Regeringens proposition 2009/10:19

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella Prop.
skatteavtal med Caymanöarna 2009/10:19

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 september 2009

Mats Odell

Sten Tolgfors

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Caymanöarna

-om upplysningar i skatteärenden,

-om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

-för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal.

Avtalet om upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger Sverige en möjlighet att begära upplysningar avseende skatter och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap ger möjlighet till inkomstjustering när villkor som avviker från marknadsmässiga villkor har avtalats mellan företag i intressegemenskap.

Avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer rör beskattning av inkomst från enskild och offentlig tjänst, styrelsearvode, inkomst för artister och sportutövare, pension samt för studerande.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut................................................................. 4
2 Lagtext .............................................................................................. 5
  2.1 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och  
    Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden................. 5

2.2Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan

företag i intressegemenskap ............................................. 20

2.3Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning

  av fysiska personer........................................................... 27
3 Ärendet och dess beredning............................................................ 39
4 Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i  
skatteärenden .................................................................................. 39
4.1 Lagförslaget ..................................................................... 40
4.2 Innehållet .......i avtalet om upplysningar i skatteärenden 40
  4.2.1 ........... Avtalets syfte och tillämpningsområde 40
  4.2.2 ..................................................... Definitioner 41
  4.2.3 ................. Utbyte av upplysningar på begäran 41
  4.2.4 .............. Utomlands utförda skatteutredningar 42
  4.2.5 ........................ Möjlighet att avslå en begäran 43
  4.2.6 .......................................................... Sekretess 43
  4.2.7 ........................................................ Kostnader 44
  4.2.8 Förfarandet vid ömsesidig  
  ............................................ överenskommelse 45
  4.2.9 ............................................ Slutbestämmelser 45
5 Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för  
ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan  
företag i intressegemenskap............................................................ 45
5.1 Lagförslaget ..................................................................... 45
5.2 Avtalets ..............................................................innehåll 46
  5.2.1 ........................... Avtalets tillämpningsområde 46
  5.2.2 ............................................. Definitioner m.m 46
  5.2.3 ............................... Avtalets beskattningsregel 46
  5.2.4 Förfarandet vid ömsesidig  
  ............................................ överenskommelse 47
  5.2.5 ............................................ Slutbestämmelser 47
6 Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av  
dubbelbeskattning ...........................................av fysiska personer 48
6.1 Lagförslaget ..................................................................... 48
6.2 Avtalets ..............................................................innehåll 49
  6.2.1 ........................... Avtalets tillämpningsområde 49
  6.2.2 ............................................. Definitioner m.m 49
  6.2.3 ............................. Avtalets beskattningsregler 50
  6.2.4 Metoder för undanröjande av  
  ........................................... dubbelbeskattning 51

Prop. 2009/10:19

2

6.2.5 Särskilda bestämmelser .................................. 51 Prop. 2009/10:19
6.2.6 Slutbestämmelser............................................ 51  
7 Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m. ........................... 51  
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde    
den 24 september 2009 .......................................................................... 52  

3

1 Förslag till riksdagsbeslut Prop. 2009/10:19

Regeringen föreslår att riksdagen dels godkänner

1.avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4),

2.avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (avsnitt 5),

3.avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer (avsnitt 6),

dels antar regeringens förslag till

4.lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden,

5.lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

6.lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

4

2 Lagtext Prop. 2009/10:19

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

Härigenom föreskrivs följande.

Det avtal om upplysningar i skatteärenden som Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering undertecknade den 1 april 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas för beskattningsår som börjat den 1 januari 2004 eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tagits ut den 1 januari 2004 eller senare.

5

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE AVTAL MELLAN KONUNGA- GOVERNMENT OF THE RIKET SVERIGES REGERING KINGDOM OF SWEDEN AND OCH CAYMANÖARNAS REGE- THE GOVERNMENT OF THE RING OM UPPLYSNINGAR I CAYMAN ISLANDS SKATTEÄRENDEN CONCERNING INFORMATION

ON TAX MATTERS

The   Government of the Konungariket Sveriges regering
Kingdom of Sweden and the och Caymanöarnas regering, som
Government of the Cayman önskar ingå ett avtal om
Islands, desiring to conclude an upplysningar i skatteärenden, har
Agreement concerning information kommit överens om följande:  
on tax matters, have agreed as                
follows:                          
Article 1           Artikel 1            
Object and scope of the agreement Avtalets syfte och tillämpnings-
              område            
The competent authorities of the De behöriga myndigheterna i de
Contracting Parties shall provide avtalsslutande parterna ska biträda
assistance through exchange of varandra med handräckning genom
information that is foreseeably utbyte av upplysningar som kan
relevant to the administration and antas vara relevanta vid tillämp-
enforcement of the domestic laws ningen och verkställigheten av de
of the   Contracting Parties avtalsslutande parternas interna
concerning taxes covered by this lagstiftning avseende skatter som
Agreement. Such information shall omfattas av detta avtal. Sådana
include information that is upplysningar inbegriper uppgifter
foreseeably relevant to the som kan antas vara relevanta för
determination, assessment and fastställande, taxering och uppbörd
collection of such taxes, the av sådana skatter, för indrivning
recovery and enforcement of tax och andra exekutiva åtgärder
claims, or the investigation or beträffande skattefordringar eller
prosecution of tax matters. för utredning eller åtal i skatte-
Information shall be exchanged in ärenden. Upplysningar ska utbytas
accordance with the provisions of i enlighet med bestämmelserna i
this Agreement and shall be treated detta avtal och ska hållas hemliga
as confidential in the manner på sätt som anges i artikel 8. De
provided in Article 8. The rights rättigheter som tillkommer per-
and safeguards secured to persons soner enligt den anmodade partens
by the laws or administrative lagstiftning eller administrativa
practice of the requested Party praxis förblir tillämpliga i den
remain applicable to the extent that utsträckning de inte otillbörligt
they do not unduly prevent or hindrar eller fördröjer ett effektivt
delay effective exchange of utbyte av upplysningar.    

Prop. 2009/10:19

6

information.               Prop. 2009/10:19
Article 2           Artikel 2    
Jurisdiction         Jurisdiktion    
A requested Party is not En anmodad part är inte skyldig
obligated to provide information att lämna upplysningar som varken
which is neither held by its innehas av dess myndigheter eller
authorities nor in the possession or innehas eller kontrolleras av
control of persons who are within personer inom dess jurisdiktion.  
its territorial jurisdiction.            
Article 3           Artikel 3    
Taxes covered       Skatter som omfattas av avtalet  
1. This Agreement shall apply to 1. Detta avtal ska tillämpas på
the following taxes imposed by följande skatter som tas ut av
Sweden:           Sverige      
(i) den statliga inkomstskatten 1) den statliga inkomstskatten,  
(the national income tax);            
(ii) kupongskatten   (the 2) kupongskatten,  
withholding tax on dividends);        
(iii) den särskilda inkomstskatten 3) den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta (the income för utomlands bosatta,  
tax on non-residents);              
(iv) den särskilda inkomstskatten 4) den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta artister m.fl. för utomlands bosatta artister m.fl.,
(the income tax on non-resident        
artistes and athletes);              
(v) den kommunala inkomst- 5) den kommunala inkomst-
skatten (the communal income skatten,      
tax);                  
(vi) avkastningsskatten 6) avkastningsskatten
pensionsmedel (the yield tax on pensionsmedel.    
pension funds).              
2. This Agreement shall also 2. Detta avtal tillämpas även på
apply to any identical or any skatter av samma eller i huvudsak
substantially similar taxes imposed likartat slag som efter under-
after the date of signature of the tecknandet av avtalet tas ut vid
Agreement in addition to or in sidan av eller i stället för de för
place of the existing taxes. The närvarande utgående skatterna. De
competent authorities of the avtalsslutande parternas behöriga
Contracting Parties shall notify myndigheter ska meddela varandra
each other of any substantial de väsentliga ändringar som gjorts
changes to the taxation and related avseende den beskattning och de
information gathering measures åtgärder för att inhämta upplys-
covered by the Agreement.   ningar som omfattas av detta avtal.
                  7
Article 4         Artikel 4                
Definitions         Definitioner                
1. For the purposes of this 1. Om inte annat anges har vid
Agreement, unless otherwise tillämpningen av detta   avtal
defined:           följande uttryck nedan angiven
a) the term “Contracting Party” betydelse:                
a) ”avtalsslutande part” avser
means Sweden or the Cayman Sverige   eller   Caymanöarna
Islands as the context requires;   beroende på sammanhanget,    
b) the term “the Cayman b)   ”Caymanöarna”   avser
Islands” means the territory of the Caymanöarnas   territorium   och
Cayman Islands and includes the innefattar dess territorialvatten och
territorial sea, areas within the varje annat område inom vilket
maritime boundaries of the Caymanöarna, i överensstämmelse
Cayman Islands and any area med folkrättens regler, äger utöva
within which in accordance with rättigheter med avseende
international law the rights of the havsbottnen och dess underlag och
Cayman Islands with respect to the därtill hörande naturtillgångar,  
seabed and sub-soil and their                      
natural   resources may be                      
exercised;                              
c) the term “Sweden” means the c) ”Sverige” avser Konungariket
Kingdom of Sweden and, when Sverige och   innefattar,   när
used in a geographical sense, uttrycket används i geografisk
includes the national territory, the betydelse, Sveriges   territorium,
territorial sea of Sweden as well as Sveriges territorialvatten och andra
other maritime areas over which havsområden över vilka Sverige, i
Sweden   in accordance with överensstämmelse med folkrättens
international law exercises regler, utövar suveräna rättigheter
sovereign rights or jurisdiction; eller jurisdiktion,            
d) the term “competent d) ”behörig myndighet” avser:
authority” means:                          
(i) in the Cayman Islands, the 1) i Caymanöarna, ”the Tax
Tax Information Authority or a Information Authority” eller den
person or authority designated by person eller myndighet som denna
it;           utnämner,                
(ii) in Sweden, the Minister of 2) i Sverige, finansministern,
Finance,   his authorized dennes befullmäktigade ombud
representative or the authority eller den myndighet åt vilken
which is designated as a competent uppdras att vara behörig myndighet
authority for the purposes of this vid tillämpningen av detta avtal,
Agreement;                            
e) the term “person” includes an e) ”person” inbegriper fysisk
individual, a company and any person, bolag eller annan person-
other body of persons;     sammanslutning,            
f) the term “company” means f) ”bolag” avser juridisk person
any body corporate or any entity eller annan som vid beskattningen
that is treated as a body corporate behandlas såsom juridisk person,

Prop. 2009/10:19

8

for tax purposes;                        
g) the term “publicly traded g) ”bolag vars aktier är föremål
company” means any company för allmän omsättning” avser ett
whose principal class of shares is bolag vars viktigaste aktieslag är
listed on a recognised stock noterat på en erkänd aktiebörs
exchange provided its listed shares under förutsättning att dess
can be readily purchased or sold by noterade aktier fritt kan köpas eller
the public. Shares can be säljas av allmänheten. Aktier kan
purchased or sold “by the public” köpas eller säljas ”av allmänheten”
if the purchase or sale of shares is om köp eller försäljning av aktier
not implicitly or explicitly inte underförstått eller uttryckligen
restricted to a limited group of begränsats till en avgränsad krets
investors;             av investerare,          
h) the term “principal class of h) ”viktigaste aktieslag” avser
shares” means the class or classes det eller de aktieslag som
of shares representing a majority of representerar majoriteten av
the voting power and value of the rösterna i och värdet av bolaget,
company;                            
i) the term “recognised stock i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan
exchange”   means any stock börs som de   avtalsslutande
exchange agreed upon by the parternas behöriga myndigheter
competent   authorities   of the kommit överens om,      
Contracting Parties;                        
j) the   term   “collective j) ”kollektiv investeringsfond
investment fund or scheme” means eller kollektivt investeringssystem”
any pooled investment vehicle, avser varje åtagande för kollektiva
irrespective of legal form. The investeringar oavsett juridisk form.
term “public collective investment Uttrycket ”publik kollektiv inves-
fund or scheme” means any teringsfond eller publikt kollektivt
collective investment fund or investeringssystem” avser varje
scheme provided the units, shares kollektiv investeringsfond eller
or other interests in the fund or kollektivt investeringssystem vars
scheme can be readily purchased, andelar, aktier   eller andra
sold or redeemed by the public. rättigheter fritt kan köpas, säljas
Units, shares or other interests in eller lösas in av allmänheten.
the fund or scheme can be readily Andelar, aktier eller andra rättig-
purchased, sold or redeemed “by heter i fonden eller systemet kan
the public” if the purchase, sale or fritt köpas, säljas eller lösas in ”av
redemption is not implicitly or allmänheten” om köp, försäljning
explicitly restricted to a limited eller inlösen inte underförstått eller
group of investors;         uttryckligen begränsats till en
                avgränsad krets av investerare,
k) the term “tax” means any tax k) ”skatt” avser varje skatt som
to which the Agreement applies;   omfattas av detta avtal,    
l) the term “applicant Party” l) ”anmodande part” avser den
means the Contracting Party avtalsslutande part som begär upp-
requesting information;       lysningar,            
m) the term “requested Party” m) ”anmodad part” avser den
means the Contracting Party avtalsslutande part som anmodats
requested to provide information; att lämna upplysningar,    
n) the   term “information n) ”åtgärder för att inhämta upp-

Prop. 2009/10:19

9

gathering measures” means laws lysningar” avser lagstiftning och
and administrative or judicial administrativa åtgärder eller dom-
procedures     that enable   a stolsåtgärder vilka möjliggör för en
Contracting Party to obtain and avtalsslutande part att inhämta och
provide the requested information; lämna begärda upplysningar,  
o) the term “information” means o) ”upplysningar” avser varje
any fact, statement or record in any omständighet, meddelande eller
form whatever;           protokoll oavsett form,    
p) the term “criminal tax p) ”skattebrottsärenden” avser
matters”   means tax matters skatteärenden som omfattar upp-
involving   intentional conduct såtligt handlande, vilket enligt
which is liable to prosecution strafflagstiftningen i den anmo-
under the criminal laws of the dande parten kan bli föremål för
applicant party;         åtal,              
q) the term “criminal laws” q) ”strafflagstiftning” avser all
means all criminal laws designated strafflagstiftning som benämns
as such under domestic law som sådan i intern lagstiftning
irrespective of whether contained oberoende av om den innefattas i
in the tax laws, the criminal code skattelagstiftningen, strafflagstift-
or other statutes.         ningen eller andra författningar.
2. As regards the application of 2. Då en avtalsslutande part
this Agreement at any time by a tillämpar detta avtal vid någon
Contracting Party, any term not tidpunkt anses,   såvida inte
defined therein shall, unless the sammanhanget föranleder annat,
context otherwise requires, have varje uttryck som inte definierats i
the meaning that it has at that time avtalet ha den betydelse som ut-
under the law of that Party, any trycket har vid denna tidpunkt
meaning under the applicable tax enligt den partens lagstiftning och
laws of that Party prevailing over a den betydelse som uttrycket har
meaning given to the term under enligt tillämplig skattelagstiftning i
other laws of that Party.       denna part äger företräde framför
                  den betydelse som uttrycket har
                  enligt annan lagstiftning i denna
                  part.              
Article 5               Artikel 5          
Exchange of information upon Utbyte av upplysningar
request                 begäran            
1. The competent authority of 1. Den behöriga myndigheten i
the requested Party shall provide den anmodade parten ska på be-
upon request information for the gäran lämna upplysningar för de
purposes referred to in Article 1. ändamål som anges i artikel 1.
Such information shall   be Sådana upplysningar ska utbytas
exchanged   without regard to utan avseende på om det
whether   the conduct being handlande som är föremål för
investigated would constitute a utredning skulle ha utgjort ett brott
crime under the laws of the enligt   den anmodade partens
requested Party if such conduct lagstiftning om ett sådant hand-
occurred in the requested Party.   lande utförts i den anmodade

Prop. 2009/10:19

10

2. If the information in the parten.        
2. Om de upplysningar som är
possession of   the   competent tillgängliga för den behöriga myn-
authority of the requested Party is digheten i den anmodade parten
not sufficient to enable it to inte räcker till för att tillmötesgå
comply with the request for en begäran om upplysningar, ska
information, that Party shall use all den anmodade parten – utan
relevant information   gathering hinder av att den anmodade parten
measures to provide the applicant kanske inte har behov av upplys-
Party with   the   information ningarna för sina egna beskatt-
requested, notwithstanding that the ningsändamål – vidta alla rele-
requested Party may not need such vanta åtgärder för att inhämta
information for its own tax upplysningarna till den anmo-
purposes.                 dande parten.      
3. If specifically requested by 3. Om den behöriga myndig-
the competent authority of an heten i en anmodande part särskilt
applicant Party, the competent begär det, ska den behöriga myn-
authority of the requested Party digheten i den anmodade parten – i
shall provide information under den utsträckning som detta är
this Article, to the extent allowable tillåtet enligt dess interna lag-
under its domestic laws, in the stiftning lämna upplysningar
form of depositions of witnesses enligt denna artikel i form av
and authenticated   copies of upptagande av vittnesberättelser
original records.           och bestyrkta kopior av hand-
4. Each Contracting Party shall lingar.        
4. Vardera avtalsslutande parten
ensure that   its   competent ska säkerställa att dess behöriga
authorities   for the   purposes myndighet, för de ändamål som
specified in Article 1 of the anges i artikel 1 i detta avtal, har
Agreement, have the authority to befogenhet att på begäran inhämta
obtain and provide upon request: och lämna:      
a) information held by banks, a) upplysningar som innehas av
other financial institutions, and banker, andra finansiella institu-
any person acting in an agency or tioner och annan person som
fiduciary   capacity     including agerar i egenskap av representant
nominees and trustees;       eller förvaltare, däri inbegripet
b) information regarding the ombud och trustförvaltare,
b) upplysningar om ägarför-
ownership     of     companies, hållandena i bolag, handelsbolag,
partnerships, trusts, foundations, truster, stiftelser, ”Anstalten” och
“Anstalten” and other persons, andra personer, däri inbegripet –
including, within the constraints of med de begränsningar som följer
Article 2, ownership   information av artikel 2 – upplysningar om
on all such persons in an ägar-förhållandena avseende alla
ownership chain; in the case of sådana personer i en ägarkedja; i
trusts, information on settlors, fråga om truster, upplysningar om
trustees and beneficiaries; and in stiftare, förvaltare och förmåns-
the case   of   foundations, tagare; i fråga om stiftelser,
information on founders, members upplysningar   om stiftare,
of the foundation council and medlemmar i styrelsen och desti-
beneficiaries.   Further, this natärer. Detta avtal medför inte

Prop. 2009/10:19

11

Agreement does not create an skyldighet för de avtalsslutande
obligation on the Contracting parterna att inhämta eller lämna
Parties to obtain or provide upplysningar om ägarförhållanden
ownership information with i bolag vars aktier är föremål för
respect to publicly traded allmän omsättning eller i publika
companies or public collective kollektiva investeringsfonder eller
investment funds or schemes publika kollektiva investerings-
unless such information can be system, såvida inte sådana upp-
obtained without giving rise to lysningar kan inhämtas utan att det
disproportionate difficulties.   medför oproportionerligt stora
5. The competent authority of svårigheter.        
5. Vid begäran om upplysningar
the applicant Party shall provide enligt detta avtal ska den behöriga
the following information to the myndigheten i den anmodande
competent authority of the parten till den behöriga myndig-
requested Party when making a heten i den anmodade parten
request for information under the lämna följande upplysningar, för
Agreement to demonstrate the att visa att de efterfrågade upplys-
foreseeable relevance of the ningarna kan antas vara relevanta:
information to the request:                  
(a) the identity of the person a) identiteten på den person som
under examination or investiga- är föremål för utredning eller
tion;             undersökning,        
(b) a statement of the b) uppgift om de begärda upp-
information sought including its lysningarna, inbegripet deras när-
nature and the form in which the mare beskaffenhet, och i vilken
applicant Party wishes to receive form som den anmodande parten
the information from the requested önskar att få upplysningarna från
Party;             den anmodade parten,    
(c) the tax purpose for which the c) det beskattningsändamål för
information is sought;     vilket de   begärda upplysningarna
(d) grounds for believing that efterfrågas,        
d) skälen för att anta att de
the information requested is held begärda upplysningarna finns i den
in the requested Party or is in the anmodade parten eller innehas
possession or control of a person eller kontrolleras av person inom
within the jurisdiction of the den anmodade partens jurisdiktion,
requested Party;                        
(e) to the extent known, the e) såvitt det är känt, namn och
name and address of any person adress på person som kan antas
believed to be in possession of the inneha de begärda upplysningarna,
requested information;                    
(f) a statement that the request is f) uppgift om att begäran är i
in conformity with the law and överensstämmelse med lagstift-
administrative practices of the ning och administrativ praxis i den
applicant Party, that if the anmodande parten och att den
requested information was within behöriga   myndigheten i den
the jurisdiction of the applicant anmodande parten – om de
Party then the competent authority begärda   upplysningarna fanns
of the applicant Party would be inom denna parts jurisdiktion –
able to obtain the information skulle kunna inhämta upplys-

Prop. 2009/10:19

12

under the laws of the applicant ningarna enligt lagstiftning eller Prop. 2009/10:19
Party or in the normal course of vedertagen administrativ praxis i
administrative practice and that it den anmodande parten samt att
is in conformity with this begäran är i överensstämmelse
Agreement;     med detta avtal,      
(g) a statement that the applicant g) uppgift om att den an-
Party has pursued all means modande parten har vidtagit alla
available in its own territory to åtgärder för att inhämta upplys-
obtain the information, except ningarna som står till dess för-
those that would give rise to fogande inom dess eget terri-
disproportionate difficulties.   torium, utom sådana åtgärder som
          skulle medföra oproportionerligt
6. The competent authority of stora svårigheter.      
6. Den behöriga myndigheten i
the requested Party shall forward den anmodade parten ska snarast
the requested information as möjligt lämna de begärda upplys-
promptly as possible to the ningarna till den anmodande
applicant Party. To ensure a parten. För att tillgodose ett
prompt response, the competent skyndsamt svar ska den behöriga
authority of the requested Party myndigheten i den anmodade
shall:       parten:              
a) Confirm receipt of a request a) Till den behöriga myndig-
in writing to the competent heten i den anmodande parten
authority of the applicant Party skriftligen bekräfta mottagandet av
and shall notify the competent begäran och inom 60 dagar efter
authority of the applicant Party of mottagandet underrätta den be-
deficiencies in the request, if any, höriga myndig-heten i den an-
within 60 days of the receipt of the modande parten om eventuella
request.       brister i begäran.      
b) If the competent authority of b) Om den behöriga myndig-
the requested Party has been heten i den anmodade parten inte
unable to obtain and provide the har kunnat inhämta och lämna de
information within 90 days of begärda upplysningarna inom
receipt of the request, including if 90 dagar från det att begäran togs
it encounters obstacles in emot, däri inbegripet om det före-
furnishing the information or it ligger förhinder att tillhandahålla
refuses to furnish the information, upplysningarna eller om den be-
it shall immediately inform the höriga myndigheten vägrar att
applicant Party, explaining the tillhandahålla upplysningarna, ska
reason for its inability, the nature den omedelbart underrätta den
of the obstacles or the reasons for anmodande parten om detta och
its refusal.     ange skälen för att den inte kunnat
          inhämta och tillhandahålla upplys-

ningarna, vilka hinder som föreligger eller skälen för dess vägran.

13

Article 6         Artikel 6          
Tax examinations abroad   Utomlands   utförda skatte-
          utredningar          
1. A Contracting Party may 1. En avtalsslutande part kan
allow representatives of the tillåta att företrädare för den be-
competent authority of the other höriga myndigheten i den andra
Contracting Party to enter the avtalsslutande parten närvarar i
territory of the first-mentioned den förstnämnda parten för att
Party to interview individuals and höra fysiska personer och granska
examine records with the written handlingar efter skriftligt med-
consent of the persons concerned. givande av de berörda personerna.
The competent authority of the Den behöriga myndigheten i den
second-mentioned Party shall sistnämnda parten ska meddela
notify the competent authority of den behöriga myndigheten i den
the first-mentioned Party of the förstnämnda parten om tid och
time and place of the meeting with plats för mötet med berörda
the individuals concerned.   fysiska personer.      
2. At the request of the 2. På begäran av den behöriga
competent authority of one myndigheten i en avtalsslutande
Contracting Party, the competent part kan den behöriga myndig-
authority of the other Contracting heten i den andra avtalsslutande
Party may allow representatives of parten, till den del detta anses
the competent authority of the lämpligt, tillåta att företrädare för
first-mentioned Party to be present den behöriga myndigheten i den
at the appropriate part of a tax förstnämnda parten närvarar vid
examination in the second- skatteutredning i den sistnämnda
mentioned Party.       parten.            
3. If the request referred to in 3. Bifalls en begäran enligt
paragraph 2 is acceded to, the punkt 2 ska den behöriga myn-
competent authority of the digheten i den avtalsslutande part
Contracting Party conducting the som utför utredningen snarast
examination shall, as soon as möjligt underrätta den behöriga
possible, notify the competent myndigheten i den andra parten
authority of the other Party about om tid och plats för utredningen,
the time and place of the om den myndighet eller person
examination, the authority or som bemyndigats att utföra utred-
official designated to carry out the ningen samt om de för-faranden
examination and the procedures och villkor som den förstnämnda
and conditions required by the parten fastställt för utförandet av
first-mentioned Party for the utredningen. Alla beslut beträf-
conduct of the examination. All fande utförandet av utredningen
decisions with respect to the ska fattas av den part som utför
conduct of the tax examination utredningen.          
shall be made by the Party              
conducting the examination.                

Prop. 2009/10:19

14

Article 7           Artikel 7           Prop. 2009/10:19
                     
Possibility of declining a request Möjlighet att avslå en begäran  
1. The requested Party shall not 1. Den anmodade parten har inte  
be required to obtain or provide skyldighet att inhämta eller lämna  
information that the applicant upplysningar som den anmodande  
Party would not be able to obtain parten inte skulle kunna inhämta  
under its own laws for the enligt dess lagstiftning för  
purposes of the administration or tillämpning eller verkställighet av  
enforcement of its own tax laws. dess egen skattelagstiftning. Den  
The competent authority of the behöriga myndigheten i den  
requested Party may decline to anmodade parten får avslå en  
assist where the request is not begäran när begäran inte har gjorts  
made in conformity with this i överensstämmelse med detta  
Agreement.           avtal.              
2. The provisions of this 2. Bestämmelserna i detta avtal  
Agreement shall not impose on a ska inte medföra skyldighet för en  
Contracting Party the obligation to avtalsslutande part att   lämna  
supply information which would upplysningar som skulle röja  
disclose any trade, business, handels-, affärs-, industri- eller  
industrial,   commercial or yrkeshemlighet eller kommersiell  
professional   secret or trade hemlighet eller i närings-  
process. Notwithstanding the fore- verksamhet nyttjat förfaringssätt.  
going, information of the type Utan hinder av detta, ska  
referred to in Article 5, paragraph upplysningar som avses i artikel 5  
4 shall not be treated as such a punkt 4 inte behandlas som en  
secret or trade process merely sådan hemlighet eller ett sådant  
because it meets the criteria in that förfaringssätt endast på grund av  
paragraph.           att de uppfyller villkoren i nämnda  
3. The provisions of this punkt.              
3. Bestämmelserna i detta avtal  
Agreement shall not impose on a ska inte medföra skyldighet för en  
Contracting Party the obligation to avtalsslutande part att inhämta  
obtain or provide information, eller lämna upplysningar som  
which would reveal confidential skulle röja hemlig kommunikation  
communications between a client mellan en klient och dennes  
and an attorney, solicitor or other advokat eller annat juridiskt  
admitted legal representative ombud, när sådan kommunikation  
where such communications are: har:              
(a) produced for the purposes of a) förevarit i syfte att söka eller  
seeking or providing legal advice lämna juridisk rådgivning, eller  
or                            
(b) produced for the purposes of b) förevarit i syfte att användas  
use in existing or contemplated under pågående eller förestående  
legal proceedings.       rättsliga förfaranden.        
4. The requested Party may 4. Den anmodade parten får  
decline a request for information if avslå en begäran om upplysningar  
the disclosure of the information om lämnandet av upplysningarna  
would be contrary to public policy skulle strida mot allmänna hänsyn 15
(ordre public).       (ordre public).        
5. A request for information 5. En begäran om upplysningar
shall not be refused on the ground ska inte avslås på grund av att den
that the tax claim giving rise to the skattefordran som föranleder be-
request is disputed.       gäran har bestridits.      
6. The requested Party may 6. Den anmodade parten får
decline a request for information if avslå en begäran om upplysningar
the information is requested by the om den anmodande parten har
applicant Party to administer or begärt upplysningarna för tillämp-
enforce a provision of the tax law ning eller verkställighet av en
of the applicant Party, or any bestämmelse i den anmodande
requirement connected therewith, partens skattelagstiftning, eller
which discriminates against a därmed sammanhängande krav,
national of the requested Party as som under samma förhållanden
compared with a national of the diskriminerar en medborgare i den
applicant Party in the same anmodade parten i förhållande till
circumstances.       en medborgare i den anmodande
            parten.            
Article 8         Artikel 8          
Confidentiality       Sekretess            
Any information received by a Upplysningar som tas emot av
Contracting Party under this en avtalsslutande part med stöd av
Agreement shall be treated as detta avtal ska hållas hemliga och
confidential and may be disclosed får endast yppas för personer och
only to persons or authorities myndigheter (däri inbegripet dom-
(including courts and admini- stolar och förvaltningsorgan) inom
strative bodies) in the jurisdiction den avtalsslutande partens juris-
of the Contracting Party concerned diktion som fastställer, uppbär
with the assessment or collection eller driver in de skatter som tas ut
of, the enforcement or prosecution av en avtalsslutande part eller
in respect of, or the determination handlägger åtal eller överklagande
of appeals in relation to, the taxes i fråga om dessa skatter. Dessa
imposed by a Contracting Party. personer eller myndigheter får
Such persons or authorities shall använda sådana upplysningar
use such information only for such endast för sådana syften. De får
purposes. They may disclose the yppa upplysningarna vid offentlig
information in public court domstolsförhandling eller i dom-
proceedings or in judicial stolsavgöranden. Upplysningarna
decisions. The information may får inte yppas för annan person,
not be disclosed to any other institution eller myndighet eller för
person or entity or authority or any annan jurisdiktion utan uttryckligt
other jurisdiction without the skriftligt medgivande av den
express written consent of the behöriga myndigheten i den
competent authority of the anmodade parten.      
requested Party.                    

Prop. 2009/10:19

16

Prop. 2009/10:19

Article 9 Artikel 9
Costs Kostnader

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the Contracting Parties.

De avtalsslutande parterna ska komma överens om fördelningen av uppkomna kostnader för handräckning.

Article 10 Artikel 10

Mutual agreement procedure

1.Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2.In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3.The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan parterna i fråga om tillämpning eller tolkning av detta avtal ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse.

2.Utöver vad som framgår av punkt 1, får de avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ömsesidigt komma överens om förfarandena för tillämpningen av artiklarna 5 och 6.

3.De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda i direkt förbindelse med varandra vid tillämpningen av denna artikel.

Article 11

Entry into force

1.Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

(a)for criminal tax matters, on the date of entry into force, for

Artikel 11

Ikraftträdande

1.De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas

a)i skattebrottsärenden, från och

med dagen för ikraftträdandet, för 17

taxable periods beginning on or after 1 January 2004 or, where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after 1 January 2004;

(b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force.

beskattningsår som börjar den 1 januari 2004 eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari 2004 eller senare,

b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte föreligger, för skatteanspråk som uppkommer den 1 januari det år som närmast följer efter dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Article 12 Artikel 12
Termination Upphörande

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination to the other Contracting Party. In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

2. In the event of termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Done at Stockholm this 1st day of April 2009, in duplicate in the English language.

1.Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att lämna skriftlig underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av den sexmånadersperiod som följer efter den dag då underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra avtalsslutande parten.

2.I händelse av uppsägning ska båda avtalsslutande parterna vara fortsatt bundna av bestämmelserna

iartikel 8 i fråga om upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 1 april 2009 i två exemplar på engelska språket.

Prop. 2009/10:19

18

Prop. 2009/10:19

For the Government of the För Konungariket Sveriges
Kingdom of Sweden regering  
Ingemar Hansson Ingemar Hansson  
For the Government of the För Caymanöarnas regering
Cayman Islands      
Alden McLaughlin, Jr Alden McLaughlin, Jr  

19

2.2 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Prop. 2009/10:19 Caymanöarna om förfarande för ömsesidig

överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som undertecknades den 17 juni 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas

a)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b)i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

20

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE GOVERNMENT OF THE CAYMAN ISLANDS FOR THE ACCESS TO MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES IN CONNECTION WITH THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF ASSOCIATED ENTERPRISES

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Cayman Islands, desiring to conclude an Agreement for the access to mutual agreement procedures in connection with the adjustment of profits of associated enterprises, have agreed as follows:

Bilaga Prop. 2009/10:19 (Översättning)

AVTAL MELLAN KONUNGA-

RIKET SVERIGES REGERING

OCH CAYMANÖARNAS

REGERING OM FÖRFARANDE

FÖR ÖMSESIDIG ÖVERENS-

KOMMELSE VID JUSTERING

AV INKOMST MELLAN

FÖRETAG I INTRESSE-

GEMENSKAP

Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering, som önskar ingå ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, har kommit överens om följande:

Article 1 Artikel 1
Taxes covered Skatter som omfattas av avtalet

The taxes to which this Agreement shall apply are:

(a)in the Cayman Islands: any tax imposed by the Cayman Islands which is substantially similar to the existing taxes of Sweden to which this Agreement applies (hereinafter referred to as “Cayman Islands tax”);

(b)in Sweden:

(i)den statliga inkomstskatten (the national income tax); and

(ii)den kommunala inkomstskatten (the communal income tax)

(hereinafter referred to as “Swedish tax”).

De skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

a)i Caymanöarna: varje skatt som tas ut i Caymanöarna och som är av i huvudsak likartat slag som de för närvarande utgående skatterna i Sverige på vilka detta avtal tillämpas (i det följande benämnda ”skatt i Caymanöarna”),

b)i Sverige:

1)den statliga inkomstskatten,

och

2)den kommunala inkomstskatten

(i det följande benämnda ”svensk skatt”).

Article 2 Artikel 2  
Definitions Definitioner  
1. For the purposes of this 1. Om inte sammanhanget föran- 21
Agreement, unless the context leder annat, har vid tillämpningen
otherwise requires:         av detta avtal följande uttryck
(a) the term “Party” means the nedan angiven betydelse:    
a) ”part” avser Caymanöarna
Cayman Islands or Sweden as the eller Sverige,   beroende  
context requires; the term sammanhanget;   ”parterna” avser
“Parties” means the   Cayman Caymanöarna och Sverige,    
Islands and Sweden;                          
(b) the term “Sweden” means b) ”Sverige” avser Konungariket
the Kingdom of Sweden and, Sverige och innefattar, när ut-
when used in a geographical sense, trycket används i geografisk
includes the national territory, the betydelse, Sveriges territorium,
territorial sea of Sweden as well as Sveriges territorialvatten   och
other maritime areas over which andra havsområden över vilka
Sweden in accordance with Sverige, i överensstämmelse med
international law exercises folkrättens regler, utövar suveräna
sovereign rights or jurisdiction; rättigheter eller jurisdiktion,    
(c) the term “the Cayman c) ”Caymanöarna” avser
Islands” means the territory of the Caymanöarnas   territorium   och
Cayman Islands and includes the innefattar dess territorialvatten och
territorial sea, areas within the varje annat område inom vilket
maritime boundaries   of the Caymanöarna, i överensstämmelse
Cayman Islands and any area med folkrättens regler, äger utöva
within which in accordance with rättigheter med   avseende  
international law the rights of the havsbottnen och dess underlag och
Cayman Islands with respect to the därtill hörande naturtillgångar,  
seabed and sub-soil and their                  
natural resources   may be                  
exercised;                            
(d) the term “resident of a Party” d) ”person med hemvist i en
means             part” avser              
(i) in Sweden, any person who, 1) i Sverige, person som enligt
under the law of Sweden, is liable lagstiftningen i Sverige är skatt-
to tax therein by reason of his skyldig där på grund av domicil,
domicile, residence, place of bosättning, plats för företagsled-
management, place of incorpo- ning, plats för bildande eller annan
ration or any other criterion of a liknande omständighet. Detta ut-
similar nature; this term, however, tryck inbegriper emellertid   inte
does not include a person who is person som är skattskyldig i
liable to tax in Sweden in respect Sverige endast för inkomst som
only of income from sources in har källa i Sverige,        
Sweden;                              
(ii) in the Cayman Islands, any 2) i Caymanöarna, person som
person who, under its laws, is enligt dess lagstiftning har hemvist
recognised as a resident by reason där på grund av domicil,
of his or its domicile, residence, bosättning, plats för bildande, plats
place of incorporation, place of för verklig ledning eller annan
effective management or other liknande omständighet. Ett subjekt
criterion of a similar nature; anses inte ha   hemvist i
provided that an entity shall not be Caymanöarna om   inte   dess
deemed to be resident in the verkliga ledning är   belägen, och

Prop. 2009/10:19

22

Cayman Islands unless its effective management is situated, and its active business is carried on, in the Cayman Islands;

(e)the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;

(f)the term “enterprise of a Party” means an enterprise carried on by a resident of a Party;

(g)the term “competent authority” means

(i)in the case of the Cayman Islands, the Tax Information Authority or a person or authority designated by it;

(ii)in the case of Sweden, the Minister of Finance, or an authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement.

2.As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

dess aktiva affärsverksamhet Prop. 2009/10:19 utövas, i Caymanöarna,

e)”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse,

f)”företag i en part” avser företag som bedrivs av en person med hemvist i en part,

g)”behörig myndighet” avser

1)i fråga om Caymanöarna, ”the Tax Information Authority” eller den person eller myndighet som denna utnämner,

2)i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2. Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part.

Article 3

Principles applying to the adjustment of profits of associated enterprises

Where:

(a)an enterprise of a Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Party, or

(b)the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Party and an

Artikel 3

Principer för justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

I fall då:

a)ett företag i en part direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra parten eller äger del i detta företags kapital, eller

b)samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller

kontrollen av såväl ett företag i en  
part som ett företag i den andra 23

enterprise of the other Party,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

parten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

Article 4 Artikel 4

Mutual agreement procedure

1.Where an enterprise considers that, in any case to which this Agreement applies, the principles set out in Article 3 have not been observed, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of the Party concerned, present its case to the competent authority of the Party of which it is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action which is contrary or is likely to be contrary to the principles set out in Article 3. The competent authority shall then without delay notify the competent authority of the other Party.

2.The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om ett företag, i ett fall som omfattas av detta avtal, anser att principerna som anges i artikel 3 inte har iakttagits, kan det, utan att det påverkar dess rätt att använda sig av de rättsmedel som finns att tillgå enligt den berörda partens interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där företaget har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då företaget i fråga fick vetskap om den åtgärd som strider mot eller sannolikt kan antas strida mot de principer som anges i artikel 3. Den behöriga myndigheten ska därefter utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska den behöriga myndigheten söka avgöra saken genom en ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika

Prop. 2009/10:19

24

in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

3.The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4.The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

beskattning som strider mot Prop. 2009/10:19
avtalet. Överenskommelse som
träffas genomförs utan hinder av
tidsgränser i parternas interna
lagstiftning.    

3.Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4.Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa sådan överenskommelse som avses i föregående punkter.

Article 5

Entry into force

1.Each of the Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

(i)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force;

(ii)in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force.

3.This Agreement shall have effect provided that the Agreement signed on 1 April 2009 between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Cayman Islands concerning information on tax matters has effect.

Artikel 5

Ikraftträdande

1.Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och ska tillämpas

1)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

2)i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3.Detta avtal är tillämpligt under förutsättning att avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering om upplysningar i skatteärenden undertecknat den 1 april 2009 är tillämpligt.

25

Article 6 Artikel 6
Termination Upphörande

This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Agreement shall cease to have effect

(i)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period;

(ii)in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Done at Paris, this 17th day of June 2009, in duplicate in the English language.

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att lämna skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

1)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

2)i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för

beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 17 juni 2009, i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the För Konungariket Sveriges
Kingdom of Sweden regering  
Gunnar Lund Gunnar Lund  
For the Government of the För Caymanöarnas regering
Cayman Islands      
William McKeeva Bush William McKeeva Bush  

Prop. 2009/10:19

26

2.3 Förslag till lag om avtal mellan Sverige och Prop. 2009/10:19 Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning

av fysiska personer

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Det avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer som undertecknades den 17 juni 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 § Om en person som är obegränsat skattskyldig i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Caymanöarna, ska sådan inkomst inte tas med vid beskattningen i Sverige.

1.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2.Denna lag ska tillämpas

a)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och

b)i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare.

27

Bilaga

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE AVTAL MELLAN KONUNGA-
GOVERNMENT   OF THE RIKET SVERIGES REGERING
KINGDOM OF SWEDEN AND OCH   CAYMANÖARNAS
THE GOVERNMENT OF THE REGERING FÖR UNDVIK-
CAYMAN ISLANDS FOR THE ANDE   AV DUBBEL-
AVOIDANCE OF DOUBLE BESKATTNING AV FYSISKA
TAXATION ON INDIVIDUALS PERSONER    
The Government of the Konungariket Sveriges regering
Kingdom of Sweden and the och Caymanöarnas regering, som
Government of   the Cayman önskar ingår ett avtal för und-
Islands, desiring to conclude an vikande av dubbelbeskattning av
Agreement for the avoidance of fysiska personer beträffande
double taxation on individuals skatter på inkomst, har kommit
with respect to taxes on income, överens om följande:  
have agreed as follows:            
Article 1           Artikel 1    
Individuals covered       Fysiska personer på vilka avtalet
              tillämpas    
This Agreement shall apply to Detta avtal tillämpas på fysiska
individuals who are residents of personer som har hemvist i en part
one or both of the Parties.   eller i båda parterna.  
Article 2           Artikel 2    
Taxes covered         Skatter som omfattas av avtalet
1. The existing taxes to which 1. De för närvarande utgående
the Agreement shall apply are: skatter på vilka detta avtal
(a) in the case of the Cayman tillämpas är:    
a) i Caymanöarna: varje skatt
Islands: any tax imposed by the som tas ut i Caymanöarna och som
Cayman Islands which is är av i huvudsak likartat slag som
substantially similar to the existing de för närvarande utgående
taxes of Sweden to which this skatterna i Sverige på vilka detta
Agreement applies (hereinafter avtal tillämpas (i det följande
referred to as “Cayman Islands benämnda ”skatt i Caymanöarna”),
tax”);                    
(b) in the case of Sweden:   b) i Sverige:  
(i) den statliga inkomstskatten 1) den statliga inkomstskatten,
(the national income tax);          
(ii) den särskilda inkomstskatten 2) den särskilda inkomstskatten
för utomlands bosatta (the income för utomlands bosatta,  
tax on non-residents);            
(iii) den särskilda inkomst- 3) den särskilda inkomstskatten

