Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU14

Nya skatteregler för försäkringsföretag

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2010/11:18) till följdändringar i skattelagstiftningen med anledning av att en ny försäkringsrörelselag träder i kraft den 1 april 2011.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Nya skatteregler för försäkringsföretag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

3. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

4. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

5. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

6. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

7. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

8. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

9. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

10. lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:18.

Stockholm den 23 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD) och Jacob Johnson (V).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslår anpassningar i skattelagstiftningen till den nya försäkringsrörelselag som ska träda i kraft den 1 april 2011 (prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8). Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

Regeringen har tidigare lagt fram ett förslag om en ny försäkringsrörelselag (prop. 2009/10:246) som ska behandlas av riksdagen under hösten. Den nya lagen innebär en språklig och redaktionell modernisering av rörelsereglerna för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar (nuvarande understödsföreningar).

Namnet understödsförening utmönstras och ersätts med försäkringsförening. De rörelseregler som gäller för försäkringsbolag i stort ska gälla även för försäkringsföreningarna. Vidare föreslås att föreningarna ska tillämpa lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om inget annat anges. Det föreslås även att förbudet mot affärsmässig verksamhet slopas och att föreningarna ska få bedriva motsvarande verksamhet inom livförsäkring och skadeförsäkring som försäkringsbolagen.

I den nya försäkringsrörelselagen sker även en anpassning till allmän associationsrättslig lagstiftning om inte avvikelser motiveras av försäkringsföretagens särart. Vid sidan av rörelsereglerna innehåller den nya lagen således de särskilda associationsrättsliga lagregler som ska gälla för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar utöver eller i stället för allmän reglering på associationsrättens område.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I proposition 2010/11:18 lämnas förslag på de ändringar i skattelagstiftningen som föranleds av förslaget om ny försäkringsrörelselag.

Enligt gällande rätt inkomstbeskattas understödsföreningar, som fr.o.m. den 1 april 2011 byter namn till försäkringsföreningar, bara för inkomst på grund av innehav av en sådan fastighet som inte förvaltas i livförsäkringsverksamheten. Föreningen är dock skattskyldig till avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Ett Europakooperativ som bedriver motsvarande verksamhet som en understödsförening beskattas som en sådan. Eftersom försäkringsföreningarna ska få likartade verksamhetsbetingelser som försäkringsbolagen föreslås att skattereglerna ändras så att beskattningen av försäkringsföreningarna blir densamma som för försäkringsbolagen såvida inte en avvikelse är motiverad med hänsyn till föreningarnas associationsrättsliga särart. Detta sker genom att försäkringsföreningar som bedriver livförsäkringsverksamhet inordnas under den skatterättsliga definitionen av livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL. Härigenom blir de särskilda bestämmelserna om livförsäkringsföretag tillämpliga på dessa föreningar. Andra försäkringsföreningar kommer att räknas som skadeförsäkringsföretag och ska tillämpa de särskilda reglerna för dessa företag. I övrigt föreslås att försäkringsföreningarna skatterättsligt likställs med ekonomiska föreningar.

Försäkringsbolag kan vara antingen försäkringsaktiebolag eller ömsesidiga försäkringsbolag. Genom den nya försäkringsrörelselagen slås fast att för försäkringsaktiebolag gäller föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet om inte något annat följer av försäkringsrörelselagen eller är särskilt föreskrivet. Därför kommer det inte längre att vara nödvändigt att ha en särskild bestämmelse som skatterättsligt likställer dem med aktiebolag.

I den nya försäkringsrörelselagen ges de ömsesidiga försäkringsbolagen utökade möjligheter till extern kapitalanskaffning genom att regler om förlagsinsatser, vinstandels- och kapitalandelslån görs tillämpliga på bolagen. Med anledning härav föreslås ändringar i skattereglerna om förlagsinsatser, vinstandels- och kapitalandelslån så att dessa även blir tillämpliga på ömsesidiga försäkringsföretag.

Europabolag och Europakooperativ som bedriver livförsäkringsverksamhet ska uttryckligen omfattas av definitionen av livförsäkringsföretag i IL.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering. Äldre föreskrifter ska dock fortfarande gälla för understödsföreningar som övergångsvis är registrerade enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar.

Förslagen bedöms inte ge upphov till någon effekt på statsbudgeten. En engångskostnad på 0,5 miljoner kronor hos Skatteverket för en informationsinsats anses rymmas inom befintliga anslag.

Utskottets överväganden

Nya skatteregler för försäkringsföretag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.    lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),

3.    lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,

4.    lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

5.    lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

6.    lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),

7.    lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

8.    lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

9.    lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

10.  lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag