Regeringens proposition 2009/10:40

Det nya punktskattedirektivet

Prop.

 

2009/10:40

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 oktober 2009

Fredrik Reinfeldt

Sten Tolgfors

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I syfte att främja kontrollmöjligheterna och komma till rätta med be- drägerier inom ramen för rådets direktiv 92/12/EEG, cirkulations- direktivet, beslutades 2003 att medlemsstaterna skulle inrätta ett datoriserat transport- och kontrollsystem, Excise Movement Control System (EMCS). Mot denna bakgrund, och då kommissionen den 14 februari 2008 lämnat förslag till ett nytt direktiv om allmänna regler för punktskatt, antog rådet ett nytt punktskattedirektiv i december 2008 (direktiv 2008/118/EG). Punktskattedirektivet ska vara genomfört i med- lemsstaterna den 1 januari 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 april 2010. Punktskattedirektivet ersätter och upphäver cirkulationsdirektivet. Cirkulationsdirektivet ska dock i vissa fall tillämpas t.o.m. den 31 december 2010.

Genom punktskattedirektivets bestämmelser om EMCS införs ett elek- troniskt dokumenthanteringssystem för mellanstatliga flyttningar av EG- harmoniserade alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter.

Vissa andra ändringar görs också i systemet med s.k. skatteuppskov. Det kommer t.ex. att bli möjligt att sända varor under skatteuppskov till en annan plats än ett skatteupplag eller en registrerad varumottagare, till en s.k. direkt leveransplats. Vidare kommer den som avser att sända varor under skatteuppskov från en importplats, eller på export, att behöva ställa säkerhet för skatten under flyttningen.

Punktskattedirektivet innehåller också några ändringar av skattskyldig- heten vid s.k. privat införsel av beskattade varor. Även den som innehar varor som inte har beskattats i Sverige, trots att varorna borde ha gjort det, ska vara skattskyldig för den svenska punktskatten. Dessutom före-

1

slås att den som tar emot varor vid distansförsäljning ska bli skattskyldig i stället för säljaren om säljaren inte ställt säkerhet för skatten.

Förslagen i propositionen genomför punktskattedirektivet i huvudsak genom ändringar i lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkoholskatt och (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Ett par ändringar i skattebetalningslagen (1997:483) föreslås också. Slutligen föreslås en följdändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Prop. 2009/10:40

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ................................................................

6

2

Lagtext

.............................................................................................

7

 

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

 

 

 

tobaksskatt.........................................................................

7

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt.......................................................................

36

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt .....................................................................

37

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt .....................................................................

67

2.5Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi..................................................................

68

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi..................................................................

96

2.7Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483) .......................................................................

97

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.............

100

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet.................................................

105

3

Ärendet och dess beredning .........................................................

106

4

Det nya punktskattedirektivet ......................................................

107

 

4.1

Bakgrunden till det nya direktivet .................................

107

 

4.2

Huvuddragen i punktskattedirektivet.............................

108

5

Det datoriserade systemet – EMCS..............................................

110

 

5.1

Rådets beslut om EMCS................................................

110

 

5.2

Dokumenthanteringen i EMCS .....................................

110

 

 

5.2.1

Elektroniska dokument.................................

110

 

 

5.2.2

Reservsystemet.............................................

112

 

 

5.2.3

Det tekniska genomförandet av EMCS i

 

 

 

 

Sverige..........................................................

113

 

5.3

SEED-registret...............................................................

114

 

 

5.3.1

Regleringen av SEED-registret.....................

114

 

5.4

EMCS och SEED-registret............................................

115

 

5.5

EMCS genomförs i de svenska lagarna.........................

115

6

Uppskovsförfarandet i punktskattedirektivet ...............................

119

 

6.1

Något om den nuvarande regleringen............................

119

 

6.2

Anpassningar av de svenska bestämmelserna ...............

121

6.3Särskilt om ansvaret för skatten vid flyttningar i

 

samband med import och export ...................................

126

6.4

Flyttning av varor till direkt leveransplats.....................

128

7 Uppskovsförfarandets aktörer ......................................................

131

7.1

Punktskattedirektivets begrepp och bestämmelser ........

131

Prop. 2009/10:40

3

 

7.2

Anpassning av de svenska bestämmelserna ...................

132

8

Beskattade varor ...........................................................................

136

 

8.1

Något om regleringen i punktskattedirektivet................

136

 

8.2

Innehav av beskattade varor i kommersiellt syfte ..........

136

 

8.3

Beskattning vid distansförsäljning .................................

141

 

8.4

Oegentligheter under flyttning av beskattade varor .......

146

9

Bestämmelser om transportkontroll..............................................

147

9.1Något om de nuvarande bestämmelserna om

transportkontroll.............................................................

147

9.2Punkskattedirektivet och bestämmelserna om

 

 

transportkontroll.............................................................

148

10

Justering av provianteringsreglerna ..............................................

149

11

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................

151

12

Konsekvenser av förslagen...........................................................

153

 

12.1

Offentlig-finansiella konsekvenser ................................

153

 

12.2

Konsekvenser för myndigheter och domstolar...............

154

 

12.3

Konsekvenser för aktörerna ...........................................

156

13

Författningskommentar.................................................................

157

13.1Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt......................................................................

157

13.2Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt......................................................................

187

13.3Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt....................................................................

187

13.4Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1564) om

alkoholskatt....................................................................

189

13.5Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi ................................................................

189

13.6Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

skatt på energi ................................................................

194

13.7Förslaget till lag om ändring i skattebetalningslagen

(1997:483)......................................................................

194

13.8Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter .............

195

13.9Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:181) om

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet .................................................

198

Bilaga 1 Lagförslaget i departementspromemorian Det nya

 

 

punktskattedirektivet (Ds 2009:23) ....................................

199

Bilaga 2

Förteckning över remissinstanserna ...................................

295

Bilaga 3

Lagförslaget i lagrådsremissen Det nya

 

 

punktskattedirektivet ..........................................................

296

Bilaga 4

Lagrådets yttrande avseende lagrådsremissen Det nya

 

 

punktskattedirektivet ..........................................................

397

Bilaga 5

Direktiv 2008/118/EG ........................................................

401

Prop. 2009/10:40

4

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 15 oktober

Prop. 2009/10:40

2009 ....................................................................................

420

Rättsdatablad........................................................................................

421

5

1

Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2009/10:40

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1.1ag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2.1ag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

3.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

4.lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

5.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

6.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7.lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

8.lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av trans- porter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

9.lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

6

2

Lagtext

Prop. 2009/10:40

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt2 dels att 15 och 28 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna före 18, 22 och 23 §§ ska utgå, dels att 23 och 23 a §§ ska betecknas 28 a och 28 b §§,

dels att 1, 9, 9 a–9 c, 10, 11–14, 15 a, 16, 17, 19–21, 26, 27, 29, 30, 31 e, 32–34 och 40 §§, nya 28 a och nya 28 b §§ samt rubriken närmast före 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 22 nya paragrafer, 8 a–8 e, 15, 16 a– 16 c, 18, 22, 22 a–22 f, 23, 23 a, 24, 25 och 28 §§, samt närmast före 8 a, 15, 18, 22, 23 a, 26, 27 och 28 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

Tobaksskatt

skall

betalas

för

1 §3

 

ska

 

till

Tobaksskatt

betalas

tobaksvaror

som

tillverkas

i

staten enligt denna lag.

 

Sverige, som förs in eller tas emot

 

 

 

 

 

från ett annat EG-land eller som

 

 

 

 

 

importeras från tredje land.

 

 

 

 

 

 

 

Skatt skall betalas för cigaretter,

Skatt ska betalas för cigarretter,

cigarrer, cigariller och röktobak.

cigarrer, cigariller och röktobak.

 

 

 

 

 

För

beskattningen

gäller

1 a–

Skatt skall betalas även för snus

34 §§.

 

 

 

Skatt ska betalas även för snus

och tuggtobak som hänförs till nr

och tuggtobak som hänförs till nr

2403 i Kombinerade nomenkla-

2403 i Kombinerade nomenkla-

turen enligt

rådets

förordning

turen

enligt

rådets

förordning

(EEG) nr 2658/87 av den 23 juli

(EEG) nr 2658/87 av den 23 juli

1987 om tulltaxe- och statistik-

1987 om tulltaxe- och statistik-

nomenklaturen och om Gemen-

nomenklaturen och om Gemen-

samma tulltaxan. Närmare be-

samma tulltaxan. För beskatt-

stämmelser härom meddelas i 35–

ningen av snus och tuggtobak

40 a §§.

 

 

 

 

gäller 35–40 a §§.

 

 

Med EG eller ett EG-land

 

 

 

 

 

förstås de områden som tillhör

 

 

 

 

 

Europeiska gemenskapens

punkt-

 

 

 

 

 

skatteområde.

Med

tredje

land

 

 

 

 

 

förstås länder och områden utan-

1Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118).

2Senaste lydelse av 15 § 2002:419.

3Senaste lydelse 2007:348.

7

för detta skatteområde.

Med import avses att en tobaksvara förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG4. Med import avses även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller ar- rangemang. Med export avses att en tobaksvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EG-land.

Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör Europeiska gemenskapens punkt- skatteområde. Med tredje land förstås länder och områden utan- för detta skatteområde.

Uppskovsförfarandet

8 a §

I denna lag avses med uppskovsförfarande: att skatt-

skyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, för- varing eller flyttning inom EG av skattepliktiga tobaksvaror,

släpps för konsumtion: att to- baksvaror

1. avviker från ett uppskovsför- farande,

2. innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3. tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

4. importeras utan att omedel- bart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande,

beskattade tobaksvaror: tobaks- varor som släppts för konsumtion i ett EG-land och för vilka skatt-

4 EUT L 9, 14.1.2009, s. 12 (Celex 32008L0118).

Prop. 2009/10:40

8

skyldighet för punktskatt däri- genom inträtt i det landet.

8 b §

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga tobaksvaror flyttas endast

1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varu- mottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett kon- sulat i ett annat EG-land, en medlem av den diplomatiska per- sonalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från tobaks- skatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatte- upplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

8 c §

För flyttning under uppskovs- förfarande krävs att de varor som flyttas omfattas av

1. sådant elektroniskt admini- strativt dokument som avses i 22 b § eller av sådant ersättnings-

Prop. 2009/10:40

9

dokument som avses i 23 a §, och

Prop. 2009/10:40

2. sådan säkerhet

för skatten

 

som avses i 11 § första och andra

 

styckena eller 15 §.

 

 

Kravet i första stycket 1 gäller

 

inte flyttningar som sker enbart på

 

svenskt territorium

och där

 

varornas slutdestination är be- lägen på svenskt territorium.

8 d §

En flyttning under uppskovsför- farande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 8 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EG.

8 e §

Tobaksvaror som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, om- fattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfar- ande i denna lag när varorna be- finner sig på svenskt territorium.

Skyldig att betala skatt (skatt- skyldig) är den som

1.har godkänts som upplags- havare enligt 10 §,

2.yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 13 eller 14 §,

3.har godkänts som skatte- representant enligt 15 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 §,

5.i annat fall än som avses i 1– 4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot

9 §5

Skattskyldig är den som

1.i egenskap av godkänd upp- lagshavare enligt 10 § hanterar to- baksvaror enligt uppskovsför- farandet,

2.har godkänts som varumot- tagare enligt 13 eller 14 §,

3.har godkänts som registrerad avsändare enligt 15 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 16 eller 16 b §,

5.tar emot beskattade tobaks- varor enligt 16 c §,

6.för in eller tar emot beskatt- ade tobaksvaror från ett annat EG- land till Sverige enligt 17 §,

5 Senaste lydelse 2001:516.

10

skattepliktiga varor,

6.i Sverige yrkesmässigt till- verkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,

7.använder varor som förvär- vats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas med att de går förlorade.

Prop. 2009/10:40

7.i Sverige yrkesmässigt till- verkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag,

8.använder varor som förvär- vats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

9.i annat fall än som avses i 1– 8, innehar skattepliktiga tobaks- varor utanför ett uppskovsförfar- ande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas med att de går förlorade.

Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-land förvarar tobaksvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium.

9 a §6

Skattskyldighet enligt 9 § första

Från skattskyldighet enligt 9 §

stycket 5 föreligger inte för varor

första stycket 6 och 9 undantas

som förs in till Sverige

varor som förs in till Sverige

1.under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,

2.av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Regler om beskattning i vissa fall av införsel enligt första stycket 2 finns i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

6 Senaste lydelse 2004:231.

11

Prop. 2009/10:40

 

 

 

9 b §7

 

 

 

 

 

Skattskyldighet enligt 9 § första

Från skattskyldighet enligt 9 §

stycket 7 föreligger inte för varor

första stycket 8 undantas varor

som förvärvats

skattefritt

enligt

som förvärvats

skattefritt

enligt

31 e § och

som

förstörts genom

31 e § och

som

förstörts

genom

oförutsedda

händelser eller

force

oförutsedda

händelser

eller

force

majeure.

 

 

 

majeure.

 

 

 

 

 

 

 

 

9 c §8

 

 

 

 

 

Skyldig att betala skatt (skatt-

Skattskyldig

för

import

av

skyldig) för import av skatteplik-

skattepliktiga varor är,

 

 

 

tiga varor från tredje land är,

 

 

 

 

 

 

 

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

 

2. om importen avser en gemen-

2. om importen avser en gemen-

skapsvara eller om varan skall för-

skapsvara eller om varan ska för-

tullas i Sverige men inte är belagd

tullas i Sverige men inte är belagd

med tull: den som skulle ha varit

med tull: den som skulle ha varit

skyldig att betala tullen om varan

skyldig att betala tullen om varan

hade varit tullbelagd,

hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av

en tullkodex för gemenskapen.

 

 

 

 

 

 

 

10 §9

 

 

 

Som upplagshavare får god-

Som upplagshavare får godkän-

kännas den som

 

nas den som i yrkesmässig verk-

1. i Sverige avser att

yrkes-

samhet i Sverige avser att

 

1. tillverka, bearbeta

eller i

mässigt

tillverka eller bearbeta

större omfattning lagra skatte-

skattepliktiga varor,

 

pliktiga varor,

 

 

2. avser att för yrkesmässig för-

2. för

yrkesmässig

försäljning

säljning till näringsidkare ta emot

till näringsidkare ta emot skatte-

skattepliktiga varor från ett annat

pliktiga varor som flyttats enligt

EG-land eller från en annan

uppskovsförfarande,

 

 

upplagshavare i Sverige,

 

 

 

 

 

3. avser att för yrkesmässig för-

3. för

försäljning

till

närings-

säljning

till näringsidkare

inom

idkare inom EG importera skatte-

EG importera skattepliktiga varor

pliktiga varor från tredje land,

från tredje land,

 

eller

 

 

 

7Senaste lydelse 2001:516.

8Senaste lydelse 2004:119.

9Senaste lydelse 2001:516.

12

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning på- börjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medel- talet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flyttningar av tobaksvaror sker enligt 8 b §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om
En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 8 b § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EG-land vid flyttningen av varorna.

4.avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, eller

5.avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skatte- pliktiga tobaksvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Prop. 2009/10:40

4. bedriva verksamhet i export- butik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

1.är lämplig som upplags- havare med hänsyn till sina ekono- miska förhållanden och omstän- digheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkän- nas som skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga tobaksvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsför- farande, äga rum i godkänt skatte- upplag.

Den som godkänns som upp- lagshavare ska samtidigt godkän- nas som registrerad avsändare.

11 §10 En upplagshavare i Sverige skall

hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1. transport av obeskattade varor till en annan svensk upp- lagshavare,

2. transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade varor som upplags- havaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medel- talet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattade varor sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om

10 Senaste lydelse 2002:419.

13

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfar- ande från ett annat EG-land, eller som yrkesmässigt från tredje land importerar skattepliktiga varor, får godkännas som registrerad varu- mottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska för- hållanden och omständigheterna i

påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 20 § första stycket d. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

påförd skatt inte betalas i rätt tid. Prop. 2009/10:40 Har en upplagshavare påförts skatt

i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har be- talats i rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 20 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio pro- cent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid.

12 §11

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.upplagshavaren begär det.

Om ett godkännande av upp-

Om ett godkännande av upp-

lagshavare återkallas omfattar be-

lagshavare återkallas omfattar be-

slutet även godkännandet av den-

slutet även godkännandet av den-

nes skatteupplag.

nes skatteupplag och godkännan-

 

det som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

 

Varumottagare

Registrerad varumottagare

13 §12 Den som yrkesmässigt tar emot

skattepliktiga varor från en god- känd upplagshavare i ett annat

EG-land eller som yrkesmässigt från tredje land importerar skatte- pliktiga varor och som inte själv är godkänd som upplagshavare, kan hos beskattningsmyndigheten an- söka om registrering som varu- mottagare. Registrering får med- delas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och om- ständigheterna i övrigt är lämplig

11Senaste lydelse 2001:516.

12Senaste lydelse 2002:419.

14

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes- mässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varu- mottagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.
Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EG- landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.
Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkall- else tillämpas även på tillfälligt registrerade varumottagare.
Registrerad avsändare
15 §
Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varor- nas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förord-

som registrerad varumottagare.

övrigt.

Prop. 2009/10:40

Registrerad varumottagare skall

En

registrerad varumottagare

ställa säkerhet för betalning av

ska hos Skatteverket ställa säkerhet

skatten på de varor som han tar

för betalning av skatten på de

emot. Säkerheten skall uppgå till

varor som tas emot. Säkerheten

ett belopp som motsvarar tio pro-

ska uppgå till ett belopp som mot-

cent av den beräknade årliga skatt-

svarar tio procent av den be-

en på varorna. Ställd säkerhet får

räknade årliga skatten på varorna.

tas i anspråk om skatten inte be-

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

talas i rätt tid

skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 12 § första och tredje styckena om återkallelse till- lämpas även på registrerad varumottagare.

14 §13

Den som, utan att vara upp- lagshavare eller registrerad varu- mottagare, yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en god- känd upplagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumot- tagare) skall, innan varorna trans- porteras från det andra EG- landet, anmäla leveransen till be- skattningsmyndigheten och ställa säkerhet för skatten. Ställd säker- het får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

13 Senaste lydelse 2002:419.

15

Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksam- het förvärvar beskattade tobaks- varor och varorna transporteras hit från ett annat EG-land av sälj- aren eller av någon annan för sälj- arens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig.
Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EG-landet. Säker-
I fall som avses i 11 § tredje stycket och 13 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

ning (EEG) nr 2913/92, får god- Prop. 2009/10:40 kännas som registrerad av-

sändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 11 § första och andra styckena och om åter- kallelse i 12 § första och tredje styckena tillämpas även på registrerad avsändare.

15 a §14 I fall som avses i 11 § tredje

stycket, 13 och 15 §§ får beskatt- ningsmyndigheten medge att säk- erhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda be- stämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skatt- skyldiges ekonomiska förhålland- en eller andra särskilda omständig- heter.

16 §15

Om någon annan än upplags- havare, registrerad varumottagare eller oregistrerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett annat EG-land och varan transporteras av säljaren el- ler av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säl- jaren företrädas av en represen- tant som är godkänd av beskatt- ningsmyndigheten. En sådan rep-

14Senaste lydelse 2001:521.

15Senaste lydelse 2002:888.

16

resentant skall enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaks- skatt och i övrigt företräda säljar- en i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket omfattar även sådana överföringar som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. I dessa fall gäller dock inte bestäm- melserna om godkänd represent- ant i andra stycket.

heten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 16 b § om- fattar även sådana överföringar av tobaksvaror som sker utan vinst- syfte och som inte utgör gåvoför- sändelser.

16 a §

Vid distansförsäljning enligt 16 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Rep- resentanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaks- skatt och i övrigt företräda säljar- en i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

Bestämmelserna om återkallelse i 12 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket.

16 b §

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer tobaksvaror till någon i Sverige genom distans- försäljning ska, i stället för vad som anges i 16 och 16 a §§, innan varorna avsänds från det andra EG-landet anmäla sig till Skatte-

Prop. 2009/10:40

17

Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EG-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.
Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skatt- skyldighet enligt 9 a §.
Undantag från skatteplikt

verket och ställa säkerhet för Prop. 2009/10:40 skatten på varorna. Ställd säkerhet

får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

16 c §

Den som tar emot tobaksvaror som avsänts till Sverige enligt 16 eller 16 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige.

17 §16

Den som är skattskyldig enligt 9 § 5 skall, innan varorna trans- porteras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattnings- myndigheten och ställa säkerhet för betalning av skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatt- en inte betalas i rätt tid.

18 §17

Tobaksskatt ska inte betalas för tobaksvaror som under ett upp- skovsförfarande

1.blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

2.förstörts under tillsyn av Skatteverket.

Den som gör gällande att to- baksvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlor- ade, ska på ett tillfredsställande

16Senaste lydelse 2002:419.

17Tidigare 18 § upphävd genom 2002:419.

18

När skattepliktiga varor impor- teras av någon som inte är upp- lagshavare enligt 10 §, registrerad varumottagare enligt 13 § eller registrerad avsändare enligt 15 §, ska skatten betalas till Tullverket.

sätt visa detta för Skatteverket om Prop. 2009/10:40 förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första och andra styckena gäller även beskattade tobaks- varor under flyttning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

1.under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 17 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2.vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 16 eller 16 b § eller mottagare som avses i 16 c § fullgjort deklarations- skyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalnings- lagen.

19 §18 När skattepliktiga varor impor-

teras från tredje land av någon som inte är upplagshavare enligt 10 § eller registrerad varumot- tagare enligt 13 §, skall skatten betalas till Tullverket.

Skattskyldigheten inträder för

20 §19

 

 

1. den som är upplagshavare när

1. upplagshavare som är skatt-

 

 

 

 

skyldig enligt 9 § första stycket 1

 

 

förs

 

när

a) skattepliktiga

varor

ut

a) skattepliktiga varor tas ut från

från ett skatteupplag, om inte an-

ett skatteupplag utan att flyttas

nat följer av andra stycket,

 

 

enligt 8 b och 8 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot

b) skattepliktiga varor tas emot

från en upplagshavare utan att

på en direkt leveransplats,

föras till ett skatteupplag,

 

 

 

c) skattepliktiga

varor

impor-

 

teras utan att

föras

till

ett

 

18Senaste lydelse 2002:419.

19Senaste lydelse 2004:119.

19

skatteupplag,

d)skattepliktiga varor tas i an- språk i skatteupplaget eller lager- brister uppkommer,

e)godkännandet av skatteupp- laget återkallas,

2.den som är registrerad varu- mottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

3.den som är oregistrerad varu- mottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

4.den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

5.den som är säljare vid distans- försäljning enligt 16 §, när lever- ans av skattepliktiga varor på- börjas,

6.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5, när de skatte- pliktiga varorna förs in till Sverige,

7.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när varorna tillverkas,

8.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna används för annat än avsett ända- mål,

9.den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § skall be- tala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldig- het att betala tull förelegat. I fall som avses i 9 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid den

c)skattepliktiga varor tas i an- språk i skatteupplaget eller lager- brister uppkommer, eller

d)godkännandet av skatteupp- laget återkallas,

2.registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 9 § första styck- et 3, när skattepliktiga varor flytt- as från en importplats på annat sätt än enligt 8 b och 8 c §§,

3.varumottagare som är skatt- skyldig enligt 9 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

4.säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skatt- skyldig enligt 9 § första stycket 4 respektive 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

5.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 6, när de skatte- pliktiga varorna förs in till Sverige,

6.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 7, när varorna tillverkas,

7.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 8, när varorna används för annat än avsett ända- mål,

8.den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 9, när varorna kom att innehas utanför ett upp- skovsförfarande, och

9.den som är skattskyldig enligt 9 c § och som enligt 19 § ska be- tala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits skyldighet att betala tull. I fall som avses i 9 c § första stycket 3 inträder skattskyldigheten vid

Prop. 2009/10:40

20

1. har återanvänts vid tillverk- ning, eller
2. uteslutande använts för prov- ning av varornas kvalitet i skatte- upplaget.
Dokumenthantering vid varu- flyttningar enligt uppskovsför- farandet
Det datoriserade systemet
22 §21
I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparla- mentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter

tidpunkt då skyldighet att betala tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EG-landet.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte för skatte- pliktiga varor som

1.transporteras till en upplags- havare eller varumottagare i ett annat EG-land under förutsättning att varorna når mottagaren,

2.tas emot av en upplagshavare

iSverige.

den tidpunkt då skyldighet att Prop. 2009/10:40 betala tull inträder eller skulle ha

inträtt i det andra EG-landet.

Skattskyldighet

 

21 §20

 

 

för

upplags-

Från

skattskyldighet

för

havare enligt 20 § första stycket 1

upplagshavare enligt 20 § 1

föreligger inte för varor som

undantas varor som

 

1. till följd av varornas karaktär

 

 

 

förstörts under

framställning,

 

 

 

bearbetning,

lagring

eller

 

 

 

transport,

 

 

 

 

 

2. har förstörts under tillsyn av beskattningsmyndigheten,

3. har återanvänts vid tillverk- ning, eller

4. uteslutande använts för prov- ning av varornas kvalitet i skatte- upplaget.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller även varumottagare enligt 13 och 14 §§ och skatterepresen- tant enligt 15 § för varor som till följd av varornas karaktär för- störts under transport till denne.

20Senaste lydelse 2001:516.

21Tidigare 22 § upphävd genom 2002:419.

21

om förflyttningar och kontroller av Prop. 2009/10:40 punktskattepliktiga varor22 (det

datoriserade systemet), ska följ- ande dokument och uppgifter han- teras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 22 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 22 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destina- tion enligt 22 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 22 f § första stycket, och

5.exportrapporter enligt 22 f § andra stycket.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade sys- temet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestäm- melserna i 23 a och 24 §§.

Bestämmelserna i 22 b–22 e och 23 a §§ om avsändande av varor gäller upplagshavare och registre- rade avsändare.

När en flyttning under uppskovs- förfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdesti- nation är belägen på svenskt ter- ritorium gäller inte bestämmelser- na i 22 b–25 §§.

22 a §

Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottag- ningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat be- hörighet att företräda den juri-

22 EUT L 162, 1.7.2003, s. 5 (Celex 32003D1152).

22

diska personen.

22 b §

Innan en sådan flyttning av varor som avses i 8 b § påbörjas, ska avsändaren via det datoriser- ade systemet lämna ett elektroniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får åter- kalla dokumentet innan flyttningen av varorna påbörjats.

Skatteverket ska göra en elek- tronisk kontroll av det elektroniska administrativa dokumentet. Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en ad- ministrativ referenskod och med- dela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte gil- tiga, ska Skatteverket utan dröjs- mål underrätta avsändaren om det.

22 c §

Avsändaren ska lämna den per- son som medför varorna ett doku- ment som innehåller den admini- strativa referenskod som avses i 22 b § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för be- hörig myndighet under hela varu- flyttningen.

22 d §

Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flytt- ningens destination. Den nya de- stinationen måste vara en sådan destination som avses i 8 b § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats.

22 e §

Vid flyttning av varor till mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

Prop. 2009/10:40

23

22 f §

Den som på en sådan desti- nation som avses i 8 b § tar emot varor som flyttats under ett upp- skovsförfarande, ska utan dröjs- mål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det datori- serade systemet lämna en rapport till Skatteverket om att varorna tagits emot (mottagningsrapport).

Vid flyttning enligt 8 b § första stycket 1 c som avslutas med att varorna exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna lämnat EG (exportrapport).

23 §

Mottagningsrapport och export- rapport utgör bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som avses i 8 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 24 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datori- serade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att varorna nått den angivna desti- nationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndig- heten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en export- rapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall är det Tullverket som ska in- tyga att flyttningen avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datori-

Prop. 2009/10:40

24

serade systemet.

Prop. 2009/10:40

Reservsystemet

23 a §

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en varu- flyttning under uppskovsförfar- ande påbörjas om

1.varorna åtföljs av ett pap- persdokument som innehåller sam- ma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upp- rättas (ersättningsdokument), och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdoku- mentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldig- heten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska där- efter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flytt- ningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatte- verket om en sådan ändring av de- stinationen som avses i 22 d §. In- formationen ska lämnas till Skatte- verket innan destinationen ändras.

24 §23

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som an- ges i 22 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska in- nehålla samma uppgifter som mot- tagningsrapporten skulle ha inne-

23 Tidigare 24 § upphävd genom 1999:428.

25

hållit om den kunnat upprättas och Prop. 2009/10:40 ett intygande om att flyttningen

avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit till- gängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

25 §24

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt varor enligt 8 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 22 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 8 b § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Den behöriga myndigheten ska lämna en exportrapport.

Mottagnings- eller exportrap- port ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa doku- mentet för den aktuella varu- flyttningen tagits emot via syste- met.

Till dess det elektroniska ad- ministrativa dokumentet kontrol- lerats och tilldelats en admini- strativ referenskod enligt 22 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfar- ande med stöd av ersättnings- dokumentet.

24 Tidigare 25 § upphävd genom 1999:428.

26

Om varor, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når an- given destination på grund av en oegentlighet som innebär att varorna släpps för konsumtion, ska varorna beskattas här i landet om oegentligheten har
1. begåtts i Sverige, eller
2. upptäckts här, och det inte går att fastställa var oegentligheten har

 

 

Flyttning

av beskattade tobaks- Prop. 2009/10:40

 

 

varor

 

 

 

 

 

26 §25

 

 

 

 

Den som ansvarar för en

Den som ansvarar för en flytt-

transport av beskattade varor skall

ning

av

beskattade

tobaksvaror

upprätta ett förenklat ledsagar-

ska upprätta ett förenklat ledsagar-

dokument

 

dokument när varorna flyttas till

1. vid transport till en närings-

1. ett

annat EG-land under

idkare i ett annat EG-land,

sådana förhållanden att skatt-

 

 

skyldighet inträder i det andra

2. vid transport till en svensk ort

landet, eller

 

 

2. en svensk

ort via ett annat

via ett annat EG-land.

EG-land.

 

 

 

Förenklat

ledsagardokument

Förenklat

ledsagardokument

som avses i första stycket skall åt-

som avses i första stycket ska

följa varorna under transporten i

åtfölja varorna under flyttningen i

enlighet med vad regeringen före-

enlighet med vad regeringen före-

skriver. Sådant

ledsagardokument

skriver. Sådant

ledsagardokument

krävs dock inte vid försäljning

krävs dock inte

 

 

som avses i 28 §.

1. vid distansförsäljning av be-

 

 

skattade

tobaksvaror

som sänds

 

 

från Sverige, eller

 

 

 

2. för

beskattade

tobaksvaror

 

 

som

för

yrkesmässig

försäljning

 

 

ombord förvaras på ett fartyg eller

luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-land, om varor- na inte är till försäljning när far- tyget eller luftfartyget befinner sig på ett annat EG-lands territorium.

Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2 får ersättas av andra förenklade förfaranden.

