Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU27

Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget. Terminologin i de skattelagar som berörs av Lissabonfördraget ändras så att den överensstämmer med vad som följer av fördraget (prop. 2010/11:52).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

3. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

4. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

5. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

6. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

7. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

8. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

9. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

10. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

11. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

12. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

13. lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

14. lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

15. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

16. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

17. lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

18. lag om ändring i tullagen (2000:1281),

19. lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,

20. lag om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:52.

Stockholm den 1 mars 2011

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V), Johnny Munkhammar (M) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens förslag om följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget (prop. 2010/11:52). Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1.

Regeringens lagförslag återges i bilaga 2. Eftersom riksdagen numera har antagit regeringen lagförslag i proposition 2010/11:48 (bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162) avser hänvisningarna till en författnings lydelse enligt proposition 2010/11:48 i stället författningens lydelse enligt lagen (2011:99) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (2011:100) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (2011:101) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Regeringens förslag har inte föranlett några motioner.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget) undertecknades i Lissabon den 13 december 2007. Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) kvarstår i förändrad form, medan fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) har bytt namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Artiklarna i fördragen har numrerats om. Europeiska unionen (EU) har ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person.

För att anpassa svensk lagstiftning till Lissabonfördraget måste följdändringar göras i författningar som berörs av Lissabonfördraget. I propositionen behandlas ändringar i författningar inom skatte- och tullområdet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2011.

Utskottets överväganden

Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:52 Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

2.    lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

3.    lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

4.    lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,

5.    lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

6.    lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

7.    lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

8.    lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

9.    lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

10.  lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

11.  lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

12.  lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

13.  lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker,

14.  lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

15.  lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

16.  lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

17.  lag om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,

18.  lag om ändring i tullagen (2000:1281),

19.  lag om ändring i lagen (2007:592) om kassaregister m.m.,

20.  lag om ändring i lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag