Regeringens proposition 2009/10:95

Luftfartens lagar

Prop.

 

2009/10:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 februari 2010.

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En helt ny luftfartslag föreslås, varvid luftfartslagen (1957:297) föreslås

 

upphävas. Genom den nya luftfartslagen sker en generell anpassning av

 

luftfartens regler med anledning av det svenska medlemskapet i

 

Europeiska unionen. Den nya lagen innebär bl.a. en uppdatering och

 

modernisering av normgivningsbemyndigandena.

 

I förslaget bryts 9 kap. samt bilagan i dagens luftfartslag ut och får

 

bilda en egen lag, lag om luftfartstransporter. I nuvarande 9 kap.

 

behandlas främst civilrättsliga frågor.

 

Beteckningen ”luftfartscertifikat” ersätts med ”flygcertifikat”, vilket

 

stämmer mera överens med det språkbruk som används i dag.

 

Uppdelningen av flygplatser i ”allmänna flygplatser” och ”enskilda

 

flygplatser” tas bort. Uppdelningen saknar i dag verklig betydelse och

 

dessutom är det oklart för många vad som avses med de olika typerna av

 

flygplatser. Nu ska samma regelverk gälla fullt ut för alla på lika villkor.

 

Bestämmelser som i dag lägger vissa hinder mot konkurrens för den

 

lokala flygtrafikledningen tas bort. Detta öppnar legala förutsättningar

 

för att exempelvis en kommunal flygplats ska kunna upphandla flyg-

 

trafikledningstjänsten i flygplatsens närområde från andra aktörer än

 

Luftfartsverket.

 

Dagens onykterhetsbrott vid luftfart ges en egen brottsbenämning som

 

delas in i två grader; flygfylleri och grovt flygfylleri. För flygfylleri

 

införs en nedre promillegräns om 0,2 promille alkohol i blodet

 

motsvarande 0,1 milligram alkohol per liter i utandningsluften. Vidare

 

införs en nollgräns för narkotika genom att straffansvar för flygfylleri

 

också föreslås omfatta den som tjänstgör ombord på ett luftfartyg efter att

 

ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter tjänstgöringen

1

 

finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. För att de nya reglerna ska få genomslag och kunna bli effektiva föreslås ökade kontrollmöjligheter för polisen genom att det införs en möjlighet att ta alkoholutandningsprov i form av sållningsprov, dvs. utan att det föreligger någon skälig misstanke om brott samt att göra ögonundersökning i syfte att ta reda på om en person är drogpåverkad. Med detta tillgodoses en beställning från riks- dagen.

Vissa överträdelser av EU-bestämmelser inom området civil luftfart straffbeläggs i luftfartslagen.

För att komma till rätta med de ökade problemen med s.k. oregerliga passagerare, föreslås att den passagerare som inte åtlyder vad befäl- havaren bestämmer om ordningen ombord ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I dag är straffet endast böter. Ansvarig myndighet (Transportstyrelsen) får ökade möjligheter att kombinera förelägganden med vite.

I förslaget till ny luftfartslag tydliggörs att ”säkerheten” oftast kan delas upp i två slags typer:

flygsäkerheten, som innebär att motorer ska fungera, bränsle ska finnas i tillräcklig omfattning, att personalen är utbildad för det den är satt att göra osv., och

luftfartsskyddet, som innebär olika åtgärder för att skydda luftfartyg, flygplatser och annat mot terroristattacker och liknande.

Det görs tydligare att det finns en skyldighet att markera flyghinder, såsom att sätta upp röda lampor på höga byggnader i närheten av flyg- platser, samt att anmäla flyghinder till ett särskilt flyghinderregister.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.

Prop. 2009/10:95

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................

9

2

Lagförslag ......................................................................................

10

 

2.1

Förslag till luftfartslag .....................................................

10

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2004:669) om

ändring i luftfartslagen (1957:297)..................................

44

2.3Förslag till lag om ändring i luftfartslagen

 

(2010:000) .......................................................................

45

2.4

Förslag till lag om lufttransporter....................................

46

2.5

Förslag till lag om ändring i miljöbalken ........................

91

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1955:227) om

inskrivning av rätt till luftfartyg ......................................

92

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m....................

93

2.8Förslag till lag om ändring i atomansvarighetslagen

(1968:45) .........................................................................

95

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om

marknadsdomstol m.m. ...................................................

97

2.10Förslag till lag om ändring i lagen (1975:688) om

skydd för viss tjänsteutövning .........................................

98

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov ....................................................

99

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1977:265) om

 

statligt personskadeskydd..............................................

101

2.13

Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302) .......

102

2.14

Förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45)....

103

2.15Förslag till lag om ändring i lagen (1992:1672) om

paketresor ......................................................................

104

2.16Förslag till lag om ändring i ordningslagen

(1993:1617) ...................................................................

105

2.17Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1742) om

skydd för landskapsinformation ....................................

107

2.18Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m.................................................................

108

2.19Förslag till lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i

trafiken ..........................................................................

109

2.20Förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om

vägtrafikregister.............................................................

110

2.21Förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor.........................................................

112

2.22Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486) .....................................................................

113

2.23Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen (2009:400) .............................................

115

3

Ärendet och dess beredning .........................................................

118

4

Allmänna utgångspunkter ............................................................

118

 

4.1

Författningstekniska frågor ...........................................

119

Prop. 2009/10:95

3

4.2

Terminologiska frågor kring begreppet säkerhet ...........

120

4.3

Författningskommentaren ..............................................

121

4.4

Anpassning till Lissabonfördraget .................................

121

5 Några inledande anmärkningar.....................................................

121

5.1

En lag blir två.................................................................

121

5.2

Lagens uppdelning i två avdelningar slopas...................

122

5.3

Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål ........

123

5.4

Luftfartsskydd................................................................

124

5.5

Andra frågor av mera generell karaktär .........................

125

5.6

EU-rätten och luftfartslagen...........................................

129

5.7Inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss

 

del av riket......................................................................

131

5.8

Standarder ......................................................................

132

5.9

Överlämnande av förvaltningsuppgifter till enskild.......

133

5.10

Behövs en definition av ”luftfartyg”? ............................

137

6 Det lufträttsliga regelverket ..........................................................

138

6.1

Inledning

........................................................................

138

6.2

Internationella konventioner ..........................................

138

 

6.2.1 ....................................

Chicagokonventionen

138

 

6.2.2 .............................

Transitöverenskommelsen

139

 

6.2.3 ................................

Warszawakonventionen

140

 

6.2.4 .........................

Montrealkonventionen 1999

141

 

6.2.5 .....................................

Genèvekonventionen

142

 

6.2.6 .........................................

Romkonventionen

143

 

6.2.7 .......................................

Tokyokonventionen

143

 

6.2.8 .........................................

Haagkonventionen

143

 

6.2.9 .........................

Montrealkonventionen 1971

144

 

6.2.10

Den multilaterala överenskommelsen om

 

 

 

kommersiella rättigheter i icke

 

 

........................

regelbunden luftfart i Europa

144

 

6.2.11

Eurocontrolkonventionen och den

 

 

 

multilaterala överenskommelsen om

 

 

..........................................

undervägsavgifter

144

 

6.2.12

1951 års avtal mellan Sverige, Danmark

 

 

 

och Norge rörande samarbete på

 

 

.........................................

luftfartens område

146

6.3

EU ..................................................................................

 

146

 

6.3.1 ...............

EU:s transportpolitik och luftfarten

146

 

6.3.2 ......

EU - rättsakter inom området civil luftfart

152

6.4

Internationella . ...............................organisationer m.m

173

 

6.4.1 ...........................................................

ICAO

173

 

6.4.2 ...........................................................

ECAC

174

 

6.4.3 ...........................................................

JAA

174

 

6.4.4 ....................................................

Eurocontrol

175

 

6.4.5 .................................................

OPS - utvalget

175

 

6.4.6 ...........................................................

IATA

175

6.5

Svenska bestämmelser ........inom området civil luftfart

176

 

6.5.1 .............................

Luftfartslagen (1957:297)

176

 

6.5.2 .................

Luftfartsförordningen (1986:171)

178

 

6.5.3 ....

Myndighetsstrukturen på luftfartsområdet

179

Prop. 2009/10:95

4

6.5.4

Transportstyrelsens föreskrifter....................

180

6.5.5Lagen (1922:382) angående ansvarighet

för skada i följd av luftfart............................

180

6.5.6Lagen (1937:73) om befordran med

luftfartyg.......................................................

180

6.5.7Lagen (1939:6) om frihet från kvarstad

för vissa luftfartyg ........................................

181

6.5.8Kungörelsen (1961:563) angående

trafikregler för luftfarten...............................

181

6.5.9Kungörelsen (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av

krigsmateriel med luftfartyg .........................

181

6.5.10Kungörelsen (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats

 

eller på luftfartyg, m.m.................................

181

6.5.11

Tillträdesförordningen (1992:118) ...............

181

6.5.12Förordningen (1994:1808) om behöriga

myndigheter på den civila luftfartens

 

område..........................................................

182

6.5.13Lagen (1994:2087) med anledning av

Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter.... 182

 

6.5.14

Lagen (2000:150) om marktjänster på

 

 

 

flygplatser och förordningen (2000:151)

 

 

 

om marktjänster på flygplatser .....................

182

 

6.5.15

Lagen (2004:1100) om luftfartsskydd ..........

182

 

6.5.16

Lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för

 

 

 

flygpersonal inom civilflyget........................

183

 

6.5.17

Förordningen (2005:801) om restriktioner

 

 

 

för luftfart inom vissa områden ....................

183

7 Registrering, nationalitet och märkning.......................................

183

8 Luftvärdighet och miljövärdighet ................................................

185

8.1

Inledning

........................................................................

185

8.2EU-bestämmelser om luftvärdighet och

 

 

miljövärdighet ...............................................................

186

 

 

8.2.1

EASA-förordningens tillämplighet m.m.......

186

 

 

8.2.2

Luftvärdighet ................................................

187

 

 

8.2.3

Miljövärdighet ..............................................

189

 

 

8.2.4

Tillverkning och underhåll av luftfartyg.......

190

 

 

8.2.5

Erkännande av certifikat...............................

191

 

8.3

Överväganden................................................................

191

9

Flygcertifikat................................................................................

 

193

 

9.1

Gällande rätt ..................................................................

193

 

9.2

Anpassning av certifikatsbestämmelser.........................

194

 

9.3

Närmare beskrivning av flygcertifikat...........................

195

 

9.4

Återkallelse av certifikat m.m. ......................................

197

 

9.5

Interimistiska åtgärder...................................................

198

 

9.6

Flygdagbok....................................................................

199

10

Luftfartygets befälhavare och tjänsten ombord............................

200

Prop. 2009/10:95

5

11 Flygplatser och den övriga markorganisationen ...........................

201

Prop. 2009/10:95

11.1

Inledning

........................................................................

201

 

11.2

Gällande rätt...................................................................

202

 

11.3

Start- och .......................landningsplatser för luftfartyg

204

 

11.4

Flygplatsterminologin ....................................................

206

 

11.5

Inrättande ......................och ombyggnad av flygplatser

207

 

11.6

Flygtrafiktjänsten ...........................................................

212

 

 

11.6.1 .......................................................

Inledning

212

 

 

11.6.2 .........................

Närmare om EU - regleringen

214

 

 

11.6.3

Myndighet som svarar för

 

 

 

...........................................

flygtrafiktjänsten

215

 

 

11.6.4

Konkurrens inom lokal

 

 

 

.................................

flygtrafikledningstjänst

216

 

 

11.6.5 .................................................

Tystnadsplikt

219

 

11.7

Elevtillstånd ......................för utbildning till flygledare

220

 

11.8Avgifter för användning av flygplatser och tjänster

 

 

för luftfarten...................................................................

221

 

 

11.8.1

Särskilt om avgifter för flygtrafiktjänster......

223

 

 

11.8.2

Särskilt om den reviderade

 

 

 

 

Eurocontrolkonventionen..............................

224

 

11.9

Ordningen vid flygplatser m.m. .....................................

225

 

11.10

Flyghinder......................................................................

226

 

 

11.10.1

Flyghinderanmälan........................................

226

 

 

11.10.2 Markering av flyghinder m.m. ......................

229

12

Rätten till luftfart ..........................................................................

 

230

 

12.1

Inledning ........................................................................

 

230

 

12.2

Frågor om tillstånd.........................................................

235

 

12.3

In- och uthyrning av luftfartyg.......................................

238

 

12.4

Begränsning av drifttillstånd..........................................

240

 

12.5

Tillstånd att bedriva utbildning av flygledare ................

241

13 Vissa bestämmelser om lufttrafiken .............................................

242

 

13.1

Inledning ........................................................................

 

242

 

13.2

Trafikregler för luftfarten...............................................

242

 

13.3

Transporter av visst gods ...............................................

244

14

Lag om lufttransporter ..................................................................

246

 

14.1

En ny lag om lufttransporter ..........................................

246

14.2Information till flygpassagerare om vilket

 

lufttrafikföretag som utför flygningen............................

247

 

14.2.1

Förordningen om svarta listan .......................

247

 

14.2.2

Kompletterande bestämmelser ......................

249

14.3

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.....

252

 

14.3.1

Inledning .......................................................

252

 

14.3.2

Överväganden ...............................................

254

15 Ansvaret för skador genom luftfart...............................................

256

16 Ansvarsförsäkring för luftfartyg ...................................................

257

16.1

Inledning

........................................................................

257

16.2

Krav på ansvarsförsäkring .....................i luftfartslagen

259

6

17

Flygräddningstjänst, bärgning och undersökning av

 

 

luftfartsolyckor.............................................................................

260

18

Tillsyn m.m..................................................................................

261

 

18.1

Allmänna tillsynsåtgärder..............................................

261

18.2Särskilt om rättigheter i samband med flygresor för

 

personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ....

264

 

18.2.1

Inledning .......................................................

264

 

18.2.2

Överväganden ...............................................

265

19 Forum i mål av lufträttslig art ......................................................

266

20 Överklagande av beslut enligt luftfartslagstiftningen...................

267

21 Straffrättsliga frågor.....................................................................

269

21.1

Allmänt

..........................................................................

269

21.2

Onykterhet ...................................................vid luftfart

269

 

21.2.1 .......................................................

Inledning

269

 

21.2.2 .........................

Skärpta regler för flygfylleri

270

 

21.2.3 .................................

Nollgräns för narkotika

272

 

21.2.4 ..........

Ökade kontrollmöjligheter för polisen

272

21.3

Straff vid .......överträdelser av vissa EU-bestämmelser

275

21.4

Oregerliga ..................................................passagerare

278

21.5

Vårdslöshet ..................................................i flygtrafik

280

21.6

Vissa andra ........................................straffskärpningar

283

21.7

Anpassning .................av s.k. blankettstraffstadganden

284

21.8Brott som berör utländska luftfartyg som används

 

 

inom ramen för ett svenskt drifttillstånd........................

285

22

Konsekvensbeskrivning ...............................................................

287

23

Författningskommentar................................................................

288

 

23.1

Förslaget till luftfartslag ................................................

288

23.2Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:669) om

ändring i luftfartslagen (1957:297)................................

381

23.3Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen

 

(2010:000) .....................................................................

382

23.4

Förslaget till lag om lufttransporter...............................

383

23.5

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken....................

389

23.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1955:227) om

inskrivning av rätt till luftfartyg ....................................

389

23.7Förslaget till lag om ändring i lagen (1958:205) om

 

förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m..................

390

23.8

Förslaget till lag om ändring i

 

 

atomansvarighetslagen (1968:45)..................................

390

23.9Förslaget till lag om ändring i lagen (1970:417) om

marknadsdomstol m.m. .................................................

390

23.10Förslaget till lag om ändring i lagen (1975:688) om

skydd för viss tjänsteutövning .......................................

390

23.11Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:1090) om

alkoholutandningsprov ..................................................

390

23.12Förslaget till lag om ändring i lagen (1977:265) om

statligt personskadeskydd..............................................

391

23.13 Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302) ....

391

Prop. 2009/10:95

7

23.14

Förslaget till lag om ändring i minerallagen

Prop. 2009/10:95

 

(1991:45)........................................................................

391

23.15Förslaget till lag om ändring i lagen (1992:1672) om

paketresor.......................................................................

391

23.16Förslaget till lag om ändring i ordningslagen

(1993:1617)....................................................................

392

23.17Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1742) om

skydd för landskapsinformation.....................................

392

23.18Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1547) om

tullfrihet m.m. ................................................................

392

23.19Förslaget till lag om ändring i lagen (1999:216) om

ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i

 

trafiken ...........................................................................

392

23.20Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:558) om

vägtrafikregister .............................................................

393

23.21Förslaget till lag om ändring i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor..........................................................

393

23.22Förslaget till lag om ändring i marknadsföringslagen

(2008:486)......................................................................

393

23.23Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

sekretesslagen (2009:400)..............................................

394

Bilaga 1

Betänkandets sammanfattning............................................

395

Bilaga 2 Remissinstanser Lufträttsutredningens slutbetänkande

 

 

(SOU 1999:42) Ny luftfartslag ...........................................

400

Bilaga 3 Tankarna bakom supplementet...........................................

401

Bilaga 4

Supplementets lagförslag....................................................

402

Bilaga 5 Remissinstanser promemorian Ny luftfartslag –

 

 

supplement (Ds 2007:36)....................................................

467

Bilaga 6

Lagrådsremissens lagförslag...............................................

468

Bilaga 7

Lagrådets yttrande ..............................................................

576

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 februari

 

2010. ....................................................................................................

 

613

Rättsdatablad ........................................................................................

614

8

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2009/10:95

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.luftfartslag,

2.lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

3.lag om ändring i luftfartslagen (2010:000),

4.lag om lufttransporter,

5.lag om ändring i miljöbalken,

6.lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luft- fartyg,

7.lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,

8.lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),

9.lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

10.lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänste- utövning,

11.lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov,

12.lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

13.lag om ändring i passlagen (1978:302),

14.lag om ändring i minerallagen (1991:45),

15.lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,

16.lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),

17.lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskaps- information,

18.lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

19.lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken,

20.lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

21.lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

22.lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

23.lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

9

2

Lagförslag

Prop. 2009/10:95

2.1Förslag till luftfartslag

Härigenom föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

1 § Luftfart inom svenskt område får ske endast i överensstämmelse med denna lag eller annan författning, om inte annat följer av EU- förordningar.

När inte annat följer av denna lag ska denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gälla även vid luftfart med svenska luftfartyg utanför svenskt område, om det är förenligt med den främmande lag som är tillämplig.

2 § Om det är förenligt med den främmande lag som är tillämplig, ska följande bestämmelser gälla även vid luftfart utanför svenskt område med utländska luftfartyg, när sådana används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd:

1.3–5 kap.,

2.8 kap. 1 och 4–6 §§,

3.föreskrifter som meddelats med stöd av bestämmelser som anges i 1 eller 2,

4.12 kap. 1 och 3 §§ när det gäller tillsyn över bestämmelser som anges i 1–3, samt

5.13 kap. 1–3 §§, 4 § första stycket 6, 8–11 och andra stycket, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 7, 9 och 13 §§.

3 § När det i denna lag hänvisas till länder inom Europeiska unionen ska, om inte annat särskilt föreskrivs, därmed innefattas även andra länder som genom bindande avtal inom det författningsreglerade området omfattas av bestämmelser om civil luftfart som antagits inom ramen för samarbetet inom Europeiska unionen.

4 § I lagen (2010:000) om lufttransporter finns bestämmelser av civilrättsligt slag om villkoren vid olika former av transporter i luftfart.

5 § För militär luftfart och annan luftfart för statsändamål gäller lagen endast i den utsträckning som följer av 14 kap.

Luftfart inom svenskt område

6 § Ett luftfartyg som används vid luftfart inom svenskt område ska vara registrerat i Sverige eller i ett annat land som är medlem i Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) eller som Sverige träffat avtal med om rätt till luftfart inom svenskt område. Ett luftfartyg

10

som inte används vid tillståndspliktig luftfart och som stadigvarande Prop. 2009/10:95 används inom svenskt område ska vara registrerat i Sverige.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att luftfart får äga rum även med andra luftfartyg och på vilka villkor detta får ske.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ett luftfartyg av miljöskäl inte får användas inom svenskt område.

7 § Luftfartyg får inte inom svenskt område framföras med över- ljudsfart.

Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från förbudet. I samband därmed får det anges på vilka villkor luftfarten får äga rum.

Ytterligare krav i fråga om framförande av luftfartyg i överljudsfart får inte ställas med stöd av miljöbalken.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får av militära skäl meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss del av landet (restriktionsområde). Sådana föreskrifter eller beslut får också meddelas om det behövs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet, friluftsliv, natur- eller miljövård eller för att undvika störning vid allmän samman- komst eller offentlig tillställning av större omfattning. Föreskrifter som medför förbud mot luftfart, och inte enbart inskränkningar, och som meddelas av en annan myndighet än regeringen får avse förbud under högst två veckor.

Under utomordentliga förhållanden eller när det i övrigt krävs av hänsyn till allmän säkerhet får regeringen meddela föreskrifter om tillfälliga inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom hela landet.

Luftfartyg av särskild beskaffenhet

9 § I fråga om luftfartyg som inte har någon förare ombord eller inte är motordrivna eller som i övrigt är av särskild beskaffenhet får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 1 kap. 6 § första stycket och 2–8 kap. samt i övrigt meddela de föreskrifter som behövs. Undantag och föreskrifter får inte utformas så att de strider mot flygsäkerhetens eller det allmännas intresse. En förvaltningsuppgift som ansluter till föreskrifterna får, om regeringen föreskriver det, av myndig- heten överlämnas åt någon annan, även om uppgiften innefattar myndig- hetsutövning.

I fråga om sådana föremål som är inrättade för rörelse i luften men som inte är att anse som luftfartyg gäller särskilda föreskrifter.

11

Luftfartyg registrerade hos en internationell organisation

10 § De bestämmelser i denna lag som gäller i fråga om luftfartyg som är registrerade i ett annat land ska på motsvarande sätt tillämpas när det gäller luftfartyg som är registrerade hos en internationell organisation.

Standarder

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att utrustning som används i eller för luftfart ska följa vissa standarder när utrustningen har betydelse för flygsäkerheten.

2 kap. Registrering, nationalitet och märkning Registreringen

1 § Transportstyrelsen för register över luftfartyg (luftfartygsregistret). Särskilda bestämmelser om inskrivning av rätt till luftfartyg finns i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg och om vissa inter- nationella förhållanden i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av

rätt till luftfartyg.

2 § Ett luftfartyg får registreras i Sverige bara om det helt ägs av

1.svenska staten,

2.svensk kommun eller svenskt landsting,

3.medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) eller dödsboet efter en sådan person,

4.bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som har svensk nationalitet eller har sitt säte i ett EU-land, eller

5.europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige.

Även om förutsättningar enligt första stycket inte föreligger får ett luft- fartyg registreras i Sverige, om det brukas av någon som avses i första stycket och denne har ett drifttillstånd som är utfärdat i Sverige.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg får registreras i Sverige även om förutsättningar enligt första eller andra stycket inte föreligger. Ett sådant beslut får fattas bara om luftfartyget i regel används med utgångspunkt i Sverige.

3 § Ett luftfartyg som är registrerat i ett annat land får inte registreras i Sverige, om det inte avregistreras i det andra landet.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att luftfartyg av miljöskäl inte får registreras i Sverige.

5 § Ansökan om registrering av ett luftfartyg ska göras av ägaren. De upplysningar och den utredning som behövs för registreringen ska lämnas tillsammans med ansökan som ska vara skriftlig.

Prop. 2009/10:95

12

6 § Ett luftfartyg ska avregistreras om

1.ägaren skriftligen begär det,

2.kraven i 2 § inte är uppfyllda,

3.det har förolyckats eller förstörts,

4.det efter en flygning inte har hörts av på tre månader, eller

5.det på grund av ombyggnad eller annan sådan ändring upphört att vara luftfartyg eller, utan att ändring skett, inte längre anses utgöra ett luftfartyg.

Ägaren är skyldig att inom en månad skriftligen anmäla om något har hänt som enligt första stycket 2–4 medför att ett luftfartyg ska avregi- streras.

7 § Om det finns en inskrivning i ett luftfartyg enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, får luftfartyget avregistreras endast om den till vars förmån inskrivningen gäller har medgett det. Detsamma gäller i fråga om anteckningar som avses i 2 a § nämnda lag.

8 § Om någon annan än ägaren brukar ett registrerat luftfartyg för en obestämd tid eller för en bestämd tid om minst en månad ska upplåtaren eller brukaren genast efter upplåtelsen skriftligen anmäla detta för- hållande för anteckning i luftfartygsregistret, om nyttjanderätten inte skrivits in enligt lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. Om nyttjanderätten har skrivits in, ska anteckning göras i luftfartygs- registret om upplåtaren eller brukaren begär det.

Om anteckning enligt första stycket skett, ska upplåtaren eller brukaren anmäla till luftfartygsregistret när en upplåtelse för en obestämd tid upphör eller en upplåtelse för en bestämd tid upphör i förtid.

9 § Ett luftfartyg som finns utomlands får efter ansökan av den som förvärvat luftfartyget för viss tid föras in i ett bihang till luftfartygs- registret, om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda, och förbud mot registrering inte har föreskrivits enligt 4 §.

Nationaliteten

10 § Ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret har svensk nationalitet.

Transportstyrelsen utfärdar bevis om registreringen (nationalitets- och registreringsbevis).

11 § Ett luftfartyg som har antecknats i bihanget till luftfartygsregistret har svensk nationalitet så länge anteckningen gäller och anses vid tillämpningen av 1 kap. 6 § första stycket vara registrerat i Sverige.

Transportstyrelsen utfärdar bevis om anteckningen i bihanget (interimistiskt nationalitets- och registreringsbevis).

12 § Ett luftfartyg ska ha nationalitets- och registreringsbevis när det används vid luftfart.

Prop. 2009/10:95

13

Om ett luftfartyg används enligt föreskrifter eller beslut meddelade Prop. 2009/10:95 med stöd av 1 kap. 6 § andra stycket, gäller de villkor som meddelas av

regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Märkningen

13 § Ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller antecknat i bihanget till registret ska vara märkt med sina nationalitets- och registreringsbeteckningar.

Ett utländskt luftfartyg ska vid luftfart inom svenskt område vara märkt i enlighet med föreskrifterna i registreringsstaten.

Om ett luftfartyg används enligt föreskrifter eller beslut meddelade med stöd av 1 kap. 6 § andra stycket, gäller de villkor som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

3 kap. Luftvärdighet och miljövärdighet Luftfartygs luftvärdighet och miljövärdighet

1 § Ett luftfartyg ska vara luftvärdigt och miljövärdigt när det används vid luftfart. Luftfartygets ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar det i ägarens ställe ansvarar för detta. Ägaren eller brukaren ska till den myndighet som avses i 8 § snarast anmäla sådana förhållanden som har betydelse för luftvärdigheten eller miljö- värdigheten.

Ett luftfartyg anses luftvärdigt om det är konstruerat, tillverkat, utprovat, utrustat och underhållet på ett sådant sätt samt har sådana flyg- egenskaper att flygsäkerhetens krav är uppfyllda.

Ett luftfartyg anses miljövärdigt om det är konstruerat, tillverkat, utprovat, utrustat och underhållet på ett sådant sätt att det inte orsakar skada genom buller eller luftförorening eller genom annan liknande störning. Ytterligare krav i fråga om luftfartygs miljövärdighet får inte ställas med stöd av miljöbalken.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för att ett luftfartyg ska anses vara luftvärdigt och miljövärdigt.

Luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis

3 § När ett luftfartyg har visats vara luftvärdigt, utfärdas luftvärdig- hetsbevis. När ett luftfartyg har visats vara miljövärdigt, utfärdas miljö- värdighetsbevis. Bevisen får begränsas till att avse viss tid, viss luftfart eller luftfart inom visst område.

Bevisen får förnyas, om luftfartyget uppfyller de krav på luftvärdighet respektive miljövärdighet som gäller när förnyelsen ska ske.

4 § Ett luftfartyg ska ha luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis när det används vid luftfart.

14

Ett svenskt luftfartyg ska ha svenskt luftvärdighetsbevis och svenskt Prop. 2009/10:95 miljövärdighetsbevis eller utländska sådana bevis som har godkänts i

Sverige.

Ett utländskt luftfartyg ska ha luftvärdighetsbevis och miljövärdighets- bevis som har utfärdats eller godkänts i luftfartygets registreringsstat och som enligt avtal med den staten ska erkännas i Sverige. För ett utländskt luftfartyg godtas även svenskt luftvärdighetsbevis och svenskt miljö- värdighetsbevis.

Ett motsvarande bevis som har utfärdats med stöd av EU-rättsliga bestämmelser ska jämställas med ett svenskt bevis enligt denna paragraf.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg som uppfyller kraven på flygsäkerhet får användas vid luftfart inom svenskt område även om kraven i 4 § inte är uppfyllda. Ett sådant beslut får tidsbegränsas.

Ett beslut enligt första stycket får återkallas om kraven på flygsäkerhet eller om miljö- eller bullerskäl ger anledning till det.

6 § Om inte annat beslutas blir ett svenskt luftvärdighetsbevis respektive ett svenskt miljövärdighetsbevis ogiltigt om

1.luftfartyget inte underhålls på föreskrivet sätt,

2.föreskrivna ändringar inte utförs,

3.det görs ändringar i luftfartyget eller i dess utrustning som kan antas ha betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten,

4.luftfartyget inte genomgår föreskriven besiktning eller kontroll, eller

5.luftfartyget eller utrustningen har skadats på ett sätt som uppen- barligen har betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten.

Om det inträffar andra omständigheter som kan antas ha betydelse för luftvärdigheten eller miljövärdigheten, får det beslutas att luftvärdighets- beviset respektive miljövärdighetsbeviset är ogiltigt.

Ett luftvärdighetsbevis eller ett miljövärdighetsbevis som är ogiltigt enligt första eller andra stycket förblir ogiltigt till dess luftfartyget förklaras luftvärdigt respektive miljövärdigt. När ett luftvärdighetsbevis eller ett miljövärdighetsbevis är ogiltigt enligt denna paragraf ska inne- havaren av beviset efter anmaning genast lämna detta till den myndighet som prövar frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis.

7 § Bestämmelserna i 3 och 6 §§ gäller på motsvarande sätt i fråga om godkännande av utländska luftvärdighetsbevis och utländska miljö- värdighetsbevis och om förnyelse och ogiltighet av sådana god- kännanden.

8 § Frågor om luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis prövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen får meddela föreskrifter om att myndigheten får överlämna till en särskild sakkunnig att utfärda och förnya sådana bevis.

15

Förrättningsmans tillträde till luftfartyg

Prop. 2009/10:95

9 § I samband med prövning av frågor

om luftvärdighetsbevis och

miljövärdighetsbevis ska förrättningsman lämnas tillträde till luftfartyget.

Luftfartygets ägare eller brukare liksom dess befälhavare och besättning ska medverka i den utsträckning som behövs. Förrättningen ska utföras så att minsta möjliga olägenhet uppstår.

Utprovning av luftfartygs flygegenskaper

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ett luftfartyg får användas vid luftfart, även om villkoren i detta kapitel inte är uppfyllda, om det behövs för att pröva ett luftfartygs flygegenskaper eller av andra särskilda skäl.

Tillverkning och underhåll av luftfartyg

11 § För att tillverka luftfartyg samt tillbehör och reservdelar till dem och för att utföra underhålls-, reparations- och ändringsarbeten på luft- fartyg, tillbehör och reservdelar krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från tillståndskravet, om det kan ske med hänsyn till flygsäkerheten.

4 kap. Flygcertifikat m.m.

Behörighet att föra ett luftfartyg och tjänstgöra ombord

1 § Ett luftfartyg får föras endast av den som innehar ett gällande flyg- certifikat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på flygcertifikat, om det finns särskilda skäl och det kan ske med hänsyn till flygsäkerheten.

2 § En innehavare av flygcertifikat får föra ett luftfartyg endast av den kategori, klass och typ samt under de villkor och för de behörigheter som anges i certifikatet.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att andra medlemmar av besättningen på ett luftfartyg än förare ska ha ett gällande flygcertifikat för att få utföra vissa uppgifter ombord.

Bestämmelser om certifikat och behörighetsbevis för personal inom markorganisationen finns i 6 kap.

16

Utbildning Prop. 2009/10:95

4 § Den som genomgår utbildning för flygcertifikat får ensam föra ett luftfartyg under de förutsättningar som anges i ett elevtillstånd som utfärdats för henne eller honom.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall medge undantag från kravet på elevtillstånd. Ett sådant undantag får medges endast den som kan anses uppfylla lämplighetskraven i 9 § första stycket.

5 § Den som tjänstgör som flyglärare ska ha ett gällande flygcertifikat för den kategori, klass och typ av luftfartyg som utbildningen avser samt sådan särskild behörighet som föreskrivits med stöd av 10 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om behörighetskrav för den som tjänstgör som kontrollant vid flygprov och som instruktör vid flygträning på marken.

Behörighetshandlingar

6 § Ett elevtillstånd ska vara utfärdat i Sverige. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ett tillstånd ska godtas som elevtillstånd enligt denna lag trots att det inte är utfärdat i Sverige. Ett elevtillstånd är giltigt endast om innehavaren har ett gällande intyg om att föreskrivna medicinska krav är uppfyllda (medicinskt intyg).

7 § Ett flygcertifikat ska vara utfärdat eller godkänt i Sverige. Ett certifikat är giltigt endast i den utsträckning de till certifikatet knutna behörigheterna är gällande och om innehavaren har ett gällande medicinskt intyg.

Som flygcertifikat enligt denna lag godtas även ett certifikat som är utfärdat eller godkänt i ett annat land och som enligt avtal med det landet eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § ska erkännas i Sverige. För tjänstgöring på svenska luftfartyg i internationell trafik krävs dock ett sådant certifikat som anges i första stycket.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ett flygcertifikat, som har utfärdats i ett annat land för en svensk medborgare, inte ska gälla för luftfart inom svenskt område.

8 § Ett medicinskt intyg ska vara utfärdat eller godkänt i Sverige, eller sådant att det enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 10 § ska erkännas i Sverige.

Utfärdande av elevtillstånd, flygcertifikat och medicinskt intyg

9 § Ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat får utfärdas endast för den som innehar ett gällande medicinskt intyg och som med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller ett certifikat. Prövningen av de personliga förhållandena ska avse att

17

sökanden är pålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera reglerna för luftfarten och visa den hänsyn och det ansvar och omdöme som krävs av en innehavare av ett elevtillstånd eller ett certifikat.

Det som sägs i första stycket gäller även när ett elevtillstånd eller ett certifikat ska förnyas eller ett certifikat ska utökas, godkännas eller erkännas.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.krav i fråga om ålder för att ett elevtillstånd ska få utfärdas,

2.krav i fråga om ålder, kunskaper, erfarenhet och skicklighet för att ett flygcertifikat ska få utfärdas,

3.de förutsättningar under vilka ett certifikat ska få utökas, förnyas, godkännas eller erkännas,

4.krav på särskild behörighet för att en certifikatinnehavare ska få fullgöra vissa uppgifter vid luftfart om det behövs av hänsyn till flyg- säkerheten, och

5.krav i fråga om hälsotillstånd samt fysiska och psykiska för- hållanden för att ett medicinskt intyg ska få utfärdas, godkännas eller erkännas.

11 § Den som ansöker om att ett flygcertifikat ska utfärdas, utökas, förnyas eller godkännas eller om att de behörigheter som är knutna till certifikatet ska förnyas är skyldig att genomgå de undersökningar och prov (certifikatprov) som föreskrivits med stöd av 10 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som prövar frågor om flygcertifikat får uppdra åt någon annan att genomföra proven.

12 § Ett elevtillstånd utfärdas eller förnyas för viss tid. Det får begränsas till att gälla under vissa förutsättningar.

13 § Ett flygcertifikat utfärdas, utökas, förnyas eller godkänns för viss tid. Det får begränsas till att gälla under vissa förutsättningar.

14 § Har en spärrtid fastställts enligt 22 § första stycket får ett elev- tillstånd eller ett flygcertifikat inte utfärdas eller godkännas under spärr- tiden.

15 § Ett medicinskt intyg utfärdas eller godkänns för viss tid.

Återkallelse och begränsning av elevtillstånd eller flygcertifikat 16 § Ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat ska återkallas

1.om innehavaren har gjort sig skyldig till brott mot 13 kap. 2 eller

3 §,

2.om innehavaren vid utövande av luftfart har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom,

Prop. 2009/10:95

18

3.om innehavaren genom att upprepade gånger överträda de Prop. 2009/10:95 bestämmelser som gäller för luftfarten i väsentlig grad har visat bristande

vilja eller förmåga att rätta sig efter bestämmelserna,

4.om innehavaren i annat fall vid utövande av luftfart har brutit mot

någon bestämmelse som har väsentlig betydelse för flygsäkerheten,

5.om innehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende eller genom bruk av annat ämne än alkohol inte kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat,

6.om det med hänsyn till annat brott som innehavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han eller hon inte kommer att respektera reglerna för luftfarten och visa den hänsyn och det ansvar och omdöme som krävs av en innehavare eller om han eller hon på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig att inneha ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat,

7.om innehavarens förutsättningar att fullgöra den luftfartsverksamhet som elevtillståndet eller flygcertifikatet avser är så väsentligt begränsade genom sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak att han eller hon av flygsäkerhetsskäl inte längre bör inneha ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat,

8.om innehavaren annars inte uppfyller fastställda krav i fråga om kunskaper och skicklighet,

9.om innehavaren inte följer ett föreläggande att genomgå kontroll av att han eller hon kan förrätta den tjänst som elevtillståndet eller flyg- certifikatet avser eller ett föreläggande att lämna intyg angående sin fysiska eller psykiska lämplighet som innehavare av elevtillstånd eller flygcertifikat,

10.om innehavaren själv begär det.

17 § Återkallelse enligt 16 § 4, 6, 7, 8, 9 eller 10 får när det gäller ett flygcertifikat begränsas till att avse en eller flera behörigheter.

I fall som avses i 16 § 5, 6, 7, 8 eller 9 får ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat i stället för att återkallas begränsas till att gälla under vissa förutsättningar.

18 § En återkallelse med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i en annan författning.

Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmåls- dom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

Varning eller erinran

19 § I stället för att ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat återkallas ska innehavaren varnas i sådana fall som avses i 16 § 3, 4, 5 eller 6, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

Om det inte finns tillräckliga skäl för varning, ska innehavaren erinras

om de krav som gäller för elevtillstånd eller certifikat (erinran).

19

Återkallelse tills vidare

Prop. 2009/10:95

20 § Ett elevtillstånd

eller ett flygcertifikat ska återkallas eller

begränsas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av frågan, om det på sannolika skäl kan antas att tillståndet eller certifikatet kommer att återkallas slutligt eller begränsas.

Omhändertagande av flygcertifikat

21 § Ett flygcertifikat ska omhändertas, om innehavaren vid utövande av luftfart har

1.visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller något annat ämne,

eller

2.gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom.

Ett certifikat får också omhändertas, om innehavaren på grund av sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak inte kan fullgöra de uppgifter som certifikatet avser på ett trafiksäkert sätt.

Ett certifikat gäller inte när det är omhändertaget.

Ett beslut om omhändertagande av flygcertifikat får meddelas av polis, åklagare eller Transportstyrelsen. Frågan om ett omhändertagande ska följas av en ansökan om återkallelse eller om flygcertifikatet ska åter- lämnas ska prövas skyndsamt.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om omhändertagande av flygcertifikat.

Spärrtid

22 § Om en ansökan om att ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat ska utfärdas eller förnyas inte kan bifallas på grund av sökandens personliga förhållanden, ska en spärrtid bestämmas som ska förflyta innan handlingen får utfärdas. Detsamma gäller om ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat återkallas med stöd av 16 § 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Spärrtiden ska vara lägst tre månader och högst tre år. Vid återkallelse enligt 16 § 1 eller 2 ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år. Vid återkallelse räknas tiden från det att behörigheten fråntogs innehavaren av elevtillståndet eller flygcertifikatet.

En spärrtid som har fastställts enligt första stycket får, sedan beslutet

 

om fastställande av tiden har vunnit laga kraft, sättas ned om nya

 

omständigheter inträffar eller framkommer och det finns synnerliga skäl

 

för nedsättning. Det får dock inte bestämmas kortare tid än som anges i

 

första stycket tredje eller fjärde meningen.

 

Underlåtelse av certifikatingripande m.m.

 

23 § Om ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat varit återkallat tills

 

vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får

 

det när frågan om återkallelse slutligt avgörs beslutas att ytterligare

 

ingripande inte ska ske. Detsamma gäller om ett flygcertifikat har varit

 

omhändertaget.

20

Nytt certifikat efter återkallelse Prop. 2009/10:95

24 § Ansökan om utfärdande av flygcertifikat efter återkallelse får inte prövas innan spärrtiden löpt ut.

Efter återkallelse får ett nytt flygcertifikat utfärdas endast om sökanden uppfyller kraven i 9 § första stycket och har avlagt de certifikatprov som har föreskrivits med stöd av 10 §.

Certifikatkontroll

25 § Om det kan antas att en certifikatinnehavare inte på ett betryggande sätt kan utföra de uppgifter som certifikatet avser, får den myndighet som prövar frågor om certifikat förelägga innehavaren att genomgå de undersökningar och prov som behövs (certifikatkontroll). En certifikatinnehavare är också skyldig att till myndigheten anmäla sådana omständigheter som kan antas ha betydelse för behörigheten.

Den myndighet som avses i första stycket får även förelägga den som innehar ett elevtillstånd eller ett flygcertifikat att lämna ett intyg om sin fysiska och psykiska lämplighet som innehavare av elevtillstånd respektive flygcertifikat.

Godkännande av utländska flygcertifikat

26 § Ett godkännande i Sverige av ett utländskt flygcertifikat får inte avse längre tid än giltighetstiden på certifikatet.

Återkallelse av ett svenskt godkännande av ett utländskt flygcertifikat ska ske på de grunder som anges i 16–25 §§.

Prövning av frågor om elevtillstånd och flygcertifikat

27 § Transportstyrelsen prövar, med de undantag som anges i 28 §, frågor om elevtillstånd, flygcertifikat, medicinskt intyg och godkännande av utländskt flygcertifikat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får förordna läkare att utfärda medicinska intyg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för ett sådant förordnande.

Har ett medicinskt intyg utfärdats eller förlängts av en förordnad läkare får Transportstyrelsen inom en tid av sextio dagar från utfärdandet ompröva om den enskilde uppfyller föreskrivna medicinska krav om särskilda omständigheter föranleder det.

21

28 § Allmän förvaltningsdomstol prövar efter ansökan frågor om

1.återkallelse av elevtillstånd, flygcertifikat och godkännande av utländska flygcertifikat,

2.varning, och

3.nedsättning av spärrtid som bestämts av domstol enligt 22 § första stycket.

Frågor om återkallelse eller begränsning tills vidare av elevtillstånd eller flygcertifikat prövas av domstol, dock endast om handlingen har omhändertagits enligt 21 § första stycket eller om i annat fall fråga om återkallelse eller begränsning är anhängig vid domstol.

29 § I mål om elevtillstånd, flygcertifikat och godkännande av utländska flygcertifikat får rätten förelägga den enskilda parten att lämna

1.medicinskt intyg eller annat intyg om sin fysiska och psykiska lämplighet,

2.bevis om att han eller hon har avlagt certifikatprov,

3.bevis om att han eller hon har genomgått certifikatkontroll.

Ett sådant föreläggande får överklagas endast i samband med ett över- klagande av det beslut varigenom målet avgörs.

30 § Om rätten i ett mål om återkallelse av ett elevtillstånd, ett flyg- certifikat eller ett godkännande av ett utländskt flygcertifikat beslutar att återkallelse inte ska ske, får rätten meddela särskilda villkor för elev- tillståndet, certifikatet eller godkännandet.

31 § I mål som prövas med stöd av 28 § förs det allmännas talan av Transportstyrelsen.

Flygdagbok

32 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en förare av ett luftfartyg och annan ska föra flygdagbok och om hur detta ska ske.

5 kap. Luftfartygs befälhavare och besättning samt tjänstgöring ombord

Luftfartygs befälhavare

1 § Ett luftfartyg ska ha en befälhavare när det används vid luftfart. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter om befälhavare.

Luftfartygs besättning

2 § Ett luftfartygs ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar det i ägarens ställe ska se till att luftfartyget är bemannat på föreskrivet sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om ett luftfartygs besättning.

Prop. 2009/10:95

22

Befälhavarens myndighet

Prop. 2009/10:95

3 § Befälhavaren har den högsta myndigheten ombord. Om det behövs

 

får han eller hon bestämma att medlemmar av besättningen tillfälligt ska

 

arbeta med annat än det som deras anställning avser. Passagerarna ska

 

rätta sig efter vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord.

 

Befälhavaren får sätta i land eller vägra att ta ombord besättnings-

 

medlemmar, passagerare och gods, när omständigheterna kräver det.

 

Förberedande och genomförande av flygning

 

4 § Befälhavaren ska övervaka att luftfartyget är luftvärdigt. Han eller

 

hon ska se till att det är utrustat, bemannat och lastat på föreskrivet sätt.

 

Vidare ska befälhavaren se till att flygningen förbereds och genomförs i

 

enlighet med gällande bestämmelser.

 

Befälhavaren har när det gäller luftvärdigheten samma skyldighet att

 

göra anmälan som ägaren har enligt 3 kap. 1 § första stycket.

 

Upprätthållande av ordning

 

5 § Om någon genom sitt uppträdande ombord utgör en omedelbar fara

 

för flygsäkerheten eller luftfartsskyddet, får befälhavaren vidta de

 

åtgärder mot denne som behövs för att avvärja faran.

 

För att genomföra dessa åtgärder får befälhavaren inte använda

 

strängare medel än förhållandena kräver.

 

Befälhavaren bör i första hand försöka tala den som skapat faran till

 

rätta genom upplysningar och uppmaningar. Våld får tillgripas endast när

 

andra medel inte hjälper. Om våld tillgrips ska den lindrigaste form

 

brukas som kan förväntas leda till det avsedda resultatet. Våld får inte

 

brukas längre än som är absolut nödvändigt.

 

Medlemmar av besättningen ska lämna befälhavaren den hjälp han

 

eller hon behöver. Passagerare får efter uppmaning av befälhavaren

 

lämna sådan hjälp. Om en åtgärd med hänsyn till faran måste vidtas

 

omedelbart, får besättningsmedlemmar och passagerare själva genomföra

 

den utan uppmaning av befälhavaren.

 

Besättningsmedlemmar och passagerare som lämnar hjälp eller annars

 

vidtar åtgärd enligt fjärde stycket har samma rätt som befälhavaren att

 

bruka våld.

 

6 § Om något svårare brott begås ombord, ska befälhavaren om möjligt

 

vidta de åtgärder som behövs för utredningen och som inte kan upp-

 

skjutas.

 

Befälhavaren ska om möjligt se till att gärningsmannen inte avviker

 

och får omhänderta honom eller henne för att hindra det. I sådant fall

 

gäller bestämmelserna i 5 §. Gärningsmannen får inte vara omhänder-

 

tagen längre än till dess han eller hon kan överlämnas till en behörig

 

svensk eller utländsk myndighet.

 

Befälhavaren får ta i förvar sådana föremål som kan ha betydelse för

 

utredningen. Han eller hon ska till den myndighet som avses i andra

 

 

23

stycket ge de upplysningar och överlämna de föremål som kan ha Prop. 2009/10:95 betydelse för utredningen.

Försorg om passagerare, luftfartyg och gods

7 § Om ett luftfartyg råkar i nöd, ska befälhavaren göra allt vad han eller hon kan för att rädda ombordvarande, luftfartyg och gods. Måste luftfartyget överges ska han eller hon om möjligt se till att luftfartygs- handlingarna tas om hand.

Rapporteringsskyldighet

8 § Om det inträffar en olyckshändelse vid användningen av ett luftfartyg som medför att någon avlider, att någon blir allvarligt skadad, att luftfartyget får betydande skada eller att egendom som inte transporteras med luftfartyget får betydande skada, ska befälhavaren rapportera det inträffade. Han eller hon ska också rapportera, när det har funnits någon allvarlig fara för att en sådan olycka skulle inträffa eller när något har hänt som tyder på ett väsentligt fel hos luftfartyget eller markorganisationen.

Luftfartygets ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar det ska

1.fullgöra de skyldigheter som anges i första stycket, om befälhavaren inte kan fullgöra sin skyldighet, och

2.rapportera om ett luftfartyg har försvunnit under flygning och inte har kunnat återfinnas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att rapporteringsskyldigheten ska gälla också för medlemmar av besättningen eller för andra som utfört arbete som har samband med berörd flygning. Regeringen får meddela föreskrifter om att rapportering av olyckor och tillbud som är av betydelse för luftfartens säkerhet ska rapporteras också i andra fall än som anges i första och andra styckena.

I 10 kap. finns bestämmelser om rapportering av händelser inom civil luftfart.

Förbud mot tjänstgöring vid sjukdom m.m.

9 § Den får inte tjänstgöra ombord som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkoholhaltiga drycker eller andra medel eller av andra sådana skäl inte kan fullgöra sina uppgifter på ett betryggande sätt.

24

6 kap. Flygplatser och den övriga markorganisationen

Prop. 2009/10:95

Flygplatser och andra start- och landningsplatser

 

1 § Med flygplats avses i denna lag ett mark- eller vattenområde, som helt eller delvis har inrättats så att luftfartyg ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet.

2 § För start och landning med luftfartyg ska i första hand en flygplats användas. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka flygplatser som får användas vid olika slag av luftfart.

För start och landning får tillfälligt eller i begränsad omfattning även ett land- eller vattenområde användas som inte särskilt har inrättats för ett sådant ändamål. Skulle start eller landning innebära nämnvärd skada eller olägenhet för områdets ägare eller innehavare krävs dennes samtycke. I fråga om användande för start och landning av områden, som inte har inrättats för sådana ändamål eller som tillfälligt har inrättats för sådana ändamål, gäller de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Det som sägs i första och andra styckena gäller inte nödsituationer eller andra därmed jämförbara fall.

3 § Om det behövs av hänsyn till natur- eller miljövård, friluftsliv, kommunikationer, fiske eller näringsverksamhet, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att ett visst område inte får användas för landning.

4 § Flygplatser ska uppfylla flygsäkerhetens och luftfartsskyddets krav.

Tillstånd att inrätta en flygplats

5 § För att inrätta en flygplats krävs tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om en flygplats byggs om, såvida inte ombyggnaden är av mindre betydelse för flyg- platsens användning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda omständigheter får inrättas utan ett sådant tillstånd som avses i första stycket.

6 § Ett tillstånd enligt 5 § får meddelas endast om flygplatsen är lämplig från allmän synpunkt. Vid prövningen ska hänsyn särskilt tas till flygsäkerheten, relationen till övrig luftfart och andra transportslag, totalförsvaret samt särskilda störningar.

Vid tillståndsprövningen ska 3 och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

25

Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdes- Prop. 2009/10:95 bestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte

motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

7 § När ett tillstånd enligt 5 § meddelas, får tillståndet förenas med villkor. Om tillståndet meddelas av regeringen, får sådana villkor bestämmas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Drifttillstånd för flygplatser

8 § En flygplats får inte tas i bruk innan den har godkänts från flyg- säkerhetssynpunkt och meddelats ett drifttillstånd av den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om en flygplats byggts om, såvida inte ombyggnaden är av mindre betydelse för flygplatsens användning. Ett drifttillstånd ska ges för viss tid. Drifttillståndet ska meddelas den som driver flygplatsen och ska innehålla de villkor som ska gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav som ska vara uppfyllda från flyg- säkerhetssynpunkt för att ett område ska få användas som flygplats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att en flygplats med hänsyn till dess art, trafikens ringa omfattning eller andra särskilda omständigheter inte behöver ha meddelats ett drifttillstånd innan den tas i bruk.

9 § Om de föreskrifter eller villkor som avses i 8 § åsidosätts i väsentlig grad, ska drifttillståndet återkallas av den myndighet som har meddelat det. Detta gäller också om flygplatsen annars inte uppfyller de krav som gäller för flygplatser. Om det är tillräckligt för att upprätthålla flygsäkerheten, får ett drifttillstånd i stället för att återkallas begränsas till att gälla viss del av verksamheten eller att gälla under vissa förutsättningar.

Ett drifttillstånd ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan, om det på sannolika skäl kan antas att drifttillståndet kommer att återkallas slutligt. Om det på sannolika skäl kan antas att tillståndet kommer att begränsas slutligt, får det begränsas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande.

10 § Den som driver en flygplats ska anmäla om något inträffar som medför att kraven för drifttillstånd inte längre är uppfyllda. Om det krävs av flygsäkerhetsskäl, ska den som driver flygplatsen se till att anläggningen inte används eller att användningen begränsas.

11 § Om en flygplats, som inte behöver drifttillstånd innan den tas i bruk, inte uppfyller flygsäkerhetskraven, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att den inte får användas eller ange under vilka förutsättningar den får användas.

26

Övriga tillstånd

Prop. 2009/10:95

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för

 

att inrätta och driva även andra anläggningar för luftfarten än flygplatser.

 

Frågor om tillstånd och om villkoren för dessa prövas av regeringen eller

 

den myndighet som regeringen bestämmer.

 

Flygtrafiktjänst

 

13 § Det ska finnas flygtrafiktjänst för att trygga och underlätta luft-

 

farten. Verksamheten inom flygtrafiktjänst ska vara godkänd från flyg-

 

säkerhetssynpunkt av regeringen eller den myndighet som regeringen

 

bestämmer. Ett godkännande får återkallas av den myndighet som har

 

meddelat det, om föreskrivna krav inte uppfylls.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela föreskrifter om flygtrafiktjänsten.

 

Flygtrafikledningstjänst för luftrummet i anslutning till en flygplats får

 

ombesörjas av den som driver flygplatsen eller den som fått ett sådant

 

uppdrag av den som driver flygplatsen. Regeringen eller den myndighet

 

som regeringen bestämmer får besluta om omfattningen av detta luftrum.

 

Den som utför flygtrafikledningstjänst för luftrummet i anslutning till en

 

flygplats får lämna tillstånd i form av klarering och anvisningar om färd-

 

väg för luftfartyg.

 

Tystnadsplikt

 

14 § Den som har fullgjort uppgifter inom flygtrafiktjänst får inte

 

obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i

 

sin tjänst fått veta om enskildas ekonomiska eller personliga för-

 

hållanden.

 

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets-

 

och sekretesslagen (2009:400) i stället för det som sägs i första stycket.

 

Luftfartsskyddet på flygplatser m.m.

 

15 § I lagen (2004:1100) om luftfartsskydd och i EU-rättsakter som det

 

hänvisas till i den lagen finns närmare bestämmelser om luftfartsskyddet

 

på flygplatser m.m.

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett

 

enskilt fall besluta att en anläggning eller en verksamhet vid en

 

anläggning som används för luftfart inte får användas eller att verksam-

 

heten inte får bedrivas om inte luftfartsskyddets krav är uppfyllda, eller

 

ange under vilka förutsättningar anläggningen får användas eller verk-

 

samheten bedrivas.

 

Ordning och säkerhet m.m.

 

16 § Utan tillstånd av den som driver en flygplats får inte någon

 

beträda en sådan del av ett flygplatsområde där det genom stängsel eller

 

 

27

skyltar eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har Prop. 2009/10:95 tillträde. Motsvarande gäller för andra anläggningar för luftfarten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om tillträde till flygplatser och andra anläggningar för luftfarten och om ordningen där.

En befattningshavare som fullgör ordnings- och säkerhetstjänst vid en flygplats eller en annan anläggning för luftfarten får från flygplats- området eller anläggningen avvisa eller avlägsna den som obehörigen uppehåller sig där eller som stör ordningen eller äventyrar flygsäkerheten eller luftfartsskyddet.

Utländska luftfartygs tillträde till flygplatser

17 § En flygplats som är öppen för allmänt bruk ska på samma villkor som för svenska luftfartyg i internationell trafik vara öppen för utländska luftfartyg i sådan trafik, om dessa är registrerade i en stat som har träffat överenskommelse med Sverige om denna förmån.

Avgifter

18 § Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för luftfarten får ta ut avgifter för användningen av flygplatsen, andra allmänna anläggningar och tjänsterna.

I den omfattning som följer av 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter ska Europeiska organisationen för säkrare flyg- trafiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in undervägsavgifter.

Flygledare m.m.

19 § Endast den får arbeta som flygledare i flygtrafikledningstjänst eller flygtekniker som har ett gällande certifikat för arbetet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på certifikat när det gäller arbete som utförs inom organisationer som uppfyller flygsäker- hetens krav med hänsyn till arbetets omfattning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. att annan personal med uppgifter inom markorganisationen eller med andra uppgifter av betydelse för flygsäkerheten än som avses i 4 kap. ska ha behörighetsbevis,

2.att det krävs elevtillstånd och medicinskt intyg för att genomgå utbildning för certifikat och för att få certifikat och behörighetsbevis, och

3.godtagande i Sverige av utländska elevtillstånd, certifikat och behörighetsbevis.

I fråga om elevtillstånd, certifikat, behörighetsbevis och medicinskt intyg gäller bestämmelserna i 4 kap. 6 och 8–31 §§.

20 § Bestämmelsen i 5 kap. 9 § gäller också flygledare i flygtrafik-

 

ledningstjänst och flygtekniker. Regeringen får meddela föreskrifter om

28

att bestämmelsen i 5 kap. 9 § ska gälla även annan personal inom Prop. 2009/10:95 markorganisationen med tjänstgöring som är av betydelse för flygsäker-

heten.

Flyghinder

21 § För att förebygga fara för flygsäkerheten får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

1.förbud mot eller annan begränsning av uppsättning av märken, belysning eller andra anordningar som kan utgöra en sådan fara, och

2.markering av byggnader, andra anläggningar och objekt som kan utgöra sådan fara (flyghinder).

Föreskrifter som meddelas med stöd av första stycket får inte leda till något avsevärt men för dem som äger eller har särskild rätt till berörd mark.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om åtgärder som får vidtas när föreskrifter enligt första stycket inte följs.

22 § I fråga om kostnader för markering av flyghinder enligt 21 § första stycket 2 gäller följande, om inte annat har avtalats.

Vid inrättande eller ändring av en flygplats eller tillhörande inflygnings- eller utflygningsprocedurer ska kostnaderna betalas av den som inrättar en flygplats eller ansöker om att ändra procedurerna.

Vid uppförande av en byggnad eller annan anläggning vid en befintlig flygplats och tillhörande inflygnings- eller utflygningsprocedurer ska kostnaderna betalas av den som uppför byggnaden eller anläggningen.

23 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra arbeten som avser uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller annan anläggning som kan utgöra fara för flygsäkerheten är skyldig att göra en anmälan om arbetena innan dessa påbörjas (flyghinderanmälan).

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att göra flyghinderanmälan.

Marktjänster

24 § I lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser finns bestämmelser om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik.

7 kap. Tillstånd att bedriva luftfart

Flygsäkerhetsmässiga tillstånd

Drifttillstånd

1 § Den som vill utföra lufttransporter mot betalning åt allmänheten ska ha ett drifttillstånd.

29

Ett drifttillstånd ska vara utfärdat i Sverige. Som drifttillstånd enligt Prop. 2009/10:95 detta kapitel får, i fråga om ett utländskt flygföretag som är hemma-

hörande i ett annat land som är medlem i Internationella civila luftfarts- organisationen (ICAO) eller i ett land som Sverige träffat avtal med om rätt till luftfart inom svenskt område, godtas ett drifttillstånd eller en likvärdig handling som har utfärdats av det landet i enlighet med ICAO:s normer.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta om undantag från första och andra styckena. Ett sådant beslut får avse endast enstaka flygningar när drifttillstånd eller en likvärdig handling saknas.

2 § Ett drifttillstånd får beviljas endast om det visas att verksamheten kan bedrivas på ett från flygsäkerhetssynpunkt betryggande sätt med hänsyn till sökandens kompetens och organisation samt förutsättningarna i övrigt.

3 § Ett drifttillstånd får ges endast till

1.svenska staten,

2.svenska kommuner eller landsting,

3.medborgare i ett land inom Europeiska unionen (EU-land) som har sitt hemvist i Sverige eller till dödsbo efter en sådan person,

4.svenska handelsbolag som endast har bolagsmän som är medborgare

iett EU-land,

5.svenska föreningar, samfund eller stiftelser, som i styrelsen endast har ledamöter som är medborgare i ett EU-land,

6.svenska aktiebolag, om majoriteten av kapitalvärdet och röstvärdet ägs av medborgare i ett EU-land eller av någon som kan få tillstånd enligt denna paragraf,

7.europeiska ekonomiska intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige.

Om ägaren till ett aktiebolag som ansöker om tillstånd enligt denna paragraf är ett annat aktiebolag, ska det som sägs i första stycket 6 också gälla det bolaget.

Ett tillstånd förfaller, om kraven i första och andra styckena inte längre är uppfyllda och rättelse inte sker inom den tid som bestäms av den myndighet som har meddelat tillståndet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det finns särskilda skäl, i ett enskilt fall besluta om undantag från denna paragraf.

4 § Ett drifttillstånd ska gälla för viss typ av luftfart och för vissa luftfartyg. Tillståndet ska ges för viss tid och innehålla de villkor som ska gälla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om drifttillstånd.

5 § Frågor om drifttillstånd prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

30

6 § Om en tillståndshavare i väsentlig grad åsidosätter föreskrifterna Prop. 2009/10:95 eller villkoren för verksamheten, ska drifttillståndet återkallas. Tillståndet

ska också återkallas, om det måste antas att innehavaren inte kan upprätthålla verksamheten. Om det är tillräckligt för att upprätthålla flygsäkerheten, får ett drifttillstånd i stället begränsas till att gälla viss del av verksamheten eller att gälla under vissa förutsättningar.

Ett drifttillstånd ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan, om det på sannolika skäl kan antas att drifttillståndet kommer att återkallas slutligt. Om det på sannolika skäl kan antas att tillståndet kommer att begränsas slutligt, får det begränsas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande.

7 § Den som har ett drifttillstånd ska anmäla om något inträffar som medför att kraven för drifttillstånd inte längre är uppfyllda.

Bruksflygtillstånd

8 § För att få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg, såsom lyft, bogsering, inspektioner och övervakning, krävs ett bruksflygtillstånd.

Det som föreskrivs om drifttillstånd i 1 § andra och tredje styckena och 2–7 §§ ska också gälla bruksflygtillstånd. Om regeringen bestämmer det, får den myndighet som prövar frågor om bruksflygtillstånd uppdra åt någon annan att göra prövningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på bruksflygtillstånd om verksamheten inte är av större omfattning eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

Tillstånd att bedriva utbildning

9 § För att få bedriva flygutbildning i Sverige krävs ett utbildnings- tillstånd som är utfärdat i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på tillstånd enligt första stycket när det är fråga om utbildning för privat flygning. Om en flygutbildning som har undantagits från tillståndskravet inte uppfyller föreskrivna flygsäkerhetskrav, får rege- ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att utbildningen inte får bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för att bedriva utbildning av flygledare och annan personal inom flygtrafiktjänsten i Sverige.

Det som föreskrivs om drifttillstånd i 2 och 4–7 §§ ska också gälla tillstånd som föreskrivs i denna paragraf.

31

Trafiktillstånd

Prop. 2009/10:95

Krav för trafiktillstånd

10 § För att mot betalning få utföra lufttransporter åt allmänheten eller för att mot betalning få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg krävs ett trafiktillstånd.

Den som har ett drifttillstånd som är utfärdat i Sverige behöver dock inte något trafiktillstånd för att få utföra inrikes lufttransporter och den som har ett bruksflygtillstånd som är utfärdat i Sverige behöver inte något trafiktillstånd för att få utföra arbeten med hjälp av luftfartyg. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter om att det krävs ett trafiktillstånd även i dessa fall.

Om regeringen genom ett avtal med ett annat land eller en inter- nationell organisation medgivit trafikrättigheter för luftfart inom svenskt område, får regeringen besluta om undantag från kravet på trafiktillstånd enligt första stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om trafiktillstånd och om utövande av trafikrättigheter utan att trafiktillstånd krävs enligt tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om att annan luftfart än luftfart i regelbunden trafik får utövas utan trafiktillstånd, om det är lämpligt med hänsyn till luftfartens art eller omfattning.

Meddelande och återkallande av trafiktillstånd

11 § Trafiktillstånd meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

När trafiktillstånd meddelas, får tillståndet förenas med villkor. Om tillståndet meddelas av regeringen, får sådana villkor beslutas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Ett trafiktillstånd eller trafikrättigheter enligt 10 § tredje stycket får återkallas helt eller för viss tid eller begränsas, om tillståndshavaren eller utövaren av trafikrättigheten inte iakttar de föreskrifter eller villkor som gäller för verksamheten, eller det i övrigt finns särskilda skäl.

Övriga tillstånd

Tillstånd till inhyrning och uthyrning av luftfartyg

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om det behövs av hänsyn till flygsäkerheten eller annars till luftfarten inom svenskt område, meddela föreskrifter om att det krävs tillstånd för att hyra in eller hyra ut ett luftfartyg.

Det som föreskrivs om drifttillstånd i 2 och 4–7 §§ ska också gälla tillstånd som föreskrivs i denna paragraf.

32

8 kap. Vissa bestämmelser för lufttrafiken

Prop. 2009/10:95

Trafikregler

 

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.trafik vid luftfart,

2.vad som i övrigt ska iakttas vid luftfart för att olyckor och olägen- heter ska undvikas,

3.flygvägar som luftfartyg ska följa inom svenskt område,

4.begränsningar i användningen av luftrum i anslutning till sådana flygvägar, samt

5.flygningar över landets gränser.

Skyldighet att landa

2 § När det krävs av hänsyn till allmän ordning och säkerhet, får ett luftfartyg uppmanas att landa. Uppmaningen ska riktas till fartygets befälhavare. Luftfartyget ska då landa på den plats som anvisas. Om ingen anvisning lämnas, ska landningen ske på närmaste lämpliga flygplats inom landet.

Ett luftfartyg, som utan föreskrivet tillstånd kommer in i ett sådant område som avses i 1 kap. 8 §, ska omedelbart lämna området. Det inträffade ska snarast anmälas till en flygtrafikledningsenhet. Om ingen annan anvisning lämnas, ska luftfartyget snarast möjligt landa enligt det som sägs i första stycket.

Om bestämmelserna i första eller andra stycket inte följs, får luft- fartygets fortsatta färd hindras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om skyldighet att landa. Beslut i frågor som avses i denna paragraf meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Transport av visst gods

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får av hänsyn till flygsäkerheten, luftfartsskyddet eller om det följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt meddela före- skrifter om eller i ett enskilt fall besluta om förbud mot transport med luftfartyg av visst gods eller om villkor för sådan transport.

Bestämmelser som rör utförsel av krigsmateriel finns i lagen (1992:1300) om krigsmateriel.

Bestämmelser om transport med luftfartyg av farligt gods finns i lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Luftfartygshandlingar

4 § Om inte annat särskilt föreskrivs i denna lag, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om handlingar som ska medföras vid luftfart (luftfartygshandlingar).

33

5 § Om någon för att kunna ta till vara sin rätt behöver ta del av inne- Prop. 2009/10:95 hållet i en luftfartygshandling, ska han eller hon få det.

I det allmännas verksamhet gäller i stället bestämmelserna i tryckfri- hetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för dem som tjänstgör ombord på luftfartyg att medföra flygcertifikat och andra handlingar.

9 kap. Ansvaret för skador genom luftfart

1 § Bestämmelser om ansvaret för skador som genom luftfart tillfogas personer eller egendom som inte transporteras med luftfartyget finns i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart.

2 § Bestämmelser om skyldighet för lufttrafikföretag och luftfartygs- operatörer att ha försäkring för sådant ansvar som avses i 1 § finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygs- operatörer1.

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om att det även i andra fall än som följer av 2 § ska finnas försäkring för ansvar enligt 1 §. Försäk- ringen får ersättas av någon motsvarande säkerhet som regeringen bestämmer.

4 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer fullgör de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 785/2004 i fråga om försäkring för sådant ansvar som avses i 1 §.

Ett sådant bevis som avses i artikel 5.1 i förordningen ska ges in till Transportstyrelsen.

5 § Transportstyrelsen får i fråga om sådana flygningar över svenskt område och sådana mellanlandningar som avses i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 785/2004 kräva bevis om giltig försäkring.

6 § Om någon som tjänstgör på luftfartyg är ersättningsskyldig för skada genom luftfart som har uppkommit genom hans eller hennes fel eller försummelse i tjänsten, får rätten jämka ersättningen med hänsyn till felets eller försummelsens beskaffenhet, skadans storlek eller omständig- heterna i övrigt. Detsamma gäller i fråga om andra med tjänst som har betydelse för trafiksäkerheten.

I fråga om skadeståndsansvaret för arbetstagare gäller 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

1 EUT L 138, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0785).

34

10 kap. Flygräddningstjänst, bärgning, undersökning av

Prop. 2009/10:95

luftfartsolyckor och rapportering av händelser

 

Flygräddningstjänst

 

1 § Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Ett luftfartygs ägare eller brukare och de som tjänstgör på luftfartyg eller vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta i flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar föreskrifter om ersättning av allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador gäller lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Bärgning

2 § Den som bärgar ett luftfartyg som har förolyckats eller befinner sig i nöd och alla som medverkar vid bärgningen har rätt till bärgarlön. Det- samma gäller vid bärgning av gods ombord på ett sådant luftfartyg eller av något som hör till luftfartyget eller godset. I fråga om bärgarlönen tillämpas bestämmelserna i 16 kap. 3 § tredje och fjärde styckena, 5 § första stycket andra och tredje meningarna, 6 § och 10 § tredje stycket sjölagen (1994:1009). Den som i en sådan nödsituation räddar människor från luftfartyget eller medverkar vid deras räddning har också rätt till en del av bärgarlönen. De särskilda kostnader som någon i övrigt har haft för bevarandet av ett luftfartyg eller av gods ska också ersättas, om kostnaderna har varit nödvändiga.

Den som deltar i en bärgning trots ett uttryckligt och befogat förbud av luftfartygets befälhavare, ägare eller, om luftfartyget inte används av ägaren, den som brukar det i ägarens ställe har inte rätt till bärgarlön. Detsamma gäller i fråga om ersättning för kostnader för bevarande av luftfartyg och gods.

Bestämmelserna om bärgning i denna paragraf tillämpas inte på sådan bärgning som avses i 16 kap. 1 § 1 sjölagen.

3 § Den som har en fordran på bärgarlön eller ersättning för kostnader enligt 2 § har luftpanträtt i luftfartyget eller godset med förmånsrätt enligt 4 § 1 förmånsrättslagen (1970:979), om bärgarlönen eller ersättningen avser åtgärder som har avslutats i Sverige.

En yngre fordran har företräde framför en äldre. Fordringar som har uppkommit på grund av samma händelse har lika rätt till betalning.

För att ett luftfartyg ska få lämna den plats där åtgärderna för bärgningen eller bevarandet avslutades, eller för att ägaren ska få ta godset i besittning, krävs att borgenärerna medger det. Detta gäller dock inte, om borgenärerna har fått betalt för sina fordringar eller säkerhet har ställts.

4 § Luftpanträtt omfattar inte ersättning som på grund av försäkring eller av någon annan anledning betalas för skada på luftfartyg eller gods.

35

5 § Säljs luftfartyget eller godset exekutivt, upphör luftpanträtten sedan försäljningen har vunnit laga kraft och köpesumma betalats. Borge- närerna har rätt till betalning ur köpesumman enligt bestämmelserna i utsökningsbalken.

Luftpanträtten i godset upphör, om det genom lossning ställs till avsändarens eller mottagarens förfogande. Om godset lämnas ut utan borgenärens tillstånd, svarar den som tar emot godset för fordringen, om han eller hon kände till denna. Han eller hon svarar dock inte för mera än det värde som godset hade vid lossningen.

6 § Luftpanträtten i ett luftfartyg som är registrerat i Sverige upphör efter tre månader från den dag åtgärderna för bärgningen eller bevarandet av luftfartyget avslutades. Detta gäller dock inte, om borgenärens anspråk på panträtt inom samma tid har anmälts till inskrivnings- myndigheten för anteckning i inskrivningsregistret för luftfartyg och dessutom överenskommelse har träffats om panträttens belopp eller talan om panträtten har väckts i laga ordning.

Bestämmelserna i första stycket gäller också om luftfartyget är registrerat i ett annat land som har biträtt den konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg som avslutades i Genève den 19 juni 1948 (Genèvekonventionen). Borgenärens anspråk på panträtt ska i sådant fall anmälas hos den myndighet som för inskrivningsregistret för luftfartyg.

Om luftfartyget inte är registrerat eller om det är registrerat i ett annat land än som anges i andra stycket, upphör luftpanträtten efter ett år från den dag åtgärderna för bärgningen eller bevarandet av luftfartyget avslutades. Detta gäller dock inte, om inom samma tid överenskommelse har träffats om panträttens belopp eller talan om panträtten har väckts i laga ordning.

Undersökning av luftfartsolyckor och tillbud

7 § Bestämmelser om undersökning från säkerhetssynpunkt av luft- fartsolyckor och tillbud till sådana olyckor finns i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

Rapportering av händelser m.m.

8 § I syfte att förbättra flygsäkerheten ska händelser inom luftfart rapporteras till behörig myndighet.

Med händelse inom luftfart avses i denna lag driftsavbrott, defekt, fel eller annan onormal omständighet som har inverkat eller kan inverka på flygsäkerheten, men som inte lett till sådana luftfartsolyckor eller tillbud som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka personer inom luftfart som ska vara skyldiga att rapportera händelser enligt 8 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om rapportering av händelser.

Prop. 2009/10:95

36

10 § En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har rapporterat en händelse enligt denna lag.

Om en arbetstagare utsätts för repressalier, ska arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som repressalierna innebär.

11 kap. Särskilda bestämmelser Avgångsförbud

1 § Transportstyrelsen eller den som styrelsen utser får förbjuda en flygning och hindra ett luftfartyg från att avgå om det, när flygningen ska påbörjas, kan antas att luftfartyget inte uppfyller de villkor som anges i denna lag eller som har fastställts med stöd av lagen. Detsamma gäller när andra villkor som fastställts för flygningen inte är uppfyllda. Om någon annan än Transportstyrelsen har meddelat beslutet, ska beslutet genast anmälas till Transportstyrelsen och prövas av denna.

2 § Den som driver en flygplats får hindra ett luftfartygs avgång om avgifter för användningen av flygplatsen och tjänsterna för luftfarten, som avser luftfartygets senaste ankomst, uppehåll och avgång, inte har betalats och säkerhet inte har ställts.

3 § I lagen (1939:6) om frihet från kvarstad för vissa luftfartyg finns bestämmelser om att kvarstad inte får läggas på vissa luftfartyg.

Avgifter och andra ersättningar för förrättningar

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter och andra ersättningar för förrättningar och tillstånd enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt enligt EU-förordningar på den civila luftfartens område. Beslut om avgifter och andra ersättningar som är förfallna till betalning får verkställas enligt utsökningsbalken.

Radioanläggningar

5 § I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns särskilda bestämmelser om användning av radioanläggningar ombord på luftfartyg och inom markorganisationen.

12 kap. Tillsyn, överklagande m.m. Tillsyn

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att bestämmelserna i 1–8, 10 och 11 kap. och de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa bestämmelser följs. Tillsynsåtgärder får även vidtas stickprovsvis.

Prop. 2009/10:95

37

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som avses i Prop. 2009/10:95 första stycket får anlita någon annan vid tillsynen.

I den utsträckning det behövs för tillsyn enligt första stycket ska där avsedd myndighet och annan som myndigheten anlitar för tillsynen ges omedelbart tillträde till luftfartyg, flygplatser, anläggningar, lokaler och andra objekt. Denna rätt omfattar inte bostäder.

2 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att den som har skyldigheter enligt artiklarna 5–11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flyg- resor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlig- het1 följer dessa bestämmelser.

Tillsynsmyndigheten enligt första stycket får meddela de före- lägganden som behövs för att bestämmelserna ska följas.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som står under tillsyn enligt denna lag ska lämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att kunna utöva tillsyn.

Överklagande

4 § En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av 5 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten i mål som avses i första stycket och i mål som avses i 4 kap. 28 §.

5 § En förvaltningsmyndighets beslut i frågor som rör trafiktillstånd får överklagas hos regeringen.

Ett beslut enligt 4 kap. 19 § andra stycket om erinran, enligt 4 kap. 21 § om omhändertagande av flygcertifikat eller ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § första stycket får inte överklagas. Detsamma gäller beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Ett föreläggande enligt 4 kap. 25 § får prövas av allmän förvaltnings- domstol endast i samband med prövning av frågan om återkallelse på grund av att föreläggandet inte har följts. Ett föreläggande enligt 4 kap. 29 § får överklagas endast i samband med ett överklagande av det beslut genom vilket målet avgörs.

6 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

7 § En förvaltningsmyndighets beslut om tillstånd att inrätta och driva flygplatser får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

1 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1107).

38

Allmänt bemyndigande

Prop. 2009/10:95

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 

meddela de ytterligare föreskrifter i de avseenden som behandlas i lagen

 

och som gäller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa eller trafik.

 

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som avses i

 

första stycket får överlämna förvaltningsuppgift som ansluter till före-

 

skrifterna till någon annan, även om uppgiften innefattar myndighets-

 

utövning.

 

Krig eller krigsfara

 

9 § Är Sverige i krig eller krigsfara får regeringen, i den utsträckning

 

rådande förhållanden kräver det, meddela föreskrifter om eller i ett

 

enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i denna lag och

 

från andra författningar som avser luftfarten. Regeringen får då meddela

 

de föreskrifter som behövs.

 

Detsamma gäller, om det råder sådana utomordentliga förhållanden

 

som är föranledda av krig eller av krigsfara som Sverige har befunnit sig

 

i.

 

Om regeringen i andra fall än då Sverige är i krig har meddelat före-

 

skrifter enligt denna paragraf, ska föreskrifterna underställas riksdagens

 

prövning inom en månad efter det att de har beslutats. Om någon sådan

 

underställning inte sker eller om föreskrifterna inte godkänns av

 

riksdagen inom två månader från underställningen, upphör föreskrifterna

 

att gälla.

 

13 kap. Ansvarsbestämmelser m.m.

 

Ansvarsbestämmelser

 

1 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet manövrerar ett luft-

 

fartyg på ett sådant sätt att andras liv eller egendom utsätts för fara döms

 

för vårdslöshet i flygtrafik till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.

 

2 § Den som manövrerar ett luftfartyg eller i övrigt ombord på ett

 

luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för flygsäkerheten

 

efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkohol-

 

koncentrationen under eller efter fullgörandet av uppgifterna uppgår till

 

minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandnings-

 

luften döms för flygfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Detsamma gäller den som utövar tjänst som anges i 6 kap. 20 §.

 

För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett

 

luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av

 

väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i

 

6 kap. 20 § efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotika-

 

strafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter fullgörandet

 

av uppgifterna finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller

 

dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan

 

behörig receptutfärdares ordination.

39

För flygfylleri enligt första stycket döms också den som manövrerar ett Prop. 2009/10:95 luftfartyg eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av

väsentlig betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som anges i 6 kap. 20 § och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan fullgöra sina uppgifter på ett betryggande sätt.

3 § Är ett brott som avses i 2 § att anse som grovt döms för grovt flyg- fylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen

1.har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille

iblodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,

2.annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller

3.fullgjort sin uppgift på ett sätt som inneburit påtaglig fara för flyg- säkerheten.

4 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som upp- såtligen eller av oaktsamhet

1.bryter mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 1 kap. 6 § tredje stycket om att ett luftfartyg av miljöskäl inte får användas inom svenskt område,

2.bryter mot 1 kap. 7 § första stycket genom att framföra ett civilt luft- fartyg i överljudsfart och något undantag från förbudet inte har lämnats enligt 1 kap. 7 § andra stycket,

3.bryter mot förbud eller föreskrifter om restriktionsområden som regeringen har meddelat med stöd av 1 kap. 8 §,

4.lämnar oriktiga uppgifter vid ansökan eller anmälan enligt 2 kap.,

5.framför ett luftfartyg som inte är märkt enligt 2 kap. 13 §, eller enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd därav,

6.bryter mot 3 kap. 1 § första stycket första meningen genom att använda ett luftfartyg som inte är luftvärdigt eller miljövärdigt,

7.tillverkar eller utför underhålls-, reparations- eller ändringsarbeten på luftfartyg, tillbehör eller reservdelar till luftfartyg utan tillstånd,

8.bryter mot bestämmelser om behörighetshandlingar i 4 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § eller mot föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd därav,

9.vid tjänstgöring ombord på luftfartyg inte följer befälhavarens order,

10.som passagerare inte åtlyder vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord,

11.bryter mot 5 kap. 7 § genom att som befälhavare på ett luftfartyg som råkat i nöd inte göra vad som rimligen kan krävas för att rädda ombordvarande, luftfartyg och gods,

12.bryter mot 6 kap. 5 § genom att inrätta eller bygga om en flygplats utan föreskrivet tillstånd eller 8 § genom att ta i bruk en flygplats innan den har godkänts och meddelats drifttillstånd,

13.bryter mot föreskrifter om tillståndskrav för andra anläggningar för luftfarten än flygplatser som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 12 §,

40

14. bryter mot 6 kap. 19 § första stycket genom att arbeta som flyg- Prop. 2009/10:95 ledare i flygtrafikledningstjänst eller flygtekniker utan att ha ett gällande

certifikat för arbetet när sådant certifikat är föreskrivet,

15.utövar luftfartsverksamhet utan föreskrivet tillstånd enligt 7 kap. 1 eller 8 §, 9 § första stycket eller 10 § första stycket,

16.utövar luftfartsverksamhet utan tillstånd som regeringen har föreskrivit med stöd av 7 kap. 10 § andra stycket eller 12 §,

17.vid utövande av luftfart åsidosätter de villkor som har meddelats med stöd av 7 kap. 4 § första stycket, 8 § andra stycket, 9 § fjärde stycket eller 11 § andra stycket, eller

18.inte landar enligt det som sägs i 8 kap. 2 §.

Till påföljd döms inte den som av oaktsamhet begår gärning som avses i första stycket 9.

5 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen1 genom att

1.utföra lufttransport utan nödvändig operativ licens,

2.inte inhämta ett förhandsgodkännande enligt artikel 13 i förordningen, eller

3.utföra lufttransport på en flyglinje för vilken allmän trafikplikt gäller och annan meddelats tillstånd med ensamrätt enligt artikel 16 i förordningen.

6 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1.lämnar oriktiga uppgifter i ett ärende som rör innehav av certifikat eller behörighetsbevis eller frågan om annan behörighet, eller vid annan tillsyn över behörigheten,

2.bryter mot 5 kap. 2 § genom att inte se till att ett luftfartyg är bemannat på föreskrivet sätt,

3.bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 19 § andra stycket 1.

Till böter döms också den som i andra fall än som anges i 1–4 §§ uppsåtligen försummar någon skyldighet enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 8 kap.

7 § Om en gärning har begåtts av ringa oaktsamhet, döms inte till ansvar enligt denna lag.

8 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten i 6 kap. 14 § första stycket finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

9 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken, eller om gärningen utgör överträdelse av ett före- läggande eller förbud som förenats med vite.

1 EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1008).

41

10 § Har någon i fall som avses i 5 kap. 5 § brukat större våld än i varje Prop. 2009/10:95 fall är medgivet, ska han eller hon ändå inte dömas till ansvar, om

omständigheterna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna sig. Om gärningen anses brottslig, får dömas till lindrigare straff än vad som annars är föreskrivet.

Domsrätt

11 § Den som begått brott som avses i 1–3 §§, 4 § första stycket 6, 8–11 och andra stycket, 5 §, 6 § första stycket 2 och andra stycket samt 7, 9 och 13 §§ döms, om han eller hon befinner sig här i riket, vid svensk domstol även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brotts- balken om brottet begåtts

1.vid utövande av luftfartsverksamhet med ett utländskt luftfartyg som används inom ramen för ett svenskt drifttillstånd, eller

2.ombord på sådant luftfartyg.

Åtal får väckas utan förordnande enligt 2 kap. 5 § andra stycket brotts- balken.

Förverkande

12 § Om ägaren eller någon som är i ägarens ställe uppsåtligen begår eller medverkar till en sådan gärning som anges i 4 § första stycket 1, 2 eller 3, får luftfartyget förklaras förverkat, om det behövs för att före- bygga brott eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Detta gäller dock inte, om förverkande är uppenbart oskäligt. Om luftfartyget inte finns i behåll, får värdet förklaras förverkat.

Första stycket gäller inte mot den som i god tro har förvärvat luft- fartyget eller någon särskild rätt till det.

Vite

13 § Ett föreläggande eller ett förbud som myndighet meddelar enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, får förenas med vite.

14 kap. Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål

1 § För luftfart med svenska militära luftfartyg och i fråga om den militära markorganisationen gäller endast bestämmelserna i

1.5 kap. 8 §,

2.6 kap. 13 och 19 §§,

3.9 kap. 6 §, samt

4.10 kap. 2 § första och tredje styckena och 7 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter för den militära luftfarten och mark- organisationen i de ämnen som anges i denna lag och som inte gäller förhållandet mellan enskilda eller annars måste meddelas i lag.

42

2 § För annan luftfart med svenska luftfartyg, som utan att vara militära används endast för statsändamål och inte för affärsdrift, gäller bestämmelserna i denna lag utom 10 kap. 3–6 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för sådan luftfart meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 1–8 kap. samt i övrigt meddela de särskilda föreskrifter som behövs.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter i fråga om tillträde till svenskt område för utländska militära luftfartyg och andra utländska luftfartyg som används endast för statsändamål och inte för affärsdrift.

1.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010. Genom lagen upphävs luftfartslagen (1957:297). Äldre bestämmelser ska fortsatt gälla för avgifter som är hänförliga till tiden före ikraftträdandet.

2.Certifikat, tillstånd och godkännanden som har meddelats enligt luft- fartslagen (1957:297) och med stöd av den meddelade föreskrifter, ska fortsätta att gälla enligt sitt innehåll. Frågor om förnyelse av ett äldre certifikat, tillstånd eller godkännande ska dock prövas enligt den nya lagen, liksom återkallelse av ett certifikat, tillstånd eller godkännande eller vägran att godkänna ett tillstånd om den händelse som ligger till grund för ingripandet har ägt rum sedan lagen har trätt i kraft.

Prop. 2009/10:95

43

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297)

Härigenom föreskrivs att lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297) ska utgå.

Prop. 2009/10:95

44

I den omfattning som följer av bilaga IV till den reviderade inter- nationella Eurocontrolkonven- tionen ska Europeiska organisa- tionen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) meddela föreskrifter om, påföra och driva in under- vägsavgifter.

2.3

Förslag till lag om ändring i luftfartslagen (2010:000) Prop. 2009/10:95

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 18 § luftfartslagen (2010:000) ska ha

följande lydelse.

 

Lydelse enligt lagförslag 2.1

Föreslagen lydelse

6 kap.

18 §

Den som driver en flygplats och den som tillhandahåller tjänster för luftfarten får ta ut avgifter för användningen av flygplatsen, andra allmänna anläggningar och tjänsterna.

I den omfattning som följer av

1981 års multilaterala överens- kommelse om undervägsavgifter ska Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Euro- control) meddela föreskrifter om, påföra och driva in undervägs- avgifter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

45

2.4

Förslag till lag om lufttransporter

Prop. 2009/10:95

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om lufttransporter.

2 § Bestämmelser om ansvaret för skador som uppkommer genom luftfart finns i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart och luftfartslagen (2010:000).

EU-rättsliga bestämmelser

3 § Bestämmelser om lufttransporter finns i

1.rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om luft-

trafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage1,

2.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensa- tion och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda

eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/912,

3.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den

21 april 2004 om försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygs- operatörer3,

4.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemen- skapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafik-

företag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG4,

5.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den

5 juli 2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet5,

6.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den

24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)6.

I den utsträckning en fråga regleras av dessa förordningar, tillämpas inte svensk lag.

Bestämmelser som kompletterar förordningarna i första stycket 1–5 finns i 12–17 §§.

1EGT L 285, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31997R2027).

2EUT L 46, 17.2.2004, s. 1 (Celex 32004R0261).

3EUT L 138, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0785).

4EUT L 344, 27.12.2005, s. 15 (Celex 32005R2111).

5EUT L 204, 26.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1107).

6EUT L 293, 31.10.2008, s. 3 (Celex 32008R1008).

46

Bestämmelser om Montrealkonventionen Lufttransporter som omfattas av Montrealkonventionen

4 § Artiklarna 1–22, artikel 23.1 första, andra och tredje meningarna, artiklarna 25–27, artiklarna 29–49 samt artiklarna 51 och 52 i konven- tionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) ska gälla som lag här i landet.

De engelska, franska, arabiska, kinesiska, ryska och spanska texterna av Montrealkonventionen har lika giltighet.

De engelska och franska texterna av konventionen samt en över- sättning av den till svenska finns intagna som en bilaga till denna lag.

Lufttransporter som inte omfattas av Montrealkonventionen

5 § För lufttransporter mot ersättning inom ett land utan mellan- landning utanför landet och för andra lufttransporter mot ersättning som inte omfattas av Montrealkonventionen ska konventionens bestämmelser ändå tillämpas så som det anges i 4 §. Detta gäller även när sådana luft- transporter utförs av ett lufttrafikföretag utan ersättning.

I fråga om jämkning av skadestånd för personskada ska 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) tillämpas i stället för artikel 20 i konven- tionen.

I fråga om begränsning av transportörens ansvar vid transport av bagage eller gods ska bestämmelsen i artikel 22.2 i konventionen tillämpas som om den enbart avser incheckat bagage och bestämmelsen i artikel 22.5 som om den avser punkterna 1–3.

Inflationsjustering

6 § Om de beloppsgränser som gäller enligt artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen ändras med tillämpning av artikel 24, ska de nya beloppsgränserna vid tillämpning av 4 eller 5 § tillämpas på transport- avtal som ingås tidigast den dag då ändringen träder i kraft enligt konventionen.

Regeringen ska i Svensk författningssamling ge till känna sådana ändringar av beloppsgränserna.

Behörig domstol

7 § Talan om ersättning som får föras i Sverige med stöd av artikel 33.2 i Montrealkonventionen ska, om den inte väcks vid någon av de domstolar som anges i artikel 33.1, väckas vid domstolen i den ort där passageraren vid olyckstillfället hade sitt hemvist.

Försäkringsplikt

8 § En svensk transportör ska ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som följer av 4 eller 5 §.

Prop. 2009/10:95

47

Ansvarsförsäkringen ska täcka sådan förskottsbetalning som avses i artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2027/97.

9 § En utländsk transportör som utför lufttransport av passagerare, bagage eller gods till eller från Sverige eller mellan orter i Sverige ska ha en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som följer av 4 eller 5 §.

10 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att transportörer fullgör de skyldigheter som följer av 8 och 9 §§.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försäkringsplikten enligt 8 och 9 §§.

Utländska stats- och militärtransporter

11 § Bestämmelserna i 4–10 §§ ska inte tillämpas på transporter som omfattas av en främmande stats förbehåll enligt artikel 57 i Montreal- konventionen.

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 2027/97

12 § Bestämmelserna i artikel 3a i förordning (EG) nr 2027/97 ska tillämpas även på andra lufttrafikföretag än EG-lufttrafikföretag.

Bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EG) nr 2027/97 ska tillämpas även på andra svenska transportörer än sådana som utgör EG-lufttrafik- företag.

Bestämmelserna i artikel 6 i förordning (EG) nr 2027/97 ska tillämpas även på den som annat än tillfälligtvis och utan att vara ett lufttrafik- företag säljer lufttransporter i eget namn.

13 § Konsumentverket ska utöva tillsyn över att transportörer fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 3a och 6 i förordning (EG) nr 2027/97.

Om dessa skyldigheter inte uppfylls ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningssavgift. Information enligt artiklarna 3a och 6 nämnda förordning ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknads- föringslagen.

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 261/2004, förordning (EG) nr 2111/2005 och förordning (EG) nr 1107/2006

14 § Konsumentverket ska utöva tillsyn över

1.att lufttrafikföretag fullgör de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 261/2004,

2.att lufttrafikföretag, researrangörer och biljettförsäljare fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 2111/2005, samt

3.att lufttrafikföretag, deras agenter och researrangörer fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr

1107/2006.

Prop. 2009/10:95

48

15 § Ett åläggande att lämna föreskriven information får meddelas

Prop. 2009/10:95

1.ett lufttrafikföretag som inte lämnar information enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 261/2004,

2.ett lufttrafikföretag, en researrangör eller en biljettförsäljare som inte lämnar information till passagerare enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 2111/2005, och

3.ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som inte lämnar information enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2006.

Talan om åläggande enligt första stycket väcks vid Marknads- domstolen. En sådan talan får väckas av

1.Konsumentombudsmannen,

2.en näringsidkare som har ingått ett avtal som rör transport med luft- trafikföretaget, dess agent, researrangören eller biljettförsäljaren, och

3.en sammanslutning av konsumenter eller näringsidkare.

I ett sådant mål gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som är tillämpliga i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.

16 § Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet transport i strid med artiklarna 3 och 4 i förordningen (EG) nr 1107/2006 får åläggas att vid vite erbjuda transporterna i fråga.

Talan om åläggande enligt första stycket väcks vid Marknads- domstolen av Konsumentombudsmannen.

17 § I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela föreläggande om sådant åläggande som avses i 15 §.

För ett föreläggande enligt första stycket gäller vad som sägs i 28 § marknadsföringslagen (2008:486).

Bestämmelser i anledning av förordning (EG) nr 785/2004

18 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över att lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer fullgör de skyldigheter som följer av förordning (EG) nr 785/2004 i fråga om försäkring för skadeståndsansvar gentemot passagerare och för bagage och gods.

Ett sådant bevis som avses i artikel 5.1 i förordningen ska ges in till Transportstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

2. Så länge konventionen den 12 oktober 1929 rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran (Warszawakonventionen) i dess ursprungliga lydelse är i kraft mellan Sverige och någon främmande stat, ska lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg gälla i stället för denna lag för sådana lufttransporter som konventionen i den lydelsen är tillämplig på. Dock ska 8 och 9 §§ i deras lydelse enligt denna lag tillämpas. Hänvisningen till transportörens ansvar ska därvid avse transportörens ansvar enligt lagen om befordran med luftfartyg. Vidare ska 12 och 13 §§ i deras lydelse enligt denna lag

tillämpas.

49

3. Så länge Warszawakonventionen i dess lydelse enligt protokollet den 28 september 1955 med ändring av Warszawakonventionen (Haag- protokollet) är i kraft mellan Sverige och någon främmande stat ska 9 kap. luftfartslagen (1957:297) i dess lydelse närmast före lagen (1986:619) om ändring i luftfartslagen (1957:297) gälla i stället för denna lag för sådana lufttransporter som konventionen i den lydelsen är tillämplig på. Dock ska 8 och 9 §§ i deras lydelse enligt denna lag tillämpas. Hänvisningen till transportörens ansvar ska därvid avse transportörens ansvar enligt lagen (1937:73) om befordran med luft- fartyg. Vidare ska 12 och 13 §§ i deras lydelse enligt denna lag tillämpas.

4. Så länge Warszawakonventionen i dess lydelse enligt Montreal- protokoll nr 4 den 25 september 1975 med ändring av Warszawa- konventionen i dess lydelse enligt Haagprotokollet är i kraft mellan Sverige och någon främmande stat ska beträffande transport av gods 9 kap. luftfartslagen (1957:297) i dess lydelse närmast före lagen (2002:1130) om ändring i luftfartslagen (1957:297) gälla i stället för denna lag för sådana lufttransporter som konventionen i den lydelsen är tillämplig på. Dock ska 8 och 9 §§ i deras lydelse enligt denna lag tillämpas. Hänvisningen till transportörens ansvar ska därvid avse transportörens ansvar enligt 9 kap. luftfartslagen (1957:297) i dess lydelse närmast före lagen (2002:1130) om ändring i luftfartslagen (1957:297).

Prop. 2009/10:95

50

Bilaga1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2009/10:95

CONVENTION

 

FOR

THE

CONVENTION

 

 

POUR

KONVENTION

OM

VISSA

UNIFICATION OF CERTAIN

L’UNIFICATION

 

 

 

DE

ENHETLIGA

REGLER

FÖR

RULES

 

 

 

 

 

 

FOR

CERTAINES

 

 

RÈGLES

INTERNATIONELLA

 

 

 

INTERNATIONAL

 

 

 

 

RELATIVES

 

 

 

AU

LUFTTRANSPORTER

 

 

 

CARRIAGE BY AIR

 

 

 

TRANSPORT

 

AÉ-

RIEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE

STATES

PARTIES

TO

LES ÉTATS PARTIES À LA

DE

FÖRDRAGSSLUTANDE

THIS CONVENTION,

 

 

 

PRÉSENTE CONVENTION,

STATERNA,

 

 

 

 

 

 

RECOGNIZING the significant

RECONNAISSANT

 

 

 

SOM

ERKÄNNER

betydelsen

contribution

of

the

Convention

l'importante

contribution

de la

av

konventionen

 

rörande

for the Unification of Certain

Convention

pour

l'unification

fastställande

 

av

 

vissa

Rules

to International

Carriage

de certaines règles relatives au

gemensamma

bestämmelser

i

by Air signed in Warsaw on

transport

aérien

international,

fråga

 

om

 

internationell

12 October

 

1929,

hereinafter

signée à Varsovie le 12 octobre

luftbefordran,

undertecknad

i

referred to as the “Warsaw

1929, ci-après appelée la

Warszawa den 12 oktober 1929,

Convention”,

and

other

related

“Convention

de

Varsovie”

et

nedan

 

 

 

 

 

kallad

instruments

 

 

to

 

 

the

celle

d'autres

instruments

”Warszawakonventionen”,

och

harmonization

 

of

 

 

private

connexes

à l'harmonisation

du

av andra,

därmed

förknippade

international air law;

 

 

 

 

droit aérien international privé,

instrument för harmonisering av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lagstiftningen om civil luftfart,

 

RECOGNIZING

the

need

to

RECONNAISSANT

 

 

la

SOM ERKÄNNER behovet av

modernize

and

consolidate

the

nécessité

de

moderniser

et

de

att modernisera och konsolidera

Warsaw Convention and related

refondre

la

 

Convention

de

Warszawakonventionen

 

och

instruments;

 

 

 

 

 

 

 

Varsovie

et

 

les

instruments

andra till den knutna dokument,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

connexes,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOGNIZING the importance

RECONNAISSANT

 

 

 

SOM

ERKÄNNER

betydelsen

of ensuring protection of the

l'importance

 

d'assurer

la

av att

skydda

konsumenternas

interests

of

consumers

in

protection

des

intérêts

des

intressen

i

samband

med

international carriage by air and

consommateurs

 

dans

 

le

internationella

 

lufttransporter

the

need

 

for

 

equitable

transport aérien international et

och av att sörja för rättvis

compensation

based

 

on

the

la nécessité d'une indemnisation

ersättning

 

 

 

 

enligt

principle of restitution;

 

 

 

équitable fondée sur le principe

kompensationsprincipen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de réparation,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAFFIRMING the desirability

RÉAFFIRMANT

 

l'intérêt

SOM

 

 

 

ÅTERIGEN

of an orderly development of

d'assurer

le

développement

BEKRÄFTAR

 

att

 

det

 

är

international

 

air

 

transport

d'une

exploitation

ordonnée

önskvart

med

 

en

 

metodisk

operations and the smooth flow

acdu

 

transport

 

aérien

utveckling

av de

internationella

of passengers,

 

baggage

and

international

 

 

et

 

un

lufttransporterna

och

med

en

cargo in accordance with the

acheminement

sans

heurt

des

störningsfri

transport

 

av

principles and objectives of the

passagers, des bagages et des

passagerare, bagage och gods i

Convention

on

International

marchandises,

conformément

enlighet med

principerna

och

Civil Aviation, done at Chicago

aux principes et aux objectifs de

målen

i

den

 

konvention

on 7 December 1944;

 

 

 

la Convention

relative

à

angående

internationell

civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'aviation civile internationale

luftfart som avslutades i Chicago

1 De beloppsgränser som gäller enligt artiklarna 21 och 22 i Montrealkonventionen har ändrats med tillämpning av artikel 24 i konventionen. Ändringen trädde i kraft den 30 december 2009 och tillkännages i Svensk författningssamling med stöd av 9 kap. 4 § luftfartslagen (1957:297).