Beskattning vid oegentligheter

27 §26 Om obeskattade varor, som

sänts i väg av en upplagshavare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagar- dokumentet på grund av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och

25Senaste lydelse 1999:1327.

26Senaste lydelse 2001:516.

27

om

innehav,

flyttning

och begåtts.

Prop. 2009/10:40

övervakning av sådana varor,

 

senast

ändrat

genom

rådets

 

direktiv 2000/47/EG, skall varorna

 

beskattas här i landet om

 

 

1.oegentligheten eller överträ- delsen har begåtts i Sverige, eller

2.oegentligheten eller över- trädelsen har upptäckts här, och

a) det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har begåtts, och

b) det endast är en del av varorna som har försvunnit.

Skatt enligt första stycket skall

Skatt enligt första stycket ska

betalas av den eller dem som ställt

betalas av

sådan säkerhet som avses i artikel

1. den eller dem som ställt

15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG.

säkerhet för skatten under flytt-

Skatten skall tas ut enligt den

ningen, eller

skattesats som gällde vid den

2. varje annan person som med-

tidpunkt då varorna sändes i väg.

verkat i den otillåtna avvikelsen

 

från uppskovsförfarandet och som

 

varit medveten om eller rimligen

 

borde ha varit medveten om att

 

avvikelsen var otillåten.

 

Skatten ska tas ut enligt den

 

skattesats som gällde vid den

 

tidpunkt då varorna släpptes för

 

konsumtion.

28 §

Om beskattade tobaksvaror som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare, ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skatt enligt första stycket ska be- talas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan per- son som medverkat i oegent- ligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

28

23 §

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument

1.vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land,

2.vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

3.vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land enligt 32 § första stycket 7, och

4.vid export till tredje land av obeskattade varor.

Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 32 § första stycket 7 skall varorna under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 14 § ställts för skatten i destina- tionslandet.

23 a §

Upplagshavare eller varumot- tagare som tar emot varor från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varorna

Prop. 2009/10:40

Ledsagardokument

28 a §27

Trots bestämmelserna i 8 c § första stycket 1 och 22 b § får upplagshavare och registrerade avsändare flytta tobaksvaror från Sverige enligt ett uppskovsför- farande, om varorna åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor28, till

1.mottagare i ett annat EG-land,

2.upplagshavare i Sverige via ett annat EG-land, eller

3.en exportplats.

Ledsagardokument som avses i

första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid flyttning till mottagare som avses i 8 b § första stycket 1 d gäller 22 e §.

Flyttas obeskattade varor till en sådan varumottagare som avses i 14 § i ett annat EG-land, ska varorna under flyttningen även åt- följas av dokumentation som visar att säkerhet ställts för skatten i destinationslandet.

28 b §29

En upplagshavare eller varu- mottagare som tar emot varor från ett annat EG-land som åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i 28 a §, ska senast 15 dagar

27Senaste lydelse av tidigare 23 § 2001:516.

28EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

29Senaste lydelse av tidigare 23 a § 2004:231.

29

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distans- försäljning av beskattade tobaks- varor från Sverige ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år
För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som där- efter flyttas till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

tagits emot underteckna ett ex- emplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka till- baka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagar- dokumentet attestera andra för- luster än sådana som avses i 21 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstater- ats i Sverige.

Om obeskattade varor trans- porteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 21 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 under trans- porten uppkommit i ett annat EG- land, skall beskattningsmyndighet- en vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskatt- ningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till be- hörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

efter utgången av

den kalender- Prop. 2009/10:40

månad under vilken varorna tagits

emot underteckna ett exemplar av

ledsagardokumentet

(returexem-

plaret) och skicka tillbaka det till

avsändaren i det andra EG-landet.

Skatteverket ska på returexemp- laret attestera andra förluster än sådana som avses i 18 § första stycket 1 under förutsättning att förlusterna uppkommit under flytt- ning inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor flyttas från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i

18 § första stycket 1 under flytt- ningen uppkommit i ett annat EG- land, ska Skatteverket vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning ska ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten ska beräknas. Skatte- verket ska skicka en kopia av returexemplaret till behörig myn- dighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

29 §30 För skatt som betalats i Sverige

för skattepliktiga varor som där- efter levereras till ett annat EG- land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, kan åter- betalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos beskatt- ningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning som avses i 28 § skall omfatta en period om ett kalender- kvartal och ges in till beskattnings- myndigheten inom tre år efter

30 Senaste lydelse 2006:1506.

30

Har skatt betalats i Sverige för varor som sedan exporterats till tredje land, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket.
Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos

kvartalets utgång. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har be- talats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetalning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har be- talats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till beskattnings- myndigheten gett in dels ett dokument som visar antingen att skatten betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens betalning där, dels ett av mottagaren undertecknat och återsänt exemplar (returexempla- ret) av det ledsagardokument som anges i 26 §.

Har en vara beskattats enligt 27 § första stycket, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att var- an beskattats i ett annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är be- fogat.

efter kvartalets utgång. Den som Prop. 2009/10:40 begär återbetalning ska visa att

den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EG-landet.

Har en vara beskattats enligt 27 eller 28 §, och visar den skatt- skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EG-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG- landets skatteanspråk är befogat.

30 §31

Den som i Sverige betalat skatt för varor som sedan exporterats till tredje land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt om inte annat följer av tredje stycket.

En varumottagare som är skattskyldig enligt 13 eller 14 § eller en skatterepresentant enligt 15 §, som i Sverige har betalat skatt för varor som visats ha återsänts till den utländske upp- lagshavaren skall efter ansökan medges återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första eller andra stycket görs

31 Senaste lydelse 2006:1506.

31

1. för vilka skattskyldighet en- ligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,
2. som har tagits emot för för- brukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,
3. som har tagits emot för för- säljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller
Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlig- het med vad som anges i till- ståndet, från en upplagshavare ta emot tobaksvaror utan skatt

skriftligen hos beskattningsmyn- digheten. Ansökan skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndig- heten inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalender- kvartalet understiger 1 500 kronor.

Skatteverket. Ansökan ska omfatta Prop. 2009/10:40 en period om ett kalenderkvartal

och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Åter- betalning medges inte för skatte- belopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

31 e §32 Den som har tillstånd enligt

lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlig- het med vad som anges i till- ståndet, från en upplagshavare köpa tobaksvaror utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

32 §33

En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

1.som har återtagits i samband med återgång av köp,

2.som har förstörts genom oför- utsedda händelser eller force majeure,

3. för vilka skattskyldighet en- ligt denna lag tidigare inträtt,

4. som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

5. som har tagits emot för för- brukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

6. som har tagits emot för för- säljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,

32Senaste lydelse 1999:447.

33Senaste lydelse 2001:516.

32

En registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får göra av- drag för skatt på tobaksvaror

7. som har levererats till en så-

Prop. 2009/10:40

dan köpare som avses i 3 kap.

 

30 a § första stycket 3 eller 4 mer-

 

värdesskattelagen (1994:200), i

 

den omfattning som frihet från

 

tobaksskatt gäller i det EG-landet,

 

eller

 

8. som har beskattats i ett annat

4. som har beskattats i ett annat

EG-land i sådana fall som avses i

EG-land i sådana fall som avses i

27 § under förutsättning att det

27 § under förutsättning att det

andra EG-landets skatteanspråk är

andra EG-landets skatteanspråk är

befogat.

befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan upp- visa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

33 §34

En registrerad eller oregistrerad varumottagare enligt 13 och 14 §§ eller en skatterepresentant enligt 15 § får göra avdrag för skatt på tobaksvaror som förstörts under transporten till varumottagaren genom oförutsedda händelser eller force majeure.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på tobaksvaror

1.som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

2.som sålts ombord på resa till tredje land.

34 §35

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten beslu-

Skatteverket beslutar om skatt

tar om skatt som avses i 27 §.

som avses i 27 och 28 §§. Skatten

Skatten skall betalas inom den tid

ska betalas inom den tid som

som beskattningsmyndigheten be-

Skatteverket bestämmer. I övrigt

stämmer. I övrigt skall 11 kap.

ska 11 kap. 19 § andra stycket,

19 § andra stycket, 13 kap. 1 §,

13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§,

14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 1–

16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3

34Senaste lydelse 2001:516.

35Senaste lydelse 2002:419.

33

3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§,

och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11, Prop. 2009/10:40

19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§,

14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap.,

20 kap.

21 kap.,

22 kap.

och

22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§

23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal-

skattebetalningslagen tillämpas.

ningslagen tillämpas.

 

 

 

 

 

 

 

Om den som är skattskyldig

Om den som är skattskyldig

enligt 27 § har betalat in skatt och

enligt 27 eller 28 § har betalat in

den inbetalda skatten överstiger

skatt och den inbetalda skatten

vad som enligt beslut av

överstiger vad som enligt beslut av

beskattningsmyndigheten

eller

Skatteverket

eller

domstol

ska

domstol skall betalas, skall det

betalas, ska det överskjutande be-

överskjutande beloppet återbetalas

loppet återbetalas till den skatt-

till den skattskyldige.

 

skyldige.

 

 

 

Före utbetalning av ett över-

Före utbetalning av ett över-

skjutande

belopp

enligt tredje

skjutande belopp

enligt

tredje

stycket skall sådan skatt enligt

stycket ska sådan skatt enligt

denna lag för vilken den skatt-

denna lag för vilken den skatt-

skyldige står i skuld räknas av.

skyldige står i skuld räknas av.

Skattebelopp som den skattskyl-

Skattebelopp som den skattskyl-

dige har fått anstånd med att betala

dige har fått anstånd med att betala

skall dock inte räknas av.

 

ska dock inte räknas av.

 

 

 

 

40 §36

 

 

 

 

Om snus eller tuggtobak impor-

Om snus eller tuggtobak impor-

teras från tredje land av någon

teras av någon som inte är god-

som inte är godkänd lagerhållare

känd lagerhållare ska skatten be-

skall skatten betalas till Tullverket.

talas till Tullverket.

 

 

I övrigt tillämpas 3032

och

I övrigt tillämpas 30–31 e §§,

34 §§ även i fråga om snus och

32 § första stycket 2 och 3 och

tuggtobak. Därvid skall vad som

andra stycket och 34 § även i fråga

gäller om upplagshavare i stället

om snus och tuggtobak. Därvid

gälla den som är godkänd lager-

ska

vad

som

gäller

om

hållare.

 

 

 

upplagshavare i stället gälla den

En godkänd lagerhållare får göra

som är godkänd lagerhållare.

 

En godkänd lagerhållare får göra

avdrag för skatt på tuggtobak som

avdrag för skatt på

 

 

har levererats till en köpare i ett

1. tuggtobak som har levererats

annat EG-land.

 

 

till en köpare i ett annat EG-land,

 

 

 

 

och

 

 

 

 

 

 

 

 

2. tuggtobak och snus

 

a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

36 Senaste lydelse 2005:458.

34

c) som har förstörts genom oför- Prop. 2009/10:40 utsedda händelser eller force

majeure,

d)som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där, eller

e)som har levererats till en så- dan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mer- värdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EG-landet.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och med den 1 april 2010.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.

3.Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.

4.En registrering som varumottagare enligt 13 § i sin äldre lydelse ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.

5.Bestämmelserna i 15 § tillämpas från och med ikraftträdandet.

35

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om tobaksskatt dels att 28 a och 28 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 28 a § ska utgå.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varu- flyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:40

36

2.3Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt2 dels att 14 och 27 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken före 17, 21 och 22 §§ ska utgå,

dels att 22 och 22 a §§ ska betecknas 27 a och 27 b §§,

dels att 1, 7, 8, 8 a–8 c, 9, 10–13, 14 a, 15, 16, 18–20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 e, 31 h och 32–34 §§, nya 27 a och nya 27 b §§ samt rubriken närmast före 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 21 nya paragrafer, 7 a–7 e, 14, 15 a–15 c, 21, 21 a–21 f, 22, 22 a, 23, 24 och 27 §§, samt närmast före 7 a, 14, 21, 22 a, 25, 26 och 27 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

Alkoholskatt skall betalas för öl,

1 §3

 

För öl, vin och andra jästa

vin och andra jästa drycker,

drycker,

mellanklassprodukter

mellanklassprodukter

samt

för

samt för etylalkohol ska alkohol-

etylalkohol som tillverkas här i

skatt betalas till staten enligt

landet, som förs in eller tas emot

denna lag.

 

från ett annat EG-land eller som

 

 

importeras från tredje land.

 

 

 

Med EG eller ett EG-land

 

 

förstås de områden som tillhör

 

 

Europeiska gemenskapens punkt-

 

 

skatteområde. Med

tredje

land

 

 

förstås länder och områden utan- för detta skatteområde.

I denna lag avser hänvisningar till KN-nr den lydelse av den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemen- samma tulltaxan som gällde den 19 oktober 1992.

Med import avses att en alkoholvara förs in till Sverige från tredje land under för- utsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tull- förfarande eller suspensivt tull- arrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv

1Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118).

2Senaste lydelse av 14 § 2002:420.

3Senaste lydelse 2001:517.

Prop. 2009/10:40

37

 

92/12/EEG4. Med import

avses Prop. 2009/10:40

 

även att varan frisläpps från ett

 

sådant förfarande eller arrange-

 

mang. Med export avses att en

 

alkoholvara förs ut till tredje land

 

från Sverige eller via ett annat

 

EG-land.

 

 

 

Med EG eller ett EG-land

 

förstås de områden som tillhör

 

Europeiska gemenskapens

punkt-

 

skatteområde.

Med tredje

land

 

förstås länder och områden utan-

 

för detta skatteområde.

 

 

7 §5

 

 

Skatt skall inte betalas för varor

Alkoholskatt ska inte betalas för

som

varor som

 

 

1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i

enlighet med kommissionens förordning (EEG)

nr 3199/93 av den

22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,

2.ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

3.ingår i läkemedel,

4.ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinne- hållet i varje enskilt fall inte över- stiger 8,5 liter ren alkohol per

100 kilogram

chokladprodukter

och 5 liter

ren alkohol per

100 kilogram av något annat livs- medel, eller

6. ingår i en vara som inte är av- sedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med nå- gon EG-medlemsstats krav.

5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinne- hållet i varje enskilt fall inte över- stiger 8,5 liter ren alkohol per

100 kilogram

chokladprodukter

och 5 liter

ren alkohol per

100 kilogram av något annat livs- medel,

6.ingår i en vara som inte är av- sedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med nå- gon EG-medlemsstats krav,

7.under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

a) varornas beskaffenhet,

4EUT L 9, 14.1.2009, s. 12 (Celex 32008L0118).

5Senaste lydelse 2001:517.

38

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EG- land, skall de under transporten åt- följas av ett förenklat ledsagar- dokument som avsändaren har upprättat.

b) oförutsedda händelser eller force majeure, eller

8.under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatte- verket.

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EG- land, ska de under transporten åt- följas av ett förenklat ledsagar- dokument som avsändaren har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt för- störts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfreds- ställande sätt kunna visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

1.har skett i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkoholvaror under flyttning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

1.under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalningslagen (1997:483), eller

2.vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarations- skyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalnings- lagen.

Uppskovsförfarandet

7 a §

I denna lag avses med uppskovsförfarande: att skatt-

skyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, för- varing eller flyttning inom EG av skattepliktiga alkoholvaror,

Prop. 2009/10:40

39

släpps för konsumtion: att alko- holvaror

1.avviker från ett uppskovsför- farande,

2.innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

4.importeras utan att omedel- bart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande,

beskattade alkoholvaror: alko- holvaror som släppts för kon- sumtion i ett EG-land och för vilka skattskyldighet för punktskatt däri- genom inträtt i det landet.

7 b §

Under uppskovsförfarande får skattepliktiga alkoholvaror flyttas endast

1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varu- mottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där de skattepliktiga varorna lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett kon- sulat i ett annat EG-land, en med- lem av den diplomatiska per- sonalen vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som avses i 1, om varorna avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från alkohol- skatt gäller i det andra EG-landet.

Varor får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatte- upplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som

Prop. 2009/10:40

40

avses i första stycket 1

a eller b Prop. 2009/10:40

(direkt leveransplats), om denna

plats i förväg har anmälts till den

behöriga myndigheten

av

den

mottagande upplagshavaren

eller

den registrerade varumottagaren.

7 c §

För flyttning under uppskovs- förfarande krävs att de varor som flyttas omfattas av

1. sådant elektroniskt admini- strativt dokument som avses i 21 b § eller av sådant ersättnings- dokument som avses i 22 a §, och 2. sådan säkerhet för skatten som avses i 10 § första och andra

styckena eller 14 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där varornas slutdestination är beläg- en på svenskt territorium.

7 d §

En flyttning under uppskovsför- farande avslutas när mottagaren tagit emot varorna på en sådan destination som avses i 7 b §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EG.

7 e §

Alkoholvaror som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, om- fattas av bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfar- ande i denna lag när varorna be- finner sig på svenskt territorium.

Skyldig att betala skatt (skatt- skyldig) är den som

1. har godkänts som upplags- havare enligt 9 §,

8 §6

Skattskyldig är den som

1. i egenskap av godkänd upp- lagshavare enligt 9 § hanterar al- koholvaror enligt uppskovsförfar-

6 Senaste lydelse 2001:517.

41

2.yrkesmässigt från ett annat EG-land tar emot skattepliktiga varor enligt 12 eller 13 §,

3.har godkänts som skatte- representant enligt 14 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 §,

5.i annat fall än som avses i 1– 4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot skattepliktiga varor,

6.i Sverige yrkesmässigt till- verkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklasspro- dukter eller etylalkohol,

7.använder varor som för- värvats skattefritt för annat ända- mål än det som var förutsättningen för skattefriheten.

Att varor används för annat än avsett ändamål skall i denna lag likställas med att de går förlorade.

andet,

Prop. 2009/10:40

2.har godkänts som varu- mottagare enligt 12 eller 13 §,

3.har godkänts som registrerad avsändare enligt 14 §,

4.säljer skattepliktiga varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 15 eller 15 b §,

5.tar emot beskattade alkohol- varor enligt 15 c §,

6.för in eller tar emot beskatt- ade alkoholvaror från ett annat EG-land till Sverige enligt 16 §,

7.i Sverige yrkesmässigt till- verkar skattepliktiga varor utanför ett skatteupplag eller som annars i Sverige tillverkar mellanklasspro- dukter eller etylalkohol,

8.använder varor som för- värvats skattefritt för annat ända- mål än det som var förutsättningen för skattefriheten, eller

9.i annat fall än som avses i 1– 8, innehar skattepliktiga alkohol- varor utanför ett uppskovsförfar- ande utan att skatten för varorna har redovisats här.

Att varor används för annat än avsett ändamål ska i denna lag likställas med att de går förlorade.

Första stycket 6 och 9 gäller inte den som för yrkesmässig försäljning ombord på ett fartyg eller luftfartyg som går mellan Sverige och ett annat EG-land förvarar alkoholvaror, för de varor som inte är till försäljning på svenskt territorium.

8 a §7

Skattskyldighet enligt 8 § första

Från skattskyldighet enligt 8 §

stycket 5 föreligger inte för varor

första stycket 6 och 9 undantas

som förs in till Sverige

varor som förs in till Sverige

1. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 31 d §,

7 Senaste lydelse 2003:808.

42

2. av en enskild person som har förvärvat varorna i ett annat EG-land Prop. 2009/10:40 och som själv transporterar dem till Sverige, om varorna är avsedda för

dennes eller dennes familjs personliga bruk,

3.som flyttgods av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som flyttar till Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

4.av en enskild person eller i yrkesmässig befordran för en enskild person som har förvärvat varorna genom arv eller testamente, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

5.som enstaka gåvoförsändelse under yrkesmässig befordran från en enskild person i ett annat EG-land till en enskild person i Sverige, om varorna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

8 b §8

Skattskyldighet enligt 8 § första

Från skattskyldighet enligt 8 §

stycket 7 föreligger inte för varor

första stycket 8 undantas varor

som

som

1. förvärvats skattefritt enligt 31 h § och som förstörts genom

oförutsedda händelser eller force majeure, eller

 

2. förvärvats skattefritt enligt

2. förvärvats

skattefritt enligt

31 e § eller 32 § första stycket 8

31 e § eller 32 § första stycket 5

och som förstörts under tillsyn av

och som förstörts under tillsyn av

beskattningsmyndigheten.

Skatteverket.

 

8 c §9

 

Skyldig att betala skatt (skatt-

Skattskyldig

för import av

skyldig) för import av skatte-

skattepliktiga varor är,

pliktiga varor från tredje land är,

 

 

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som

är skyldig att betala tullen,

 

2. om importen avser en gemen-

2. om importen avser en gemen-

skapsvara eller om varan skall för-

skapsvara eller om varan ska för-

tullas i Sverige men inte är belagd

tullas i Sverige men inte är belagd

med tull: den som skulle ha varit

med tull: den som skulle ha varit

skyldig att betala tullen om varan

skyldig att betala tullen om varan

hade varit tullbelagd,

hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen upp- kommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant mellanstatligt enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

8Senaste lydelse 2001:517.

9Senaste lydelse 2004:120.

43

En upplagshavare som avser att flytta varor enligt 7 b § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i

Som upplagshavare får god- kännas den som

1.i Sverige avser att yrkes- mässigt tillverka eller bearbeta skattepliktiga varor,

2.avser att för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor från ett annat EG-land eller från en annan upplagshavare i Sverige,

3.avser att för yrkesmässig för- säljning till näringsidkare inom EG importera skattepliktiga varor från tredje land,

4.avser att yrkesmässigt i större omfattning lagra skattepliktiga varor, eller

5.avser att bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker,

om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupplag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av skatte- pliktiga alkoholvaror skall äga rum i godkänt skatteupplag.

Prop. 2009/10:40

9 §10

Som upplagshavare får god- kännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

1.tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skatte- pliktiga varor,

2.för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skatte- pliktiga varor som flyttats enligt uppskovsförfarande,

3.för försäljning till närings- idkare inom EG importera skatte- pliktiga varor från tredje land, eller

4.bedriva verksamhet i export- butik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli upplagshavare

1.är lämplig som upplags- havare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och om- ständigheterna i övrigt, och

2.disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkän- nas som skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga alkoholvaror ska, för att omfattas av ett uppskovsför- farande, äga rum i godkänt skatte- upplag.

Den som godkänns som upp- lagshavare ska samtidigt godkän- nas som registrerad avsändare.

10 §11 En upplagshavare i Sverige skall

hos beskattningsmyndigheten stäl- la säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i

10Senaste lydelse 2001:517.

11Senaste lydelse 2002:420.

44

Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattade varor till en annan svensk upplagshava- re,

2.transport av obeskattade varor till en näringsidkare i ett annat EG-land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obe- skattade varor som upplagshavar- en transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obe- skattade varor sker. Ställd säker- het får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är be- fogad och skatten inte har betalats

irätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 19 § första stycket d. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte be- talas i rätt tid.

Sverige eller ett annat EG-land vid Prop. 2009/10:40 flyttningen av varorna.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning på- börjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de varor som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flytt- ningar av alkoholvaror sker enligt 7 b §. Ställd säkerhet får tas i an- språk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare på- förts skatt i ett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skatte- fordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 19 § 1 c. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio pro- cent av skatten på de varor som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år. Ställd säkerhet får tas i anspråk om på- förd skatt inte betalas i rätt tid.

11 §12

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.upplagshavaren begär det.

Om ett godkännande av upp-

Om ett godkännande av upp-

lagshavare återkallas omfattar be-

lagshavare återkallas omfattar be-

slutet även godkännandet av den-

slutet även godkännandet av den-

nes skatteupplag.

nes skatteupplag och godkän-

 

nandet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

12 Senaste lydelse 2001:517.

45

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes- mässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumot- tagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mottagande av varor vid denna särskilt angivna flyttning.
Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på varorna. Säkerheten

Prop. 2009/10:40

Varumottagare

Registrerad varumottagare

12 §13

 

 

Den som yrkesmässigt tar emot

Den som avser att i Sverige

skattepliktiga varor från en god-

yrkesmässigt ta emot varor som

känd upplagshavare i ett annat

flyttas enligt ett uppskovsför-

EG-land, eller som yrkesmässigt

farande från ett annat EG-land,

från tredje land importerar skatte-

eller som yrkesmässigt från tredje

pliktiga varor och som inte själv är

land

importerar

skattepliktiga

godkänd som upplagshavare, kan

varor, får godkännas som regi-

hos beskattningsmyndigheten an-

strerad varumottagare. För god-

söka om registrering som varu-

kännande krävs att den som an-

mottagare. Registrering får med-

söker om att bli godkänd är lämp-

delas den som med hänsyn till sina

lig att vara registrerad varumot-

ekonomiska förhållanden och om-

tagare med hänsyn till sina ekono-

ständigheterna i övrigt är lämplig

miska förhållanden och omstän-

som registrerad varumottagare.

digheterna i övrigt.

 

Registrerad varumottagare skall

En

registrerad

varumottagare

ställa säkerhet för betalning av

ska hos Skatteverket ställa säkerhet

skatten på de varor som han tar

för betalning av skatten på de

emot. Säkerheten skall uppgå till

varor som tas emot. Säkerheten

ett belopp som motsvarar tio

ska uppgå till ett belopp som

procent av den beräknade årliga

motsvarar tio procent av den be-

skatten på varorna. Ställd säkerhet

räknade årliga skatten på varorna.

får tas i anspråk om skatten inte

Ställd säkerhet får tas i anspråk om

betalas i rätt tid

skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare.

13 §14

Den som, utan att vara upp- lagshavare eller registrerad varu- mottagare, yrkesmässigt tar emot skattepliktiga varor från en god- känd upplagshavare i ett annat EG-land (oregistrerad varumot- tagare) skall, innan varorna transporteras från det andra EG- landet, anmäla leveransen till beskattningsmyndigheten och stäl- la säkerhet för skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

13Senaste lydelse 2002:420.

14Senaste lydelse 2002:420.

46

I fall som avses i 10 § tredje stycket och 12 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

ska ställas hos Skatteverket innan Prop. 2009/10:40 varorna flyttas från det andra EG-

landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 11 § första och tredje styckena om åter- kallelse tillämpas även på till- fälligt registrerade varumottagare

Registrerad avsändare

14 §

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid varor- nas övergång till fri omsättning enligt artikel 79 i rådets förord- ning (EEG) nr 2913/92, får godkännas som registrerad av- sändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 10 § första och andra styckena och om åter- kallelse i 11 § första och tredje styckena tillämpas även på registr- erad avsändare.

14 a §15 I fall som avses i 10 § tredje

stycket, 12 och 14 §§ får beskatt- ningsmyndigheten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre be- lopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skatt- skyldiges ekonomiska förhåll- anden eller andra särskilda om- ständigheter.

15 Senaste lydelse 2001:522.

47

Om någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksam- het förvärvar beskattade alkohol- varor och varorna transporteras hit från ett annat EG-land av sälj- aren eller av någon annan för sälj- arens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig.
Säljaren ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de varor som sänds från det andra EG-landet. Säker- heten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den be- räknade årliga skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.
Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 15 b § om- fattar även sådana överföringar av alkoholvaror som sker utan vinst- syfte och som inte utgör gåvoför- sändelser.
15 a §
Vid distansförsäljning enligt 15 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Rep- resentanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av alko- holskatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för

15 §16

Om någon annan än upplags- havare, registrerad varumottagare eller oregistrerad varumottagare i Sverige förvärvar skattepliktig vara från ett annat EG-land och varan transporteras av säljaren el- ler av någon annan för säljarens räkning (distansförsäljning), är säljaren skattskyldig. Säljaren skall ställa säkerhet för betalning av skatten innan transport från det andra EG-landet påbörjas. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Vid distansförsäljning skall säl- jaren företrädas av en represen- tant som är godkänd av beskatt- ningsmyndigheten. En sådan rep- resentant skall enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av tobaks- skatt och i övrigt företräda säljar- en i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

16 Senaste lydelse 2002:889.

Prop. 2009/10:40

48

Den som för in eller tar emot beskattade varor på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan varorna flyttas från det andra EG-landet, anmäla varorna till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.
Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skatt- skyldighet enligt 8 a §.

kontroll av skatteredovisningen Prop. 2009/10:40 ska finnas tillgängligt hos repre-

sentanten.

Bestämmelserna om återkallelse i 11 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket.

15 b §

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer alkoholvaror till någon i Sverige genom distans- försäljning ska, i stället för vad som anges i 15 och 15 a §§, innan varorna avsänds från det andra EG-landet anmäla sig till Skatte- verket och ställa säkerhet för skatten på varorna. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

15 c §

Den som tar emot alkoholvaror som avsänts till Sverige enligt 15 eller 15 b § ska vara skattskyldig i stället för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige.

16 §17

Den som är skattskyldig enligt 8 § 5 skall, innan varorna trans- porteras från det andra EG-landet, anmäla varorna till beskattnings- myndigheten och ställa säkerhet för betalning av skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

 

 

18 §18

 

 

 

När

skattepliktiga varor

impor-

När

skattepliktiga

varor

impor-

teras

från tredje land av

någon

teras

av någon som

inte

är upp-

17Senaste lydelse 2002:420.

18Senaste lydelse 2002:420.

49

som inte är upplagshavare enligt 9 § eller registrerad varumottagare enligt 12 §, skall skatten betalas till Tullverket.

lagshavare enligt 9 §, registrerad Prop. 2009/10:40 varumottagare enligt 12 § eller

registrerad avsändare enligt 14 §, ska skatten betalas till Tullverket.

19 §19

Skattskyldigheten inträder för 1. den som är upplagshavare när

a)skattepliktiga varor förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra stycket,

b)skattepliktiga varor tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatteupplag,

c)skattepliktiga varor impor- teras utan att föras till ett skatte- upplag,

d)skattepliktiga varor tas i an- språk i skatteupplaget eller lager- brister uppkommer,

e)godkännandet av skatteupp- laget återkallas,

2.den som är registrerad varu- mottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

3.den som är oregistrerad varu- mottagare, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

4.den som är godkänd som skatterepresentant enligt 15 §, vid mottagandet av skattepliktiga var- or,

5.den som är säljare vid distans- försäljning enligt 15 §, när leverans av skattepliktiga varor påbörjas,

6.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skatte- pliktiga varorna förs in till

1. upplagshavare som är skatt- skyldig enligt 8 § första stycket 1 när

a)skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b och 7 c §§,

b)skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,

c)skattepliktiga varor tas i an- språk i skatteupplaget eller lager- brister uppkommer, eller

d)godkännandet av skatteupp- laget återkallas,

2.registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 3, när skattepliktiga varor flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 7 b och 7 c §§,

3.varumottagare som är skatt- skyldig enligt 8 § första stycket 2, vid mottagandet av skattepliktiga varor,

4.säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skatt- skyldig enligt 8 § första stycket 4 respektive 5, när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige,

5.den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när de skatte- pliktiga varorna förs in till

19 Senaste lydelse 2004:120.

50

Sverige,

 

Sverige,

Prop. 2009/10:40

7. den som är skattskyldig enligt

6. den som är skattskyldig enligt

8 § första stycket 6, när varorna

8 § första stycket 7, när varorna

tillverkas,

 

tillverkas,

 

8. den som är skattskyldig enligt

7. den som är skattskyldig enligt

8 § första stycket 7, när varorna

8 § första stycket 8, när varorna

används för annat än avsett ända-

används för annat än avsett ända-

mål,

 

mål,

 

 

 

8. den som är skattskyldig enligt

 

 

8 § första stycket 9, när varorna

 

 

kom att innehas utanför ett upp-

9. den som är skattskyldig enligt

skovsförfarande,

 

9. den som är skattskyldig enligt

8 c § och som enligt 18

§ skall

8 c § och som enligt 18 §

ska

betala skatten till Tullverket, vid

betala skatten till Tullverket, vid

den tidpunkt då skyldighet att be-

den tidpunkt då skyldighet att be-

tala tull enligt tullagstiftningen in-

tala tull enligt tullagstiftningen int-

träder eller skulle ha inträtt om

räder eller skulle ha inträtt om det

skyldighet att betala tull förelegat.

funnits skyldighet att betala tull. I

I fall som avses i 8 c § första

fall som avses i 8 c § första stycket

stycket 3 inträder skattskyldig-

3 inträder skattskyldigheten

vid

heten vid den tidpunkt då skyl-

den tidpunkt då skyldighet att

dighet att betala tull inträder eller

betala tull inträder eller skulle ha

skulle ha inträtt i det andra EG-

inträtt i det andra EG-landet.

