den 3 juni

Fråga

2009/10:873 Bostadsförsörjning som en tjänst av allmänt intresse

av Egon Frid (v)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Bakgrunden är i korthet att begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” finns i EU-fördraget, men utan att där närmare definieras. Medlemsstaterna har stort utrymme att definiera tjänster av allmänt intresse och stöd för att sådana tjänster kan lämnas i enlighet med statsstödsreglerna. (Prop. 2009/10:185, sid. 27 sista stycket.)

Definieras bostadsförsörjningen som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ges möjligheten att ge statsstöd till bostadssektorn. Många remissinstanser tycker att det ska införas en bestämmelse som ger utrymme att definiera bostadsförsörjning som tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Regeringen föreslår att bostadsförsörjningen inte i lag ska definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, och vill därigenom begränsa möjligheterna att ge stöd till bostadsförsörjningen.

Grundlagen anger i Regeringsformen 1 kap. § 2 andra stycket: ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.” Grundlagen lägger således särskild vikt vid att det allmänna ska trygga rätten till bland annat bostad. Därmed stöder grundlagen rätten till det allmänna, stat och kommun, att ge stöd till bostadsförsörjningen.

Min fråga till bostadsminister Mats Odell är därför:

Har statsrådet övervägt huruvida regeringens förslag i prop. 2009/10:185, att bostadsförsörjning inte ska definieras inom begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, stämmer med grundlagens skrivning att det särskilt ska åligga det allmänna att trygga rätten till bland annat bostad?