51

Prop. 2009/10:95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faite à Chicago le 7 décembre

den 7 december 1944,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1944,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVINCED

that

 

collective

CONVAINCUS que l'adoption

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM

State

action

for

 

further

de mesures collectives par les

att det bästa sättet att uppnå en

harmonization and

codification

États

en

vue

d'harmoniser

rättvis

sammanvägning

av

alla

of

certain

rules

 

governing

davantage

et

de

 

codifier

intressen

är

att

ytterligare

international

carriage

by

air

certaines

règles

régissant

le

harmonisera

och

kodifiera

vissa

through a new Convention is the

transport aérien international est

bestämmelser för

internationella

most

adequate

means

of

le meilleur moyen de réaliser un

lufttransporter genom att anta en

achieving

an equitable

balance

équilibre équitable des intérêts,

ny konvention,

 

 

 

 

 

 

of interests,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAVE

 

AGREED

 

AS

SONT

CONVENUS

DE

CE

HAR KOMMIT ÖVERENS OM

FOLLOWS:

 

 

 

 

 

 

QUI SUIT:

 

 

 

 

 

 

FÖLJANDE.

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER I

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I

 

 

 

 

 

 

KAPITEL I

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL PROVISIONS

 

GÉNÉRALITÉS

 

 

 

 

 

ALLMÄNNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTÄMMELSER

 

 

 

 

Article 1

 

 

 

 

 

 

 

Article 1

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Scope of application

 

 

 

Champ d'application

 

 

 

Tillämpningsområde

 

 

 

1. This Convention applies to all

1.

La

présente

 

convention

1.

Denna

 

konvention

 

är

international

 

carriage

of

s'applique

à

tout

 

transport

tillämplig på varje internationell

persons,

baggage

 

or

cargo

international

de

 

personnes,

transport

av

personer,

bagage

performed

 

by

aircraft

for

bagages

ou

marchandises,

eller gods som utförs med

reward. It applies equally to

effectué

par

aéronef

contre

luftfartyg mot ersättning. Den är

gratuitous

carriage

by

aircraft

rémunération.

Elle

s'applique

också

tillämplig

transporter

performed by an air transport

également

 

aux

 

transports

med

 

luftfartyg

 

 

 

som

undertaking.

 

 

 

 

 

 

gratuits

effectués

par

aéronef

lufttransportföretag

utför

 

utan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par une entreprise de transport

ersättning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aérien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. For the purposes of this

2. Au sens de la présente

2. I denna konvention avses med

Convention,

the

 

expression

convention,

 

l'expression

”internationell

transport”

varje

international carriage means any

transport international

s'entend

transport där avgångs- och

carriage in which, according to

de tout transport dans lequel,

destinationsorten enligt parternas

the

agreement

between

the

d'après

les

stipulations

des

överenskommelse

oavsett

om

parties, the place of departure

parties, le point de départ et le

transportavbrott

 

eller

byte

av

and the place of destination,

point de destination, qu'il y ait

luftfartyg

förekommer

ligger

whether or not there be a break

ou non interruption de transport

antingen

 

 

inom

 

 

två

in

the

 

carriage

 

or

a

ou transbordement,

sont

situés

fördragsslutande

 

 

staters

transhipment, are situated either

soit sur le territoire de deux

territorier eller inom en och

within the territories of two

États parties, soit sur le

samma

 

fördragsslutande

 

stats

States Parties, or within the

territoire d'un seul État partie si

territorium

 

 

om

 

 

en

territory of a single State Party

une escale est prévue sur le

överenskommen mellanlandning

if there is an agreed stopping

territoire d'un autre État, même

görs inom en annan stats

place within the territory of

si cet État n'est pas un État

territorium, även om den staten

another State, even if that State

partie. Le transport sans une

inte

tillträtt

 

konventionen.

is not a State Party. Carriage

telle escale entre deux points du

Transport mellan två platser på

between two points within the

territoire d'un seul État partie

en

och

samma

fördragsslutande

territory of a single State Party

n'est

pas

considéré

comme

stats

 

territorium

 

 

utan

without an

agreed

stopping

international

au

sens

de

la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

place within the territory of

présente convention.

another State is not international

 

carriage for the purposes of this

 

Convention.

 

3.Carriage to be performed by several successive carriers is deemed, for the purposes of this Convention, to be one undivided carriage if it has been regarded by the parties as a single operation, whether it has been agreed upon under the form of a single contract or of a series of contracts, and it does not lose its international character merely because one contract or a series of contracts is to be performed entirely within the territory of the same State.

4.This Convention applies also to carriage as set out in Chapter V, subject to the terms contained therein.

Article 2

Carriage performed by State and carriage of postal items

3.Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l'application de la présente convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un même État.

4.La présente convention s'applique aussi aux transports visés au chapitre V, sous réserve des dispositions dudit chapitre.

Article 2

Transport effectué par l'État et transport d'envois postaux

Prop. 2009/10:95

överenskommen mellanlandning på en annan stats territorium anses inte som internationell transport enligt denna konvention.

3.I denna konvention anses en transport som utförs av flera transportörer efter varandra vara en enda transport, oavsett om det slutits ett eller flera avtal om denna, förutsatt att parterna betraktar transporten som en enda transport; transporten förlorar inte sin internationella karaktär enbart för att ett eller flera av avtalen helt skall fullgöras inom en och samma stats territorium.

4.Denna konvention skall även tillämpas på sådana transporter som avses i kapitel V.

Artikel 2

Transporter som utförs av en stat och transporter av post

1.This Convention applies to carriage performed by the State or by legally constituted public bodies provided it falls within the conditions laid down in Article 1.

2.In the carriage of postal items, the carrier shall be liable only to the relevant postal administration in accordance with the rules applicable to the relationship between the carriers and the postal administrations.

3.Except as provided in paragraph 2 of this Article, the provisions of this Convention shall not apply to the carriage of postal items.

1.La présente convention s'applique aux transports effectués par l'État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1.

2.Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.

3.Les dispositions de la présente convention autres que celles du paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.

1.Denna konvention skall tillämpas på transporter som utförs av en stat, kommun eller annat offentligt organ och som uppfyller villkoren i artikel 1.

2.Vid transport av post är transportören ansvarig enbart gentemot postbefordringsföretaget och i enlighet med de regler som gäller för förhållandet mellan transportörer och postbefordringsföretag. 3. Med undantag för vad som anges i punkt 2 skall konventionen inte tillämpas på posttransporter.

53

CHAPTER II

 

 

CHAPITRE II

 

DOCUMENTATION

AND

DOCUMENTS

ET

DUTIES OF THE

PARTIES

OBLIGATIONS

DES

RELATING

TO

THE

PARTIES

RELATIFS

AU

CARRIAGE

 

OF

TRANSPORT

DES

PASSENGERS,

BAGGAGE

PASSAGERS,

DES

AND CARGO

 

 

BAGAGES

ET

DES

 

 

 

MARCHANDISES

 

Article 3

Passengers and baggage

1.In respect of carriage of passengers, an individual or collective document of carriage shall be delivered containing

(a) an indication of the places of departure and destination;

(b) if the places of departure and destination are within the territory of a single State Party, one or more agreed stopping places being within the territory of another State, an indication of at least one such stopping place.

2.Any other means which preserves the information indicated in paragraph 1 may be substituted for the delivery of the document referred to in that paragraph. If any such other means is used, the carrier shall offer to deliver to the passenger a written statement of the information so preserved.

3.The carrier shall deliver to the passenger a baggage identification tag for each piece of checked baggage.

4.The passenger shall be given written notice to the effect that where this Convention is applicable it governs and may limit the liability of carriers in respect of death or injury and for destruction or loss of, or damage to, baggage, and for delay.

Article 3

Passagers et bagages

1.Dans le transport des passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant:

a) l'indication des points de départ et de destination;

b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un même État partie et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales.

2.L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent au paragraphe 1 peut se substituer à la délivrance du titre de transport mentionné dans ce paragraphe. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur offrira de délivrer au passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.

3.Le transporteur délivrera au passager une fiche d'identification pour chaque article de bagage enregistré.

4.Il sera donné au passager un avis écrit indiquant que, lorsque la présente convention s'applique, elle régit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu'en cas de destruction, de perte ou d'avarie des bagages, ou de retard.

Prop. 2009/10:95

KAPITEL II

DOKUMENTATION SAMT PARTERNAS SKYLDIGHETER VID TRANSPORT AV PASSAGERARE, BAGAGE OCH GODS

Artikel 3

Passagerare och bagage

1. För passagerartransporter skall individuella eller kollektiva transporthandlingar tillhandahållas som innehåller:

a)uppgift om avgångs- och destinationsort;

b)om avgångs- och destinationsorten ligger inom samma fördragsslutande stats territorium och en eller flera mellanlandningar enligt vad som har överenskommits skall ske inom en annan stats territorium, uppgift om platsen för minst en sådan mellanlandning.

2.Någon transporthandling behöver dock inte tillhandahållas, om uppgifterna som avses i punkt 1 registreras på annat sätt. I sådant fall skall transportören erbjuda passageraren en utskrift av de registrerade uppgifterna.

3.Transportören skall ge passageraren ett bagagekvitto för varje incheckad bagageenhet.

4.Passageraren skall skriftligen upplysas om att denna konvention, när den är tillämplig, reglerar och eventuellt begränsar transportörens skadeståndsansvar för dödsfall

eller skada, för bagage som 54

Prop. 2009/10:95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förstörts,

förlorats eller skadats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och för förseningar.

 

 

 

5. Non-compliance with the

5.

L'inobservation

 

des

5.

Transportavtalets

befintlighet

provisions

of

the foregoing

dispositions

des

paragraphes

eller giltighet påverkas inte av

paragraphs shall not affect the

précédents

 

n'affecte

 

ni

att

de

föregående

 

punkterna

existence or the validity of the

l'existence ni la validité du

åsidosätts; också i sådant fall

contract of carriage, which shall,

contrat de transport, qui n'en

omfattas

 

 

avtalet

 

av

nonetheless, be subject to the

sera pas moins soumis aux

bestämmelserna

 

i

denna

rules

of

this

Convention

règles

de

 

la

présente

konvention,

 

 

 

inbegripet

including

those

relating to

convention, y

compris

celles

bestämmelserna

 

 

 

om

limitation of liability.

qui portent sur la limitation de

ansvarsbegränsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

la responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4

 

 

 

Article 4

 

 

 

 

 

 

Artikel 4

 

 

 

 

 

 

Cargo

 

 

 

 

Marchandises

 

 

 

 

Gods

 

 

 

 

 

 

1. In respect of the carriage of

1. Pour le transport de

1. För varje godstransport skall

cargo, an air waybill shall be

marchandises,

 

une

lettre

de

en flygfraktsedel tillhandahållas.

delivered.

 

 

 

transport aérien est émise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Any other means which

2. L’emploi de tout autre moyen

2. Någon flygfraktsedel behöver

preserves a record of the

constatant

 

les

indications

dock inte

tillhandahållas,

om

carriage to be performed may be

relatives au transport à exécuter

uppgifterna

 

 

 

angående

substituted for the delivery of an

peut se substituer à l’émission

transporten

registreras

på annat

air waybill. If such other means

de la lettre de transport aérien.

sätt. I sådant fall skall

are used, the carrier shall, if so

Si de tels autres moyens sont

transportören

om

avsändaren

requested

by

the

consignor,

utilisés, le transporteur délivre à

begär

det

tillhandahålla

deliver to the consignor a cargo

l’expéditeur, à la demande de ce

avsändaren

ett

godskvitto

som

receipt

permitting identification

dernier,

un

 

récépissé

de

gör det möjligt att identifiera

of the consignment and access

marchandises

 

 

permettant

försändelsen och ger tillgång till

to the information contained in

l’identification

de

l’expédition

de uppgifter om transporten som

the record preserved by such

et

l’accès

aux

indications

registrerats.

 

 

 

 

 

other means.

 

 

enregistrées

par

ces

autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moyens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5

Contents of air waybill or cargo receipt

The air waybill or the cargo receipt shall include:

(a)an indication of the places of departure and destination;

(b)if the places of departure and destination are within the territory of a single State Party, one or more agreed stopping places being within the territory of another State, an indication of at least one such stopping place; and

Article 5

Contenu de la lettre de transport aérien ou du récépissé de marchandises

La lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises contiennent:

a)l'indication des points de départ et de destination;

b)si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'un même État partie et qu'une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;

Artikel 5

Flygfraktsedelns och godskvittots innehåll

Flygfraktsedeln eller godskvittot skall innehålla:

a)uppgift om avgångsort och destinationsort;

b)om avgångs- och destinationsorten ligger inom samma fördragsslutande stats territorium och en eller flera mellanlandningar enligt vad som har överenskommits skall ske inom en annan stats territorium, uppgift om platsen för minst en

sådan mellanlandning;

55

(c) an indication of the weight of the consignment.

Article 6

Document relating to the nature of the cargo

The consignor may be required, if necessary, to meet the formalities of customs, police and similar public authorities to deliver a document indicating the nature of the cargo. This provision creates for the carrier no duty, obligation or liability resulting therefrom.

c) la mention du poids de l'expédition.

Article 6

Document relatif à la nature de la marchandise

L'expéditeur peut être tenu pour accomplir les formalités nécessaires de douane, de police et d'autres autorités publiques d'émettre un document indiquant la nature de la marchandise. Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir, obligation ni responsabilité.

Article 7

Description of air waybill

1.The air waybill shall be made out by the consignor in three original parts.

2.The first part shall be marked “for the carrier”; it shall be signed by the consignor. The second part shall be marked “for the consignee”; it shall be signed by the consignor and by the carrier. The third part shall be signed by the carrier who shall hand it to the consignor after the cargo has been accepted.

3.The signature of the carrier and that of the consignor may be printed or stamped. 4. If, at the request of the consignor, the carrier makes out the air waybill, the carrier shall be deemed, subject to proof to the contrary, to have done so on behalf of the consignor.

Article 7

Description de la lettre de transport aérien

1.La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.

2.Le premier exemplaire porte la mention “pour le transporteur”; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention “pour le destinataire”; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.

3.La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre. 4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, ce dernier est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.

Prop. 2009/10:95

c) uppgift om försändelsens vikt.

Artikel 6

Handling med uppgifter om godsets art

Om det behövs för att skyldigheter enligt tullens, polisens eller någon annan myndighets föreskrifter skall kunna fullgöras, får det begäras av avsändaren att denne skall tillhandahålla en skriftlig handling med upplysningar om godsets art. Denna bestämmelse medför inte någon skyldighet eller något skadeståndsansvar för transportören.

Artikel 7

Beskrivning av flygfraktsedeln

1.Flygfraktsedeln skall upprättas av avsändaren i tre originalexemplar.

2.Det första exemplaret skall förses med beteckningen ”för transportören” och undertecknas av avsändaren. Det andra exemplaret skall förses med beteckningen ”för mottagaren” och undertecknas av avsändaren och transportören. Det tredje exemplaret skall undertecknas av transportören och överlämnas till avsändaren när godset har tagits emot.

3.Avsändarens och transportörens underskrifter får vara tryckta eller stämplade. 4. Om inte annat visas, skall transportören anses ha handlat på avsändarens uppdrag om transportören upprättat flygfraktsedeln på dennes begäran.

56

Article 8

Documentation for multiple packages

When there is more than one package:

(a)the carrier of cargo has the right to require the consignor to make out separate air waybills;

(b)the consignor has the right to require the carrier to deliver separate cargo receipts when the other means referred to in paragraph 2 of Article 4 are used.

Article 9

Non-compliance with documentary requirements

Non-compliance with the provisions of Articles 4 to 8 shall not affect the existence or the validity of the contract of carriage, which shall, nonetheless, be subject to the rules of this Convention including those relating to limitation of liability.

Article 10

Responsibility for particulars of documentation

1. The consignor is responsible for the correctness of the particulars and statements relating to the cargo inserted by it or on its behalf in the air waybill or furnished by it or on its behalf to the carrier for insertion in the cargo receipt or for insertion in the record preserved by the other means referred to in paragraph 2 of Article 4. The foregoing shall also apply where the person acting on behalf of the consignor is also the agent of

Article 8

Documents relatifs à plusieurs colis

Lorsqu'il y a plusieurs colis:

a)le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien distinctes;

b)l'expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés de marchandises distincts, lorsque les autres moyens visés au paragraphe 2 de l'article 4 sont utilisés.

Article 9

Inobservation des dispositions relatives aux documents obligatoires

L'inobservation des dispositions des articles 4 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Article 10

Responsabilité pour les indications portées dans les documents

1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'être insérées dans le récépissé de marchandises ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus au paragraphe 2 de l'article 4. Ces dispositions s'appliquent aussi au cas où la

Prop. 2009/10:95

Artikel 8

Transporthandling för flera godsenheter

När transporten avser flera godsenheter

a)har transportören rätt att begära att avsändaren upprättar separata flygfraktsedlar;

b)har avsändaren rätt att begära att transportören lämnar över separata godskvitton, om uppgifterna i enlighet med artikel 4, andra stycket, registrerats på annat sätt.

Artikel 9

Bristfälliga handlingar

Transportavtalets befintlighet eller giltighet påverkas inte av att artiklarna 4–8 åsidosätts, och avtalet omfattas även i sådant fall av bestämmelserna i denna konvention, inbegripet bestämmelserna om ansvarsbegränsning.

Artikel 10

Ansvar för uppgifterna i handlingarna

1. Avsändaren ansvarar för riktigheten hos uppgifter och upplysningar om godset som denne eller någon som har handlat på dennes uppdrag har lämnat på flygfraktsedeln eller på godskvittot eller registrerat på annat sätt i enlighet med artikel 4.2. Detta gäller också, om den som handlar på avsändarens uppdrag samtidigt är ombud för transportören.

57

Prop. 2009/10:95

the carrier.

 

 

 

 

personne agissant au nom de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'expéditeur

est

également

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'agent du transporteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

The

 

consignor

shall

2.

L'expéditeur

assume

la

2.

Avsändaren

skall

ersätta

indemnify the carrier against all

responsabilité de tout dommage

transportören för de skador som

damage suffered by it, or by any

subi par le transporteur ou par

transportören

 

eller

någon

som

other person to whom the carrier

toute autre personne à l'égard de

transportören

 

ansvarar

 

för

is liable, by reason of the

laquelle

la

responsabilité

du

orsakats på grund av att de

irregularity,

incorrectness or

transporteur

est engagée,

en

uppgifter eller upplysningar som

incompleteness

of

the

raison

d'indications

et

de

har lämnats av avsändaren eller

particulars

and

statements

déclarations

 

 

irrégulières,

på dennes uppdrag är oriktiga

furnished by the consignor or on

inexactes

ou

 

incomplètes

eller ofullständiga.

 

 

 

its behalf.

 

 

 

 

 

fournies et faites par lui ou en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

son nom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Subject to the provisions of

3. Sous réserve des dispositions

3. Om inte annat följer av

paragraphs 1 and 2 of this

des paragraphes 1 et 2 du

punkterna 1 och 2 skall

Article,

the

carrier

shall

présent article,

le

transporteur

transportören

ersätta avsändaren

indemnify the consignor against

assume la responsabilité de tout

för de skador som avsändaren

all damage suffered by it, or by

dommage subi par l'expéditeur

eller

någon

 

som

avsändaren

any other person to whom the

ou par toute autre personne à

ansvarar för lidit på grund av att

consignor is liable, by reason of

l'égard

de

laquelle

la

de uppgifter

eller

upplysningar

the irregularity, incorrectness or

responsabilité

de

l'expéditeur

som

lämnats

av

 

transportören

incompleteness

of

the

est

engagée,

 

en

raison

eller på dennes uppdrag och förts

particulars

and

statements

d'indications

et

de

déclarations

in

godskvittot

 

eller

inserted by the carrier or on its

irrégulières,

 

inexactes

ou

registrerats på annat sätt i

behalf in the cargo receipt or in

incomplètes insérées par lui ou

enlighet med artikel 4.2, är

the record preserved by the

en son nom dans le récépissé de

oriktiga eller ofullständiga.

 

other means referred to in

marchandises

ou

dans

les

 

 

 

 

 

 

 

 

paragraph 2 of Article 4.

 

données

enregistrées

par

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autres

moyens

prévus

au

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paragraphe 2 de l'article 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 11

 

 

 

 

 

Article 11

 

 

 

 

 

Artikel 11

 

 

 

 

 

 

Evidentiary

 

value

of

Valeur

 

probante

des

Handlingarnas bevisvärde

 

documentation

 

 

 

documents

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The air waybill or the cargo

1. La lettre de transport aérien

1.

Flygfraktsedeln

 

eller

receipt is prima facie evidence

et le récépissé de marchandises

godskvittot skall, om inte annat

of the conclusion of the

font foi, jusqu'à preuve du

visas, anses styrka att ett

contract, of the acceptance of

contraire, de la conclusion du

transportavtal ingåtts, att godset

the cargo and of the conditions

contrat, de la réception de la

accepterats samt att de villkor

of carriage mentioned therein.

marchandise

et

des conditions

som

anges

flygfraktsedeln

 

 

 

 

 

 

 

du transport qui y figurent.

 

eller godskvittot har godtagits.

2. Any statements in the air

2. Les énonciations de la lettre

2. Om inte annat visas, skall

waybill or the cargo receipt

de transport aérien et du

uppgifterna

flygfraktsedeln

relating

to

 

the

 

weight,

récépissé

de

marchandises,

eller

godskvittot

 

om godsets

dimensions and packing of the

relatives

au

poids,

aux

vikt, mått eller förpackning eller

cargo, as well as those relating

dimensions et à l'emballage de

om

antalet

godsenheter

anses

to the number of pack ages, are

la

marchandise

ainsi qu'au

styrkta;

uppgifterna

 

prima facie evidence of the facts

nombre des colis, font foi

flygfraktsedeln

eller godskvittot

stated; those relating to the

jusqu'à

preuve

du

contraire;

om godsets mängd, volym eller

quantity,

volume

and

condition

celles relatives à la quantité, au

skick skall anses ha bevisvärde

of

the cargo

do

not

constitute

volume

et

à

l'état

de

la

endast under

förutsättning

att 58

evidence against the carrier except so far as they both have been, and are stated in the air waybill or the cargo receipt to have been, checked by it in the presence of the consignor, or relate to the apparent condition of the cargo.

Article 12

Right of disposition of cargo

marchandise ne font preuve contre le transporteur que si la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou s'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.

Article 12

Droit de disposer de la marchandise

Prop. 2009/10:95

transportören i avsändarens närvaro har kontrollerat dem och på flygfraktsedeln eller godskvittot intygat detta, eller om uppgifterna avser godsets synliga skick.

Artikel 12

Rätt att förfoga över godset

1.Subject to its liability to carry out all its obligations under the contract of carriage, the consignor has the right to dispose of the cargo by withdrawing it at the airport of departure or destination, or by stopping it in the course of the journey on any landing, or by calling for it to be delivered at the place of destination or in the course of the journey to a person other than the consignee originally designated, or by requiring it to be returned to the airport of departure. The consignor must not exercise this right of disposition in such a way as to prejudice the carrier or other consignors and must reimburse any expenses occasioned by the exercise of this right.

2.If it is impossible to carry out the instructions of the consignor, the carrier must so inform the consignor forthwith.

3.If the carrier carries out the instructions of the consignor for the disposition of the cargo without requiring the production of the part of the air waybill or the cargo receipt delivered to the latter, the carrier will be liable, without prejudice to its right of recovery from the consignor, for any damage which may be caused thereby to any person who is lawfully in possession of that part of the air waybill or the cargo receipt.

1.L’expéditeur a le droit, à la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aéroport de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant livrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aéroport de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

2.Dans le cas où l’exécution des instructions de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

3.Si le transporteur exécute les instructions de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

1.Utan att det påverkar avsändarens skyldigheter enligt transportavtalet, har denne rätt att förfoga över godset genom att återta det på avgångs- eller destinationsflygplatsen eller stoppa det vid landning under resan eller bestämma att godset på destinationsorten eller under resan skall avlämnas till någon annan än den som ursprungligen har angetts som mottagare eller begära att det skall skickas tillbaka till avgångsflygplatsen. Avsändaren får dock inte utöva sin rätt att förfoga över godset på ett sådant sätt att det medför skada för transportören eller för någon annan avsändare, och avsändaren måste ersätta de extra kostnader som uppkommer genom utövandet av denna rätt.

2.Om avsändarens anvisningar inte kan verkställas, skall transportören omedelbart underrätta avsändaren om detta.

3.Om transportören följer avsändarens anvisningar utan att begära att dennes exemplar av flygfraktsedeln eller godskvittot skall visas upp, ansvarar transportören med bibehållen regressrätt mot avsändaren för de skador som därigenom uppstår för den rättmätige innehavaren av nämnda exemplar.

59

4. The right conferred on the consignor ceases at the moment when that of the consignee begins in accordance with Article 13. Nevertheless, if the consignee declines to accept the cargo, or cannot be communicated with, the consignor resumes its right of disposition.

Article 13

Delivery of the cargo

1.Except when the consignor has exercised its right under Article 12, the consignee is entitled, on arrival of the cargo at the place of destination, to require the carrier to deliver the cargo to it, on payment of the charges due and on complying with the conditions of carriage.

2.Unless it is otherwise agreed, it is the duty of the carrier to give notice to the consignee as soon as the cargo arrives.

3.If the carrier admits the loss of the cargo, or if the cargo has not arrived at the expiration of seven days after the date on which it ought to have arrived, the consignee is entitled to enforce against the carrier the rights which flow from the contract of carriage.

Article 14

Enforcement of the rights of consignor and consignee

The consignor and the consignee can respectively enforce all the rights given to them by Articles 12 and 13, each in its own name, whether it is acting in its own interest or in the interests of another, provided that it carries out the

4. Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être joint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

Article 13

Livraison de la marchandise

1.Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport.

2.Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.

3.Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14

Possibilité de faire valoir les droits de l’expéditeur et du destinataire

L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son nom propre, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition

Prop. 2009/10:95

4. Avsändarens rätt upphör när mottagarens rätt inträder i enlighet med artikel 13. Om mottagaren vägrar att ta emot godset eller om denne inte är anträffbar, får dock avsändaren åter rätt att förfoga över godset.

Artikel 13

Avlämnande av gods

1.Utom i de fall då avsändaren har utövat sin rätt enligt artikel 12, har mottagaren rätt att begära att få ut godset av transportören när detta har kommit fram till destinationsorten, förutsatt att mottagaren betalar vad transportören har rätt att fordra samt uppfyller transportvillkoren.

2.Om inte annat har avtalats, skall transportören genast underrätta mottagaren när godset har kommit fram.

3.Om transportören erkänner att godset har förlorats, eller om godset inte har kommit fram inom sju dagar efter den dag då det borde ha anlänt, får mottagaren göra sina rättigheter enligt transportavtalet gällande mot transportören.

Artikel 14

Avsändarens och mottagarens utövande av sina rättigheter

Såväl avsändaren som mottagaren får göra gällande sina rättigheter enligt artiklarna 12 och 13 i eget namn, under förutsättning att de uppfyller sina förpliktelser enligt

transportavtalet, oavsett om de

60

obligations imposed by the contract of carriage.

Article 15

Relations of consignor and consignee or mutual relations of third parties

1.Articles 12, 13 and 14 do not affect either the relations of the consignor and the consignee with each other or the mutual relations of third parties, whose rights are derived either from the consignor or from the consignee.

2.The provisions of Articles 12,

13and 14 can only be varied by express provision in the air waybill or the cargo receipt.

Article 16

Formalities of customs, police or other public authorities

1.The consignor must furnish such information and such documents as are necessary to meet the formalities of customs, police and any other public authorities before the cargo can be delivered to the consignee. The consignor is liable to the carrier for any damage occasioned by the absence, insufficiency or irregularity of any such information or documents, unless the damage is due to the fault of the carrier, its servants or agents.

2.The carrier is under no obligation to enquire into the correctness or sufficiency of such information or documents

d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

Article 15

Rapports entre l'expéditeur et le destinataire ou rapports entre les tierces parties

1.Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice ni aux rapports entre l'expéditeur et le destinataire, ni aux rapports mutuels des tierces parties dont les droits proviennent de l'expéditeur ou du destinataire.

2.Toute clause dérogeant aux dispositions des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de marchandises.

Article 16

Formalités de douane, de police ou d’autres autorités publiques

1.L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, de police ou d’autres autorités publiques. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés ou mandataires.

2.Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

Prop. 2009/10:95

handlar för egen räkning eller på någon annans uppdrag.

Artikel 15

Förhållandet mellan avsändare och mottagare och gentemot tredje män

1. Artiklarna 12–14 inverkar varken på avsändarens eller mottagarens inbördes förhållande eller det inbördes för hållandet mellan tredje män vars rätt härleder sig från avsändaren eller mottagaren.

2. Avvikelser från bestämmelserna i artiklarna 12– 14 gäller endast om de uttryckligen är införda på flygfraktsedeln eller godskvittot.

Artikel 16

Skyldigheter enligt tullens, ordningsmaktens och andra myndigheters föreskrifter

1.Avsändaren skall lämna de upplysningar och skriftliga handlingar som behövs för att uppfylla tullens, polisens och andra myndigheters formföreskrifter innan godset får lämnas till mottagaren. Avsändaren skall ersätta transportören för den skada som uppstår för transportören på grund av att sådana upplysningar eller handlingar saknas eller är ofullständiga eller oriktiga, om inte transportören eller någon av transportörens anställda eller uppdragstagare har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

2.Transportören är inte skyldig att undersöka upplysningarnas eller handlingarnas riktighet eller fullständighet.

61

CHAPTER III

LIABILITY OF THE CARRIER AND EXTENT OF COMPENSATION FOR DAMAGE

Article 17

Death and injury of passengers – damage to baggage

1.The carrier is liable for damage sustained in case of death or bodily injury of a passenger upon condition only that the accident which caused the death or injury took place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.

2.The carrier is liable for damage sustained in case of destruction or loss of, or of damage to, checked baggage upon condition only that the event which caused the destruction, loss or damage took place on board the aircraft or during any period within which the checked baggage was in the charge of the carrier. However, the carrier is not liable if and to the extent that the damage resulted from the inherent defect, quality or vice of the baggage. In the case of unchecked baggage, including personal items, the carrier is liable if the damage resulted from its fault or that of its servants or agents.

3.If the carrier admits the loss of the checked baggage, or if the checked baggage has not arrived at the expiration of 21 days after the date on which it ought to have arrived, the passenger is entitled to enforce against the carrier the rights which flow from the contract of carriage.

CHAPITRE III

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR ET ÉTENDUE DE L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE

Article 17

Mort ou lésion subie par le passager – Dommage causé aux bagages

1.Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.

2.Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

3.Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre

le transporteur les droits qui

Prop. 2009/10:95

KAPITEL III

FRAKTFÖRARENS

SKADESTÅNDSANSVAR OCH ERSÄTTNINGENS OMFATTNING

Artikel 17

Passagerares dödsfall eller skada – Skada på bagage

1.Transportören ansvarar för dödsfall eller kroppsskada som tillfogats passagerare under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på luftfartyget eller vid ombordstigningen eller avstigningen.

2.Transportören ansvarar om incheckat bagage förstörts, förlorats eller skadats under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat ombord på luftfartyget eller under den tid då bagaget var i transportörens vård. Transportören ansvarar dock inte i den mån skadan orsakas av bagagets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det. När det gäller handbagage, inbegripet personliga tillhörigheter, ansvarar transportören för skador, om transportören eller dennes anställda eller uppdragstagare har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

3.Om transportören erkänner att incheckat bagage har förlorats eller om det incheckade bagaget inte har kommit fram inom tjugoen dagar efter den dag då det skulle ha anlänt, har passageraren rätt att göra sina rättigheter enligt transportavtalet

gällande mot transportören.

62

Prop. 2009/10:95

découlent du contrat de transport.

4. Unless otherwise specified, in this Convention the term “baggage” means both checked baggage and unchecked baggage.

Article 18

Damage to cargo

4. Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme “bagages” désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.

Article 18

Dommage causé à la marchandise

4. Om inget annat anges, avses i denna konvention med ”bagage” både incheckat bagage och handbagage.

Artikel 18

Skada på gods

1.The carrier is liable for damage sustained in the event of the destruction or loss of, or damage to, cargo upon condition only that the event which caused the damage so sustained took place during the carriage by air.

2.However, the carrier is not liable if and to the extent it proves that the destruction, or loss of, or damage to, the cargo resulted from one or more of the following:

(a)inherent defect, quality or vice of that cargo;

(b)defective packing of that cargo performed by a person other than the carrier or its servants or agents;

(c)an act of war or an armed conflict;

(d)an act of public authority carried out in connection with the entry, exit or transit of the cargo.

3. The carriage by air within the meaning of paragraph 1 of this Article comprises the period during which the cargo is in the charge of the carrier.

1.Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

2.Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants:

a) la nature ou le vice propre de la marchandise;

b)l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires;

c)un fait de guerre ou un conflit armé;

d)un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

3. Le transport aérien, au sens du paragraphe 1 du présent article, comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.

1.Transportören ansvarar om gods förstörts, förlorats eller skadats under förutsättning att den skadebringande händelsen inträffat under lufttransporten.

2.Transportören ansvarar dock inte i den mån skadan enligt vad transportören visar orsakats av:

a)godsets egenskaper eller av en inneboende defekt eller svaghet hos det;

b)bristfällig förpackning av godset som har utförts av någon annan än transportören eller transportörens anställda eller uppdragstagare;

c)krigshandling eller väpnad konflikt; eller

d)myndighetsutövning i samband med att godset förs in i eller ut ur en stat eller transiteras.

3. Med ”lufttransport” i första stycket avses den tid under vilken godset är i transportörens vård.

63

4. The period of the carriage by air does not extend to any carriage by land, by sea or by inland waterway performed outside an airport. If, however, such carriage takes place in the performance of a contract for carriage by air, for the purpose of loading, delivery or transhipment, any damage is presumed, subject to proof to the contrary, to have been the result of an event which took place during the carriage by air. If a carrier, without the consent of the consignor, substitutes carriage by another mode of transport for the whole or part of a carriage intended by the agreement between the parties to be carriage by air, such carriage by another mode of transport is deemed to be within the period of carriage by air.

Article 19

Delay

The carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers, baggage or cargo. Nevertheless, the carrier shall not be liable for damage occasioned by delay if it proves that it and its servants and agents took all measures that could reasonably be required to avoid the damage or that it was impossible for it or them to take such measures.

Article 20

Exoneration

If the carrier proves that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of the person claiming compensation, or the person from whom he or she derives his

4. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou par voie d'eau intérieure effectué en dehors d'un aéroport. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve du contraire, résulter d'un fait survenu pendant le transport aérien. Si, sans le consentement de l'expéditeur, le transporteur remplace en totalité ou en partie le transport convenu dans l'entente conclue entre les parties comme étant le transport par voie aérienne, par un autre mode de transport, ce transport par un autre mode sera considéré comme faisant partie de la période du transport aérien.

Article 19

Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

Article 20

Exonération

Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le

Prop. 2009/10:95

4. Lufttransporten omfattar dock inte sådana transporter till lands, till sjöss eller på en inre vattenväg som sker utanför en flygplats. När en sådan transport utförs för lastning, avlämnande eller omlastning på grund av transportavtalet, skall dock varje skada anses ha uppkommit till följd av en händelse under lufttransporten, om inte annat visas. Om transportören utan avsändarens samtycke ersätter hela eller delar av en transport som enligt avtalet mellan parterna skall ske i form av en lufttransport med ett annat transportslag, skall lufttransporten anses omfatta även denna del av transporten.

Artikel 19

Försening

Transportören ansvarar för skador till följd av försening vid lufttransporter av passagerare, bagage och gods. Transportören ansvarar dock inte för sådana skador om transportören visar att denne och dennes anställda eller uppdragstagare har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan begäras för att undvika skadorna eller att det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.

Artikel 20

Jämkning

Om transportören visar att en skada orsakats helt eller delvis av vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling av den som begär

ersättning eller av någon från 64

or her rights, the carrier shall be wholly or partly exonerated from its liability to the claimant to the extent that such negligence or wrongful act or omission caused or contributed to the damage. When by reason of death or injury of a passenger compensation is claimed by a person other than the passenger, the carrier shall likewise be wholly or partly exonerated from its liability to the extent that it proves that the damage was caused or contributed to by the negligence or other wrongful act or omission of that passenger. This Article applies to all the liability provisions in this Convention, including paragraph 1 of Article 21.

Article 21

Compensation in case of death or injury of passengers

1. For damages arising under paragraph 1 of Article 17 not exceeding 100 000 Special Drawing Rights for each passenger, the carrier shall not be able to exclude or limit its liability.

2. The carrier shall not be liable for damages arising under paragraph 1 of Article 17 to the extent that they exceed for each passenger 100 000 Special Drawing Rights if the carrier proves that:

(a) such damage was not due to the negligence or other wrongful act or omission of the carrier or its servants or agents; or

transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21.

Article 21

Indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager

1.Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.

2.Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où ils dépassent 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve:

a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou

Prop. 2009/10:95

vilken den som begär ersättning härleder sin rätt, skall transportören helt eller delvis vara befriad från skadeståndsansvar gentemot den som begär ersättning i den utsträckning som vårdslösheten eller underlåtenheten helt eller delvis orsakat skadan. Om en passagerare har dödats eller skadats och om någon annan än passageraren begär ersättning med anledning därav, skall transportören också vara helt eller delvis befriad från skadeståndsansvar om passa geraren själv orsakat eller medverkat till skadan genom vårdslöshet eller underlåtenhet eller annan oriktig handling. Denna artikel gäller alla bestämmelser om skadeståndsansvar i denna konvention, även artikel 21.1.

Artikel 21

Ersättning för passagerares dödsfall eller skada

1.För sådana skador som avses i artikel 17.1 och som inte överstiger 100 000 särskilda dragningsrätter för varje enskild passagerare kan transportören varken undgå eller begränsa sitt skadeståndsansvar.

2.För sådana skador som avses i artikel 17.1 är transportörens skadeståndsansvar begränsat till

100 000 särskilda dragningsrätter för varje enskild passagerare om transportören visar:

a) att skadan inte vållats av transportörens eller dennes anställdas eller uppdragstagares vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet; eller

65

(b) such damage was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.

Article 22

Limits of liability in relation to delay, baggage and cargo

1.In the case of damage caused by delay as specified in Article

19in the carriage of persons, the liability of the carrier for each passenger is limited to 4 150 Special Drawing Rights.

2.In the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of destruction, loss,

damage or delay is limited to 1 000 Special Drawing Rights for each passenger unless the passenger has made, at the time when the checked baggage was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that the sum is greater than the passenger's actual interest in delivery at destination.

3. In the carriage of cargo, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is limited to a sum of 17 Special Drawing Rights per kilogram, unless the consignor has made, at the when the package was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be

b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.

Article 22

Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises

1.En cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.

2.Dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d'une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel du passager à la livraison.

3.Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une somme supplémentaire

Prop. 2009/10:95

b) att skadan uteslutande orsakats av tredje mans vårdslöshet eller annan oriktig handling eller underlåtenhet.

Artikel 22

Ansvarsbegränsning beträffande försening, bagage och gods

1.För skador på grund av försening enligt artikel 19 vid transport av passagerare är transportörens skadeståndsansvar begränsat till

4150 särskilda dragningsrätter för varje passagerare.

2.Vid transport av bagage är transportörens skadeståndsansvar om bagaget förstörts, förlorats, skadats eller försenats begränsat till 1 000 särskilda dragningsrätter för varje enskild passagerare, om inte passageraren, när det incheckade bagaget överlämnades till transportören, gjorde en särskild förklaring om det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas på destinationsorten och betalade tilläggsavgift om en sådan begärdes. I sådant fall gäller det då uppgivna beloppet som gräns för transportörens skadeståndsansvar, om inte transportören kan visa att detta belopp är högre än värdet av passagerarens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på destinationsorten.

3.Vid transport av gods är transportörens ansvar för skada om godset förstörts, förlorats, skadats eller försenats begränsat till 17 särskilda dragningsrätter per kilogram, om inte avsändaren, när god set överlämnades till transportören, gjorde en särskild förklaring om det intresse som är knutet till att godset avlämnas på

destinationsorten och betalade tilläggsavgift om en sådan 66

liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that the sum is greater than the consignor's actual interest in delivery at destination.

4.In the case of destruction, loss, damage or delay of part of the cargo, or of any object contained therein, the weight to be taken into consideration in determining the amount to which the carrier's liability is limited shall be only the total weight of the package or packages concerned. Nevertheless, when the destruction, loss, damage or delay of a part of the cargo, or of an object contained therein, affects the value of other packages covered by the same air waybill, or the same receipt or, if they were not issued, by the same record preserved by the other means referred to in paragraph 2 of Article 4, the total weight of such package or packages shall also be taken into consideration in determining the limit of liability.

5.The foregoing provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the carrier, its servants or agents, done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result; provided that, in the case of such act or omission of a servant or agent, it is also proved that such servant or agent was acting within the scope of its employment.

éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.

4.En cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par la même lettre de transport aérien ou par le même récépissé ou, en l'absence de ces documents, par les mêmes indications consignées par les autres moyens visés à l'article 4, paragraphe 2, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

5.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceuxci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions.

Prop. 2009/10:95

begärdes. I sådant fall gäller det då uppgivna beloppet som gräns för transportörens skadeståndsansvar, om inte transportören kan visa att detta belopp är högre än värdet av avsändarens faktiska intresse av att godset avlämnas på destinationsorten.

4.Om endast en del av godset eller endast ett föremål i detta förstörs, förloras, skadas eller försenas, skall endast vikten av denna godsenhet utgöra grund för beräkning av gränsen för transportörens skadeståndsansvar. Om värdet av andra godsenheter, som omfattas av samma flygfraktsedel, godskvitto eller registrering på annat sätt i enlighet med artikel 2.4, påverkas av förstörelsen, förlusten, skadan eller förseningen, skall den sammanlagda vikten på dessa godsenheter medräknas när gränsen för transportörens skadeståndsansvar skall bestämmas.

5.Bestämmelserna i punkt 1 och

2gäller inte om det visas att transportören eller dennes anställda eller uppdragstagare genom en handling eller underlåtenhet orsakat skadan i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet och med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden. Detta gäller dock i fråga om transportörens anställda och uppdragstagare endast om det visas att de handlat under utövande av tjänsten eller uppdraget.

67

6. The limits prescribed in Article 21 and in this Article shall not prevent the court from awarding, in accordance with its own law, in addition, the whole or part of the court costs and of the other expenses of the litigation incurred by the plaintiff, including interest. The foregoing provision shall not apply if the amount of the damages awarded, excluding court costs and other expenses of the litigation, does not exceed the sum which the carrier has offered in writing to the plaintiff within a period of six months from the date of the occurrence causing the damage, or before the commencement of the action, if that is later.

Article 23

Conversion of monetary units

6. Les limites fixées par l'article

21 et par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

Article 23

Conversion des unités monétaires

1. The sums mentioned in terms of Special Drawing Right in this Convention shall be deemed to refer to the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund. Conversion of the sums into national currencies shall, in case of judicial proceedings, be made according to the value of such currencies in terms of the Special Drawing Right at the date of the judgement. The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is a Member of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund, in effect at the date of the judgement, for its operations and transactions. The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is not a Member of the International

1. Les sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la présente convention sont considérées comme se rapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera, en cas d'instance judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en droit de tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droit de tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est

Prop. 2009/10:95

6. De ansvarsgränser som anges i artikel 21 och i denna artikel skall inte hindra domstolen att därutöver i enlighet med nationell lagstiftning helt eller delvis utdöma ersättning för kärandens rättegångskostnader och för andra utgifter som käranden haft till följd av en process, inbegripet upplupen ränta. Detta gäller dock inte om transportören inom sex månader från den skadebringande händelsen eller innan talan väcktes, om detta inträffar senare, skriftligen har erbjudit käranden minst lika mycket i ersättning som det utdömda skadeståndet, ej medräknat rättegångskostnader och andra utgifter till följd av processen.

Artikel 23

Omräkning av monetära enheter

1. Med ”särskilda dragningsrätter” avses i denna konvention de särskilda dragningsrätter som fastställs av Internationella valutafonden. Vid rättsliga förfaranden skall omräkning av beloppen till nationell valuta ske på grundval av valutornas värde uttryckt i särskilda dragningsrätter den dag då domen meddelas. Värdet av

en

fördragsslutande

stats

nationella

valuta

uttryckt

i

särskilda dragningsrätter

skall,

för en stat som är medlem av

Internationella

valutafonden,

bestämmas

 

enligt

 

den

beräkningsmetod

 

som

ifrågavarande

dag

tillämpas

av

valutafonden

 

för

dess

verksamhet

och

transaktioner.

Värdet

av

en fördragsslutande

stats nationella valuta uttryckt i

särskilda

dragningsrätter

skall

för en stat som inte är medlem

av Internationella

valutafonden

beräknas på det sätt som den

staten bestämmer.

 

 

68

Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by that State.

2.Nevertheless, those States which are not Members of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 1 of this Article may, at the time of ratification or accession or at any time thereafter, declare that the limit of liability of the carrier prescribed in Article 21 is fixed at a sum of 1 500 000 monetary units per passenger in judicial proceedings in their territories;

62500 monetary units per passenger with respect to paragraph 1 of Article 22; 15

000monetary units per passenger with respect to paragraph 2 of Article 22; and

250monetary units per kilogram with respect to paragraph 3 of Article 22. This monetary unit corresponds to 65,5 milligrams of gold of millesimal fineness nine hundred. These sums may be converted into the national currency concerned in round figures. The conversion of these sums into national currency shall be made according to the law of the State concerned.

3.The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 1 of this Article and the conversion method mentioned in paragraph 2 of this Article shall be made in such manner as to express in the national currency of the State Party as far as possible the same real value for the amounts in Articles 21 and

22as would result from the application of the first three sentences of paragraph 1 of this Article. State Parties shall communicate to the depositary the manner of calculation

calculée de la façon déterminée par cet État.

2.Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 1 du présent article, peuvent, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur prescrite à l'article 21 est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de 1 500 000 unités monétaires par passager; 62 500 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 22; 15 000 unités monétaires par passager pour ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 22; et 250 unités monétaires par kilogramme pour ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 22. Cette unité monétaire correspond à soixantecinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Les sommes peuvent être converties dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation de l'État en cause.

3.Le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article et la conversion mentionnée au paragraphe 2 du présent article sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de l'État partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus aux articles 21 et 22, que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 1 du présent article. Les États parties communiquent au dépositaire

Prop. 2009/10:95

2. En stat som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att de bestämmelser som anges i punkt 1 tillämpas får dock, vid ratifikations- eller anslutningstillfället eller när som helst därefter, förklara att den ansvarsgräns för transportören som gäller enligt artikel 21 skall vara 1 500 000 monetära enheter per passagerare vid rättsliga förfaranden inom deras territorium, 62 500 monetära enheter per passagerare när det gäller artikel 22.1, 15 000 monetära enheter per passagerare när det gäller artikel 22.2 och 250 monetära enheter per kilogram när det gäller artikel 22.3. Denna monetära enhet motsvarar 65,5 milligram guld av 0,900 finhet. Belopp enligt denna punkt som räknats om till nationellt myntslag får rundas av. Omräkningen av beloppen skall ske enligt den ifrågavarande statens lag.

3. Den beräkning som nämns i sista meningen i punkt 1 och den omräkningsmetod som nämns i punkt 2 skall göras så att resultatet i den fördragsslutande statens nationella valuta för de belopp som anges i artiklarna 21 och 22 så långt möjligt ger uttryck för samma realvärde som en beräkning enligt de tre första meningarna i punkt 1 skulle göra. När en fördragsslutande stat deponerar ett ratifikations-, antagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument av seende

denna konvention och vid varje 69

Prop. 2009/10:95

pursuant to paragraph 1 of this

leur

méthode

de

calcul

ändring av ett sådant instrument,

Article, or the result of the

conformément au paragraphe 1

skall

den

staten

underrätta

conversion in paragraph 2 of

du présent article ou les

depositarien

 

 

om

 

den

this Article as the case may be,

résultats

 

de

 

la

conversion

beräkningsmetod

som

staten

when

depositing

an

instrument

conformément au paragraphe 2

tillämpar

enligt

 

punkt

 

1

of

ratification,

acceptance,

du présent article, selon le cas,

respektive

om

resultatet

av

approval of or accession to this

lors du dépôt de leur instrument

omräkningen enligt punkt 2.

 

 

Convention and whenever there

de ratification, d'acceptation ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is a change in either.

 

 

d'approbation

de la

présente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convention

ou

d'adhésion

à

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celle-ci et chaque fois qu'un

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

changement

se

produit

dans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cette méthode de calcul ou dans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ces résultats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

 

Article 24

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 24

 

 

 

 

 

 

 

 

Review of limits

 

 

 

Révision des limites

 

 

 

 

Översyn av ansvarsgränserna

 

1. Without prejudice to the

1.

Sans

 

préjudice

 

des

1. Utan att det påverkar

provisions of Article 25 of this

dispositions de l'article 25 de la

tillämpningen

 

 

 

 

 

av

Convention

and

subject

to

présente

convention

et

sous

bestämmelserna

i

artikel

25,

paragraph 2 below, the limits of

réserve du paragraphe 2 ci-

skall

 

depositarien,

 

med

liability

prescribed

in Articles

dessous,

 

les

limites

 

de

beaktande av punkt 2 nedan, vart

21, 22 and 23 shall be reviewed

responsabilité

 

prescrites

aux

femte

år

 

se

 

över

 

de

by the Depositary at five-year

articles 21, 22 et 23 sont

ansvarsgränser

som

föreskrivs

i

intervals, the first such review to

révisées par le dépositaire tous

artiklarna

21–23,

 

varvid

den

take place at the end of the fifth

les cinq ans, la première

första

 

översynen

 

skall

year following the date of entry

révision intervenant à la fin de

genomföras i slutet av det femte

into force of this Convention, or

la cinquième année suivant la

året

efter

 

 

dagen

 

för

if the Convention does not enter

date d'entrée en vigueur de la

konventionens

 

ikraftträdande

into force within five years of

présente convention, ou si la

eller, om denna inte träder i kraft

the date it is first open for

convention

 

n'entre

 

pas

 

en

inom fem år efter det att den

signature, within the first year of

vigueur dans les cinq ans qui

öppnats

för

 

undertecknande,

its entry into force, by reference

suivent la date à laquelle elle est

under det första år som

to an inflation factor which

pour la première fois ouverte à

konventionen är i kraft, på

corresponds to the accumulated

la signature, dans l'année de son

grundval

av

en inflationsfaktor

rate of inflation since the

entrée

en

vigueur,

moyennant

motsvarande

den

ackumulerade

previous revision or in the first

l'application

d'un

coefficient

inflationstakten

 

sedan

 

den

instance since the date of entry

pour inflation correspondant au

senaste översynen eller, vid den

into force of the Convention.

taux

cumulatif

de

 

l'inflation

första

översynen,

sedan

dagen

The measure of the rate of

depuis la

révision

précédente

för

 

 

 

 

konventionens

inflation to be used in

ou, dans le cas d'une première

ikraftträdande. För fastställandet

determining

the

inflation factor

révision, depuis la date d'entrée

av

inflationsfaktorn

 

skall

shall be the weighted average of

en vigueur de la convention. La

inflationstakten

beräknas

 

som

the annual rates of increase or

mesure du taux d'inflation à

vägt genomsnitt av den årliga

decrease in the Consumer Price

utiliser

pour

déterminer

le

ändringen

 

i

 

de

staters

Indices of the States whose

coefficient pour inflation est la

konsumentprisindex,

 

vilkas

currencies comprise the Special

moyenne

 

pondérée

 

des

taux

valutor

omfattar

den särskilda

Drawing

Right

mentioned

in

annuels de la hausse ou de la

dragningsrätt

 

som

nämns

i

paragraph 1 of Article 23.

 

baisse des indices de prix à la

artikel 23.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consommation

des

États

dont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les monnaies composent le droit de tirage spécial cité au paragraphe 1 de l'article 23.

70

2.If the review referred to in the preceding paragraph concludes that the inflation factor has exceeded 10 per cent, the Depositary shall notify States Parties of a revision of the limits of liability. Any such revision shall become effective six months after its notification to the States Parties. If within three months after its notification to the States Parties a majority of the States Parties register their disapproval, the revision shall not become effective and the Depositary shall refer the matter to a meeting of the States Parties. The Depositary shall immediately notify all States Parties of the coming into force of any revision.

3.Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the procedure referred to in paragraph 2 of this Article shall be applied at any time provided that one-third of the States Parties express a desire to that effect and upon condition that the inflation factor referred to in paragraph 1 has exceeded 30 per cent since the previous revision or since the date of entry into force of this Convention if there has been no previous revision. Subsequent reviews using the procedure described in paragraph 1 of this Article will take place at five-year intervals starting at the end of the fifth year following the date of the reviews under the present paragraph.

Article 25

Stipulation on limits

A carrier may stipulate that the contract of carriage shall be subject to higher limits of liability than those provided for

2.Si la révision mentionnée au paragraphe précédent conclut que le coefficient pour inflation a dépassé 10 %, le dépositaire notifie aux États parties une révision des limites de responsabilité. Toute révision ainsi adoptée prend effet six mois après sa notification aux États parties. Si, dans les trois mois qui suivent cette notification aux États parties, une majorité des États parties notifie sa désapprobation, la révision ne prend pas effet et le dépositaire renvoie la question à une réunion des États parties. Le dépositaire notifie immédiatement à tous les États parties l'entrée en vigueur de toute révision.

3.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la procédure évoquée au paragraphe 2 du présent article est applicable à tout moment, à condition qu'un tiers des États parties exprime un souhait dans ce sens et à condition que le coefficient pour inflation visé au paragraphe 1 soit supérieur à 30 % de ce qu'il était à la date de la révision précédente ou à la date d'entrée en vigueur de la présente convention s'il n'y a pas eu de révision antérieure. Les révisions ultérieures selon la procédure décrite au paragraphe 1 du présent article interviennent tous les cinq ans à partir de la fin de la cinquième année suivant la date de la révision intervenue en vertu du présent paragraphe.

Article 25

Stipulation de limites

Un transporteur peut stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles qui sont prévues dans la

Prop. 2009/10:95

2.Om resultatet av översynen enligt punkt 1 är en inflationsfaktor som överstiger

10%, skall depositarien underrätta de fördragsslutande staterna om ändringen av ansvarsgränserna. Ändringen skall träda i kraft sex månader efter det att de fördragsslutande staterna underrättats. Om en majoritet av de fördragsslutande staterna inom tre månader efter det att de har underrättats om ändringen meddelar att de inte godkänner den, skall ändringen inte träda i kraft, och depositarien skall hänskjuta ärendet till ett möte mellan de fördragsslutande staterna. Depositarien skall omgående underrätta alla fördragsslutande stater om när en ändring träder ikraft.

3.Utan hinder av punkt 1 skall förfarandet enligt punkt 2 tillämpas närhelst en tredjedel av de fördragsslutande staterna så önskar, förutsatt att inflationsfaktorn enligt första stycket överstiger 30 % sedan den senaste ändringen eller, om det ännu inte gjorts någon ändring, sedan dagen för konventionens ikraftträdande. Påföljande översyner enligt förfarandet i punkt 1 skall göras vart femte år och för första gången i slutet av det femte året efter dagen för översyn enligt denna punkt.

Artikel 25

Avtal om ansvarsgränser

En transportör får föreskriva att högre ansvarsgränser än de som

fastställs i

denna konvention

skall gälla

för transportavtalet

eller att inga

ansvarsgränser alls 71

in this Convention or to no limits of liability whatsoever.

Article 26

Invalidity of contractual provisions

Any provision tending to relieve the carrier of liability or to fix a lower limit than that which is laid down in this Convention shall be null and void, but the nullity of any such provision does not involve the nullity of the whole contract, which shall remain subject to the provisions of this Convention.

Article 27

Freedom to contract

Nothing contained in this Convention shall prevent the carrier from refusing to enter into any contract of carriage, from waiving any defences available under the Convention, or from laying down conditions which do not conflict with the provisions of this Convention.

Article 28

Advance payments

In the case of aircraft accidents resulting in death or injury of passengers, the carrier shall, if required by its national law, make advance payments without delay to a natural person or persons who are entitled to claim compensation in order to meet the immediate economic needs of such persons. Such advance payments shall not constitute a recognition of liability and may be offset against any amounts subsequently paid as damages

présente convention, ou ne comporter aucune limite de responsabilité.

Article 26

Nullité des dispositions contractuelles

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention.

Article 27

Liberté de contracter

Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport, de renoncer aux moyens de défense qui lui sont donnés en vertu de la présente convention ou d'établir des conditions qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention.

Article 28

Paiements anticipés

En cas d'accident d'aviation entraînant la mort ou la lésion de passagers, le transporteur, s'il y est tenu par la législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Ces avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des montants

Prop. 2009/10:95

skall gälla.

Artikel 26

Ogiltiga avtalsvillkor

Varje avtalsvillkor som har till syfte att befria transportören från skadeståndsansvar eller att bestämma lägre ansvarsgränser än de som fastställts i denna konvention är ogiltigt, men transportavtalet som sådant är ändå giltigt och omfattas av bestämmelserna i konventionen.

Artikel 27

Frihet att ingå avtal

Inget i denna konvention skall hindra transportören från att vägra att sluta transportavtal, avstå från att göra gällande ansvarsfrihetsgrunder enligt konventionen eller fastställa villkor som inte strider mot konventionen.

Artikel 28

Förskott

Vid flygolyckor som medför att

passagerare dödas eller

skadas

skall transportören,

om

 

dess

nationella lagstiftning kräver det,

omgående betala förskott till de

fysiska

personer

som

är

ersättningsberättigade för

att

täcka

deras

omedelbara

ekonomiska behov.

Ett

sådant

förskott

innebär

inte

något

medgivande

 

 

av

skadeståndsansvar

och

 

får

frånräknas

de

eventuella

ersättningsbelopp

 

 

som

transportören senare betalar.

72

by the carrier.

Article 29

Basis of claims

In the carriage of passengers, baggage and cargo, any action for damages, however founded, whether under this or in contract or in tort or otherwise, can only be brought subject to the conditions and such limits of liability as are set out in this Convention without prejudice to the question as to who are the persons who have the right to bring suit and what are their respective rights. In any such action, punitive, exemplary or any other non-compensatory damages shall not be recoverable.

Article 30

Servants, agents – aggregation of claims

versés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement.

Article 29

Principe des recours

Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages- intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages- intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.

Article 30

Préposés, mandataires Montant total de la réparation

Prop. 2009/10:95

Artikel 29

Grund för ersättningskrav

I fråga om transporter av passagerare, bagage eller gods får en talan om skadestånd, oavsett hur den grundats – med stöd av konventionen, inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund – föras endast på de villkor och inom de gränser som fastställs i denna konvention, oavsett vem eller vilka som har rätt att föra talan och vilken rätt som tillkommer dem. Vid en sådan talan är bestraffande, avskräckande eller andra ickekompensatoriska skadeposter inte ersättningsgilla.

Artikel 30

Anställda och uppdragstagare

– sammanlagda skadeståndskrav

1.If an action is brought against a servant or agent of the carrier arising out of damage to which the Convention relates, such servant or agent, if they prove that they acted within the scope of their employment, shall be entitled to avail themselves of the conditions and limits of liability which the carrier itself is entitled to invoke under this Convention.

2.The aggregate of the amounts recoverable from the carrier, its servants and agents, in that case, shall not exceed the said limits.

1.Si une action est intentée contre un préposé ou un mandataire du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente convention, ce préposé ou mandataire, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des conditions et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu de la présente convention.

2.Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur, de ses préposés et de ses mandataires, ne doit pas dépasser lesdites limites.

1.Om talan förs beträffande skada som omfattas av konventionen mot någon av transportörens anställda eller uppdragstagare, får dessa åberopa samma villkor och ansvarsgränser som transportören, om de kan visa att de handlat under utövande av tjänsten eller uppdraget.

2.Den sammanlagda ersättning som transportören och dennes anställda och uppdragstagare åläggs att utge får inte överskrida de nämnda gränserna.

73

3. Save in respect of the carriage of cargo, the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if it is proved that the damage resulted from an act or omission of the servant or agent done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result.

Article 31

Timely notice of complaints

1.Receipt by the person entitled to delivery of checked baggage or cargo without complaint is prima facie evidence that the same has been delivered in good condition and in accordance with the document of carriage or with the record preserved by the other means referred to in paragraph 2 of Article 3 and paragraph 2 of Article 4.

2.In the case of damage, the person entitled to delivery must complain to the carrier forthwith after the discovery of the damage, and, at the latest, within seven days from the date of receipt in the case of checked baggage and 14 days from the date of receipt in the case of cargo. In the case of delay, the complaint must be made at the latest within 21 days from the date on which the baggage or cargo have been placed at his or her disposal.

3.Every complaint must be made in writing and given or dispatched within the times aforesaid.

3. Sauf pour le transport de marchandises, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé ou du mandataire, fait soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.

Article 31

Délais de protestation

1.La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2.

2.En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

3.Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation.

Prop. 2009/10:95

3. Utom vid transport av gods gäller bestämmelserna i punkt 1 och 2 inte, om det visas att transportörens anställda eller uppdragstagare orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet i avsikt att skada eller av grov oaktsamhet och med vetskap om att en skada troligen skulle bli följden.

Artikel 31

Tidsfrist för reklamationer

1.Om inte annat visas, skall incheckat bagage eller gods som mottagaren tar emot utan anmärkning anses vara avlämnat i gott skick och i överensstämmelse med transporthandlingen eller den registrering på annat sätt som avses i artikel 3.2, och artikel

2.Den person till vilket bagaget eller godset skall avlämnas skall reklamera eventuella skador hos transportören omgående efter upptäckten, dock senast sju dagar från mottagandet när det gäller bagage och senast fjorton dagar från mottagandet i fråga om gods. Vid försening skall reklamation ske inom 21 dagar från den dag då bagaget eller godset ställdes till denna persons förfogande.

3.Reklamation skall göras skriftligen och skall ha lämnats eller avsänts inom den ovan angivna tiden.

74

4. If no complaint is made within the times aforesaid, no action shall lie against the carrier, save in the case of fraud on its part.

Article 32

Death of person liable

In the case of the death of the person liable, an action for damages lies in accordance with the terms of this Convention against those legally representing his or her estate.

Article 33

Jurisdiction

1.An action for damages must be brought, at the option of the plaintiff, in the territory of one of the States Parties, either before the court of the domicile of the carrier or of its principal place of business, or where it has a place of business through which the contract has been made or before the court at the place of destination.

2.In respect of damage resulting from the death or injury of a passenger, an action may be brought before one of the courts mentioned in paragraph 1 of this Article, or in the territory of a State Party in which at the time of the accident the passenger has his or her principal and permanent residence and to or from which the carrier operates services for the carriage of passengers by air, either on its own aircraft, or on another carrier's aircraft pursuant to a commercial agreement, and in which that carrier conducts its business of carriage of passengers by air from premises leased or owned by the carrier

4. À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Article 32

Décès de la personne responsable

En cas de décès de la personne responsable, une action en responsabilité est recevable, conformément aux dispositions de la présente convention, à l'encontre de ceux qui représentent juridiquement sa succession.

Article 33

Juridiction compétente

1.L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

2.En ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d'une lésion corporelle subie par un passager, l'action en responsabilité peut être intentée devant l'un des tribunaux mentionnés au paragraphe 1 du présent article ou, eu égard aux spécificités du transport aérien, sur le territoire d'un État partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans

Prop. 2009/10:95

4. Om någon reklamation inte görs inom den ovan angivna tiden, får talan föras mot transportören endast om denne förfarit svikligt.

Artikel 32

Skadeståndsansvarigs död

Om den skadeståndsansvarige har avlidit, får en talan om ersättning enligt denna konvention föras mot den som lagligen företräder dödsboet.

Artikel 33

Jurisdiktion

1.Talan om ersättning skall väckas inom något av de fördragsslutande staternas territorier. Käranden får välja att väcka talan antingen vid domstolen i den ort där transportören har sitt hemvist, där transportörens huvudkontor ligger eller där det kontor ligger, genom vilket avtalet slutits, eller också vid domstolen på destinationsorten.

2.Talan om ersättning då en passagerare dödats eller skadats får väckas antingen vid någon av de domstolar som nämns i punkt

1eller inom den fördragsslutande stats territorium där passageraren vid olyckstillfället hade sin huvudsakliga och stadigvarande bostad, från eller till vilket transportören bedriver lufttransport av passagerare, antingen med eget luftfartyg eller med någon annan transportörs luftfartyg på grundval av ett affärsavtal och där transportören bedriver sin verksamhet för lufttransport av passagerare från lokaler som ägs

eller hyrs av transportören själv 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2009/10:95

itself or by another carrier with

lequel ce transporteur mène ses

eller av någon annan transportör

which it has a commercial

activités de transport aérien à

med

vilken

transportören har

agreement.

 

 

 

 

partir de locaux que lui-même

slutit ett affärsavtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou un autre transporteur avec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lequel il a conclu un accord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commercial loue ou possède.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. For the purposes of paragraph

3. Aux fins du paragraphe 2:

3. I punkt 2 avses med

 

 

2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

“commercial

 

agreement”

a) “accord commercial” signifie

a) affärsavtal: ett avtal, som inte

means an agreement, other than

un accord autre qu'un accord

är

ett

förmedlingsavtal,

mellan

an

agency agreement,

made

d'agence

conclu

entre

des

transportörer

 

 

 

 

om

between carriers and relating to

transporteurs et portant sur la

tillhandahållande

 

 

av

the provision of their joint

prestation de services communs

gemensamma

 

tjänster

för

services

for

carriage

of

de

transport

 

aérien

de

lufttransport av passagerare,

passengers by air;

 

 

 

passagers;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

“principal

and

permanent

b)

“résidence

principale

et

b)

 

huvudsaklig

 

och

residence” means the one fixed

permanente”

désigne

le

lieu

stadigvarande

 

 

 

 

bostad:

and permanent abode of the

unique de séjour fixe et

passagerarens

 

fasta

 

och

passenger at the time of the

permanent

du

 

passager

au

stadigvarande

 

hemvist

vid

accident. The nationality of the

moment

de

l'accident.

La

olyckstillfället.

Passagerarens

passenger shall not be the

nationalité du passager ne sera

nationalitet

skall

inte

vara

determining

factor

in

this

pas le facteur déterminant à cet

avgörande i detta avseende.

regard.

 

 

 

 

 

égard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Questions of procedure shall

4. La procédure sera régie selon

4. I rättegångsfrågor skall lagen i

be governed by the law of the

le droit du tribunal saisi de

den stat där målet prövas

court seised of the case.

 

l'affaire.

 

 

 

 

 

 

tillämpas.

 

 

 

 

 

Article 34

 

 

 

 

Article 34

 

 

 

 

 

 

Artikel 34

 

 

 

 

 

Arbitration

 

 

 

 

Arbitrage

 

 

 

 

 

 

Skiljeförfarande

 

 

 

1. Subject to the provisions of

1. Sous réserve des dispositions

1. Under de förutsättningar som

this Article, the parties to the

du présent article, les parties au

anges i denna artikel får parterna

contract of carriage for cargo

contrat de transport de fret

till ett avtal om godstransport

may stipulate that any dispute

peuvent

stipuler

que

tout

bestämma att

tvister

avseende

relating to the liability of the

différend

 

relatif

à

la

transportörens

 

 

 

 

 

carrier

under

this

 

Convention

responsabilité

du

transporteur

skadeståndsansvar

enligt

denna

shall be settled by arbitration.

en vertu de la présente

konvention skall avgöras genom

Such agreement shall be in

convention

sera

réglé

par

skiljeförfarande. Ett sådant avtal

writing.

 

 

 

 

 

arbitrage.

Cette

 

entente

sera

skall vara skriftligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consignée par écrit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

The

arbitration

proceedings

2. La procédure d'arbitrage se

2.

Skiljeförfarandet

skall, enligt

shall, at the option of the

déroulera,

 

au

 

choix

du

kärandens val, äga rum inom

claimant, take place within one

demandeur, dans l'un des lieux

någon av de jurisdiktioner som

of the jurisdictions referred to in

de

compétence

des

tribunaux

anges i artikel 33.

 

 

 

Article 33.

 

 

 

 

prévus à l'article 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. The arbitrator or arbitration

3. L'arbitre ou le tribunal

3.

 

Skiljemannen

 

eller

tribunal

shall

apply

the

arbitral

appliquera

les

skiljenämnden

skall

tillämpa

provisions of this Convention.

dispositions

de

 

la

présente

bestämmelserna

 

i

 

denna

 

 

 

 

 

 

 

convention.

 

 

 

 

 

konvention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

4. The provisions of paragraphs

2 and 3 of this Article shall be deemed to be part of every arbitration clause or agreement, and any term of such clause or agreement which is inconsistent therewith shall be null and void.

Article 35

Limitation of actions

1.The right to damages shall be extinguished if an action is not brought within a period of two years, reckoned from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped.

2.The method of calculating that period shall be determined by the law of the court seised of the case.

Article 36

Successive carriage

1.In the case of carriage to be performed by various successive carriers and falling within the definition set out in paragraph 3 of Article 1, each carrier which accepts passengers, baggage or cargo is subject to the rules set out in this Convention and is deemed to be one of the parties to the contract of carriage in so far as the contract deals with that part of the carriage which is performed under its supervision.

2.In the case of carriage of this nature, the passenger or any person entitled to compensation in respect of him or her can take action only against the carrier which performed the carriage during which the accident or the delay occurred, save in the case

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront réputées faire partie de toute clause ou de tout accord arbitral, et toute disposition contraire à telle clause ou à tel accord arbitral sera nulle et de nul effet.

Article 35

Délai de recours

1.L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination, ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.

2.Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.

Article 36

Transporteurs successifs

1.Dans les cas de transport régis par la définition du paragraphe 3 de l'article 1, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par la présente convention, et est censé être une des parties du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

2.Au cas d'un tel transport, le passager ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la

Prop. 2009/10:95

4. Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 skall anses ingå i alla klausuler eller avtal om skiljeförfarande, och varje villkor i sådana klausuler eller avtal som strider mot bestämmelserna är ogiltigt.

Artikel 35

Begränsning av talan

1.Rätten till ersättning är förlorad, om talan inte väckts inom två år från dagen för ankomsten till destinationsorten, beräknad från den dag då luftfartyget skulle ha ankommit eller från den dag då transporten avbröts.

2.Beräkning av denna tid skall ske i enlighet med lagen i den stat där målet prövas.

Artikel 36

Successiv transport

1.I fråga om transporter som utförs av flera transportörer efter varandra och som faller inom den definition som anges i artikel 1.3, är varje transportör som tar emot passagerare, bagage eller gods underkastad bestämmelserna i denna konvention och skall anses vara part i transportavtalet till den del avtalet behandlar den del av transporten som utförs under dennes kontroll.

2.Vid sådan transport får en passagerare eller en ersättningsberättigad person föra talan endast mot den transportör som utfört den del av transporten under vilken skadan eller förseningen inträffade, såvida inte den första transportören

uttryckligen åtagit sig ansvaret

77

where, by express agreement, the first carrier has assumed liability for the whole journey.

3. As regards baggage or cargo, the passenger or consignor will have a right of action against the first carrier, and the passenger or consignee who is entitled to delivery will have a right of action against the last carrier, and further, each may take action against the carrier which performed the carriage during which the destruction, loss, damage or delay took place. These carriers will be jointly and severally liable to the passenger or to the consignor or consignee.

Article 37

Right of recourse against third parties

responsabilité pour tout le voyage.

3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises, le passager ou l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur, et le destinataire ou le passager qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers le passager, ou l'expéditeur ou le destinataire.

Article 37

Droit de recours contre des tiers

Prop. 2009/10:95

för hela resan.

3. I fråga om bagage och gods får passageraren eller avsändaren väcka talan mot den första transportören, och den passagerare eller mottagare som har rätt att få ut godset får föra talan mot den sista; båda får därutöver föra talan mot den transportör som utfört den del av transporten under vilken förstörelsen, förlusten, skadan eller förseningen inträffade. De nämnda transportörerna ansvarar solidariskt i förhållande till passageraren eller avsändaren eller mottagaren.

Artikel 37

Regressrätt gentemot tredje man

Nothing in this Convention shall prejudice the question whether a person liable for damage in accordance with its provisions has a right of recourse against any other person.

CHAPTER IV

COMBINED CARRIAGE

La présente convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

CHAPITRE IV

TRANSPORT INTERMODAL

Article 38

Combined carriage

1. In the case of combined carriage performed partly by air and partly by any other mode of carriage, the provisions of this Convention shall, subject to paragraph 4 of Article 18, apply only to the carriage by air, provided that the carriage by air falls within the terms of Article 1.

Article 38

Transport intermodal

1. Dans le cas de transport intermodal effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent, sous réserve du paragraphe 4 de l'article 18, qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article 1.

Inget i denna konvention skall inverka på frågan huruvida en person som är ansvarig för skada i enlighet med konventionens bestämmelser har regressrätt gentemot någon annan person.

KAPITEL IV

KOMBINERADE

TRANSPORTER

Artikel 38

Kombinerad transport

1. När en transport, som uppfyller villkoren i artikel 1, skall utföras delvis med luftfartyg och delvis med något annat transportmedel skall bestämmelserna i denna konvention enbart tillämpas på lufttransporten, utom i de fall som anges i artikel 18.4.

78

2. Nothing in this Convention shall prevent the parties in the case of combined carriage from inserting in the document of air carriage conditions relating to other modes of carriage, provided that the provisions of this Convention are observed as regards the carriage by air.