 

landet.

 

 

 

Skattskyldighet enligt

första

 

 

stycket 1 a inträder inte för skatte- pliktiga varor som

1.transporteras till en upp- lagshavare eller varumottagare i ett annat EG-land under förut- sättning att varorna når mot- tagaren,

2.tas emot av en upplagshavare

iSverige.

20 §20

Skattskyldighet för

upplags-

Från skattskyldighet för upp-

havare enligt 19 § första stycket 1

lagshavare enligt 19 § 1 undantas

föreligger inte för varor som

varor som

1. till följd av varornas karaktär

 

förstörts under framställning, be-

 

arbetning, lagring eller transport,

 

2. har förstörts under tillsyn av

 

beskattningsmyndigheten,

 

 

3. har återanvänts vid

tillverk-

1. har återanvänts vid tillverk-

ning, eller

 

ning, eller

4. uteslutande använts för prov-

2. uteslutande använts för prov-

20 Senaste lydelse 2001:517.

51

ning av varornas kvalitet i skatte- upplaget.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller även varumottagare enligt 12 och 13 §§ och skatterepre- sentant enligt 14 § för varor som till följd av varornas karaktär för- störts under transport till denne.

ning av varornas kvalitet i skatte- Prop. 2009/10:40 upplaget.

Dokumenthantering vid varu- flyttningar enligt uppskovsför- farandet

Det datoriserade systemet

21 §21

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europa- parlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor22 (det datoriserade systemet), ska följ- ande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 21 b § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 21 b § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad desti- nation enligt 21 d §,

4.mottagningsrapporter enligt 21 f § första stycket, och

5.exportrapporter enligt 21 f § andra stycket.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade sys- temet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestäm- melserna i 22 a och 23 §§.

Bestämmelserna i 21 b–21 e och 22 a §§ om avsändande av varor

21Tidigare 21 § upphävd genom 2002:420.

22EUT L 162, 1.7.2003, s. 5 (Celex 32003D1152).

52

gäller upplagshavare och regist- Prop. 2009/10:40 rerade avsändare.

När en flyttning under uppskovs- förfarande sker enbart på svenskt territorium och varornas slutdesti- nation är belägen på svenskt territorium gäller inte bestäm- melserna i 21 b–24 §§.

21 a §

Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottag- ningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat be- hörighet att företräda den juri- diska personen.

21 b §

Innan en sådan flyttning av varor som avses i 7 b § påbörjas, ska avsändaren via det datorise- rade systemet lämna ett elek- troniskt administrativt dokument till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flytt- ningen av varorna påbörjats.

Skatteverket ska göra en elek- tronisk kontroll av det elektroniska administrativa dokumentet. Är uppgifterna i dokumentet giltiga, ska Skatteverket tilldela det en administrativ referenskod och meddela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

21 c §

 

 

Avsändaren ska lämna den per-

 

son som medför varorna ett

 

dokumentet som innehåller

den

 

administrativa referenskod

som

 

avses i 21 b § andra stycket. Kod-

53

en ska på begäran kunna uppvisas Prop. 2009/10:40 för behörig myndighet under hela

varuflyttningen.

21 d §

Den som avsänt varor under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flytt- ningens destination. Den nya destinationen måste vara en sådan destination som avses i 7 b § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats.

21 e §

Vid flyttning av varor till mot- tagare som avses i 7 b § första stycket 1 d, ska varorna åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

21 f §

Den som på en sådan desti- nation som avses i 7 b § tar emot varor som flyttats under ett upp- skovsförfarande, ska utan dröjs- mål och senast inom fem dagar efter mottagandet, via det dato- riserade systemet lämna en rap- port till Skatteverket om att varor- na tagits emot (mottagningsrap- port).

Vid flyttning enligt 7 b § första stycket 1 c som avslutas med att varorna exporteras, ska Tullverket via det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna lämnat EG (exportrapport).

22 §23

Mottagningsrapport och export- rapport utgör bevis på att flytt- ningen avslutats på en sådan destination som avses i 7 b §.

Om det av andra skäl än de som anges i 23 § inte är möjligt för den som tar emot varor att lämna en mottagningsrapport via det datori-

23 Senaste lydelse 2001:517.

54

serade systemet, får det på annat Prop. 2009/10:40 sätt visas för Skatteverket att

varorna nått den angivna destina- tionen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myn- digheten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en export- rapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall är det Tullverket som ska intyga att flyttningen avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datori- serade systemet.

Reservsystemet

22 a §24

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en varu- flyttning under uppskovsförfar- ande påbörjas om

1.varorna åtföljs av ett pap- persdokument som innehåller sam- ma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upprättas (ersättningsdokument), och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdoku- mentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldig- heten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket

24 Senaste lydelse 2004:232.

55

25Tidigare 23 § upphävd genom 1999:429.

26Tidigare 24 § upphävd genom 1999:429.

informeras på annat

sätt

innan Prop. 2009/10:40

flyttningen påbörjas. En kopia av

ersättningsdokumentet

ska

där-

efter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatte- verket om en sådan ändring av destinationen som avses i 21 d §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

23 §25

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som an- ges i 21 f § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att varorna tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska in- nehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha innehållit om den kunnat upprättas och ett intygande om att flytt- ningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot varorna, på grund av att det datoriserade systemet tidigare inte varit till- gängligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella varuflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

24 §26

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

56

Den som ansvarar för en flyttning av beskattade alkohol- varor ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när varorna flyttas till
1. ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt- skyldighet inträder i det andra landet, eller
2. en svensk ort via ett annat EG-land.
Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen före- skriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte
1. vid distansförsäljning av be-

1. Den som avsänt varor enligt Prop. 2009/10:40

7 b § ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 21 d § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot varor som flyttats enligt 7 b § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Den behöriga myndigheten ska lämna en exportrapport.

Mottagnings- eller exportrap- port ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa doku- mentet för den aktuella varuflytt- ningen tagits emot via systemet.

Till dess det elektroniska ad- ministrativa dokumentet kontrol- lerats och tilldelats en admini- strativ referenskod enligt 21 b § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovs- förfarande med stöd av er- sättningsdokumentet.

Flyttning av beskattade alkohol- varor

25 §27 Den som ansvarar för en

transport av beskattade varor skall upprätta ett förenklat ledsagar- dokument

1. vid transport till en närings- idkare i ett annat EG-land,

2. vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.

Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transporten i enlighet med vad regeringen före- skriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid försäljning som avses i 28 §.

27 Senaste lydelse 1999:1328.

57

 

 

 

 

skattade

alkoholvaror

som sänds Prop. 2009/10:40

 

 

 

 

från Sverige, eller

 

 

 

 

 

 

 

2. för

beskattade

alkoholvaror

 

 

 

 

som för

yrkesmässig

försäljning

 

 

 

 

ombord förvaras på ett fartyg eller

 

 

 

 

luftfartyg som går mellan Sverige

 

 

 

 

och ett annat EG-land, om varor-

 

 

 

 

na inte är till försäljning när far-

 

 

 

 

tyget eller luftfartyget befinner sig

 

 

 

 

på ett annat EG-lands territorium.

Förfarandet med ett förenklat ledsagardokument enligt första stycket 2

får ersättas av andra förenklade förfaranden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskattning vid oegentligheter

 

 

obeskattade

 

26 §28

 

 

 

 

Om

varor,

som

Om varor, som flyttas under ett

sänts i väg av en upplagshavare i

uppskovsförfarande,

 

inte

når

ett annat EG-land, inte når den

angiven destination på grund av en

mottagare som angetts i ledsagar-

oegentlighet som

innebär

att

dokumentet på grund av sådana

varorna

släpps för

 

konsumtion,

oegentligheter eller

överträdelser

ska varorna beskattas här i landet

som avses i artikel 20 i rådets

om oegentligheten har

 

 

direktiv 92/12/EEG av den 25

1. begåtts i Sverige, eller

 

februari 1992 om allmänna regler

2. upptäckts här, och det inte går

för punktskattepliktiga varor

och

att fastställa var oegentligheten har

om innehav, flyttning och över-

begåtts.

 

 

 

 

vakning av sådana varor, senast

 

 

 

 

 

ändrat

genom rådets direktiv

 

 

 

 

 

2000/47/EG, skall varorna be- skattas här i landet om

1.oegentligheten eller över- trädelsen har begåtts i Sverige, eller

2.oegentligheten eller över- trädelsen har upptäckts här, och

a)det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har begåtts, och

b)det endast är en del av varorna som har försvunnit.

Skatt enligt första stycket skall

Skatt enligt första stycket ska

betalas av den eller dem som ställt

betalas av

 

sådan säkerhet som avses i artikel

1. den

eller dem

som ställt

15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG.

säkerhet för skatten under flytt-

Skatten skall tas ut enligt den

ningen, eller

 

skattesats som gällde vid den

2. varje annan person som med-

tidpunkt då varorna sändes i väg.

verkat i

den otillåtna

avvikelsen

28 Senaste lydelse 2001:517.

58

22 §

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument

1.vid transport av obeskattade varor mellan Sverige och ett annat EG-land,

2.vid transport av obeskattade varor till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

3.vid transport av obeskattade varor till mottagare i ett annat EG-land enligt 32 § första stycket 9, och

4.vid export till tredje land av obeskattade varor.

från uppskovsförfarandet och som Prop. 2009/10:40 varit medveten om eller rimligen

borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna släpptes för konsumtion.

27 §

Om beskattade alkoholvaror som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare, ska varorna beskattas här om det beror på en oegentlighet som har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan person som medverkat i oegent- ligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

Ledsagardokument

27 a §29

Trots bestämmelserna i 7 c § första stycket 1 och 21 b § får upplagshavare och registrerade avsändare flytta alkoholvaror från Sverige enligt ett uppskovsför- farande, om varorna åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor30, till

1.mottagare i ett annat EG-land,

2.upplagshavare i Sverige via

29Senaste lydelse av tidigare 22 § 2001:517.

30EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

59

Ledsagardokument som avses i första stycket skall åtfölja varorna under transport i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 32 § första stycket 9 skall varorna under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

Har upplagshavaren sålt obeskattade varor till en oregistrerad varumottagare, skall varorna under transporten även åtföljas av dokumentation som visar att sådan säkerhet som avses i 13 § ställts för skatten i destina- tionslandet.

22 a §

Upplagshavare eller varu- mottagare som tar emot varor från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalen- dermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret av ledsagar- dokumentet attestera andra för- luster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstater- ats i Sverige.

Om obeskattade varor trans- porteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 20 § första stycket 1 och 32 § första stycket 2 under trans-

ett annat EG-land, eller

Prop. 2009/10:40

3. en exportplats.

 

Ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja varorna under flyttningen i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid flyttning till mottagare som avses i 7 b § första stycket 1 d gäl- ler 21 e §.

Flyttas obeskattade varor till en sådan varumottagare som avses i 13 § i ett annat EG-land, ska varorna under flyttningen även åt- följas av dokumentation som visar att säkerhet ställts för skatten i destinationslandet.

27 b §31

En upplagshavare eller varu- mottagare som tar emot varor från ett annat EG-land som åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i 27 a §, ska senast 15 dagar efter utgången av den kalender- månad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardokumentet (returexemp- laret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Skatteverket ska på returexem- plaret attestera andra förluster än sådana som avses i 7 § första stycket 7 under förutsättning att förlusterna uppkommit under flyttning inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattade varor flyttas från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 7 § första stycket 7 under flyttningen uppkommit i ett annat EG-land,

31 Senaste lydelse av tidigare 22 a § 2004:232.

60

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distans- försäljning av beskattade alkohol- varor från Sverige ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.
I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till Skatteverket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EG-landet.
För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som där- efter flyttas till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

porten uppkommit i ett annat EG- land, skall beskattningsmyndig- heten vid varornas ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten skall beräknas. Beskatt- ningsmyndigheten skall skicka en kopia av returexemplaret till be- hörig myndighet i det EG-land där förlusten konstaterats.

ska Skatteverket vid varornas an- Prop. 2009/10:40 komst till Sverige ange i vilken

omfattning beskattning ska ske av de förlorade varumängderna samt hur skatten ska beräknas. Skatte- verket ska skicka en kopia av re- turexemplaret till behörig myndig- het i det EG-land där förlusten konstaterats.

28 §32 För skatt som betalats i Sverige

för skattepliktiga varor som där- efter levereras till ett annat EG- land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där, kan åter- betalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos beskattningsmyndigheten.

Ansökan om återbetalning av i Sverige erlagd skatt vid sådan försäljning som avses i 27 § skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

Vid övriga leveranser till ett annat EG-land skall ansökan om återbetalning göras innan varorna förs ut ur landet. Den som begär återbetalning skall visa att den skatt som ansökan avser har be- talats i Sverige. Återbetalning sker sedan sökanden till beskattnings- myndigheten gett in dels ett doku- ment som visar antingen att skatt- en betalats i mottagarlandet eller att säkerhet ställts för skattens be- talning där, dels ett av mottagaren undertecknat och återsänt exemp- lar (returexemplaret) av det led- sagardokument som anges i 25 §.

32 Senaste lydelse 2006:1507.

61

Ansökan enligt första stycket ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till
Om skattepliktiga varor använts för ändamål som avses i 32 § första stycket 4 av någon som inte är upplagshavare eller skattebe- friad förbrukare kan återbetalning av skatten ske efter skriftlig an- sökan hos Skatteverket.
Har skatt betalats i Sverige för varor som sedan exporterats till tredje land, medges efter ansökan återbetalning av skatten, om inte annat följer av andra stycket.
Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos
Skatteverket. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Åter- betalning medges inte för skatte- belopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor.

Har en vara beskattats enligt 26 § första stycket, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att varan beskattats i ett annat EG- land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är be- fogat.

Har en vara beskattats enligt 26 Prop. 2009/10:40 eller 27 §, och visar den skatt-

skyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat EG-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG- landets skatteanspråk är befogat.

29 §33

Den som i Sverige betalat skatt för varor som sedan exporterats till tredje land skall efter ansökan medges återbetalning av skatt om inte annat följer av tredje stycket.

En varumottagare som är skattskyldig enligt 12 eller 13 § eller en skatterepresentant enligt 14 §, som i Sverige har betalat skatt för varor som visats ha återsänts till den utländske upp- lagshavaren skall efter ansökan medges återbetalning av skatten.

Ansökan om återbetalning enligt första eller andra stycket görs skriftligen hos beskattningsmyn- digheten. Ansökan skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndig- heten inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalender- kvartalet understiger 1 500 kronor.

30 §34 Om skattepliktiga varor använts

för ändamål som avses i 32 § första stycket 7 av någon som inte är upplagshavare eller skattebe- friad förbrukare kan återbetalning av skatten ske efter skriftlig an- sökan hos beskattningsmyndighet- en.

Ansökan enligt första stycket skall omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till be-

33Senaste lydelse 2006:1507.

34Senaste lydelse 2006:1507.

62

Den som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlig- het med vad som anges i till- ståndet, från en upplagshavare ta emot alkoholvaror utan skatt
Den som godkänts som skatte- befriad förbrukare får från en upp- lagshavare ta emot alkoholvaror utan skatt.

skattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Återbe- talning medges inte för skatte- belopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker användningen.

Skatteverket inom tre år efter Prop. 2009/10:40 kvartalets utgång. Återbetalning

medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger 1 500 kronor. Ansökan ska åtföljas av dokumentation som styrker användningen.

31 e §35

Som skattebefriad förbrukare får

Som skattebefriad förbrukare får

godkännas den som använder al-

godkännas den som använder al-

koholvaror för ändamål som anges

koholvaror för ändamål som anges

i 32 § första stycket 7 om han med

i 32 § första stycket 4 om han med

hänsyn till sina ekonomiska för-

hänsyn till sina ekonomiska för-

hållanden och omständigheterna i

hållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig.

övrigt är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattade alkoholvaror utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skatte- befriad förbrukare har rätt att från en upplagshavare köpa alkohol- varor utan skatt.

31 h §36 Den som har tillstånd enligt

lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg får, i enlig- het med vad som anges i till- ståndet, från en upplagshavare köpa alkoholvaror utan skatt

1.för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort, eller

2.för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land.

32 §37

En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

1. som har återtagits i samband

 

 

 

med återgång av köp,

 

 

 

2. som har förstörts genom oför-

 

 

 

utsedda

händelser eller force

 

 

 

majeure,

 

 

 

 

3. för

vilka skattskyldighet en-

1. för vilka

skattskyldighet

en-

ligt denna lag tidigare inträtt,

ligt denna lag

tidigare inträtt

och

35Senaste lydelse 2001:517.

36Senaste lydelse 2001:517.

37Senaste lydelse 2001:517.

63

som förts in i upplagshavarens skatteupplag,
4. som har exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,
5. som har tagits emot för för- 2. som har tagits emot för för- brukning ombord på fartyg eller brukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, av fartyg och luftfartyg,
6. som har tagits emot för för- 3. som har tagits emot för för- säljning ombord på fartyg eller säljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg, och luftfartyg,
7. som har använts 4. som har använts
a) för framställning av sådana a) för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första produkter som anges i 7 § första stycket 2–6, stycket 2–6,
b) i en tillverkningsprocess för- b) i en tillverkningsprocess för- utsatt att slutprodukten inte inne- utsatt att slutprodukten inte inne- håller alkohol, eller håller alkohol, eller
c) för vetenskapligt ändamål, c) för vetenskapligt ändamål, 8. som har levererats till 5. som har levererats till
a) universitet eller högskola för a) universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller vetenskapligt ändamål, eller
b) sjukhus eller apotek för med- b) sjukhus eller apotek för med- icinskt ändamål, icinskt ändamål,
9. som har levererats till en så- dan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från alkoholskatt gäller i det EG- landet, eller
10. som har tagits emot av en 6. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes med vad som framgår av dennes godkännande, eller godkännande, eller
11. som har beskattats i ett annat 7. som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i EG-land i sådana fall som avses i 26 § under förutsättning att det 26 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är andra EG-landets skatteanspråk är befogat. befogat.
Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock

Prop. 2009/10:40

64

En registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror

högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje Prop. 2009/10:40 resande.

33 §38

En registrerad eller oregistrerad varumottagare enligt 12 och 13 §§ eller en skatterepresentant enligt 14 § får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som förstörts under transporten till varumottagaren genom oförutsedda händelser eller force majeure.

Registrerad varumottagare, som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på alkoholvaror

1.som förbrukats ombord på resa till utländsk ort, eller

2.som sålts ombord på resa till tredje land.

Registrerad varumottagare, som

En registrerad varumottagare,

har godkänts som skattebefriad

som har godkänts som skatte-

förbrukare enligt 31 e §, får utöver

befriad förbrukare enligt 31 e §,

vad som anges i första och andra

får utöver vad som anges i första

styckena göra avdrag för skatt på

stycket göra avdrag för skatt på

alkoholvaror som använts

alkoholvaror som använts

1.för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket

2–6,

2.i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol,

3.för vetenskapligt ändamål.

34 §39

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten

be-

Skatteverket beslutar om skatt

slutar om skatt som avses i 26 §.

som avses i 26 och 27 §§. Skatten

Skatten skall betalas inom den tid

ska betalas inom den tid som

som beskattningsmyndigheten

be-

Skatteverket bestämmer. I övrigt

stämmer. I övrigt skall 11 kap.

ska 11 kap. 19 § andra stycket,

19 § andra stycket, 13 kap.

1 §,

13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5 och 7 §§,

14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 1–

16 kap. 2 och 3 §§, 17 kap. 2, 3

3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§,

och 7–11 §§, 19 kap. 6, 7, 8–11,

19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§,

14 och 15 §§, 20 kap., 21 kap.,

20 kap., 21 kap., 22 kap. och

22 kap. och 23 kap. 7 och 8 §§

23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal-

skattebetalningslagen tillämpas.

ningslagen tillämpas.

 

 

38Senaste lydelse 2001:517.

39Senaste lydelse 2002:420.

65

Om den som är skattskyldig enligt 26 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av be- skattningsmyndigheten eller dom- stol skall betalas, skall det över- skjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett över- skjutande belopp enligt tredje stycket skall sådan skatt enligt denna lag för vilken den skatt- skyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skatt- skyldige har fått anstånd med att betala skall dock inte räknas av.

Om den

som

är skattskyldig Prop. 2009/10:40

enligt 26 eller 27 § har betalat in

skatt och den inbetalda skatten

överstiger vad som enligt beslut av

Skatteverket

eller

domstol

ska

betalas, ska det överskjutande be-

loppet återbetalas till den skatt-

skyldige.

 

 

 

Före utbetalning av ett över-

skjutande belopp

enligt

tredje

stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skatt- skyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skatt- skyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och med den 1 april 2010.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.

3.Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.

4.En registrering som varumottagare enligt 12 § i sin äldre lydelse ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.

5.Bestämmelserna i 14 § tillämpas från och med ikraftträdandet.

66

2.4Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1564) om alkoholskatt dels att 27 a och 27 b §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 27 a § ska utgå.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för varu- flyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:40

67

Med import avses att en produkt förs in till Sverige från tredje land under förutsättning att produkten inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tull- arrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG3. Med import avses även att produkten frisläpps från ett sådant förfarande eller ar- rangemang. Med export avses att en produkt förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EG-land.
Med EG eller ett EG-land förstås de områden som tillhör

2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

Prop. 2009/10:40

 

skatt på energi

 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2

dels att 4 kap. 8 § samt 6 kap. 7 och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 8 § samt 6 kap. 2, 3, 8 och 10 §§ ska utgå,

dels att 6 kap. 3, 4 och 8 §§ ska betecknas 6 kap. 13, 14 och 12 §§, dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 1 och 11 §§, 4 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4–7, 8 a, 9

och 11 §§, 5 kap. 1–4 och 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 10, 10 b och 11 §§, nya 6 kap. 12–14 §§, rubriken närmast före 4 kap. 6 § samt rubriken till 6 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 3 a kap., och 18 nya paragrafer, 4 kap. 2 a, 8, 9 a, 9 b och 10 §§, 5 kap. 1 a §, 6 kap. 2–8, 8 a och 9–11 §§ och 7 kap. 2 a § samt närmats före 4 kap. 2 och 8 §§ och 6 kap. 2, 9, 12 och 13 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap.

7 §

Med införsel förstås att en produkt förs in till Sverige eller tas emot här i landet.

Med import avses införsel av en produkt från ett land eller ett om- råde som ligger utanför Europe- iska gemenskapens punktskatte- område (tredje land). Med export avses att en produkt förs ut från Sverige till tredje land.

1Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118).

2Senaste lydelse av

4 kap. 8 § 2002:422

6 kap. 7 § 1999:431.

3 EUT L 9, 14.1.2009, s. 12 (Celex 32008L0118).

68

 

 

 

Europeiska

gemenskapens

punkt- Prop. 2009/10:40

 

 

 

skatteområde. Med tredje land

 

 

 

förstås länder och områden utan-

 

 

 

för detta skatteområde.

 

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

 

1 §4

 

 

 

 

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

 

 

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

 

skatt

1.

2710 11 31,

Bensin som

 

 

 

 

 

2710 11 41,

uppfyller krav för

 

 

 

 

 

2710 11 45

 

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

2710 11 49

a) miljöklass 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– motorbensin

2 kr 95 öre

2 kr 34 öre

5 kr 29 öre

 

 

 

per liter

per liter

per liter

 

 

– alkylatbensin

1 kr 32 öre

2 kr 34 öre

3 kr 66 öre

 

 

 

per liter

per liter

per liter

 

 

b) miljöklass 2

2 kr 98 öre

2 kr 34 öre

5 kr 32 öre

 

 

 

per liter

per liter

per liter

2.

2710 11 31,

Annan bensin

3 kr 68 öre

2 kr 34 öre

6 kr 2 öre

 

2710 11 51

än som avses

per liter

per liter

per liter

 

eller

under 1

 

 

 

 

 

2710 11 59

 

 

 

 

 

3.

2710 19 21,

Eldningsolja,

 

 

 

 

 

2710 19 25,

dieselbrännolja,

 

 

 

 

 

2710 19 41–

fotogen, m.m.

 

 

 

 

 

2710 19 49

som

 

 

 

 

 

eller

 

 

 

 

 

 

2710 19 61–

 

 

 

 

 

 

2710 19 69

a) har försetts

764 kr per m3

2 883 kr per

3 647 kr

 

 

 

 

med märk- och

 

m3

per m3

färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350oC,

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent

4 Senaste lydelse 2007:1393.

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 

Prop. 2009/10:40

 

 

 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa

 

 

 

 

 

 

 

skatt

 

 

destillat vid

 

 

 

 

 

 

 

350ºC, tillhörig

 

2 883 kr per

4 160 kr

 

 

miljöklass 1

1 277 kr per

 

 

 

m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 2

1 530 kr per

2 883 kr per

4 413 kr

 

 

 

m3

m3

per m3

 

 

miljöklass 3 eller

1 633 kr per

2 883 kr per

4 546 kr

 

 

inte tillhör någon

m3

m3

per m3

 

 

miljöklass

 

 

 

 

 

4.

2711 12 11–

Gasol som

 

 

 

 

 

 

2711 19 00

används för

 

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

1 584 kr per

1 584 kr

 

 

motordrivet

1 000 kg

1 000 kg

per 1 000

 

 

fordon, fartyg

 

 

kg

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

 

b) annat ändamål

150 kr per

3 033 kr per

3 183 kr

 

 

än som avses

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

under a

 

 

1 000 kg

5.

2711 11 00,

Naturgas som

 

 

 

 

 

 

2711 21 00

används för

 

 

 

 

 

 

 

a) drift av

0 kr per

1 282 kr per

1 282 kr

 

 

motordrivet

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

fordon, fartyg

 

 

1 000 m3

 

 

eller luftfartyg

 

 

 

 

 

 

 

b) annat ändamål

247 kr per

2 159 kr per

2 406 kr

 

 

än som avses

1 000 m3

1 000 m3

per

 

 

under a

 

 

1 000 m3

6.

2701, 2702

Kol och koks

325 kr per

2 509 kr per

2 834 kr

 

eller 2704

 

1 000 kg

1 000 kg

per

 

 

 

 

 

1 000 kg

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7

I fall som avses i 4 kap. 1 § 8

och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med

och 9 och 12 § 4 tas skatt ut med

ett belopp som motsvarar skill-

ett belopp som motsvarar skill-

naden mellan de skattebelopp som

naden mellan de skattebelopp som

gäller för bränslets olika använd-

gäller för bränslets olika använd-

ningssätt.

ningssätt.

För kalenderåret 2009 och efterföljande kalenderår ska de i första stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

 

11 §5

Energiskatt och koldioxidskatt

Energiskatt och koldioxidskatt

skall inte betalas för

ska inte betalas för

1. metan som framställts av biomassa,

5 Senaste lydelse 2007:778.

70

2. bränslen enligt KN-nr 4401 och 4402, med undantag för träavfall som härrör från hushållsavfall,

3.bränslen enligt KN-nr 2705, som uppkommit vid en process som avses i 6 a kap. 1 § 1 eller i 11 kap. 9 § 2, när dessa är avsedda att förbrukas, säljs eller förbrukas som bränsle för uppvärmning,

4.bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,

5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets be- skaffenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

5. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstört eller oåterkalleligen gått förlorat och därigenom blivit oanvändbart som punktskattepliktigt bränsle på grund av

a)bränslets beskaffenhet,

b)oförutsedda händelser eller force majeure.

Den som gör gällande att bränsle fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorat, ska på ett tillfredsställande sätt visa detta för Skatteverket om för- störelsen eller förlusten

1. har skett i Sverige, eller

2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 5 och andra stycket gäller även beskattat bränsle under flyttning från ett annat EG-land till mottagare i Sverige

1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § första stycket 6 har fullgjort de

skyldigheter som föreskrivs i 4 kap. 11 § eller i 10 kap. 32 a § tredje stycket skattebetalnings- lagen (1997:483), eller

2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 4 kap. 9 eller 9 b § eller mottagare som avses i 4 kap. 10 § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 10 kap. 32 a § tredje stycket skat- tebetalningslagen.

3 a kap. Uppskovsförfarandet

1 §

I denna lag avses med

Prop. 2009/10:40

71

uppskovsförfarande: att skatt- skyldighetens inträde skjuts upp vid tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning inom EG av bränsle,

släpps för konsumtion: att bränsle

1.avviker från ett uppskovsför- farande,

2.innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

4.importeras utan att omedel- bart efter importen hänföras till ett uppskovsförfarande,

beskattat bränsle: bränsle som släppts för konsumtion i ett EG- land och för vilket skattskyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet.

2 §

Under uppskovsförfarande får bränsle som avses i 1 kap. 3 a § flyttas endast

1. från ett skatteupplag till

a)ett annat skatteupplag,

b)en registrerad varumottagare eller tillfälligt registrerad varu- mottagare i ett annat EG-land,

c)en plats där det skattepliktiga bränslet lämnar EG, eller

d)antingen

en beskickning eller ett kon- sulat i ett annat EG-land, en med- lem av den diplomatiska personal- en vid en sådan beskickning eller ett sådant konsulat, eller

en internationell organisation med säte i ett annat EG-land, en medlemsstats ombud vid en sådan organisation eller en person med tjänst hos eller uppdrag av en sådan organisation,

2. från platsen för import till någon av de destinationer som av- ses i 1, om bränslet avsänds av en registrerad avsändare.

