Regeringens proposition 2009/10:94

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar Prop.
under punktskatteuppskov 2009/10:94

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 februari 2010

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Med propositionens förslag genomförs en övergångslösning för att säkerställa starten av det datoriserade systemet för dokumenthantering vid flyttning av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov till den 1 april 2010. Under hösten 2009 har det framkommit att ett par medlemsstater av tekniska skäl inte kommer att kunna ansluta sig till det datoriserade systemet per den 1 april 2010. Övergångslösningen har tagits fram av medlemsstaterna för att bemästra den uppkomna situationen.

Övergångslösningen innebär för det första att varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande till en destination i en medlemsstat som ännu inte anslutit sig till det datoriserade systemet ska åtföljas av nuvarande ledsagardokument i pappersform. I dessa fall ska det datoriserade systemet inte användas. För genomförande av denna del av övergångslösningen lämnas i propositionen förslag till lagändringar. Övergångslösningen innebär också att varor vid flyttningar under ett uppskovsförfarande där dokumenthanteringen sker i det datoriserade systemet och där flyttningen sker via ett land som inte är anslutet till systemet, rekommenderas åtföljas av en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet, vilket kommer att genomföras genom föreskrifter på lägre nivå än lag.

Utgångspunkten för övergångslösningen är att samtliga medlemsstater kommer att vara anslutna till det datoriserade systemet senast den 1 januari 2011. Övergångslösningen behövs således i första hand till dess. Övergångslösningen föreslås genomföras i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 3
2 Lagtext .............................................................................................. 4
  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om  
    tobaksskatt.......................................................................... 4

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt........................................................................ 5

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

    skatt på energi .................................................................... 6
3 Ärendet och dess beredning.............................................................. 7
4 Bestämmelserna i punktskattedirektivet ........................................... 8
  4.1 Inledning ............................................................................ 8

4.2Elektroniska administrativa dokument och

    övergångsbestämmelser ..................................................... 8
5 Övergånglösning för dokumenthantering vid flyttningar under  
  punktskatteuppskov .......................................................................... 9
  5.1 Den föreslagna övergångslösningen................................... 9
  5.2 Komplettering av de svenska punktskattelagarna ............ 10
6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser .................................. 13
7 Konsekvenser av förslagen ............................................................. 13
8 Författningskommentar................................................................... 14

8.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt........................................................................ 14

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt...................................................................... 14

8.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

  skatt på energi .................................................................. 14
Bilaga 1 Promemorians lagförslag...................................................... 15
Bilaga 2 Förteckning över remissinstanserna ..................................... 18
Bilaga 3 Lagrådsremissens lagförslag................................................. 19
Bilaga 4 Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen  
  Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under  
  punktskatteuppskov .............................................................. 22
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 februari 2010...... 23

Prop. 2009/10:94

2

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Prop. 2009/10:94

3

2 Lagtext Prop. 2009/10:94

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska införas en ny paragraf, 28 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse  
  28 c §    
  Vid flyttning av tobaksvaror
  enligt ett uppskovsförfarande till
  en mottagare eller exportplats i ett
  EG-land som inte har anslutit sig
  till det datoriserade systemet ska
  varorna åtföljas av ett sådant
  ledsagardokument som avses i
  artikel 18 i rådets direktiv
  92/12/EEG. I dessa fall gäller inte

8 c § första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

4

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om Prop. 2009/10:94
  alkoholskatt            
Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska
införas en ny paragraf, 27 c §, av följande lydelse.        
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse      
    27 c §          
    Vid flyttning av alkoholvaror
    enligt ett uppskovsförfarande till
    en mottagare eller exportplats i ett
    EG-land som inte har anslutit sig
    till det datoriserade systemet ska
    varorna åtföljas av ett sådant
    ledsagardokument som avses i
    artikel 18 i rådets direktiv

92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 7 c § första stycket 1, 21 b § och 27 a § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

5

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om Prop. 2009/10:94
  skatt på energi      
Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1776) om skatt på energi
ska införas en ny paragraf, 6 kap. 15 §, av följande lydelse.    
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
    6 kap.    
    15 §    
    Vid flyttning av bränsle enligt ett
    uppskovsförfarande till en
    mottagare eller exportplats i ett
    EG-land som inte har anslutit sig
    till det datoriserade systemet ska
    bränslet åtföljas av ett sådant
    ledsagardokument som avses i
    artikel 18 i rådets direktiv
    92/12/EEG. I dessa fall gäller inte
    3 a kap. 3 § första stycket 1, 6 kap.

