Regeringens proposition 2010/11:11

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika Prop. 2010/11:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 september 2010

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll, undertecknat den 7 juli 2010, om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika samt – med anledning av detta protokoll – antar en lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika. Protokollet innebär ändrade bestämmelser om uttag av källskatt på utdelningar från vissa dotterbolag.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2010/11:11

2

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2010/11:11

Regeringen föreslår att riksdagen

1.godkänner protokollet undertecknat den 7 juli 2010 om ändring i avtalet mellan Sverige och Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst (avsnitt 4.1),

2.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika.

3

Nuvarande lydelse
Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Sydafrika undertecknade den 24 maj 1995, skall gälla som lag här i landet.

2Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

1 §

Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Sydafrika undertecknade den 24 maj 1995, i den lydelse som detta erhållit genom det protokoll om ändring i avtalet som undertecknades den 7 juli 2010, ska gälla som lag här i landet.

Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på skatt som tas ut på belopp som betalas eller tillgodoförs efter dagen för ikraftträdandet.

Prop. 2010/11:11

4

Föreslagen lydelse           Prop. 2010/11:11
            Bilaga
            (Översättning)
CONVENTION BETWEEN THE AVTAL MELLAN KONUNGA-
KINGDOM OF SWEDEN AND RIKET SVERIGE OCH
THE REPUBLIC OF SOUTH REPUBLIKEN SYDAFRIKA
AFRICA FOR THE AVOI- FÖR UNDVIKANDE AV
DANCE OF DOUBLE TAXA- DUBBELBESKATTNING OCH
TION AND THE PREVENTION FÖRHINDRANDE AV SKATTE-
OF FISCAL EVASION WITH FLYKT   BETRÄFFANDE
RESPECT TO TAXES ON SKATTER PÅ INKOMST  
INCOME              
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Article 10       Artikel 10    
Dividends       Utdelning    

1.Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2.1 However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends; or

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which

1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.1 Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a)5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 10 procent av det utdelande bolagets kapital, eller

b)15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

1 Artikel 10 punkt 2 har fått denna lydelse genom protokollet den 7 juli 2010.

5

the dividends are paid. Prop. 2010/11:11

3.The term “'dividends”' as used in this Article means income from shares or other rights participating in profits (not being debt-claims), as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4.The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5.Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the

3.Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5.Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på icke utdelad vinst, även om

utdelningen eller den icke utdelade 6

dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6.2 If any agreement or convention between South Africa and a third state provides that South Africa shall exempt from tax dividends (either generally or in respect of specific categories of dividends) arising in South Africa, or limit the tax charged in South Africa on such dividends (either generally or in respect of specific categories of dividends) to a rate lower than that provided for in subparagraph (a) of paragraph 2, such exemption or lower rate shall automatically apply to dividends (either generally or in respect of those specific categories of dividends) arising in South Africa and beneficially owned by a resident of Sweden and dividends (either generally or in respect of those specific categories of dividends) arising in Sweden and beneficially owned by a resident of South Africa, under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in that subparagraph.

vinsten helt eller delvis utgörs av Prop. 2010/11:11 inkomst som uppkommit i denna

andra stat.

6.2 Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Sydafrika och tredje stat föreskriver att Sydafrika ska skattebefria utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika, eller begränsa den skatt som tas ut i Sydafrika avseende sådan utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) till en skattesats som understiger den som föreskrivs i punkt 2 a), ska sådan skattebefrielse eller lägre skattesats automatiskt tillämpas avseende utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika och som betalas till en person med hemvist i Sverige som har rätt till denna och utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sverige och som betalas till en person med hemvist i Sydafrika som har rätt till denna, på samma villkor som om sådan skattebefrielse eller sådan lägre skattesats hade föreskrivits i nämnda punkt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 Artikel 10 punkt 6 har tillkommit genom protokollet den 7 juli 2010.

7

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2010/11:11

Det nu gällande avtalet mellan Sverige och Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst undertecknades den 24 maj 1995. Avtalet är införlivat i svensk rätt genom lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika.

Förhandlingar om ett protokoll om ändring i avtalet har förts under 2007 och början av 2008 på initiativ från Sydafrika. Förhandlingarna har genomförts genom skriftväxling. Ett utkast till protokoll om ändring i skatteavtalet färdigställdes i april 2008. Den engelska texten och en svensk översättning har remitterats till Kammarrätten i Jönköping och Skatteverket, vilka inte har haft något att erinra mot förslaget. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i ärendet Fi2007/7645.

Protokollet undertecknades i Pretoria den 7 juli 2010. Protokollet, samt en svensk översättning av detta, finns fogat som bilaga till denna proposition.

Ett förslag till lag om ändring i lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika har upprättats inom Finansdepartementet.

Lagrådet

Som framgår av 2 § i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika ska avtalets beskattningsregler tillämpas endast om de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av förslagets beskaffenhet i övrigt att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4 Skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner protokollet om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Sydafrika för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Bestämmelserna i protokollet medför ändringar i källstatens möjlighet att ta ut skatt på utdelningar. Vidare antas lagen om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika. Ändringarna innebär att avtalet, i den lydelse det erhållit genom protokollet, ska gälla som lag här i landet. I övrigt har vissa mindre ändringar gjorts.

Remissinstanserna: Ett utkast till protokoll har remitterats till

Kammarrätten i Jönköping och Skatteverket, tillsammans med en svensk översättning av protokollet. Kammarrätten i Jönköping lämnar förslaget

8

om godkännande av protokollet utan erinran. Skatteverket tillstyrker Prop. 2010/11:11 förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Sveriges skatteavtal med Sydafrika är relativt modernt. Sydafrika tog initiativ till förhandlingar om ett ändringsprotokoll med anledning av att de avser att förändra sin interna lagstiftning vad gäller formerna för beskattning av utdelning. Sydafrika har även tagit initiativ till förhandlingar med andra länder med vilka de har skatteavtal som innehåller bestämmelser om helt undantag från källskatt för vissa typer av utdelning. Omförhandlingarna av skatteavtalen har framställts som en viktig förutsättning för den nya sydafrikanska lagstiftningen.

Sydafrika tar idag ut bolagsskatt i två led, varav det andra ledet, (secondary tax on companies) utgörs av en viss procentsats av bolagens utdelning. Sydafrika planerar att avskaffa det andra ledet i bolagsskatten och i stället införa en beskattning på ägarnivå av utdelningen och därmed ta ut källskatt på utdelningar. En sådan ny lagstiftning om beskattning av utdelning på ägarnivå avses införas i Sydafrika inom kort.

Enligt det nuvarande avtalet mellan Sverige och Sydafrika undantas från beskattning i källstaten utdelning som är undantagen från skatt i det land där mottagaren har sin hemvist, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som innehar minst 25 procent av det utdelande bolagets kapital. Om utdelning till en sådan mottagare inte är undantagen från skatt i det land där mottagaren har sin hemvist får beskattning ske med 7,5 procent i källstaten. I övriga fall får beskattning i källstaten inte överskrida 15 procent.

Genom protokollet ersätts de nuvarande bestämmelserna om beskattning av utdelning med bestämmelser som ger källstaten möjlighet att beskatta med fem procent sådan utdelning där den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som äger minst 10 procent av kapitalet i det utdelande bolaget. I övriga fall får beskattning ske med 15 procent.

4.1Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika

I artikel I i protokollet föreskrivs att nuvarande artikel 10 punkt 2 i  
skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika ska ersättas med en ny artikel  
10 punkt 2. Artikel 10 punkt 2 behandlar källskatt på utdelnings-  
inkomster. Enligt den nya lydelsen får källskatt tas ut med fem procent  
av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett  
bolag (med undantag för handelsbolag) som äger minst 10 procent av  
kapitalet i det bolag som betalar utdelningen. I övriga fall får källskatt tas  
ut med 15 procent av bruttobeloppet.  
Artikel II i protokollet föreskriver att artikel 10 i skatteavtalet ska  
kompletteras med en ny punkt 6. Den nya punkten innehåller  
bestämmelser som innebär att om Sydafrika i framtiden avtalar om att  
undanta utdelning från beskattning i källstaten eller avtalar om en lägre  
källskattesats beträffande utdelning än vad som följer av den nya  
lydelsen av artikel 10 punkt 2 a) i förhållande till något annat land 9

kommer motsvarande att gälla även enligt avtalet mellan Sverige och Prop. 2010/11:11 Sydafrika.

Artikel III i protokollet innehåller ikraftträdandebestämmelser. Enligt artikel III punkt 1 ska länderna underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som krävs för att protokollet ska träda i kraft har vidtagits. Sydafrika ska även underrätta Sverige om när de åtgärder vidtagits som är nödvändiga för att deras nya system för beskattning av utdelning på ägarnivå ska träda i kraft samt tidpunkten för när denna nya lagstiftning ska träda i kraft. Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser har tagits emot. Protokollet förblir i kraft så länge som avtalet är i kraft.

Av artikel III punkt 2 framgår att protokollets bestämmelser ska tillämpas på belopp som betalas eller tillgodoförs på den dag då det sydafrikanska systemet för beskattning av utdelning på ägarnivå träder i kraft eller senare. Det tidigaste datum då protokollet ska tillämpas är dock den första dagen i den månad som närmast följer efter den dag då protokollet trätt i kraft. Anledningen till att tillämpningen av protokollet knyts till ikraftträdandet av den sydafrikanska lagstiftningen om beskattning av utdelning på ägarnivå är att det först vid denna tidpunkt finns behov av de ändringar som protokollet innehåller.

4.2Lagen om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika

Den nya lydelse som skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika har fått efter 2010 års protokoll om ändring i avtalet ska införlivas i svensk intern rätt. Detta sker genom en ändring i den lag varigenom avtalet införlivats i den svenska rätten. I nuvarande 1 § lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Genom att i 1 § även hänvisa till det den 7 juli 2010 undertecknande protokollet, samt ändra i bilagan till lagen så att denna återger avtalet i dess lydelse efter 2010 års protokoll, införlivas avtalets nya lydelse i den svenska rätten.

Lagförslaget består således av en ny paragraf som avses ersätta nuvarande 1 §. Nuvarande 2 och 3 §§ föreslås kvarstå oförändrade.

Enligt artikel III i protokollet träder detta ikraft den trettionde dagen efter dagen för mottagandet av den senaste av de underrättelse som anges i artikel III punkt 1. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt protokollet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

5 Konsekvenser för de offentliga finanserna  
Sverige har för närvarande skatteavtal i kraft i förhållande till cirka 80  
stater. Sveriges avtal med Sydafrika är från 1995. I denna proposition  
föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring av en artikel i 10
avtalet. Orsaken till att detta ändringsprotokoll har aktualiserats är att Prop. 2010/11:11
Sydafrika infört beskattning på aktieägarenivå av utdelning och därför  
önskar ha möjlighet att ta ut källskatt även på sådan utdelning som

betalas från ett dotterbolag i Sydafrika till ett moderbolag i Sverige och som enligt nuvarande lydelse av avtalet är undantagen från beskattning. Eftersom utdelning från dotterbolag i Sverige till moderbolag i Sydafrika normalt är undantagen från kupongskatt enligt intern svensk lagstiftning är det främst fråga om en utökad möjlighet till uttag av källskatt från Sydafrikas sida. Ändringen bedöms bara beröra en begränsad krets och kan inte förväntas ge upphov till annat än marginell offentligfinansiell effekt. Förslagen bedöms inte heller ge upphov till någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

6 Författningskommentar

Lagförslaget består av en ändring i 1 § lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika samt en ny bilaga till lagen. I förslaget föreskrivs att avtalet i den lydelse detta erhållit genom protokollet den 7 juli 2010 ska gälla som lag här i landet.

Protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av de underrättelser som anges i artikel III punkt 1 i protokollet tas emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt protokollet kommer att träda i kraft.

11

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOI- DANCE OF DOUBLE TAXA- TION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

Prop. 2010/11:11

(Översättning) Bilaga

PROTOKOLL OM ÄNDRING I

AVTALET MELLAN KO-

NUNGARIKET SVERIGE OCH

REPUBLIKEN SYDAFRIKA

FÖR UNDVIKANDE AV

DUBBELBESKATTNING OCH

FÖRHINDRANDE AV SKATTE-

FLYKT BETRÄFFANDE

SKATTER PÅ INKOMST

Preamble Inledning

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of South Africa, desiring to amend the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Stockholm, on 24 May 1995 (in this Protocol referred to as “the Convention”),

HAVE AGREED as follows:

Konungariket Sveriges regering och Republiken Sydafrikas regering, som önskar ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst undertecknat i Stockholm den 24 maj 1995 (i detta protokoll benämnt ”avtalet”),

har kommit överens om följande:

Article I Artikel I

Paragraph 2 of Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

“2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which

Artikel 10 punkt 2 i avtalet utgår och ersätts av följande bestämmelse:

”2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

a) 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som

12

holds at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends; or

(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.”

innehar minst 10 procent av det Prop. 2010/11:11
utdelande bolagets kapital, eller Bilaga
b) 15 procent av utdelningens  
bruttobelopp i övriga fall.  
Denna punkt berör inte bolagets  
beskattning för vinst av vilken  
utdelningen betalas. ”  
Article II Artikel II

The following new paragraph shall be inserted immediately after paragraph 5 of Article 10 of the Convention:

“6. If any agreement or convention between South Africa and a third state provides that South Africa shall exempt from tax dividends (either generally or in respect of specific categories of dividends) arising in South Africa, or limit the tax charged in South Africa on such dividends (either generally or in respect of specific categories of dividends) to a rate lower than that provided for in subparagraph (a) of paragraph 2, such exemption or lower rate shall automatically apply to dividends (either generally or in respect of those specific categories of dividends) arising in South Africa and beneficially owned by a resident of Sweden and dividends (either generally or in respect of those specific categories of dividends) arising in Sweden and beneficially owned by a resident of South Africa, under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in that subparagraph.”

Följande nya punkt ska införas omedelbart efter punkt 5 i artikel 10 i avtalet:

”6. Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Sydafrika och en tredje stat föreskriver att Sydafrika ska skattebefria utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika, eller begränsa den skatt som tas ut i Sydafrika avseende sådan utdelning (antingen generellt eller i förhållande till särskilda kategorier av utdelning) till en skattesats som understiger den som föreskrivs i punkt 2 a), ska sådan skattebefrielse eller lägre skattesats automatiskt tillämpas avseende utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sydafrika och som betalas till en person med hemvist i Sverige som har rätt till denna och utdelning (antingen generellt eller i förhållande till dessa särskilda kategorier av utdelning) härrörande från Sverige och som betalas till en person med hemvist i Sydafrika som har rätt till denna, på samma villkor som om sådan skattebefrielse eller sådan lägre skattesats hade föreskrivits i nämnda punkt.”

13

Article III

1.Each of the Contracting States shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. South Africa shall also notify Sweden in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of the South African system of taxation at shareholder level of dividends declared, as well as the date of entry into force of this system. The Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the last of these notifications.

2.The provisions of the Protocol shall apply for amounts paid or credited on or after the date of entry into force of the South African system of taxation at shareholder level of dividends declared, however, the earliest date being the first day of the month next following the date on which the Protocol enters into force.

Article IV

This Protocol shall remain in force for as long as the Convention remains in force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Artikel III

1.De avtalsslutande staterna ska på diplomatisk väg skriftligen underrätta varandra om när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att protokollet ska träda i kraft. Sydafrika ska också på diplomatisk väg skriftligen underrätta Sverige om när de åtgärder vidtagits som enligt dess lagstiftning krävs för att sätta i kraft det sydafrikanska systemet för beskattning av utdelning på ägarnivå samt datumet för ikraftträdande av detta system. Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot.

2.Bestämmelserna i protokollet ska tillämpas på belopp som betalas eller tillgodoförs på dagen för ikraftträdandet av det sydafrikanska systemet för beskattning av utdelning på ägarnivå eller senare, dock inte tidigare än den första dagen i den månad som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft.

Artikel IV

Detta protokoll förblir tillämpligt så länge som avtalet är i kraft.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

Prop. 2010/11:11

Bilaga

14

DONE at Pretoria, this 7th day of Som skedde i Pretoria, den 7 juli Prop. 2010/11:11
Bilaga
July 2010, in two originals in the 2010, i två original på engelska  
English language. språket.    
FOR THE GOVERNMENT OF FÖR KONUNGARIKET  
THE KINGDOM OF SWEDEN SVERIGES REGERING  
Peter Tejler Peter Tejler  
FOR THE GOVERNMENT OF FÖR REPUBLIKEN SYD-  
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRIKAS REGERING  
AFRICA      
Pravin Gordhan Pravin Gordhan  

15

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 30 september 2010

Närvarande: statsministern Reinfeldt, ordförande, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Krantz, Ohlsson

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 2010/11:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika.

Prop. 2010/11:11

16