Första stycket 1 d gäller endast i den omfattning frihet från bränsle-

Prop. 2009/10:40

72

skatt gäller i det andra EG-landet. Bränsle får även flyttas under uppskovsförfarande från ett skatte- upplag eller platsen för import till en annan plats än den plats som avses i första stycket 1 a eller b (direkt leveransplats), om denna plats i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten av den mottagande upplagshavaren eller den registrerade varumottagaren.

3 §

För flyttning under uppskovs- förfarande krävs att det bränsle som flyttas omfattas av

1. sådant elektroniskt admini- strativt dokument som avses i 6 kap. 4 § eller av sådant ersätt- ningsdokument som avses i 6 kap. 9 §, och

2. sådan säkerhet för skatten som avses i 4 kap. 4 § första och andra styckena eller 4 kap. 8 §.

Kravet i första stycket 1 gäller inte flyttningar som sker enbart på svenskt territorium och där brän- slets slutdestination är belägen på svenskt territorium.

4 §

En flyttning under uppskovsför- farande avslutas när mottagaren tagit emot bränslet på en sådan destination som avses i 2 §. Vid export avslutas flyttningen när varorna lämnat EG.

5 §

Bränsle som flyttas enligt artiklarna 17–28 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestäm- melserna om flyttning under upp- skovsförfarande i denna lag när bränslet befinner sig på svenskt territorium.

Prop. 2009/10:40

73

Prop. 2009/10:40

4 kap.

1 §6

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1.den som godkänts som upp- lagshavare enligt 3 §,

2.varumottagare som avses i 6 eller 7 §,

3.skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,

4.den som säljer bränsle till Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

5.den som i annat fall än som avses i 1–4, från ett annat EG-land till Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

6.den som i Sverige yrkes- mässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

7.den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp,

8.den som förvärvat bränsle

som ger mindre

destillat

än

85 volymprocent vid

350ºC

och

som använder bränslet för drift av motordrivna fordon.

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skattskyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är den som

1.i egenskap av godkänd upp- lagshavare enligt 3 § hanterar bränsle enligt uppskovsförfar- andet,

2.har godkänts som varumot- tagare enligt 6 eller 7 §,

3.har godkänts som registrerad avsändare enligt 8 §,

4.säljer bränsle till Sverige gen- om distansförsäljning enligt 9 eller 9 b §,

5.tar emot beskattat bränsle enligt 10 §,

6.för in eller tar emot beskattat bränsle från ett annat EG-land till Sverige enligt 11 §,

7.i Sverige yrkesmässigt till- verkar eller bearbetar bränsle utanför ett skatteupplag,

8.förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt ska betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt ska betalas med högre belopp,

9.förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volympro- cent vid 350ºC och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon,

10.i annat fall än som avses i 1–9, innehar skattepliktigt bränsle utanför ett uppskovsförfarande utan att skatten för bränslet har redovisats här.

1 a §7

Från skattskyldighet enligt 1 § 5 Från skattskyldighet enligt 1 § 6

6Senaste lydelse 2002:884.

7Senaste lydelse 2008:1319.

74

undantas

och 10 undantas

Prop. 2009/10:40

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att

förutsättningar skulle finnas att

medge återbetalning av skatten

enligt

9 kap. 1 §,

 

 

2.motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motor- drivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

3.bränsle som förs in till Sverige av en enskild person som har förvärvat bränslet i ett annat EG-land och som själv transporterar bränslet hit, om bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk.

Första stycket 3 gäller inte

1.motorbränsle som förs in till Sverige på annat sätt än i fordonstank, bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter,

2.flytande bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3, och som a) är avsett att förbrukas för uppvärmning här i landet, och

b) förs in hit på annat sätt än i tankfordon som används vid yrkes- mässig handel med sådant bränsle.

Beskattning vid oegentligheter

Om obeskattat bränsle, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagar- dokumentet på grund av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervak- ning av sådana varor, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG, skall bränslet be- skattas här i landet om

1.oegentligheten eller över- trädelsen har begåtts i Sverige,

eller

2.oegentligheten eller över- trädelsen har upptäckts här, och

a)det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har begåtts, och

b)det endast är en del av varorna som har försvunnit.

2 §8

Om bränsle, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angiven destination på grund av en oegentlighet som innebär att bränslet släpps för konsumtion, ska bränslet beskattas här i landet om oegentligheten har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

8 Senaste lydelse 2001:518.

75

Som upplagshavare får god- kännas den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att

Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tid- punkt då bränslet sändes i väg.

Skatt enligt första stycket ska Prop. 2009/10:40 betalas av

1.den eller dem som ställt säkerhet för skatten under flytt- ningen, eller

2.varje annan person som med- verkat i den otillåtna avvikelsen från uppskovsförfarandet och som varit medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten.

Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tid- punkt då bränslet släpptes för kon- sumtion.

2 a §

Om beskattat bränsle som flyttas till eller via Sverige inte når an- given mottagare, ska bränslet be- skattas här om det beror på en oegentlighet som har

1.begåtts i Sverige, eller

2.upptäckts här och det inte går att fastställa var oegentligheten har begåtts.

Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten eller av varje annan person som medverkat i oegent- ligheten. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då oegentligheten begicks respektive upptäcktes.

3 §9

Som upplagshavare får god- kännas den som i en yrkesmässig verksamhet som bedrivs i Sverige avser

1.tillverka eller bearbeta bränslen, eller

2.i större omfattning hålla bränslen i lager.

om han disponerar över ett

För

godkännande enligt

första

utrymme som kan godkännas som

stycket krävs att den som ansöker

skatteupplag och han med hänsyn

om att bli upplagshavare

 

till sina ekonomiska förhållanden

1. är

lämplig som upplags-

och omständigheterna i övrigt är

havare med hänsyn till sina

lämplig som upplagshavare.

ekonomiska förhållanden

och

9 Senaste lydelse 2006:1508.

76

 

omständigheterna i övrigt, och

 

2. disponerar över ett utrymme

 

beläget i Sverige som kan godkän-

Upplagshavares tillverkning, be-

nas som skatteupplag.

Upplagshavares hantering av

arbetning och lagring av bränslen

skattepliktigt bränsle ska, för att

skall äga rum i godkänt skatte-

omfattas av ett uppskovsförfar-

upplag.

ande, äga rum i godkänt skatte-

 

upplag.

 

Den som godkänns som upp-

 

lagshavare ska samtidigt godkän-

 

nas som registrerad avsändare.

 

4 §10

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten stäl- la säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land vid

1.transport av obeskattat bränsle till en annan svensk upplags- havare,

2.transport av obeskattat bränsle till en näringsidkare i ett annat EG-land.

Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade bränslen som upplags- havaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen av medel- talet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av obeskattat bränsle sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en upplagshavare påförts skatt

iett annat EG-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatt för

sådana lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 4. Säkerheten skall upp- gå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen

10 Senaste lydelse 2002:1141.

En upplagshavare som avser att flytta bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska ställa säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras upplagshavaren i Sverige eller ett annat EG-land vid flyttningen av bränslet.

Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan flyttning på- börjas och uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de bränslen som upplagshavaren flyttar under ett dygn. Vid beräkningen av medeltalet ska hänsyn endast tas till de dygn under ett år då flytt- ningar av bränsle enligt 3 a kap. 2 § sker. Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte be- talas i rätt tid. Har en upplags- havare påförts skatt i ett annat EG- land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid.

Upplagshavare ska även ställa säkerhet för betalning av skatt för sådana lagerbrister som avses i 5 kap. 1 § 1 c. Säkerheten ska upp- gå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bränslen

Prop. 2009/10:40

77

som upplagshavaren i medeltal

som upplagshavaren i medeltal

förvarar i skatteupplaget under ett

förvarar i skatteupplaget under ett

år. Ställd säkerhet får tas i anspråk

år. Ställd säkerhet får tas i anspråk

om påförd skatt inte betalas i rätt

om påförd skatt inte betalas i rätt

tid.

tid.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskaps- lagring av olja och kol.

5 §11

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas om

1.förutsättningarna för godkännande inte längre finns,

2.ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller

3.upplagshavaren begär det.

Om ett godkännande av upp-

Om ett godkännande av upp-

lagshavare återkallas omfattar be-

lagshavare återkallas omfattar be-

slutet även godkännandet av den-

slutet även godkännandet av den-

nes skatteupplag.

nes skatteupplag och godkänn-

 

andet som registrerad avsändare.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i

beslutet.

 

Varumottagare

Registrerad varumottagare

 

6 §12

Annan än upplagshavare kan ansöka om registrering som varumottagare hos beskattnings- myndigheten, om han i en yrkes- mässig verksamhet som bedrivs i Sverige tar emot bränslen från en upplagshavare i ett annat EG-land.

Registrering får meddelas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständig- heterna i övrigt är lämplig som registrerad varumottagare.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio pro- cent av den beräknade årliga skatt- en på bränslena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte be- talas i rätt tid.

11Senaste lydelse 2001:518.

12Senaste lydelse 2002:422.

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot bränslen som flyttas enligt ett uppskovsför- farande från ett annat EG-land, får godkännas som registrerad varu- mottagare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad varumottagare med hänsyn till sina ekonomiska för- hållanden och omständigheterna i övrigt.

En registrerad varumottagare ska hos Skatteverket ställa säkerhet för betalning av skatten på de bränslen som tas emot. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslena. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Prop. 2009/10:40

78

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på registrerad varumottagare.

7 §13

Den som, utan att vara upplags- havare eller registrerad varu- mottagare, yrkesmässigt tar emot bränsle från en godkänd upplags- havare i ett annat EG-land

(oregistrerad varumottagare) skall, innan bränslet transporteras från det andra EG-landet, anmäla leveransen till beskattnings- myndigheten och ställa säkerhet för skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Den som avser att endast vid ett enstaka tillfälle i Sverige yrkes- mässigt ta emot bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land ska godkännas som tillfälligt registrerad varumot- tagare. Godkännandet ska i dessa fall begränsas till att gälla mot- tagande av bränsle vid denna särskilt angivna flyttning.

Ett godkännande enligt första stycket ska ges när säkerhet ställts för skatten på bränslet. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan bränslet flyttas från det andra EG- landet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i 5 § första och tredje styckena om återkallelse tillämpas även på tillfälligt regi- strerade varumottagare.

Registrerad avsändare

8 §

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända bränsle under ett uppskovsförfarande, vid bränslets övergång till fri om- sättning enligt artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92, får godkännas som registrerad av- sändare. För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 4 § första

13 Senaste lydelse 2002:422.

Prop. 2009/10:40

79

Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket eller 8 § sker med fartyg eller via rörledning kan Skatteverket medge att upplags- havaren eller den registrerade av- sändaren inte behöver ställa säker- het för betalning av skatten.
I fall som avses i 4 § tredje stycket och 6 § får Skatteverket medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter.

och andra styckena och om åter- Prop. 2009/10:40 kallelse i 5 § första och tredje

styckena tillämpas även på regi- strerad avsändare.

8 a §14 Om leverans av bränsle enligt

4 § första stycket sker med fartyg eller via rörledning kan beskatt- ningsmyndigheten medge att upp- lagshavaren inte behöver ställa säkerhet för betalning av skatten.

I fall som avses i 4 § tredje stycket, 6 och 8 §§ får beskatt- ningsmyndigheten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre be- lopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhåll- anden eller andra särskilda om- ständigheter.

 

 

 

 

annan

än

9 §15

 

 

 

Om

 

någon

Om någon som inte bedriver

upplagshavare,

registrerad

varu-

självständig ekonomisk verksam-

mottagare eller oregistrerad varu-

het förvärvar beskattat bränsle och

mottagare

i

Sverige

förvärvar

bränslet transporteras hit från ett

bränsle från ett annat EG-land och

annat EG-land av säljaren eller av

varan

transporteras

av

säljaren

någon annan för säljarens räkning

eller av någon annan för säljarens

(distansförsäljning), är säljaren

räkning

(distansförsäljning), är

skattskyldig.

 

 

säljaren

skattskyldig.

Säljaren

 

 

 

 

skall ställa säkerhet för betalning

 

 

 

 

av skatten innan transport från det

 

 

 

 

andra EG-landet påbörjas. Ställd

 

 

 

 

säkerhet får tas i anspråk om

 

 

 

 

skatten inte betalas i rätt tid.

 

 

 

 

 

Vid distansförsäljning skall säl-

Säljaren

ska hos

Skatteverket

jaren företrädas av en represen-

ställa säkerhet för betalning av

tant som är godkänd av beskatt-

skatten på det bränsle som sänds

ningsmyndigheten. En sådan rep-

från det andra EG-landet. Säker-

resentant skall enligt fullmakt av

heten ska uppgå till ett belopp som

säljaren som ombud för denne

motsvarar tio procent av den be-

svara

för

redovisningen

av

skatt

räknade

årliga

skatten

14Senaste lydelse 2001:523.

15Senaste lydelse 2002:884.

80

och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas tillgängligt hos representanten.

Bestämmelserna i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket om återkallelse tillämpas även på representant som avses i andra stycket.

16 Tidigare 10 § upphävd genom 2002:890.

bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

Bestämmelserna i första och andra styckena samt i 9 b § omfattar även sådana över- föringar av bränsle som sker utan vinstsyfte och som inte utgör gåvo- försändelser.

9 a §

Vid distansförsäljning enligt 9 § ska säljaren företrädas av en representant som är etablerad i Sverige. Representanten ska vara godkänd av Skatteverket. Sådant godkännande får ges när säljaren ställt säkerhet för skatten. Rep- resentanten ska enligt fullmakt av säljaren som ombud för denne svara för redovisningen av skatt och i övrigt företräda säljaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

Bestämmelserna om återkallelse i 5 § första stycket 1 och 3 och tredje stycket tillämpas även på representant som avses i första stycket.

9 b §

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer bränsle till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, i stället för vad som anges i 9 och 9 a §§, innan bränslet avsänds från det andra EG-landet anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

10 §16

Den som tar emot bränsle som

Prop. 2009/10:40

81

Den som för in eller tar emot beskattat bränsle på annat sätt än genom distansförsäljning ska, innan bränslet flyttas från det andra EG-landet, anmäla bränslet till Skatteverket och ställa säkerhet för betalning av skatten på bränslet. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.
Första stycket gäller inte de fall som är undantagna från skatt- skyldighet enligt 1 a §.

avsänts till Sverige enligt 9 eller Prop. 2009/10:40 9 b § ska vara skattskyldig i stället

för säljaren, om säljaren inte ställt säkerhet för skatten i Sverige.

11 §17

Den som är skattskyldig enligt 1 § första stycket 5 skall, innan bränslet transporteras från det andra EG-landet, anmäla bränslet till beskattningsmyndigheten och ställa säkerhet för betalning av skatten. Ställd säkerhet får tas i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid.

5 kap.

1 §18

Skattskyldigheten för upplags- havare inträder när

1.bränsle förs ut från ett skatte- upplag, om inte annat följer av andra stycket,

2.bränsle tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatteupplag,

3.bränsle importeras utan att föras till ett skatteupplag,

4.bränsle tas i anspråk i skatte- upplaget eller lagerbrister upp- kommer, eller

5.godkännandet av skatteupp- laget återkallas,

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skatt- skyldig enligt 4 kap. 1 § 1 när

a) bränsle tas ut från ett skatte- upplag utan att flyttas enligt 3 a kap. 2 och 3 §§,

b)bränsle tas emot på en direkt leveransplats,

c)bränsle tas i anspråk i skatte- upplaget eller lagerbrister upp- kommer, eller

d)godkännandet av skatteupp- laget återkallas,

2.registrerad avsändare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3 när bränsle flyttas från en importplats på annat sätt än enligt 3 a kap. 2 och 3 §§, och

3.den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 10, när bränslet kom att innehas utanför ett uppskovsför-

17Senaste lydelse 2002:422.

18Senaste lydelse 2001:518.

82

Skattskyldighet

enligt

första

farande.

 

 

 

 

 

 

 

 

stycket 1 inträder inte för bränsle

 

 

 

 

 

som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. transporteras till en upplags-

 

 

 

 

 

havare eller varumottagare i ett

 

 

 

 

 

annat EG-land under förutsättning

 

 

 

 

 

att bränslet når mottagaren,

 

 

 

 

 

 

 

2. tas emot av en upplagshavare

 

 

 

 

 

i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattskyldighet

enligt

1 § 1 b

 

 

 

 

 

 

inträder inte för bränsle som mot-

 

 

 

 

 

 

tagaren för in i skatteupplag i

 

 

 

 

 

 

Sverige.

 

 

 

Skattskyldigheten inträder

 

 

2 §19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. för

varumottagare som

är

1. för

varumottagare

som

är

skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2,

skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, vid

när han tar emot leverans av

mottagandet av bränslet,

 

 

bränslet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. för skatterepresentant som är

 

 

 

 

 

skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid

 

 

 

 

 

mottagandet av bränslet,

 

 

 

 

 

 

 

3. för den som är skattskyldig

2. för

den som

är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § 3, när

enligt 4 kap. 1 § 6 eller 12 § 3, när

bränslet förs in till Sverige, och

 

bränslet förs in till Sverige, och

 

4. för

den

som

är skattskyldig

3. för

den som

är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och

enligt 4 kap. 1 b § eller 13 § och

som enligt 5 § skall betala skatten

som enligt 5 § ska betala skatten

till Tullverket, vid den tidpunkt då

till Tullverket, vid den tidpunkt då

skyldighet att betala tull enligt

skyldighet att betala tull enligt

tullagstiftningen

inträder

eller

tullagstiftningen

inträder eller

senare skulle ha inträtt om skyl-

skulle ha inträtt om det funnits

dighet att betala tull förelegat. I

skyldighet att betala tull. I fall som

fall som avses i 4 kap. 1 b § första

avses i 4 kap. 1 b § första stycket 3

stycket 3 eller 13 § första stycket 3

eller 13 § första stycket 3 c in-

c inträder

skattskyldigheten

vid

träder

skattskyldigheten

vid

den

den tidpunkt då skyldighet att

tidpunkt då skyldighet att betala

betala tull inträder eller skulle ha

tull inträder eller skulle ha inträtt i

inträtt i det andra EG-landet.

 

 

det andra EG-landet.

 

 

Skattskyldigheten inträder

 

 

3 §20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. för

den som

är skattskyldig

1. för säljare eller mottagare vid

19Senaste lydelse 2006:1508.

20Senaste lydelse 2006:1508.

Prop. 2009/10:40

83

enligt 4 kap. 1 § 4, när bränslet av

distansförsäljning som är skatt-

honom levereras till köpare,

skyldig enligt 4 kap. 1 § 4

 

respektive 5, när bränslet förs in

2. för den som är skattskyldig

till Sverige,

2. för den som är skattskyldig

enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller

enligt 4 kap. 1 § 8 eller 9 eller

enligt 4 kap. 12 § 4, när bränslet

enligt 4 kap. 12 § 4, när bränslet

levereras till en köpare eller tas i

levereras till en köpare eller tas i

anspråk för det ändamål som

anspråk för det ändamål som

medför att skatt skall betalas med

medför att skatt ska betalas med

högre belopp, och

högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § 1 när

a)bränsle av honom levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare eller till eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b)han upphör att vara godkänd som lagerhållare, varvid han är skyldig att betala skatt för det bränsle som då ingår i hans lager.

Skattskyldigheten

inträder för

4 §21

Skattskyldigheten inträder för

den som är skattskyldig enligt

den som är skattskyldig enligt

4 kap. 1 § 6 eller 12

§ 2, när bräns-

4 kap. 1 § 7 eller 12 § 2, när bräns-

let utvinns, tillverkas eller bearbet-

let utvinns, tillverkas eller bearbet-

as.

 

as.

 

 

5 §22

När bränsle importeras av någon som inte är

1.upplagshavare, eller

2.godkänd lagerhållare

skall skatten betalas till Tull- verket.

Skatten ska betalas till Tullverket när bränsle importeras av någon som inte är

1.upplagshavare,

2.godkänd lagerhållare, eller

3.registrerad avsändare.

6 kap. Förfarandet m.m.

6 kap.

Förfarandet vid beskatt-

 

ningen

och dokumenthantering

vid bränsleflyttningar enligt upp- skovsförfarandet

1 §23

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket, bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

Beskattningsmyndigheten

be-

Skatteverket beslutar om skatt

slutar om skatt som avses i 4 kap.

som avses i 4 kap 2 och 2 a §§.

2 §. Skatten skall betalas inom den

Skatten ska betalas inom den tid

tid som beskattningsmyndigheten

som Skatteverket bestämmer. I

21Senaste lydelse 2006:1508.

22Senaste lydelse 2002:422.

23Senaste lydelse 2002:422.

Prop. 2009/10:40

84

bestämmer. I övrigt skall 11 kap.

övrigt ska 11 kap. 19 §

andra Prop. 2009/10:40

19 § andra stycket, 13 kap. 1 §,

stycket, 13 kap. 1 §, 14 kap. 4, 5

14 kap. 4, 5 och 7 §§, 16 kap. 1–

och 7 §§, 16 kap. 2 och 3 §§,

3 §§, 17 kap. 2, 3 och 7–11 §§,

17 kap. 2, 3 och 7–11 §§, 19 kap.

19 kap. 6, 7, 8–11, 14 och 15 §§,

6, 7, 8–11, 14 och 15 §§, 20 kap.,

20 kap.,

21 kap.,

22 kap. och

21 kap., 22 kap. och 23 kap. 7 och

23 kap. 7 och 8 §§ skattebetal-

8 §§ skattebetalningslagen tillämp-

ningslagen tillämpas.

 

as.

 

 

 

Om den som är skattskyldig

Om den som är skattskyldig

enligt 4 kap. 2 § har betalat in

enligt 4 kap. 2 eller 2 a § har

skatt och den inbetalda skatten

betalat in skatt och den inbetalda

överstiger vad som enligt beslut av

skatten överstiger vad som enligt

beskattningsmyndigheten

eller

beslut av Skatteverket eller dom-

domstol skall betalas, skall det

stol ska betalas, ska det över-

överskjutande beloppet återbetalas

skjutande

beloppet

återbetalas till

till den skattskyldige.

 

den skattskyldige.

 

 

Före utbetalning av ett över-

Före utbetalning av ett över-

skjutande

belopp

enligt

tredje

skjutande

belopp

enligt

tredje

stycket skall sådan skatt enligt

stycket ska sådan skatt enligt

denna lag för vilken den skatt-

denna lag för vilken den skatt-

skyldige står i skuld räknas av.

skyldige står i skuld räknas av.

Skattebelopp som den skatt-

Skattebelopp som den skatt-

skyldige har fått anstånd med att

skyldige har fått anstånd med att

betala skall dock inte räknas av.

betala ska dock inte räknas av.

Det datoriserade systemet

2 §24

I det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europa- parlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor25 (det datoriserade systemet), ska föl- jande dokument och uppgifter hanteras:

1.elektroniska administrativa dokument enligt 4 § första stycket,

2.administrativa referenskoder enligt 4 § andra stycket,

3.uppgifter om ändrad destina- tion enligt 6 §,

4. mottagningsrapporter enligt

8 § första stycket, och

24 Tidigare 2 § upphävd genom 2002:422.

25EUT L 162, 1.7.2003, s. 5 (Celex 32003D1152).

85

5. exportrapporter enligt 8 § Prop. 2009/10:40 andra stycket.

Bestämmelser om behandlingen av uppgifter i det datoriserade sys- temet finns i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt gäller bestäm- melserna i 9 och 10 §§.

Bestämmelserna i 4–7 och 9 §§ om avsändande av bränsle gäller upplagshavare och registrerade avsändare.

När en flyttning under upp- skovsförfarande sker enbart på svenskt territorium och bränslets slutdestination är belägen på svenskt territorium gäller inte bestämmelserna i 4–11 §§.

3 §26

Den som upprättar elektroniskt administrativt dokument, mottag- ningsrapport eller exportrapport via det datoriserade systemet, ska kunna verifieras genom ett tekniskt förfarande.

Uppgifter som lämnats för en juridisk person i det datoriserade systemet ska anses ha lämnats av denne, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknat be- hörighet att företräda den juri- diska personen.

4 §27

Innan en sådan flyttning av bränsle som avses i 3 a kap. 2 § påbörjas, ska avsändaren via det datoriserade systemet lämna ett elektroniskt administrativt doku- ment till Skatteverket. Avsändaren får återkalla dokumentet innan flyttningen av bränslet påbörjas.

Skatteverket ska göra en elektro- nisk kontroll av det elektroniska

26Senaste lydelse av tidigare 3 § 2001:518.

27Senaste lydelse av tidigare 4 § 2006:1508.

86

administrativa

dokumentet. Är

Prop. 2009/10:40

uppgifterna i

dokumentet giltiga,

 

ska Skatteverket tilldela det en ad- ministrativ referenskod och med- dela koden till avsändaren. Är uppgifterna i dokumentet inte giltiga, ska Skatteverket utan dröjsmål underrätta avsändaren om det.

5 §28

Avsändaren ska lämna den person som medför bränslet ett dokumentet som innehåller den administrativa referenskod som avses i 4 § andra stycket. Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet under hela bränsleflyttningen.

6 §29

Den som avsänt bränsle under ett uppskovsförfarande får via det datoriserade systemet ändra flytt- ningens destination. Den nya de- stinationen måste vara en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 § första stycket 1 a, b eller c, eller en direkt leveransplats.

7 §

Vid flyttning av bränsle till mottagare som avses i 3 a kap. 2 § andra stycket 1 d, ska bränslet åt- följas av ett intyg om att skatte- frihet gäller för bränslet i det andra EG-landet.

8 §30

Den som på en sådan destina- tion som avses 3 a kap. 2 § tar emot bränsle som flyttats under ett uppskovsförfarande, ska utan dröjsmål och senast inom fem

28Tidigare 5 § upphävd genom 1999:431.

29Tidigare 6 § upphävd genom 1999:432.

30Senaste lydelse av tidigare 8 § 1999:1323.

87

dagar efter

mottagandet, via

det Prop. 2009/10:40

datoriserade systemet lämna

en

rapport till Skatteverket om att

bränslet tagits emot (mottagnings-

rapport).

 

 

 

Vid flyttning enligt 3 a kap. 2 §

första stycket 1 c som avslutas med

att bränslet

exporteras,

ska

Tullverket

via

det datoriserade

systemet lämna en rapport om att bränslet lämnat EG (exportrap- port).

8 a §31

Mottagningsrapport och export- rapport utgör bevis på att flytt- ningen avslutats på en sådan destination som avses i 3 a kap. 2 §.

Om det av andra skäl än de som anges i 10 § inte är möjligt för den som tar emot bränsle att lämna en mottagningsrapport via det dato- riserade systemet, får det på annat sätt visas för Skatteverket att bränslet nått den angivna desti- nationen (alternativt bevis).

När Skatteverket erhållit ett tillfredsställande alternativt bevis, ska verket intyga att flyttningen avslutats. Skatteverket ska informera den behöriga myndig- heten i avsändarmedlemsstaten om det alternativa beviset och om att flyttningen avslutats.

Andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar när en export- rapport inte kan utfärdas via det datoriserade systemet. I sådant fall är det Tullverket som ska in- tyga att flyttningen avslutats.

När Skatteverket från en behörig myndighet i ett annat EG-land tagit emot ett alternativt bevis som intygats på sådant sätt som avses i tredje stycket, ska Skatteverket avsluta flyttningen i det datorise- rade systemet.

31 Tidigare 8 a § upphävd genom 1999:1323.

88

Prop. 2009/10:40

Reservsystemet

9 §

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får en bränsle- flyttning under uppskovsförfar- ande påbörjas om

1.bränslet åtföljs av ett pap- persdokument som innehåller sam- ma uppgifter som det elektroniska administrativa dokumentet skulle ha innehållit om det kunnat upp- rättas (ersättningsdokument), och

2.avsändaren genom att lämna in en kopia av ersättningsdoku- mentet informerar Skatteverket om flyttningen innan den påbörjas.

Om avsändaren är förhindrad att fullgöra informationsskyldig- heten på det sätt som föreskrivs i första stycket 2, får Skatteverket informeras på annat sätt innan flyttningen påbörjas. En kopia av ersättningsdokumentet ska där- efter lämnas in till Skatteverket snarast möjligt efter det att flyttningen påbörjats.

När det datoriserade systemet inte är tillgängligt, får avsändaren på annat sätt informera Skatte- verket om en sådan ändring av destinationen som avses i 6 §. Informationen ska lämnas till Skatteverket innan destinationen ändras.

10 §32

Om mottagningsrapport inte kan lämnas inom den tidsfrist som an- ges i 8 § för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ska mottagaren i stället rapportera att bränslet tagits emot genom att lämna in ett pappersdokument till Skatteverket. Dokumentet ska innehålla samma uppgifter som mottagningsrapporten skulle ha

32 Tidigare 10 § upphävd genom 2002:422.

89

innehållit om den kunnat upprättas Prop. 2009/10:40 och ett intygande om att flytt-

ningen avslutats.

Första stycket gäller även när den som tar emot bränslet, på grund av att det datoriserade syst- emet tidigare inte varit tillgäng- ligt, inte fått ett elektroniskt administrativt dokument avseende den aktuella bränsleflyttningen.

Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar när exportrapport inte kan lämnas. I dessa fall är det Tullverket som ska upprätta rapporten.

11 §33

När det datoriserade systemet åter är tillgängligt ska följande dokument och uppgifter snarast lämnas i systemet:

1.Den som avsänt bränsle enligt 3 a kap. 2 § ska lämna ett elektro- niskt administrativt dokument.

2.Den som ändrat flyttningens destination enligt 6 § ska lämna uppgifter om denna åtgärd.

3.Den som tagit emot bränsle som flyttats enligt 3 a kap. 2 § ska lämna en mottagningsrapport.

4.Den behöriga myndigheten ska lämna en exportrapport.

Mottagnings- eller exportrap- port ska dock inte lämnas via det datoriserade systemet förrän det elektroniska administrativa doku- mentet för den aktuella bränsle- flyttningen tagits emot via sys- temet.

Till dess det elektroniska ad- ministrativa dokumentet kontrol- lerats och tilldelats en administra- tiv referenskod enligt 4 § andra stycket anses flyttningen äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av ersättningsdokumentet.

33 Tidigare 11 § upphävd genom 2001:193.

90

8 §

Den som ansvarar för en transport av beskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § skall upprätta ett förenklat ledsagardokument,

1.vid transport till en näringsidkare i ett annat EG-land,

2.vid transport till en svensk ort via ett annat EG-land.

Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet under transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagar- dokument krävs dock inte vid distansförsäljning enligt 9 §.

3 §

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument

1.vid transport av obeskattat bränsle mellan Sverige och ett annat EG-land,

2.vid transport av obeskattat bränsle till en upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

3.vid transport av obeskattat bränsle till mottagare i ett annat EG-land enligt 7 kap. 2 §, och

4.vid export till tredje land av

obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a §.

Ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet under transport i enlighet med vad

Flyttning av beskattat bränsle

Prop. 2009/10:40

12 §34

Den som ansvarar för en flytt- ning av beskattat bränsle som av- ses i 1 kap. 3 a § ska upprätta ett förenklat ledsagardokument när bränslet flyttas till

1.ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt- skyldighet inträder i det andra landet, eller

2.en svensk ort via ett annat EG-land.

Förenklat ledsagardokument som avses i första stycket ska åtfölja bränslet under flyttningen i enlighet med vad regeringen före- skriver. Sådant ledsagardokument krävs dock inte vid distansför- säljning av beskattat bränsle som sänds från Sverige.

Ledsagardokument

13 §35

Trots bestämmelserna i 3 a kap. 3 § första stycket 1 och 4 § får upplagshavare och registrerade avsändare flytta bränsle från Sverige enligt ett uppskovsför- farande, om bränslet åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor36, till

1.mottagare i ett annat EG-land,

2.upplagshavare i Sverige via ett annat EG-land, eller

3.en exportplats.

Ledsagardokument som avses i

första stycket ska åtfölja bränslet under transport i enlighet med vad

34Senaste lydelse av tidigare 8 §1999:1323.

35Senaste lydelse av tidigare 3 § 2001:518.

36EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

91

regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 7 kap. 2 § skall bränslet under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för varorna i det andra EG-landet.

regeringen föreskriver.

Prop. 2009/10:40

Vid flyttning till mottagare som

 

avses i 3 a kap. 2 § första stycket

 

1 d gäller 7 §.

 

Flyttas obeskattat bränsle till en

 

sådan varumottagare som avses i

 

4 kap. 7 § i ett annat EG-land, ska

 

bränslet under flyttningen även åt-

 

följas av dokumentation som visar

 

att säkerhet ställts för skatten i

 

destinationslandet.

 

4 §

Upplagshavare eller varu- mottagare som tar emot bränsle från ett annat EG-land skall senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken varorna tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardoku- mentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Beskattningsmyndigheten skall på returexemplaret attestera andra förluster än sådana som avses i 2 kap 11 § första stycket 5 och 7 kap. 6 §, under förutsättning att förlusterna uppkommit under transport inom EG och konstater- ats i Sverige.

Om obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a § transporteras från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra

förluster

än

sådana

som avses i

2 kap. 11

§

första

stycket 5 och

7 kap. 6 § under transporten upp- kommit i ett annat EG-land, skall beskattningsmyndigheten vid bränslets ankomst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning skall ske av de förlorade bränsle- mängderna samt hur skatten skall

14 §37

En upplagshavare eller varu- mottagare som tar emot bränsle från ett annat EG-land som åtföljs av ett sådant ledsagardokument som avses i 13 §, ska senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad under vilken bränslet tagits emot underteckna ett exemplar av ledsagardoku- mentet (returexemplaret) och skicka tillbaka det till avsändaren i det andra EG-landet.

Skatteverket ska på retur- exemplaret attestera andra för- luster än sådana som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5, under förutsättning att förlusterna upp- kommit under flyttning inom EG och konstaterats i Sverige.

Om obeskattat bränsle som av- ses i 1 kap. 3 a § flyttas från ett skatteupplag i ett annat EG-land till Sverige och andra förluster än sådana som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5 under flyttningen uppkommit i ett annat EG-land, ska Skatteverket vid bränslets an- komst till Sverige ange i vilken omfattning beskattning ska ske av de förlorade bränslemängderna samt hur skatten ska beräknas.

Skatteverket ska skicka en kopia

37 Senaste lydelse av tidigare 4 § 2006:1508.

92

beräknas.

Beskattnings-

av returexemplaret till behörig

myndigheten skall skicka en kopia

myndighet i det EG-land där för-

av returexemplaret

till behörig

lusten konstaterats.

myndighet i det EG-land där

 

förlusten konstaterats.

 

7 kap.

2 a §

Bestämmelserna i 1 § första stycket 3 och 2 § gäller inte skatt på bränsle som flyttats enligt upp- skovsförfarande till sådan destina- tion som avses i 3 a kap 2 § 1 c och d.

6 §38

Upplagshavare, varumottagare eller skatterepresentant får i fråga om bränslen som avses i 1 kap. 3 a § göra avdrag för skatt på bränsle som förstörts till följd av oförutsedda händelser eller force majeure. Varumottagare och skat- terepresentant får dock göra så- dant avdrag endast för skatt på bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

En upplagshavare får också göra avdrag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är be- fogat.

En upplagshavare får göra av- drag för skatt på bränsle som har beskattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förutsättning att det andra EG-landets skatteanspråk är be- fogat.

8 kap.

1 §39

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1–5, 10, 12 eller 16 om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med

villkor.

 

Den som godkänts som skatte-

Den som godkänts som skatte-

befriad förbrukare har rätt att från

befriad förbrukare får från en

38Senaste lydelse 2001:518.

39Senaste lydelse 2006:1508.

Prop. 2009/10:40

93

Om skatt har betalats i Sverige för bränsle och bränslet därefter har flyttats till ett annat EG-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EG-landet skattebefriat ändamål, medger Skatteverket efter ansökan återbetalning av skatten.

en skattskyldig köpa bränsle i de fall där bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preli- minär skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får köp enligt tredje stycket ske till den lägre koldioxid- skattesats eller, beträffande råtall- olja, energiskattesats som följer av beslutet.

skattskyldig ta emot bränsle utan Prop. 2009/10:40 skatt, eller med nedsatt skatt, i den

omfattning bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preli- minär skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får bränsle tas emot enligt tredje stycket till den lägre kol- dioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

9 kap,

10 §40 Om skatt har betalats i Sverige

för bränsle och bränslet därefter har levererats till ett annat EG- land under sådana förhållanden att skatt skall betalas där eller leveransen sker för förbrukning för ett i det andra EG-landet skatte- befriat ändamål, medger beskatt- ningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skatten.

 

 

 

10 b §41

Ansökan om återbetalning enligt

Ansökan om återbetalning enligt

10 § i andra fall än som avses i

10 § i andra fall än som avses i

10 a § skall lämnas

till

beskatt-

10 a § ska lämnas till Skatteverket.

ningsmyndigheten innan

leveran-

Den som begär återbetalning ska

sen av bränslet påbörjas. Sökan-

visa att den skatt som ansökan

den skall då visa att den skatt som

avser har betalats i Sverige.

ansökan avser är betald och att

 

bränslet är avsett att användas i

 

mottagarlandet för annat än privat

 

bruk.

 

 

 

 

Beskattningsmyndigheten åter-

Skatteverket återbetalar skatte-

betalar skattebeloppet sedan sök-

beloppet sedan sökanden visat att

anden visat att

 

 

 

 

1. skatt betalats

i

mottagar-

1. skatt betalats i mottagar-

landet,

 

 

 

landet, eller

2. säkerhet ställts

i

mottagar-

 

landet för betalning av skatt på

 

bränsle som avses i 1 kap. 3 a §,

 

eller

 

 

 

 

3. bränslet är avsett att användas

2. bränslet är avsett att användas

40Senaste lydelse 2006:1508.

41Senaste lydelse 2006:1508.

94

Har bränsle beskattats enligt 4 kap 2 eller 2 a §, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EG- land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är be- fogat.

i mottagarlandet för ett där skatte- befriat ändamål.

För återbetalning av skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § skall vidare ett godkänt retur- exemplar av ledsagardokumentet lämnas in till beskattningsmyndig- heten.

i mottagarlandet för ett där skatte- Prop. 2009/10:40 befriat ändamål.

11 §42 Har bränsle beskattats enligt

4 kap 2 § första stycket, och visar den skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att bränslet beskattats i ett annat EG- land, skall den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EG-landets skatteanspråk är be- fogat.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från och med den 1 april 2010.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.

3.Den som är godkänd som upplagshavare den 1 april 2010 ska godkännas som registrerad avsändare.

4.En registrering som varumottagare enligt 4 kap. 6 § i sin äldre lydelse ska från och med den 1 april 2010 anses vara ett godkännande som registrerad varumottagare enligt den nya lydelsen av paragrafen.

5.Bestämmelserna i 4 kap. 8 § tillämpas från och med ikraftträdandet.

42 Senaste lydelse 2001:518.

95

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi dels att 6 kap. 13 och 14 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 13 § ska utgå.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2.De upphävda paragraferna gäller dock fortfarande för bränsle- flyttningar som har påbörjats före den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:40

96

2.7

Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen

Prop. 2009/10:40

 

(1997:483)

 

 

 

 

 

 

Härigenom föreskrivs att 10 kap. 32 a § och 14 kap. 7 a § skatte-

betalningslagen (1997:483) ska ha följande lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

10 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

32 a §1

 

 

 

 

Den som är skattskyldig enligt

Den som är skattskyldig enligt

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

lagen (1994:1564) om alkohol-

lagen (1994:1564) om alkohol-

skatt, lagen (1994:1776) om skatt

skatt, lagen (1994:1776) om skatt

på energi eller lagen (1984:409)

på energi eller lagen (1984:409)

om skatt på gödselmedel och som

om skatt på gödselmedel och som

inte skall registreras enligt 3 kap.

inte ska registreras

enligt 3

kap.

1 § första stycket 7 b eller f–h,

1 § första stycket 7 b eller f–h, ska

skall redovisa skatten i en särskild

redovisa skatten i en särskild

skattedeklaration för varje skatte-

skattedeklaration för varje skatte-

pliktig

händelse.

Deklarationen

pliktig

händelse.

Deklarationen

skall lämnas in senast fem dagar

ska lämnas in senast fem dagar

efter den skattepliktiga händelsen.

efter den skattepliktiga händelsen.

För den som är skattskyldig enligt

För den som är skattskyldig enligt

11 kap. 5 § andra stycket lagen om

11 kap. 5 § andra stycket lagen om

skatt på energi skall dock deklara-

skatt på energi ska dock deklara-

tionen lämnas in senast en månad

tionen lämnas in senast en månad

efter dagen för tillsynsmyndig-

efter dagen för tillsynsmyndig-

hetens beslut.

 

 

 

hetens beslut.

 

 

 

Även den som är skattskyldig

Även den som är skattskyldig

enligt 16 § första stycket lagen om

enligt 16 § lagen om tobaksskatt,

tobaksskatt, 15 § lagen om alko-

15 § lagen om alkoholskatt eller

holskatt eller 4 kap. 9 § lagen om

4 kap. 9 § lagen om skatt på energi

skatt på energi och som inte före-

och som inte företräds av en

träds av en representant som är

representant som är godkänd av

godkänd

av

Skatteverket

skall

Skatteverket ska redovisa skatten i

redovisa skatten i en särskild

en särskild skattedeklaration

för

skattedeklaration för varje skatte-

varje

skattepliktig

händelse.

pliktig

händelse.

Deklarationen

Deklarationen ska lämnas in senast

skall lämnas in senast vid den

vid den skattepliktiga händelsen.

skattepliktiga händelsen.

 

 

 

 

 

 

Om den som är skattskyldig

I stället för vad som föreskrivs i

enligt 9 § första stycket 5 eller

första

stycket ska

deklarationen

16 § fjärde stycket lagen om to-

lämnas in senast vid den skatte-

baksskatt, 8 § första stycket 5

pliktiga händelsen av den som är

lagen om alkoholskatt eller 4 kap.

skattskyldig enligt

 

 

 

1 § 5 lagen om skatt på energi inte

1. 9 § första stycket 6 lagen om

ställt säkerhet

för

skattens

betal-

tobaksskatt, 8 § första

stycket 6

1 Senaste lydelse 2006:591.

97

ning, skall deklarationen i stället för vad som föreskrivs i första stycket lämnas senast vid den skattepliktiga händelsen.

lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 6 lagen om skatt på energi, och som inte ställt säkerhet för skatt-

ens betalning,

 

 

 

2. 9

§

första

stycket

9

eller

16 c § lagen om tobaksskatt,

 

3. 8

§

första

stycket

9

eller

15 c § lagen om alkoholskatt, eller 4. 4 kap. 1 § 10 eller 4 kap. 10 §

lagen om skatt på energi.

14 kap.

7 a §2

Skatterevision får göras hos

1.den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokförings- lagen (1999:1078),

2.någon annan juridisk person än dödsbo,

3.den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,

4.den som har ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap.,

5.sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §,

6. sådan representant som avses

6. sådan representant som avses

i 16 § andra stycket lagen

i 16 a § lagen (1994:1563) om to-

(1994:1563) om tobaksskatt, 15 §

baksskatt, 15 a § lagen

andra stycket lagen (1994:1564)

(1994:1564) om alkoholskatt eller

om alkoholskatt eller 4 kap. 9 §

4 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om

andra stycket lagen (1994:1776)

skatt på energi,

om skatt på energi,

 

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på

energi,

 

 

 

 

 

 

8. den som har

ansökt om

8. den som

har

ansökt

om

registrering som

varumottagare

registrering

som varumottagare

enligt lagen om tobaksskatt, lagen

enligt lagen om tobaksskatt, lagen

om alkoholskatt eller lagen om

om alkoholskatt eller lagen om

skatt på energi, och

 

skatt på energi,

 

 

 

9. den som har ansökt om god-

9. den som har ansökt om god-

kännande som skattebefriad för-

kännande som skattebefriad för-

brukare enligt lagen om alkohol-

brukare enligt lagen om alkohol-

skatt eller lagen om skatt på

skatt eller lagen om skatt på

energi.

 

energi, och

 

 

 

 

 

 

10. den

som

har

ansökt

om

 

 

godkännande som registrerad av-

sändare enligt lagen om tobaks- skatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevision i 3 kap. 9–14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

2 Senaste lydelse 2003:664.

Prop. 2009/10:40

98

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för tid från Prop. 2009/10:40 och med den 1 april 2010.

2.Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2010.

3.Bestämmelsen i 14 kap. 7 a § första stycket 10 tillämpas dock från och med ikraftträdandet.

99

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs1 att 1 kap. 1, 4, 5 a och 6 §§, 2 kap. 2 och 6 §§, 4 kap. 1 och 8 a §§ och 5 kap. 4 § lagen (1998:506) om punktskatte- kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi- produkter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 kap.

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser

1 §2

 

 

 

I denna lag finns bestämmelser

om förflyttning av punktskatte-

om flyttning av punktskattepliktiga

pliktiga varor samt om kontroll

varor samt om kontroll avseende

avseende punktskattepliktiga varor

punktskattepliktiga varor vid väg-

vid vägtransporter och vid för-

transporter och vid försändelser

sändelser med post. Bestämmel-

med post. Bestämmelserna har sin

serna har sin grund i rådets

grund

i

rådets

direktiv

direktiv 92/12/EEG av den 25

2008/118/EG av den 16 december

februari 1992 om allmänna regler

2008 om allmänna regler för

för punktskattepliktiga varor

och

punktskatt och om upphävande av

om

innehav,

flyttning

och

direktiv 92/12/EEG3.

 

övervakning

av sådana

varor,

 

 

 

 

senast

ändrat

genom

rådets

 

 

 

 

direktiv 2000/47/EG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

Med skattskyldig avses den som är skattskyldig enligt

 

1. 9

§ första

stycket 1–5

eller

1. 9 § första stycket

1–6, 27 §

27 § lagen

(1994:1563)

om to-

eller 28 § lagen (1994:1563) om

baksskatt,

 

stycket 1–5

eller

tobaksskatt,

 

1–6, 26 §

2. 8

§ första

2. 8 § första stycket

26 § lagen (1994:1564) om alko-

eller 27 § lagen (1994:1564) om

holskatt och,

 

 

 

 

alkoholskatt och,

 

3. 4 kap. 1 § första stycket 1–5

3. 4 kap. 1 § första stycket 1–6

eller 7 eller 2 § lagen (1994:1776)

eller 8, 2 § eller 2 a § lagen

om skatt på energi.

 

 

(1994:1776) om skatt på energi.

 

 

 

 

 

5 a §4

 

 

 

I fall då de regler om ledsagar-

I fall då de regler om elektro-

dokument

och

säkerhet

som

niska

administrativa

dokument,

föreskrivs i lagen (1994:1563) om

administrativa

referenskoder, er-

1Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118).

2Senaste lydelse 2008:1321.

3EUT L 9, 14.1.2009, s. 12 (Celex 32008L0118).

4Senaste lydelse 2002:883.

Prop. 2009/10:40

100

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi inte är tillämpliga gäller i stället följande för förflyttningar av punktskattepliktiga varor. Varorna skall åtföljas av ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet i den utsträckning som följer av artik- larna 7 och 18 i det direktiv som anges i 1 §. Varorna skall också omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artiklarna 7, 10, 13 och 15 i nämnda direktiv.

sättningsdokument,

ledsagar- Prop. 2009/10:40

dokument

och

säkerhet

som

föreskrivs i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

alkoholskatt

 

och

 

lagen

(1994:1776)

om

skatt

energi

inte är tillämpliga gäller i stället andra och tredje styckena för flyttningar av punktskattepliktiga varor.

Varorna ska under flyttning om- fattas och åtföljas av dokument i den utsträckning som följer av artikel 21, 24 eller 34 i det direktiv som anges i 1 §. När varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt artikel 21 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ referenskod som avses i artikel 21.6 i direktivet. Varorna ska även omfattas av säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 18, 34 eller 36 i direktivet.

Om varorna flyttas på det sätt som avses i artikel 46.1 i det direktiv som anges i 1 §, ska varorna åtföljas av ledsagar- dokument i den utsträckning som följer av artikel 18 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor5, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG6. För flyttningar av energiprodukter gäller även artikel 15.6 i sist nämnda direktiv.

5EGT L 76, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

6EUT L 113, 20.4.2004, s. 24 (Celex 32004L0047).

101

En

punktskattepliktig

vara får

6 §7

 

 

 

 

Prop. 2009/10:40

En

punktskattepliktig

vara

får

förflyttas endast om de krav i fråga

flyttas endast om de krav i fråga

om

ledsagardokument,

säkerhet,

om

elektroniskt

administrativt

bevis om ställd säkerhet och

dokument, administrativ

referens-

anmälningsskyldighet är uppfyllda

kod, ersättningsdokument, led-

som följer av de lagar som anges i

sagardokument,

säkerhet,

bevis

2 § eller av bestämmelser som

om ställd säkerhet och anmäl-

avses i 5 a §.

 

 

ningsskyldighet är uppfyllda som

 

 

 

 

följer av de lagar som anges i 2 §

 

 

 

 

eller av bestämmelser som avses i

En förflyttning av punktskatte-

5 a §.

 

 

 

 

 

En flyttning av punktskatte-

pliktiga varor anses inte ha skett i

pliktiga varor anses inte ha skett i

strid med första stycket om ett

strid med första stycket om det

ledsagardokument

som

åtföljer

elektroniska administrativa

doku-

varorna innehåller

endast smärre

ment

avseende

flyttningen,

det

brister.

 

 

ersättningsdokument eller

 

led-

 

 

 

 

sagardokument

som

åtföljer

 

 

 

 

varorna, innehåller endast

smärre

brister.

Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt 2 kap. 16 § tredje stycket eller 16 a § andra stycket, 3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

2 kap.

Tullverket får vid transport- kontroll undersöka transportmedel, lådor, behållare eller andra ut- rymmen i transportmedel, contain- rar eller tankar där punktskatte- pliktiga varor kan förvaras under transport. Verket får vidare efter- söka och granska ledsagardoku- ment, bevis om ställd säkerhet och andra handlingar som kan vara av betydelse för beskattningen samt undersöka och ta prov på varor. Verket får vid granskningen använda tekniska hjälpmedel som finns i transportmedlet.

2 §8

Tullverket får vid transport- kontroll undersöka transportmedel, lådor, behållare eller andra ut- rymmen i transportmedel, contain- rar eller tankar där punktskatte- pliktiga varor kan förvaras under transport. Verket får vidare efter- söka och granska administrativa referenskoder, ersättningsdoku- ment, ledsagardokument, bevis om ställd säkerhet och andra hand- lingar som kan vara av betydelse för beskattningen samt undersöka och ta prov på varor. Tullverket får även härleda den administrativa referenskoden till ett elektroniskt administrativt dokument och granska det dokumentet. Verket

7Senaste lydelse 2002:883.

8Senaste lydelse 1999:438.

102

får vid granskningen använda tekniska hjälpmedel som finns i transportmedlet.

6 §9

Förare är skyldiga att se till att ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en transportkontroll ska föraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet.

Förare är skyldiga att se till att administrativ referenskod, ersätt- ningsdokument, ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en transport- kontroll ska föraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga administra- tiva referenskoder, ersättnings- dokument, ledsagardokument och bevis om ställd säkerhet.

4 kap.

1 §10

En särskild avgift (transport- tillägg) ska påföras en avsändande upplagshavare om

1.ledsagardokument eller bevis om ställd säkerhet inte följer med transporten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2.säkerhet inte ställts för trans- porten i den utsträckning som följ- er av 1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en skattskyldig om

1.anmälningsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet som följer av 17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt på energi inte iakttagits, eller

2.säkerhet enligt 16 § lagen om tobaksskatt, 15 § lagen om alko- holskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi inte ställts på föreskrivet sätt.

En särskild avgift (transport- tillägg) ska påföras en avsändande upplagshavare eller registrerad avsändare om

1. ledsagardokument, bevis om ställd säkerhet, administrativ ref- erenskod eller ersättningsdoku- ment inte följer med transporten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2. säkerhet inte ställts för trans- porten i den utsträckning som följ- er av 1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en

1.skattskyldig om anmälnings- skyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet som följer av 17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 § lagen (1994:1564) om alko- holskatt eller 4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt på energi inte iakttagits, eller

2.säljare som vid distansför- säljning enligt 16 eller 16 b §

lagen om tobaksskatt, 15 eller 15 b § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 eller 9 b § lagen om skatt

9Senaste lydelse 2008:1321.

10Senaste lydelse 2008:1321.

Prop. 2009/10:40

103

I fråga om skatt och transport- tillägg tillämpas bestämmelserna om ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap. 6 § första och andra styckena, 6 a §, 7 §, 12 § första stycket och 13 §, in- drivning i 20 kap. samt verkställig- het i 23 kap. 7 och 8 §§ skatte- betalningslagen (1997:483).

 

 

 

 

 

på energi inte ställt säkerhet

Transporttillägg

ska

påföras

en

föreskrivet sätt.

 

Transporttillägg ska

påföras en

förare som inte har med sig

förare som inte har med sig

föreskrivet

förenklat

ledsagar-

föreskrivet förenklat

ledsagar-

dokument

vid

förflyttning

av

dokument vid flyttning av punkt-

punktskattepliktiga varor som be-

skattepliktiga varor som beskattats

skattats i ett annat EG-land.

 

i ett annat EG-land.

 

Transporttillägget är tjugo procent av de punktskatter som belöper på eller kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra eller tredje stycket inte iakttagits.

8 a §11 I fråga om skatt och transport-

tillägg tillämpas bestämmelserna om ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §, in- drivning i 20 kap. samt verkställig- het i 23 kap. 7 och 8 §§ skatte- betalningslagen (1997:483).

5 kap.

4 §12

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra meningen, att tillhandahålla handlingar, döms till penning- böter.

Den som uppsåtligen bryter mot skyldigheten enligt 2 kap. 6 § andra meningen, att tillhandahålla den administrativa referenskoden eller andra handlingar, döms till penningböter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

11Senaste lydelse 2002:426.

12Senaste lydelse 2008:1321.

Prop. 2009/10:40

104

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och
2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxer- ingsår som uppgifterna eller hand- lingarna kan hänföras till.
Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registre- rade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, regi- strerade avsändare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska gallras sju år efter ut- gången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om

Prop. 2009/10:40

 

behandling av uppgifter i Skatteverkets

 

 

beskattningsverksamhet

 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (2001:181) om behandling

 

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha följande

 

lydelse.

 

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

12 §1 Uppgifter och handlingar som avser 1. revision skall gallras tio år

efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och

2. fastighetstaxering skall gallras tolv år efter utgången av det taxer- ingsår som uppgifterna eller hand- lingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registre- rade varumottagare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi skall gallras sju år efter utgången av det kalenderår då upplagshavaren eller varumot- tagaren avregistrerades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2004:1347.

105

3

Ärendet och dess beredning

Prop. 2009/10:40

Sedan 1992 finns genom rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådan varor (cirkulationsdirektivet) gemen- samma förfaranderegler inom Europeiska gemenskapen (EG) för punkt- skatter på alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter.

I syfte att främja kontrollmöjligheterna och komma till rätta med be- drägerier inom ramen för cirkulationsdirektivet beslutades 2003 att med- lemsstaterna skulle inrätta ett datoriserat transport- och kontrollsystem, Excise Movement Control System (EMCS) (Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttning och kontroller av punktskattepliktiga varor). Mot denna bakgrund lämnade kommissionen den 14 februari 2008 förslag till ett nytt direktiv om allmänna regler för punktskatt (KOM[2008] 78 slutlig). Förslaget innehöll den rättsliga grunden för tillämpning av EMCS och ytterligare några ändringar som syftar till stör- re öppenhet i punktskattesystemet. Det nya direktivet föreslogs komma att ersätta cirkulationsdirektivet. Kommissionens förslag har sänts på remiss. Remissvaren finns tillgängliga på Finansdepartementet (dnr Fi2008/1640).

Rådet antog det nya direktivet den 16 december 2008. Direktivet, direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (punktskatte- direktivet), finns i bilaga 5. Det ska vara genomfört i medlemsstaterna den 1 januari 2010 och tillämpas fr.o.m. den 1 april 2010. Det ersätter och upphäver cirkulationsdirektivet. Cirkulationsdirektivet ska dock i vissa fall tillämpas t.o.m. den 31 december 2010.

En departementspromemoria, Det nya punktskattedirektivet

(Ds 2009:23), med förslag till lagstiftning som genomför punktskatte- direktivet har tagits fram inom Finansdepartementet. Promemorians lag- förslag finns i bilaga 1. Promemorian har remissbehandlats. En för- teckning över remissinstanserna finns i bilaga 2. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2009/4662).

I propositionen lämnas förslag till genomförande av punktskattedirek- tivet. Det föreslås att direktivet i huvudsak genomförs genom ändringar i lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkoholskatt och (1994:1776) om skatt på energi samt lagen (1998:506) om punktskatte- kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi- produkter. Ett par ändringar föreslås i skattebetalningslagen (1997:483). Slutligen föreslås följdändringar i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

I propositionen behandlas också en hemställan från Sveriges skepps- handlareförbund (dnr Fi2004/1547–48) om justering av bestämmelserna om proviantering av fartyg med skattefria alkohol- och tobaksvaror.

106

Lagrådet

Prop. 2009/10:40

Regeringen beslutade den 10 september 2009 att inhämta Lagrådets

 

yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 3. Lagrådets yttrande finns

 

i bilaga 4.

 

Regeringen har i propositionen i huvudsak följt Lagrådets förslag.

 

Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 7.2 och 11 samt i författnings-

 

kommentaren (13.1 och 13.2).

 

I förhållande till förslagen i lagrådsremissen har dessutom vissa

 

redaktionella ändringar gjorts i lagtexten.

 

4 Det nya punktskattedirektivet

4.1Bakgrunden till det nya direktivet

Vid årsskiftet 1992/93 genomfördes den Europeiska gemenskapens (EG)

inre marknad. I samband därmed slopades gränskontrollerna mellan med-

lemsstaterna vid införsel av varor från en medlemsstat till en annan.

Huvudregeln inom EG är sedan dess att inga gränsformaliteter ska finnas

enbart till följd av att en gräns mellan medlemsstater passeras. En sådan

fri rörlighet för varor kräver att medlemsstaternas förfarandebestäm-

melser om punktskatter och mervärdesskatt är harmoniserade. För den

kommersiella handeln har medlemsländerna skapat en ordning där skatt-

en på vissa punktskattepliktiga varor ska tas ut i det land där varan kon-

sumeras med konsumtionslandets skattesats och tillfalla konsumtions-

landet. Denna ordning, som innebär att uppskov med att betala skatten

kan erhållas under vissa förutsättningar, kallas suspensions- eller upp-

skovsordningen. Uppskovsordningen gäller punktskatter på alkohol- och

tobaksvaror samt vissa energiprodukter. Gemensamma regler om förfar-

andet infördes genom rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992

om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flytt-

ning och övervakning av sådana varor, det s.k. cirkulationsdirektivet

(EGT nr L 76, 23.3.1992, s. 1, Celex 31992L0012). För en detaljerad

redogörelse

av

innehållet

i cirkulationsdirektivet

hänvisas till

prop. 2002/03:10, s. 27–33.

 

 

Cirkulationsdirektivets bestämmelser är sedan 1995 genomförda i

lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkoholskatt och

(1994:1776) om skatt på energi (prop. 1994/95:54 och 56, bet.

1994/95:SkU4 och SkU6, rskr. 1994/95:152 och 95).

 

I syfte att främja kontrollmöjligheterna och komma till rätta med

bedrägerier och annat skatteundandragande på punktskatteområdet

beslutades

2003

genom

Europaparlamentets och

rådets beslut

nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om

förflyttning och kontroller av punktskattepliktiga varor att medlems-

 

staterna skulle inrätta ett datoriserat transport- och kontrollsystem

 

(Excise Movement Control System, EMCS). Systemet skulle enligt

 

beslutet inrättas inom sex år från det att beslutet trätt i kraft.

 

Mot denna bakgrund lämnade kommissionen den 14 februari 2008 ett

 

förslag till nytt direktiv om allmänna regler för punktskatt som ska er-

 

sätta cirkulationsdirektivet (KOM[2008] 78 slutlig). Kommissionen an-

107

 

gav i förslaget att bestämmelserna i cirkulationsdirektivet borde ses över Prop. 2009/10:40 för att EMCS skulle kunna införas. Cirkulationsdirektivets bestämmelser

om flyttning av varor med punktskatteuppskov behövde enligt kommis- sionen anpassas, för att sådana flyttningar skulle kunna omfattas av EMCS. Ändringarna syftar enligt kommissionen till att ge enklare, pap- perslösa villkor för handeln och samtidigt göra det möjligt för myndig- heterna att tillämpa mer integrerade, snabbare och riskfokuserade kontrollmetoder. Med hänsyn till arten och omfattningen av ändringarna fann kommissionen det lämpligt att föreslå att cirkulationsdirektivet skulle ersättas av ett nytt direktiv.

I kommissionens direktivförslag bibehålls grunderna för beskattnings- systemet i stort sett oförändrade. Nytt är det automatiserade förfarandet för att hantera följedokument via EMCS. Enligt cirkulationsdirektivet är hanteringen av de s.k. ledsagardokumenten manuell. Dokumenten är pap- persblanketter, vilka rent fysiskt åtföljer varorna under transport och hanteras av avsändaren och mottagaren enligt särskilt föreskriva regler. Med den nya ordningen ersätts den manuella hanteringen av elektroniska dokument och automatiserad hantering i EMCS. Syftet med ändringen är att myndigheterna ska få information i realtid om de varor som flyttas en- ligt uppskovsordningen. Myndigheternas möjligheter att övervaka flytt- ningarna under skatteuppskov förbättras därmed och det övergripande syftet med förändringen, att motverka bedrägerier och skatteundan- dragande på punktskatteområdet, underlättas.

Sammantaget strävade kommissionen efter att förenkla och modern- isera punktskatteförfarandet för näringsidkare, särskilt de som bedriver gränsöverskridande affärsverksamhet, utan att punktskattekontrollen äventyras.

Kommissionens förslag innefattade även grunddragen i ett tidigare kommissionsförslag om ändring av artiklarna om privat införsel av, och distanshandel med, alkohol- och tobaksvaror samt energiprodukter (artiklarna 7–10, se dokument KOM[2004] 227). Under arbetet med det nya direktivet framförde medlemsstaterna olika, delvis motstridiga, syn- punkter på hur nämnda artiklar borde förändras. Mot denna bakgrund, och för att få till stånd ett beslut om EMCS, enades medlemsstaterna under hösten 2008 om att dessa artiklar skulle lämnas oförändrade. Dock uppnåddes enighet om vissa förbättringar för att underlätta skatte- kontrollen vid införsel av s.k. beskattade varor och distansförsäljning. Med beskattade varor avses varor som släppts för konsumtion och därför beskattats i ett EG-land.

Den 16 december 2008 antog rådet det nya direktivet (direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punkt- skatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, [EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118]). Direktivet benämns i det följande punkt- skattedirektivet.

4.2

Huvuddragen i punktskattedirektivet

 

De övergripande bestämmelserna om förfarandet vid beskattning av de

 

EG-harmoniserade tobaks- och alkoholvarorna samt energiprodukterna är

 

i stort sett överförda från cirkulationsdirektivet till punktskattedirektivet.

108

I punktskattedirektivet finns därmed regler för beskattning i samband med tillverkning, bearbetning, förvaring och flyttning av sådana varor. Bestämmelserna innebär alltjämt att varor blir skattepliktiga i och med att de tillverkas inom EG eller i samband med att de förs in till EG. Med EG avses i detta sammanhang gemenskapens punktskatteområde, vilket i stort sett överensstämmer med området för Europeiska unionen (se prop. 1994/95:56, s. 75 och artiklarna 4 och 5 i punktskattedirektivet). Liksom enligt cirkulationsdirektivet innebär skatteplikt inte att skatt- skyldighet omedelbart inträder. I stället skjuts betalningen av skatten upp så länge varorna hanteras inom ramen för uppskovsordningen, vilken i det nya direktivet benämns uppskovsförfarandet.

Syftet med uppskovsförfarandet är precis som enligt cirkulationsdirek- tivet att varor, trots att de i och för sig är skattepliktiga, ska kunna till- verkas, bearbetas, förvaras och förflyttas mellan medlemsstaterna utan att detta medför några beskattningskonsekvenser. I huvudsak sker hantering- en inom ramen för ett system med skatteupplag, som förestås av s.k. upp- lagshavare. Den som avser att verka som upplagshavare ska efter an- sökan godkännas av medlemsstatens behöriga myndigheter för att få verka inom uppskovsförfarandet. Det finns även andra aktörer inom upp- skovsförfarandet, t.ex. registrerade varumottagare. Även dessa ska god- kännas för att få verka inom uppskovsförfarandet. Varorna flyttas således mellan behöriga aktörer.

Beskattningskonsekvenserna inträder först när varorna släpps för kon- sumtion, dvs. när de av någon anledning inte längre omfattas av systemet med skatteuppskov. En punktskattepliktig vara omfattas av skatteupp- skov så länge den finns i ett skatteupplag, förflyttas mellan två skatteupp- lag eller till en annan behörig aktör. När varan av något skäl, även otillåt- et, avviker från uppskovsförfarandet omfattas den inte längre av skatte- uppskov och då inträder skattskyldighet. En vara kan också flyttas under skatteuppskov till en plats där varan lämnar EG.

Punktskattedirektivet innebär genom införandet av det datoriserade systemet, Excise Movement Control System (EMCS), en betydande för- ändring för dokumenthanteringen. Genom EMCS ersätts de ledsagar- dokument i pappersform, som i dag åtföljer varorna vid flyttning, av elektroniska dokument och elektroniskt utbyte av meddelande mellan aktörerna och myndigheterna.

Andra nyheter är att varor som kommer från tredje land, ska kunna flyttas från en importplats enligt regler om punktskatteuppskov. Detta ge- nom att varorna från importplatsen avsänds av en s.k. registrerad avsänd- are. Varor ska också kunna flyttas under skattuppskov till en annan plats än ett skatteupplag, om platsen har föranmälts av den upplagshavare som ansvarar för att varorna tas emot. Detta kallas för flyttning till ”direkt leveransplats”. Även registrerade varumottagare ska kunna ta emot varor på en direkt leveransplats.

Bestämmelserna om beskattade varor, dvs. varor som hanteras utanför ramen för ett uppskovsförfarande, har överförts i stort sett oförändrade till punktskattedirektivet. Det gäller både varor som innehas i kommer- siellt syfte och för personligt bruk samt varor som är föremål för distans- försäljning. Några ändringar har dock gjorts i dessa regler. Skyldigheten att betala skatt i förbrukarlandet för beskattade varor som innehas i kom- mersiellt syfte har förtydligats. Vidare har bestämmelser införts om att

Prop. 2009/10:40

109

den som tar emot varor vid distansförsäljning, under vissa förutsättning- Prop. 2009/10:40 ar, kan vara skattskyldig. Slutligen har det i direktivet tagits in bestäm-

melser om förfarandet när beskattade varor utsätts för oegentligheter under flyttning mellan medlemsstaterna.

5 Det datoriserade systemet – EMCS

5.1Rådets beslut om EMCS

Införandet av ett det datoriserade systemet (Excise Movement Control System, EMCS) för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor inom EG syftar till att stärka EG:s inre marknad i fråga om förflytt- ningar av sådana varor (beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punkt- skattepliktiga varor).

I skälen till beslutet om EMCS anges att det är nödvändigt att ha ett datoriserat system som gör det möjligt för medlemsstaterna att i realtid följa varuflyttningar och att genomföra de kontroller som krävs, även kontroller under själva förflyttningen. Vidare anförs att systemet för datorbehandling av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punkt- skattepliktiga varor inom gemenskapen bör vara kompatibelt med och, såvitt det är möjligt ur teknisk synvinkel, slås ihop med det nya systemet för datorisering av transiteringar, dvs. import- och exportsituationer (NCTS, ett system för tulldata). Detta för att underlätta de administrativa förfarandena och förenkla för handeln. I beslutet anges att det är kom- missionen som ska samordna medlemsstaternas verksamheter för att se till att den inre marknaden fungerar väl. Vid utvecklingen av de nationel- la delarna av EMCS ska de principer som fastslagits för system för elek- tronisk förvaltning tillämpas. De ekonomiska aktörerna ska behandlas på samma sätt som inom andra områden där datasystem inrättas.

I beslutet anges också att medlemsstaterna bör tillåta de ekonomiska aktörerna, särskilt små och medelstora företag, att använda de nationella delarna av EMCS till en så låg kostnad som möjligt och att alla åtgärder som syftar till att bevara aktörernas konkurrenskraft bör främjas.

Genom EMCS skapas det system för elektronisk överföring av led- sagardokument och andra dokument mellan aktörer och medlemsstater som behövs för en förbättrad kontroll (artikel 1.2 i be- slut 1152/2003/EG). Avsikten med EMCS är också att förbättra den inre marknadens funktion, dels genom att förenkla varuflyttningar under skatteuppskov inom gemenskapen, dels genom att medlemsstaterna ges möjlighet att i realtid följa dessa förflyttningar och genomföra de kontroller som krävs.

5.2Dokumenthanteringen i EMCS

5.2.1 Elektroniska dokument

Genom punktskattedirektivet har skaptas en rättslig grund för tillämpning

 

av det datoriserade systemet, EMCS. I direktivet föreskrivs detaljerat hur

110

 

dokumenthanteringen i EMCS ska gå till (artiklarna 21–25). Där finns också detaljerade bestämmelser om hanteringen av ersättningsdokument för det fall EMCS inte är tillgängligt (artiklarna 26–28).

Regleringen är utformad på så sätt att det är en förutsättning för att en vara ska flyttas under skatteuppskov att flyttningen omfattas av ett elek- troniskt administrativt dokument (artikel 21). Det är avsändaren av varor, upplagshavaren eller den registrerade avsändaren (en ny aktör inom upp- skovsförfarandet, vilken beskrivs i avsnitt 6.2), som innan varuflytt- ningen påbörjas ska lämna ett elektroniskt administrativt dokument via EMCS (artikel 21.2). Dokumentet ska sändas till den behöriga myndig- heten i avsändarmedlemsstaten. I direktivet benämns dokumentet ”preli- minärt” elektroniskt administrativt dokument till dess den behöriga myn- digheten i avsändarmedlemsstaten har gjort en elektronisk kontroll av dokumentet. (Denna kontroll benämns ofta validering.) Om uppgifterna inte är giltiga, ska avsändaren underrättas om det utan dröjsmål (artikel 21.3). Om uppgifterna är giltiga, ska myndigheten tilldela dokumentet en unik administrativ referenskod och underrätta avsändaren om koden. Myndigheten ska sedan utan dröjsmål vidarebefordra det elektroniska ad- ministrativa dokumentet till behörig myndighet i destinations- medlemsstaten via EMCS (artikel 21.4). Denna myndighet ska sedan via EMCS vidarebefordra dokumentet till den som registrerats som mot- tagare av varorna. Det innebär i regel att dokumentet ska vidarebefordras till en godkänd upplagshavare eller en registrerad varumottagare.

Om varorna ska exporteras till tredje land, ska myndigheten i avsändar- medlemsstaten vidarebefordra det elektroniska administrativa dokument- et till myndigheten i den medlemsstat där exportdeklarationen har in- lämnats (artikel 21.5).

Den som påbörjar flyttningen av varor, dvs. en upplagshavare eller registrerad avsändare, ska lämna den administrativa referenskoden till den person som rent faktiskt medföljer varorna vid flyttningen (arti- kel 21.6). Koden ska på begäran kunna uppvisas för behörig myndighet, dvs. t.ex. skatt-, tull- eller polismyndighet, under hela flyttningen under skatteuppskov. För att den person som medföljer varorna ska kunna full- göra denna skyldighet, föreskrivs i direktivet att avsändaren ska lämna denne en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet eller ett annat kommersiellt dokument som innehåller en tydlig uppgift om koden.

Den som tar emot punktskattepliktiga varor på någon av de destina- tioner som enligt artikel 17.1–2 är tillåtna inom uppskovsförfarandet, ska utan dröjsmål, och senast inom fem arbetsdagar efter det att flyttningen avslutats, med hjälp av det datoriserade systemet lämna en rapport om att varorna tagits emot (mottagningsrapport, artikel 24.1). Destinationer som anges i artikel 17.1–2 är i huvudsak skatteupplag, registrerade mottagare, exportplatser och s.k. direkta leveransplatser.

Den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i mottagningsrapporten (validering, artikel 24.3). Om uppgifterna inte är giltiga, ska mottagaren underrättas om det utan dröjsmål. Om uppgifterna är giltiga, ska myndigheten elek- troniskt bekräfta registrering av mottagningsrapporten och via EMCS sända den vidare till de behörig myndighet i avsändarmedlemsstaten. Myndigheten i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra mottagnings-

Prop. 2009/10:40

111

rapporten till den upplagshavare eller registrerade avsändare som avsänt Prop. 2009/10:40 varorna.

I de fall varor som avsänds enligt ett uppskovsförfarande ska exporter- as, dvs. flyttas till tredje land, ska en exportrapport fyllas i av de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten (artikel 25.1). Detta förfarande er- sätter, vid export, förfarandet med mottagningsrapport. Myndigheterna i exportmedlemsstaten ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i exportrapporten och sända den vidare till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Exportrapporten ska sedan via EMCS vidarebe- fordras till den upplagshavare eller registrerade avsändare som avsänt varorna.

Flyttningen av varor under ett uppskovsförfarande påbörjas när varorna lämnar ett skatteupplag eller, vid avsändande av en registrerad avsändare, när varor i samband med import från tredje land övergår till fri omsätt- ning (artikel 20). Flyttningen avslutas när mottagaren tar emot leveransen på en sådan destination som omfattas av uppskovsförfarandet, vid export när varorna lämnat EG. Mottagningsrapporten eller, vid export, export- rapporten utgör ett bevis på att flyttningen har avslutats (artikel 28).

Närmare bestämmelser om aktörernas skyldigheter avseende elek- troniska dokumenten och uppgifterna i dessa föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24, Celex 32009R0684).

5.2.2Reservsystemet

Om EMCS inte skulle vara tillgängligt, föreskriver punktskattedirektivet att ett pappersbaserat ersättningssystem ska användas. Enligt dessa bestämmelser får en upplagshavare eller registrerad avsändare påbörja en flyttning av punktskattepliktiga varor enligt ett uppskovsförfarande, om varorna åtföljs av ett pappersdokument (ersättningsdokument) som inne- håller samma uppgifter som det elektroniska administrativa dokument skulle ha innehållit (artikel 26). Avsändaren ska också informera den be- höriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten om flyttningen innan den påbörjas. Den behöriga myndigheten får begära att avsändaren lämnar in en kopia av ersättningsdokumentet. Det nu sagda gäller både när EMCS överhuvudtaget inte är tillgängligt och när det inte är tillgängligt hos en enskild aktör. Om EMCS endast är oåtkomligt för en enskild aktör får den behöriga myndigheten, innan flyttningen påbörjas, begära informa- tion om varför aktören inte kan använda EMCS.

När EMCS åter blir tillgängligt ska avsändaren lämna ett elektroniskt administrativt dokument via EMCS (artikel 26.2). När uppgifterna i detta dokument elektroniskt godkänts av den behöriga myndigheten, ersätter det pappersdokumentet. Flyttningen anses äga rum under ett uppskovs- förfarande med stöd av ersättningsdokumentet till dess att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet har godkänts. Avsändaren ska arkivera en kopia av ersättningsdokumentet till stöd för sin bok- föring.

112

Om mottagningsrapporten inte kan lämnas via EMCS inom den tids- frist som anges på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgäng- ligt, ska mottagaren lämna ett pappersdokument med motsvarande upp- gifter, och intyga att flyttningen har avslutats, till den behöriga myndig- heten i destinationsmedlemsstaten (artikel 27). Motsvarande gäller om mottagningsrapporten inte kan lämnas i EMCS för att systemet tidigare har legat nere och ett elektroniskt administrativt dokument därför inte har kunnat upprättas och sändas via EMCS.

Den behöriga myndigheten i destinationsstaten ska skicka en kopia av pappersdokument till behörig myndighet i avsändarmedlemsstaten. Myndigheten i avsändarstaten ska lämna en kopia av pappersdokumentet till avsändaren, eller på annat sätt hålla det tillgängligt för denne. Detta gäller inte när en mottagningsrapport inom en kortare tid kan lämnas in via EMCS.

När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i destinationsmed- lemsstaten eller, ett elektroniskt administrativt dokument har kunnat upp- rättas i EMCS, ska mottagaren lämna in en mottagningsrapport i EMCS (artikel 27.2).

Det ovan sagda gäller på motsvarande sätt om en exportrapport inte kan upprättas på grund av att EMCS inte är eller inte har varit tillgängligt i exportmedlemsstaten. Det åligger då den behöriga myndigheten i exportmedlemsstaten att till de behöriga myndigheterna i avsändarmed- lemsstaten lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som exportrapporten och en försäkran om att flyttningen har avslutats. Det är då den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten som ska vidarebefordra en kopia av det pappersdokument till avsändaren eller hålla det tillgängligt för denne. Även i dessa fall ska rapporten lämnas i EMCS när systemet åter blir tillgängligt.

Närmare föreskrifter om reservsystemet finns i artikel 8 i ovan nämnda kommissionsförordning 684/2009.

5.2.3Det tekniska genomförandet av EMCS i Sverige

Skatteverket ansvarar för det tekniska genomförandet av EMCS i Sverige. De tekniska lösningarna ska på ett säkert och korrekt sätt kunna hantera överföringen av elektroniska dokument mellan olika aktörer, mellan aktörer och behöriga myndigheter och mellan behöriga myndig- heter i medlemsländerna. Arbetet sker i nära samarbete med kommis- sionen och övriga medlemsländer. Enskilda aktörer medverkar i arbetet i huvudsak i samband med olika funktionstester. Arbetet med det tekniska genomförandet sker i ljuset av att systemet ska innebära en så låg admi- nistrativ börda som möjligt för de enskilda aktörerna. Skatteverket kom- mer att tillhandahålla tekniskt stöd för att upprätta elektroniska admini- strativa dokument, mottagningsrapporter och exportrapporter. De en- skilda aktörerna kommer att kunna dra viss nytta av att dokumenthanter- ingen sker elektroniskt. Uppgifterna i dokumenten kan t.ex. återan- vändas, vilket bör vara arbetsbesparande för dem som regelbundet flyttar varor.

För att identifiera aktörerna och garantera säkerheten vid den elektron- iska dokumenthaneringen, kommer de som ska sända dokument via

Prop. 2009/10:40

113

EMCS att ha ett elektroniskt certifikat. Detta certifikat är länkat till den Prop. 2009/10:40 aktör, godkänd upplagshavare eller registrerad avsändare, som personen

företräder. En del av aktörerna kommer att använda elektroniska organisationscertifikat. I de fallen förutsätts att aktören håller ordning på och antecknar vilka personer i dennes organisation som har avsänt eller tagit emot varor med användning av organisationscertifikatet.

Rent tekniskt kommer aktörerna att kunna använda EMCS antingen med en e-tjänst via Skatteverkets hemsida, eller genom en egen teknisk applikation och maskinell uppkoppling mot EMCS via Skatteverket. An- vändningen av egen teknisk applikation via Skatteverket förutsätter av säkerhetsskäl att Skatteverket accepterar applikationen innan den tas i bruk.

Kostnaderna för utveckling av den svenska delen av EMCS exklusive kostnader för anslutna näringsidkare, beräknades av Skatteverket 2003 till ca 6 miljoner euro över en femårsperiod. Denna del av finansieringen har behandlats i sedvanlig budgetprocess.

5.3SEED-registret

5.3.1 Regleringen av SEED-registret

Enligt rådets förordning (EG) nr 2073/2004 av den 16 november 2004

 

om administrativt samarbete i fråga om punktskatter ska varje medlems-

 

stat ha en databas som omfattar bl.a. ett register över personer som är

 

godkända upplagshavare eller registrerade varumottagare samt godkända

 

skatteupplag. Syftet med detta register, det s.k. SEED-registret (System

 

for the Exchange of Excise Data), är att tillhandahålla skattskyldiga och

 

behörig myndighet i Sverige eller ett annat EG-land uppgifter om god-

 

kännanden och registreringar, vilket är en förutsättning för att systemet

 

med flyttningar av skattepliktiga varor under skatteuppskov ska fungera.

 

För Sveriges del hanteras SEED-registret av Skatteverket. I övriga EG-

 

länder finns motsvarande register.

 

De formella förutsättningarna för att föra SEED-registret finns för

 

svensk del i lagen (2001:181) och förordningen (2001:588) om behand-

 

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Enligt nämnda

 

lag ska Skatteverket ha en databas (beskattningsdatabasen) som inne-

 

håller de uppgifter Skatteverket behöver för beskattningsverksamheten

 

(1 kap. 1 §). SEED-registret ingår i denna databas. I förordningen anges

 

att i beskattningsdatabasen ska behandlas de uppgifter som anges i rådets

 

förordning 2073/2004 (3 §). Dessa uppgifter krävs för att Sverige ska

 

kunna medverka i det informationsutbyte som krävs för en fungerande

 

uppskovsordning. I SEED-registret ska behandlas uppgift om bl.a. den

 

registrerades namn, punktskattenummer och adress, skatteupplagens

 

registreringsnummer och adress samt vilken kategori av varor som den

 

registrerade får ta emot eller som får lagras på skatteupplaget (artikel 22 i

 

förordning 2073/2004). Redan i dag tilldelas såväl godkända upplags-

 

havare som registrerade varumottagare punktskattenummer. Uppgiften

 

lagras i den nationella SEED-registret och överförs dagligen till det EG-

 

gemensamma SEED-registret. Dessutom innehåller de nationella SEED-

 

registren uppgifter som har inhämtats från de andra EG-länderna.

114

 

I anslutning till SEED-registret finns ett system för att tidigt varna Prop. 2009/10:40 myndigheterna om vissa transporter. Kontrollsystemet (Early Warning

System) innebär att ledsagardokument ska skickas från avsändaren av produkterna till en behörig myndighet i avsändarens hemland. Efter risk- analys ska dokumenten sedan skickas vidare till en behörig myndighet i mottagarlandet, t.ex. på elektronisk väg. Detta kontrollsystem kommer inte att behövas när EMCS införs.

5.4EMCS och SEED-registret

EMCS ska vara kopplat till SEED-registret. Det innebär att uppgifter om godkända upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, till- fälligt registrerade varumottagare och registrerade avsändare kommer att hämtas från SEED-registret till EMCS. Det punktskattenummer varje aktör tilldelas i samband med godkännandet kommer att vara av central betydelse för att korrekta uppgifter ska överföras. I Sverige är det Skatteverket som tilldelar punktskattenummer.

I praktiken kommer det att gå till på så sätt att när avsändaren av varor, dvs. en godkänd upplagshavare eller registrerad avsändare, upprättar ett elektroniskt administrativt dokument fyller denne i mottagarens punkt- skattenummer. Punktskattenumret kommer sedan automatiskt via EMCS att matchas mot mottagarens namn och adress i SEED-registret och häm- tas in till det elektroniska administrativa dokument avsändaren upprättar.

För att uppskovsförfarandet ska fungera krävs att den plats som god- känts som skattupplag registreras i SEED-registret. Detta föreskrivs redan i dag i artikel 22.1 i rådets förordning 2073/2004/EG om admi- nistrativts samarbetet.

5.5

EMCS genomförs i de svenska lagarna

 

 

 

Regeringens förslag: Bestämmelser om det datoriserade systemet

 

(EMCS) och den elektroniska dokumenthanteringen ska införas i

 

lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkoholskatt och

 

(1994:1776) om skatt på energi. Det införs därmed bestämmelser om

 

att avsändare och mottagare vid mellanstatliga varuflyttningar ska an-

 

vända det elektroniska dokumenthanteringssystem som skapats med

 

EMCS. Skatteverkets skyldigheter att elektroniskt kontrollera doku-

 

menten via EMCS och tilldela dokumenten administrativa referens-

 

koder ska också lagregleras. Även regler om avsändarens skyldighet

 

att se till att referenskoden medföljer varorna under flyttningen ska in-

 

föras i lagarna. Föreskrifter om reservsystemet med pappersdokument

 

införs också.

 

EMCS ska inte tillämpas när varor flyttas mellan aktörer i Sverige.

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som yttrat sig, utom

 

Regelrådet, är positiva till eller har inget att erinra mot förslaget. Läns-

 

rätten i Dalarnas län anför att det är viktigt att Skatteverkets ambitions-

 

nivå vad gäller uppdateringen av SEED-registret är så hög som görs

115

gällande i promemorian. Länsrätten har haft mål där frågan om uppgifter i SEED-registret har varit av central betydelse för skattefrågan i målet. Det är således viktigt att seriösa skattskyldiga på ett enkelt sätt kan få uppgifter ur SEED-registret. Skatteverket, som finner att förslagen i flera avseenden innebär förbättringar av den svenska lagstiftningen, anser dock att EMCS ska tillämpas även vid nationella flyttningar. Svenska Petroleum Institutet (SPI) och Sveriges Åkeriföretag anför att det är viktigt att nationella flyttningar inte omfattas av EMCS. De anför att den administrativa bördan för företagen kan reduceras om dessa flyttningar hålls utanför EMCS. SPI påpekar också att den mycket stora mängden bränsleflyttningar medför att EMCS applicerat på nationella flyttningar skulle innebära ökad sårbarhet i logistiksystemet för bränsleförsörjning. SPI ifrågasätter om myndigheten vid användning av reservsystemet ska lämna ett godkännande innan flyttningen får påbörjas. SPI framhåller vidare att det är viktigt att det är definierat hur skatteverket ska in- formeras ”på annat sätt” och att rutiner måste finnas som ger avsändaren möjlighet att informera Skatteverket med bindande verkan även i de fall när Skatteverket inte har möjlighet att bekräfta mottagandet. Regelrådet ifrågasätter om den från administrativ synpunkt bästa lösningen för att införa direktivet valts och kan därför inte tillstyrka förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Cirkulationsdirektivets grund- läggande bestämmelser om hanteringen av ledsagardokument har sedan det svenska medlemskapet i EG varit införda i lagarna om tobaksskatt (LTS), alkoholskatt (LAS) och skatt på energi (LSE) (se artiklarna 18 och 19 i cirkulationsdirektivet jämfört med 23 och 23 a §§ LTS, 22 och 22 a §§ LAS samt 6 kap. 3 och 4 §§ LSE). I bestämmelserna föreskrivs i vilka situationer upplagshavare ska upprätta ledsagardokument samt hur upplagshavare och varumottagare vid mottagande av varor ska förfara med returexemplaret av dokument. Mer detaljerade regler om hantering- en av dokumenten, både avseende enskilda aktörer samt Skatteverket och Tullverket, föreskrivs i förordningarna (1994:1613) om tobaksskatt, (1994:1614) om alkoholskatt och (1994:1784) om skatt på energi.

Som beskrivits ovan har genom det nya punktskattedirektivet skapats en rättslig grund för att införa ett datoriserat system, EMCS, för hanter- ing av ledsagardokument. Systemet syftar till att underlätta kontroller av förflyttningar av punkskattepliktiga varor inom gemenskapen och att för- enkla för handeln. Det övergripande syftet är att säkerställa uttag av punktskatt i rätt land vid rätt tidpunkt. Den elektroniska dokumenthanter- ingen i EMCS ersätter systemet med ledsagardokument i pappersform. Punktskattedirektivets grundläggande regler om EMCS föreslås mot denna bakgrund genomföras i LTS, LAS och LSE.

I nämnda lagar föreslås således regler om avsändande, mottagande, kontroll, registrering, vidarebefordran och övrig hantering av elektron- iska dokument i det datoriserade systemet. Även bestämmelser om Skatteverkets skyldigheter att kontrollera dokumenten elektroniskt via EMCS och att tilldela dokumentet en administrativ referenskod samt skyldigheten för avsändare att se till att varorna under förflyttningen åtföljs av denna kod lagregleras. Dessa bestämmelser är grundläggande för att det mellanstatliga uppskovsförfarandet med dokumenthantering i EMCS ska fungera. Eftersom en mellanstatlig uppskovsflyttning, när EMCS inte är tillgängligt, inte får påbörjas utan att punktskattedirektivets

Prop. 2009/10:40

116

regler om ersättningsdokument iakttagits, är även dessa regler av grund- läggande karaktär och bör genomföras i lag.

I detta sammanhang förtjänar att upprepas att punktskattedirektivet innebär att det skapas ett datoriserade system och elektroniska dokument som är utformade på i samma sätt i alla medlemsländer, och för samtliga aktörer, avseende mellanstatliga flyttningar. Genom EMCS kommer be- rörda aktörer och behöriga myndigheter att kunna utbyta dokument och information på en gemensam plattform för dokumenthantering. För att systemet ska fungera är det, vilket understrukits av Länsrätten i Dalarnas län, betydelsefullt att en hög tilltro till systemet skapas. Vidare är det av grundläggande betydelse för rättssäkerheten att systemvården håller hög ambitionsnivå. God funktionalitet innebär också att dokumenten kommer att kunna hanteras med den snabbhet och säkerhet som efterfrågats av

SPI.

Direktivet ger ingen möjlighet att utforma systemet olika för olika typer av aktörer. Det system med pappersblanketter som ersätts av EMCS är även det utformat på samma sätt i hela EG och för samliga be- rörda aktörer. Det är således inte möjligt för en medlemsstat att välja administrativ lösning på så sätt som efterfrågas av Regelrådet.

Däremot ger punktskattedirektivet medlemsstaterna möjlighet att införa förenklade förfaranden för uppskovsflyttningar som sker enbart på deras eget territorium (artikel 30). Möjligheten till förenklade förfar- anden inkluderar möjligheten att frångå kravet på elektronisk över- vakning av sådana flyttningar. Det innebär bl.a. att medlemsstaterna kan föreskriva att EMCS inte ska tillämpas avseende nationella flyttningar. Punktskattedirektivet överensstämmer i detta avseende med cirkula- tionsdirektivets möjligheter att på nationella nivå göra undantag från kravet på ledsagardokument, vilket Sverige gjort. Bakgrunden till att direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att införa förenklade förfar- anden avseende nationella uppskovsflyttningar är att så länge varan flyt- tas endast på en stats territorium är beskattningen en nationell ange- lägenhet.

Som konstaterades redan i promemorian är antalet flyttningar av punktskattepliktiga varor som sker enbart på svenskt territorium avsevärt många fler än de flyttningar som sker från, till eller via Sverige. Då EMCS innebär en betydande förändring av förfarandet anser regeringen att det är rimligt att avvakta erfarenheterna av systemet innan ställning tas till om svenska nationella flyttningar bör omfattas. Regeringen delar således promemorias uppfattning att möjligheten till förenklade förfaranden för nationella flyttningar bör användas och föreslår att bestämmelserna utformas på det sättet.

Varuflyttningar enligt punktskattedirektivets uppskovsförfarande, som sker helt på svenskt territorium och där destinationsorten är belägen i Sverige ska således inte omfattas av dokumenthanteringen i EMCS (övriga bestämmelser om uppskovsförfarandet ska dock gälla). EMCS ska således inte tillämpas t.ex. vid flyttningar mellan skatteupplag eller mellan ett skatteupplag och en direkt leveransplats som båda är belägna på svenskt territorium. Inte heller vid flyttningar som påbörjas vid en importplats som är belägen på svenskt territorium och som avslutas på en destinationsort på svenskt territorium. Däremot ska EMCS tillämpas vid flyttningar från ett skatteupplag, eller en importplats, i Sverige till en

Prop. 2009/10:40

117

exportplats eftersom slutdestinationen i dessa fall inte är belägen på svenskt territorium. Regleringen kommer därmed att med avseende på nationella flyttningar att motsvara nuvarande bestämmelse om när ledsagardokument ska, eller inte ska, upprättas.

Skatteverket efterfrågar tydligare regler för vilka krav som ska gälla för nationella flyttningar under uppskovsförfarande om dessa flyttningar undantas från kravet på dokumenthantering i EMCS. Som anförs i promemorian kommer för nationella flyttningar liksom i dag de generella regler som reglerar dokumentation gälla. Det innebär t.ex. att upp- lagshavare ska löpande bokföra affärshändelser och regelbundet in- ventera skatteupplag (10 a § LTS, 9 a § LAS och 4 kap. 3 a § LSE). Vidare ska den som är deklarationsskyldig i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat lämpligt sätt se till att det finns underlag för fullgörande av bl.a. deklarationsskyldighet samt för kontroll av beskattningen (14 kap. 2 § skattebetalningslagen [1997:483]).