4 § och 13 § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

6

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2009/10:94

Det har under hösten 2009, i anslutning till att propositionen Det nya punktskattedirektivet (prop. 2009/10:40) överlämnats till riksdagen, framkommit att ett par medlemsstater av tekniska skäl inte kommer att kunna ansluta sig till det datoriserade systemet för dokumenthantering vid flyttning av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov (Excise Movement Control System, EMCS) per den 1 april 2010. Dessa länder kommer att ansluta sig senare. Kommissionens nuvarande bedömning är att länderna kommer att vara anslutna den 1 januari 2011. Kommissionen har mot denna bakgrund uppmärksammat medlemsstaterna på behovet av övergångslösning för att EMCS ska kunna tas i drift som planerat i övriga medlemsstater. Kommissionen har också tagit fram ett förslag till övergångslösning.

Vid ett möte i Punktskattekommittén vid EU:s generaldirektorat för skatter och tullar i oktober 2009 har medlemsstaterna ställt sig bakom kommissionens förslag. Kommissionen har utfärdat vägledande s.k. guidelines i frågan, vilka har antagits av Punktskattekommittén vid ett möte den 15 januari 2010.

Genom övergångslösningen föreslås att artiklarna 21.6 och 46.1 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118, det s.k. punktskattedirektivet) ska tillämpas på visst sätt t.o.m. utgången av 2010 (se avsnitt 5).

Sverige behöver vidta lagstiftningsåtgärder för att genomföra den föreslagna övergångslösningen. Det innebär att det genomförande av punktskattedirektivet som föreslagits i prop. 2009/10:40 och som antagits av riksdagen (bet. 2009/10:SkU18) behöver kompletteras. De kompletterande ändringarna bör träda i kraft den 1 april 2010.

En promemoria, Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov, med förslag till kompletteringar har tagits fram inom Finansdepartementet. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. Remissyttrandena finns tillgängliga i Finansdepartementet (dnr Fi2009/7705).

I propositionen behandlas promemorians förslag.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 21 januari 2010 att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran. Lagrådets yttrande finns i bilaga 4.

I förhållande till förslagen i lagrådsremissen har en redaktionell ändring gjorts i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

7

4 Bestämmelserna i punktskattedirektivet Prop. 2009/10:94

4.1Inledning

Punktskattedirektivet, som antogs av rådet i december 2008, ska vara genomfört i medlemsstaterna den 1 januari 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 april 2010. Punktskattedirektivet ersätter cirkulationsdirektivet (rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, EGT L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012).

För att främja kontrollmöjligheterna och motverka bedrägerier avseende punktskatterna på alkohol- och tobaksvaror samt vissa energiprodukter införs genom punktskattedirektivet den legala grunden för ett datoriserat transport- och kontrollsystem, Excise Movement Control System (EMCS). EMCS är ett elektroniskt dokumenthanteringssystem för mellanstatliga flyttningar av nämnda varor. Vissa andra ändringar görs också i systemet med s.k. punktskatteuppskov. Genom prop. 2009/10:40 genomförs punktskattedirektivet i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, förkortad LTS, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, förkortad LAS, och lagen (1994:1776) om skatt på energi, förkortad LSE. Dessutom görs vissa ändringar i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK, för att den lagen ska kunna tillämpas avseende elektroniska följedokument. För en fullständig redovisning av innehållet i punktskattedirektivet och genomförandet i de svenska punktskattelagarna se prop. 2009/10:40. Punktskattedirektivet finns som bilaga 5 i den propositionen.

4.2Elektroniska administrativa dokument och övergångsbestämmelser

Genom punktskattedirektivet kommer dokumenthaneringen vid flyttningar inom EU av punktskattepliktiga varor enligt uppskovsförfarandet att vara elektronisk. För att en vara ska flyttas under skatteuppskov krävs enligt punktskattedirektivet att varan under flyttningen omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument (artikel 21). Det är avsändaren av varor, upplagshavaren eller den registrerade avsändaren, som innan varuflyttningen påbörjas ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument via EMCS (artikel 21.2). Dokumentet ska sändas till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten. Den myndigheten ska göra en elektronisk kontroll av dokumentet. Om uppgifterna är giltiga, ska myndigheten tilldela dokumentet en unik administrativ referenskod och underrätta avsändaren om koden.

