den 28 april

Interpellation

2009/10:343 Kommunernas ekonomi

av Greger Tidlund (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Regeringen har presenterat en alltför ljus bild av det kommunalekonomiska läget i sin vårproposition. En majoritet av de 258 svarande kommunerna i en enkät från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med ett sämre ekonomiskt resultat 2010 än för 2009. Den ljusa bilden motsägs också av rapporter kring den mer långsiktiga utvecklingen av kommunsektorns försörjningsbörda. SKL:s välfärdsberedning har på ett oroande sätt beskrivit hur den yrkesverksamma arbetskraften kommer att få allt fler att försörja, speciellt under perioden 2025–2035. Välfärdsberedningen menar att det kan komma att krävas skattehöjningar för att klara kvantitet och kvalitet i välfärdstjänsterna.

Statsrådet är också väl bekant med att det råder stora skillnader i kommunsektorn. Kommuner och landsting i glesbygd och skogslän har redan i dag en besvärlig demografisk situation att hantera. Äldreomsorg och sjukvård är här växande kostnader.

Omvänt så har storstadsområdenas kommuner och kommuner med högre utbildning att hantera en omfattande inflyttning som kräver nya bostäder, utbyggd infrastruktur och mer välfärdstjänster. Inte minst barnomsorg och skola kräver investeringar.

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att ändra sin bedömning av kommunernas ekonomi mot bakgrund av de bedömningar som Sveriges Kommuner och Landsting samt enskilda kommuner gör och ta något initiativ med anledning av det?

Delar statsrådet den uppfattning som alla partier har i SKL:s välfärdsberedning och vilka åtgärder vill statsrådet vidta med anledning av detta?