När erfarenheterna av dokumenthanteringen i EMCS närmare kan be- dömas, får frågan om nationell tillämpning övervägas på nytt.

Punktskattedirektivet kompletteras med närmare regler om upp- rättandet av och innehållet i de elektroniska dokumenten i artikel 3 i kommissionens förordning 684/2009. Sådana förordningar gäller direkt i medlemsstaterna.

Som framgått ovan föreskriver punktskattedirektivet även hur aktörer- na ska förfara med pappersdokument om EMCS inte är tillgängligt (reservsystemet). När det gäller användningen av reservsystemet gäller att det åligger avsändaren av varor att informera Skatteverket om flytt- ningen innan den påbörjas, artikel 26.1 i punktskattedirektivet. Regering- en föreslår att detta enligt huvudregeln görs genom att en kopia av pappersdokumentet lämnas till Skatteverket. För det fall avsändaren är förhindrad att informera Skatteverket genom att lämna en kopia av ett ersättningsdokument får avsändaren informera Skatteverket på annat sätt (se t.ex. förslaget i 23 a § LTS). SPI tar upp frågan om att invänta ett godkännande från Skatteverket. Direktivet föreskriver inte att något god- kännande eller annan bekräftelse från den behöriga myndigheten ska in- väntas för att flyttningen under uppskovsförfarande ska få påbörjas. Någon sådan regel föreslås därför inte. Enligt allmänna regler om bevis- börda följer emellertid att den som åberopar en omständighet har att bevisa denna. Mot den bakgrunden förefaller det rimligt att avsändare som informerat Skatteverket säkerställer erforderlig dokumentation om detta.

Som framgått ovan innehåller punktskattedirektivet tämligen detalj- erade regler om hanteringen av såväl elektroniska dokument som reservsystemet. Direktivets grundläggande regler om dokumenten och de skyldigheter aktörerna måste iaktta för att varorna ska sändas under skatteuppskov införs, som ovan beskrivits, i LTS, LAS och LSE. När det gäller de bestämmelser i punktskattedirektivet som utgör hand- läggningsregler för myndigheterna, har de enligt regeringens bedömning karaktären av verkställighetsföreskrifter. Detsamma gäller administrativa bestämmelser om upprättande av elektroniska dokument och ersätt- ningsdokument på papper. Nämnda bestämmelser utgör sådana verkställighetsföreskrifter som enligt 8 kap. 13 § regeringsformen får

Prop. 2009/10:40

118

meddelas av regeringen (om verkställighetsföreskrifter se t.ex. lagrådets Prop. 2009/10:40 yttrande i prop. 1999/2000:9, s. 105–106).

Att det är Skatteverket som ska tilldela punktskattenummer enligt rådets förordning 2073/2004/EG om administrativt samarbete bör också anges i förordningarna till LTS, LAS och LSE.

Genom rådsbeslutet 2003 åligger det varje medlemsland att admini- strera den nationella delen av EMCS. För den behandling av uppgifter som därigenom kommer att göras, gäller samma regler som för be- handlingen av övriga beskattningsuppgifter och för SEED-registret. Den svenska delen av EMCS samt de uppgifter som kommer till Sverige och som ska behandlas av Skatteverket och Tullverket inom ramen för kontroll och beskattning, kommer således att ingå som en del i beskatt- ningsdatabasen. Som framgått ovan ingår SEED-registret redan enligt gällande bestämmelser i beskattningsdatabasen. När det gäller frågor om förhållande till personuppgiftslagen (1998:204), ändamål med be- handlingen, personuppgiftsansvar, behandling av känsliga personupp- gifter, gallring, direktåtkomst, sökbegrepp, avgifter och enskildas rättig- heter gäller således lagen (2001:181) och förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Regeringen föreslår att en erinran om detta införs i anslutning till be- stämmelserna om det datoriserade systemet i LTS, LAS och LSE.

Förslaget föranleder införande av fem nya paragrafer i vardera LTS, LAS och LSE. Paragraferna 22, 22 a, 23 a, 24 och 25 §§ i LTS, 21, 21 a, 22 a, 23 och24 §§ i LAS samt 6 kap. 2, 3 och 9–11 LSE.

6 Uppskovsförfarandet i punktskattedirektivet

6.1Något om den nuvarande regleringen

Reglerna i cirkulationsdirektivet innebär i princip att punktskattepliktiga varor kan flyttas fritt mellan EG-länderna (dvs. utan gränskontroller), att beskattningskonsekvenserna skjuts upp till dess varorna lämnar upp- skovsförfarandet och att beskattningen sker i konsumtionslandet.

Syftet med uppskovsordningen är att varorna, trots att de är skatte- pliktiga, ska kunna tillverkas, bearbetas, förvaras och förflyttas mellan medlemsstaterna utan att beskattningskonsekvenser inträder. Med andra ord inträder skattskyldighet först när varan avviker från denna ordning och blir tillgänglig för konsumtion. Beskattning ska då ske i den med- lemsstat detta äger rum. För att säkerställa att beskattningen sker i det EG-land där varan släpps för konsumtion, finns förfaranderegler i cirkulationsdirektivet. Dessa regler innebär i huvudsak att flyttning av skattepliktiga varor under skatteuppskov ska ske från ett skatteupplag till ett annat. De risker som är förknippade med sådan flyttning ska täckas av en säkerhet för punktskattens betalning. Säkerheten ska ställas av den av- sändande godkända upplagshavaren, vid behov solidariskt med trans- portören, och, efter medlemsstaternas bestämmande, mottagaren.

Mottagaren av skattepliktiga varor som sänds från ett skatteupplag är dock inte alltid en godkänd upplagshavare. Mottagaren kan också vara en näringsidkare med eller utan punktskatteregistrering i ett annat EG-land.

119

En förflyttning till en sådan mottagare utlöser skattskyldighet. Skatt ska betalas i mottagarlandet och mottagaren är skattskyldig.

Vid förflyttning mellan medlemsstater av skattepliktiga varor, som om- fattas av uppskovsordningen, ska varorna åtföljas av ett ledsagardoku- ment som upprättas av avsändaren. Syftet med dokumentet är att under- lätta skattekontrollen och det samarbete mellan medlemsstaterna som är nödvändigt för en effektiv kontroll.

Ledsagardokumentet ska upprättas i fyra exemplar, varav ett ska be- hållas av avsändaren och resten ska åtfölja varorna under transporten. Av de tre exemplar som åtföljt varorna ska ett exemplar behållas av mottagaren, ett återsändas till avsändaren och ett lämnas till behörig myndighet i destinationsmedlemsstaten. För cigaretter och spritdrycker med en alkoholhalt över 22 volymprocent ska dokumentet upprättas i fem exemplar. Avsändaren av varor ska i dessa fall sända in det femte exemplaret till den behöriga myndigheten i avsändarmedlemsstaten innan transporten påbörjas.

Ledsagardokumentet är av grundläggande betydelse för ansvaret för skatten vid transporter mellan medlemsländerna. När varorna flyttats till en upplagshavare eller en varumottagare ska det exemplar av ledsagar- dokumentet som återsänds till avsändaren användas av denne för att fri- skriva sig från betalningsansvar för skatten. Den avsändande upp- lagshavarens skatteansvar är alltså beroende av att varorna har tagit emot enligt reglerna och att han får tillbaka ett undertecknat ledsagardoku- ment. Vad mottagaren därefter gör med varorna har däremot ingen be- tydelse för den avsändande upplagshavarens ansvar.

En annan grundregel är att avvikelser från bestämmelserna om upp- skovsordningen innebär att varorna upphör att omfattas av ordningen, dvs. att de anses släppta för konsumtion. Detta innebär i sin tur att skatt- skyldighet inträder. Det finns särskilda bestämmelser för det fall en över- trädelse eller oegentlighet har begåtts i samband med en varuflyttning. I sådant fall ska skatten betalas i den medlemsstat där överträdelsen eller oegentligheten har begåtts och skatten ska betalas av den som har ställt säkerhet för skatten. Om det inte går att fastställa var överträdelsen eller oegentligheten har skett, ska den anses ha skett i den medlemsstat där fel- aktigheten konstaterades. I fall där inga varor når mottagaren, och det inte kan konstateras var överträdelsen eller oegentligheten ägde rum, ska dock beskattning alltid ske i avsändarlandet.

Cirkulationsdirektivets förfaranderegler avseende uppskovsordningen har sedan det svenska medlemskapet i EG den 1 januari 1995 varit genomförda i lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkoholskatt och (1994:1776) om skatt på energi.

Prop. 2009/10:40

120

6.2

Anpassningar av de svenska bestämmelserna

Prop. 2009/10:40

Regeringens förslag: Punktskattedirektivets begrepp och systematik för uppskovsförfarandet ska införas i lagarna (1994:1563) om tobaks- skatt, (1994:1564) om alkoholskatt och (1994:1776) om skatt på energi.

Det ska därmed uttryckligen anges mellan vilka destinationer varor får flyttas för att det ska vara fråga om en uppskovsflyttning och att det åligger den som avser att sända varor enligt uppskovsförfarandet att upprätta ett elektroniskt administrativt dokument via EMCS. Vidare ska anges att detta dokument är en förutsättning för att varu- flyttningen omfattas av uppskovsförfarandet. Att varor som flyttas ska omfattas av säkerhet för skatten, för att det ska vara fråga om en flyttning under uppskovsförfarande, tydliggörs.

Vidare ska anges att en flyttning under uppskovsförfarande avslutas när varorna tas emot på en sådan destination som omfattas av upp- skovsförfarandet. Det ska också föreskrivas att det ankommer på den som tar emot varor att utfärda en mottagningsrapport via EMCS, när varorna tas emot och att mottagningsrapporten utgör ett bevis på att varorna tagits emot på en sådan destination som omfattas av upp- skovsförfarandet.

Skattskyldighet för varor som är föremål för en oegentlighet under flyttning ska utvidgas till att omfatta varje person som medverkat i av- vikelsen och som rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten. Även när en oegentlighet under flyttning sker avseende varor som sänds från Sverige, ska beskattning ske enligt bestäm- melserna om beskattning vid oegentlighet.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag. Bestämmelserna har dock något olika lagteknisk utformning.

Remissinstanserna: Skatteverket efterfrågar ett tydligare reglering av kravet på säkerhet för skatten under flyttningar enligt uppskovsförfar- andet. Kammarrätten i Sundsvall anser att det tydligare bör framgå av lagtexten att det är fråga om solidariskt betalningsansvar vid oegent- lighet. Dessa remissinstanser lämnar även lagtekniska synpunkter. Övriga remissinstanser har inte kommenterat förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Uppskovsförfarandets begrepp och systematik

Cirkulationsdirektivets uppskovsordning har i huvudsak oförändrat överförts till punktskattedirektivet (se avsnitt 4.2). Införandet av det datoriserade systemet för dokumenthantering (EMCS) har dock medfört en del gemenskapsrättsliga ändringar av uppskovsförfarandet, vilka behöver genomföras i lagarna om tobaksskatt (LTS), alkoholskatt (LAS) och skatt på energi (LSE).

Systemet med skattuppskov benämns i punktskattedirektivet uppskovs- förfarandet. Som framgått i avsnitt 4.2 innebär uppskovsförfarandet, lik-

som cirkulationsdirektivets uppskovsordning, att varor som i och för sig

121

är skattepliktiga, kan tillverkas, bearbetas, förvaras och flyttas mellan Prop. 2009/10:40 medlemsstaterna inom ramen för ett system med skatteupplag, utan att

detta medför några beskattningskonsekvenser. Precis som enligt cirkula- tionsdirektivet skjuts skattskyldighets inträde upp till dess att varorna lämnar uppskovsordningen, eller med andra ord, när varorna omsätts till konsumentledet (”släpps för konsumtion”). Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt detta sker och i det land där varorna då befinner sig (artikel 7 i punktskattedirektivet).

Enligt artikel 7.2 i punktskattedirektivet släpps en vara för konsumtion när den

1.avviker från ett uppskovsförfarande,

2.om punktskatt inte har uppburits, innehas utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

3.tillverkas utanför ramen för ett uppskovsförfarande, eller

4.importeras utan att omedelbart efter importen hänförs till ett uppskovsförfarande.

Att innehav utanför ett uppskovsförfarande inneburit att varan släppts för konsumtion har tidigare inte varit reglerat, men följt av praxis (se EG- domstolens dom i mål nr C-325/99).

Påpekas bör att det för frågan om en vara har släppts för konsumtion eller inte, inte har någon betydelse om den händelse som ligger bakom ”frisläppandet” skett på ett otillåtet sätt, t.ex. genom stöld eller bedrägeri.

För att regelsystemet ska bli mer lättillgängligt, och för att främja en enhetlig tillämpning, föreslår regeringen att punktskattedirektivets begrepp och systematik ska komma till tydligare uttryck i LTS, LAS och LSE. Regeringen föreslår således att punktskattedirektivets definitioner av ”uppskovsförfarande” och ”släppt för konsumtion”, förs in i lagarna.

Flyttningar enligt uppskovsförfarandet

Som beskrivs i promemorian är regleringen av hur varor får flyttas för att det ska vara fråga om en flyttning enligt ett uppskovsförfarande, mer detaljerade i punktskattedirektivet än i cirkulationsdirektivet. Skälet till detta ligger dels i strävan att underlätta myndighetskontrollen, dels i övergången från en manuell och pappersbaserad dokumenthanering till en elektronisk. Under cirkulationsdirektivet har punktskattepliktiga varor flyttas mellan olika aktörer tillsammans med ledsagardokument. Den som avsänder varor har ställt säkerhet för skatten och utfärdat ett led- sagardokument som åtföljt varorna rent fysiskt till mottagaren. Det har då legat i sakens natur att den som tagit emot varorna rent fysiskt, vid detta mottagande, kvitterar ett exemplar av dokumentet och återsänt det till av- sändaren. Det har i praktiken inte varit möjligt att kvittera dokumentet utan att fysiskt ha tagit emot varorna. Det har i vart fall varit svårt att göra det, utan att ha kommit överens med avsändaren om att varorna ska flyttas utan att åtföljas av ett dokument, eller att dokumentet ska över- föras på annat sätt än fysiskt med varorna. Genom det s.k. retur- exemplaret har avsändaren av varorna erhållit ett ”kvitto” på att varorna tagits emot och att avsändarens ansvar för skatten upphört.

Regeringen delar den bedömning som görs i promemorian, att det beskrivna scenariot förändras med en elektronisk dokumenthanering.

122

Varorna kommer att fysiskt flyttas en väg och följedokumentet, det Prop. 2009/10:40 elektroniska administrativa dokumentet, en annan (elektronisk) väg. Det

innebär att den som erhåller det elektroniska administrativa dokumentet kommer att kunna kvittera att varorna tagits emot på den rätta destinationen, trots att varorna faktiskt inte har det. Det krävs därför mer detaljerade regler om mellan vilka destinationer varor får flyttas och under vilka förutsättningar mottagaren får kvittera att varorna tagits emot. För avsändaren, som genom den ställda säkerheten ansvarar för skatten under flyttningen, är det naturligtvis oerhört viktigt att kunna lita på att den mottagningsrapport som kommer att erhållas via EMCS utvisar att varorna nått rätt destination. Punktskattedirektivet har också utformats på så sätt att mottagningsrapporten utgör ett bevis på att flyttningen avslutats på en sådan destination som omfattas av uppskovs- förfarandet. Samtidigt är det av grundläggande betydelse att mottagaren av varorna inte utfärdar mottagningsrapporten förrän varorna nått den korrekta destinationen, vilket även det regleras i punktskattedirektivet (artikel 24). Även reglerna om ansvar för skatten när varor genom en oegentlighet avviker från en flyttning har ändrats. I det följande redovisas närmare de ändringar av förfarandet som införts genom det nya direktivet och som enligt regeringen behöver genomföras i LTS, LAS och LSE.

I punktskattedirektivet anges uttryckligen och exakt mellan vilka aktör- er eller platser en varuflyttning får ske för att det ska vara fråga om en flyttning under skatteuppskov (artikel 17). Enligt den artikeln får varor flyttas under ett uppskovsförfarande

1.från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag, till en varumottagare (i ett annat medlemsland), till en plats där de punktskattepliktiga varorna lämnar gemenskapens territorium, eller till en beskickning, ett konsulat eller en internationell organisation (i ett annat medlemsland),

2.från platsen för importen till någon av de destinationer som avses 1 om varorna avsänds av en registrerad avsändare, och

3.under vissa omständigheter, från den plats som anges i 1 eller 2 till en leveransplats som särskilt har angetts av den godkände upplagshavar- en i destinationsmedlemsstaten eller av en registrerad varumottagare. Detta kallas flyttning till en direkt leveransplats.

Vidare kräver punktskattedirektivet att en varuflyttning, för att det ska vara fråga om en flyttning under skatteuppskov, omfattas av ett elektron- iskt administrativt dokument som lämnats av avsändaren via det datoris- erade systemet (EMCS) eller, under vissa förutsättningar, ett ersättnings- dokument (artikel 21). Dokumentet ska innehålla uppgifter som kan identifiera avsändaren, mottagaren, destinationen och varorna. Finns det brister i dokumentet kan flyttningen komma att anses ha skett utanför ramen för ett uppskovsförfarande. För att varorna ska flyttas under skatteuppskov krävs, liksom i dag, att säkerhet ställts för skatten avse- ende varorna under flyttningen. Enligt punktskattedirektivet ska säkerhet ställas av i första hand avsändaren, dvs. en upplagshavare eller en re- gistrerad avsändare. Regeringen delar Skatteverkets uppfattning att kravet på säkerhet bör framgå tydligare och föreslår bestämmelser med den innebörden i LTS, LAS och LSE.

När varorna når den destination som angivits i det elektroniska doku- mentet, vilken alltså ska vara en för uppskovsordningen tillåten destina-

tion (se ovan), ska den som tar emot varorna upprätta en mottagningsrap-

123

port via EMCS. I artikel 24.1 i punktskattedirektivet uttrycks detta på så sätt att mottagningsrapport ska upprättas ”Vid mottagande av punkt- skattepliktiga varor på någon av de destinationer som avses i artikel 17.1…”. Har varorna nått mottagaren och denne accepterat varorna ge- nom mottagningsrapporten, övergår ansvaret för skatten på mottagaren. Mottagningsrapporten utgör ett bevis för att den aktuella flyttningen har avslutats enlig uppskovsförfarandet (artikel 28 i punktskattedirektivet). Även om varorna av någon anledning är felaktiga, ska mottagaren upprätta en mottagningsrapport via EMCS. I dessa fall kan man säga att mottagningsrapporten har karaktär av ”avvisningsrapport” och utvisar att mottagaren inte accepterar varorna. Det ankommer då på avsändaren att återta varorna, eller att flytta dem vidare. Detta kan avsändaren göra gen- om att ändra flyttningens destination via EMCS (artikel 21.8 i punkt- skattedirektivet). Avsändaren ansvarar i dessa fall för skatten även under den fortsatta flyttningen av varorna.

Som beskrivits i promemorian kan det vid kontroll visa sig t.ex. att mottagaren inte tagit emot varorna i enlighet med uppskovsförfarandet, trots att denne skickat en mottagningsrapport via EMCS. Då får situationen bedömas enligt bestämmelserna om oegentlighet (artikel 10 i punktskattedirektivet). Man kan t.ex. tänka sig att den mottagande upp- lagshavaren sänder en mottagningsrapport via EMCS, trots att denne i stället för att ta emot varorna på skatteupplaget möter transporten, lastar om varorna och för dem någon annanstans. Mot bakgrund av att en mot- tagningsrapport inte får upprättas i EMCS, om varorna tas emot på en annan plats än den angivna destinationen, agerar den mottagande upplagshavaren i ett sådant fall i strid med direktivet och riskerar att bli ansvarig för att betala skatten (artiklarna 8.1.a.ii, 8.2 och 10). Vid beskattning på grund av en oegentlighet föreskriver punktskattedirektivet att den som ställt säkerheten för skatten och varje annan person som medverkat i avvikelsen och som rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten, ska vara solidariskt ansvariga för punktskatten (artikel 8.1.a.ii i punktskattedirektivet). I ett fall där mottagaren kvitterat varorna via mottagningsrapport i EMCS, trots att varorna tagits emot på en plats som inte omfattas av uppskovsförfarandet, ligger det närmast till hands att anse denne som ansvarig för skatten.

Vidare kan man tänka sig att avsändaren och mottagaren kommer överens om att varorna ska flyttas till en annan destination. Det ankom- mer även i ett sådant fall på avsändaren att ändra flyttningens destination via EMCS (artikel 21.8). Den som tar emot varorna på den nya destina- tionen har att upprätta ett mottagningsbevis via EMCS när varorna tas emot på denna destination, eller att genom mottagningsrapporten avvisa varorna (se ovan).

Sammanfattningsvis kan sägas att den ordning för flyttning och övrig hantering av varor under skatteuppskov som hittills skett med stöd av cirkulationsdirektivet, får en mer preciserad och detaljerad reglering genom punktskattedirektivet. Skälen bakom denna, i jämförelse med cirkulationsdirektivet, detaljerade reglering är naturligtvis införandet av EMCS och det övergripande syftet att underlätta kontroll och därigenom motverka skatteundandraganden. En korrekt tillämpning av bestäm- melserna om uppskovsförfarandet är av grundläggande betydelse för frågan om, och när, varorna ska beskattas. För aktörerna och de rätts-

Prop. 2009/10:40

124

tillämpande myndigheterna bör det därmed vara en fördel om den sven- Prop. 2009/10:40 ska lagstiftningen systematiskt och begreppsmässigt överensstämmer

med punktskattedirektivet. Regeringen föreslår därför att denna mer detaljerade reglering införs i LTS, LAS och LSE.

I lagreglerna ska anges mellan vilka destinationer varor får flyttas för att det ska vara fråga om en uppskovsflyttning. Det ska också anges att det åligger den som avser att sända varor till en annan medlemsstat enligt uppskovsförfarandet att upprätta ett elektroniskt administrativt dokument via EMCS och att detta dokument är en förutsättning för att varuflytt- ningen ska omfattas av uppskov. Om varorna flyttas på annat sätt, kan beskattning i stället komma i fråga enligt bestämmelserna om beskattade varor. Vidare ska det anges i lagarna att det ankommer på den som tar emot varor från en annan medlemsstat att utfärda en mottagningsrapport via EMCS, när varorna tas emot på en sådan destination som omfattas av uppskovsförfarandet. Det ska också föreskrivas att mottagningsrapporten utgör ett bevis på att varorna tagits emot på en sådan destination. Regeringen föreslår att LTS, LAS och LSE kompletteras med regler med detta innehåll.

Oegentligheter vid flyttning

Som framgått av exemplet ovan har den krets av personer som kan göras ansvariga för skatten vid oegentligheter under en flyttning enligt ett upp- skovsförfarande utvidgats från att omfatta den eller dem som ställt säker- het för skatten under flyttningen till att omfatta även varje annan person som medverkat i avvikelsen och som rimligen borde ha varit medveten om att avvikelsen var otillåten. Regeringen föreslår att bestämmelserna om beskattning vid oegentlighet under en uppskovsförflyttning i LTS, LAS och LSE ändras i enlighet härmed. Kammarrätten i Sundsvall förordar en tydligare utformning av bestämmelsen. Att solidarisk skattskyldighet föreligger mellan dem som utpekas som skattskyldiga är dock, enligt regeringens mening, tydligt genom det sätt på vilket bestämmelsen utformats i promemorian. Uppmärksammas bör att även varor som är föremål för en oegentlighet som sker i eller upptäcks i Sverige under en flyttning som påbörjas i Sverige omfattas av bestämmelserna om beskattning vid oegentlighet. Ansvaret för skatten skulle annars i dessa fall begränsas till avsändaren, även om det ligger utom dennes kontroll att varorna avvikit från flyttningen genom en oegentlighet. Regeringen föreslår således att promemorians förslag genomförs.

Lagförslaget

Förslaget föranleder införande av följande nya paragrafer, 8 a–8 e, 18, 22 b–22 d, 22 f och 23 §§ LTS, 7 a–7 e, 21 b–21 d, 21 f och 22 §§ LAS samt ett nytt kapitel, 3 a kap., och följande nya paragrafer 6 kap. 4–6, 8 och 8 a §§ LSE. Vidare föranleder förslaget ändring i 9–11, 20, 27 och 32–34 §§ LTS, 7, 8–10, 19, 26 och 32–34 §§ LAS samt 2 kap. 11 §, 4 kap. 1–4 §§, 5 kap. 1 § och 7 kap. 2 och 6 §§ LSE.

125

6.3Särskilt om ansvaret för skatten vid flyttningar i samband med import och export

Regeringens förslag: Kravet på säkerhet för skatten på obeskattade varor under flyttning (transportsäkerhet) ska utvidgas till att omfatta flyttning av obeskattade varor från importplats och till exportplats.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. När det gäller registrerade varumottagare som importerar alkohol- eller tobaksvaror förslås i promemorian att punktskatten ska betalas till Tullverket i samband med importen.

Remissinstanserna: Tullverket avstyrker förslaget att Tullverket ska administrera de registrerade varumottagare som, i denna egenskap, får importera alkohol- och tobaksvaror. Enligt tullagstiftningen kan flera olika personer uppträda som deklarant och gäldenär, vilket är an- ledningen till att bl.a. den registrerade varumottagaren i dag är undan- tagen från huvudregeln att skatt vid import betalas till Tullverket. Tullverket anser att konsekvenserna av förslaget för Tullverkets del inte har belysts i tillräcklig omfattning i promemorian och att förslaget måste utredas i grunden innan det kan bli föremål för lagstiftning. Övriga remissinstanser har inte kommenterat förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Flyttningar från importplats

Cirkulationsdirektivet har inte särskilt reglerat flyttningar av varor under skatteuppskov från en importplats. Det finns således inte några gemen- skapsrättsliga punktskatteregler om t.ex. följedokument och ställande av säkerhet för punktskatten avseende flyttningar från en importplats till ett skatteupplag eller till en registrerad varumottagare. Från en importplats flyttas varor i regel under tullsuspension och under åtföljande av tull- dokument. På det sättet kompenseras bristen på gemenskapsrättsliga regler på punktskatteområdet.

Genom det nya punktskattedirektivet införs gemenskapsrättsliga punkt- skatteregler för ansvaret för skatten under flyttning av varor från en im- portplats till ett skatteupplag eller till en registrerad varumottagare. (Äv- en i dessa fall gäller att varumottagaren för att flyttningen ska omfattas av punktskattedirektivet finns i en annan medlemsstat än platsen för av- sändandet, dvs. än importplatsen). För dessa fall föreskriver punktskatte- direktivet att varorna ska avsändas av en registrerad avsändare. Denne ska ställa säkerhet för skatten på varorna under flyttningen och kommer därmed att fungera som garant för skatten på varorna under flyttningen. Den registrerade avsändaren ansvarar också för att det upprättas ett elek- troniskt administrativt dokument via EMCS avseende varuflyttningen (artiklarna 4.10, 17.1.b, 18 och 21 i punktskattedirektivet).

Aktörer som avser att flytta varor från en importplats under punkt- skattedirektivets uppskovsförfarande är hänvisade till denna nya ordning. Detta innebär att en aktör för att få flytta varor inom ramen för punkt- skattedirektivets bestämmelser om skatteuppskov (se t.ex. föreslagna

Prop. 2009/10:40

126

8 b § lagen (1994:1563) om tobaksskatt [LTS]) från en importplats ska vara godkänd som registrerad avsändare. I avsnitt 7.2 beskrivs reglerna kring godkännande av registrerade avsändare.

Enligt nuvarande svenska regler har den som godkänts som upplagshavare dock möjlighet att flytta varor, av det varuslag som omfattas av godkännandet, från en importplats. För att de aktörer som i dag flyttar obeskattade varor från en importplast ska kunna göra det även mot bakgrund av punktskattedirektivet föreslås att den som per den 1 april 2010 är godkänd som upplagshavare även ska godkännas som registrerad avsändare (se även avsnitt 11). Som påpekas i promemorian kommer den som avser att från en importplats flytta andra slag av varor än sådana som omfattas av godkännandet att vara upplagshavare, att behöva ansöka om godkännande som registrerad avsändare för dessa varuslag. För dem som godkänns som upplagshavare efter den 1 april 2010 ska godkännande att vara registrerad avsändare samtidigt ges.

Vid uppskovsförflyttningar som startas av en registrerad avsändare in- träder skattskyldigheten för punktskatt under samma förutsättningar som för varor som flyttas av en godkänd upplagshavare (artiklarna 7 och 17 i punktskattedirektivet). Det innebär att en registrerad avsändare kommer att vara skyldig att betala punktskatten på varor denne avsänder om varorna inte flyttas enligt reglerna om flyttning enligt ett uppskovsförfarande.

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att det i LTS, lagen (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) och lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) införs regler om registrerade avsändares flyttning av varor från importplats. Vidare föreslår regeringen att bestämmelserna om trans- portsäkerhet ändras, och även omfattar säkerhet för flyttningar från importplats. Detta även i de fall en sådan flyttning påbörjas av den som erhållit sitt godkännande som registrerad avsändare på grund av ett godkännande som upplagshavare.

Regeringen delar Tullverkets uppfattning om att promemorians förslag, att registrerade varumottagare som importerar alkohol- eller tobaksvaror ska betala punktskatten till Tullverket i samband med importen, behöver utredas ytterligare innan det kan bli föremål för lagstiftning. Något sådant förslag lämnas därför inte i propositionen.

Flyttningar vid export

Beträffande punktskattepliktiga varor som exporteras kan följande sägas. Enligt den ursprungliga lydelsen av cirkulationsdirektivet, artikel 5.2, skulle punktskatten anses vilande bl.a. för varor som var på väg till tredje land när de omfattas av gemenskapens tullförfarande på annat sätt än övergång till fri omsättning eller när de placerats i frizon eller frilager. Genom direktiv 94/74/EG ändrades artikeln så att export inte längre omfattades av artikel 5.2. I beaktadesatsen till direktiv 94/74/EG anges att det är nödvändigt att undanta tullproceduren för export från uppskovs- reglerna för punktskattepliktiga varor för att, inom ramen för flyttnings- förfarandet för punktskattepliktiga varor, kunna ställa säkerhet för de risker som är förbundna med flyttning av varor från lastningsplatsen till tullkontoret på utförselplatsen från gemenskapen.

Prop. 2009/10:40

127

I den nuvarande svenska lagstiftningen ställs inte något krav på säker- Prop. 2009/10:40 het vid flyttning av varor till en exportplats (prop. 2000/01:118, s. 103).