Den som påbörjar flyttningen, dvs. en upplagshavare eller registrerad avsändare, ska lämna den administrativa referenskoden till den person som rent faktiskt medför varorna vid flyttningen. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet, dvs. t.ex. skatt-, tull- eller polis-

myndighet, under hela flyttningen under skatteuppskov. För att den

8

person som medför varorna ska kunna fullgöra denna skyldighet, före- Prop. 2009/10:94 skrivs i artikel 21.6 i punktskattedirektivet att avsändaren ska lämna den-

ne en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet eller ett annat kommersiellt dokument som innehåller en tydlig uppgift om koden.

Den som tar emot punktskattepliktiga varor på någon av de destinationer som enligt artikel 17.1 och 2 är tillåtna inom uppskovsförfarandet, ska via EMCS lämna en rapport om att varorna tagits emot (mottagningsrapport, artikel 24.1).

I punktskattedirektivet förutses att samtliga medlemsstater kommer att vara anslutna till EMCS den 1 april 2010 men inte att samtliga aktörer kommer att vara det. Alla aktörer förutses vara anslutna till EMCS senast den 1 januari 2011. I artikel 46.1 i punktskattedirektivet finns därför övergångsbestämmelser. I artikel föreskrivs bl.a. att en avsändarmedlemsstat t.o.m. den 31 december 2010 kan tillåta att flyttningar av punktskattepliktiga varor under ett uppskovsförfarande i stället påbörjas och avslutas enligt de förfaranden som anges i artiklarna 15.4–6, 18 och 19 i cirkulationsdirektivet, dvs. under åtföljande av nuvarande ledsagardokument i pappersform.

De ovan beskrivna artiklarna genomförs genom prop. 2009/10:40 i LTS, LAS och LSE med tillämpning fr.o.m. den 1 april 2010. Nedan lämnas en närmare redogörelse för genomförandet av artiklarna 21.6 och 46.1 i punktskattedirektivet och behovet av komplettering.

5Övergånglösning för dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

5.1Den föreslagna övergångslösningen

Det är av stor betydelse för medlemsstaterna att det datoriserade systemet (EMCS) tas i bruk den 1 april 2010. I förhållande till den ursprungliga överenskommelsen om EMCS är starten redan försenad (se Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor). EMCS skulle enligt beslutet ha tagits i bruk under 2009. Det stora flertalet medlemsstater har arbetat mycket intensivt med att färdigställa EMCS och har haft betydande kostnader för att ta fram systemet. Även aktörerna har, på ett eller annat sätt, varit involverade i utvecklingsprocessen och haft kostnader för det. Det övergripande syftet med övergångslösningen är därför att säkerställa att EMCS kan tas i bruk den 1 april 2010 samtidigt som det ska fungera att rättssäkert flytta varor enligt uppskovsförfarandet även till och via medlemsstater som ännu inte är anslutna till EMCS. För att få detta att fungera har kommissionen således föreslagit en övergångslösning, som medlemsstaterna vid möten i Punktskattekommittén ställt sig bakom (se avsnitt 3).

Övergångslösningen innebär för det första att varor som flyttas enligt

ett uppskovsförfarande till en destination i en medlemsstat som

9

den 1 april 2010 inte har anslutit sig till EMCS ska åtföljas av nuvarande Prop. 2009/10:94 ledsagardokument i pappersform (i dessa fall ska EMCS inte användas).

För det andra innebär lösningen att vid flyttningar under ett uppskovsförfarande via en medlemsstat som inte är ansluten till EMCS och där dokumenthanteringen sker i EMCS, rekommenderas att en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet medfölja varorna (artikel 21.6).

Utgångspunkten för övergångslösningen är att samtliga medlemsstater kommer att vara anslutna till EMCS senast den 1 januari 2011. Övergångslösningen behövs således i första hand till dess.

Det är för närvarande Danmark och Polen som meddelat att det av tekniska skäl är omöjligt för dem att kunna ansluta sig till EMCS per den 1 april 2010. Det ankommer på varje enskild medlemsstat att anmäla till kommissionen om landet inte kan ansluta sig till EMCS. Kommissionen kommer att vidarebefordra sådan information till övriga medlemsstater.

5.2Komplettering av de svenska punktskattelagarna

Regeringens förslag: Vid flyttning enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte är anslutet till det datoriserade systemet för dokumenthantering vid flyttning av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov ska varorna åtföljas av nuvarande ledsagardokument i pappersform. Vid dessa flyttningar gäller inte bestämmelserna om upprättande av elektroniskt administrativt dokument i det datoriserade systemet.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Promemorian innehöll även ett förslag om att lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi skulle förses med upplysning om att regeringen kommer att meddela föreskrifter om det dokument som ska åtfölja varorna under flyttning enligt uppskovsförfarandet när dokumenthanteringen sker i EMCS.

Remissinstanserna: Samliga remissinstanser som inkommit med yttrande, utom SEKAB och Svenska Petrolium Institutet (SPI), har ingen synpunkt på eller erinran mot förslaget. SEKAB, som tillstyrker förslaget, efterlyser information om huruvida det finns andra medlemsstater än Danmark och Polen som inte kommer att vara anslutna till EMCS per den 1 april 2010. SPI utgår från att systemet kommer att hålla reda på vilka länder som inte är anslutna på ett sådant sätt att felaktigheter undviks. SPI noterar att omdirigering av fartygslaster kommer att kunna ske från ett destinationsland som är anslutet till EMCS till ett destinationsland som inte är anslutet till EMCS och ifrågasätter hur dokumentationen ska skötas i sådant fall.

Skälen för regeringens förslag: Det är naturligtvis problematiskt att samtliga medlemsstater inte kommer att kunna ansluta sig till EMCS per den 1 april 2010. Vid detta förhållande är det viktigt att hitta en lösning som säkerställer uppskovsförfarandets övergripande syfte att varor, trots att de i och för sig är skattepliktiga, ska kunna flyttas mellan medlems-

10

staterna utan några beskattningskonsekvenser, även till och via dessa medlemsstater. Det är betydelsefullt för att aktörerna att övergångslösningen ger nödvändig stadga och förutsebarhet i uppskovsförfarandet. Den övergångslösning som föreslagits av kommissionen har av medlemsstaterna bedömts uppfylla dessa krav och bör genomföras i lagen om tobaksskatt, förkortad LTS, lagen om alkoholskatt, förkortad LAS och lagen om skatt på energi, förkortad LSE. Det innebär att den lagstiftning som nyligen antagits av riksdagen genom proposition Det nya punktskattdirektivet (prop. 2009/10:40) behöver kompletteras.

I artikel 21.6 i punktskattedirektivet föreskrivs att den som avsänder varor enligt ett uppskovsförfarande ska lämna den person som medföljer varorna ”en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet eller ett annat dokument”. Med prop. 2009/10:40 genomfördes artikel 21.6 i punktskattedirektivet på så sätt att avsändaren ska lämna den person som medför varorna ”ett dokument” som innehåller den administrativa referenskoden (se t.ex. 22 c § LTS a. prop. s. 23 och 175). Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela flyttningen. Den valda lydelsen ”ett dokument” omfattar såväl en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet som något annat dokument som innehåller den administrativa referenskoden.

Övergångslösningen innebär att när flyttningen går via en medlemsstat som inte är ansluten till EMCS bör bestämmelsen begränsas till att avse ”en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet”. Denna mer begränsade lydelse har medlemsstaterna funnit förenlig med artikel 21.6 i punktskattedirektivet.

Bestämmelser som uttrycker den mer begränsade tolkningen av artikel 21.6 i punktskattedirektivet skulle kunna införas direkt i lagarna. Det skulle kunna göras genom att begreppet ”ett dokument” för vissa flyttningar ersätts av ”en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet” i aktuella bestämmelser i LTS, LAS och LSE (se t.ex. 22 c § LTS i prop. 2009/10:40). Eftersom utgångspunkten dock är att artikeln ska tillämpas på detta mer begränsade vis endast under en övergångsperiod bedöms detta som en otymplig författningsteknisk lösning. I stället bör detta uttryckas genom föreskrifter på lägre nivå än lag. Detta kan regeringen göra genom verkställighetsföreskrifter enligt 8 kap. 13 § regeringsformen och något riksdagsbemyndigande behövs därmed inte. Till skillnad från i promemorian föreslås nu ingen bestämmelse som upplyser om förekomsten av dylika föreskrifter.

Genom att samtliga medlemsstater enats om att detta är en framkomlig väg och genomför artikeln på nämnda sätt kommer de behöriga myndigheterna i samtliga stater som passeras under en flyttning att på ett enkelt och rättssäkert sätt kunna kontrollera uppskovsflyttningen. Detta oavsett om landet är anslutet till EMCS eller inte. För de upplagshavare och registrerade avsändare som flyttar varor under uppskovsförfarandet är det av central betydelse att flyttningen hanteras enligt systemet för punktskatteuppskov, inte bara i avsändarmedlemsstaten och destinationsmedlemsstaten, utan i samtliga länder som passeras. Avsändaren riskerar annars att bli skyldig att betala punktskatten för varorna.

Som framgått ovan saknar punktskattedirektivet övergångsbestämmelser som tar sikte på den situationen att ett eller flera medlemsstater inte är anslutna till EMCS per den 1 april 2010. Den övergångsbestäm-

Prop. 2009/10:94

11

melse som finns i artikel 46.1 i punktskattedirektivet innebär att en avsändarmedlemsstat t.o.m. den 31 december 2010 kan tillåta att varor flyttas enligt uppskovsförfarande under åtföljande av nuvarande ledsagardokument i pappersform. Det föreslogs i prop. 2009/10:40 att denna möjlighet utnyttjas, genom bestämmelser som tas in i 28 a § LTS, 27 a § LAS och 6 kap. 13 § LSE. Syftet med artikeln är att möjliggöra för de aktörer som av ett eller annat skäl inte har anslutit sig till EMCS per den 1 april 2010 att flytta varor under uppskovsförfarande fram till den 1 januari 2011. Därefter förutsätts samtliga aktörer vara anslutna till EMCS. Det finns således ingen bestämmelse i punktskattedirektivet som förhindrar dokumenthantering i EMCS, vilket naturligtvis är logiskt eftersom samtliga medlemsstater förutsatts vara ansluta senast per den 1 april 2010. Det förfaller dock ändamålsenligt att såsom beskrivs i övergångslösningen lösa den nu uppkomna situationen genom att använda dagens ledsagardokument i pappersform.

Vid flyttning av varor enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i en medlemsstat som inte är ansluten till EMCS bör bestämmelserna om EMCS således inte gälla och varorna i stället åtföljas av nuvarande ledsagardokument i pappersform. Denna ordning bör gälla till dess samtliga medlemsstater anslutit sig till EMCS, vilket förväntas ske senast vid utgången av 2010.

Som framgått ovan kommer kommissionen att informera om vilka medlemsstater som inte är anslutna till EMCS. Genom att EMCS kommer att förses med ”spärrar” för dokumenthantering mot de medlemsstater som inte är anslutna kommer aktörerna på ett säkert och enkelt sätt nås av informationen. Genom spärrarna kommer aktörerna hindras från att upprätta elektroniska administrativa dokument vid flyttningar till mottagare eller exportplatser i medlemsstater som inte är anslutna till EMCS. Som SPI noterat kommer EMCS således att konstrueras på så sätt att aktörerna får hjälp att hålla reda på hur dokumentationen ska skötas. Hittills är det dokumentationen vid flyttningar till, från och via Danmark och Polen som är aktuellt. Med anledning av SEKAB:s fråga kan sägas att för det fall ytterligare någon medlemsstat inte kan ansluta sig till EMCS, får systemet kompletteras med spärrar även i förhållande till denna stat.

SPI ifrågasätter hur dokumenthanteringen ska gå till när destinationen för en pågående flyttning ändras från en medlemsstat som är ansluten till EMCS, till en medlemsstat som inte är ansluten till EMCS. Medlemsstaterna inledde en diskussion om denna fråga vid ett möte i Punktskattekommittén vid EU:s generaldirektorat för skatter och tullar den 15 januari 2010. Om sådana destinationsändringar skulle behöva göras får dokumenthanteringen dock tills vidare säkerställas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

För att förena starten av EMCS den 1 april 2010 med möjligheten att sända varor under uppskovsförfarande till medlemsstater som inte är anslutna till EMCS bör genomförandet av punktskattedirektivet i LTS, LAS och LSE kompletteras enligt ovan. Förslaget föranleder följande nya paragrafer: 28 c § LTS, 27 c § LAS och 6 kap. 15 § LSE.

Prop. 2009/10:94

12

6 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser Prop. 2009/10:94

Regeringens förslag: Ändringarna ska träda i kraft den 1 april 2010. Regeringens bedömning: Några övergångsbestämmelser behövs

inte.

Promemorians förslag och bedömning överensstämmer med regeringens.

Remissinstanserna har inte yttrat sig över denna del av förslaget.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: De föreslagna kompletteringarna bör träda i kraft och tillämpas vid samma tidpunkt som EMCS ska tas i drift, dvs. den 1 april 2010. Därmed uppnås nödvändig förutsebarhet och stadga i uppskovsförfarandet.

Utgångspunkten för övergångslösningen är att den behövs till dess samtliga medlemsstater anslutit sig till EMCS, vilket förväntas ske senast vid utgången av 2010. Eftersom det för närvarande är osäkert om samtliga länder kommer att vara anslutna till EMCS vid den tidpunkten bör de förslagna bestämmelserna inte nu begränsas i tid.

Något behov av övergångsbestämmelser bedöms inte finnas.

7 Konsekvenser av förslagen

Förslagen i propositionen utgör endast mindre kompletteringar för införandet av det datoriserade systemet (EMCS) och bedöms inte ha några offentlig-finansiella effekter.

För Skatteverket innebär förslagen en tillkommande uppgift, att konstruera spärrar i den svenska EMCS-applikationen. Spärrarna ska förhindra att elektroniska administrativa dokument upprättas till de medlemsstater som inte är anslutna till systemet. Vidare kommer Skatteverket att behöva informera aktörerna om den övergångsvisa tillämpningen av EMCS. Även viss intern information inom Skatteverket kan komma att behövas. De tillkommande kostnaderna bedöms bli marginella och ryms inom befintliga anslag.

Det ankommer på aktörerna att se till att det dokument som åtföljer varorna vid flyttning, när det är fråga om en flyttning via en medlemsstat som inte är ansluten till EMCS, är en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet. Detta kan innebära ett visst mindre merarbete för aktörerna. Härtill kommer att de som flyttar varor till destinationer i medlemsstater som inte är anslutna till EMCS måste fortsätta att flytta varor under åtföljande av nuvarande ledsagardokument i pappersform till sådana dessa destinationer. Det kan i sig inte innebära någon ändring av arbetsbelastningen. Skillnaden är att de aktörer som även avser att flytta varor under skatteuppskov med stöd av EMCS, under perioden den 1 april–31 december 2010 behöver organisera två system för dokumenthantering. Det kan eventuellt innebära visst mindre merarbetet för att administrera uppskovsförfarandet för dessa aktörer under övergångsperioden. Den eventuellt tillkommande kostnaden för aktörerna bedöms

dock som mycket liten.

13

8 Författningskommentar Prop. 2009/10:94

8.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

28 c §

Paragrafen är ny och reglerar dokumenthantering vid flyttning av varor enligt ett uppskovsförfarande till en destination i en medlemsstat som inte är ansluten till det datoriserade systemet (EMCS). I dessa fall ska varorna åtföljas av nuvarande ledsagardokument i pappersform och bestämmelserna om hantering av dokument i EMCS ska inte gälla. Det är fråga om en övergångslösning till dess samtliga medlemsstater är anslutna till EMCS.

Regleringen ska skiljas från den i 28 a §. Den paragrafen gäller fall där flyttningen sker till en destination i en medlemsstat som är ansluten till EMCS men aktören av någon anledning ändå önskar flytta varor under åtföljande av nuvarande ledsagardokument i pappersform.

Trots att paragrafen är ny används begreppet ”EG-land”. Detta för att lagen innehåller en definition av vad som vid tillämpningen av lagen ska förstås med ”EG eller ett EG-land”, vilket är ett något mer begränsat område än Europeiska unionen (se 1 § femte stycket). Paragrafen kommer att ingå i den planerade översyn av regler som innehåller begreppet ”EG” som kommer att göras som en följd av att Lissabonfördraget trätt i kraft.

