller för underhåll till barn och mellan makar. Till förmån för framför allt barn har det ansetts motiverat att kunna tillämpa domstolslandets lag eller lagen i det land i vilket både barnet och den underhållsskyldige är medborgare när en tillämpning av hemvistlandets lag inte ligger i barnets intresse (artikel 4). När det gäller underhåll till make eller tidigare make ska lagen där den underhållsberättigade har hemvist inte tillämpas om någon av parterna motsätter sig det och äktenskapet har närmare anknytning till en annan stat (artikel 5). Vidare kan en underhållsskyldig i vissa fall bestrida ett underhållskrav på den grunden att det inte finns någon underhållsskyldig- het vare sig enligt lagen i den stat där den underhållsskyldige har hemvist eller i den stat där båda parterna är medborgare (artikel 6).

Parterna kan också avtala om vilken lag som ska vara tillämplig (artiklarna 7 och 8). Avtalsmöjligheten är dock begränsad när det gäller underhåll till barn under 18 år och vuxna som på grund av nedsatt eller bristande förmåga inte kan bevaka sina intressen.

Vilka frågor som den tillämpliga lagen ska reglera anges i artikel 11. Bland annat regleras i vilken utsträckning och mot vem den underhålls- berättigade kan rikta ett krav på underhåll och om retroaktivt underhåll kan begäras. Också preskriptions- och talefrister omfattas av den tillämp- liga lagen.

Tillämpningen av den lag som pekas ut i protokollet får vägras endast i den utsträckning som dess verkan uppenbart skulle stå i strid med grund- erna för domstolslandets rättsordning (artikel 13). Vid fastställandet av underhållsbidragets storlek ska – även om den tillämpliga lagen före- skriver annat – hänsyn tas till den underhållsberättigades behov och den underhållsskyldiges tillgångar samt till ersättning som den underhålls- berättigade fått i stället för periodiska utbetalningar av underhåll (artikel 14).

2007 års Haagprotokoll träder i kraft tre månader efter att det andra tillträdesinstrumentet har deponerats. Av övergångsbestämmelserna fram- går att det inte är tillämpligt på underhåll som har begärts i en fördrags- slutande stat avseende tiden före ikraftträdandet av protokollet i den staten (artikel 22). Syftet är att undvika att protokollet påverkar de rättig- heter och skyldigheter parterna hade innan det trädde i kraft. I rådets beslut om EU:s tillträde till protokollet, antaget den 30 november 2009 (EUT L 331, 16.12.2009, s. 17), finns särskilda bestämmelser som ska

Prop. 2010/11:120

18

tillämpas inom EU. Eftersom en tillämpning av protokollets lagvalsregler Prop. 2010/11:120 har varit en förutsättning för att avskaffa exekvaturförfarandet, ska dessa

tillämpas inom EU fr.o.m. den dag då förordningen börjar tillämpas, dvs. den 18 juni 2011 (skäl 8 och artikel 4 i rådsbeslutet). Även om proto- kollet ännu inte har trätt i kraft då, ska det alltså tillämpas ”provisoriskt” inom EU. Man har också velat säkerställa att samma lagvalsregler tillämpas på underhållskrav oavsett om kraven avser tiden före eller efter det att protokollet träder i kraft. Inom EU ska därför tillämplig lag be- stämmas utifrån protokollet även beträffande bidrag som avser en period innan det trätt i kraft eller börjat tillämpas (skäl 9 och artikel 5 i råds- beslutet).

Förhållandet mellan 2007 års Haagprotokoll och andra internationella instrument

Förhållandet mellan 2007 års Haagprotokoll och andra internationella instrument regleras i artikel 19 i protokollet. Där framgår att protokollet inte inverkar på något internationellt instrument som de fördragsslutande staterna har tillträtt eller kommer att tillträda och som innehåller bestäm- melser om frågor som regleras i protokollet, såvida inte en motsatt för- klaring avges av de stater som har tillträtt ett sådant instrument. Detta gäller även i förhållande till lagar som är grundade på särskilda förbind- elser av regional eller annan karaktär mellan berörda stater.

Sverige är inte bundet av några internationella instrument om tillämp- lig lag avseende underhållsskyldighet, så 2007 års Haagprotokoll kom- mer att vara det enda tillämpliga instrumentet. Det finns dock två Haag- konventioner om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet, från år 1956 respektive år 1973, som Sverige alltså inte har tillträtt.

6 En ny lag med kompletterande bestämmelser

6.1En ny lag och dess tillämpningsområde

Regeringens förslag: Kompletterande bestämmelser till underhålls- förordningen tas in i en särskild lag.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens förslag (se betänkandet s. 333).

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan invänd- ning.

Skälen för regeringens förslag: Underhållsförordningen är såsom en EU-förordning direkt tillämplig i nationell rätt. Det innebär att den inte får införlivas utan ska tillämpas direkt. Detta hindrar dock inte att det införs kompletterande bestämmelser av verkställande karaktär. Medlems- staterna är tvärtom skyldiga att se till att förordningen kan tillämpas i praktiken och få effektivt genomslag.

De bestämmelser som här föreslås komplettera underhållsförordningen

motsvarar delvis vad som gäller enligt lagen (2006:74) med komplett-

19

erande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och Prop. 2010/11:120 internationell verkställighet av vissa avgöranden (2006 års lag) och lagen

(2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordning- en (2008 års lag). En lösning skulle därmed vara att ta in de nya komplet- terande bestämmelserna i någon av de befintliga lagarna.

I 2006 års lag finns kompletterande bestämmelser till unionsrättsakter och internationella instrument som i dag reglerar frågor om underhålls- skyldighet inom EU. Lagen är utformad på ett sådant sätt att den kan göras tillämplig även på andra unionsrättsakter och internationella instru- ment. Särskilda bestämmelser skulle dock behöva införas just för under- hållsförordningen. Det skulle leda till relativt omfattande ändringar i lagen och göra den ganska svåröverskådlig. När EU tillträder 2007 års Haagkonvention kommer det dessutom behövas kompletterande regler till konventionen, vilka har ett sådant sakligt samband med underhålls- förordningen att det redan nu kan förutses att de bör finnas tillsammans med kompletteringsreglerna till förordningen. Att låta 2006 års lag även omfatta bestämmelser som kompletterar underhållsförordningen, och på sikt också 2007 års Haagkonvention, skulle försvåra för tillämparna. Samma bedömning görs i förhållande till 2008 års lag.

Som framgår av avsnitt 5 kommer underhållsförordningen att i allt väsentligt ersätta de unionsrättsakter som omfattas av 2006 års lag när det gäller frågor om underhåll. Den kommer att få stor praktisk betydelse och lagstiftningen bör göras så lättillgänglig som möjligt. Som utred- ningen föreslår är det lämpligast att de bestämmelser som behövs med anledning av underhållsförordningen finns i en särskild lag.

6.2Reservforum

Regeringens förslag: Stockholms tingsrätt ska vara behörig domstol om det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen och annan behörig domstol saknas.

Utredningens bedömning är att det alltid finns en behörig svensk domstol när svensk domstol har internationell behörighet och att det därmed inte behövs några kompletterande bestämmelser om behörighet (se betänkandet s. 159).

Remissinstanserna har ingen invändning mot utredningens bedömning. Skälen för regeringens förslag: När underhållsförordningen börjar tillämpas kommer svenska domstolar och myndigheter att utöva inter- nationell behörighet i frågor som rör underhåll med stöd av antingen underhållsförordningen eller någon av Luganokonventionerna (se av- snitt 7). Underhållsförordningen, liksom Luganokonventionerna, pekar i vissa fall ut den nationella domstol som får ta upp tvisten i fråga (se artikel 3 a och 3 b). I andra fall bestäms den nationella behörigheten av

den utpekade medlemsstatens interna forumregler.

I 2006 års lag finns en bestämmelse om reservforum som är tillämplig i förhållande till Luganokonventionerna och Bryssel I-förordningen. Den har tillkommit för att det har bedömts kunna uppkomma situationer där det finns svensk domsrätt men där det enligt svenska interna behörig-

20

hetsregler inte finns någon behörig domstol. Det gäller t.ex. när parterna har avtalat att eventuella tvister ska avgöras av svensk domstol utan att närmare ange vilken tingsrätt som avses (se prop. 2001/02:146 s. 45 f.).

För de frågor som kan aktualiseras i underhållsförordningen är gällan- de interna behörighetsregler i stort sett alltid tillräckliga för att anvisa en behörig svensk domstol när det finns svensk internationell behörighet. Talan om underhåll till barn tas upp av rätten i den ort där svaranden, dvs. den underhållsskyldige, har hemvist. En sådan fråga kan även väckas i samband med mål om fastställande av faderskapet, äktenskaps- mål, mål om vårdnaden eller mål om barnets boende. Om det inte finns någon behörig domstol, tas målet upp av Stockholms tingsrätt. (7 kap. 12 § föräldrabalken) I mål om äktenskapsskillnad får domstolen pröva frågor om underhållsbidrag till make (14 kap. 5 § äktenskapsbalken). Äktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har hemvist, och har ingen av dem hemvist i Sverige tas målet upp av Stockholms tingsrätt (14 kap. 3 § äktenskapsbalken). Om en talan om underhåll till make inte väcks i samband med ett äktenskapsmål, gäller de allmänna forumbestämmelserna i 10 kap. rättegångsbalken. Men möj- ligheten att avtala om behörig domstol enligt underhållsförordningen kan leda till att det uppstår en situation då en behörig svensk domstol inte följer av de interna forumreglerna. Det kan t.ex. inträffa om frågan rör underhåll mellan makar utan samband med ett äktenskapsmål i Sverige och parterna, som inte har hemvist i Sverige, endast avtalat om att svensk domstol ska vara behörig. Regeringen föreslår därför att Stockholms tingsrätt ska vara behörig domstol för de undantagsfall då det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen men annan behörig domstol saknas.

När det gäller andra myndigheters behörighet behövs det ingen komp- letterande bestämmelse om reservforum. Försäkringskassan och Krono- fogdemyndigheten är rikstäckande myndigheter. När det gäller sådana avtal om underhållbidrag till barn som ska godkännas av socialnämnden är socialnämnden i den kommun där barnet eller dess vårdnadshavare är bosatt behörig. Om ingen av dem är bosatt i Sverige, är socialnämnden i Stockholm behörig (7 kap. 7 § föräldrabalken).

Prop. 2010/11:120

21

6.3

Erkännande och verkställbarhet

Prop. 2010/11:120

Regeringens förslag: Svea hovrätt ska vara behörig domstol när det gäller ansökningar om att ett utländskt avgörande ska erkännas eller förklaras verkställbart i Sverige. Svea hovrätt ska också vara behörig domstol när det gäller ändring av ett beslut med anledning av en sådan ansökan.

Vid beslut med anledning av en ansökan om att ett utländskt avgö- rande ska erkännas eller förklaras vara verkställbart ska hovrätten bestå av en lagfaren domare.

En ansökan om ändring av ett sådant beslut ska handläggas av hov- rätten med tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser om över- klagande av en tingsrätts beslut, om inte annat följer av underhållsför- ordningen.

En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhetsförklaring, ha kommit in till hov- rätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har prövat ansökningen om erkännande eller verk- ställbarhetsförklaring ska inte få delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av Svea hovrätts beslut ska bestämmelserna i rättegångsbalken om över- klagande av en hovrätts beslut tillämpas. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande.

Utredningens förslag överensstämmer i allt väsentligt med regering- ens (se betänkandet s. 206). Förslaget att en ansökan om ändring som görs av sökanden ska ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades saknar motsvarighet i utredningens förslag.

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har ingen invändning mot det.

Skälen för regeringens förslag: I förhållande till de flesta EU-länder kommer det inte att krävas något särskilt förfarande för att ett utländskt avgörande ska kunna verkställas i Sverige. Avgöranden från Förenade kungariket och Danmark – de medlemsstater som inte är bundna av 2007 års Haagprotokoll – kommer dock fortsatt att förutsätta ett beslut om exe- kvatur för att kunna verkställas med stöd av underhållsförordningen (kapitel IV, avsnitt 2). Förfarandet för en sådan verkställbarhetsförklaring överensstämmer nästan helt med det förfarande som gäller enligt Bryssel I-förordningen och Bryssel II-förordningen (som avser äktenskapsmål och mål om föräldraansvar). Liksom enligt dessa förordningar kan för- farandet för verkställbarhetsförklaring enligt underhållsförordningen även användas för att få fastställt att ett avgörande ska erkännas om den frågan är tvistig (artikel 23.2). Förfarandet regleras utförligt av under- hållsförordningen, men vissa kompletterande bestämmelser behöver finnas i lagen.

Svea hovrätt är exekvaturdomstol för avgöranden som ska förklaras verkställbara, både enligt Bryssel I-förordningen och andra instrument som omfattar avgöranden om underhåll, t.ex. Luganokonventionerna

22

samt 1958 års och 1973 års Haagkonvention. Svea hovrätt är också exekvaturdomstol enligt Bryssel II-förordningen. Regeringen föreslår därför att Svea hovrätt ska vara exekvaturdomstol även enligt under- hållsförordningen. Ett eventuellt överflyttande av exekvaturförfarandet till tingsrätt behandlas i departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39). Där konstateras att nuvarande ord- ning innebär en avvikelse från uppgiftsfördelningen mellan instanserna och att tyngdpunkten i instansordningen ska ligga i tingsrätten medan hovrättens främsta uppgift ska vara att överpröva tingsrättens avgöran- den. Som anges i promemorian bör en sådan reform dock avvakta den pågående översynen av Bryssel I-förordningen.

Bestämmelserna om exekvatur i underhållsförordningen bygger på det förfarande som finns i Bryssel I-förordningen. Samma sakliga och lag- tekniska lösning bör lämpligen väljas i den nya lagen som i 2006 års lag, vilken kompletterar bl.a. Bryssel I-förordningen.

Det innebär att exekvaturprövningen sker i tre led. Vid den inledande prövningen i Svea hovrätt bör hovrätten vara domför med en lagfaren domare (jfr 4 § i 2006 års lag). Prövningen är i detta skede endast formell och görs utifrån de handlingar som sökanden har åberopat. Motparten ska inte beredas tillfälle att yttra sig. Vilka handlingar som ska bifogas en ansökan och när de behöver vara översatta framgår av artiklarna 28 och 29. Om de formella förutsättningarna är uppfyllda, ska avgörandet för- klaras verkställbart.

Var och en av parterna får ansöka om ändring av ett beslut med anled- ning av en ansökan om verkställbarhetsförklaring (artikel 32). Även en sådan ansökan bör prövas av Svea hovrätt, och det bör ske med tillämpning av bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av en tingsrätts beslut, om annat inte följer av förordningen (jfr 5 § i 2006 års lag). I detta skede är förfarandet kontradiktoriskt, dvs. båda parterna får tillfälle att yttra sig. Verkställbarhetsförklaring får vägras eller upp- hävas endast på vissa grunder och domstolen ska som huvudregel med- dela sitt avgörande inom 90 dagar från det att ändring sökts (artikel 34).

Underhållsförordningen reglerar inte när sökanden senast ska ansöka om ändring av ett beslut som inte innebär bifall till ansökningen. Den tidsfrist som anges i artikel 32.5 avser ändring som begärs av sökandens motpart när en ansökan har bifallits. Det bör därför införas en komplet- terande bestämmelse som reglerar tidsfristen för sökanden att begära ändring av ett sådant avslagsbeslut. Införandet av en tidsfrist är förenligt med underhållsförordningen (jfr motsvarande bedömning avseende Bryssel I-förordningen i prop. 2001/02:146 s. 48 och Bryssel II-förord- ningen i prop. 2000/01:98 s. 38 f.). I likhet med vad som gäller för Bryssel I- och Bryssel II-förordningarna bör tidsfristen vara fyra veckor från den dag då beslutet meddelades (jfr 5 § 2006 i års lag och 2 § i 2008 års lag).

Ett avgörande som har meddelats med anledning av att ändring har sökts får överklagas (artikel 33). Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande bör bestämmelserna i rättegångsbalken om över- klagande av en hovrätts beslut tillämpas, om inte annat följer av förord- ningen. Det bör krävas prövningstillstånd för Högsta domstolens pröv- ning av ett sådant överklagande (jfr 6 § i 2006 års lag).

Prop. 2010/11:120

23

6.4

Förnyad prövning

Prop. 2010/11:120

Regeringens förslag: När det gäller rätten till förnyad prövning enligt underhållsförordningen ska bestämmelserna om särskilda rättsmedel i rättegångsbalken, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och för- valtningsprocesslagen vara tillämpliga, om inte annat följer av förord- ningen.

Utredningens förslag: Utredningens förslag motsvarar i sak delvis regeringens förslag. Det föreslås dock en särskild ordning för handlägg- ningen av en ansökan om förnyad prövning enligt vilken bestämmelserna om resning i 58 kap. rättegångsbalken ska gälla i tillämpliga delar. Pröv- ningen ska ske hos Svea hovrätt om ansökan avser Försäkringskassans beslut om återbetalning av underhållsstöd och i övrigt hos hovrätt. Bevil- jas en ansökan, ska hovrätten besluta att ny handläggning ska ske vid den myndighet som ursprungligen prövade ärendet. (Se betänkandet s. 212 f.)

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller lämnar det utan invänd- ning.

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 19 i underhållsförord- ningen ska en svarande, som inte har gått i svaromål i ursprungsmedlems- staten, ha rätt att ansöka om förnyad prövning av avgörandet vid den behöriga domstolen i den staten. Rätten att ansöka om förnyad prövning förutsätter att svaranden inte har delgetts kravet i tillräcklig tid och på ett lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt svaromål eller har varit för- hindrad att bestrida kravet p.g.a. force majeure eller extraordinära omständigheter. Svaranden har inte rätt att ansöka om förnyad prövning om han eller hon haft möjlighet att överklaga avgörandet men har under- låtit det. I artikeln anges också inom vilken tid en ansökan om förnyad prövning ska göras och följden av ett avslag eller ett bifall till en sådan ansökan. Rätten att ansöka om förnyad prövning påverkar inte extra- ordinära rättsmedel (särskilda rättsmedel) enligt lagen i den stat där avgörandet meddelades, förutsatt att de är förenliga med rätten till för- nyad prövning enligt förordningen (skäl 29).

Rätten att ansöka om förnyad prövning finns bara när avgörandet kan verkställas direkt i andra medlemsstater, dvs. när det inte krävs något exekvaturförfarande. För att avskaffa kravet på exekvatur har det ansetts nödvändigt med ett skydd för en underhållsskyldig som inte har varit medveten om eller haft möjlighet att bestrida det krav som görs gällande mot honom eller henne. Syftet är alltså att säkerställa en rättvis rättegång. När en ansökan om förnyad prövning har lämnats in kan verkställigheten skjutas upp (artikel 21.3). Skyddet för en svarande enligt nämnda artiklar får inte heller åsidosättas vid en tillämpning av 1962 års nordiska indriv- ningskonvention.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande innehåller också bestämmelser om förnyad prövning. I detta fall har det ansetts nödvändigt med en särskild bestämmelse om handläggningen av en ansökan om förnyad prövning, som utgår från att det rör sig om en prövning av extraordinär karaktär (13 § lagen [2008:879] om europeiskt betalningsföreläggande). Ett europeiskt betalningsföreläggande kan

24

varken överklagas eller återvinnas och svaranden har endast i undantags- fall rätt att ansöka om förnyad prövning. Därför har det bedömts att bestämmelserna om extraordinära rättsmedel i nationell rätt inte torde vara tillämpliga i fråga om europeiska betalningsförelägganden (prop. 2007/08:158 s. 26 f.). Utredningen föreslår samma lagtekniska lösning som i lagen om europeiskt betalningsföreläggande, men anser inte att detta ska utesluta en tillämpning av bestämmelserna om extraordinära rättsmedel utan utgår tvärtom från att de kan tillämpas vid sidan av den särskilda regel om förnyad prövning som föreslås.

Enligt regeringens uppfattning är det lämpligare att i stället ansluta sig till den bedömning som gjorts i annat sammanhang. Liknande bestäm- melser om förnyad prövning som i underhållsförordningen finns näm- ligen i andra EU-förordningar som bygger på att avgöranden meddelade i en EU-stat ska kunna verkställas direkt i en annan medlemsstat. Eftersom möjligheten till förnyad prövning skiljer sig åt mellan medlemsstaterna, har det av rättssäkerhetsskäl ansetts nödvändigt att ange en miniminivå som medlemsstaterna ska nå upp till. Förordningen om den europeiska exekutionstiteln och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmåls- förfarande anger en minimistandard som medlemsstaterna ska uppfylla när det gäller möjligheten att få saken prövad på nytt. Genom bestäm- melserna om återvinning av tredskodom och utslag samt extraordinära rättsmedel har svensk rätt bedömts väl motsvara den minimistandard om rätt till förnyad prövning som anges i förordningarna (prop. 2005/06:48

s.25 och prop. 2007/08:165 s. 24).

Rätten att ansöka om förnyad prövning enligt underhållsförordningen

avser avgöranden om underhåll som meddelats utan att svaranden gått i svaromål. Den kan alltså aktualiseras när tingsrätten har meddelat en tredskodom, Kronofogdemyndigheten har meddelat ett utslag eller För- säkringskassan har meddelat ett beslut om betalningsskyldighet för underhållsstöd. Rätten till förnyad prövning tar sikte på de situationer då tiden för att använda ordinära rättsmedel (återvinning, omprövning eller överklagande) har gått ut. Om avgörandet fortfarande kan angripas genom ordinära rättsmedel, tillgodoses härigenom sökandens behov av att få saken prövad.

Bestämmelser om särskilda rättsmedel (resning, återställande av för- sutten tid och domvilla) finns i rättegångsbalken, lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen (1971:291). De grunder för att få sin sak prövad som anges i förordningen (att svaranden inte delgetts kravet eller utan egen förskyllan varit förhindrad att bestrida det) ryms inom ramen för vad som ska beaktas vid de sär- skilda rättsmedlen. Rätten till förnyad prövning kan alltså hanteras med en tillämpning av befintliga rättsmedel. Det är onödigt att vid sidan av dem skapa en särskild reglering, som bl.a. innebär en annan instans- ordning när det gäller Försäkringskassans beslut. Det skulle kunna inne- bära att hovrätten prövar en begäran om förnyad prövning enligt förord- ningen och den kompletterande regeln samtidigt som kammarrätten prö- var samma omständigheter som en ansökan om resning. Det för svensk del lämpligaste och enklaste är i stället att som utgångspunkt tillämpa de särskilda rättsmedlen. I vissa avseenden kommer förordningen dock att behöva beaktas vid tillämpningen och på så sätt fylla ut de svenska reg-

Prop. 2010/11:120

25

lerna. Exempelvis kan den tid som svaranden enligt artikel 19 har på sig Prop. 2010/11:120 för att agera i vissa fall vara längre än vad som annars skulle följa av de

särskilda rättsmedlen. Även följden av ett bifall till en ansökan kan bli en annan. Det bör därför genom en kompletterande bestämmelse i den nya lagen tydliggöras att de särskilda rättsmedlen ska tillämpas om inget annat följer av förordningen. Den närmare gränsdragningen mellan be- stämmelserna om särskilda rättsmedel och regleringen i förordningen får överlämnas till rättstillämpningen.

Det kan tilläggas att förordningen inte hindrar att det åberopas andra grunder för att få sin sak prövad på nytt än de som framgår av förord- ningen, t.ex. att jäv förekommit eller att en skriftlig handling som åbero- pats till bevis varit falsk och handlingen kan antas ha inverkat på ut- gången. Sådana påståenden kan på vanligt sätt prövas i det särskilda rättsmedlet.

6.5Verkställighet

Regeringens förslag: Om ett utländskt avgörande är verkställbart utan att det behövs någon verkställbarhetsförklaring, eller om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, ska det utländska avgö- randet kunna verkställas enligt utsökningsbalken som ett motsvarande svenskt avgörande. Om det inte finns ett motsvarande avgörande i svensk rätt, ska det utländska avgörandet verkställas som en dom. Det ska dock inte gälla om något annat följer av underhållsförordningen.

Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring, ska hovrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

Kronofogdemyndigheten ska vara behörig myndighet att avgöra de frågor om hinder mot och uppskov med verkställighet som följer av förordningen.

Utredningens förslag överensstämmer i stort sett med regeringens (se betänkandet s. 209 f. och 215). Utredningen föreslår dock att utsöknings- balkens bestämmelser avseende domar som har vunnit laga kraft alltid ska tillämpas vid verkställighet, dvs. oavsett vilket avgörande verkställig- heten gäller.

Remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag eller lämnar det utan invändning. Kronofogdemyndigheten anser att innebörden av för- ordningens reglering om hinder mot och uppskov med verkställighet bör klargöras.

Skälen för regeringens förslag

Verkställighet i enlighet med ett motsvarande svenskt avgörande

Om inte underhållsförordningen säger något annat, ska verkställighets- förfarandet för avgöranden från en annan medlemsstat regleras av lagen i den verkställande medlemsstaten (artikel 41). Förordningen hänvisar allt-

26

så som utgångspunkt till den nationella rätten i den verkställande med- lemsstaten.

Ett avgörande som har meddelats i en medlemsstat och som är verk- ställbart i en annan medlemsstat ska verkställas där på samma villkor som ett avgörande som har meddelats i den verkställande medlemsstaten. De utländska avgörandena ska alltså inte ”diskrimineras” utan behandlas som ett motsvarande nationellt avgörande vid verkställigheten. Bakgrun- den till regleringen, vilken saknar motsvarighet i Bryssel I-förordningen, är att det enligt underhållsförordningen är möjligt att verkställa avgör- anden utan någon verkställbarhetsförklaring. Eftersom det finns en sär- skild reglering om likabehandling i underhållsförordningen, kan inte den ordning som valts i 2006 års lag användas (där avgörandet verkställs på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte annat följer av unionsrättsakten eller det internationella instrumentet, se 7 §).

I stället får utsökningsbalkens bestämmelser avseende olika avgöran- den bli tillämpliga också för motsvarande utländska avgöranden. Vilka bestämmelser i utsökningsbalken som ska tillämpas beror alltså på vilken sorts avgörande det är fråga om. Ska avgörandet jämställas med en dom som inte vunnit laga kraft, får det verkställas i de fall och under de vill- kor som anges i 3 kap. 5–9 §§ utsökningsbalken. Är avgörandet att jäm- ställa med en av domstol stadfäst förlikning, får det verkställas som en dom som har vunnit laga kraft (3 kap. 13 §).

Underhållsförordningen omfattar också officiella handlingar som inte alltid har någon motsvarighet i Sverige (se artikel 2.1.3 a). I dessa fall bör avgörandet verkställas enligt utsökningsbalkens grundläggande regler om verkställighet av domar. Detsamma bör lämpligen gälla för eventuellt andra avgöranden där det inte finns någon svensk motsvarig- het.

Förordningen innehåller en särreglering av verkställighetsförfarandet i några avseenden, t.ex. i fråga om hinder mot och uppskjutande av verk- ställighet i artikel 21. Dessa bestämmelser, som behandlas nedan, tilläm- pas framför utsökningsbalkens bestämmelser och det bör införas en erinran om det i lagen.

Automatiskt beslut om säkerhetsåtgärder

Ett bifall till en ansökan om verkställbarhetsförklaring enligt underhålls- förordningen medför automatiskt att säkerhetsåtgärder får vidtas (artikel 36.2). Det är i dessa fall de enda verkställighetsåtgärder som får vidtas så länge den angivna fristen för att ansöka om ändring av verkställbarhets- förklaringen inte har löpt ut eller ett avgörande har meddelats med anled- ning av att ändring har sökts (artikel 36.3).

Av tydlighetsskäl bör det framgå av lagen att Svea hovrätts beslut att bifalla en ansökan om verkställbarhetsförklaring ska anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som regleras i 15 kap. rättegångsbalken. En liknande reglering finns i 2006 års lag när det gäller effekterna av en verkställbarhetsförklaring enligt Bryssel I-förordningen och Luganokonventionerna.

Det kan tilläggas att ett avgörande som är verkställbart utan att det behövs någon verkställbarhetsförklaring enligt underhållsförordningen

Prop. 2010/11:120

27

automatiskt medför att säkerhetsåtgärder får vidtas enligt lagen i den Prop. 2010/11:120 verkställande medlemsstaten (artikel 18). Bestämmelsen saknar dock

praktisk betydelse för svenska förhållanden. Om ett avgörande är verk- ställbart och det alltså är möjligt att utmäta egendom, finns det ingen anledning att i stället vidta säkerhetsåtgärder i form av kvarstad eller liknande.

Hinder mot och uppskov med verkställighet

Kronofogdemyndigheten är behörig svensk verkställande myndighet, och det är naturligt att den också är behörig myndighet att avgöra de frågor under verkställighetsförfarandet som avses i artikel 21, dvs. om hinder mot och uppskov med verkställighet.

Enligt förordningen föreligger det hinder mot verkställighet om ford- ringen är preskriberad eller om avgörandet är oförenligt med ett annat avgörande. Ett sådant hinder, som ska åberopas av den underhållsskyl- dige, är alltid definitivt och upphör inte efter en tid. Vid sidan av förord- ningens reglering måste Kronofogdemyndigheten naturligtvis beakta de hinder mot verkställighet som finns enligt utsökningsbalken, t.ex. att den underhållsskyldige har betalat fordringen eller att det finns något annat förhållande som rör parternas mellanhavanden och som inte kan lämnas utan avseende (3 kap. 21 §).