CHAPTER V

CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER

Article 39

Contracting carrier actual carrier

2. Rien dans la présente convention n'empêche les parties, dans le cas de transport intermodal, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

CHAPITRE V

TRANSPORT AÉRIEN EFFECTUÉ PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE TRANSPORTEUR CONTRACTUEL

Article 39

Transporteur contractuel Transporteur de fait

Prop. 2009/10:95

2. Utan hinder av denna konvention får vid kombinerade transporter villkor rörande transport med annat transportmedel tas in i transporthandlingen, förutsatt att konventionens bestämmelser iakttas när det gäller lufttransporten.

KAPITEL V

LUFTTRANSPORTER SOM UTFÖRS AV NÅGON ANNAN ÄN DEN AVTALSSLUTANDE TRANSPORTÖREN

Artikel 39

Avtalsslutande transportör faktisk transportör

The provisions of this Chapter apply when a person (hereinafter referred to as “the contracting carrier”) as a principal makes a contract of carriage governed by this Convention with a passenger or consignor or with a person acting on behalf of the passenger or consignor, and another person (hereinafter referred to as “the actual carrier”) performs, by virtue of authority from the contracting carrier, the whole or part of the carriage, but is not with respect to such part a successive carrier within the meaning of this Convention. Such authority shall be presumed in the absence of proof to the contrary.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'une personne (ci-après dénommée “transporteur contractuel”) conclut un contrat de transport régi par la présente convention avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur, et qu'une autre personne (ci-après dénommée “transporteur de fait”) effectue, en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur contractuel, tout ou partie du transport, mais n'est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la présente convention. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.

Bestämmelserna i detta kapitel skall tilllämpas när en person (nedan kallad avtalsslutande transportör) i eget namn sluter ett transportavtal som omfattas av denna konvention med en passagerare eller avsändare eller med någon som handlar på en passagerares eller avsändares uppdrag, medan en annan person (nedan kallad faktisk transportör) på uppdrag av den avtalsslutande transportören utför hela eller en del av transporten men med avseende på sin del inte är en successiv transportör i konventionens mening. Ett sådant uppdrag skall anses föreligga, om inget annat visas.

79

Article 40

Respective liability of contracting and actual carriers

If an actual carrier performs the whole or part of carriage which, according to the contract referred to in Article 39, is governed by this Convention, both the contracting carrier and the actual carrier shall, except as otherwise provided in this Chapter, be subject to the rules of this Convention, the former for the whole of the carriage contemplated in the contract, the latter solely for the carriage which it performs.

Article 41

Mutual liability

1.The acts and omissions of the actual carrier and of its servants and agents acting within the scope of their employment shall, in relation to the carriage performed by the actual carrier, be deemed to be also those of the contracting carrier.

2.The acts and omissions of the contracting carrier and of its servants and agents acting within the scope of their employment shall, in relation to the carriage performed by the actual carrier, be deemed to be also those of the actual carrier. Nevertheless, no such act or omission shall subject the actual carrier to liability exceeding the amounts referred to in Articles 21, 22, 23 and 24. Any special agreement under which the contracting carrier assumes obligations not imposed by this Convention or any waiver of rights or defences conferred by

Article 40

Responsabilité respective du transporteur contractuel et du transporteur de fait

Sauf disposition contraire du présent chapitre, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l'article 39, est régi par la présente convention, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la présente convention, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu'il effectue.

Article 41

Attribution mutuelle

1.Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.

2.Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés et mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les montants prévus aux articles 21, 22, 23 et 24. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n'impose pas la présente convention,

Prop. 2009/10:95

Artikel 40

Respektive transportörs skadeståndsansvar

Om den faktiska transportören utför hela eller en del av en transport som enligt det avtal som avses i artikel 39 omfattas av denna konvention och om inget annat sägs i detta kapitel, skall konventionens regler gälla både för den avtalsslutande transportören i fråga om hela transporten enligt avtalet och för den faktiska transportören i fråga om den del av transporten som denne utför.

Artikel 41

Gemensamt skadeståndsansvar

1.Handling eller underlåtenhet av den faktiska transportören eller dennes anställda eller uppdragstagare under utövande av tjänsten eller uppdraget skall, när det gäller den del av transporten som den faktiska transportören utfört, anses också som den avtalsslutande transportörens handling eller underlåtenhet.

2.Handling eller underlåtenhet av den avtalsslutande transportören eller dennes anställda eller uppdragstagare under utövande av tjänsten eller uppdraget skall, när det gäller den del av transporten som den faktiska transportören utfört, anses också som den faktiska transportörens handling eller underlåtenhet. Dock skall inte någon handling eller underlåtenhet göra den faktiska transportören ansvarig till ett belopp som överskrider de belopp som anges i artiklarna

21–24.

Den

faktiska

transportören

är utan

sitt eget 80

Prop. 2009/10:95

this Convention or any special declaration of interest in delivery at destination contemplated in Article 22 shall not affect the actual carrier unless agreed to by it.

aucune renonciation à des droits ou moyens de défense prévus par la présente convention ou aucune déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, visée à l'article 22 de la présente convention, n'auront d'effet à l'égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.

godkännande inte bunden av någon särskild överenskommelse, genom vilken den avtalsslutande transportören åtar sig förpliktelser utöver bestämmelserna i denna konvention eller avstår från att göra gällande ansvarsfrihetsgrunder enligt konventionen och inte heller av en förklaring enligt artikel 22.

Article 42

Article 42

Artikel 42

 

Addressee of complaints and

Notification des ordres et

Reklamationers

och

instructions

protestations

anvisningars adressat

 

Any complaint to be made or

Les

instructions

ou

instruction to be given under

protestations

à

notifier

au

this Convention to the carrier

transporteur,

en application

de

shall have the same effect

la présente convention, ont le

whether

addressed

to

the

même

effet

qu'elles soient

contracting carrier or to the

adressées

au

transporteur

actual

carrier. Nevertheless,

contractuel ou au

transporteur

instructions referred

to

in

de

fait.

Toutefois,

les

Article 12 shall only be effective

instructions visées à l'article 12

if addressed to the contracting

n'ont d'effet que si elles sont

carrier.

 

 

 

adressées

au

transporteur

 

 

 

 

contractuel.

 

 

 

Article 43

Article 43

Servants and agents

Préposés et mandataires

En reklamation eller en anvisning som enligt denna konvention skall ställas till den ena transportören gäller också mot den andra, oavsett om den riktats till den avtalsslutande eller den faktiska transportören. En anvisning enligt artikel 12 är dock giltig endast om den ges till den avtalsslutande transportören.

Artikel 43

Anställda och uppdragstagare

In relation to the carriage

En ce qui concerne le transport

När det gäller den del av

performed by the actual carrier,

any servant or agent of that

effectué par le transporteur de

transporten

som den

faktiska

carrier or of the contracting

fait, tout préposé ou mandataire

transportören utfört,

får

dennes

carrier shall, if they prove that

de ce transporteur ou du

anställda och uppdragstagare och

they acted within the scope of

transporteur

contractuel,

s'il

även

den

avtalsslutande

their employment, be entitled to

prouve qu'il a agi dans

transportörens

anställda

eller

avail

themselves

of

the

l'exercice de ses fonctions, peut

uppdragstagare

åberopa

samma

conditions and limits of liability

se prévaloir des conditions et

villkor

och

ansvarsgränser

som

which are applicable under this

des limites

de

responsabilité

enligt

konventionen

gäller

för

Convention to the carrier whose

applicables, en vertu de la

transportören i fråga, om de kan

servant or agent they are, unless

présente

convention,

au

visa att de handlat under

it is proved that they acted in a

transporteur dont il est le

utövande

av

tjänsten

eller

manner that prevents the limits

préposé ou le mandataire, sauf

uppdraget och det inte visas att

of liability from being invoked

s'il est prouvé qu'il a agi de telle

de handlat på ett sätt som medför

in

accordance

with

this

façon que les limites de

att konventionens ansvarsgränser

Convention.

 

 

responsabilité ne

puissent

être

inte får åberopas.

 

 

 

 

 

 

 

invoquées conformément

à la

 

 

 

 

 

 

 

présente convention.

81

Article 44

Aggregation of damages

In relation to the carriage performed by the actual carrier, the aggregate of the amounts recoverable from that carrier and the contracting carrier, and from their servants and agents acting within the scope of their employment, shall not exceed the highest amount which could be awarded against either the contracting carrier or the actual carrier under this Convention, but none of the persons mentioned shall be liable for a sum in excess of the limit applicable to that person.

Article 45

Addressee of claims

In relation to the carriage performed by the actual carrier, an action for damages may be brought, at the option of the plaintiff, against that carrier or the contracting carrier, or against both together or separately. If the action is brought against only one of those carriers, that carrier shall have the right to require the other carrier to be joined in the proceedings, the procedure and effects being governed by the law of the court seised of the case.

Article 44

Cumul de la réparation

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transporteur, du transporteur contractuel et de leurs préposés et mandataires quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au-delà de la limite applicable à cette personne.

Article 45

Notification des actions en responsabilité

Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément. Si l'action est intentée contre l'un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d'appeler l'autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.

Prop. 2009/10:95

Artikel 44

Sammanlagd ersättning

När det gäller den del av transporten som den faktiska transportören utfört, får den sammanlagda ersättning som åläggs denne, den avtalsslutande transportören eller deras anställda eller uppdragstagare inte överstiga det högsta belopp som gäller för endera av transportörerna enligt denna konvention; dock kan ingen av personerna i fråga åläggas att ansvara till ett belopp som överstiger den gräns som gäller för denna person.

Artikel 45

Svarande vid skadeståndskrav

När det gäller den del av transporten som den faktiska transportören utfört kan käranden välja att föra talan om ersättning antingen mot den faktiska eller mot den avtalsslutande transportören eller mot båda, tillsammans eller var för sig. Om talan förs mot endast en av transportörerna, har denne rätt att kräva att den andre transportören deltar i förfarandet, varvid förfarandet för och följderna av detta skall regleras av lagen i den stat där målet prövas.

82

Article 46

Additional jurisdiction

Any action for damages contemplated in Article 45 must be brought, at the option of the plaintiff, in the territory of one of the States Parties, either before a court in which an action may be brought against the contracting carrier, as provided in Article 33, or before the court having jurisdiction at the place where the actual carrier has its domicile or its principal place of business.

Article 47

Invalidity of contractual provisions

Any contractual provision tending to relieve the contracting carrier or the actual carrier of liability under this Chapter or to fix a lower limit than that which is applicable according to this Chapter shall be null and void, but the nullity of any such provision does not involve the nullity of the whole contract, which shall remain subject to the provisions of this Chapter.

Article 48

Mutual relations of contracting and actual carriers

Article 46

Juridiction annexe

Toute action en responsabilité, prévue à l'article 45, doit être portée, au choix du demandeur, sur le territoire d'un des États parties, soit devant l'un des tribunaux où une action peut être intentée contre le transporteur contractuel, conformément à l'article 33, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.

Article 47

Nullité des dispositions contractuelles

Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu du présent chapitre ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans le présent chapitre est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions du présent chapitre.

Prop. 2009/10:95

Artikel 46

Jurisdiktion i särskilda fall

Talan om ersättning enligt artikel 45 skall väckas inom något av de föredragsslutande staternas territorium. Sökanden får välja att väcka talan antingen vid en domstol där i enlighet med artikel 33 talan får föras mot den avtalsslutande transportören eller vid den behöriga domstolen i den ort där den faktiska transportören har sitt hemvist eller huvudkontor.

Artikel 47

Ogiltiga avtalsvillkor

Varje avtalsvillkor som har till syfte att befria den avtalsslutande transportören eller den faktiska transportören från ansvar enligt detta kapitel eller att bestämma lägre gränser för ansvaret än de som gäller enligt detta kapitel är ogiltiga, men transportavtalet som sådant är trots ett sådant villkor ändå giltigt och omfattas av bestämmelserna i detta kapitel.

Article 48

Artikel 48

 

Rapports entre transporteur

Transportörernas

inbördes

contractuel et transporteur de

förhållande

 

fait

 

 

Except as provided in Article 45, nothing in this Chapter shall affect the rights and obligations of the carriers between themselves, including any right of recourse or indemnification.

Sous réserve de l'article 45, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les transporteurs, y compris tous droits à un recours ou dédommagement.

Med undantag av vad som föreskrivs i artikel 45 skall inget i detta kapitel inverka på transportörernas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, inklusive eventuell regressrätt och rätt till ersättning för skada.

83

CHAPTER VI

OTHER PROVISIONS

Article 49

Mandatory application

Any clause contained in the contract of carriage and all special agreements entered into before the damage occurred by which the parties purport to infringe the rules laid down by this Convention, whether by deciding the law to be applied, or by altering the rules as to jurisdiction, shall be null and void.

Article 50

Insurance

States Parties shall require their carriers to maintain adequate insurance covering their liability under this Convention. A carrier may be required by the State Party into which it operates to furnish evidence that it maintains adequate insurance covering its liability under this Convention.

Article 51

Carriage Performed in

Extraordinary Circumstances

The provisions of Articles 3 to 5, 7 and 8 relating to the documentation of carriage shall not apply in the case of carriage performed in extraordinary circumstances outside the normal scope of a carrier's business.

CHAPITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Article 49

Obligation d'application

Sont nulles et de nul effet toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence.

Article 50

Assurance

Les États parties exigent que leurs transporteurs contractent une assurance suffisante pour couvrir la responsabilité qui leur incombe aux termes de la présente convention. Un transporteur peut être tenu, par l'État partie à destination duquel il exploite des services, de fournir la preuve qu'il maintient une assurance suffisante couvrant sa responsabilité au titre de la présente convention.

Article 51

Transport effectué dans des circonstances extraordinaires

Les dispositions des articles 3 à 5, 7 et 8 relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation d'un transporteur.

Prop. 2009/10:95

KAPITEL VI

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 49

Obligatorisk tillämpning

Bestämmelser i transportavtalet eller i särskilda överenskommelser som ingåtts innan någon skada har inträffat, genom vilka parterna avser att bryta mot bestämmelserna i denna konvention antingen genom att bestämma tillämplig lag eller genom att ändra jurisdiktionsreglerna, är ogiltiga.

Artikel 50

Försäkring

De fördragsslutande staterna skall av sina transportörer kräva att de tecknar en tillräcklig försäkring som täcker deras skadeståndsansvar enligt denna konvention. En transportör får av en fördragsslutande stat som transportören trafikerar avkrävas bevis om att transportören har en tillräcklig försäkring som täcker dennes skadeståndsansvar enligt denna konvention.

Artikel 51

Transporter som utförs under extraordinära förhållanden

Bestämmelserna om transporthandlingar i artiklarna 3–5, 7 och 8 om dokumentation av transporter skall inte tillämpas i fråga om transporter som utförs under extraordinära förhållanden utanför transportörens normala verksamhet.

84

Article 52

Definition of days

The expression “days” when used in this Convention means calendar days, not working days.

CHAPTER VII

FINAL CLAUSES

Article 53

Signature, ratification and entry into force

1.This Convention shall be open for signature in Montreal on 28 May 1999 by States participating in the International Conference on Air Law held at Montreal from 10 to 28 May 1999. After 28 May 1999, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Civil Aviation Organization in Montreal until it enters into force in accordance with paragraph 6 of this Article.

2.This Convention shall similarly be open for signature by Regional Economic Integration Organisations. For the purpose of this Convention, a “Regional Economic Integration Organisation” means any organisation which is constituted by sovereign States of a given region which has competence in respect of certain matters governed by this Convention and has been duly authorized to sign and to ratify, accept, approve or accede to this Convention. A reference to a “State Party” or “States Parties” in this Convention, otherwise than in paragraph 2 of Article 1, paragraph 1(b) of Article 3, paragraph (b) of Article 5,

Article 52

Définition du terme “jour”

Lorsque dans la présente convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS

PROTOCOLAIRES

Article 53

Signature, ratification et entrée en vigueur

1.La présente convention est ouverte à Montréal le 28 mai 1999 à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 6 du présent article.

2.De même, la présente convention sera ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique. Pour l'application de la présente convention, une “organisation régionale d'intégration économique” est une organisation constituée d'États souverains d'une région donnée qui a compétence sur certaines matières régies par la convention et qui a été dûment autorisée à signer et à ratifier, accepter, approuver ou adhérer à la présente convention. Sauf au paragraphe 2 de l'article 1, au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 3, à l'alinéa b) de l'article 5, aux articles 23, 33,

46et à l'alinéa b) de l'article 57,

Prop. 2009/10:95

Artikel 52

Definition av dagar

Med ”dagar” förstås i denna konvention kalenderdagar och inte arbetsdagar.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 53

Undertecknande, ratifikation och ikraftträdande

1.Denna konvention skall vara öppen för undertecknande i Montreal den 28 maj 1999 för de stater som deltar i den internationella konferensen om lufttransporträtt i Montreal den 10–28 maj 1999. Efter den 28 maj 1999 skall konventionen vara öppen för undertecknande för alla stater vid Internationella civila luftfartsorganisationens huvudkontor i Montreal till dess den träder i kraft i enlighet med punkt 6 i denna artikel.

2.Denna konvention skall också vara öppen för undertecknande av regionala organisationer för ekonomisk integrering. I denna konvention avses med en ”regional organisation för ekonomisk integrering” en organisation bestående av självständiga stater i en bestämd region som har behörighet med avseende på vissa frågor, som regleras i denna konvention och som är bemyndigad att underteckna och att ratificera, anta, godkänna eller ansluta sig till denna konvention. Hänvisningar till ”konventionsstat” eller ”fördragsslutande stater” i denna

konvention skall även innefatta regionala organisationer för 85

Prop. 2009/10:95

Articles 23, 33, 46 and

toute mention faite d'un “État

ekonomisk

integrering, utom

i

paragraph (b) of Article 57,

partie” ou

“d'États

parties”

artikel 1.2, artikel 3.1 b, artikel 5

applies equally to a Regional

s'applique

 

également

aux

b, artiklarna 23, 33, 46 och

Economic

 

 

 

Integration

organisations

 

 

 

régionales

artikel 57 b. Uttrycken ”en

Organisation. For the purpose of

d'intégration économique. Pour

majoritet av de fördragsslutande

Article 24, the references to “a

l'application de l'article 24, les

staterna” och ”en tredjedel av de

majority of the States Parties”

mentions faites d'“une majorité

fördragsslutande

 

staterna”

i

and “one-third of the States

des États parties” et d'“un tiers

artikel 24 skall inte omfatta

Parties” shall not apply to a

des

 

États

 

parties”

 

ne

sådana organisationer.

 

 

Regional

Economic

Integration

s'appliquent

 

pas

 

aux

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation.

 

 

 

organisations

 

 

 

régionales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'intégration économique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. This Convention shall be

3. La présente convention est

3.

Denna

konvention

skall

subject to ratification by States

soumise à la ratification des

ratificeras av de stater och

and

by

Regional

Economic

États

et

des

organisations

regionala

 

organisationer

för

Integration Organisations which

d'intégration

économique

qui

ekonomisk

integrering

som

have signed it.

 

 

 

l'ont signée.

 

 

 

 

 

 

undertecknat den.

 

 

 

4. Any State or Regional

4. Tout État ou organisation

4. En stat eller regional

Economic

 

 

 

Integration

régionale

 

 

 

d'intégration

organisation

för

ekonomisk

Organisation which

does

not

économique qui ne signe pas la

integrering,

 

som

inte

sign

this

Convention

may

présente

convention

peut

undertecknat denna

konvention,

accept, approve or accede to it at

l'accepter,

l'approuver ou

y

kan när som helst anta, godkänna

any time.

 

 

 

 

 

adhérer à tout moment.

 

 

eller ansluta sig till den.

 

 

5. Instruments

of

ratification,

5.

 

Les

 

instruments

 

de

5. Ratifikations-, antagande-,

acceptance,

 

approval

or

ratification

 

d'acceptation,

godkännande-

 

 

eller

accession

 

shall be

deposited

d'approbation

ou

d'adhésion

anslutningsinstrument

skall

with

the

 

International

Civil

seront

déposés

 

auprès

 

de

deponeras

 

hos

Internationella

Aviation Organization, which is

l'Organisation

 

de

 

l'aviation

civila

luftfartsorganisationen,

hereby

 

designated

the

civile

internationale,

qui

 

est

som

härmed

utnämns

till

Depositary.

 

 

 

 

désignée

par

les

présentes

depositarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comme dépositaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. This Convention shall enter

6.

La

présente

convention

6. Mellan de stater som

into force on the sixtieth day

entrera

en

 

vigueur

 

le

deponerat

 

ett

ratifikations-,

following the date of deposit of

soixantième jour après la date

antagande-, godkännande- eller

the

thirtieth

instrument

of

du dépôt auprès du dépositaire

anslutningsinstrument

hos

ratification,

 

 

acceptance,

du

trentième instrument

 

de

depositarien

 

träder

denna

approval or accession with the

ratification,

 

d'acceptation,

konvention i kraft den sextionde

Depositary

between

the States

d'approbation

ou

d'adhésion

et

dagen efter den dag då det

which have

deposited

such

entre les États qui ont déposé

trettionde

 

 

 

instrumentet

instrument.

An

instrument

un

 

tel

instrument.

Les

deponeras. Vid tillämpningen av

deposited

 

by

a

Regional

instruments déposés

par

 

les

denna punkt skall ett instrument

Economic

 

 

 

Integration

organisations

 

 

 

régionales

som deponerats av en regional

Organisation

shall

not

be

d'intégration

économique

 

ne

organisation

för

ekonomisk

counted for the purpose of this

seront pas comptées aux fins du

integrering inte räknas.

 

 

paragraph.

 

 

 

 

présent paragraphe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Prop. 2009/10:95

7. For other States and for other

7. Pour les autres États et pour

7. För andra stater och andra

Regional

Economic

Integration

les

autres

 

organisations

regionala

organisationer

för

Organisations,

this

Convention

régionales

 

d'intégration

ekonomisk integrering blir denna

shall take effect 60 days

économique,

 

la

présente

konvention

 

gällande

den

following the date of deposit of

convention

prendra

 

effet

sextionde dagen efter den dag då

the

instrument

of

ratification,

soixante jours après la date du

ratifikations-,

 

antagande-,

acceptance,

 

approval

or

dépôt d'un

instrument

de

godkännande-

 

 

 

eller

accession.

 

 

 

 

ratification,

 

d'acceptation,

anslutningsinstrumentet

 

 

 

 

 

 

 

 

d'approbation ou d'adhésion.

deponeras.

 

 

 

 

 

8.

The

Depositary

shall

8.

Le

dépositaire

notifiera

8.

Depositarien skall

omgående

promptly

notify

all

signatories

rapidement

à

tous

les

underrätta

de

fördragsslutande

and States Parties of:

 

 

signataires et à tous les États

staterna om

 

 

 

 

 

(a) each signature of this

parties:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) chaque signature de la

a)

varje

undertecknande

av

Convention and date thereof;

présente convention ainsi que sa

denna konvention och den dag

(b) each deposit of an

date;

 

 

 

 

 

då detta sker,

 

 

 

 

b) chaque dépôt d'un instrument

b) varje deponering av ett

instrument

of

ratification,

de

ratification,

d'acceptation,

ratifikations-,

 

antagande-,

acceptance,

 

approval

or

d'approbation

ou d'adhésion

godkännande-

 

 

 

eller

accession and date thereof;

 

ainsi que sa date;

 

 

anslutningsinstrument

och

den

(c) the date of entry into force of

c) la date d'entrée en vigueur de

dag då detta sker,

 

 

 

c) den dag då konventionen

this Convention;

 

 

 

la présente convention;

 

 

träder i kraft,

 

 

 

 

(d) the date of the coming into

d) la date d'entrée en vigueur de

d) den dag då en ändring av

force of any revision of the

toute révision des limites de

ansvarsgränserna

enligt denna

limits of

liability

established

responsabilité

établies

en

vertu

konvention träder i kraft,

 

under this Convention;

 

de la présente convention;

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

any

denunciation

under

e) toute dénonciation au titre de

e) varje uppsägning enligt artikel

Article 54.

 

 

 

 

l'article 54.

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

 

Article 54

 

 

 

 

 

Article 54

 

 

 

 

 

Artikel 54

 

 

 

 

 

Denunciation

 

 

 

 

Dénonciation

 

 

 

 

Uppsägning

 

 

 

 

1. Any State Party may

1. Tout État partie peut

1. En fördragsslutande stat kan

denounce

this

Convention by

dénoncer la présente convention

säga upp

denna

 

konvention

written

notification to

the

par

notification

écrite

adressée

genom skriftlig underrättelse till

Depositary.

 

 

 

 

au dépositaire.

 

 

 

 

depositarien.

 

 

 

 

2. Denunciation shall take effect

2. La dénonciation prendra effet

2.

Uppsägningen

blir gällande

180 days following the date on

cent quatre-vingt jours après la

etthundraåttio

dagar

efter

den

which notification is received by

date à laquelle le dépositaire

dag då depositarien tog emot

the Depositary.

 

 

 

aura reçu la notification.

 

underrättelsen.

 

 

 

 

Article 55

 

 

 

 

 

Article 55

 

 

 

 

 

Artikel 55

 

 

 

 

 

Relationship

 

with

other

Relation

avec

les

autres

Förhållande

 

 

 

till

Warsaw

 

 

Convention

instruments de la Convention

Warszawakonventionens

 

Instruments

 

 

 

 

de Varsovie