den 21 maj

Interpellation

2009/10:467 Ökat bostadsbyggande för fler jobb

av Carina Moberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Efter snart en hel mandatperiod med den borgerliga regeringen kan vi konstatera att bostadsbyggandet fallit för varje år sedan 2006. Förra året påbörjades så få bostäder som 15 250 stycken. Det är det lägsta bostadsbyggandet på över tio år. För hela mandatperioden beräknas nyproduktionen av bostäder uppgå till ca 85 000. Det kan jämföras med över 127 000 bostäder under den förra socialdemokratiskt ledda mandatperioden. Byggandet av hyresrätter har mer än halverats jämfört med den förra mandatperioden.

Nu konstaterar regeringens egen myndighet Boverket att 220 kommuner, 75 procent, har brist på hyresrätter. Boverket konstaterar även att gapet mellan befolkningsökning och bostadsbyggandet har ökat radikalt. Byggandet av studentbostäder har i stort sett upphört under mandatperiodens två senaste år. Trots höga förväntningar från regeringen har endast sex ägarlägenheter färdigställts förra året.

Regeringens bostadspolitik har havererat.

Bostadsbristen tilltar i våra storstäder och högskoleorter. Det är allvarligt. En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. Med bostadsbrist i många kommuner minskar rörligheten på arbetsmarknaden. Människor hindras från att flytta dit jobb eller utbildning finns. Dessutom kan vi konstatera att samtidigt som bostadsbristen är stor och bostadsbyggandet lågt står över 10 000 byggnadsarbetare utan arbete.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet:

Kommer statsrådet att agera utifrån att det låga bostadsbyggandet och den tilltagande bostadsbristen i flera kommuner är ett hot mot jobb och sysselsättning?

Avser statsrådet att före valet fatta beslut om åtgärder, och i så fall vilka, som kan få i gång bostadsbyggandet, inte minst hyresrätter?