Verkställigheten kan enligt underhållsförordningen på begäran av den underhållsskyldige också skjutas upp i två fall. Verkställigheten får skju- tas upp om en ansökan om förnyad prövning har getts in och ska skjutas upp om verkställigheten har skjutits upp i ursprungsmedlemsstaten. Möj- ligheten till uppskov har sin grund i det gränsöverskridande verkställig- hetssamarbetet, och har därmed ingen motsvarighet i utsökningsbalkens bestämmelser, men den är närmast att likna vid de anstånd som Krono- fogdemyndigheten fattar beslut om.

Det är inte möjligt att närmare reglera vilka verkningar beslut om hin- der mot och uppskov med verkställighet ska ha för verkställighetsför- farandet. På samma sätt som vid en tillämpning av bestämmelserna om vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet i förordningen om den europeiska exekutionstiteln får det avgöras i rättstillämpningen.

Det kan dock konstateras att möjligheten till uppskov inte är begränsad till någon särskild tidpunkt i verkställighetsskedet. Det vanligaste kom- mer sannolikt vara att uppskovsbeslut aktualiseras när verkställighet har inletts, men förordningen utesluter inte att ett sådant beslut kan fattas redan innan någon verkställighetsåtgärd har vidtagits. Om verkställighet redan har inletts, får ett uppskovsbeslut till följd att någon ytterligare verkställighetsåtgärd inte vidtas. I praktiken innebär ett uppskov att man avvaktar med verkställigheten och att ansökan om verkställighet finns kvar hos Kronofogdemyndigheten. Av förordningen får anses följa att verkställigheten normalt kan återupptas när det förhållande som ligger till grund för beslutet inte längre föreligger, t.ex. när myndigheten i ur- sprungsmedlemsstaten har avslagit begäran om förnyad prövning.

Möjligheten till uppskov är inte begränsad till någon särskild typ av verkställighet, även om den främst kommer att tillämpas vid utmätning

28

av lön som ju är den typ av verkställighet som i första hand aktualiseras i Prop. 2010/11:120 underhållsärenden.

Hur ett uppskovsbeslut påverkar hanteringen av såld egendom som lämnats ut och utbetalade medel regleras inte i förordningen utan bör avgöras enligt utsökningsbalkens regler i tillämpliga delar.

Kronofogdemyndighetens beslut fattas med stöd av förordningen. Några kompletterande regler för ett sådant beslut behövs inte, utan vanliga regler bör tillämpas, t.ex. i fråga om skäl för beslutet och upplysningar om möjligheten att överklaga. När det gäller överklagande bör 18 kap. utsökningsbalken tillämpas. Av tydlighetsskäl bör detta framgå av lagen.

Underhållskrav ska ha företräde framför kostnader vid verkställighet

Täckning för de kostnader som uppkommer vid tillämpningen av under- hållsförordningen får inte ha företräde framför indrivning av underhålls- bidrag (artikel 43). Den underhållsberättigades anspråk på underhåll ska alltså tillgodoses i första hand. I fråga om verkställighet för underhålls- bidrag gäller enligt utsökningsbalken i flera avseenden särskilda regler om kostnaderna. Vid utmätning av lön har en fordran på underhållsbidrag företräde framför förrättningskostnaderna i målet (7 kap. 15 §). Även ut- mätning av fordran, t.ex. utmätning av banktillgodohavanden, och utmät- ning av fast egendom kan aktualiseras. Också vid sådana andra former för verkställighet ska underhållsbidragsfordringar ges företräde enligt underhållsförordningen. Detta bedöms kunna hanteras utan särskilda kompletterande regler.

7 Följdändringar i 1904 års lag

Regeringens förslag: Bestämmelserna i 1904 års lag om internatio- nell behörighet och lagval i äktenskapsmål ska inte omfatta frågor om underhåll till barn.

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens (se betänkan- det s. 159 och s. 173). Utredningen föreslår dock att 1904 års lag också ska ändras så att den inte omfattar behörighet att interimistiskt ta upp frågor om underhåll när ett äktenskapsmål är anhängigt i utlandet.

Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller har ingen invändning mot dem.

Skälen för regeringens förslag: Underhållsförordningens behörig- hetsbestämmelser finns i artiklarna 3–14. Till skillnad från Bryssel I-för- ordningen innehåller underhållsförordningen ingen hänvisning till behö- righetsreglerna i medlemsstaternas nationella rätt. Det innebär att förord- ningen är exklusivt tillämplig och att avvikande nationella regler inte får komplettera förordningen. Underhållsförordningen påverkar emellertid inte tillämpningen av konventioner och avtal som har tillträtts när förord- ningen antas och som gäller frågor som regleras i förordningen (artikel 69). Det innebär att 1988 års respektive 2007 års Luganokonvention är

förpliktande för Sverige i förhållande till konventionsstater utanför EU.

29

Behörighet i fråga om underhåll kommer alltså att utövas av svenska Prop. 2010/11:120 domstolar antingen enligt underhållsförordningen eller enligt någon av Luganokonventionerna.

Enligt underhållsförordningen ska den lag som ska tillämpas på under- hållsskyldighet fastställas i enlighet med 2007 års Haagprotokoll i de medlemsstater som är bundna av protokollet (artikel 15). Genom att EU har tillträtt 2007 års Haagprotokoll anses medlemsstaterna förpliktade att sträva efter att detta får största möjliga genomslagskraft. Därmed bör protokollet tillämpas även när svensk domstol utövar behörighet enligt Luganokonventionerna. Det finns alltså inget utrymme för allmänt tillämpliga bestämmelser om lagval.

Enligt 3 kap. 6 § i 1904 års lag får frågor angående underhåll till och vårdnaden om barn tas upp i äktenskapsmål. Om barnet vistas i Sverige, ska frågorna alltid prövas enligt svensk lag. Svensk domstol har alltså rätt att utöva internationell behörighet i fråga om underhåll och ska, om barnet vistas här i landet, alltid tillämpa svensk lag. Med bakgrund av den exklusiva reglering som finns i underhållsförordningen bör bestäm- melsen ändras så att den inte avser behörighet eller lagval i frågor om underhåll.

Är ett äktenskapsmål anhängigt i en annan stat, har svensk domstol också behörighet att meddela interimistiska beslut om underhåll mellan makar och till barn (3 kap. 12 § i 1904 års lag). I förordningen finns en bestämmelse som medger att interimistiska åtgärder, däribland säkerhets- åtgärder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat får begäras där även om domstolen i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak (artikel 14). Liknande bestämmelser finns i Bryssel I-förordningen och Bryssel II-förordningen. Underhållsförordningen hindrar alltså inte att en domstol i dessa fall tillämpar nationella regler om behörigheten att besluta om interimistiska åtgärder. För svensk del kan en tillämpning av 3 kap. 12 § i 1904 års lag bli aktuell. Bestämmelsen bör därför behållas oförändrad.

8 Rättshjälp

Regeringens förslag: Rättshjälp ska beviljas och vara kostnadsfri när förutsättningarna för kostnadsfri rättshjälp enligt förordningen är upp- fyllda, om den rättssökande behöver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Utredningens förslag överensstämmer i sak med regeringens (se betänkandet s. 307).

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har ingen invändning mot det. Hovrätten för Västra Sverige väcker dock frågan om undantaget från tillämpningen av rättshjälpslagen också bör avse begränsningen av ersätt- ningsgill arbetstid för rättshjälpsbiträde och taket för ersättningsgill utredningskostnad.

30

Skälen för regeringens förslag

Prop. 2010/11:120

Svensk rätt uppfyller underhållsförordningens generella reglering av rättshjälp

Enligt underhållsförordningen är medlemsstaterna skyldiga att ge parter- na i en gränsöverskridande underhållstvist möjlighet till rättslig prövning, inklusive möjlighet att överklaga ett avgörande och att få ett avgörande verkställt (artikel 44). För att säkerställa detta ska medlemsstaterna till- handahålla rättshjälp. Rättshjälp behöver dock inte lämnas när ett ärende hanteras genom centralmyndigheter, om parterna har möjlighet att föra talan utan att rättshjälp behövs och om centralmyndigheten erbjuder hjälp utan kostnad.

Med rättshjälp avses enligt förordningen det bistånd som är nödvändigt för att parterna ska kunna få kännedom om och hävda sina rättigheter. Rätten till rättshjälp gäller oavsett om ansökan lämnas in genom central- myndigheter eller direkt till behöriga myndigheter. Rättshjälpen kan t.ex. omfatta biträde vid domstol eller tolkning. Begreppet rättshjälp enligt förordningen har inte alltid samma innebörd som rättshjälp enligt rätts- hjälpslagen (1996:1619).

För de fall som inte gäller underhåll till barn under 21 år (se nedan) får rättshjälp som utgångspunkt lämnas under de förutsättningar som följer av nationell rätt. I likhet med Bryssel I-förordningen säkerställs att rätts- hjälpen i vissa fall kan fortgå i verkställighetsskedet. Den som har haft rättshjälp i en medlemsstat eller varit befriad från kostnader och avgifter ska ha rätt till rättshjälp eller kostnads- och avgiftsbefrielse i största möjliga utsträckning i den verkställande medlemsstaten. Det har ansetts motiverat att klargöra att detsamma även ska gälla om förfarandet vid en administrativ myndighet i ursprungsmedlemsstaten varit kostnadsfritt.

Bestämmelserna om rättshjälp i underhållsförordningen kompletterar rättshjälpsdirektivet. Direktivet gäller för gränsöverskridande tvister på privaträttens område, t.ex. tvister om underhållsbidrag, och ska fortsatt tillämpas i fråga om underhållsskyldighet om inget annat följer av för- ordningen. I fråga om rättshjälpens innehåll, som anges i artikel 45 i för- ordningen, finns motsvarande bestämmelser i rättshjälpsdirektivet. Direk- tivet har genomförts i svensk rätt främst genom ändringar i rättshjälps- lagen (prop. 2003/04:87).

När rättshjälp behöver beviljas för att säkerställa möjlighet till rättslig prövning motsvarar de förmåner som antingen ingår i rättshjälpen enligt rättshjälpslagen eller i övrigt bekostas av det allmänna det som krävs enligt artikel 45 i förordningen. I detta avseende är svensk rätt förenlig med underhållsförordningen och det finns inget behov av kompletterande bestämmelser.

Att rättshjälpen i vissa fall kan fortsätta under verkställigheten säker- ställs redan enligt svensk rätt. Om en person som har beviljats rättshjälp i en annan medlemsstat än Sverige söker verkställighet här av ett avgö- rande från den andra staten, behöver utsökningsavgifter inte betalas hos Kronofogdemyndigheten (19 § andra stycket och 22 d § rättshjälps- lagen).

Försäkringskassan kan i sin egenskap av centralmyndighet bistå med information om hur det går till att ansöka om rättshjälp och andra frågor

31

av praktisk natur, så det finns inte heller i detta avseende något behov av kompletterande bestämmelser.

Barn under 21 år ska ha rätt till kostnadsfri rättshjälp

Underhållsförordningen innehåller särskilt förmånliga bestämmelser när det gäller underhåll till barn; det har ansetts motiverat att införa mer för- delaktiga bestämmelser i detta fall än vad som skulle följa av rättshjälps- direktivet. Om en ansökan görs av en underhållsberättigad via central- myndigheter och avser en förälders underhållsskyldighet mot ett barn under 21 år, ska rättshjälp ges utan kostnad av den medlemsstat som tar emot en ansökan (artikel 46). Även i sådana fall finns det ett visst utrymme för att vägra kostnadsfri rättshjälp och att kräva ersättning för kostnader från en förlorande part. Bestämmelsen omfattar även fall då den underhållsberättigade är någon annan än barnet.

Innebörden av artikel 46 är först och främst att det för en underhålls- berättigad som behöver rättshjälp enligt rättshjälpslagen inte får finnas några särskilda begränsningar för att få det. Det bör alltså inte ställas något krav i rättshjälpslagen på att sökanden har fått rådgivning (jfr 2 § andra stycket och 7 §) och det bör inte göras någon prövning av sökan- dens ekonomi (jfr 6 §), rimligheten av att staten betalar (jfr 8 §) eller sökandens försäkringsskydd (jfr 9 §). Det bör inte heller krävas särskilda skäl för att rättshjälp ska få beviljas i dessa fall (jfr 11 § 2).

Artikel 46 innebär även att den underhållsberättigade inte ska behöva betala någon särskild avgift för rättshjälpen. Sökanden bör alltså vara befriad från skyldigheten enligt rättshjälpslagen att betala rättshjälps- avgift (jfr 23–25 §§).

Hovrätten för Västra Sverige tar upp frågan hur den s.k. 100-timmars- regeln respektive taket för ersättningsgill utredningskostnad i rättshjälps- lagen förhåller sig till artikel 46 i förordningen.

Förmånen av rättshjälpsbiträde omfattar i princip ersättning för arbete i högst 100 timmar (15 § andra meningen). Denna gräns ska kunna över- skridas endast i undantagsfall. Införandet av begränsningen motiverades av att rättshjälpen är en social skyddslagstiftning och att det därför är rimligt att det finns en gräns för det stöd som kan utgå och därmed hur stora resurser som staten ska bidra med (prop. 1996/97:9 s. 143). Artikel 46 i förordningen har tillkommit i syfte att särskilt underlätta för under- hållsberättigade under 21 år att ta till vara sina rättigheter; i praktiken finns det då alltid behov av rättshjälp och särskilda avgifter ska inte krävas. Det innebär dock inte att nationell rätt inte får ha några begräns- ningar i fråga om rättshjälpens omfattning. Artikel 45 i förordningen medger begränsningar i själva omfattningen av rättshjälp till vad som är nödvändigt. Om särskilda problem av praktisk eller rättslig natur skulle finnas, t.ex. till följd av att tvisten är gränsöverskridande, finns dessutom möjlighet för rätten att besluta att rättshjälpen ska fortsätta trots att biträdet redan har arbetat i 100 timmar.

När rättshjälp har beviljats betalar staten kostnaderna för utredning, som är skäligen påkallad för att ta till vara sökandens rätt, dock högst 10 000 kronor (17 §). Även med denna begränsning finns det möjlighet för den underhållsberättigade att kostnadsfritt få den utredning som är

Prop. 2010/11:120

32

nödvändig och begränsningen bedöms därför vara förenlig med förord- Prop. 2010/11:120 ningens krav.

I mål hos Kronofogdemyndigheten om utmätning för fordran på underhållsbidrag ansvarar en sökande inte för s.k. förrättningskostnader (17 kap. 3 § utsökningsbalken). Sökanden ansvarar inte heller när det är fråga om utländska underhållsbidrag som får verkställas i Sverige. Några kompletterande bestämmelser för att säkerställa att förfarandet blir kost- nadsfritt behövs inte.

9

Sekretess m.m.

 

 

 

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla hos den myndighet som är

 

centralmyndighet enligt underhållsförordningen för uppgift om en-

 

skilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att

 

den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

 

 

Sekretess ska också gälla för uppgift hos domstol om enskilds per-

 

sonliga eller ekonomiska förhållanden i mål eller ärenden enligt

 

underhållsförordningen, om den enskilde begär det och det kan antas

 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men

 

om uppgiften röjs.

 

 

För uppgift i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst sjuttio

 

år.

 

 

Utredningens förslag till sekretessbestämmelser överensstämmer i

 

huvudsak med regeringens (se betänkandet s. 269 f.). Utredningen före-

 

slår dock att det inte ska krävas att en part har begärt sekretess för att en

 

domstol ska besluta om det.

 

 

Remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag eller lämnar det

 

utan invändning.

 

Skälen för regeringens förslag

 

Kompletterande bestämmelser om Försäkringskassans inhämtande och

 

vidarebefordran av personuppgifter behövs inte

 

För att underlätta indrivningen av underhållsbidrag ska medlemsstaterna

 

utse centralmyndigheter, som ska samarbeta med varandra och fullgöra

 

de uppgifter som följer av underhållsförordningen. Som nämns ovan har

 

regeringen utsett Försäkringskassan till svensk centralmyndighet. Central-

 

myndigheterna ska hjälpa underhållsberättigade och underhållsskyldiga

 

med ansökningar samt vidarebefordra ansökningar från andra central-

 

myndigheter till rätt myndigheter i det egna landet.

 

 

Centralmyndigheterna ska i viss utsträckning utan hinder av sekretess

 

kunna hämta in uppgifter om adress och ekonomiska förhållanden från

 

andra myndigheter i den egna staten och även vidarebefordra dem (artik-

 

larna 51, 53, 61 och 62). En centralmyndighet kan t.ex. hjälpa en annan

 

centralmyndighet med att få fram uppgifter om en svarande bor i

 

medlemsstaten i fråga eller har inkomster eller tillgångar där för att

 

kunna bedöma om det är lönt att initiera ett ärende; bor den underhålls-

33

skyldige inte i staten eller har personen inga inkomster eller tillgångar där, kan det ju vara utsiktslöst att inleda en process eller ansöka om verk- ställighet av ett avgörande där. Förordningens reglering är utformad med utgångspunkt i den förhållandevis stränga sekretess för personuppgifter som gäller i många länder.

För svensk del har denna reglering begränsad betydelse. De flesta av ärendena enligt förordningen ska skickas vidare till en domstol eller till Kronofogdemyndigheten, som antingen redan har tillgång till uppgifterna eller inte behöver dem för sin handläggning. Det finns därmed i allmän- het inget behov av att Försäkringskassan samlar in uppgifter för att vidarebefordra dem till andra svenska myndigheter. När Försäkrings- kassan ska lämna upplysningar till en utländsk centralmyndighet om huruvida en svarande bor i Sverige eller har inkomster eller tillgångar här, kan den dock behöva hämta in uppgifter. Om en uppgift då inte är offentlig och Försäkringskassan behöver få ut den från en annan myndig- het, t.ex. Skatteverket, är den andra myndigheten skyldig att lämna ut den. Skyldigheten följer av underhållsförordningen och sekretess hindrar alltså inte att uppgiften lämnas till Försäkringskassan (10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL).

Vidarebefordran av uppgifter till andra centralmyndigheter kommer i praktiken att aktualiseras främst när en framställning från en sådan myn- dighet avser underlag för att bedöma om ett ärende ska initieras i Sverige. Om det undantagsvis blir fråga om att till en annan central- myndighet vidarebefordra en adress för vilken sekretess gäller, är utläm- nandet tillåtet eftersom det sker i enlighet med en särskild föreskrift i underhållsförordningen (jfr 8 kap. 3 § 1 OSL). Någon särskild sekretess- brytande bestämmelse behövs alltså inte. Normalt får det dock anses tillräckligt att Försäkringskassan i sådant fall upplyser om att det finns en adress här. Om det är möjligt att delge en person genom Försäkrings- kassan eller Skatteverket, är det inte nödvändigt att lämna ut adressen till den utländska centralmyndigheten.

Vilket sekretesskydd som en uppgift har i en annan medlemsstat än Sverige bedöms enligt den andra statens sekretessregler. Sverige har en jämförelsevis långtgående offentlighet, så om en uppgift vidarebefordras kan den väntas vara sekretesskyddad i större utsträckning i den andra medlemsstaten än den är här.

Regeringen bedömer att det inte finns något behov av kompletterande bestämmelser för att Försäkringskassan eller andra myndigheter ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt underhållsförordningen i detta avseende.

Det kan i sammanhanget nämnas att sökandens adress kan ersättas med en annan adress i en ansökan, om det inte enligt den andra medlems- statens lag krävs att sökanden lämnar sin adress för att ett förfarande ska kunna inledas. Har en underhållsberättigad en sekretesskyddad adress i Sverige, kommer det alltså i regel vara möjligt att i en ansökan till en utländsk centralmyndighet ange en c/o-adress, t.ex. till Försäkrings- kassan.

Prop. 2010/11:120

34

Nya sekretessbestämmelser för personuppgifter hos Försäkringskassan och vid domstol

Att sekretess ska säkerställas enligt nationell rätt innebär att svensk rätt bestämmer i vilken omfattning sekretess ska gälla här.

Uppgifter som kommer till Försäkringskassan från en utländsk central- myndighet kan ha samband med ett ärende om underhållsstöd och om- fattas då av regleringen om socialförsäkringssekretess (28 kap. 1 § OSL). För andra fall då uppgifter lämnas till Försäkringskassan i ärenden enligt underhållsförordningen finns ingen tillämplig sekretessbestämmelse.

De uppgifter som kan förväntas förekomma i ett ärende enligt under- hållsförordningen kommer ofta att vara av samma slag som de som kan finnas i ett ärende om underhållsstöd, även om underhållsbidragsärenden förstås även kan röra underhållsskyldighet i förhållande till andra än barn. Det administrativa samarbetet får anses utgå från att personupp- gifter som är skyddsvärda i princip ska kunna få skydd också i en annan medlemsstat. Det finns därmed skäl för en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som möjliggör sekretess för uppgifter som kommer till Försäkringskassan i ärenden enligt underhållsförordningen. Liksom när det gäller sekretess i socialförsäkringsärenden om underhållsstöd bör bestämmelsen innehålla ett rakt skaderekvisit, dvs. det bör gälla en pre- sumtion för att uppgifterna är offentliga. Uppgifterna ska således bara omfattas av sekretess om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Även den tid som sekretess gäller bör lämpligen vara densamma som i fråga om ärenden om underhållsstöd, dvs. högst sjuttio år.

Om en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet får en sekretessbelagd uppgift från en domstol eller annan myndighet, gäller sekretessen också hos den domstol som får uppgiften (s.k. sekundär sekretess, se 43 kap. 2 § OSL). Detta gäller inte om en sekretessbestäm- melse till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande domstolen (s.k. primär sekretess). En primär sekretess- bestämmelse finns beträffande mål eller ärenden enligt föräldrabalken. I mål om underhåll till barn gäller sekretess för uppgift om enskilds per- sonliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs (36 kap. 1 § andra stycket 2 OSL).

Den nämnda primära sekretessbestämmelsen träffar inte samtliga de mål eller ärenden som kan aktualiseras enligt underhållsförordningen. Exempelvis faller ett ärende om verkställbarhetsförklaring, liksom mål om underhåll till annan än ett barn, utanför. Även i sådana mål och ären- den kan det dock förekomma personuppgifter för vilka sekretess bör gälla. Regeringen föreslår därför att det sekretesskydd som gäller hos en domstol för uppgifter i inhemska ärenden om underhåll till barn även ska gälla för uppgifter i mål eller ärenden enligt förordningen. Det innebär att det gäller en presumtion för att uppgifterna är offentliga och att sekre- tesstiden för uppgift i en allmän handling är begränsad till högst sjuttio år. En bestämmelse om detta bör tas in i offentlighets- och sekretess- lagen.

Utredningen föreslår att domstolen ska pröva sekretessfrågan ex officio. En sådan prövning är i dag förbehållen ärenden där det inte har

Prop. 2010/11:120

35

ansetts kunna krävas av en part att han eller hon begär sekretess, t.ex. av Prop. 2010/11:120 ett barn i ett ärende om särskild företrädare för barn eller av en person

som är i behov av en förvaltare. Det kan visserligen tänkas att en part i ett mål eller ärende enligt underhållsförordningen är omedveten om att dom- stolen handlägger ärendet och att han eller hon behöver begära sekretess. Det kan t.ex. vara fallet om en utländsk part har vänt sig till central- myndigheten i sitt eget land, som i sin tur vidarebefordrar en ansökan till Försäkringskassan, som därefter överlämnar ärendet till domstol. Svårig- heten för den enskilde att begära sekretess beror då främst på bristande kunskap om reglerna och inte på att personen rent allmänt har svårt att ta till vara sina intressen. Det kan dock lösas genom att Försäkringskassan, som ska hålla den begärande centralmyndigheten informerad om ärendets handläggning, informerar om gällande regler. Om omständigheterna för- anleder det, kan även en domstol uppmärksamma parten på förutsätt- ningarna för att sekretess ska gälla. Det finns mot den bakgrunden inte tillräckliga skäl att ha en strängare sekretessreglering i de här fallen än i ett nationellt mål eller ärende om underhållsskyldighet. Domstolen bör alltså inte göra en sekretessprövning ex officio, utan det bör krävas att en part har begärt sekretess.

De föreslagna sekretessbestämmelserna innebär att det gäller en pre- sumtion för att uppgifterna är offentliga. Den tystnadsplikt som följer av bestämmelserna bör i linje med det inte ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (jfr prop. 1979/89:2 Del A s. 111 f.). Någon sådan begränsning föreslås därför inte.

I förordningen finns en bestämmelse om att en sökande, med undantag för regler om partsinsyn, endast kan få del av uppgifter som indikerar att det finns en adress, inkomster eller tillgångar i en annan medlemsstat (artikel 62.2). Den får för svensk del bara betydelse när det rör sig om uppgifter för vilka sekretess gäller.

Överklagande av Försäkringskassans beslut

Om Försäkringskassan beslutar att inte behandla en förfrågan från en utländsk centralmyndighet, har den myndigheten inte möjlighet att över- klaga beslutet. Det följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer och någon kompletterande bestämmelse behövs inte.

Kammarrätten i Stockholm väcker frågan om det bör införas ett förbud för enskild mot att överklaga ett beslut av Försäkringskassan. Det kan emellertid inte antas att sådana beslut kommer att överklagas annat än i undantagsfall. Om Försäkringskassan avstår från att på begäran av någon göra en framställning hos en utländsk centralmyndighet, beror det nor- malt på att det underlag som Försäkringskassan har är ofullständigt, och i en sådan situation lär det räcka att den enskilde kompletterar eller för- tydligar sin ansökan för att Försäkringskassan ska bistå med hjälp. Det har inte heller framkommit att det skulle vara något problem att beslut av Försäkringskassan enligt New Yorkkonventionen får överklagas. Därmed anser regeringen att det inte finns tillräckliga skäl för att införa ett över- klagandeförbud.

36

Behandling av personuppgifter

Prop. 2010/11:120

De myndigheter eller domstolar som har fått personuppgifter får endast

 

använda dessa för att underlätta indrivningen av underhållsbidrag (artik-

 

larna 61 och 62.2 i förordningen).

 

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för behandling av personupp-

 

gifter hos de myndigheter som kommer att hantera information enligt

 

underhållsförordningen. Förordningen ställer i princip inte andra krav i

 

fråga om behandlingen av personuppgifter än vad som redan följer av

 

EU:s s.k. dataskyddsdirektiv, som i svensk rätt genomförts med bl.a.

 

personuppgiftslagen. Den grundläggande regleringen i personuppgifts-

 

lagen får därmed anses uppfylla förordningens krav.

 

I fråga om verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan finns sär-

 

skilda regler om behandling av personuppgifter som är anpassade för

 

Försäkringskassans verksamhet (114 kap. socialförsäkringsbalken). Ut-

 

redningen föreslår att dessa bestämmelser ska tillämpas även i den verk-

 

samhet som Försäkringskassan bedriver enligt underhållsförordningen.

 

Försäkringskassan anser att förslaget bör genomföras, men efterfrågar ett

 

förtydligande i fråga om de ändamål för vilka behandlingen ska krävas.

 

Enligt regeringens mening bör det närmare analyseras om de bestäm-

 

melser om behandling av personuppgifter som gäller för Försäkrings-

 

kassans verksamhet enligt socialförsäkringsbalken är lämpliga och ända-

 

målsenliga också för hanteringen enligt förordningen. Det behövs alltså

 

ytterligare överväganden som inte är möjliga att göra inom ramen för

 

detta lagstiftningsärende.

 

Av artikel 63 i förordningen följer att den person som berörs av insam-

 

lingen av uppgifter ska underrättas om att dessa har vidarebefordrats.

 

Information till den registrerade regleras också i 23–27 §§ personupp-

 

giftslagen. Underrättelsen får enligt underhållsförordningen skjutas upp i

 

upp till 90 dagar om det skulle försvåra möjligheterna till en effektiv

 

indrivning att lämna den tidigare. Den bestämmelsen blir direkt gällande

 

och har företräde framför personuppgiftslagen (se 2 och 27 §§). Det finns

 

därmed inte behov av några kompletterande bestämmelser i detta av-

 

seende.

 

Utredningen föreslår en särskild reglering för de fall då personupp-

 

gifter överförs till ett tredje land. Denna situation aktualiseras inte beträf-

 

fande underhållsförordningen. Regeringen avser att ta ställning till för-

 

slaget när 2007 års Haagkonvention behandlas.

 

När uppgifter förekommer hos allmän domstol i ett mål om underhålls-

 

bidrag eller verkställbarhetsförklaring och hos Kronofogdemyndigheten

 

sker behandlingen enligt vanliga regler.

 

10 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 18 juni 2011. Har en fråga om underhåll enligt 1904 års lag tagits upp i ett äktenskapsmål före ikraftträdandet, ska svensk domstols behörighet inte gå förlorad och svensk rätt ska fortsatt kunna tillämpas.

37

Utredningens förslag: Den nya lagen och lagändringarna ska träda Prop. 2010/11:120 i kraft den dag regeringen bestämmer. Övergångsbestämmelsen överens-

stämmer i sak med regeringens. (Se betänkandet s. 335 f.) Remissinstanserna tillstyrker förslagen eller lämnar dem utan invänd-

ning.

Skälen för regeringens förslag: Underhållsförordningen ska tillämpas fr.o.m. den 18 juni 2011 med undantag för vissa artiklar som tillämpas fr.o.m. den 18 september 2010 (artikel 76). Den 18 juni 2011 börjar även bestämmelserna i 2007 års Haagprotokoll att tillämpas av medlems- staterna.

Underhållsförordningen, 2007 års Haagprotokoll och rådsbeslutet om EU:s tillträde till protokollet har egna övergångsbestämmelser. Av över- gångsbestämmelserna i underhållsförordningen följer att exekvaturför- farandet gäller för avgöranden som meddelats före den 18 juni 2011, men som ska erkännas eller förklaras verkställbara därefter, och för avgöran- den som meddelas efter att förordningen börjat tillämpas till följd av för- faranden som inletts dessförinnan (artikel 75).

Den föreslagna lagen och lagändringarna är antingen ett komplement till eller en direkt konsekvens av underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll och bör därmed träda i kraft den 18 juni 2011.

Ändringarna är med ett undantag inte av sådan natur att de kräver några övergångsbestämmelser. När det gäller förslaget om att domstol inte längre ska ha behörighet att ta upp en fråga om underhåll till barn i ett äktenskapsmål (3 kap. 6 § i 1904 års lag) bör det införas en över- gångsbestämmelse. I enlighet med allmänna internationellt privaträttsliga principer bör en svensk domstols behörighet inte gå förlorad i en fråga om underhåll som tagits upp i ett äktenskapsmål före ikraftträdandet av lagändringen. Även bestämmelsen i samma lagrum om tillämpning av svensk lag när barnet vistas i Sverige bör tillämpas på en fråga om under- håll som tagits upp före ikraftträdandet. En övergångsbestämmelse av detta innehåll föreslås därför.

11 Konsekvenser av förslagen

Regeringens bedömning: Underhållsförordningen väntas medföra ökade inbetalningar av underhållsbidrag till underhållsberättigade bosatta i Sverige. Genom förordningen ökar möjligheten att söka indrivning av Försäkringskassans beslut om återbetalningsskyldighet för utgivet underhållsstöd när den underhållsskyldige bor utomlands.

Förordningen kan inte antas medföra en nämnvärd ökning av antalet mål om underhåll vid allmän domstol. Kostnaderna för Svea hovrätt kan snarast väntas minska.

Den begränsade kostnadsökning förordningen kan medföra för För- säkringskassan bedöms rymmas inom befintliga ramar.

Sammantaget medför förordningen inte några ökade kostnader för det allmänna.

38

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens (se betänkandet s. 337).

Remissinstanserna: Få remissinstanser uttalar sig i frågan. Försäk- ringskassan bedömer att myndighetens anslag behöver utökas för att kunna hantera de nya uppgifterna.

Skälen för regeringens bedömning: Människors ökade rörlighet får till följd att antalet mål och ärenden med internationell anknytning ökar och att myndigheterna ställs inför situationer där anknytningen till en annan stat ger upphov till gränsöverskridande ärenden. I många avseen- den innebär underhållsförordningen att det blir tydligare vad som gäller. De förbättrade möjligheterna till effektiv indrivning av underhåll är ur ett barnperspektiv av stor betydelse. För många barn är betalningen av underhållsbidrag från en bidragsskyldig förälder av betydelse för barnets försörjning. Förordningen innebär att hanteringen av internationella ären- den förbättras och effektiviseras.

Enligt Försäkringskassan skulle ett genomförande av utredningens förslag (som även omfattar ändringar till följd av 2007 års Haagkonven- tion) medföra en kostnadsökning för myndigheten om 8,5 miljoner kronor per år.

De förenklade reglerna om fastställande av underhållsbidrag utomlands och om erkännande och verkställighet kan förväntas innebära ökade in- betalningar av underhållsbidrag från underhållsskyldiga personer bosatta utomlands. När inbetalningar av underhållsbidrag till Sverige ökar minskar kostnaderna för underhållsstöd i Sverige. I ärenden om under- hållsstöd finns för närvarande cirka 20 000 bidragsskyldiga som bor i något land utanför Norden och som är bidragsskyldiga för ett eller flera barn som bor i Sverige. Även om inte alla av dessa bidragsskyldiga kommer att omfattas av förordningen, kommer inbetalningar av under- håll till Sverige i varje fall i viss mån öka och därmed kostnaderna för underhållsstöd minska. Det blir dessutom möjligt för Försäkringskassan att söka indrivning av sina egna beslut om återbetalningsskyldighet för utgivet underhållsstöd när den underhållsskyldige bor utomlands.

Förordningen kan inte antas medföra en ökning av betydelse med av- seende på antalet mål om underhåll vid allmän domstol. En exekvatur- prövning kommer på sikt bara att bli aktuell för avgöranden från Före- nade kungariket. Avgöranden från övriga medlemsstater i EU kommer att kunna erkännas och verkställas utan exekvaturförfarande. Det innebär att avgöranden från andra medlemsstater i EU, vilka i dag handläggs av Svea hovrätt enligt Bryssel I-förordningen, inte kommer att behöva handläggas av hovrätten efter att underhållsförordningen börjat tillämpas.

Förordningen kan inte väntas innebära någon ökad ärendetillströmning till Kronofogdemyndigheten. Myndigheten hanterar i dag sådan verk- ställighet efter ett exekvaturförfarande i Svea hovrätt enligt t.ex. Bryssel I-förordningen och det innebär ingen skillnad för myndigheten att de flesta avgörandena i stället blir direkt verkställbara.

Underhållsförordningen ställer krav på fri rättshjälp till barn under 21 år. Redan beviljas dock sådan rättshjälp så gott som undantagslöst när det gäller gränsöverskridande tvister om underhåll till barn. Möjligen kan det bli viss skillnad jämfört med i dag för personer mellan 18 och 21 år.

Sammantaget bedömer regeringen att de tänkbara marginella kostnads- ökningarna kommer att vägas upp av förenklingarna av förfarandet och

Prop. 2010/11:120

39

minskade kostnader för underhållsstöd. Den begränsade kostnadsökning Prop. 2010/11:120 som förordningen kan medföra för Försäkringskassans handläggning

bedöms rymmas inom befintliga ramar. Regeringen bedömer således att förordningen totalt sett inte kommer att medföra några ökade kostnader för det allmänna.

12 Författningskommentar

12.1Förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning

Tillämpningsområde

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (underhållsförordningen).

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i av- snitt 6.1.

Underhållsförordningen är en EU-förordning som är direkt tillämplig i varje medlemsstat och har företräde framför nationell rätt. Lagen inne- håller vissa kompletterande bestämmelser till förordningen.

Reservforum

2 § Om det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen och annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Paragrafen reglerar s.k. reservforum. Övervägandena finns i avsnitt 6.2. Av paragrafen framgår att Stockholms tingsrätt är behörig domstol om

det finns svensk domsrätt enligt underhållsförordningen och annan be- hörig domstol saknas. I vissa fall pekar förordningen ut den nationella domstol som får ta upp tvisten i fråga, se artikel 3 a och 3 b. Det finns dock bestämmelser som anger att en domstol eller domstolarna i en viss stat är behöriga att ta upp en tvist utan att den nationella domstolen pekas ut. En sådan bestämmelse innebär att det blir den behöriga statens interna forumregler som avgör vilken domstol som ska ta upp målet. Grund- läggande regler om behörig domstol finns i 10 kap. rättegångsbalken. Särskilda regler om forum för talan om underhållsbidrag finns i 14 kap. 5 § äktenskapsbalken och 7 kap. 12 § föräldrabalken. I undantagsfall kan det dock saknas en svensk forumregel som anvisar behörig domstol. Det kan t.ex. vara fallet om två makar utan annan anknytning till Sverige än ett svenskt medborgarskap har avtalat att en tvist om underhållsskyldig- het dem emellan ska prövas av svensk domstol, men inte kommit överens om vilken domstol som ska vara behörig (jfr artikel 4). I så fall är Stock- holms tingsrätt behörig domstol enligt förevarande paragraf.

40

Erkännande och verkställbarhet

Prop. 2010/11:120

3 § Svea hovrätt är behörig domstol för det förfarande om erkännande som avses i artikel 23, för det förfarande om verkställbarhet som avses i artikel 27 och för det förfarande om ändring som avses i artikel 32.

I paragrafen föreskrivs att Svea hovrätt är behörig domstol vid det första och andra ledet av exekvaturförfarandet, dvs. förfarandet för att få fast- ställt att ett utländskt avgörande ska erkännas eller får verkställas. Över- vägandena finns i avsnitt 6.3.

Bestämmelserna om exekvaturförfarandet i underhållsförordningen

 

ger, i likhet med bl.a. Bryssel I-förordningen och Bryssel II-förordning-

 

en, möjlighet till en prövning i tre led. Prövningen inleds genom en

 

ansökan till Svea hovrätt om att ett utländskt avgörande ska förklaras

 

vara verkställbart i Sverige (artikel 27, se också 4 §). Det beslut som

 

meddelas i den inledande prövningen kan bli föremål för en ansökan om

 

ändring. Även prövningen i detta andra led sker i Svea hovrätt (artikel

 

32, se också 5 §). Hovrättens beslut i det andra ledet kan överklagas till

 

Högsta domstolen (artikel 33, se också 6 §).

 

Exekvaturförfarandet kan även användas av den som vill få fastställt

 

att ett utländskt avgörande ska erkännas. Artikel 23 hänvisar till det

 

förfarande som föreskrivs för verkställbarhetsförklaring, och Svea hov-

 

rätt är behörig domstol även i detta fall.

 

Bestämmelserna om exekvaturförfarandet i underhållsförordningen

 

gäller bara för avgöranden som har meddelats i Danmark eller Förenade

 

kungariket, dvs. de medlemsstater som inte är bundna av 2007 års Haag-

 

protokoll om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (artikel 16.3).

 

Avgöranden från övriga medlemsstater är med stöd av underhållsför-

 

ordningen verkställbara i Sverige utan exekvatur, förutsatt att de är verk-

 

ställbara i ursprungsmedlemsstaten (artikel 17). Avgöranden från Dan-

 

mark kan också verkställas i Sverige utan exekvatur med stöd av den

 

nordiska konventionen angående indrivning av underhållsbidrag (artikel

 

69.3 i förordningen). Bestämmelser om det finns i lagen (1962:512) om

 

indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland,

 

Island eller Norge. I praktiken har alltså 3–6 §§ bara betydelse för avgö-

 

randen från Förenade kungariket (jfr dock övergångsvis artikel 75).

 

Paragrafen utformas i enlighet med Lagrådets förslag.

 

4 § Vid beslut med anledning av en ansökan om att ett utländskt avgörande ska

 

erkännas eller förklaras vara verkställbart i Sverige ska Svea hovrätt bestå av en

 

lagfaren domare.

 

Paragrafen innehåller en kompletterande bestämmelse för förfarandet i

 

Svea hovrätt vid den inledande prövningen (jfr författningskommentaren

 

till 3 §). En motsvarighet till bestämmelsen finns i 4 § lagen (2006:74)

 

med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om

 

erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Över-

 

vägandena finns i avsnitt 6.3.

 

Av bestämmelsen framgår att Svea hovrätt vid den inledande pröv-

 

ningen ska bestå av en lagfaren domare. Det innebär att hovrätten i detta

 

skede inte ska avgöra målet i kollegial sammansättning. Förordningen

 

innehåller regler om förfarandet i artiklarna 28–31.

41

5 § Vid handläggningen i Svea hovrätt av en ansökan om ändring av ett beslut Prop. 2010/11:120 om erkännande eller verkställbarhet tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken

om överklagande av en tingsrätts beslut, om inte annat följer av underhållsförord- ningen.

En ansökan om ändring ska, om den görs av den som har ansökt om erkännan- de eller verkställbarhet, ha kommit in till Svea hovrätt inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

En domare som har prövat ansökningen om erkännande eller verkställbarhet får inte delta i prövningen av en ansökan om ändring av beslutet.

Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om prövningen i det andra ledet av exekvaturförfarandet. Liknande bestämmelser finns i 5 § lagen med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden och i 2 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II- förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Av första stycket framgår att paragrafen gäller ansökningar om ändring av beslut om erkännande eller verkställbarhet.

För en sådan ansökan om ändring hänvisas till rättegångsbalkens regler om överklagande av en tingsrätts beslut. Det är närmast 52 kap. rätte- gångsbalken som kommer i fråga, t.ex. reglerna om komplettering av överklagandet i 6 § och muntligt förhör i 11 §. Rättegångsbalkens bestämmelser om rättegången i allmänhet är också tillämpliga på förfar- andet i den mån de passar in på detta och inte annat följer av förord- ningen.

I förordningen finns särskilda bestämmelser som ska tillämpas framför rättegångsbalkens bestämmelser; prövningen i det andra ledet regleras i artiklarna 32, 34 och 35. Det anses därför tydligast att i paragrafen ta in reservationen för underhållsförordningens tillämplighet. Härigenom upp- märksammas tillämparen på att förordningen på detta område innehåller särskilda regler. (Motsvarande gäller 6–8 §§.)

I det andra ledet av exekvaturförfarandet gäller vanliga regler om hovrättens sammansättning.

Andra stycket innehåller en bestämmelse om den tid inom vilken den som har ansökt om erkännande eller verkställbarhet men inte fått bifall får ansöka om ändring av beslutet. Fristen är fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. Bestämmelsen kompletterar för sökandens del artikel 32.5, som anger de tidsfrister som gäller för sökandens motpart när en ansökan om verkställbarhet bifallits.

En ansökan om ändring ska ges in till Svea hovrätt, som prövar om den har kommit in i rätt tid. Beslut om avvisning av en för sent inkommen inlaga ska fattas av hovrätten i vanlig sammansättning. Vid laga förfall har sökanden möjlighet att få fristen förlängd enligt bestämmelserna i 58 kap. rättegångsbalken om återställande av försutten tid. En sådan an- sökan ska enligt 58 kap. 12 § göras hos Högsta domstolen.

Av tredje stycket framgår att en domare som har gjort den inledande prövningen inte får delta i prövningen i det andra skedet av exekvatur- förfarandet. Detta gäller både när ansökan har bifallits och när den har avslagits. Den domare som har prövat ansökan i det första ledet är auto- matiskt förhindrad från att delta i prövningen i det andra skedet. Bestäm- melserna om jäv i rättegångsbalken behöver alltså inte tillämpas

42

beträffande frågan om den domarens deltagande i prövningen i det andra Prop. 2010/11:120 ledet av exekvaturförfarandet.

6 § Vid handläggningen i Högsta domstolen av ett överklagande av ett beslut i en fråga som avses i 4 § tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om över- klagande av en hovrätts beslut, om inte annat följer av underhållsförordningen. Prövningstillstånd krävs vid överklagande.

I paragrafen finns kompletterande bestämmelser om exekvaturförfaran- dets tredje led, som sker i Högsta domstolen. Liknande bestämmelser finns i 6 § lagen med kompletterande bestämmelser om domstols behö- righet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden och i 3 § lagen med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Paragrafen utgår från att det är Högsta domstolen som är behörig domstol enligt artikel 33. Liksom när det gäller lagen med kompletteran- de bestämmelser till Bryssel II-förordningen har detta inte ansetts behöva komma till uttryck i lagtexten.

Första meningen hänvisar till rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av en hovrätts beslut. Rättegångsbalkens bestämmelser tillämpas endast om inte annat följer av underhållsförordningen. I för- ordningen finns regler om ramen för domstolens prövning och tidsfrister (artikel 34) och om vilandeförklaring (artikel 35).

Paragrafen innehåller inga särregler om den tid inom vilken ett över- klagande ska ges in. Några sådana regler finns inte heller i förordningen. Det innebär att 56 kap. 1 § rättegångsbalken är tillämplig och att ett över- klagande ska ges in till hovrätten inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades.

Av andra meningen framgår att prövningstillstånd krävs vid över- klagande.

Förnyad prövning

7 § I fråga om förnyad prövning enligt artikel 19 tillämpas vad som föreskrivs om särskilda rättsmedel i rättegångsbalken, lagen (1971:289) om allmänna för- valtningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen (1971:291), om inte annat följer av underhållsförordningen.

Paragrafen innehåller en kompletterande regel för förfarandet vid förnyad prövning av ett avgörande enligt artikel 19 i förordningen, när svaranden inte har gått i svaromål. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Av bestämmelsen framgår att en svarandes rätt till förnyad prövning av ett avgörande ska bedömas enligt bestämmelserna om särskilda rättmedel i rättegångsbalken, lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvalt- ningsprocesslagen, om inte annat följer av underhållsförordningen. Rätte- gångsbalkens bestämmelser om särskilda rättsmedel finns i 58 och 59 kap. I lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningspro- cesslagen finns bestämmelser i bl.a. 2 och 8 §§ respektive 37 b och 37 c §§.

Om ansökan avser en tredskodom från tingsrätt eller ett utslag från

Kronofogdemyndigheten, som vid en ansökan om återvinning i rätt tid

43

skulle ha skulle ha överlämnats till tingsrätt för fortsatt handläggning, Prop. 2010/11:120 ska den ges in till hovrätten (58 kap. 4 och 10 a §§, 12 och 13 §§ samt

59 kap. 5 § rättegångsbalken). Om avgörandet som ansökan avser i stället är ett beslut om återbetalning av lämnat underhållsstöd från Försäkrings- kassan, ska ansökan ges in till kammarrätten (8 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar).

I förordningen finns bestämmelser om förutsättningar för förnyad prövning, tid för en ansökan om förnyad prövning och verkan av bevil- jande av förnyad prövning (artikel 19). Om en tillämpning av bestäm- melserna om särskilda rättsmedel i ett enskilt fall skulle vara oförenlig med den rätt att få saken prövad på nytt som följer av förordningen, ska förordningens bestämmelser tillämpas (jfr skäl 29). Följer det t.ex. av förordningen att svaranden har rätt att ansöka om förnyad prövning trots att mer än tre veckor förflutit från det att förfallet upphörde, tillämpas inte denna tidsfrist i rättegångsbalken (58 kap. 12 §).

Verkställighet

8 § Om ett utländskt avgörande är verkställbart utan att det behövs någon verk- ställbarhetsförklaring, eller om en ansökan om verkställbarhetsförklaring bifalls, får det utländska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalken som ett mot- svarande svenskt avgörande. Om det inte finns någon motsvarighet till det utländska avgörandet, verkställs avgörandet som en dom.

Första stycket gäller inte om annat följer av underhållsförordningen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller för verkställighet av utländska avgöranden som är direkt verkställbara eller som förklarats vara verkställbara. Liknande bestämmelser finns i 7 § lagen med kom- pletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden och i 4 § lagen med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. Övervägan- dena finns i avsnitt 6.5.

Av första stycket framgår att bestämmelsen omfattar dels avgöranden som är verkställbara utan exekvatur (artikel 17), dels avgöranden som av Svea hovrätt har förklarats vara verkställbara i Sverige (artikel 27, jfr också 4 §). Sådana avgöranden får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser. Det utländska avgörandet får verkställas som ett mot- svarande svenskt avgörande, dvs. under de förutsättningar och på det sätt som gäller för ett motsvarande svenskt avgörande (jfr artikel 41). Vilka bestämmelser i utsökningsbalken som blir tillämpliga beror alltså på vilket slags utländskt avgörande det är fråga om. Även olika interim- istiska beslut omfattas av bestämmelsen.

Innehåller ett utländskt avgörande ett förordnande om säkerhetsåtgärd, följer det av bestämmelsen att beslutet ska verkställas enligt utsöknings- balkens bestämmelser om verkställighet av beslut om kvarstad m.m. (16 kap. 11–16 §§).

Om det inte finns någon motsvarighet till det utländska avgörandet, tillämpas utsökningsbalkens bestämmelser om verkställighet av en dom. Som exempel kan nämnas sådana officiella handlingar som avses i artikel 2.1.3 a.

44

Av andra stycket framgår att utsökningsbalken bara gäller om annat Prop. 2010/11:120 inte följer av underhållsförordningen. Exempel på bestämmelser i förord-

ningen som kan behöva tillämpas framför utsökningsbalkens bestäm- melser är artikel 21, om hinder mot och uppskov med verkställigheten, och artikel 43, om företrädesrätt för underhållsfordringar.

9 § Om hovrätten vid det förfarande som avses i 4 § bifaller en ansökan om verkställbarhetsförklaring, ska hovrättens beslut anses innefatta ett beslut om kvarstad eller om någon annan åtgärd som avses i 15 kap. rättegångsbalken.

I paragrafen anges en konsekvens av att Svea hovrätt förklarat ett avgörande vara verkställbart, nämligen att beslutet innefattar åtgärder som avses i 15 kap. rättegångsbalken, dvs. säkerhetsåtgärder. En mot- svarighet till bestämmelsen finns i 8 § lagen med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och inter- nationell verkställighet av vissa avgöranden. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Bestämmelsen kompletterar artikel 36.2 i förordningen. Av artikeln framgår att en verkställbarhetsförklaring automatiskt medför att säkerhetsåtgärder får vidtas. Rätten till säkerhetsåtgärder följer alltså direkt av Svea hovrätts beslut om verkställbarhetsförklaring, och sökan- den behöver inte utverka ett särskilt domstolsbeslut om det.

Av bestämmelsen framgår att de säkerhetsåtgärder som står till buds är de som regleras i 15 kap. rättegångsbalken, vilket i de här fallen i prak- tiken är kvarstad.

Ansökan om verkställighet av beslutet görs som vanligt hos Krono- fogdemyndigheten. Ansökan behandlas som en begäran om verkställig- het av ett svenskt domstolsbeslut om säkerhetsåtgärd i enlighet med 16 kap. 11–16 §§ utsökningsbalken.

Förordningen ger också möjlighet att ansöka om säkerhetsåtgärder utan att avgörandet ännu förklarats vara verkställbart (artikel 36.1). Det gäller alltså innan det finns en verkställbarhetsförklaring.

10 § Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet att avgöra frågor om hinder mot och uppskov med verkställighet enligt artikel 21. Vid överklagande av ett sådant beslut tillämpas 18 kap. utsökningsbalken.

Paragrafen pekar ut Kronofogdemyndigheten som behörig myndighet för att avgöra vissa verkställighetsfrågor enligt förordningen och anger vad som gäller för överklagande av ett sådant beslut. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Artikel 21 reglerar hinder mot och uppskov med verkställigheten. På begäran av en underhållsskyldig kan verkställighet i vissa fall vägras eller skjutas upp. I paragrafen klargörs att det är Kronofogdemyndigheten som fattar sådana beslut.

En motsvarighet till bestämmelsen om uppskov finns i Europaparla- mentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (artikel 23). Liksom vid vilandeförklaring enligt den förordningen gäller utsökningsbalken i tillämpliga delar också i samband med ett beslut om

uppskov enligt underhållsförordningen.

45

Av bestämmelsen framgår att vanliga regler gäller vid överklagande av Prop. 2010/11:120 sådant beslut, dvs. 18 kap. utsökningsbalken. Det innebär bl.a. att beslu-

tet får överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot (18 kap. 2 §) och att Kronofogdemyndigheten ska skicka ett överklagande som inte avvisas till tingsrätten (18 kap. 10 §).

Andra bestämmelser som reglerar Kronofogdemyndighetens beslut är naturligtvis också tillämpliga, t.ex. ska myndigheten ange de skäl som beslutet grundas på (2 kap. 18 § utsökningsbalken). Ifall Kronofogde- myndigheten avslår en ansökan om uppskov fortsätter verkställigheten, om inte beslutet överklagas och tingsrätten beslutar om inhibition (2 kap. 19 § andra stycket).

Även utsökningsbalkens andra hinder mot verkställighet är tillämpliga (se 3 kap. 21 §).

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

Av bestämmelsen framgår att lagen träder i kraft den 18 juni 2011. Den ska från och med den dagen tillämpas på ansökningar enligt underhålls- förordningen (se artikel 75).

12.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

3 kap. Om äktenskapsmål m.m.

6 § Frågor som gäller vårdnaden om barn får tas upp i äktenskapsmål. Om barnet vistas här i landet, ska sådana frågor alltid prövas enligt svensk lag.

Paragrafen ändras så att den inte ger internationell behörighet för svensk domstol att pröva frågor om underhåll till barn i ett äktenskapsmål. Lag- valsbestämmelsen i andra meningen är inte heller tillämplig på under- hållsfrågor. Frågor om internationell behörighet och lagval regleras ut- tömmande i underhållsförordningen och 2007 års Haagprotokoll. Över- vägandena finns i avsnitt 7.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1.Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

2.Har en fråga om underhåll tagits upp i ett äktenskapsmål före ikraft- trädandet, går inte svensk domstols behörighet förlorad och tillämpas 3 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

Av den första punkten följer att ändringen träder i kraft den 18 juni 2011.

 

Av den andra punkten framgår att bestämmelsen tillämpas i sin äldre

 

lydelse om en fråga om underhåll tagits upp före ikraftträdandet.

 

Ändringen medför alltså inte att svensk domstols behörighet går förlorad,

 

vilket uttryckligen anges i övergångsbestämmelsen. Domstolen ska i

46

 

enlighet med allmänna internationellt privaträttsliga principer handlägga Prop. 2010/11:120 målet till ett avgörande och internationell behörighet för svensk domstol

föreligger även efter ett överklagande (jfr artikel 75 i förordningen). Svensk rätt tillämpas i så fall också på frågan om underhåll om barnet vistas här i landet.

12.3 Förslaget till lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619)

2 a § Rättshjälp ska beviljas under de förutsättningar som anges i artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols be- hörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, om den rättssökande behöver juridiskt biträde och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. I ett sådant fall tillämpas inte 2 och 6–9 §§, 11 § 2 och 23–25 §§.

Paragrafen, som är ny, reglerar rätten till rättshjälp för en rättssökande som vänder sig till en centralmyndighet med en ansökan enligt under- hållsförordningen avseende förälders underhåll till ett barn under 21 år. Rättshjälp som beviljas med stöd av denna bestämmelse är kostnadsfri. För tydlighets skull tas bestämmelsen in redan vid de grundläggande reglerna om rätten till rättshjälp och inte i anslutning till 22 a–22 d §§. Övervägandena finns i avsnitt 8.

Av första meningen framgår att rättshjälp ska utgå under de förutsätt-

 

ningar som anges i artikel 46 i förordningen. Rätten till rättshjälp gäller

 

alltså fall som avser en förälders underhållsskyldighet mot ett barn under

 

21 år och inte t.ex. underhåll till make. Vidare ska rättshjälpen avse en

 

ansökan som görs genom centralmyndigheter. Väcks talan i stället direkt

 

vid domstol, kan rättshjälp inte beviljas enligt denna bestämmelse utan

 

vanliga regler gäller. Rättshjälp kan nekas när det gäller en ansökan i

 

syfte att få ett avgörande om underhåll, om ansökan uppenbart saknar

 

grund (jfr artikel 46.2).

 

Som en förutsättning för rättshjälp enligt denna paragraf gäller dess-

 

utom att den rättssökande behöver juridiskt biträde och att behovet inte

 

kan tillgodoses på annat sätt. Det kan vara tillräckligt med den hjälp som

 

barnet kan få från centralmyndigheten, t.ex. med att vidarebefordra en

 

ansökan om verkställbarhet till Svea hovrätt (jfr artikel 44.3).

 

Av andra meningen framgår att 2 §, 6–9 §§ och 11 § 2 inte tillämpas.

 

Bestämmelserna anger förutsättningar för att beviljas rättshjälp och

 

begränsningar i rätten till rättshjälp. Konsekvensen av att de inte ska

 

tillämpas är att det för de aktuella fallen inte ställs upp några andra vill-

 

kor för rättshjälp än dem som framgår av första meningen.

 

Inte heller 23–25 §§ ska tillämpas. Innebörden av det är att någon rätts-

 

hjälpsavgift inte ska fastställas eller betalas.

 

Vissa av bestämmelserna i lagen är av sådan natur att de inte heller blir

 

tillämpliga i dessa fall (t.ex. 13 § som avser rättshjälp till näringsidkare).

 

Ikraftträdande

 

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

47

 

Prop. 2010/11:120

Ändringen träder i kraft den 18 juni 2011 och tillämpas på rättshjälp som beviljas fr.o.m. det datumet.

12.4Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m.

Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

10 a § Sekretess gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Paragrafen, som är ny, reglerar sekretess hos den myndighet som är centralmyndighet enligt underhållsförordningen. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Av första stycket framgår att bestämmelsen tar sikte på ärenden hos Försäkringskassan, som utsetts till centralmyndighet enligt underhållsför- ordningen. Paragrafen möjliggör sekretess i dessa ärenden för uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Om ett utlämnande av uppgifterna aktualiseras, får Försäkringskassan alltså göra en sedvanlig sekretessprövning.

I andra stycket anges att sekretessen gäller i högst sjuttio år för uppgift i en allmän handling.

Paragrafen ansluter till vad som gäller hos Försäkringskassan i socialförsäkringsärenden om underhållsstöd.

36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, vid medling i arbetstvister, i ärenden om rättshjälp, m.m.

Vissa mål och ärenden hos domstol samt medling i arbetstvister

Familjerättsliga mål eller ärenden

1 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon när- stående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften före- kommer i

1.ärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn,

2.ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,

3.ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken,

eller

4.ärende om förvaltarskap.

48

Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekono- Prop. 2010/11:120 miska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller

någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i

1.äktenskapsmål,

2.mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första stycket,

3.ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländ- ska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, eller

4.mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 decem- ber 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

I paragrafen finns bestämmelser om sekretess hos domstol. Övervägan- dena finns i avsnitt 9.

Andra stycket ändras genom att det läggs till en punkt, punkten 4. Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och upp- giften förekommer i mål och ärenden enligt underhållsförordningen. För att sekretess ska gälla måste en part begära det.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 18 juni 2011 och tillämpas fr.o.m. det datumet.

49

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/1

 

 

 

 

I

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR

RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 4/2009

av den 18 december 2008

omdomstolsbehörighet,tillämpliglag,erkännandeochverkställighetavdomarsamtsamarbeteifråga om underhållsskyldighet

EUROPEISKAUNIONENSRÅDHARANTAGITDENNAFÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 61 c och 67.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit- téns yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)Gemenskapenharsattsommålattbevaraochutvecklaett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där den fria rör- ligheten för personer säkerställs. För att gradvis upprätta ett sådant område bör gemenskapen bland annat besluta om åtgärder rörande civilrättsligt samarbete med gränsö- verskridande följder, i den mån de behövs för att den inre marknaden ska kunna fungera väl.

(1) Yttrandeavgivetden13december2007(ännuejoffentliggjortiEUT) ochyttrandeavgivetden4december2008efterettnyttsamråd(ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) Yttrandeavgivettillföljdavetticke-obligatorisktsamråd(EUTC185, 8.8.2006, s. 35).

(2)Enligt artikel 65 b i fördraget ska dessa åtgärder bland annat omfatta främjande av förenligheten mellan tillämp- ligabestämmelserimedlemsstaternaomlagkonflikteroch om domstolars behörighet.

(3)Mot denna bakgrund har gemenskapen bland annat redan

 

antagit rådets förordning

(EG) nr

44/2001 av

den

 

22 december 2000 om domstols behörighet och om

 

erkännande och verkställighet av domar på privaträttens

 

område (3), rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj

 

2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på

 

privaträttens område (4),

rådets

förordning

(EG)

 

nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan

 

medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i

 

målochärendenavcivilellerkommersiellnatur (5),rådets

 

direktiv2003/8/EGavden27januari2003omförbättring

 

avmöjligheternatillrättsligprövningigränsöverskridande

 

tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler

 

för rättshjälp i sådana tvister (6), rådets förordning (EG)

 

nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols

 

behörighet och om erkännande och verkställighet av

 

domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (7),

 

Europaparlamentets och

rådets

förordning

(EG)

 

nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en

 

europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (8) och

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

 

nr1393/2007avden13november2007omdelgivningi

 

medlemsstaternaavrättegångshandlingarochandrahand-

 

lingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

 

(delgivning av handlingar) (9).

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

EGT L 12, 16.1.2001, s. 1.

 

 

 

(4)

EGT L 174, 27.6.2001, s. 25.

 

 

 

(5)

EGT L 174, 27.6.2001, s. 1.

 

 

 

(6)

EGT L 26, 31.1.2003, s. 41.

 

 

 

(7)

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1.

 

 

 

(8)

EUT L 143, 30.4.2004, s. 15.

 

 

 

(9)

EUT L 324, 10.12.2007, s. 79.

 

 

 

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

(4)Vid Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15 och 16 oktober 1999 uppmanades rådet och kommissionen att upprätta särskilda gemensamma regler för förenklad och påskyndad handläggning vid gränsöverskridande tvis- ter, bland annat underhållstvister. Europeiska rådet upp- manade också till att avskaffa de mellanliggande åtgärder som krävs för att en dom meddelad i en medlemsstat ska kunna erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, särskilt domar rörande underhållskrav.

(5)Kommissionens och rådets gemensamma åtgärdsprogram förgenomförandeavprincipenomömsesidigterkännande av domar på privaträttens område (1) antogs den 30november2000.Enligtdetprogrammetskaexekvatur- förfarandetavskaffasförunderhållskravisyfteattgeunder- hållsberättigadebättremöjlighetatthävdasinarättigheter.

(6)Vid sitt möte i Bryssel den 4 och 5 november 2004 antog Europeiska rådet ett nytt program, Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen (nedan kallat Haagprogrammet) (2).

(7)Rådetantogvidsittmöteden2och3juni2005rådetsoch kommissionenshandlingsplan(3)förattrealiseraHaagpro- grammetgenomkonkretaåtgärder,ivilkenbehovetavatt anta förslag rörande underhållsskyldighet nämns.

(8)Vid Haagkonferensen för internationell privaträtt har gemenskapen och dess medlemsstater deltagit i förhand- lingarsomden23november2007leddeframtillantagan- det av konventionen om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (nedan kallad 2007 års Haagkonvention), och Haagprotokollet om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet (nedan kallat 2007 års Haagprotokoll). Dessa båda instrument bör därför beaktas när det gäller denna förordning.

(9)Enunderhållsberättigadbörenkeltkunnaerhållaendomi

enmedlemsstatsomautomatisktärverkställbarienannan medlemsstat utan övriga formaliteter.

(10)För att kunna uppnå detta mål är det lämpligt att utarbeta ett gemenskapsinstrument rörande underhållsskyldighet med bestämmelser om behörighetskonflikter, lagval, erkännande och verkställbarhet, verkställighet, rättshjälp och samarbete mellan centralmyndigheter.

(11)Denna förordnings tillämpningsområde bör omfatta alla

former av underhållsskyldighet som har sin grund i

(1) EGT C 12, 15.1.2001, s. 1. (2) EUT C 53, 3.3.2005, s. 1. (3) EUT C 198, 12.8.2005, s. 1.

familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhål- landeförattkunnagaranteraattallaunderhållsberättigade behandlas lika. I denna förordning bör begreppet under- hållsskyldighet ges en självständig tolkning.

(12)För att ta hänsyn till att medlemsstaterna reglerat frågor angåendeunderhållsskyldighetpåolikasätt,bördennaför- ordning både tillämpas på domstolsavgöranden och på administrativa myndigheters beslut, förutsatt att sist- nämndamyndighetergaranteraropartiskhetochparternas rättattyttrasig.Dessamyndigheterbördärförtillämpaalla bestämmelser i denna förordning.

(13)Av ovannämnda skäl bör även erkännande och verkstäl- lighet av förlikningar inför domstol samt officiella hand- lingar säkerställas i denna förordning utan att detta påverkarrättenförenpartiensådanförlikningellerhand- ling att bestrida förlikningen eller handlingen vid en dom- stol i ursprungsmedlemsstaten.

(14)Det bör föreskrivas i denna förordning att termen under- hållsberättigad,isambandmedenansökanomerkännande och verkställighet av en dom angående underhållsskyldig- het,innefattaroffentligaorgansomharrättattageraistäl- let för den person som är berättigad till underhållsbidrag eller begära återbetalning för understöd som lämnats till denunderhållsberättigadeiställetförunderhållsbidrag.När ett offentligt organ agerar i denna funktion bör det ha rätt att erhålla samma tjänster och samma rättshjälp som den underhållsberättigade.

(15)För att skydda de underhållsberättigades intressen och främja god rättsskipning inom Europeiska unionen bör behörighetsreglerna enligt förordning (EG) nr 44/2001 anpassas. Att en svarande har hemvist i en tredjestat bör inte längre innebära att tillämpning av gemenskapens behörighetsregler utesluts och en hänvisning till behörig- hetsreglerna i nationell rätt bör inte längre finnas. I denna förordning bör det därför regleras i vilka fall en domstol i en medlemsstat kan ha subsidiär behörighet.

(16)För att i synnerhet råda bot på situationer där rättsvägran föreligger,börmanidennaförordningföreskrivaettforum necessitatis, som gör det möjligt för en domstol i en med- lemsstat att i undantagsfall pröva en talan som har nära anknytning till en tredjestat. Ett sådant undantagsfall kan anses föreligga när ett förfarande visar sig vara omöjligt i denberördatredjestaten,exempelvispågrundavinbördes- krig, eller när sökanden inte rimligen kan förväntas inleda eller genomföra ett förfarande i den staten. Denna behö- righet grundad på forum necessitatis ska dock endast kunna utövas om tvisten har tillräcklig anknytning till den med- lemsstat där talan väcks, till exempel när en av parterna är medborgare där.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/3

 

 

 

 

(17)Ytterligare en behörighetsbestämmelse bör föreskriva att denunderhållsskyldige,såvidaintesärskildaomständighe- terföreligger,endastfårinledaettförfarandeförändringav en gällande dom om underhållskyldighet eller för att få en ny dom, i den stat där den underhållsberättigade hade hemvist när domen meddelades om denne fortfarande har hemvist där. För att säkerställa lämplig överensstämmelse mellan 2007 års Haagkonvention och denna förordning, bör denna bestämmelse även tillämpas på domar som meddelats i en tredjestat som är bunden av konventionen, i den mån konventionen är i kraft mellan den berörda sta- tenochgemenskapenochomfattarsammaunderhållsskyl- dighet i den berörda staten och i gemenskapen.

(22)För att säkerställa att underhållskrav snabbt och effektivt kan drivas in och för att förhindra överklagande i förhal- ningssyfte,bördomaromunderhållsskyldighetmeddelade ienmedlemsstatiprincipvarainterimistisktverkställbara. Därför bör det i denna förordning föreskrivas att ursprungsdomstolen ska kunna förklara domen interimis- tiskt verkställbar, även om omedelbar verkställbarhet inte föreskrivs i nationell rätt och domen har överklagats eller ännu kan överklagas enligt nationell rätt.

(23)För att begränsa kostnaderna för förfaranden som regleras idennaförordningskulledetvaralämpligtattmanisåstor utsträckning som möjligt tar hjälp av modern kommuni- kationsteknik, särskilt när parterna ska höras.

(18)Förtillämpningenavdennaförordningbördetföreskrivas att begreppet medborgarskap ersätts med begreppet domicil i Irland, vilket även gäller Förenade kungariket i den mån dennaförordningärtillämpligidenmedlemsstaten,enligt artikel4iprotokolletomFörenadekungariketsochIrlands ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(19)Förattstärkarättssäkerheten,förutsägbarhetenochparter- nas självständighet bör denna förordning möjliggöra för parterna att avtala om behörig domstol utifrån fastställda anknytningsfaktorer. För att skydda den svagare parten, bör ett sådant val av domstol inte vara möjligt beträffande underhållsskyldighet mot ett barn under 18 år.

(20)I denna förordning bör det föreskrivas att de tillämpliga lagvalsreglerna för medlemsstater som är bundna av 2007 års Haagprotokoll är de som föreskrivs i protokollet. Det bör därför införas en bestämmelse som hänvisar till sagda protokoll.2007årsHaagprotokollkommeratttillträdasav gemenskapen i tid för att möjliggöra tillämpningen av denna förordning. För att beakta möjligheten att 2007 års Haagprotokoll inte kommer att vara tillämpligt på alla medlemsstater, bör man när det gäller erkännande, verk- ställbarhet och verkställighet av domar göra skillnad mel- lan de medlemsstater som är bundna av 2007 års Haagprotokoll och de som inte är det.

(21)Det bör klargöras i denna förordning att dessa lagvalsreg- lerendastavgörtillämpliglagförunderhållsskyldighetoch inte vilken lag som ska tillämpas för att fastställa de famil- jeförhållanden som ligger till grund för underhållsskyldig- heten. Fastställandet av familjeförhållande omfattas även fortsättningsvisavmedlemsstaternasnationellarätt,inklu- sive deras internationellt privaträttsliga regler.

(24)De garantier som tillämpningen av lagvalsreglerna medför börmotiveraattdomaromunderhållsskyldighetsommed- delas i en medlemsstat som är bunden av 2007 års Haag- protokoll ska erkännas och anses verkställbara i alla andra medlemsstater,utanattnågotsärskiltförfarandekrävsoch utan någon form av omprövning i sak i den verkställande medlemsstaten.

(25)Det enda syftet med en medlemsstats erkännande av en dom om underhållsskyldighet är att göra det möjligt att driva in det underhållsbidrag som fastställs i domen. Det innebär inte att denna medlemsstat erkänner det familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhållande som liggertillgrundfördenunderhållsskyldighetsomföranlett domen.

(26)För domar som meddelats i en medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll, bör det i denna för- ordning föreskrivas ett förfarande för erkännande och för- klaring av verkställbarhet. Detta förfarande bör bygga på förfarandet och skälen för hinder för erkännande enligt förordning (EG) nr 44/2001. För att påskynda förfarandet och för att den underhållsberättigade snabbt ska kunna uppbära underhållet bör den domstol där tala väcks med- dela domen inom en bestämd tidsfrist, om inte exceptio- nella omständigheter föreligger.

(27)Det är vidare lämpligt att så långt det är möjligt begränsa deformaliteterförverkställighetsomkanökakostnaderna för den underhållsberättigade. I detta syfte bör denna för- ordning föreskriva att den underhållsberättigade inte är skyldig att ha en postadress eller ett ombud i verkställig- hetsmedlemsstaten, utan att man i övrigt inkräktar på medlemsstaternas interna organisation beträffande verkställighetsförfaranden.

(28)Förattbegränsakostnadernaförverkställighetsförfaranden bör inga översättningar krävas, utom då verkställigheten bestrids, och utan att det påverkar tillämpliga bestämmel- ser för delgivning av handlingar.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

(29)För att säkerställa att kravet på en rättvis rättegång efter- följs,bördennaförordningföreskrivaattensvarandesom integåttisvaromålvidursprungsdomstolenienmedlems- stat som är bunden av 2007 års Haagprotokoll har rätt att begära förnyad prövning av domen mot honom eller henne, då denna ska verkställas. Svaranden måste dock begära förnyad prövning inom en bestämd tidsfrist som börjarlöpasenastdendagdåhanellerhonvidverkställig- hetsförfarandetförförstagångenintefickförfogaöverhela eller delar av sin egendom. Denna rätt till förnyad pröv- ning bör vara ett extraordinärt rättsmedel som beviljas en uteblivensvarandeochsomintepåverkarandraextraordi- närarättsmedelenligtursprungsmedlemsstatenslag,förut- satt att dessa rättsmedel inte är oförenliga med rätten till förnyad prövning enligt denna förordning.

(30)För att påskynda verkställigheten av en dom som medde- latsienmedlemsstatsomärbundenav2007årsHaagpro- tokoll i en annan medlemsstat, bör man begränsa de skäl för hinder mot och uppskov med verkställighet som kan åberopas av den underhållsskyldige på grund av under- hållsskyldighetensgränsöverskridandeart.Dennabegräns- ning bör inte inverka på de skäl för hinder och uppskov i nationellrättsominteäroförenligameddeskälsomanges idennaförordning,såsomattdenunderhållsskyldigebeta- lardetunderhållhanärskyldigvidtidpunktenförverkstäl- ligheten eller att vissa tillgångar inte kan utmätas.

(33)Förattfulltutkunnahjälpaunderhållsskyldigaochunder- hållsberättigade och såvitt möjligt underlätta gränsöver- skridande indrivning av underhållsbidrag, bör centralmyndigheter kunna få tillgång till vissa personupp- gifter. Denna förordning bör därför ålägga medlemssta- terna att se till att deras centralmyndigheter får tillgång till sådana uppgifter hos de offentliga myndigheter eller för- valtningar som inom ramen för sin normala verksamhet innehardeberördauppgifterna.Detböremellertidöverlå- tasåtvarjemedlemsstatattbeslutaomformernafördenna tillgång. En medlemsstat bör således kunna utse de offent- liga myndigheter eller förvaltningar som ska åläggas att lämna uppgifter till centralmyndigheten i enlighet med denna förordning, i förekommande fall inbegripet de offentliga myndigheter eller förvaltningar som redan har utsetts inom ramen för andra system för tillgång till upp- gifter. När en medlemsstat utser offentliga myndigheter ellerförvaltningarbördensetillattcentralmyndighetenfår tillgångtillnödvändigauppgiftersomdessaorganinnehar, ienlighetmeddennaförordning.Enmedlemsstatböräven kunna tillåta sin centralmyndighet att få tillgång till nöd- vändiga uppgifter från andra juridiska personer som inne- har de nödvändiga uppgifterna och ansvarar för deras behandling.

(34)I samband med tillgång till personuppgifter, användning och överföring av dessa måste kraven i Europaparlamen- tetsochrådetsdirektiv95/46/EGavden24oktober1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behand- ling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), i den form som det införlivats i medlemssta- ternas nationella rätt, respekteras.

(31)Förattunderlättagränsöverskridandeindrivningavunder- hållsbidrag, bör det införas ett system för samarbete mel- lan de centralmyndigheter som utses av medlemsstaterna. Dessamyndigheterbörbiståunderhållsskyldigaochunder- hållsberättigade med att hävda sina rättigheter i en annan medlemsstat,genomattgeinansökningaromerkännande, verkställbarhetsförklaring och verkställighet av befintliga domar, ändring av sådana domar eller erhållande av en dom. De bör även utbyta information för att i nödvändig omfattninglokaliseraunderhållsskyldigaochunderhållsbe- rättigade och fastställa storleken på deras inkomster och tillgångar. De bör även samarbeta med varandra genom allmäntinformationsutbyte,ochfrämjasamarbetetmellan behöriga myndigheter i sina medlemsstater.

(32)En centralmyndighet som utsetts enligt denna förordning börbärasinaegnakostnader,utomisärskiltfastställdafall, ochbiståallasökandesomärbosattaimedlemsstaten.Kri- teriet för att avgöra om en person har rätt att ansöka om hjälp hos en centralmyndighet bör vara mindre strikt än anknytningskriteriet”hemvist”somanvändspåandrastäl- len i denna förordning. Med kriteriet att vara bosatt bör dock inte avses enbart blotta närvaron.

(35)Det finns emellertid anledning att fastställa särskilda vill- kor för tillgång till personuppgifter och för användning ochöverföringavdessavidtillämpningenavdennaförord- ning.IdettasammanhangharEuropeiskadatatillsynsman- nens yttrande (2) tagits i beaktande. Underrättelse till den person som berörs av insamlingen av uppgifter bör ske i enlighet med nationell rätt. Det bör emellertid föreskrivas en möjlighet att uppskjuta denna anmälan för att hindra attdenunderhållsskyldigeöverförsinegendomochpådet sättet äventyrar indrivningen av underhållsbidraget.

(36)Medhänsyntillkostnadernaförförfarandenabördetföre- skrivas ett mycket fördelaktigt system för rättshjälp, näm- ligenfulltbidragförkostnaderisambandmedförfaranden rörande underhållsskyldighet mot barn under 21 år och som har inletts genom centralmyndigheterna. De nuva- rande reglerna om rättshjälp i Europeiska unionen enligt direktiv 2003/8/EG bör följaktligen kompletteras med

(1) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. (2) EUT C 242, 7.10.2006, s. 20.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/5

 

 

 

 

särskildaregler,såattdetskapasettsärskiltsystemförrät- tshjälp vid underhållsskyldighet. I detta sammanhang bör den behöriga myndigheten i den anmodade medlemssta- ten, i undantagsfall, kunna återkräva kostnaderna från en förlorande sökande som erhållit fri rättshjälp, förutsatt att dennesekonomiskasituationtillåterdetta.Dettaskullesär- skilt vara fallet för en rik person som handlat i ond tro.

(37)Förandraunderhållsskyldigheterändesomavsesiföregå- ende skäl är det nödvändigt att säkerställa likabehandling för alla parter i fråga om rättshjälp när en dom ska verk- ställas i en annan medlemsstat. De bestämmelser om kon- tinuitet för rättshjälp i denna förordning bör därför tolkas såattsådanhjälpävenskabeviljasenpartsominteharfått någon rättshjälp i ett förfarande som syftar till att erhålla eller ändra en dom i ursprungsmedlemsstaten men som därefter beviljats rättshjälp i samma medlemsstat inom ramen för en begäran om verkställighet av domen. På samma sätt bör en part som varit befriad från kostnader i samband med ett förfarande inför en administrativ myn- dighet som förtecknas i bilaga X, i den verkställande med- lemsstatenbeviljasrättshjälpistörstamöjligautsträckning eller största möjliga kostnads- och avgiftsbefrielse under förutsättning att parten kan visa att detta skulle ha bevil- jats i ursprungsmedlemsstaten.

(38)För att minska kostnaderna för översättning av skriftliga bevis,bördendomstoldärtalanväcksendastbegäraöver- sättningavdessahandlingarnäröversättningenärnödvän- dig, dock utan att detta påverkar rätten till försvar och tillämpliga bestämmelser om delgivning av handlingar.

(39)För att underlätta tillämpningen av denna förordning, bör medlemsstaternaåläggasattmeddelakommissionennamn på och adress till sina centralmyndigheter samt annan information.Dessauppgifterbörgörastillgängligaförrät- tstillämparna och allmänheten genom offentliggörande i

Europeiska unionens officiella tidning eller kunna hämtas på elektronisk väg genom det europeiska rättsliga nätverk på privaträttens område som inrättas genom beslut 2001/470/EG. Dessutom bör användningen av formulär som avses i denna förordning underlätta och påskynda kommunikationen mellan centralmyndigheter och göra det möjligt att lämna in ansökningar på elektronisk väg.

(40)Förhållandet mellan denna förordning och de bilaterala eller multilaterala konventioner och avtal om underhålls- skyldighet som medlemsstaterna är parter i bör regleras. I dettasammanhangbördetangesattdemedlemsstatersom är bundna av konventionen av den 23 mars 1962 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om indriv- ning av underhållsbidrag fortsatt kommer att kunna til- lämpa denna med hänsyn till att den innehåller mer gynnsammaregleromerkännandeochverkställighetände som fastställs i denna förordning. Vad gäller framtida bilaterala avtal om underhållsskyldighet med tredjestater, bör de förfaranden och villkor i enlighet med vilka

medlemsstaternaskaharättattiegetnamnförhandlafram och sluta sådana avtal fastställas vid diskussioner om ett förslag från kommissionen i detta ärende.

(41)Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (1) bör tillämpas för beräkning av de perioder och frister som föreskrivs i denna förordning.

(42)De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EGavden28juni1999omdeförfarandensom skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

(43)Kommissionen bör bemyndigas att anta ändringar av for- mulären i denna förordning i enlighet med det rådgivande förfarandet i artikel 3 i beslut 1999/468/EG. För upprät- tande av förteckningen över de administrativa myndighe- ter som omfattas av denna förordning såväl som förteckningen över behöriga myndigheter för fastställande av rätten till rättshjälp, bör kommissionen bemyndigas att handla i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 4 i nämnda beslut.

(44)Denna förordning bör ändra förordning (EG) nr 44/2001 genom att ersätta bestämmelserna om underhållsskyldig- het i den förordningen. Med förbehåll för över- gångsbestämmelserna i den här förordningen bör medlemsstaterna, när det gäller underhållsskyldighet, til- lämpa bestämmelserna i den här förordningen om dom- stols behörighet, verkställbarhet och verkställighet av domarochomrättshjälpiställetförbestämmelsernaiför- ordning (EG) nr 44/2001, från och med den dag då denna förordning blir tillämplig.

(45)Eftersommålenfördennaförordning,detvillsägainföran- detavettantalåtgärderförattsäkraeneffektivgränsöver- skridande indrivning av underhållsbidrag och därigenom underlätta fri rörlighet för personer i Europeiska unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemssta- ternaochdedärför,pågrundavförordningensomfattning och verkan, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets- principen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportio- nalitetsprincipenisammaartikelgårdennaförordninginte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(46)I enlighet med artikel 3 i protokollet om Förenade kunga- riketsochIrlandsställning,fogattillfördragetomEurope- iskaunionenochfördragetomupprättandetavEuropeiska gemenskapen, har Irland meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(1) EGT L 124, 8.6.1971, s. 1. (2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

(47)I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om För- enadekungariketsochIrlandsställning,fogattillfördraget omEuropeiskaunionenochfördragetomupprättandetav Europeiska gemenskapen, deltar Förenade kungariket inte iantagandetavdennaförordning,sominteärbindandeför eller tillämplig i Förenade kungariket. Detta ska dock inte påverka möjligheten för Förenade kungariket att, i enlig- hetmedartikel4iprotokollet,meddelasinavsiktattgodta denna förordning efter antagandet.

(48)I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Dan- marks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unio- nen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, deltar Danmark inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark, utan att det påverkar möjligheten för Danmark att tillämpa de ändringar som gjorts i förordning (EG) nr 44/2001 i enlighet med artikel 3 i avtalet av den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

3.officiell handling:

a)en handling angående underhållsskyldighet som har upprättats eller registrerats som en officiell handling i ursprungsmedlemsstaten och vars äkthet

i)avser handlingens underskrift och innehåll, och

ii)har bestyrkts av en offentlig myndighet eller annan för detta bemyndigad myndighet, eller

b)ett avtal om underhållsskyldighet som har ingåtts inför en administrativ myndighet i ursprungsmedlemsstaten eller bestyrkts av en sådan myndighet.

4.ursprungsmedlemsstat: den medlemsstat där domen har med- delats, förlikningen inför domstolen har godkänts eller ingåtts och den officiella handlingen har fastställts.

5.verkställande medlemsstat: den medlemsstat där verkställighet av domen, förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen begärs.

6.begärande medlemsstat: den medlemsstat vars centralmyndig- het översänder en ansökan i enlighet med kapitel VII.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.Denna förordning ska tillämpas på underhållsskyldighet som har sin grund i familje-, släktskaps-, äktenskaps- eller svågerlagsförhållande.

2.I denna förordning avses med medlemsstat alla medlems- stater som omfattas av förordningen.

Artikel 2

Definitioner

1.I denna förordning avses med:

1.dom:varjeavgörandeangåendeunderhållsskyldighetsomhar meddelats av en domstol i en medlemsstat, oavsett dess rub- ricering, såsom dom, beslut eller förordnande om verkstäl- lighet, liksom domstolstjänstemans beslut om fastställande av rättegångskostnader. Vid tillämpning av kapitlen VII och VIII avses med begreppet dom även en dom angående underhållsskyldighet som meddelats i en tredjestat.

2.förlikning inför domstol: en förlikning i frågor rörande under- hållsskyldighet som har godkänts av en domstol eller ingåtts inför en domstol under förfarandet.

(1) EUT L 299, 16.11.2005, s. 62.

7.anmodad medlemsstat: den medlemsstat vars centralmyndig- het mottar en ansökan i enlighet med kapitel VII.

8.stat bunden av 2007 års Haagkonvention: en stat som har till- trättHaagkonventionenavden23november2007ominter- nationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar (nedan kallad 2007 års Haagkonvention), i den mån denna konvention är tillämplig mellan gemenska- pen och staten i fråga.

9.ursprungsdomstol: den domstol som har meddelat den dom som ska verkställas.

10.underhållsberättigad: varje enskild person som har eller påstås ha rätt att få underhållsbidrag.

11.underhållsskyldig:varjeenskildpersonsomärellerpåståsvara skyldig att betala underhållsbidrag.

2.I denna förordning avses med domstol även de administra- tiva myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga i frågor om underhållsskyldighet, förutsatt att dessa myndigheter garanterar opartiskhet och parternas rätt att bli hörda och att deras beslut enligt lagen i den medlemsstat där de är etablerade

i)kanbliföremålföröverklagandeellerförnyadprövningaven rättslig myndighet, och

ii)harliknandegiltighetochverkansomettbeslutavenrättslig myndighet i samma fråga.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/7

 

 

 

 

Dessa administrativa myndigheter ska förtecknas i bilaga X. Denna bilaga ska fastställas och ändras enligt det förvaltningsför- farande som avses i artikel 73.2 på begäran av den medlemsstat i vilken den berörda myndigheten ligger.

3. I artiklarna 3, 4 och 6 ska begreppet domicil ersätta begrep- petmedborgarskapidemedlemsstatersomanvänderdettabegrepp som en anknytande faktor i familjefrågor.

Vid tillämpning av artikel 6 ska parter som har domicil i olika ter- ritoriellaenheterinomenmedlemsstatanseshasittgemensamma domicil i den medlemsstaten.

KAPITEL II

BEHÖRIGHET

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

I frågor som gäller underhållsskyldighet i medlemsstaterna ska behörigheten ligga hos

a)domstolen i den ort där svaranden har hemvist, eller

b)domstolen i den ort där den underhållsberättigade har hem- vist, eller

c)den domstol som enligt sin egen lag är behörig att pröva en talanomnågonsrättsligastatus,omfråganomunderhållhar samband med den talan, såvida inte behörigheten endast grundar sig på den ena partens medborgarskap, eller

d)den domstol som enligt sin egen lag är behörig att pröva en talan om föräldraansvar om frågan om underhåll har sam- bandmeddennatalan,såvidaintebehörighetenendastgrun- dar sig på den ena partens medborgarskap.

b)Den eller de domstolar i en medlemsstat där en av parterna är medborgare.

c)När det gäller underhållsskyldighet mellan makar eller tidi- gare makar

i)den domstol som har behörighet att pröva tvister mel- lan makarna i äktenskapsmål, eller

ii)den eller de domstolar i den medlemsstat där makarna senasthadegemensamhemvistunderenperiodavminst ett år.

Förutsättningarnailedena,bellercskaföreliggaviddentid- punkt då avtalet om val av domstol ingås eller vid den tid- punkt då talan väcks.

Denbehörighetsomutövasenligtavtalskavaraexklusivom parterna inte har träffat avtal om annat.

2.Ett avtal om val av domstol ska vara skriftligt. Ett elektro- niskt meddelande som möjliggör en varaktig dokumentation av avtalet ska anses vara likvärdigt med skriftligt.

3.Denna artikel ska inte tillämpas på en tvist om underhålls- skyldighet mot ett barn under 18 år.

4.Om parterna har enats om att ge exklusiv behörighet till en eller flera domstolar i en stat som har tillträtt konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domarpåprivaträttensområde (1),undertecknadden30oktober 2007 i Lugano (nedan kallad Luganokonventionen), men som inte är en medlemsstat, är den konventionen tillämplig utom i sådana tvister som avses i punkt 3.

Artikel 5

Behörighet grundad på att svaranden går i svaromål

Utöver den behörighet som en domstol i en medlemsstat har enligt andra bestämmelser i denna förordning, är domstolen behörig om svaranden går i svaromål inför denna. Detta gäller dock inte om svaranden gick i svaromål för att bestrida domsto- lens behörighet.

Artikel 4

Artikel 6

 

Val av domstol

Subsidiär behörighet

 

1. Parterna får träffa avtal om att följande domstol eller dom- stolarienmedlemsstatskavarabehörigattavgöraenredanupp- kommen tvist eller framtida tvister om underhållsskyldighet:

a)Den eller de domstolar i en medlemsstat där en av parterna har hemvist.

Om ingen medlemsstats domstol är behörig enligt artiklarna 3, 4 och 5, och ingen domstol i en stat som har tillträtt Luganokon- ventionen men som inte är en medlemsstat är behörig enligt bestämmelsernaidenkonventionen,skadomstolarnaidenmed- lemsstat där båda parterna är medborgare vara behöriga.

(1) EUT L 339, 21.12.2007, s. 3.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

Artikel 7

Forum necessitatis

Omingenmedlemsstatsdomstolärbehörigenligtartiklarna3,4,

5och6,kandomstolarnaienmedlemsstat,iundantagsfall,uppta tvisten om ett förfarande inte rimligen kan inledas eller genom- föras eller visar sig vara omöjligt i en tredjestat till vilken tvisten har nära anknytning.

Tvisten ska ha tillräcklig anknytning till den medlemsstat i vilken talan väckts.

b)omdelgivningavhandlingenskagörasinnanhandlingenges

intilldomstolen,närdentasemotavdenmyndighetsomär ansvarig för delgivning, förutsatt att käranden sedan inte har underlåtit att vidta de mått och steg som denne var skyldig att vidta för att få handlingen ingiven till domstolen.

Artikel 10

Prövning av behörighetsfrågan

Omtalansomväcksvidendomstolienmedlemsstatavserettfall

somdomstoleninteärbehörigatttauppenligtdennaförordning ska domstolen självmant förklara sig obehörig.

Artikel 8

Artikel 11

Begränsning av förfaranden

Prövning av frågan om målet kan tas upp

1.Om en dom har meddelats i en medlemsstat eller en stat bunden av 2007 års Haagkonvention där den underhållsberätti- gadeharsinhemvist,kantalanförattändradomenellerfåenny dom inte väckas av den underhållsskyldige i någon annan med- lemsstat, så länge som den underhållsberättigade fortsätter att ha sin hemvist i den stat där domen meddelades.

2.Punkt 1 ska inte tillämpas

a)omparternaienlighetmedartikel4haravtalatomattdom- stolarna i den andra medlemsstaten är behöriga,

b)omdenunderhållsberättigadegodtardenandramedlemssta- tens domstolars behörighet i enlighet med artikel 5,

c)om behörig myndighet i en ursprungsstat bunden av 2007 års Haagkonvention inte kan, eller vägrar, utöva behörighet för att ändra domen eller meddela en ny dom, eller

d)om den dom som meddelats i en ursprungsstat bunden av 2007 års Haagkonvention inte kan erkännas eller förklaras verkställbar i den medlemsstat där talan om en ändrad eller ny dom övervägs.

Artikel 9

Väckande av talan vid domstol

Vidtillämpningenavdettakapitelskatalananseshaväcktsviden domstol

a)när stämningsansökan eller motsvarande handling har ingi- vits till domstolen, förutsatt att käranden sedan inte har underlåtit att vidta de mått och steg som denne var skyldig att vidta för att få delgivningen av svaranden verkställd, eller

1.Om en svarande som har hemvist i en annan stat än den medlemsstat där talan väcktes inte går i svaromål, ska den behö- rigadomstolenförklaramåletvilandetilldessattdetharklarlagts att svaranden har haft möjlighet att ta del av stämningsansökan ellermotsvarandehandlingitillräckligtidförattkunnaförbereda sitt svaromål, eller att alla nödvändiga åtgärder i detta syfte har vidtagits.

2.I stället för bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel ska artikel 19 i förordning (EG) nr 1393/2007 gälla, om stämnings- ansökanellermotsvarandehandlingskaöversändasfrånenmed- lemsstat till en annan i enlighet med den förordningen.

3.Om bestämmelserna i förordning (EG) nr 1393/2007 inte

är tillämpliga ska artikel 15 i Haagkonventionen av den 15 november 1965 om delgivning i utlandet av handlingar i mål ochärendenavcivilellerkommersiellnaturgälla,omstämnings- ansökanellermotsvarandehandlingskaöversändastillutlandeti enlighet med den konventionen.

Artikel 12

Litispendens

1.Omtalanväcksviddomstolariolikamedlemsstaterrörande samma sak och målen gäller samma parter, ska varje domstol utom den vid vilken talan först väckts självmant låta handlägg- ningenavmåletvilatilldessattdetharfastställtsattdendomstol vid vilken talan först väckts är behörig.

2.När det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väcktsärbehörig,skaövrigadomstolarsjälvmantavvisatalantill förmån för den domstolen.

Artikel 13

Mål som har samband med varandra

1. Om käromål som har samband med varandra prövas vid domstolar i olika medlemsstater, får varje domstol utom den vid vilken talan först väckts låta handläggningen av målet vila.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/9

 

 

 

 

2.Om dessa mål prövas i första instans får varje domstol, utomdenvidvilkentalanförstväckts,ocksåavvisatalanpåbegä- ran av en av parterna, om den domstol vid vilken talan först väcktsärbehörigattprövadeberördakäromålenochdesslagtil- låter förening av dessa.

3.Vid tillämpningen av denna artikel ska käromål anses ha samband med varandra om de är så förenade att en gemensam handläggning och dom är påkallad för att undvika att oförenliga domar meddelas som en följd av att käromålen prövas i olika rättegångar.

Artikel 14

Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder

Interimistiskaåtgärder,däriblandsäkerhetsåtgärder,somkanvid- tas enligt lagen i en medlemsstat, får begäras hos domstolarna i den staten, även om domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak enligt denna förordning.

AVSNITT 1

Domar meddelade i en medlemsstat som är bunden av 2007 års Haagprotokoll

Artikel 17

Inget krav på exekvaturförfarande

1.En dom som har meddelats i en medlemsstat som är bun- denav2007årsHaagprotokollskaerkännasienannanmedlems- stat utan att det krävs något särskilt förfarande och utan att det finns någon möjlighet att motsätta sig dess erkännande.

2.En dom som har meddelats i en medlemsstat som är bun- den av 2007 års Haagprotokoll och som är verkställbar i den medlemsstaten,skavaraverkställbarienannanmedlemsstatutan att det behövs någon verkställbarhetsförklaring.

KAPITEL III

TILLÄMPLIG LAG

Artikel 15

Fastställande av tillämplig lag

Den lag som ska tillämpas på underhållsskyldighet ska fastställas ienlighetmedHaagprotokolletavden23november2007omtil- lämplig lag avseende underhållsskyldighet (nedan kallat 2007 års Haagprotokoll) i de medlemsstater som är bundna av det instrumentet.

KAPITEL IV

Artikel 18

Säkerhetsåtgärder

En verkställbar dom ska automatiskt medföra att säkerhetsåtgär- der får vidtas enligt lagen i den verkställande medlemsstaten.

Artikel 19

Rätt att ansöka om förnyad prövning

1. En svarande som inte gått i svaromål i ursprungsmedlems- staten ska ha rätt att ansöka om förnyad prövning av domen vid den behöriga domstolen i den medlemsstaten, om

ERKÄNNANDE, VERKSTÄLLBARHET OCH

VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR

Artikel 16

Tillämpningsområde för detta kapitel

1.Detta kapitel ska gälla för erkännande, verkställbarhet och verkställighet av domar som omfattas av denna förordning.

2.Avsnitt 1 ska tillämpas på domar meddelade i en medlems- stat som är bunden av 2007 års Haagprotokoll.

3.Avsnitt 2 ska tillämpas på domar meddelade i en medlems- stat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll.

4.Avsnitt 3 ska tillämpas på alla domar.

a)han eller hon inte har delgivits stämningsansökan eller mot- svarande handling i tillräcklig tid och på ett lämpligt sätt för att kunna förbereda sitt svaromål, eller

b)han eller hon, utan egen förskyllan, varit förhindrad att bestrida underhållskravet på grund av force majeure eller på grund av extraordinära omständigheter,

såvida inte svaranden haft möjlighet att överklaga domen men underlåtit detta.

2. Den tid inom vilken förnyad prövning får begäras börjar löpadendagdåsvarandenfickfaktiskkännedomominnehålleti domen och var i stånd att agera, dock senast den dag då en verk- ställighetsåtgärdvidtas,sommedföratthanellerhonintekanför- foga över hela eller delar av sin egendom. Svaranden ska agera utan dröjsmål och i alla händelser inom en tidsfrist på 45 dagar. Fristen får inte förlängas på grund av långt avstånd.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

3. Om domstolen avslår ansökan om förnyad prövning enligt punkt 1 på grund av att inget av de skäl för förnyad prövning i denna punkt är tillämpligt, ska domen ha fortsatt rättsverkan.

Om domstolen beslutar att en förnyad prövning är motiverad på grund av något av de skäl som anges i punkt 1, förlorar domen singiltighet.Denunderhållsberättigadeskadockinteförloravare sig förmåner av att ha avbrutit preskription eller av att ha iaktta- git en talefrist, eller rätten att begära retroaktivt underhåll som åstadkommits i det ursprungliga förfarandet.

Artikel 20

Handlingar som behövs för verkställigheten

1. För verkställighet av en dom i en annan medlemsstat ska sökanden till behöriga verkställande myndigheter ge in

a)en kopia av domen som uppfyller de villkor som är nödvän- diga för att dess äkthet ska kunna fastställas,

b)ett utdrag av domen utfärdat av ursprungsdomstolen med hjälp av formuläret i bilaga I,

c)i förekommande fall, en handling om utestående fordringar med uppgift om beräkningsdatum,

d)vid behov, en translitterering eller en översättning av inne- hålletiformuläretenligtbtilldetofficiellaspråketidenverk- ställande medlemsstaten eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, till ett officiellt språk för dom- stolsförfaranden på den ort där verkställigheten begärs, i enlighetmeddenmedlemsstatenslag,ellertillettannatspråk som den verkställande medlemsstaten har uppgett att den godtar. Varje medlemsstat får ange vilket eller vilka av Euro- peiska unionens institutioners officiella språk förutom sitt ellersinaegnasomdenkangodtaförifyllandetavformuläret.

2.De behöriga myndigheterna i den verkställande medlems- statenfårintekrävaattsökandenskalämnainenöversättningav domen. En översättning får dock krävas om verkställigheten av domen bestrids.

3.En översättning enligt denna artikel ska göras av en person som är behörig att göra översättningar i någon av medlemsstaterna.

Artikel 21

Hinder mot och uppskov med verkställighet

1. Deskälförhindermotochuppskovmedverkställighetsom gäller enligt lagen i den verkställande medlemsstaten ska tilläm- pas, såvida dessa inte är oförenliga med tillämpningen av punk- terna 2 och 3.

2. Denbehörigamyndighetenidenverkställandemedlemssta- ten ska, på begäran av den underhållsskyldige, helt eller delvis vägra verkställighet av domen från ursprungsdomstolen om rät- ten att få ursprungsdomstolens dom verkställd upphör genom preskription eller annan begränsning av talan, antingen enligt lagen i ursprungsmedlemsstaten eller enligt lagen i den verkstäl- landemedlemsstaten,beroendepåvilkenlagsomföreskriverden längsta preskriptionstiden.

Denbehörigamyndighetenidenverkställandemedlemsstatenfår dessutom, på begäran av den underhållsskyldige, helt eller delvis vägra verkställighet av domen från ursprungsdomstolen om den är oförenlig med en dom som har meddelats i den verkställande medlemsstaten, eller med en dom som har meddelats i en annan medlemsstatellerientredjestatochsomuppfyllerdenödvändiga villkoren för erkännande i den verkställande medlemsstaten.

En dom som innebär att en tidigare dom om underhållsskyldig- het ändras på grundval av ändrade omständigheter ska inte anses vara oförenlig i den mening som avses i andra stycket.

3. Denbehörigamyndighetenidenverkställandemedlemssta- ten får, på begäran av den underhållsskyldige, helt eller delvis uppskjuta verkställigheten av ursprungsdomstolens dom om en ansökan om förnyad prövning av denna dom har lämnats in vid denbehörigadomstoleniursprungsmedlemsstatenienlighetmed artikel 19.

Denbehörigamyndighetenidenverkställandemedlemsstatenska dessutom, på begäran av den underhållsskyldige, uppskjuta verk- ställigheten av ursprungsdomstolens dom om denna doms verk- ställbarhet skjutits upp i ursprungsmedlemsstaten.

Artikel 22

Ingen påverkan på förekomsten av familjeförhållanden

Erkännande och verkställighet av en dom om underhåll enligt denna förordning ska inte på något sätt innebära ett erkännande avdetfamilje-,släktskaps-,äktenskaps-ellersvågerlagsförhållande somunderhållsskyldighetengrundaspåochsomgivitupphovtill domen.

AVSNITT 2

Domar meddelade i en medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll

Artikel 23

Erkännande

1. En dom som har meddelats i en medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll ska erkännas i övriga med- lemsstaten utan att det krävs något särskilt förfarande.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/11

 

 

 

 

2.Omfråganhuruvidaendomskaerkännasellerinteärföre- mål för tvist, kan en part, som gör gällande att domen ska erkän- nas, genom att anlita det förfarande som föreskrivs i detta avsnitt få fastställt att domen ska erkännas.

3.Omutgångenavettmålsomhandläggsvidendomstolien medlemsstat är beroende av om en dom ska erkännas, är den domstolen behörig att pröva frågan om erkännande.

Artikel 26

Verkställbarhet

En dom som har meddelats i en medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll och som är verkställbar i den med- lemsstaten, ska verkställas i en annan medlemsstat sedan domen, på ansökan av part, har förklarats vara verkställbar där.

Artikel 24

Skäl för att vägra erkännande

En dom ska inte erkännas om

a)etterkännandeuppenbartstridermotgrundernaförrättsord- ningen(ordrepublic)idenmedlemsstatdärdomengörsgäl- lande. Prövningen av ordre public ska inte tillämpas på behörighetsreglerna,

b)detärentredskodomellerenannandomsomharmeddelats mot en utebliven svarande och svaranden inte har delgivits stämningsansökanellermotsvarandehandlingitillräckligtid ochpåettlämpligtsättförattkunnaförberedasittsvaromål, såvida inte svaranden haft möjlighet att överklaga domen men underlåtit detta,

c)den är oförenlig med en dom som har meddelats i en tvist mellan samma parter i den medlemsstat där domen görs gällande,

d)denäroförenligmedendomsomtidigareharmeddelatsien annan medlemsstat eller i en tredjestat i en tvist mellan samma parter och rörande samma sak, om den först medde- lade domen uppfyller de nödvändiga villkoren för erkän- nande i den medlemsstat där domen görs gällande.

En dom som innebär att en tidigare dom om underhållsskyldig- het ändras på grundval av ändrade omständigheter ska inte anses vara oförenlig i den mening som avses i c eller d.

Artikel 25

Vilandeförklaring av mål

Om det vid domstol i en medlemsstat görs gällande att en dom somharmeddelatsienmedlemsstatsominteärbundenav2007 års Haagprotokoll ska erkännas, ska domstolen låta handlägg- ningen av målet vila om verkställighet av domen har uppskjutits i ursprungsmedlemsstaten på grund av att ändring av domen har begärts.

Artikel 27

Lokala domstolars behörighet

1.Enansökanomverkställbarhetsförklaringskagörasvidden domstol eller den behöriga myndighet i den verkställande med- lemsstaten som den medlemsstaten anmält till kommissionen i enlighet med artikel 71.

2.Den lokala behörigheten ska bestämmas av motpartens hemvist, eller efter den plats där verkställighet ska äga rum.

Artikel 28

Förfarande

1. Enansökanomverkställbarhetsförklaringskaåtföljasavföl- jande handlingar:

a)En kopia av domen som uppfyller de villkor som är nödvän- diga för att dess äkthet ska kunna fastställas.

b)Ett utdrag av domen utfärdat av ursprungsdomstolen med användningavformuläretibilagaII,utanattdetpåverkartil- lämpningen av artikel 29.

c)Vid behov, en translitterering eller en översättning av inne- hållet i standardformuläret som avses i punkt b till det offi- ciellaspråketidenverkställandemedlemsstateneller,omdet finns flera officiella språk i den medlemsstaten, till ett offici- ellt språk för domstolsförfaranden på den ort där ansökan görs, i enlighet med den medlemsstatens lag, eller till ett annat språk som den verkställande medlemsstaten har upp- gett att den godtar. Varje medlemsstat får ange vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk förutom sitt eller sina egna som den kan godta för ifyllandet av formuläret.

2.Dendomstolellerdenbehörigamyndighetvidvilkenansö- kan görs får inte kräva att sökanden tillhandahåller en översätt- ning av domen. En översättning får dock krävas i samband med en ansökan om ändring enligt artikel 32 eller 33.

3.En översättning enligt denna artikel ska göras av en person som är behörig att göra översättningar i någon av medlemsstaterna.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/12

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

Artikel 29

Underlåtenhet att inge utdrag

1.Om utdrag enligt artikel 28.1 b inte har givits in, kan dom- stolenellerdenbehörigamyndighetenbestämmaentidinomvil- ken det ska ges in, godta en likvärdig handling eller, om tillgängliga uppgifter kan anses tillräckliga, befria sökanden från skyldigheten att ge in det.

2.I fall som avses i punkt 1 ska en översättning av handling- arna ges in om domstolen eller den behöriga myndigheten begär det. Översättningen ska göras av en person som är behörig att göra översättningar i någon av medlemsstaterna.

Artikel 30

Verkställbarhetsförklaring

Domen ska förklaras vara verkställbar utan någon förnyad pröv- ning enligt artikel 24 efter fullgörandet av formaliteterna i arti- kel 28, dock senast inom 30 dagar efter fullgörandet av dessa formaliteter, såvida detta inte på grund av exceptionella omstän- digheteräromöjligt.Idettaskedeavförfarandetskadenpartmot vilken verkställighet begärs inte ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Artikel 31

Underrättelse om beslutet med anledning av verkställbarhetsansökan

1.Sökanden ska snarast, på det sätt som föreskrivs enligt lagen i den verkställande medlemsstaten, underrättas om det beslut som har meddelats med anledning av ansökan om verkställbarhetsförklaring.

2.Den part mot vilken verkställighet begärs ska delges verk- ställbarhetsförklaringen tillsammans med beslutet, såvida inte detta redan delgivits denna part.

Artikel 32

Ändring av beslutet med anledning av verkställbarhetsansökan

1.Var och en av parterna får ansöka om ändring av beslutet med anledning av ansökan om verkställbarhetsförklaring.

2.Ansökan om ändring ska göras vid den domstol som den berörda medlemsstaten anmält till kommissionen enligt artikel 71.

3.Ansökan om ändring ska handläggas enligt de bestämmel- ser som gäller för kontradiktoriska förfaranden.

4.Omdenpartmotvilkenverkställighetbegärsunderlåteratt inkomma med svaromål till den domstol som handlägger ansö- kanomändring,skaartikel11tillämpasävenomdennapartinte har hemvist i någon medlemsstat.

5. Ansökan om ändring av en verkställbarhetsförklaring ska göras inom 30 dagar efter delgivningen av denna. Om den part motvilkenverkställighetbegärsharhemvistienannanmedlems- stat än den där verkställbarhetsförklaringen meddelades, ska fris- ten för att söka ändring vara 45 dagar och löpa från den dag då avgörandet delgavs honom eller henne, antingen personligen eller i bostaden. Fristen får inte förlängas på grund av långt avstånd.

Artikel 33

Talan mot avgörandet med anledning av ansökan om ändring

Mot det avgörande som meddelas med anledning av att ändring har sökts får talan föras endast genom det förfarande som den berörda medlemsstaten anmält till kommissionen i enlighet med artikel 71.

Artikel 34

Avslag på en ansökan om verkställbarhetsförklaring eller upphävande av verkställbarhetsförklaringen

1.Den domstol vid vilken ändring söks enligt artikel 32 eller 33, får avslå en ansökan om verkställbarhetsförklaring eller upphävaverkställbarhetsförklaringenendastpånågonavdegrun- der som anges i artikel 24.

2.Ominteannatföljeravartikel32.4skaendomstol,vidvil- ken ändring söks enligt artikel 32, meddela sitt avgörande inom

90dagar från och med dagen för ansökan, såvida detta inte på grund av exceptionella omständigheter är omöjligt.

3.Endomstolvidvilkentalanväcksenligtartikel33skamed- dela sitt avgörande utan dröjsmål.

Artikel 35

Vilandeförklaring av mål

Den domstol som handlägger verkställighetsfrågan efter det att ändringharsöktsenligtartikel32eller33,skapåbegäranavden part mot vilken verkställighet begärs låta handläggningen av målet vila, om verkställigheten av domen har uppskjutits i ursprungsmedlemsstaten på grund av att ändring av domen har begärts.

Artikel 36

Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder

1.Om en dom ska erkännas i enlighet med detta avsnitt, ska ingentinghindrasökandenfrånattbegärainterimistiskaåtgärder, däriblandsäkerhetsåtgärder,enligtlagenidenverkställandemed- lemsstaten, utan att det krävs någon verkställbarhetsförklaring enligt artikel 30.

2.En verkställbarhetsförklaring ska automatiskt medföra att säkerhetsåtgärder får vidtas.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/13

 

 

 

 

3.Sålängedeniartikel32.5angivnafristenförattansökaom fleraofficiellaspråkidenmedlemsstaten,tillettofficielltspråkför

ändring av verkställbarhetsförklaringen inte har löpt ut och intill dess att ett avgörande har meddelats med anledning av att änd- ring har sökts, får inga andra åtgärder för verkställighet än säker- hetsåtgärdervidtasmotegendomsomtillhördenpartmotvilken verkställighet begärs.

Artikel 37

Delvis verkställbarhet

1.Om en dom omfattar flera yrkanden och verkställbarhets- förklaringenintekanmeddelasfördomenidesshelhet,skadom- stolenellerdenbehörigamyndighetenmeddeladenifrågaomett eller flera av dem.

2.Sökanden kan begära en verkställbarhetsförklaring som är begränsad till delar av domen.

Artikel 38

Ingen avgift eller skatt

Ingen avgift eller skatt som är beräknad efter tvisteföremålets värde får tas ut i den verkställande medlemsstaten vid ett förfa- rande som avser en verkställbarhetsförklaring.

domstolsförfaranden på den ort där den erkända domen åbero- pas, i enlighet med den medlemsstatens lag, eller till ett annat språk som den verkställande medlemsstaten har uppgett att den godtar.VarjemedlemsstatfårangevilketellervilkaavEuropeiska unionensinstitutionersofficiellaspråkförutomsittellersinaegna som den kan godta för ifyllandet av formuläret.

4. En översättning enligt denna artikel ska göras av en person som är behörig att göra översättningar i någon av medlemsstaterna.

Artikel 41

Förfarande och villkor för verkställighet

1.Med förbehåll för bestämmelserna i denna förordning ska verkställighetsförfarandet för domar som meddelats i en annan medlemsstatreglerasavlagenidenverkställandemedlemsstaten. En dom som har meddelats i en medlemsstat och som är verk- ställbar i den verkställande medlemsstaten ska verkställas där på sammavillkorsomendomsomharmeddelatsidenverkställande medlemsstaten.

2.Den part som begär verkställighet av en dom som medde- lats i en annan medlemsstat ska inte åläggas att ha en postadress eller ett bemyndigat ombud i verkställighetsmedlemsstaten, utan att detta påverkar personer med behörighet för verkställighetsförfaranden.

AVSNITT 3

 

Bestämmelser som gäller alla domar

Artikel 42

 

Ingen omprövning i sak

Artikel 39

Interimistisk verkställbarhet

Ursprungsdomstolen får förklara att domen ska vara verkställbar utan hinder av att den överklagas, även om omedelbar verkställ- barhet inte föreskrivs i nationell lag.

Artikel 40

Åberopande av en erkänd dom

1.Enpartsomvillåberopaendomsomharerkäntsenligtarti- kel17.1elleravsnitt2ienannanmedlemsstat,skatillhandahålla en kopia av domen som uppfyller de villkor som är nödvändiga för att dess äkthet ska kunna fastställas.

2.Om det är nödvändigt kan den domstol vid vilken den erkända domen åberopas begära att den part som åberopar den erkända domen ska tillhandahålla ett utdrag som utfärdats av ursprungsdomstolenmedanvändningavformuläretibilagaIeller bilaga II.

Ursprungsdomstolen ska även utfärda ett sådant utdrag på begä- ran av varje berörd part.

3. Vid behov ska den part som åberopar den erkända domen tillhandahålla en translitterering eller en översättning av det for- mulär som avses i punkt 2 till det officiella språket eller de offi- ciella språken i den berörda medlemsstaten eller, om det finns

Endomsomharmeddelatsienmedlemsstatfåraldrigomprövas isakidenmedlemsstatdärerkännande,verkställbarhetellerverk- ställighet begärs.

Artikel 43

Ickeprioriterad kostnadstäckning

Täckningfördekostnadersomuppkommervidtillämpningenav denna förordning får inte ha företräde framför indrivning av underhållsbidrag.

KAPITEL V

MÖJLIGHET TILL RÄTTSLIG PRÖVNING

Artikel 44

Rätt till rättshjälp

1. Parter som är involverade i en tvist som omfattas av denna förordning ska ha faktisk möjlighet till rättslig prövning i en annanmedlemsstat,vilketskainbegripaverkställighets-ochöver- klagandeförfarandenienlighetmeddevillkorsomfastställsidetta kapitel.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

IdefallsomomfattasavkapitelVIIskadenanmodademedlems- staten tillse att varje sökande som bor i den begärande medlems- staten har faktisk möjlighet till rättslig prövning.

2.Förattsäkerställadennamöjlighetskamedlemsstaternatill- handahålla rättshjälp i enlighet med detta kapitel, såvida inte punkt 3 är tillämplig.

3.I de fall som omfattas av kapitel VII är en medlemsstat inte skyldig att tillhandahålla rättshjälp om och i den mån som förfa- randenaidenmedlemsstatengördetmöjligtförparternaattföra sin talan utan att rättshjälp behövs, och om centralmyndigheten tillhandahåller nödvändiga tjänster utan kostnad.

4.Rätten till rättshjälp ska inte begränsas jämfört med den som tillhandahålls i motsvarande nationella mål.

5.Ingensäkerhet,borgenellerdeposition,oavsettdessbenäm- ning,fårkrävassomgarantiförbetalningavkostnaderochavgif- ter vid förfaranden om underhållsskyldighet.

Artikel 45

Rättshjälpens innehåll

Den rättshjälp som beviljas enligt detta kapitel ska innebära det bistånd som är nödvändigt för att parterna ska kunna få känne- dom om och hävda sina rättigheter samt säkerställa att deras ansökan, som lämnats in genom centralmyndigheter eller direkt till behöriga myndigheter, behandlas fullständigt och effektivt. Den ska, i förekommande fall, omfatta följande:

a)Juridiskrådgivningiavsiktattnåenuppgörelseinnanetträt- tsligt förfarande inleds.

b)Rättsligtbiståndmedattväckatalaninförenmyndigheteller en domstol och representation vid domstol.

c)Befrielse från eller bidrag till rättegångskostnader och arvo- den till personer som fått i uppdrag att vidta åtgärder under förfarandet.

d)I de medlemsstater där den förlorande parten är skyldig att betala motpartens kostnader, motpartens kostnader om rät- tshjälpsmottagaren förlorar målet, under förutsättning att dessa kostnader skulle ha täckts av rättshjälpen om rätts- hjälpsmottagaren hade haft sin hemvist i den medlemsstat där domstolen är belägen.

e)Tolkning.

f)Översättning av de handlingar som domstolen eller den behörigamyndighetenkräverochsomrättshjälpsmottagaren lämnat in och som är nödvändiga för att avgöra tvisten.

g)Resekostnader som rättshjälpsmottagaren ska betala när de personer som berörs av förandet av rättshjälpsmottagarens talan är ålagda i lag eller av domstolen i den berörda med- lemsstaten att personligen närvara vid förhandlingarna och domstolen beslutar att den annars inte kan höra de berörda personerna på ett tillfredsställande sätt.

Artikel 46

Fri rättshjälp för ansökningar genom centralmyndigheter angående underhåll till barn

1.Den anmodade medlemsstaten ska tillhandahålla fri rätts- hjälp vid alla ansökningar som görs av en underhållsberättigad enligt artikel 56 avseende en förälders underhållsskyldighet mot ett barn under 21 år.

2.Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får den behöriga myndighetenidenanmodademedlemsstaten,närdetgällerandra ansökningar än sådana som avses i artikel 56.1 a och b, vägra fri rättshjälp, om den anser att en ansökan eller ett eventuellt över- klagande,eftervadsomframgåravomständigheterna,uppenbart saknar grund.

Artikel 47

Fall som inte omfattas av artikel 46

1.I fall som inte omfattas av artikel 46 och om inte annat föl- jer av artiklarna 44 och 45, får rättshjälp lämnas under de förut- sättningar som följer av nationell rätt, särskilt i fråga om sökandensbehovavrättshjälpochomdetärrimligtatträttshjälp lämnas.

2.Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 ska en part, som i ursprungsmedlemsstaten helt eller delvis hade rättshjälp eller var befriad från kostnader och avgifter, vid alla erkännande-, verkställbarhets- eller verkställighetsförfaranden vara berättigad till rättshjälp eller kostnads- och avgiftsbefrielse i största möjliga utsträckning enligt lagen i den verkställande medlemsstaten.

3.Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 ska en part, som i ursprungsmedlemsstaten har haft förmånen av ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som finns uppräk- nad i bilaga X, vid alla erkännande-, verkställbarhets- eller verk- ställighetsförfarandenvaraberättigadtillrättshjälpenligtpunkt2. Fördettaändamålskapartenlämnainettintygutfärdatavbehö- rig myndighet i medlemsstaten, som visar att han eller hon upp- fyller de ekonomiska villkoren för att helt eller delvis erhålla rättshjälp eller befrielse från kostnader eller avgifter.

De behöriga myndigheter som avses i denna punkt räknas upp i bilaga XI. Denna bilaga ska utarbetas och ändras enligt det förfa- rande som avses i artikel 73.2.

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

Bilaga 1

 

10.1.2009

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/15

SV

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL VI

b) så långt som möjligt söka lösningar på de svårigheter som

 

 

 

uppstår vid tillämpningen av denna förordning.

 

FÖRLIKNINGAR INFÖR DOMSTOL OCH OFFICIELLA

HANDLINGAR

Artikel 48

Denna förordnings tillämpning på förlikningar inför domstol och officiella handlingar

2. Centralmyndigheter ska vidta åtgärder för att underlätta til- lämpningenavdennaförordningochsinsemellanstärkasittsam- arbete. I detta syfte ska det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, vilket inrättades genom beslut 2001/470/EG, användas.

1.Förlikningar inför domstol och officiella handlingar som är verkställbara i ursprungsmedlemsstaten, ska i enlighet med kapi- tel IV erkännas och vara verkställbara i en annan medlemsstat på samma sätt som domar.

2.Bestämmelserna i denna förordning ska, i tillämpliga delar, gälla även förlikningar inför domstol och officiella handlingar.

3.Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska på begäran av en berörd part utfärda ett utdrag av förlikningen inför domstol eller den officiella handlingen med hjälp av formu- läret enligt antingen bilagorna I och II eller enligt bilagorna III och IV.

KAPITEL VII

SAMARBETE MELLAN CENTRALMYNDIGHETER

Artikel 49

Utseende av centralmyndigheter

1.Varje medlemsstat ska utse en centralmyndighet som ska fullgöra de uppgifter som åligger den enligt denna förordning.

2.Federala medlemsstater, medlemsstater med fler än ett rät- tssystemellermedlemsstatersomharautonomaterritoriellaenhe- ter får utse fler än en centralmyndighet och ange den territoriella eller den enskilda omfattningen av deras uppgifter. Om en med- lemsstat har utsett fler än en centralmyndighet ska den ange den centralmyndighet till vilken meddelanden kan sändas för vidare- befordrantillbehörigcentralmyndighetinomdenmedlemsstaten. Om ett meddelande skickas till en centralmyndighet som inte är behörig ska denna ansvara för att det sänds vidare till den behö- riga centralmyndigheten och informera avsändaren om detta.

3.Uppgift om den centralmyndighet eller de centralmyndig- heter som har utsetts, kontaktuppgifter för dessa, och i förekom- mande fall omfattningen av deras uppgifter enligt punkt 2 ska meddelas av medlemsstaten till kommissionen i enlighet med artikel 71.

Artikel 50

Centralmyndigheters allmänna uppgifter

1.Centralmyndigheter ska

a)samarbeta med varandra, inbegripet genom informationsut- byte, och främja samarbetet mellan behöriga myndigheter i sina medlemsstater för att uppnå ändamålen med denna förordning,

Artikel 51

Centralmyndigheters särskilda uppgifter

1. Centralmyndigheter ska vara behjälpliga i samband med ansökningar enligt artikel 56. De ska särskilt

a)vidarebefordra och ta emot sådana ansökningar,

b)inleda eller underlätta inledandet av förfaranden vad gäller sådana ansökningar.

2. I samband med sådana ansökningar ska centralmyndighe- terna vidta alla lämpliga åtgärder för att

a)tillhandahållaellerunderlättatillhandahållandetavrättshjälp, när omständigheterna så kräver,

b)bistå med att lokalisera den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade bland annat med tillämpning av artik- larna 61, 62 och 63,

c)bistå med att ta fram relevanta uppgifter om den underhålls- skyldiges eller den underhållsberättigades inkomst och, om detärnödvändigt,andraekonomiskaförhållanden,inklusive lokalisering av tillgångar, bland annat med tillämpning av artiklarna 61, 62 och 63,

d)uppmuntra till samförståndslösningar för att på frivillig väg utverka utbetalning av underhåll, om så är lämpligt genom medling, förlikning eller liknande förfaranden,

e)underlätta pågående verkställighet av domar om underhåll, inklusive eventuella utestående fordringar,

f)underlätta indrivning och snabb överföring av utbetalningar av underhåll,

g)underlätta erhållandet av skriftligt bevis eller annat bevis, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1206/2001,

h)varabehjälpligmedattfastställaföräldraskap,närdettakrävs för indrivningen av underhållet,

i)inleda eller underlätta inledandet av förfaranden för att utverka eventuella nödvändiga interimistiska åtgärder av ter- ritoriellt slag som syftar till att säkra utgången av en pågå- ende ansökan om underhållsbidrag,

j)attunderlättadelgivningenavhandlingar,utanattdetpåver- kar tillämpningen av förordning nr (EG) 1393/2007.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

3.Centralmyndighetensuppgifterenligtdennaartikelfår,iden

utsträckningdetärmöjligtenligtdenberördamedlemsstatenslag, utföras av offentliga organ eller andra organ som står under till- syn av behöriga myndigheter i den medlemsstaten. Uppgifter om allasådanaoffentligaorganellerandraorgansomutses,kontakt- uppgifter för dessa samt omfattningen av deras uppgifter ska meddelas av medlemsstaten till kommissionen i enlighet med artikel 71.

4.Ingentingidennaartikelelleriartikel53skainnebäraatten centralmyndighet åläggs att utöva befogenheter som endast får utövas av rättsliga myndigheter enligt den anmodade medlems- statens lag.

Artikel 52

Fullmakt

Centralmyndigheten i den anmodade medlemsstaten får endast begäraenfullmaktavsökandenomdenagerarpåhansellerhen- nesvägnarvidrättsligaförfarandenellerinförnågonannanmyn- dighet, eller avser att utse en företrädare för detta ändamål.

Artikel 53

Framställningar om särskilda åtgärder

1.En centralmyndighet får göra en motiverad framställan till en annan centralmyndighet om vidtagande av lämpliga särskilda åtgärder enligt artikel 51.2 b, c, g, h, i och j, när ingen ansökan enligt artikel 56 handläggs. Den anmodade centralmyndigheten ska vidta sådana åtgärder som är lämpliga, om den är övertygad om att de är nödvändiga för att bistå en potentiell sökande att göra en ansökan enligt artikel 56 eller avgöra om ett sådant ansökningsförfarande bör inledas.

2.När en framställan om åtgärder enligt artikel 51.2 b och c lämnas in, ska den anmodade centralmyndigheten eftersöka de uppgifter som begärts, vid behov enligt artikel 61. De uppgifter somavsesiartikel61.2b,cochdfåremellertidendasteftersökas om den underhållsberättigade företer en kopia av en dom, förlik- ning inför domstol eller en officiell handling som ska verkställas, i förekommande fall åtföljd av ett utdrag enligt artiklarna 20, 28 eller 48.

Den anmodade centralmyndigheten ska vidarebefordra de upp- gifter som erhållits till den begärande centralmyndigheten. När uppgiften erhållits enligt artikel 61, får endast uppgift om den potentielle svarandens adress i den anmodade medlemsstaten lämnas. Vid framställningar som tar sikte på erkännande, verk- ställbarhetsförklaring eller verkställighet får även uppgifter som enbart anger om svaranden har inkomster eller tillgångar i den staten eller inte vidarebefordras.

Omdenanmodadecentralmyndighetenintekantillhandahållade begärda uppgifterna ska den utan dröjsmål underrätta den begä- rande centralmyndigheten om detta och ange skälen för detta.

3.En centralmyndighet får även vidta särskilda åtgärder på framställan av en annan centralmyndighet avseende mål om indrivning av underhåll med internationella inslag som pågår i den begärande medlemsstaten.

4.Vid framställningar enligt denna artikel ska centralmyndig- heter använda formuläret enligt bilaga V.

Artikel 54

Centralmyndighetens kostnader

1.Varjecentralmyndighetskabärasinaegnakostnadervidtil- lämpning av denna förordning.

2.Centralmyndigheter får inte ta ut någon avgift från en sökande för de tjänster som de tillhandahåller enligt denna för- ordning utom för exceptionella kostnader i samband med en framställan om en särskild åtgärd enligt artikel 53.

Vid tillämpningen av denna punkt ska kostnader som hänför sig till fastställande av var den underhållsskyldige befinner sig inte anses vara exceptionella kostnader.

3. Den anmodade centralmyndigheten får endast kräva ersätt- ning för de exceptionella kostnader som avses i punkt 2 om sökanden i förväg har godkänt att tjänsterna tillhandahålls till denna kostnad.

Artikel 55

Ansökan genom centralmyndigheterna

En ansökan enligt detta kapitel ska göras genom centralmyndig- heten i den medlemsstat där sökanden är bosatt till centralmyn- digheten i den anmodade medlemsstaten.

Artikel 56

Möjliga ansökningar

1. En underhållsberättigad som vill att underhåll ska drivas in enligt denna förordning kan göra följande ansökningar:

a)Erkännande eller erkännande och verkställbarhetsförklaring av en dom.

b)Verkställighet av en dom som meddelats eller erkänts i den anmodade medlemsstaten.

c)Erhållande av en dom i den anmodade medlemsstaten, om detintefinnsnågontidigaredom,inklusiveiförekommande fall fastställande av föräldraskap.

d)Erhållandeavendomidenanmodademedlemsstaten,omen dom som meddelats i en annan stat än den anmodade med- lemsstaten inte kan erkännas och förklaras verkställbar.

e)Ändring av en dom som meddelats i den anmodade medlemsstaten.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/17

 

 

 

 

f)Ändring av en dom som meddelats i en annan stat än den anmodade medlemsstaten.

2. En underhållsskyldig mot vilken det finns en dom om underhållsskyldighet kan göra följande ansökningar:

a)Erkännande av en dom som leder till uppskjutande eller begränsning av verkställigheten av en tidigare dom i den anmodade medlemsstaten.

b)Ändring av en dom som meddelats i den anmodade medlemsstaten.

c)Ändring av en dom som meddelats i en annan stat än den anmodade medlemsstaten.

3.För ansökningar enligt denna artikel ska bistånd och repre- sentation enligt artikel 45 b tillhandahållas av centralmyndighe- ten i den anmodade medlemsstaten, direkt eller genom offentliga myndigheter eller andra organ eller personer.

4.Om inte annat följer av denna förordning ska de ansök- ningar som avses i punkterna 1 och 2 handläggas enligt lagen i den anmodade medlemsstaten och omfattas av de regler gällande behörighet som är tillämpliga i den medlemsstaten.

Artikel 57

Ansökningens innehåll

1.Vidansökanenligtartikel56skaformuläretenligtbilagaVI eller bilaga VII användas.

2.En ansökan enligt artikel 56 ska innehålla minst följande:

a)Uppgift om vilken typ av ansökan eller ansökningar det gäller.

b)Sökandens namn och kontaktuppgifter, inklusive adress och födelsedatum.

c)Svarandens namn och, om uppgifterna är kända, adress och födelsedatum.

d)Namn och födelsedatum på de personer för vilka underhåll söks.

e)Grunderna för ansökan.

f)När det gäller ansökningar från underhållsberättigade, upp- gift om vart utbetalningen av underhållet ska sändas eller överföras elektroniskt.

g)Namnpåochkontaktuppgifterfördenpersonellerdenenhet inom centralmyndigheten i den begärande medlemsstaten som ansvarar för handläggningen av ansökan.

3. Vadgällerpunkt2b)kandensökandesadressersättasaven annanadressnärdetförekommitvåldinomfamiljen,omdetinte enligtdenanmodademedlemsstatenslagkrävsattsökandenläm- nar sin adress för att ett förfarande ska kunna inledas.

4. I förekommande fall, och i den mån uppgifterna är kända, ska ansökan även innefatta följande:

a)Den underhållsberättigades ekonomiska förhållanden.

b)Denunderhållsskyldigesekonomiskaförhållanden,inklusive namn på och adress till den underhållsskyldiges arbetsgivare samt uppgifter om vilken typ av tillgångar den underhålls- skyldige har och var dessa finns.

c)Annan information som kan vara till hjälp för att lokalisera svaranden.

5. Ansökan ska åtföljas av alla nödvändiga kompletterande uppgifter eller skriftliga bevis inklusive, i förekommande fall, handlingar rörande sökandens rätt till rättshjälp. De ansökningar somavsesiartikel56.1aochbsamt56.2aska,beroendepåvad som krävs, endast åtföljas av de handlingar som nämns i artik- larna20,28eller48,elleriartikel25i2007årsHaagkonvention.

Artikel 58

Vidarebefordran, mottagande och handläggning av ansökningar och ärenden genom centralmyndigheter

1.Centralmyndigheten i den begärande medlemsstaten ska bistå den sökande med att se till att ansökan åtföljs av alla hand- lingar och all information som, såvitt den känner till, är nödvän- diga för att ansökan ska behandlas.

2.Centralmyndigheten i den begärande medlemsstaten ska, när den anser att ansökan uppfyller kraven i denna förordning, vidarebefordra ansökan till centralmyndigheten i den anmodade medlemsstaten.

3.Denanmodadecentralmyndighetenskainom30dagarefter

atthamottagitansökanbekräftamottagandetmedanvändningav formuläret i bilaga VIII och informera centralmyndigheten i den begärande medlemsstaten om vilka inledande åtgärder som vid- tagits eller kommer att vidtas för att behandla ansökan, och får begära ytterligare handlingar och information som behövs. Inom sammaperiodom30dagarskadenanmodadecentralmyndighe- ten meddela den begärande centralmyndigheten namn och kon- taktuppgifter för den person eller enhet som har ansvar för att besvara förfrågningar om hur behandlingen av ansökan fortskrider.

4.Inom 60 dagar från bekräftelsen av mottagandet av ansö- kan ska den anmodade centralmyndigheten informera den begä- rande centralmyndigheten om ansökans status.

5.Begärandeochanmodadecentralmyndigheterskahållavar- andra informerade om

a)den person eller den enhet som är ansvarig för ett visst ärende,

b)hur ärendet fortskrider,

och i god tid svara på förfrågningar.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

6.Centralmyndigheter ska behandla ett ärende så snabbt som dess beskaffenhet tillåter.

7.Centralmyndigheter ska använda sig av de snabbaste och mest effektiva kommunikationsmedel som står till deras förfogande.

8.En anmodad centralmyndighet får vägra att behandla en ansökan endast om det är uppenbart att kraven i denna förord- ninginteäruppfyllda.Isådantfallskadenanmodadecentralmyn- digheten utan dröjsmål informera den begärande centralmyndigheten om skälen för vägran med användning av formuläret i bilaga IX.

9.Denanmodadecentralmyndighetenfårinteavvisaenansö- kan endast på grund av att det krävs kompletterande handlingar eller information. Den anmodade centralmyndigheten får emellertid anhålla om att den begärande centralmyndigheten till- handahåller kompletteringen i fråga. Om den begärande central- myndigheten inte gör detta inom 90 dagar, eller inom en längre period som bestämts av den anmodade centralmyndigheten, får den anmodade centralmyndigheten besluta att den inte längre kommer att behandla ansökan. I sådana fall ska den informera den begärande centralmyndigheten om det med användning av formuläret i bilaga IX.

Artikel 59

Språk

1.Formulären för ansökan eller framställan ska fyllas i på det officiella språket i den anmodade medlemsstaten eller, om det finns flera officiella språk i den medlemsstaten, på det eller ett av de officiella språken på den ort där den berörda centralmyndig- heten är belägen, eller på något av de officiella språken för Euro- peiska unionens institutioner som den anmodade medlemsstaten har angett att den kan godta, om inte centralmyndigheten i den medlemsstaten har meddelat att en översättning inte är nödvändig.

2.Handlingarsomåtföljerformulärenskaendastöversättastill

detspråksomföljeravpunkt1omenöversättningärnödvändig förattbegärtbiståndskakunnatillhandahållas,utanattdetpåver- kar tillämpningen av artiklarna 20, 28, 40 och 66.

3.All annan kommunikation mellan centralmyndigheter ska skepådetspråksomföljeravpunkt1såvidaintecentralmyndig- heterna sinsemellan kommer överens om något annat.

Artikel 60

Möten

1.Centralmyndigheterna ska för att underlätta tillämpningen av denna förordning sammanträda regelbundet.

2.Dessa möten ska sammankallas i enlighet med beslut 2001/470/EG.

Artikel 61

Centralmyndigheters tillgång till uppgifter

1. Den anmodade centralmyndigheten ska, på de villkor som anges i detta kapitel och med undantag för artikel 51.4, vidta alla lämpliga och rimliga åtgärder för att erhålla de uppgifter som avses i punkt 2 som är nödvändiga för att, i ett visst ärende, underlätta erhållande, ändring, erkännande, verkställbarhetsför- klaring eller verkställighet av en dom.

De offentliga myndigheter eller förvaltningar som i den anmo- dade medlemsstaten inom ramen för sin normala verksamhet innehar de uppgifter som avses i punkt 2 och är ansvariga för behandlingenavdemidenmeningsomavsesidirektiv95/46/EG ska,medundantagförbegränsningarsomärberättigadepågrund av nationell eller allmän säkerhet, lämna dessa uppgifter till den anmodade centralmyndigheten på dess begäran i de fall då cen- tralmyndigheten inte har direkt åtkomst till uppgifterna.

Medlemsstaterna får utse de offentliga myndigheter eller förvalt- ningar som ska vara behöriga att tillhandahålla anmodade cen- tralmyndigheter uppgifter som avses i punkt 2. En medlemsstat ska i sådant fall se till att dess val gör det möjligt för centralmyn- digheten att, i enlighet med denna artikel, få tillgång till begärda uppgifter.

Alla andra juridiska personer som i den anmodade medlemssta- teninnehardeuppgiftersomavsesipunkt2ochäransvarigaför behandlingenavdemidenmeningsomavsesidirektiv95/46/EG ska lämna dessa till den anmodade centralmyndigheten på dess begäran ifall de är behöriga att göra det enligt lagen i den anmo- dade medlemsstaten.

Denanmodadecentralmyndighetenskavidbehovvidarebefordra dessa uppgifter till den begärande centralmyndigheten.

2. De uppgifter som avses i denna artikel omfattar uppgifter som de myndigheter, förvaltningar eller juridiska personer som anges i punkt 1 redan innehar. De ska vara adekvata, relevanta och inte överdrivet omfattande samt avse

a)den underhållsskyldiges eller den underhållsberättigades adress,

b)den underhållsskyldiges inkomst,

c)uppgifter som identifierar den underhållsskyldiges arbetsgi- vare och/eller bankkonto(n), och

d)den underhållsskyldiges tillgångar.

I syfte att erhålla eller ändra en dom får den anmodade central- myndigheten endast begära de uppgifter som avses i a.

I syfte att erkänna eller verkställa en dom eller förklara den verk- ställbarfårdenanmodadecentralmyndighetenbegäraalladeupp- gifter som avses i första stycket. De uppgifter som avses i d får emellertid endast begäras om de uppgifter som avses i b och c är otillräckliga för att domen ska kunna verkställas.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/19

 

 

 

 

Artikel 62

Vidarebefordran och användning av uppgifter

1. Centralmyndigheter ska inom sin medlemsstat, alltefter omständigheterna, vidarebefordra de uppgifter som avses i arti- kel 61.2 till behöriga domstolar, behöriga myndigheter med ansvar för delgivning av handlingar och till behöriga myndighe- ter med ansvar för verkställighet av domar.

2.Ettoffentligtorgansrättattageraiställetförenpersonsom har rätt att få underhållsbidrag eller att kräva återbetalning för bidragsomharutbetalatstilldenunderhållsberättigadeiställetför underhållsbidrag ska regleras av den lag som gäller för organet.

3.Ett offentligt organ får söka erkännande och verkställbar- hetsförklaring eller begära verkställighet av

2. De myndigheter eller domstolar till vilka uppgifter vidare- befordrasienlighetmedartikel61fårendastanvändadessaupp- gifter för att underlätta indrivningen av underhållsbidrag.

Medundantagföruppgiftersomenbartindikeraromdetfinnsen adress, inkomster eller tillgångar i den anmodade medlemsstaten eller inte, får de uppgifter som avses i artikel 61.2 inte lämnas till den person som har ansökt hos den begärande centralmyndighe- ten, med förbehåll för tillämpningen av förfaranderegler inför en domstol.

3. De myndigheter som behandlar uppgifter som har vidare- befordratsenligtartikel61fårintebevarasådanauppgifterunder längre tid än vad som krävs för de syften för vilka de vidarebefordrades.

a)endommeddeladmotenunderhållsskyldigpåbegäranavett offentligt organ som kräver återbetalning för bidrag som lämnats i stället för underhållsbidrag,

b)en dom mellan en underhållsberättigad och en underhålls- skyldig såvitt avser det bidrag som lämnats till den under- hållsberättigade i stället för underhållsbidrag.

4. Det offentliga organ som söker erkännande, verkställbar- hetsförklaring eller verkställighet av en dom, ska på begäran till- handahålladehandlingarsomärnödvändigaförattfastställadess rätt att agera enligt punkt 2 och att bidrag har utbetalats till den underhållsberättigade.

4. Myndigheter som behandlar uppgifter som har överförts enligt artikel 61 ska säkerställa sekretess för sådana uppgifter i enlighet med nationell lag.

Artikel 63

Underrättelse till den person som berörs av insamling av uppgifter

1.Den person som berörs av insamlingen av uppgifter ska i enlighet med den nationella lagen i den anmodade medlemssta- tenunderrättasomattdessaheltellerdelvisharvidarebefordrats.

2.När denna underrättelse riskerar att vara till skada för en effektiv indrivning av ett underhållsbidrag får den skjutas upp under en period som inte får överstiga 90 dagar från den dag då uppgifterna lämnades till den anmodade centralmyndigheten.

KAPITEL VIII

OFFENTLIGA ORGAN

Artikel 64

Offentliga organ som sökande

KAPITEL IX

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 65

Legalisering eller annat liknande förfarande

Ingenlegaliseringellerannatliknandeförfarandefårkrävasinom ramen för denna förordning.

Artikel 66

Översättning av skriftliga bevis

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 20, 28 och 40 kan den domstol vid vilken talan väckts begära att parterna läm- narinenöversättningavskriftligabevispåettannatspråkänrät- tegångsspråketendastomdenanserattdettaärnödvändigtföratt en dom ska kunna meddelas eller för att rätten till försvar ska kunna respekteras.

Artikel 67

Återkrav av kostnader

1. När det gäller en ansökning om erkännande och verkställ- barhetsförklaring av domar eller verkställighet av domar ska ter- men underhållsberättigad även innefatta ett offentligt organ som agerar i stället för en person som har rätt att få underhållsbidrag eller ett offentligt organ som har rätt till återbetalning för under- stöd som har lämnats i stället för underhållsbidrag.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 54 får behörig myndighet i den anmodade medlemsstaten, i undantagsfall och om partens ekonomiska förhållanden tillåter det, kräva tillbaka kostnader från förlorande part som erhållit fri rättshjälp enligt artikel 46.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

Artikel 68

Förhållandet till andra gemenskapsrättsakter

1.Om inte annat följer av artikel 75.2 ska denna förordning ändra förordning (EG) nr 44/2001 genom att ersätta bestämmel- serna om underhållsskyldighet i den förordningen.

2.Dennaförordningskaersättaförordning(EG)nr805/2004 i angelägenheter rörande underhållsskyldighet, utom vad gäller europeiska exekutionstitlar om underhållsskyldighet som utfär- dats i en medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haagprotokoll.

3.I fråga om underhållsskyldighet ska denna förordning inte påverka tillämpningen av direktiv 2003/8/EG, om inte annat föl- jer av kapitel V.

4.Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av direk- tiv 95/46/EG.

Artikel 69

Förhållandet till befintliga internationella konventioner och avtal

1.Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av bilate- rala och multilaterala konventioner och avtal som en eller flera medlemsstater har tillträtt när denna förordning antas och som gällerfrågorsomreglerasidennaförordning,utanattdettapåver- kar medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 307 i fördraget.

2.Utan hinder av punkt 1 och utan att det påverkar tillämp- ningen av punkt 3 ska denna förordning ha företräde i förbindel- serna mellan medlemsstaterna framför konventioner som avser frågorsomreglerasidennaförordningochsommedlemsstaterna är parter i.

3.Dennaförordningskaintehindratillämpningenavkonven- tionen av den 23 mars 1962 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge angående indrivning av underhållsbidrag för medlemsstater som är bundna av konventionen med hänsyn till att den konventionen, när det gäller domars erkännande, verk- ställbarhet och verkställighet, tillhandahåller

a)enklareochsnabbareförfarandenförverkställighetavdomar om underhållsbidrag,

b)rättshjälp som är förmånligare än den som föreskrivs i kapi- tel V i denna förordning.

Svaranden får dock inte på grund av tillämpningen av den kon- ventionen berövas det skydd som erbjuds enligt artiklarna 19 och 21 i denna förordning.

Artikel 70

Information som gjorts tillgänglig för allmänheten

Medlemsstaternaskainomramenfördeteuropeiskarättsliganät- verk på privaträttens område som inrättats i enlighet med beslut 2001/470/EGlämnaföljandeinformationisyfteattgöradentill- gänglig för allmänheten:

a)En beskrivning av nationella lagar och förfaranden rörande underhållsskyldighet.

b)En beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 51.

c)En beskrivning av hur faktisk möjlighet till rättslig prövning enligt artikel 44 säkerställs.

d)Enbeskrivningavnationellareglerochförfarandenförverk- ställighet,inklusiveinformationomeventuellabegränsningar i fråga om verkställighet, särskilt regler till skydd för den underhållsskyldige och preskriptionsfrister.

Medlemsstaterna ska ständigt hålla denna information aktuell.

Artikel 71

Information om kontaktuppgifter och språk

1. Senast den 18 september 2010 ska medlemsstaterna med- dela kommissionen

a)namn och kontaktuppgifter för de domstolar eller myndig- hetersomharbehörighetattbehandlaansökningaromverk- ställbarhetsförklaring i enlighet med artikel 27.1 och överklaganden av beslut med anledning av sådana ansök- ningar i enlighet med artikel 32.2,

b)de förfaranden för överklaganden som avses i artikel 33,

c)omprövningsförfaranden för tillämpning av artikel 19 samt namn och kontaktuppgifter för behöriga domstolar,

d)namn och kontaktuppgifter för centralmyndigheter och, i förekommande fall, omfattningen av deras uppgifter, i enlig- het med artikel 49.3,

e)namn och kontaktuppgifter för offentliga organ eller andra organoch,iförekommandefall,omfattningenavderasupp- gifter, i enlighet med artikel 51.3,

f)namn och kontaktuppgifter för de myndigheter som har behörighet i fråga om verkställighet för tillämpningen av artikel 21,

g)vilkaspråksomgodtasföröversättningavdehandlingarsom avses i artiklarna 20, 28 och 40,

h)vilka språk som godtas av centralmyndigheter för kommu- nikation med andra centralmyndigheter enligt artikel 59.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om senare änd- ringar av denna information.

2. Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de uppgifter som meddelats enligt punkt 1, med undantag av adresser och andra kontaktuppgifter för de domsto- lar och myndigheter som avses i leden a, c och f.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/21

 

 

 

 

3. Kommissionen ska på lämpligt sätt göra den information som meddelats enligt punkt 1 tillgänglig för allmänheten, fram- för allt genom det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område som inrättades enligt beslut 2001/470/EG.

Artikel 72

Ändring av formulären

Varje ändring av de formulär som föreskrivs i denna förordning ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 73.3.

Artikel 73

Kommittéförfarande

1.Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrätta- des enligt artikel 70 i förordning (EG) nr 2201/2003.

2.När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Artikel 74

Översynsklausul

Senastfemårefterdetienlighetmedartikel76tredjestycketfast- ställda tillämpningsdatumet ska kommissionen för Europaparla- mentet,rådetochEuropeiskaekonomiskaochsocialakommittén lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning som ska innehålla en utvärdering av de praktiska erfarenheterna fråndetadministrativasamarbetetmellancentralmyndighetersär- skiltbeträffandedessamyndigheterstillgångtilldeuppgiftersom innehasavoffentligamyndigheterochförvaltningarochenutvär- dering av hur det förfarande som ska tillämpas på erkännande, verkställbarhetsförklaringellerverkställighetavdomarsommed- delats i en medlemsstat som inte är bunden av 2007 års Haag- protokoll har fungerat. Rapporten ska vid behov åtföljas av ändringsförslag.

Artikel 75

Övergångsbestämmelser

1.Om inte annat följer av punkterna 2 och 3 ska bestämmel- sernaidennaförordningendasttillämpaspåförfarandensomhar inletts, förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts och på officiella handlingar som fastställts efter det att förord- ningen började tillämpas.

2.Kapitel IV avsnitt 2 och 3 ska tillämpas

a)på domar som meddelats i medlemsstaterna före den dag då dennaförordningbörjartillämpas,närerkännandeochverk- ställighetsförklaring begärs efter den dagen,

b)på domar som meddelas efter den dag då denna förordning börjar tillämpas till följd av förfaranden som inletts före den dagen,idenutsträckningsomdessadomarifrågaomerkän- nande och verkställighet omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 44/2001.

Förordning (EG) nr 44/2001 ska vara fortsatt tillämplig på förfa- randen för erkännande och verkställighet som pågår den dag denna förordning börjar tillämpas.

Första och andra stycket ska även tillämpas på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts och på officiella hand- lingar som fastställts i medlemsstaterna.

3. KapitelVIIomsamarbetemellancentralmyndigheterskatil- lämpas på framställningar och ansökningar som centralmyndig- heten tar emot från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas.

Artikel 76

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 2.2, 47.3, 71, 72 och 73 ska tillämpas från och med den 18 september 2010.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 18 juni 2011, med undantag för de bestämmelser som avses i andra stycket, underförutsättningatt2007årsHaagprotokolltillämpasigemen- skapen vid den tidpunkten. I annat fall ska denna förordning til- lämpas från och med dagen för tillämpningen av det protokollet i gemenskapen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008.

På rådets vägnar

M. BARNIER

Ordförande

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

BILAGA I

UTDRAG UR EN DOM/FÖRLIKNING INFÖR DOMSTOL OM UNDERHÅLLSSKYLDIGHET SOM INTE ÄR FÖREMÅL FÖR ETT FÖRFARANDE FÖR ERKÄNNANDE OCH EN VERKSTÄLLBARHETSFÖRKLARING

(artiklarna 20 och 48 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1))

VIKTIGT

Ska utfärdas av ursprungsdomstolen

Ska utfärdas endast om domen eller förlikningen inför domstol är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten

Endast sådana uppgifter ska uppges som anges i domen eller förlikningen inför domstol eller som ursprungsdomstolen underrättats om

1.

Handlingens art:

 

 

Dom

Förlikning inför domstol

 

Datum och referensnummer:

...................................................................................................

Domen eller förlikningen inför domstol ska erkännas och vara verkställbar i en annan medlemsstat utan att det finns någon möjlighet att invända mot erkännandet och utan att det krävs en verkställbarhetsförklaring (artiklarna 17 och 48 i förordning (EG) nr 4/2009).

2.Ursprungsdomstol

2.1

Namn: .............................................................................................................................

2.2

Adress:

2.2.1Gatuadress eller postbox:

2.2.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

2.2.3Medlemsstat .......................................................................................................

 

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

 

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

 

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

 

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Telefon, fax, e-postadress:

......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kärande (*) (**)

3.1Person A

3.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

(1) EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

(*) Om parterna inte anges som kärande eller svarande i domen/förlikningen inför domstol, ange endera part som kärande respektive sva- rande.

(**) Bifoga en kompletterande sida om domen eller förlikningen inför domstol avser mer än tre kärande eller tre svarande.

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

Bilaga 1

10.1.2009

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/23

SV

 

 

 

3.1.3 ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

 

3.1.4

Adress:

 

 

3.1.4.1Gatuadress eller postbox:

3.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.1.5

Har fått

 

3.1.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

3.1.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

3.1.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

3.2Person B

3.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.2.4Adress:

3.2.4.1Gatuadress eller postbox:

3.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.2.5

Har fått

 

3.2.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

3.2.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

3.2.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

3.3Person C

3.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.3.4Adress:

3.3.4.1Gatuadress eller postbox:

3.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.3.5

Har fått

 

3.3.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

3.3.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

3.3.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

4.Svarande (*) (**)

4.1Person A

4.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.1.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.1.4Adress:

4.1.4.1Gatuadress eller postbox:

4.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

(*) Om parterna inte anges som kärande eller svarande i domen/förlikningen inför domstol, ange endera part som kärande respektive sva- rande.

(**) Bifoga en kompletterande sida om domen eller förlikningen inför domstol avser mer än tre kärande eller tre svarande.

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

10.1.2009

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/25

 

SV

 

 

 

 

 

 

4.1.5

 

Har fått

 

 

4.1.5.1

rättshjälp:

 

 

 

 

 

Ja

Nej

 

4.1.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

 

 

Ja

Nej

 

4.1.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

 

 

 

Ja

Nej

 

4.2Person B

4.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.2.4Adress:

4.2.4.1Gatuadress eller postbox:

4.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.2.5

Har fått

 

4.2.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

4.2.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

4.2.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

4.3Person C

4.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

4.3.4Adress:

4.3.4.1Gatuadress eller postbox:

4.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.3.5

Har fått:

4.3.5.1 rättshjälp:

Ja

Nej

4.3.5.2 befrielse från avgifter och kostnader:

Ja

Nej

4.3.5.3 ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

Ja

Nej

5.Innehållet i domen/förlikningen inför domstol

5.1

Valuta

 

 

 

 

 

 

euro (EUR)

bulgarisk lev (BGN)

tjeckisk krona (CZK)

estnisk krona (EEK)

 

ungersk forint (HUF)

litauisk litas (LTL)

lettisk lats (LVL)

polsk zloty (PLN)

 

rumänsk leu (RON)

svensk krona (SEK)

annan (ange ISO-kod):

5.2Underhållsbidrag (*)

5.2.1

Underhållsbidrag A

 

5.2.1.1

Underhållsbidraget ska betalas

 

 

av .........................................................................................................

(namn och förnamn)

 

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

 

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

 

............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.1.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

 

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

 

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

(*) Bifoga en kompletterande sida om domen eller förlikningen inför domstol avser fler än tre underhållskrav.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/27

 

 

 

 

5.2.1.3 Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

Förfallodatum

Belopp

(dd/mm/åååå)

5.2.1.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

 

En gång i veckan

 

 

En gång i månaden

 

 

Annat (ange periodicitet)

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse): ................................................

 

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

......................................................................................................................................

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.1.6 Ränta (om ränta anges i domen/förlikningen inför domstol)

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.1.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

5.2.2Underhållsbidrag B

5.2.2.1 Underhållsbidraget ska betalas

av

......................................................................................................... (namn och förnamn)

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.2.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.2.3

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

Förfallodatum

Belopp

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

 

En gång i veckan

 

 

En gång i månaden

 

 

Annat (ange periodicitet): ............................................................................................

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen: ..............

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/29

 

 

 

 

5.2.2.6 Ränta (om ränta anges i domen/förlikningen inför domstol)

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.2.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3Underhållsbidrag C

5.2.3.1 Underhållsbidraget ska betalas

av

......................................................................................................... (namn och förnamn)

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.3.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.3.3

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

Förfallodatum

Belopp

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet)

Belopp: ............................................................................................................................

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

 

 

 

L 7/30

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

 

......................................................................................................................................

 

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen: ..............

 

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.3.5

Retroaktivt belopp

 

 

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

 

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3.6 Ränta (om ränta anges i domen/förlikningen inför domstol)

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.3.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.3Avgifter och kostnader

I domen/förlikningen inför domstol föreskrivs att

 

.............................................................................................................

(för- och efternamn)

 

är betalningsskyldig för beloppet ..............................................................................................

 

 

till .........................................................................................................

(för- och efternamn)

 

 

Om ytterligare blad tillfogats, ange antal sidor: ...............................................................................

 

Ort:

.................................................... Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Ursprungsdomstolens namnteckning och/eller stämpel:

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/31

 

 

 

 

BILAGA II

UTDRAG UR DOM/FÖRLIKNING INFÖR DOMSTOL OM UNDERHÅLLSSKYLDIGHET SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ETT FÖRFARANDE FÖR ERKÄNNANDE OCH EN VERKSTÄLLBARHETSFÖRKLARING

(artiklarna 28 och 75.2 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1))

VIKTIGT

Ska utfärdas av ursprungsdomstolen

Ska utfärdas endast om domen eller förlikningen inför domstol är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten

Endast sådana uppgifter ska uppges som anges i domen eller förlikningen inför domstol eller som ursprungsdomstolen underrättats om

1.

Handlingens art:

 

 

Dom

Förlikning inför domstol

 

Datum och referensnummer:

...................................................................................................

2.Ursprungsdomstol

2.1

Namn: .............................................................................................................................

2.2

Adress:

2.2.1Gatuadress eller postbox:

2.2.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

2.2.3Medlemsstat .......................................................................................................

 

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

 

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Telefon/Fax/E-postadress:

.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kärande (*) (**)

3.1Person A

3.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

(1) EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

(*) Om parterna inte anges som kärande eller svarande i domen/förlikningen inför domstol, ange endera part som kärande respektive sva- rande.

(**) Bifoga en kompletterande sida om domen eller förlikningen inför domstol avser mer än tre kärande eller tre svarande.

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

Bilaga 1

L 7/32

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

SV

 

 

 

3.1.3 ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

 

3.1.4

Adress:

 

 

3.1.4.1Gatuadress eller postbox:

3.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.1.5

Har fått

 

3.1.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

3.1.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

3.1.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

3.2Person B

3.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.2.4Adress:

3.2.4.1Gatuadress eller postbox:

3.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.2.5

Har fått

 

3.2.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

3.2.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

3.2.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/33

 

 

 

 

3.3Person C

3.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.3.4Adress:

3.3.4.1Gatuadress eller postbox:

3.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.3.5

Har fått

 

3.3.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

3.3.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

3.3.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

4.Svarande (*) (**)

4.1Person A

4.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.1.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.1.4Adress:

4.1.4.1Gatuadress eller postbox:

4.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

(*) Om parterna inte anges som kärande eller svarande i domen/förlikningen inför domstol, ange endera part som kärande respektive sva- rande.

(**) Bifoga en kompletterande sida om domen eller förlikningen inför domstol avser mer än tre kärande eller tre svarande.

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

 

 

 

L 7/34

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

 

4.1.5

 

Har fått

 

 

4.1.5.1

rättshjälp:

 

 

 

 

 

Ja

Nej

 

4.1.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

 

 

Ja

Nej

 

4.1.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

 

 

Ja

Nej

 

4.2Person B

4.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.2.4Adress:

4.2.4.1Gatuadress eller postbox:

4.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.2.5

Har fått

 

4.2.5.1

rättshjälp:

 

 

Ja

Nej

4.2.5.2

befrielse från avgifter och kostnader:

 

 

Ja

Nej

4.2.5.3

ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

4.3Person C

4.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/35

 

 

 

 

4.3.4Adress:

4.3.4.1Gatuadress eller postbox:

4.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.3.5

Har fått:

4.3.5.1 rättshjälp:

Ja

Nej

4.3.5.2 befrielse från avgifter och kostnader:

Ja

Nej

4.3.5.3 ett kostnadsfritt förfarande inför en administrativ myndighet som anges i bilaga X till förordning (EG) nr 4/2009:

Ja

Nej

5.Innehållet i domen/förlikningen inför domstol

5.1

Valuta

 

 

 

 

 

 

euro (EUR)

bulgarisk lev (BGN)

tjeckisk krona (CZK)

estnisk krona (EEK)

 

ungersk forint (HUF)

litauisk litas (LTL)

lettisk lats (LVL)

polsk zloty (PLN)

 

rumänsk leu (RON)

svensk krona (SEK)

annan (ange ISO-kod): ...............................................

5.2Underhållsbidrag (*)

5.2.1

Underhållsbidrag A

 

5.2.1.1

Underhållsbidraget ska betalas

 

 

av .........................................................................................................

(namn och förnamn)

 

till..........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

 

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

 

............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.1.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

 

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

 

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

(*) Bifoga en kompletterande sida om domen eller förlikningen inför domstol avser fler än tre underhållskrav.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

5.2.1.3 Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

Förfallodatum

Belopp

(dd/mm/åååå)

5.2.1.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet) .............................................................................................

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

......................................................................................................................................

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

......................................................................................................................................

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

5.2.1.6

Ränta (om ränta anges i domen/förlikningen inför domstol)

 

 

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

 

 

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.1.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/37

 

 

 

 

5.2.2Underhållsbidrag B

5.2.2.1 Underhållsbidraget ska betalas

 

av

.........................................................................................................

 

(namn och förnamn)

till......................................................................................................

 

 

(namn och förnamn på

den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

 

 

.....................................................

Person för vilken underhållsbidraget är avsett: (namn och förnamn)

5.2.2.2

 

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

 

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.2.3

 

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfallodatum

 

Belopp

 

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

 

En gång i veckan

 

 

En gång i månaden

 

 

Annat (ange periodicitet)

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

......................................................................................................................................

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/38

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

5.2.2.6 Ränta (om ränta anges i domen/förlikningen inför domstol)

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.2.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3Underhållsbidrag C

5.2.3.1 Underhållsbidraget ska betalas

av

......................................................................................................... (namn och förnamn)

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

.............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.3.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.3.3

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

Förfallodatum

Belopp

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet)

Belopp: ............................................................................................................................

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

 

Bilaga 1

10.1.2009

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/39

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

 

......................................................................................................................................

 

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen: ..............

 

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.3.5

Retroaktivt belopp

 

 

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

 

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3.6 Ränta (om ränta anges i domen/förlikningen inför domstol)

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.3.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.3Avgifter och kostnader

I domen/förlikningen inför domstol föreskrivs att

 

.............................................................................................................

(för- och efternamn)

 

är betalningsskyldig för beloppet...............................................................................................

 

 

till .........................................................................................................

(för- och efternamn)

 

 

Om ytterligare blad tillfogats, ange antal sidor: ...............................................................................

 

Ort:

.................................................... Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Ursprungsdomstolens namnteckning och/eller stämpel:

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

BILAGA III

UTDRAG UR EN OFFICIELL HANDLING OM UNDERHÅLLSSKYLDIGHET SOM INTE ÄR FÖREMÅL FÖR ETT FÖRFARANDE FÖR ERKÄNNANDE OCH EN VERKSTÄLLBARHETSFÖRKLARING

(artikel 48 i rådets förordning (EG) nr xx/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1))

VIKTIGT

Ska utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten

Ska utfärdas endast om den officiella handlingen är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten

Endast sådana uppgifter ska uppges som anges i den officiella handlingen eller som den behöriga myndigheten underrättats om

1. Den officiella handlingens datum och referensnummer: ..............................................................

Den officiella handlingen ska erkännas och vara verkställbar i en annan medlemsstat utan att det finns någonmöjlighetattinvändamoterkännandetochutanattdetkrävsenverkställbarhetsförklaring(arti- kel 48 i förordning (EG) nr 4/2009).

2.Den officiella handlingens art

2.1

Handlingen upprättad eller registrerad den: ...........................................................

(dd/mm/åååå)

 

Avtalet ingånget eller bestyrkt den: .....................................................................

(dd/mm/åååå)

2.2Behörig myndighet:

2.2.1

Namn: .............................................................................................................................

2.2.2

Adress:

2.2.2.1Gatuadress eller postbox:

2.2.2.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

2.2.2.3Medlemsstat .......................................................................................................

 

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

 

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Telefon/Fax/E-postadress:

.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Underhållsberättigad (*)

3.1Person A

3.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

(1) OJ L 7, 10.1.2009, p. 1

(*) Bifoga en kompletterande sida om den officiella handlingen avser mer än tre underhållsberättigade eller tre underhållsskyldiga.

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

Bilaga 1

10.1.2009

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/41

SV

 

 

 

3.1.3 ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

 

3.1.4

Adress:

 

 

3.1.4.1Gatuadress eller postbox:

3.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.2Person B

3.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.2.4Adress:

3.2.4.1Gatuadress eller postbox:

3.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.3Person C

3.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.3.4Adress:

3.3.4.1Gatuadress eller postbox:

3.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.Underhållsskyldig (*)

4.1Person A

4.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.1.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.1.4Adress:

4.1.4.1Gatuadress eller postbox:

4.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

(*) Bifoga en kompletterande sida om den officiella handlingen avser mer än tre underhållsberättigade eller tre underhållsskyldiga.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/42

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

4.2Person B

4.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.2.4Adress:

4.2.4.1Gatuadress eller postbox:

4.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.3Person C

4.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.3.4Adress:

4.3.4.1Gatuadress eller postbox:

4.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

5.Den officiella handlingens innehåll

5.1

Valuta

 

 

 

 

 

 

euro (EUR)

bulgarisk lev (BGN)

tjeckisk krona (CZK)

estnisk krona (EEK)

 

ungersk forint (HUF)

litauisk litas (LTL)

lettisk lats (LVL)

polsk zloty (PLN)

 

rumänsk leu (RON)

svensk krona (SEK)

annan (ange ISO-kod): ................................................

5.2Underhållsbidrag (*)

5.2.1

Underhållsbidrag A

 

5.2.1.1

Underhållsbidraget ska betalas

 

 

av .........................................................................................................

(namn och förnamn)

 

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

 

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

 

(namn och förnamn)

 

5.2.1.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

 

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

 

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

(*) Bifoga en kompletterande sida om den officiella handlingen avser fler än tre underhållskrav.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/43

 

 

 

 

5.2.1.3 Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

Förfallodatum

Belopp

(dd/mm/åååå)

5.2.1.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet)

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

......................................................................................................................................

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

......................................................................................................................................

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

5.2.1.6

Ränta (om ränta anges i den officiella handlingen)

 

 

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

 

 

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.1.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/44

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

5.2.2Underhållsbidrag B

5.2.2.1 Underhållsbidraget ska betalas

 

 

av

.........................................................................................................

 

(namn och förnamn)

 

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

......................................................................................................................................

 

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

 

 

............................................................................................................

 

 

(namn och förnamn)

5.2.2.2

 

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

 

 

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

 

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.2.3

 

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfallodatum

 

Belopp

 

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet) .............................................................................................

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

......................................................................................................................................

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

......................................................................................................................................

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

Bilaga 1

10.1.2009

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/45

 

SV

 

 

 

 

5.2.2.6

 

Ränta (om ränta anges i den officiella handlingen)

 

 

 

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

 

 

 

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.2.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3Underhållsbidrag C

5.2.3.1 Underhållsbidraget ska betalas

 

av

.........................................................................................................

 

(namn och förnamn)

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

 

 

............................................................................................................

 

 

(namn och förnamn)

5.2.3.2

 

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

 

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.3.3

 

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

 

 

 

Förfallodatum

 

Belopp

 

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet) .............................................................................................

Belopp: ............................................................................................................................

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

 

 

 

L 7/46

 

SV

 

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

 

......................................................................................................................................

 

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.3.5

Retroaktivt belopp

 

 

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

 

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

 

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

 

 

 

 

......................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................

5.2.3.6

Ränta (om ränta anges i den officiella handlingen)

 

 

 

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

 

 

 

Ränta löper från och med: .....................................................................................

 

(dd/mm/åååå)

5.2.3.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.3Kostnader

I den officiella handlingen föreskrivs att

 

.............................................................................................................

(för- och efternamn)

 

är betalningsskyldig för beloppet...............................................................................................

 

 

till..........................................................................................................

(för- och efternamn)

 

 

Om ytterligare blad tillfogats, ange antal sidor: ...............................................................................

 

Ort:

.................................................... Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Ursprungsdomstolens namnteckning och/eller stämpel:

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/47

 

 

 

 

BILAGA IV

UTDRAG UR EN OFFICIELL HANDLING OM UNDERHÅLLSSKYLDIGHET SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ETT FÖRFARANDE FÖR ERKÄNNANDE OCH EN VERKSTÄLLBARHETSFÖRKLARING

(artiklarna 48 och 75.2 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1))

VIKTIGT

Ska utfärdas av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten

Ska utfärdas endast om den officiella handlingen är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten

Endast sådana uppgifter ska uppges som anges i den officiella handlingen eller som den behöriga myndigheten underrättats om

1.

Den officiella handlingens datum och referensnummer:

..............................................................

2.

Den officiella handlingens art

 

2.1

Handlingen upprättad eller registrerad den: ...........................................................

(dd/mm/åååå)

 

Avtalet ingånget eller bestyrkt den: .....................................................................

(dd/mm/åååå)

2.2Behörig myndighet

2.2.1

Namn: .............................................................................................................................

2.2.2

Adress: ............................................................................................................................

2.2.2.1Gatuadress eller postbox:

2.2.2.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

2.2.2.3Medlemsstat .......................................................................................................

 

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

 

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Telefon/Fax/E-postadress:

.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Underhållsberättigad (*)

3.1Person A

3.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

(1) EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

(*) Bifoga en kompletterande sida om den officiella handlingen avser mer än tre underhållsberättigade eller tre underhållsskyldiga.

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

Bilaga 1

L 7/48

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

SV

 

 

 

3.1.3 ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

 

3.1.4

Adress:

 

 

3.1.4.1Gatuadress eller postbox:

3.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.2Person B

3.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.2.4Adress:

3.2.4.1Gatuadress eller postbox:

3.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

3.3Person C

3.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

3.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

3.3.4Adress:

3.3.4.1Gatuadress eller postbox:

3.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

3.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.Underhållsskyldig (*)

4.1Person A

4.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.1.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.1.4Adress:

4.1.4.1Gatuadress eller postbox:

4.1.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.1.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

(*) Bifoga en kompletterande sida om den officiella handlingen avser mer än tre underhållsberättigade eller tre underhållsskyldiga.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/49

 

 

 

 

4.2Person B

4.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.2.4Adress:

4.2.4.1Gatuadress eller postbox:

4.2.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.2.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

4.3Person C

4.3.1För- och efternamn: .............................................................................................................

4.3.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .................................................................................

4.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer: ..................................................................................

4.3.4Adress:

4.3.4.1Gatuadress eller postbox:

4.3.4.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

4.3.4.3Land: .....................................................................................................................................................................................................................................

5.Den officiella handlingens innehåll

5.1

Valuta

 

 

 

 

 

 

euro (EUR)

bulgarisk lev (BGN)

tjeckisk krona (CZK)

estnisk krona (EEK)

 

ungersk forint (HUF)

litauisk litas (LTL)

lettisk lats (LVL)

polsk zloty (PLN)

 

rumänsk leu (RON)

svensk krona (SEK)

annan (ange ISO-kod): ...............................................

5.2Underhållsbidrag (*)

5.2.1

Underhållsbidrag A

 

5.2.1.1

Underhållsbidraget ska betalas

 

 

av .........................................................................................................

(namn och förnamn)

 

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

 

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

 

............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.1.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

 

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

 

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

(*) Bifoga en kompletterande sida om den officiella handlingen avser fler än tre underhållskrav.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/50

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

5.2.1.3 Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

Förfallodatum

Belopp

(dd/mm/åååå)

5.2.1.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet) .............................................................................................

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

......................................................................................................................................

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

......................................................................................................................................

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.1.6 Ränta (om ränta anges i den officiella handlingen)

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

......................................................................................................................................

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.1.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.1.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/51

 

 

 

 

5.2.2Underhållsbidrag B

5.2.2.1 Underhållsbidraget ska betalas

av

......................................................................................................... (namn och förnamn)

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.2.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.2.3

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

Förfallodatum

Belopp

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

 

En gång i veckan

 

 

En gång i månaden

 

 

Annat (ange periodicitet) .............................................................................................

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

 

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

......................................................................................................................................

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.5

Retroaktivt belopp

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

 

 

 

L 7/52

 

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

5.2.2.6

 

Ränta (om ränta anges i den officiella handlingen)

 

 

 

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

 

 

 

Ränta löper från och med: .....................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.2.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.2.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3Underhållsbidrag C

5.2.3.1 Underhållsbidraget ska betalas

av

......................................................................................................... (namn och förnamn)

till .........................................

(namn och förnamn på den person till vilken beloppet faktiskt ska betalas)

Person för vilken underhållsbidraget är avsett:

............................................................................................................

(namn och förnamn)

5.2.3.2

Belopp som ska betalas vid ett enda tillfälle

I förekommande fall, period som omfattas:

 

......................................................................................................................................

(datum (dd/mm/åååå)-datum (dd/mm/åååå) eller händelse)

 

Förfallodatum: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Belopp: ............................................................................................................................

 

5.2.3.3

Belopp som ska betalas vid flera tillfällen

 

 

 

 

 

Förfallodatum

Belopp

 

(dd/mm/åååå)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4

Belopp som ska betalas periodiskt

 

En gång i veckan

 

En gång i månaden

 

Annat (ange periodicitet)

Belopp: ............................................................................................................................

 

Från och med: ...................................................................................................

(dd/mm/åååå)

Förfallodag/datum: ..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

 

Bilaga 1

10.1.2009

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/53

 

SV

 

 

 

 

 

 

 

I förekommande fall fram till och med (dd/mm/åååå eller händelse)

 

 

 

......................................................................................................................................

 

 

Om underhållsbidraget indexeras, ange den beräkningsmetod som ligger till grund för indexeringen:

 

 

......................................................................................................................................

 

 

Indexeringen gäller från och med: ............................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.3.5

Retroaktivt belopp

 

 

 

 

Period som omfattas: ........................................................................

 

((dd/mm/åååå)-(dd/mm/åååå))

 

 

Belopp: ............................................................................................................................

 

 

 

 

Betalningsformer: ................................................................................................................

 

 

 

 

......................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................

5.2.3.6

Ränta (om ränta anges i den officiella handlingen)

 

 

 

Om ränta räknas på underhållsbidraget, ange räntesatsen: .................................................................

 

 

 

Ränta löper från och med: .....................................................................................

 

(dd/mm/åååå)

5.2.3.7 Betalning in natura (ange närmare): ......................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.2.3.8 Annan betalningsform (ange närmare): ..................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5.3Kostnader

I den officiella handlingen föreskrivs att

 

.............................................................................................................

(för- och efternamn)

 

är betalningsskyldig för beloppet...............................................................................................

 

 

till..........................................................................................................

(för- och efternamn)

 

 

Om ytterligare blad tillfogats, ange antal sidor: ...............................................................................

 

Ort:

.................................................... Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Ursprungsdomstolens namnteckning och/eller stämpel:

 

...........................................................................................................................................

 

 

 

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/54

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

BILAGA V

FRAMSTÄLLAN OM SÄRSKILDA ÅTGÄRDER

(artikel 53 i rådets förordning nr (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1))

DEL A: Ifylls av den begärande centralmyndigheten

1.Begärande centralmyndighet

1.1

Namn: .............................................................................................................................

1.2

Adress:

1.2.1Gatuadress eller postbox:

1.2.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

1.2.3Medlemsstat .......................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3Telefon: ...........................................................................................................................

1.4Fax .................................................................................................................................

1.5E-postadress: .....................................................................................................................

1.6Referensnummer: ................................................................................................................

1.7Person som ansvarar för bevakningen av ansökan:

1.7.1För- och efternamn:

1.7.2Telefon: ...........................................................................................................................

1.7.3E-postadress: ..................................................................................................................................................................................................................................

2.Anmodad centralmyndighet

2.1

Namn: .............................................................................................................................

2.2

Adress:

2.2.1Gatuadress eller postbox:

2.2.2Ort och postnummer: ...........................................................................................................

2.2.3Medlemsstat .......................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/55

 

 

 

 

3.Framställan

3.1Den begärda särskilda åtgärden syftar till att

3.1.1 bidra till lokaliseringen av den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade (se punkterna 3.3 och 3.4)

3.1.2 underlättasökandetavinformationomdenunderhållsskyldigesellerdenunderhållsberättigadesinkomstereller tillgångar (se punkterna 3.3 och 3.4)

3.1.3 underlätta sökandet efter skriftligt bevis eller annat bevis

3.1.4 vara behjälplig med att fastställa föräldraskap

3.1.5 inleda eller underlätta inledandet av förfaranden för att utverka eventuella nödvändiga interimistiska åtgärder av territoriellt slag

3.1.6 underlätta delgivningen av handlingar

3.2Motivation för framställan:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3.3Den begärda informationen gäller

3.3.1 följande underhållsskyldige

3.3.1.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.3.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) (*): ................................................................................................

3.3.1.3Senast kända adress: .............................................................................................................

3.3.1.4ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (*): ...............................................................................

3.3.1.5Andra upplysningar som kan vara av intresse (**):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3.3.2 följande underhållsberättigade

3.3.2.1För- och efternamn: .............................................................................................................

3.3.2.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) (*): ................................................................................................

3.3.2.3Senast kända adress: .............................................................................................................

3.3.2.4ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (*): ...............................................................................

3.3.2.5Andra upplysningar som kan vara av intresse (**):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(*) Om tillgängligt.

(**) T.ex. namn på en tidigare arbetsgivare, adress till familjemedlemmar, uppgifter om ett fordon eller en fastighet som personen i fråga antas äga.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/56

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

3.4Begärd information

3.4.1 Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades aktuella adress

3.4.2 Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades inkomst

3.4.3 Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades tillgångar

Den underhållsberättigade har lagt fram en kopia av en dom, av en förlikning inför domstol eller av en officiell handling tillsammans med tillhörande formulär

Ja

Nej

Meddelandet till den berörda personen riskerar att äventyra inkasserandet av underhållet (artikel 63.2 i för- ordning (EG) nr 4/2009).

Ort: ....................................................

Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Namn och namnteckning på den behöriga tjänstemannen vid den begärande centralmyndigheten:

...........................................................................................................................................

DEL B: Ifylls av den anmodade centralmyndigheten

4. Den anmodade centralmyndighetens referensnummer: ...............................................................

5. Person som ansvarar för bevakningen av framställan

5.1För- och efternamn:

5.2Telefon: ...........................................................................................................................

5.3Fax .................................................................................................................................

5.4E-postadress: ..................................................................................................................................................................................................................................

6.Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/57

 

 

 

 

7.Insamlad information

7.1Utan åberopande av artiklarna 61, 62 och 63 i förordning (EG) nr 4/2009:

7.1.1Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades adress:

Nej

Ja (specificera)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

7.1.2Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades inkomst:

Nej

Ja (specificera)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

7.1.3Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades tillgångar:

Nej

Ja (specificera)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

7.2Med tillämpning av artiklarna 61, 62 och 63 i förordning (EG) nr 4/2009:

7.2.1Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades adress:

Nej

Ja (specificera)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

7.2.2Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades inkomst:

Nej

Ja

7.2.3Den underhållsskyldiges/underhållsberättigades tillgångar:

Nej

Ja

VIKTIGT

(vid tillämpning av artiklarna 61, 62 och 63 i förordning (EG) nr 4/2009)

Med undantag för uppgifter om huruvida det finns en adress, inkomster eller tillgångar i den anmodade medlemsstaten eller inte, får de uppgifter som avses i artikel 61.1 inte lämnas till den person som har ansökt hos den begärande centralmyndigheten, med förbehåll för tillämpningen av förfaranderegler inför en domstol (artikel 62.2 i förordning (EG) nr 4/2009).

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/58

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

8.Den begärda informationen kan inte lämnas

Den anmodade centralmyndigheten kan inte tillhandahålla den begärda informationen av följande skäl:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Ort: ....................................................

Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Namn och namnteckning på den behöriga tjänstemannen vid den anmodade centralmyndigheten:

...........................................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/59

 

 

 

 

BILAGA VI

ANSÖKNINGSFORMULÄR FÖR ERKÄNNANDE, VERKSTÄLLBARHETSFÖRKLARING ELLER

VERKSTÄLLIGHET AV EN DOM OM UNDERHÅLLSSKYLDIGHET

(artiklarna 56 och 57 i rådets förordning nr (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1))

DEL A: Ifylls av den begärande centralmyndigheten

1.Ansökan

Ansökan om erkännande eller verkställbarhetsförklaring av en dom (artikel 56.1 a)

Ansökan om erkännande av en dom (artikel 56.2 a)

Ansökan om verkställighet av en dom som avkunnats eller erkänts i den anmodade medlemsstaten (artikel 56.1 b)

2.Begärande centralmyndighet

2.1

Namn: .........................................................................................................................

2.2

Adress:

2.2.1Gatuadress eller postbox:

2.2.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

2.2.3Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3Telefon: .......................................................................................................................

2.4Fax .............................................................................................................................

2.5E-postadress: ..................................................................................................................

2.6Referensnummer för denna ansökan: .....................................................................................

Begäran ska behandlas tillsammans med ansökan/ansökningarna med följande referensnummer:

2.7Person som ansvarar för bevakningen av ansökan:

2.7.1För- och efternamn:

2.7.2Telefon: .......................................................................................................................

2.7.3E-postadress: ...........................................................................................................................................................................................................................

(1) EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/60

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

3.Anmodad centralmyndighet

3.1

Namn: .........................................................................................................................

3.2

Adress:

3.2.1Gatuadress eller postbox:

3.2.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

3.2.3Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Handlingar som bifogas (*) ansökan när en dom meddelats i en medlemsstat

En kopia av domen/förlikningen inför domstol/den officiella handlingen

Ett utdrag ur domen/förlikningen inför domstol/den officiella handlingen på ett standardformulär enligt förlagan i bilaga I, bilaga II, bilaga III eller bilaga IV

En translitterering eller översättning av innehållet i standardformuläret enligt förlagan i bilaga I, bilaga II, bilaga III eller bilaga IV

I tillämpliga fall en kopia av domen om verkställbarhetsförklaring

En handling som anger fordringarnas belopp och när beräkningen gjordes

En handling som anger att den sökande har fått rättshjälp, eller kostnads- och avgiftsbefrielse

Ett dokument som anger att den sökande varit befriad från alla kostnader i samband med ett förfarande vid en administrativ myndighet och uppfyller de ekonomiska villkoren för att få rättshjälp eller kostnads- och avgiftsbefrielse

En handling som fastställer det offentliga organets rätt att kräva återbetalning för bidrag som har utbeta- lats till den underhållsberättigade och motiverar utbetalningen av dessa bidrag

Övriga handlingar (v.g. precisera) ....................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

5.Handlingar som bifogas (*) ansökan när en dom meddelats i en tredje stat

Domens fullständiga lydelse

Enavursprungsmedlemsstatensbehörigamyndighetupprättadsammanfattningav,ellerutdragur,domen

En handling som fastställer att domen är verkställbar i ursprungsmedlemsstaten och, om en administrativ myndighet har meddelat avgörandet, en handling som fastställer att kraven i artikel 19.3 i 2007 års Haag- konvention är uppfyllda

(*) Kryssa i tillämpliga rutor och numrera handlingarna i den ordning de bifogas.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/61

 

 

 

 

Om svaranden varken har varit närvarande eller företrädd vid förhandlingarna i ursprungsmedlemsstaten, en eller flera handlingar som intygar att svaranden vederbörligen har informerats om förhandlingen och har haft möjlighet att höras, respektive vederbörligen har informerats om domen och har haft möjlighet att bestrida eller överklaga den

En handling som fastställer fordringarna och anger när beräkningen gjordes

En handling med upplysningar till hjälp vid beräkningar i samband med ett beslut som innefattar auto- matisk indexomräkning

En handling som anger i vilken utsträckning den sökande har fått fri rättshjälp i ursprungsmedlemsstaten

Övriga handlingar (v.g. precisera) ....................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Sammanlagt antal handlingar som bifogas ansökningsformuläret:

........................................................

Ort: ....................................................

Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Namn och namnteckning på den behöriga tjänstemannen vid den begärande centralmyndigheten:

DEL B: Ifylls av den sökande eller, i förekommande fall, av den person eller myndighet som i den begärande medlemsstaten är befullmäktigad att fylla i formuläret på den sökandes vägnar

6.Ansökan

6.1 Ansökan om erkännande eller erkännande och verkställbarhetsförklaring av en dom

Ansökan grundar sig på:

6.1.1 Kapitel IV avsnitt 2 i förordning (EG) nr 4/2009

6.1.2 2007 års Haagkonvention

6.1.2.1

Ange grunden för erkännande och verkställighet enligt artikel 20 i 2007 års Haagkonvention: ..................

6.1.2.2

Svaranden har inställt sig eller företrätts vid förfarandena i ursprungsstaten:

 

Ja

Nej

6.1.3 Den anmodade medlemsstatens nationella lagstiftning

6.1.4 Annat (precisera): ........................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

6.2 Ansökan om verkställighet av en dom som avkunnats eller erkänts i den anmodade medlemsstaten

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/62

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

7.Dom

7.1Datum och referensnummer:

7.2Ursprungsdomstol: .........................................................................................................................................................................................................

8.Sökande

8.1Fysisk person:

8.1.1För- och efternamn: .........................................................................................................

8.1.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .............................................................................

8.1.3ID- eller socialförsäkringsnummer (*): .....................................................................................

8.1.4Nationalitet: ..................................................................................................................

8.1.5Yrke: ...........................................................................................................................

8.1.6Civilstånd: .....................................................................................................................

8.1.7Adress:

8.1.7.1

c/o ................................................................................................

(för- och efternamn) (**)

8.1.7.2Gatuadress eller postbox:

8.1.7.3Ort och postnummer: .......................................................................................................

8.1.7.4Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.8Telefon/E-postadress:

8.1.9Sökanden

8.1.9.1har fått rättshjälp i ursprungsmedlemsstaten:

Ja

Nej

8.1.9.2fått kostnads- och avgiftsbefrielse:

Ja

Nej

8.1.9.3varit befriad från kostnader i samband med förfarandet vid en administrativ myndighet enligt bilaga X till för- ordning (EG) nr 4/2009:

 

Ja

Nej

 

8.1.10

I förekommande fall, för- och efternamn samt adressuppgifter för den sökandes ombud (advokat

......): ......

..................................................................................................................................

(*) Om uppgiften finns att tillgå.

(**) I händelse av våld inom familjen (se artikel 57.3 i förordning (EG) nr 4/2009).

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/63

 

 

 

 

8.2Offentligt organ:

8.2.1

Namn: .........................................................................................................................

8.2.2

Adress:

8.2.2.1Gatuadress eller postbox:

8.2.2.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

8.2.2.3Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3Telefon/Fax/E-postadress: ...................................................................................................

8.2.4Organets rättsliga ombud (*):

..................................................................................................................................

8.2.5Person som ansvarar för bevakningen av begäran:

8.2.5.1För- och efternamn:

8.2.5.2Telefon: .......................................................................................................................

8.2.5.3Fax .............................................................................................................................

8.2.5.4E-postadress: ...........................................................................................................................................................................................................................

9.Svarande

9.1För- och efternamn: .........................................................................................................

9.2Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort (**): .........................................................................

9.3ID- eller socialförsäkringsnummer (**): ....................................................................................

9.4Nationalitet (**): ...............................................................................................................

9.5Yrke (**): .......................................................................................................................

9.6Civilstånd (**): .................................................................................................................

9.7Adress (**):

9.7.1Gatuadress eller postbox:

9.7.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

9.7.3Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Annan information som gör det möjligt att lokalisera svaranden:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(*) Om uppgiften är relevant.

(**) Om uppgifterna finns att tillgå.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/64

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

11.Person(er) som har rätt att få underhållsbidrag (*)

11.1 Personen är densamma som den sökande som anges i punkt 8

11.2 Personen är densamma som den svarande som anges i punkt 9

11.3

Sökanden

Svaranden

är det rättsliga ombud (**) som försvarar följande persons eller personers intressen:

11.3.1Person A

11.3.1.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

11.3.1.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

11.3.1.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (***):

11.3.1.4Nationalitet (***): ..............................................................................................................

11.3.1.5Yrke (***): ......................................................................................................................

11.3.1.6Civilstånd (***): .........................................................................................................................................................................................

11.3.2Person B

11.3.2.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

11.3.2.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

11.3.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (***):

11.3.2.4Nationalitet (***): ..............................................................................................................

11.3.2.5Yrke (***): ......................................................................................................................

11.3.2.6Civilstånd (***): .........................................................................................................................................................................................

11.3.3Person C

11.3.3.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

11.3.3.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

11.3.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (***):

11.3.3.4Nationalitet (***): ..............................................................................................................

11.3.3.5Yrke (***): ......................................................................................................................

11.3.3.6Civilstånd (***): .........................................................................................................................................................................................

12.Underhållsskyldig

12.1 Personen är densamma som den sökande som anges i punkt 8

12.2 Personen är densamma som den svarande som anges i punkt 9

12.3

Sökanden

Svaranden

 

är det rättsliga ombud (**) som försvarar följande persons intressen:

12.3.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

(*) Bifoga en kompletterande sida om det är fler än tre personer.

(**) T.ex. den person som utövar föräldraansvaret eller förmyndaren för en skyddad vuxen. (***) Om uppgifterna finns tillgängliga.

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

 

 

 

 

 

Bilaga 1

10.1.2009

 

 

 

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/65

 

SV

 

 

 

 

 

 

12.3.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

12.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (*):

12.3.4Nationalitet (*): ...............................................................................................................

12.3.5Yrke (*): ........................................................................................................................

12.3.6Civilstånd (*): ............................................................................................................................................................................................

13.Betalningsuppgifter om ansökan görs av den underhållsberättigade

13.1Betalning på elektronisk väg

13.1.1Bankens namn: ...............................................................................................................

13.1.2BIC eller annan relevant bankkod: .........................................................................................

13.1.3Kontohavarens namn och förnamn: .......................................................................................

13.1.4Internationellt bankkontonummer (IBAN): ...............................................................................

13.2Betalning med check

13.2.1Check utställd på: ............................................................................................................

13.2.2Checken ska sändas till:

13.2.2.1 För- och efternamn: .........................................................................................................

13.2.2.2 Adress:

13.2.2.2.1Gatuadress/postbox: .........................................................................................................

13.2.2.2.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

13.2.2.2.3Land: ..........................................................................................................................

14.Kompletterande upplysningar (i tillämpliga fall):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ort: ....................................................

Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Sökandens namnteckning: .........................................................................................................

 

 

och/eller, i tillämpliga fall:

 

 

Namn och namnteckning på den person från myndighet i den begärande medlemsstaten som har rätt att under- teckna formuläret på den sökandes vägnar:

...........................................................................................................................................

(*) Om uppgifterna finns att tillgå.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/66

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

BILAGA VII

ANSÖKNINGSFORMULÄR AVSEENDE ERHÅLLANDE ELLER ÄNDRING AV EN DOM OM

UNDERHÅLLSSKYLDIGHET

(artiklarna 56 och 57 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (1))

DEL A: Ifylls av den begärande centralmyndigheten

1.Ansökan

Ansökan om erhållande av en dom (artikel 56.1 c)

Ansökan om erhållande av en dom (artikel 56.1 d)

Ansökan om ändring av en dom (artikel 56.1 e)

Ansökan om ändring av en dom (artikel 56.1 f)

Ansökan om ändring av en dom (artikel 56.2 b)

Ansökan om ändring av en dom (artikel 56.2 c)

2.Begärande centralmyndighet

2.1

Namn: .........................................................................................................................

2.2

Adress:

2.2.1Gatuadress eller postbox:

2.2.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

2.2.3Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3Telefon: .......................................................................................................................

2.4Fax .............................................................................................................................

2.5E-postadress: ..................................................................................................................

2.6Referensnummer för denna begäran: ......................................................................................

Ansökan ska behandlas tillsammans med ansökan/ansökningarna med följande referensnummer:

2.7Person som ansvarar för bevakningen av ansökan:

2.7.1För- och efternamn:

2.7.2Telefon: .......................................................................................................................

2.7.3E-postadress: ...........................................................................................................................................................................................................................

(1) EUT L 7, 10.1.2009, s. 1.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/67

 

 

 

 

3.Anmodad centralmyndighet

3.1

Namn: .........................................................................................................................

3.2

Adress:

3.2.1Gatuadress eller postbox:

3.2.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

3.2.3Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Handlingar som, i tillämpliga fall, bifogas (*) ansökningen

Den anmodade medlemsstatens avgörande om att vägra erkännande eller förklaring om verkställbarhet

Kopia av den dom som ska ändras

Utdrag ur den dom som ska ändras

Handling(ar) som motiverar en förändring av inkomsterna eller annan förändring av omständigheterna

Personbevis eller motsvarande

Den underhållsskyldiges erkännande av föräldraskap

Handling(ar) som intygar föräldraskap

Beslut från behörig myndighet i fråga om föräldraskap

Resultat av genetiska prov

Adoptionshandling

Äktenskapsbevis eller intyg om motsvarande förhållande

Handling(ar) som intygar skilsmässa/hemskillnad

Handling(ar) som intygar att parterna bor tillsammans

Intyg om skolgång

Handling(ar) som intygar ekonomiska förhållanden

Övriga handlingar (v.g. specificera): .................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Sammanlagt antal handlingar som bifogas ansökningsformuläret:

........................................................

Ort: ....................................................

Datum: ....................................................

(dd/mm/åååå)

Namn och namnteckning på den behöriga tjänstemannen vid den begärande centralmyndigheten:

...........................................................................................................................................

(*) Kryssa i relevanta rutor och numrera handlingarna i den ordning de bifogas.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/68

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

DEL B: Ifylls av den sökande eller, i förekommande fall, av den person eller myndighet som i den begärande medlemsstaten är befullmäktigad att fylla i formuläret på den sökandes vägnar

5.Ansökan

5.1 Ansökan om erhållande av en dom

5.1.1 Föräldraskap har inte fastställts

5.1.2 Dom saknas

5.1.3 Erkännande och verkställbarhetsförklaring av en avkunnad dom går ej att erhålla

5.1.4 Begärt belopp:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

5.2 Begäran om ändring av en dom

5.2.1 Domen har avkunnats i den anmodade medlemsstaten

5.2.2 Domen har avkunnats i en annan stat än den anmodade medlemsstaten

5.2.3

Datum för domen: ..........................................................................................

(dd/mm/åååå)

5.2.4Namn på domstolen: ........................................................................................................

5.2.5Förhållanden som ändrats under tiden:

Ändrade inkomster

för den eller de personer som är berättigade till underhåll eller för vilken/vilka sådant begärs

för den person som i första hand ansvarar för den (eller de) person(er) som är berättigad(e) till underhåll eller för vilken/vilka sådant begärs

för den underhållsskyldige Ändrade utgifter och avgifter

för den eller de personer som är berättigade till underhåll eller för vilken/vilka sådant begärs

för den person som i första hand ansvarar för den (eller de) person(er) som är berättigad(e) till underhåll eller för vilken/vilka sådant begärs

för den underhållsskyldige Ändrad situation för barnet/barnen Ändrat civilstånd

för den eller de personer som är berättigade till underhåll eller för vilken/vilka sådant begärs

för den person som i första hand ansvarar för den (eller de) person(er) som är berättigad(e) till underhåll eller för vilken/vilka sådant begärs

för den underhållsskyldige

Annat (v.g. precisera): .................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/69

 

 

 

 

5.2.6Begärd ändring (begärda ändringar):

Höjt underhållsbelopp (v.g. precisera): ..............................................................................

Minskat underhållsbelopp (v.g. precisera): ..........................................................................

Ändrad utbetalningstakt (v.g. precisera): ............................................................................

Ändrade utbetalningsvillkor (v.g. precisera): ........................................................................

Ändrad utbetalningsform (v.g. precisera): ...........................................................................

Avslutad underhållsskyldighet (v.g. precisera): .....................................................................

Annan (v.g. precisera): ................................................................................................

..................................................................................................................................

6.Sökande

6.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

6.2

Adress:

 

6.2.1

c/o..................................................................................................

(för- och efternamn) (*)

6.2.2Gatuadress eller postbox:

6.2.3Ort och postnummer: .......................................................................................................

6.2.4Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3Telefon/E-postadress: ........................................................................................................

6.4Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort: .............................................................................

6.5ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (**): ..........................................................................

6.6Nationalitet: ..................................................................................................................

6.7Yrke: ...........................................................................................................................

6.8Civilstånd: .....................................................................................................................

6.9I förekommande fall, för- och efternamn samt adressuppgifter för den sökandes ombud (advokat): .............

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(*) Vid våld inom familjen (se artikel 57.3 i förordning (EG) nr 4/2009). (**) Om uppgifterna finns att tillgå.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/70

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

7.Svarande

7.1

För- och efternamn: .........................................................................................................

7.2

Adress (*):

7.2.1Gatuadress eller postbox:

7.2.2Ort och postnummer: .......................................................................................................

7.2.3Medlemsstat ...................................................................................................

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Tyskland

 

Estland

Irland

Grekland

 

 

Spanien

Frankrike

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3Födelsedatum (dd/mm/åååå) och födelseort (*):

7.4ID- eller socialförsäkringsnummer (*): ...............................................................................................................................................................

7.5Nationalitet (*): ...............................................................................................................

7.6Yrke (*): ........................................................................................................................

7.7Civilstånd (*): .................................................................................................................

8.Annan information som gör det möjligt att lokalisera svaranden:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

9.Person/er som har rätt att få underhållsbidrag (**)

9.1 Personen är densamma som den sökande som anges i punkt 6

9.2 Personen är densamma som den svarande som anges i punkt 7

9.3

Sökanden

Svaranden

är det rättsliga ombud (***) som försvarar följande persons eller personers intressen:

9.3.1Person A

9.3.1.1

För- och efternamn: .........................................................................................................

 

9.3.1.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

9.3.1.3

ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (****): ........................................................................

 

(*) Om uppgifterna finns att tillgå.

(**) Bifoga en kompletterande sida om det är fler än tre personer.

(***) T.ex. den person som utövar föräldraansvaret eller förmyndaren för en skyddad vuxen. (****) Om uppgifterna finns tillgängliga.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/71

 

 

 

 

9.3.1.4Nationalitet (*): ...............................................................................................................

9.3.1.5Yrke (*): ........................................................................................................................

9.3.1.6Civilstånd (*): .................................................................................................................

9.3.1.7Underhållsskyldighet som har sin grund i förhållande som avser

Släktskap (klargör band): ..............................................................................................

Äktenskap

Äktenskapsliknande förhållande

Släktskap genom giftermål (klargör band): .........................................................................

Annat (v.g. specificera) ................................................................................................

9.3.2Person B

9.3.2.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

9.3.2.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

9.3.2.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (*): ...........................................................................

9.3.2.4Nationalitet (*): ...............................................................................................................

9.3.2.5Yrke (*): ........................................................................................................................

9.3.2.6Civilstånd (*): .................................................................................................................

9.3.2.7Underhållsskyldighet som har sin grund i förhållande som avser

Släktskap (klargör band): ..............................................................................................

Äktenskap

Äktenskapsliknande förhållande

Släktskap genom giftermål (klargör band): .........................................................................

Annat (v.g. specificera) ................................................................................................

9.3.3Person C

9.3.3.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

9.3.3.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

9.3.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (*)

9.3.3.4Nationalitet (*): ...............................................................................................................

9.3.3.5Yrke (*): ........................................................................................................................

9.3.3.6Civilstånd (*): ............................................................................................................................................................................................

(*) Om uppgifterna finns tillgängliga.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/72

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

9.3.3.7Underhållsskyldighet som har sin grund i förhållande som avser

Släktskap (klargör band): ..............................................................................................

Äktenskap

Äktenskapsliknande förhållande

Släktskap genom giftermål (klargör band): .........................................................................

Annat (v.g. specificera) ................................................................................................

10.Underhållsskyldig

10.1 Personen är densamma som den sökande som anges i punkt 6

10.2 Personen är densamma som den svarande som anges i punkt 7

10.3

Sökanden

Svaranden

 

är det rättsliga ombud (*) som försvarar följande persons intressen:

10.3.1

För- och efternamn:

.........................................................................................................

10.3.2

Födelsedatum: ...............................................................................................

(dd/mm/åååå)

10.3.3ID-nummer eller socialförsäkringsnummer (**): ..........................................................................

10.3.4Nationalitet (**): ...............................................................................................................

10.3.5Yrke (**): .......................................................................................................................

10.3.6Civilstånd (**): .................................................................................................................

10.3.7Underhållsskyldighet som har sin grund i förhållande som avser

Släktskap (klargör band): ..............................................................................................

Äktenskap

Äktenskapsliknande förhållande

Släktskap genom giftermål (klargör band): .........................................................................

Annat (v.g. specificera) ................................................................................................

11.Information om den finansiella situationen för de personer som berörs av ansökan (ange endast infor- mation som är relevant för att erhålla en dom eller ändring av en dom)

11.1

Valuta

 

 

 

 

 

 

euro (EUR)

bulgarisk lev (BGN)

tjeckisk krona (CZK)

estnisk krona (EEK)

 

ungersk forint (HUF)

litauisk litas (LTL)

lettisk lats (LVL)

polsk zloty (PLN)

 

rumänsk leu (RON)

svensk krona (SEK)

annan (ange ISO-kod): ...........................................

(*) T.ex. den person som utövar föräldraansvaret eller förmyndaren för en skyddad vuxen. (**) Om uppgifterna finns att tillgå.

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

10.1.2009

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 7/73

 

 

 

 

11.2Person/personer för vilken/vilka underhållsbidrag begärs eller som har rätt att få underhållsbidrag samt dennas/deras rät- tsliga företrädare

11.2.1

Bruttoinkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per månad

Person som i första

Nuvarande

Person för vilken

Person för vilken

Person för vilken

 

 

hand ansvarar för

make/maka eller

underhållsbidrag

underhållsbidrag

underhållsbidrag

 

 

den eller de perso-

partner till den

begärs eller som

begärs eller som

begärs eller som

per år

 

ner för vilka

person som i första

har rätt att få

har rätt att få

har rätt att få

 

underhållsbidrag

hand ansvarar för

underhållsbidrag

underhållsbidrag

underhållsbidrag

 

 

 

 

begärs eller som

den eller de perso-

(Person A)

(Person B)

(Person C)

 

 

har rätt till under-

ner för vilka

 

 

 

 

 

hållsbidrag

underhållsbidrag

 

 

 

 

 

 

begärs eller som

 

 

 

 

 

 

har rätt till under-

 

 

 

 

 

 

hållsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löner (inklusive naturaförmåner),

 

 

 

 

 

ålderspension, invaliditetspension,

 

 

 

 

 

underhållsbidrag, ränteinkomster,

 

 

 

 

 

livräntor, arbetslöshetsersättning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra arbetsinkomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomster av

 

 

 

 

 

värdepapper/kapital/fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra inkomstkällor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANLAGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2Utgifter och avgifter

per månad

Person som i första

Nuvarande

Person för vilken

Person för vilken

Person för vilken

 

hand ansvarar för

make/maka eller

underhållsbidrag

underhållsbidrag

underhållsbidrag

 

den eller de perso-

partner till den

begärs eller som

begärs eller som

begärs eller som

per år

ner för vilka

person som i första

har rätt att få

har rätt att få

har rätt att få

underhållsbidrag

hand ansvarar för

underhållsbidrag

underhållsbidrag

underhållsbidrag

 

 

begärs eller som

den eller de perso-

(Person A)

(Person B)

(Person C)

 

har rätt till under-

ner för vilka

 

 

 

 

hållsbidrag

underhållsbidrag

 

 

 

 

 

begärs eller som

 

 

 

 

 

har rätt till under-

 

 

 

 

 

hållsbidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatter och därmed jämställda

 

 

 

 

 

avgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringspremier, obligatoriska

 

 

 

 

 

socialförsäkringsavgifter och obli-

 

 

 

 

 

gatoriska avgifter i yrket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyra/avgift till bostadsrätts- eller

 

 

 

 

 

bostadsförening, ränta och amor-

 

 

 

 

 

tering på fastighetslån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter för mat och kläder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter för läkarvård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbetalningar till tredjeman till

 

 

 

 

 

följd av en rättslig förpliktelse

 

 

 

 

 

och/eller utgifter för andra bero-

 

 

 

 

 

ende personer som inte avses i

 

 

 

 

 

ansökan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolavgifter för barn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ränta och amortering på lån,

 

 

 

 

 

övriga skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANLAGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:120

Bilaga 1

L 7/74

SV

Europeiska unionens officiella tidning

10.1.2009

 

 

 

 

11.2.3Övriga tillgångar

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

11.3Den underhållsskyldige

11.3.1Bruttoinkomster

per månad

Den underhållsskyldige

Den underhållsskyldiges nuvarande

 

 

make/maka eller partner

per år

 

 

 

 

 

Löner (inklusive naturaförmåner), ålderpension, invaliditets-

 

 

pension, underhållsbidrag, ränteinkomster, livräntor,

 

 

arbetslöshetsersättning

 

 

 

 

 

Andra arbetsinkomster

 

 

 

 

 

Inkomster av värdepapper/kapital/fastigheter

 

 

 

 

 

Andra inkomstkällor

 

 

 

 

 

SAMMANLAGT

 

 

 

 

 

11.3.2

Utgifter och avgifter

 

 

 

 

 

per månad

Den underhållsskyldige

Den underhållsskyldiges nuvarande

 

 

 

make/maka eller partner