Detta eftersom reglerna om transportsäkerhet bygger på att det är fråga om transport av obeskattade varor. När det gäller varor som exporteras har den svenska lagstiftningen hittills löst exportflyttningar genom att tillämpa s.k. bruttoredovisning, vilket innebär att varor som ska exporteras tas upp till beskattning när de tas ut från skatteupplaget och att avdrag medges för skatten när varorna exporteras. Varor som ska exporteras är därmed enligt nuvarande bestämmelser beskattade under flyttningen.

Som framgått ovan krävs genom punktskattedirektivet, för att en flyttning av varor från ett skatteupplag till en exportplats ska ske under uppskovsförfarande, att varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument som sänts via EMCS (artiklarna 17.1.a.iv och 21) och att avsändaren ställt säkerhet för skatten (artikel 18). Regeringen föreslår att de svenska bestämmelserna om flyttning av varor till en exportplats ändras i enlighet med detta och att exportflyttningarna införlivas i uppskovsförfarandet. För upplagshavare som exporterar varor medför detta att även varor som exporteras ska ligga till grund för beräkningen av transportsäkerhet.

Sammanfattning och lagförslag

Sammantaget innebär de föreslagna ändringarna när det gäller transport- säkerhet vid import- och exportsituationer att de upplagshavare som redan i dag importerar eller exporterar varor kommer att behöva ställa något högre säkerheter. Samtidigt slopas bruttoredovisningen av skatten i exportfallen, vilket innebär att upplagshavaren inte behöver redovisa någon skatt för varor under uppskov som flyttas till exportplats.

Förslaget föranleder ändring i 11 § LTS, 10 § LAS och 4 kap. 4 § LSE.

6.4Flyttning av varor till direkt leveransplats

Regeringens förslag: Punktskattedirektivets regler om flyttning av varor under uppskovsförfarande till en direkt leveransplats ska genom- föras i lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkohol- skatt och (1994:1776) om skatt på energi.

För bränsle som tas emot på en direkt leveransplats och av mot- tagaren förs till skatteupplag i Sverige ska skattskyldighet inte inträda.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. I promemorian föreslogs att skattskyldighet inte skulle inträda för bränsle som tas emot på en direkt leveransplats och av mottagaren förs till ett eget skatteupplag i Sverige.

Remissinstanserna: Svenska Petroleum Institutet (SPI) stödjer förslaget att skattskyldighet inte inträder för bränsle som tas emot på direkt leveransplats och av mottagaren förs till ett skatteupplag. Dock fyller bestämmelsen enligt SPI inte sitt syfte om den begränsas till ”eget” skatteupplag. SPI tolkar bestämmelserna om direkt leveransplats som att

oljebolag kommer att behöva anmäla samtliga depåer där man hämtar

128

vara hos annat bolag som en ”direkt leveransplats”. Skatteverket anser att den föreslagna bestämmelsen om beskattning av bränsle som tas emot på en direkt leveransplats för att sedan föras till ett skatteupplag ska tas bort eftersom den inte följer de allmänna principerna för ”uppskovsför- farande” och ”släppts för konsumtion”. Skatteverket förordar att bestäm- melserna i lagen om skatt på energi (LSE) om skattskyldighetens inträde för upplagshavare ges likalydande utformning som motsvarande bestäm- melser i lagarna om tobaksskatt (LTS) och om alkoholskatt (LAS). Vidare efterfrågar Skatteverket bestämmelser om att registrerade varu- mottagare ska anmäla en ”normal” mottagningsplats till Skatteverket. Övriga remissinstanser har inte kommenterat förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Punktskattedirektivet ger möjlighet för medlemsstaterna att tillåta att varor flyttas under uppskovsförfarande till en annan plats än ett skatteupplag, en s.k. direkt leveransplats, för att där tas emot av en upplagshavare (artikel 17.2 i punktskattedirektivet). Även registrerade varumottagare kan enligt punktskattedirektivet ta emot varor på en direkt leveransplats.

Förfarandet med direkt leveransplats är tänkt att användas när den mot- tagande upplagshavaren eller registrerade varumottagaren av någon an- ledning finner det mer praktiskt eller ekonomiskt att ta emot varorna på en annan plats än aktörens ”normala” mottagningsplats. Man kan tänka sig t.ex. att en varumottagare vill att varorna ska flyttas till en plats där någon annan bedriver näringsverksamhet och när varorna anlänt till denna plats lämna en mottagningsrapport i EMCS. För registrerade varu- mottagare gäller även vid mottagande på en direkt leveransplats att varorna ska ha flyttas under uppskovsförfarande från en annan med- lemsstat. Skatteverket har efterfrågat en reglering av ”normala” mot- tagningsplatser för varumottagare. Punktskattedirektivet innehåller inte några bestämmelser, utöver bestämmelserna om direkt leveransplats, som hänvisar registrerade varumottagare till att ta emot varor på en viss särskilt angiven plats. Regeringen föreslår därför inte heller några sådana bestämmelser. Noteras bör att varumottagare således skiljer sig från upplagshavare, vilka är hänvisade till att ta emot varor på skatteupplaget såvida de inte använder sig av ordningen med direkt leveransplast (se artikel 17.1.a. i punktskattedirektivet).

En direkt leveransplats ska vara belägen på destinationsmedlemsstatens territorium. Det innebär att en upplagshavare som godkänts i Sverige och som har skatteupplag i Sverige kan tillåtas att, i stället för att ta emot varor på sitt svenska skatteupplag, ta emot varorna på en direkt leverans- plats i Sverige. För att systemet med direkt leveransplats ska fungera, med avseende på EMCS, krävs att den direkta leveransplatsen i förväg har anmälts till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten och att uppgifter där hållas ordnad. Det ankommer på den upplagshavare eller registrerade varumottagare som ska ta emot varorna att anmäla platsen till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten. De behöriga myndigheterna kommer på så sätt att kunna kontrollera upps- kovsflyttningar till en direkt leveransplats.

Vid flyttning av varor till en direkt leveransplats inträder skattskyldig- heten för varorna i och med att de tas emot (artikel 7.3.c i punktskatte- direktivet). Ansvaret för skatten övergår, när varorna tas emot, från av- sändaren till den upplagshavare eller registrerade varumottagare som tar

Prop. 2009/10:40

129

emot varorna. Den godkände upplagshavare eller registrerade varumot- tagare som tar emot varorna ansvarar för att lämna in mottagningsrap- porten via EMCS. Mottagningsrapporten visar att varorna tagits emot. Avsändarens ansvar för skatten upphör därmed.

Som framgått ovan i avsnitt 5.5 kommer EMCS endast att användas vid mellanstatliga transaktioner. Det innebär att de som avsänder respek- tive tar emot varor som flyttas från ett svenskt skatteupplag till en direkt leveransplats här i Sverige inte åläggas att hantera följedokument eller mottagningsrapporter via EMCS. Det ankommer dock på dessa aktörer att dokumentera transaktionen på annat sätt (se avsnitt 5.5).

Regeringen föreslår att bestämmelser om uppskovsflyttningar till direkt leveransplats och skattskyldighetens inträde när varorna tas emot införs i lagarna om tobaksskatt (LTS), om alkoholskatt (LAS) och om skatt på energi (LSE).

Punktskattedirektivets uppskovsförfarandet syftar till att varor ska kun- na flyttas mellan skatteupplag utan beskattningskonsekvens, och be- skattas i den medlemsstat och vid den tidpunkt där varorna släpps för konsumtion. Som redovisats i promemorian ingår möjligheten att ta emot varor på en direkt leveransplats i detta system och syftar till att säker- ställa att beskattningen sker i den medlemsstat där varorna släpps för konsumtion när de tas emot på en direkt leveransplats. När varorna har tagits emot på platsen för direkt leverans och skattskyldighet för varorna därmed inträtt i den stat platsen är belägen, ankommer det på den staten att säkerställa skatteuppbörden. En flyttning av varorna från platsen för direkt leverans i Sverige till en annan plats här, t.ex. till ett skatteupplag, sker enbart på svenskt territorium. Regeringen delar den bedömning som görs i promemorian att det är en svensk angelägenhet att säkerställa skatteuppbörden i ett sådant fall. Detta kan göras på olika sätt. Ett alternativ är att skatten på varorna redovisas i samband med att varorna tas emot på den direkta leveransplatsen och att avdrag medges för skatten på de varor som efter mottagandet förs in i ett skatteupplag. Ett annat alternativ är att föreskriva att skattskyldighet inte inträder för varor som mottagaren i dessa fall för in i ett skatteupplag i Sverige.

Ett avdragsalternativ kan, som Skatteverket påtalar, sägas närmare följa grunderna för uppskovsförfarandet. Regeringen ser ändå övervägande fördelar med promemorians förslag, dvs. alternativet med undantag från skattskyldighetens inträde. Regeringen föreslår således att promemorians förslag ska väljas när det gäller skattskyldighet för bränslen, som enligt den svenska ordningen för bränsleförsörjning ”flyttas” genom hämtning vid skatteupplag. I praktiken går det till så att en upplagshavare, med tankbil hämtar olja vid en annan upplagshavares oljecistern (skatte- upplag). Av den hämtade mängden olja levereras t.ex. en del direkt till villakunder, en del förs till en industri och den del, som är kvar i tank- bilen när dagen är slut, förs till ett skatteupplag (jfr prop. 2000/01:118, s. 69). Genom att skattskyldighet inträder för den mottagande upplagshavaren när varorna tas emot (hämtas) på platsen för direkt leverans övergår den avsändande upplagshavarens ansvar för skatten då till den som tar emot bränslet.

Med undantag från skattskyldighetens inträde kommer det att åligga den som tar emot bränslet att vid mottagningstillfället redovisa punkt- skatten på det bränsle som levereras till villakunder och till industrin,

Prop. 2009/10:40

130

men inte skatten på det bränsle som mottagaren för in i ett skatteupplag. Prop. 2009/10:40 Som SPI påtalat får bestämmelsen inte avsedd effekt om den begränsas

till fall där bränslet förs in i ett skatteupplag som disponeras av den som tagit emot bränslet. Regeringen föreslår därför att skattskyldighet inte ska inträda för bränsle som efter mottagande på en direkt leveransplats åter förs in i ett skatteupplag i Sverige. Alternativet med undantag är enligt regeringens bedömning administrativt betydligt enklare att hantera för de skattskyldiga som regelbundet och med täta intervall hanterar bränsle genom hämtning vid skatteupplag, än ett avdragssystem. Härtill kommer att det är ett väl inarbetat system, vilket såvitt känt inte givit upphov till kontrollproblem. Detta samtidigt som det fungerar i förhållande till punktskattedirektivet. Regeringen föreslår att en bestämmelse med denna innebörd förs in i LSE.

Förslaget föranleder införande av de nya bestämmelserna i 8 b § tredje stycket LTS, 7 b § tredje stycket LAS och 3 a kap. 2 § tredje stycket och 5 kap. 1 a § LSE samt ändring i 20 § 1 b LTS, 19 § 1 b LAS och 5 kap. 1 § 1 b LSE.

7 Uppskovsförfarandets aktörer

7.1Punktskattedirektivets begrepp och bestämmelser

Uppskovsförfarandet bygger på att punktskattepliktiga varor tillverkas, bearbetas och förvaras på vissa i förväg godkända platser, skatteupplag, vilka förestås av godkända upplagshavare samt att varorna flyttas mellan dessa skatteupplag under det att skattskyldigheten skjuts upp. En vara kan även flyttas under skatteuppskov till registrerade varumottagare. Punktskattedirektivet överensstämmer i detta avseende i huvudsak med cirkulationsdirektivet.

I punktskattedirektivet definieras godkänd upplagshavare som en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndighet- er fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, förvara, ta emot eller avsända punktskattepliktiga varor, enligt ett uppskovsförfar- ande i ett skatteupplag (artikel 4.1). En godkänd upplagshavares öppnan- de och drift av ett skatteupplag ska enligt direktivet godkännas av de be- höriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget. Godkännandet ska ske på de villkor som myndigheterna har rätt att fast- ställa för att förhindra eventuellt skatteundandragande eller missbruk (artikel 16). En godkänd upplagshavare ska på de villkor som anges av myndigheterna i avsändarmedlemsstaten täcka riskerna för betalning av punktskatten i samband med flyttning under skatteuppskov genom en garantiförbindelse, dvs. ställa transportsäkerhet (artikel 18.1 i punkt- skattedirektivet). Punktskattedirektivets bestämmelser om förutsättning- arna för godkännande av upplagshavare och skatteupplag är oförändrat överförda från cirkulationsdirektivet.

En registrerad mottagare definieras i punktskattedirektivet som en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga varor som förflyt-

131

tas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat (artikel 4.9). Prop. 2009/10:40 För en registrerad mottagare som endast tar emot punktskattepliktiga

varor vid enstaka tillfällen ska tillståndet att ta emot varor begränsas till att gälla en viss kvantitet punktskattepliktiga varor, en enda avsändare och en viss tidsperiod. Medlemsstaterna kan begränsa tillståndet till att gälla för enda varuflyttning (artikel 19.3). Registrerade varumottagare ska före avsändandet av varor, på villkor som mottagarmedlemsstaten bestämmer, garantera betalningen av punktskatten på de varor som ska tas emot.

Punktskattedirektivets två kategorier av registrerade mottagare ersätter cirkulationsdirektivets näringsidkare med respektive utan punktskatte- registrering. Registrerade mottagare får, liksom sina motsvarigheter i cirkulationsdirektivet, varken inneha eller avsända punktskattepliktiga varor under uppskovsförfarande (artikel 19).

Genom punktskattedirektivet införs en helt ny aktör – registrerad av- sändare. En registrerad avsändare definieras i punktskattedirektivet som en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett under ett uppskovsförfarande enbart avsända punktskattepliktiga varor vid deras övergång till fri omsättning i enlighet med artikel 79 i förordning (EEG) nr 2913/92, dvs. i samband med en importsituation (artikel 4.10).

Ett tillstånd att verka som aktör inom uppskovsordningen innebär, lik- som i dag, att man måste vara registrerad i det s.k. SEED-registret. En registrering i SEED-registret är vidare en förutsättning för att kunna omfattas av och använda det datoriserade systemet (EMCS).

7.2Anpassning av de svenska bestämmelserna

Regeringens förslag: Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som registrerad avsändare.

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som flyttas enligt ett uppskovsförfarande från ett annat EG-land får godkännas som registrerad varumottagare, om denne med hänsyn till sina ekono- miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att vara registrerad varumottagare. Avser aktören att endast vid ett enstaka till- fälle ta emot varor ska godkännandet begränsas till att gälla denna enda varuflyttning. Aktören får då godkännas som tillfälligt registrer- ad varumottagare.

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt enbart avsända varor under ett uppskovsförfarande, vid övergång till fri omsättning i sam- band med import, ska kunna godkännas som registrerad avsändare. Denne ska ställa säkerhet för skatten avseende de varor som flyttas en- ligt samma regler som gäller för godkända upplagshavare. Skatte- verket ska få göra skatterevision hos den som ansökt om godkännande som registrerad avsändare.

132

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Bestämmelserna om godkännande att verka som upplagshavare har dock något olika lagteknisk lösning.

Remissinstanserna: Skatteverket påtalar att den föreslagna regleringen av upplagshavare innebär att förutsättningarna för att godkännas har kommit att ändras i ett betydande avseende, vilket inte tycks ha varit avsikten. I den föreslagna utformningen av 10 § första stycket 1 LTS anges att den som i yrkesmässig verksamhet i Sverige avser att ”ta emot” respektive ”avsända” skattepliktiga varor kan komma ifråga för god- kännande som upplagshavare. I den nuvarande utformning av be- stämmelsen föreskrivs att den som ”för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor” ska godkännas som upp- lagshavare. Härigenom är detaljhandlare utestängda från möjligheten att godkännas som upplagshavare. Skatteverket förordar att nuvarande krav ska gälla även fortsättningsvis. Övriga remissinstanser har inte kom- menterat förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Upplagshavare och skatteupplag

Cirkulationsdirektivets reglering av godkännande som upplagshavare och skatteupplag har i huvudsak oförändrad förts över till punktskattedirek- tivet (se artiklarna 4.1 och 15–16 i punktskattedirektivet och artiklar- na 4.a och 11–13 i cirkulationsdirektivet). Motsvarande bestämmelser i lagarna (1994:1563) om tobaksskatt (LTS), (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) och (1994:1776) om skatt på energi (LSE) fungerar därmed utan egentliga ändringar i förhållande till punktskattedirektivet (se 10– 12 §§ LTS, 9–11 § LAS och 4 kap. 3–5§§ LSE). Som framgått i avsnitt 6.3 kräver punktskattedirektivet dock vissa ändringar av bestämmelserna om upplagshavares skyldighet att ställa säkerhet vid flyttningar från och till import- respektive exportplats.

Ytterligare ett par anpassningar av reglerna om godkännande av upplagshavare behövs. Att den som godkänns som upplagshavare ska kunna flytta varor under ett uppskovsförfarande från en importplats har beskrivits i avsnitt 6.3. Regeringen föreslår därför att ett godkännande att vara upplagshavare ska innebära att aktören godkänns som registrerad avsändare. Att vara godkänd upplagshavare ska således alltid innebära ett godkännande att vara registrerad avsändare. Lagrådet föreslår att bestämmelsen utformas så att det klart framgår att den som godkänns som upplagshavare samtidigt ska godkännas som registrerad avsändare. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

För dem som redan enligt nuvarande bestämmelser är godkända som upplagshavare innebär detta att deras godkännande ska utvidgas till att omfatta även ett godkännande att vara registrerad avsändare. God- kännandet att verka som registrerad avsändare kommer i dessa fall att vara begränsat till de varuslag aktörerna har rätt att hantera inom ramen för godkännandet att vara upplagshavare (se även avsnitt 6.3).

Som konstateras av Lagrådet är avsikten att godkännandet som registrerad avsändare för dem som är godkända upplagshavare per den 1 april 2010 ska ske i form av ett särskilt beslut av Skatteverket, utan att

Prop. 2009/10:40

133

föregås av en särskild ansökan. Detta för att registrering av bägge besluten ska kunna ske i det s.k. SEED-registret. Regeringen har följt Lagrådets förslag.

Regeringen instämmer i Skatteverkets påpekande att promemorians bestämmelser om förutsättningarna för att godkännas som upplags- havare i LTS och LAS fått en innebörd som inte varit avsedd. Regeringen föreslår i stället att förutsättningarna för att godkännas behålls oförändrade (se 10 § LTS, 9 § LAS och 4 kap. 3 § LSE).

Punktskattedirektivet omfattar inte möjligheten för upplagshavare att utse en skatterepresentant. Bestämmelserna om skatterepresentant för upplagshavare i LTS, LAS och LSE föreslås därför slopas.

Förslagen föranleder ändring av 10 § LTS, 9 § LAS och 4 kap. 3 § LSE samt slopande av bestämmelserna om skatterepresentant i 15 § LTS, 14 § LAS och 4 kap. 8 § LSE.

Registrerade varumottagare och tillfälligt registrerade varumottagare

Cirkulationsdirektivets kvalifikationskrav avseende varumottagare har med några mindre ändringar överförts till punktskattedirektivet. Reger- ingen föreslår att reglerna om varumottagare i de svenska lagarna ändras i motsvarande utsträckning (se 13 och 14 §§ LTS, 12 och 13 §§ LAS och 4 kap. 6 och 7 §§ LSE). För att reglerna ska överensstämma med punktskattedirektivet föreslås att de utformas på följande sätt.

Den som avser att verka som varumottagare mer permanent godkänns som registrerad varumottagare, om denne med hänsyn till sina ekono- miska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att verka som sådan aktör. Den som godkänns som registrerad varumottagare ska, liksom sin nuvarande motsvarighet, ställa en generell säkerhet för skatten på de varor denne avser att ta emot. Den som avser att endast vid enstaka tillfälle ta emot varor ska i stället inför varje varumottagande erhålla ett begränsat godkännande som tillfälligt registrerad varumottagare. God- kännandet ska vara begränsat till att gälla mottagande av varor vid en enda varuflyttning. Den som godkänns som tillfälligt registrerad varu- mottagare ska, i likhet med sin nuvarande motsvarighet, ställa säkerhet för skatten avseende varor som tas emot inför varje varuflyttning.

Genom nationella bestämmelser i LTS och LAS får den som yrkes- mässig importerar skattepliktiga alkohol- eller tobaksvaror till Sverige från tredje land medges tillstånd att vara registrerad varumottagare. Denna ordning ska bestå (se avsnitt 6.3).

Som framgått av kapitel 4 innebär att godkännande att vara registrerad eller tillfälligt registrerad varumottagare att aktören ska erhålla ett punkt- skattenummer och registreras i SEED-registret.

Förslaget föranleder ändringar i 13 och 14 §§ LTS, 12 och 13 §§ LAS samt 4 kap. 6 och 7 §§ LSE.

Registrerade avsändare

Som anförts ovan införs genom punktskattedirektivet en ny aktör, den registrerade avsändaren, vars roll är att flytta varor under skatteuppskov från en importplats till ett skatteupplag eller någon av de andra mottag-

Prop. 2009/10:40

134

ningsplatserna som pekas ut enligt uppskovsförfarandet (artiklarna 4.9 och 17.2 i punktskattedirektivet, se även avsnitt 5.3). Det övergripande behovet av denna aktör är att finna en gemenskapsrättslig punktskatte- ordning för att säkerställa ansvaret för skatten under dessa flyttningar, vilket hittills saknats (artikel 18.1 och beaktandesats 19 i punktskatte- direktivet). I praktiken har detta ofta lösts genom att varorna flyttas enligt tullförfarande. Genom den aktuella konstruktionen med en registrerad avsändare som ska ställa säkerhet för skatten under flyttningen från en importplats, införs nu en punktskatteordning för dessa flyttningar.

För att genomföra punktskattedirektivets regler om registrerad av- sändare föreslår regeringen att det införs bestämmelser i LTS, LAS och LSE om att den som avser att i Sverige yrkesmässigt enbart avsända varor under ett uppskovsförfarande i samband med import, ska kunna godkännas som registrerad avsändare. En registrerad avsändare ska i enlighet med punktskattedirektivet kunna avsända obeskattade varor under skatteuppskov från en importplats till ett skatteupplag, en registre- rad mottagare i en annan medlemsstat, en plats där de punktskattepliktiga varorna lämnar gemenskapens territorium och en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller till en internationell organisation med säte i ett annat EG-land (artikel 17.1 och 17.2 i punktskattedirektivet). Den registrerade avsändaren kan således avsända varor under skatte- uppskov, från en importplats, till samma destinationer, eller krets av mottagare, som en godkänd upplagshavare. I detta sammanhang vill regeringen erinra om att de aktörer som hanterar alkoholvaror har att iaktta bestämmelserna i alkohollagen (1994:1738).

Vidare föreslår regeringen att en lämplighetsprövning ska göras av sökanden inför godkännandet och att samma krav härvid bör ställas på den som ansöker om att bli registrerad avsändare som på godkända upp- lagshavare. Liksom avseende övriga aktörer bör gälla att personen, som kan vara en fysisk eller juridisk person, med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt ska vara lämplig att verka som aktör.

Det föreslås vidare att samma krav ska ställas på säkerhet för skatten under flyttning av obeskattade varor avseende varuflyttningar som påbörjas av en registrerad avsändare som för flyttningar som påbörjas av godkända upplagshavare.

Ett godkännande att verka som registrerad avsändare omfattar inte en möjlighet att förvara eller ta emot varor under skatteuppskov.

Som framgått av kapitel 4 innebär ett godkännande att vara registrerad avsändare att aktören ska erhålla ett punktskattenummer och registreras i SEED-registret.

Regeringen föreslår också att den registrerade avsändaren, likt godkända upplagshavare och registrerade varumottagare, ska omfattas av kravet på registrering som skattskyldig i 3 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483, SBL). Det innebär att den som godkänts som registrerad avsändare kommer att redovisa punktskatt per redovisningsperiod. Under förutsättning att den registrerade avsändaren flyttar varor i enlighet med uppskovsförfarandet kommer denne i regel inte att ha någon skatt att redovisa. Redovisningsperioden kommer därför i regel kunna bestämmas till helt beskattningsår (se 10 kap. 16 a § SBL). Skatteverket föreslås få göra skatterevision hos den som ansöker om att bli registrerad avsändare

Prop. 2009/10:40

135

under samma förutsättningar som gäller för övriga aktörer enligt Prop. 2009/10:40 uppskovsförfarandet (se 14 kap 7 a § SBL).

Förslaget föranleder införande av följande nya paragrafer, 15 § LTS, 14 § LAS och 4 kap. 8 § LSE och ändring i bestämmelserna 9 § 3, 12 §, 19 § och 20 § 2 LTS, 8 § 3, 11 §, 18 § och 19 § 2 LAS samt 4 kap. 1 § 3 och 5 §, 5 kap. 1 § 2 och 5 § LSE. Även 14 kap. 7 a § SBL ändras.

8 Beskattade varor

8.1Något om regleringen i punktskattedirektivet

Reglerna om beskattning av beskattade varor, dvs. varor som släppts för konsumtion och där skattskyldighet således inträtt i ett EG-land, har förts över från cirkulationsdirektivet till punktskattedirektivet utan större för- ändringar. (En sammanfattande redogörelse för cirkulationsdirektivets regler om beskattade varor finns i prop. 2008/09:48, s. 18.) Detta gäller både bestämmelser om beskattning av varor som innehas i kommersiellt syfte och för personligt bruk (artiklarna 31 och 33 i punktskattedirek- tivet). Några ändringar och förtydliganden av reglerna avseende beskatt- ningen har dock gjorts. Skattskyldigheten i förbrukarlandet för be- skattade varor som innehas i kommersiellt syfte har t.ex. förtydligats.

Även bestämmelserna om beskattning vid distansförsäljning har förts över till punktskattedirektivet (artikel 36 i punktskattedirektivet). Dessa regler har ändrats något för att underlätta kontroll och för att öka möjlig- heten att säkerställa beskattning i förbrukarstaten. Skattskyldigheten vid distansförsäljning har t.ex. utvidgats från att endast omfatta säljaren till att, under vissa förutsättningar, omfatta även den som tar emot varorna.

Slutligen har i punktskattedirektivet införts bestämmelser om be- skattning i vissa fall av oegentligheter under flyttning av beskattade varor.

Ändringarna, som föreslås genomföras i lagarna (1994:1563) om tobaksskatt, (1994:1564) om alkoholskatt och (1994:1776) om skatt på energi, redovisas närmare i följande avsnitt.

8.2

Innehav av beskattade varor i kommersiellt syfte

 

 

 

Regeringens förslag: I lagarna (1994:1563) om tobaksskatt,

 

(1994:1564) om alkoholskatt och (1994:1776) om skatt på energi in-

 

förs en definition av begreppet beskattade varor. Beskattade varor är

 

varor som släppts för konsumtion i ett EG-land och för vilka skatt-

 

skyldighet för punktskatt därigenom inträtt i det landet. Det tydliggörs

 

att förutom den som för in till eller ta emot beskattade varor i Sverige,

 

ska den som innehar sådana varor här vara skattskyldig för den

 

svenska punktskatten på varorna.

 

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.

 

Remissinstanserna: Tullverket anser att det förtydligande i fråga om

 

skyldigheten att medföra ledsagardokumentet under hela förflyttningen

136

fram till mottagaren som görs är ytterst värdefullt. Tullverket förutsätter Prop. 2009/10:40 vidare att Skatteverket är den myndighet som normalt fattar skattebeslut

enligt den föreslagna bestämmelsen om skattskyldighet vid innehav av varor i kommersiellt syfte. Det torde vara ytterst sällsynt att dessa aktörer påträffas i samband med Tullverkets transportkontroller. Sveriges Åkeri- företag anför att det behövs förtydliganden i lagen (1998:506) om punkt- skattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (LPK), lagarna om tobaksskatt (LTS), alkoholskatt (LAS) och skatt på energi (LSE) vid vilka transporter på svenskt territori- um, ledsagardokument ska användas. Övriga remissinstanser har inte kommenterat förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Beskattade varor – kommersiellt syfte eller personligt bruk

Liksom enligt cirkulationsdirektivet föreskrivs i punktskattedirektivet att punktskattepliktiga varor som släppts för konsumtion i en medlemsstat och som innehas för kommersiella syften i en annan medlemsstat ska beläggas med punktskatt i den andra medlemsstaten (artikel 36.1 i punkt- skattedirektivet). Genom begreppet ”släppts för konsumtion” anges att det handlar om varor som lämnat uppskovsförfarandet. Genom att en vara lämnar uppskovsförfarandet inträder skattskyldighet i det land detta sker (se kapitel 6). Det är således logiskt att därefter kalla varorna för ”beskattade varor”. En definition av begreppet ”beskattade varor” föreslås i LTS, LAS och LSE.

Av den gemenskapsrättsliga regleringen följer två principiellt olika sätt att inneha en beskattad vara – i kommersiellt syfte eller för personligt bruk. Detta har klargjorts genom EG-domstolens dom i mål C-5/05 det s.k. fallet Joustra. I det fallet var det fråga om en privatperson som utan yrkesmässighet eller vinstsyfte, för eget och andra privatpersoner egna bruk, förvärvade punktskattebelagda varor som släppts för konsumtion i en medlemsstat, och uppdrog åt ett transportföretag att för hans räkning frakta varorna till honom i en annan medlemsstat. EG-domstolen fann att artikel 7 i cirkulationsdirektivet (innehav i kommersiellt syfte) men inte artikel 8 (innehav för personligt bruk, där varan transporteras av den en- skilde själv) var tillämplig på den aktuella situationen, vilket innebar att punktskatt skulle tas ut även i den stat där varorna förbrukades och att skatten i den första staten skulle återbetalas. Domstolen konstaterade bl.a. att cirkulationsdirektivet bygger på idén att varor som inte innehas för eget bruk med nödvändighet ska anses innehas i kommersiellt syfte.

Denna ordning för beskattade varor kan sägas har klargjorts genom punktskattedirektivet. Genom punktskattedirektivet har det tydliggjorts att enbart beskattade varor som förvärvats av en enskild person för den- nes eget bruk, och som transporteras av den enskilde själv från en med- lemsstat till en annan, är varor som inte innehas i kommersiellt syfte (jfr artikel 33.1). I dessa fall ska varan, liksom enligt nuvarande regler, endast beskatta i förvärvslandet (artikel 32.1). Detta regleras i LTS, LAS och LSE genom att dessa situationer undantas från skattskyldighet. Regeringen anser att denna ordning ska bestå.

137

Grunddragen i reglerna i LTS, LAS och LSE om beskattning av be- skattade varor fungerar således även i förhållande till punktskatte- direktivet. Beskattade varor som införs till Sverige, tas emot i Sverige efter införande från ett annat EG-land, eller annars innehas här, i kom- mersiellt syfte (i den mening begreppet har i punktskattedirektivet), ska beskattas i Sverige. Däremot ska varor som innehas för personligt bruk och som transporteras av den enskilde sj