8.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

27 c §

Se kommentaren till lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

8.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

6 kap.

15 §

Se kommentaren till lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

14

Promemorians lagförslag Prop. 2009/10:94
  Bilaga 1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt dels att 22 c § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 28 c §, av följande

lydelse.  
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 c §

Avsändaren ska lämna den person som medför varorna ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 22 b § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Regeringen meddelar föreskrifter om det dokument som avses i första stycket.

28 c §

Vid flyttning av tobaksvaror enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte bestämmelserna i 8 c § första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

15

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt dels att 21 c § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 27 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21 c §

Avsändaren ska lämna den person som medför varorna ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 21 b § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela varuflyttningen.

Regeringen meddelar föreskrifter om det dokument som avses i första stycket.

27 c §

Vid flyttning av alkoholvaror enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte bestämmelserna i 7 c § första stycket 1, 21 b § och 27 a § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010

Prop. 2009/10:94

Bilaga 1

16

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi dels att 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 15 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Prop. 2009/10:94

Bilaga 1

6kap.

5 §

Avsändaren ska lämna den person som medför bränslet ett dokument som innehåller den administrativa referenskod som avses i 4 § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

Regeringen meddelar föreskrifter om det dokument som avses i första stycket.

15 §

Vid flyttning av bränsle enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte bestämmelserna i 3 a kap. 3 § första stycket 1 och 6 kap. 4 § och 13 § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

17

Förteckning över remissinstanserna Prop. 2009/10:94
  Bilaga 2
Efter remiss har följande lämnat yttrande: Länsrätten i Dalarnas län,  
Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Folk-  
hälsoinstitut, Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kon-  
kurrensverket, SEKAB, Skogsindustrierna, Svenska Petroleum Institutet,  
Svenskt Näringsliv, Transportindustriförbundet och V&S Group/Pernod  
Ricard  
Systembolaget AB och Regelrådet har avstått från att lämna yttrande.  
Följande remissinstanser har inte hörts av: Jernkontoret, British  
American Tobacco (BAT), JTI Sweden AB, Kemetyl AB, Näringslivets  
Regelnämnd, Philip Morris AB, Plast- och Kemiföretagen, Sprit & Vin-  
leverantörsföreningen, Swedish Match Distribution AB, Swedish Match  
North Europe AB, Svensk Handel, Svensk Industriförening, SveMin,  
Svenska Kalkföreningen, Sveriges Bryggerier, Sveriges Åkeriföretag,  
Tobaksleverantörsföreningen och Transportarbetarförbundet.  

18

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska införas en ny paragraf, 28 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  28 c §        
  Vid flyttning av tobaksvaror
  enligt ett uppskovsförfarande till
  en mottagare eller exportplats i ett
  EG-land som inte har anslutit sig
  till det datoriserade systemet ska
  varorna åtföljas av ett sådant
  ledsagardokument som avses i
  artikel 18 i rådets direktiv

92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 8 c § första stycket 1, 22 b § och 28 a § första och andra styckena.

Prop. 2009/10:94

Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

19

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska införas en ny paragraf, 27 c §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse    
  27 c §      
  Vid flyttning av alkoholvaror
  enligt ett uppskovsförfarande till
  en mottagare eller exportplats i ett
  EG-land som inte har anslutit sig
  till det datoriserade systemet ska
  varorna åtföljas av ett sådant
  ledsagardokument som avses i
  artikel 18 i rådets direktiv
  92/12/EEG. I dessa fall gäller inte

7 c § första stycket 1, 21 b § och 27 a § första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Prop. 2009/10:94

Bilaga 3

20

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska införas en ny paragraf, 6 kap. 15 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

15 §

Vid flyttning av bränsle enligt ett uppskovsförfarande till en mottagare eller exportplats i ett EG-land som inte har anslutit sig till det datoriserade systemet ska varorna åtföljas av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG. I dessa fall gäller inte 3 a kap. 3 § första stycket 1, 6 kap. 4 § och 13 § första och andra styckena.

Prop. 2009/10:94

Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

21

Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-01-27

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Enligt en lagrådsremiss den 21 januari 2010 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1.lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Cecilia Mauritzon.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. 2009/10:94

Bilaga 4

22

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 4 februari 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Sabuni, Billström, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Ohlsson

Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar proposition 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov.

Prop. 2009/10:94

23