Prop. 2009/10:19

28

skatten för utomlands bosatta för utomlands bosatta artister Prop. 2009/10:19
artister m.fl. (the income tax on m.fl., och            
non-resident artistes and athletes);                  
and                                  
(iv)     den     kommunala 4) den kommunala inkomst-  
inkomstskatten (the communal skatten            
income tax)                              
(hereinafter referred to as (i   det följande benämnda  
“Swedish tax”).           ”svensk skatt”).          
2. The Agreement shall apply 2. Avtalet tillämpas även på  
also to any identical or skatter av samma eller i huvudsak  
substantially similar taxes that are likartat slag, som efter under-  
imposed after the date of signature tecknandet av avtalet tas ut vid  
of the Agreement in addition to, or sidan av eller istället för de för  
in place of, the existing taxes. The närvarande utgående skatterna.  
competent authorities of the Parternas behöriga myndigheter  
Parties shall notify each other of ska meddela varandra de väsent-  
any significant changes that have liga ändringar som gjorts i respek-  
been made in their taxation laws tive skattelagstiftning beträffande  
concerning individuals.     fysiska personer.          
Article 3               Artikel 3            
General definitions         Allmänna definitioner      
1. For the purposes of this 1. Om inte sammanhanget föran-  
Agreement, unless   the context leder annat, har vid tillämpningen  
otherwise requires:         av detta avtal följande uttryck  
(a) the term “a Party” means the nedan angiven betydelse:    
a) ”en part” avser Caymanöarna  
Cayman Islands or Sweden, as the eller   Sverige, beroende  
context requires;   the   term sammanhanget; ”parterna” avser  
“Parties” means the Cayman Caymanöarna och Sverige,    
Islands and Sweden;                          
(b) the term “Cayman Islands” b)   ”Caymanöarna” avser  
means the territory of the Cayman Caymanöarnas territorium och  
Islands and includes the territorial innefattar dess territorialvatten och  
sea, areas within the maritime varje annat område inom vilket  
boundaries of the Cayman Islands Caymanöarna, i överensstämmelse  
and any area within which in med folkrättens regler, äger utöva  
accordance with international law rättigheter med   avseende  
the rights of the Cayman Islands havsbottnen och dess underlag och  
with respect to the seabed and sub- därtill hörande naturtillgångar,  
soil and their natural resources                  
may be exercised;                          
(c) the term “Sweden” means c) ”Sverige” avser Konungariket  
the Kingdom of Sweden and, Sverige och innefattar, när ut-  
when used in a geographical sense, trycket används i geografisk  
includes the national territory, the betydelse, Sveriges territorium,  
territorial sea of Sweden as well as Sveriges territorialvatten och  
other maritime areas over which andra havsområden över vilka 29
Sweden in accordance with Sverige, i överensstämmelse med
international   law exercises folkrättens regler, utövar suveräna
sovereign rights or jurisdiction; rättigheter eller jurisdiktion,  
(d) the term   “competent d) ”behörig myndighet” avser:
authority” means:                    
(i) in the case of the Cayman 1) i Caymanöarna: ”the Tax
Islands, the   Tax   Information Information Authority” eller den
Authority or a person or authority person eller myndighet som denna
designated by it;       utnämner,        
(ii) in the case of Sweden, the 2) i Sverige: finansministern,
Minister of Finance, his authorised dennes befullmäktigade ombud
representative or the authority eller den myndighet åt vilken
which is designated as a uppdras att vara behörig myndig-
competent authority for the het vid tillämpningen av detta
purposes of this Agreement;   avtal,            
(e) the term “enterprise” applies e) ”företag” avser bedrivandet
to the carrying on of any business; av varje form av rörelse,    
(f) the term “international f) ”internationell trafik” avser
traffic” means any transport by a transport med skepp eller luft-
ship or aircraft operated by an fartyg som används av ett företag i
enterprise of a Party, except when en part utom då skeppet eller luft-
the ship or aircraft is operated fartyget används uteslutande
solely between places in the other mellan platser i den andra parten.
Party.                          
2. As regards the application of 2. Då en part tillämpar avtalet
the Agreement at any time by a vid någon tidpunkt anses, såvida
Party, any term not defined therein inte sammanhanget föranleder
shall, unless the context otherwise annat, varje uttryck som inte
requires, have the meaning that it definierats i avtalet ha den
has at that time under the law of betydelse som uttrycket har vid
that Party, any meaning under the denna tidpunkt enligt den partens
applicable tax laws of that Party lagstiftning och den betydelse som
prevailing over a meaning given to uttrycket har enligt tillämplig
the term under other laws of that skattelagstiftning i denna part äger
Party.             företräde framför den betydelse
              uttrycket har enligt annan lag-
              stiftning i denna part.    
Article 4           Artikel 4        
Resident             Hemvist          
1. For the purposes of this 1. Vid tillämpningen av detta
Agreement, the term “resident of a avtal avser uttrycket ”person med
Party” means:         hemvist i en part”:      
(a) in Sweden, in respect of an a) i Sverige, såvitt avser fysisk
individual, any individual who, person, varje fysisk person som
under the laws of Sweden, is liable enligt lagstiftningen i Sverige är
to tax therein by reason of his skattskyldig där på grund av
domicile, residence or any other domicil, bosättning eller annan lik-
criterion of a similar nature. This nande omständighet. Detta uttryck

Prop. 2009/10:19

30

term, however, does not include an individual who is liable to tax in Sweden in respect only of income from sources in Sweden;

(b) in the Cayman Islands, in respect of an individual, any individual, who under its laws, is recognised as a resident by reason of his domicile, residence or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Parties, then his status shall be determined as follows:

(a)he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Parties, he shall be deemed to be a resident only of the Party with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b)if the Party in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Party, he shall be deemed to be a resident only of the Party in which he has an habitual abode;

(c)if he has an habitual abode in both Parties or in neither of them, the competent authorities of the Parties shall settle the question by mutual agreement.

inbegriper emellertid inte fysisk Prop. 2009/10:19 person som är skattskyldig i

Sverige endast för inkomst som har källa i Sverige,

b) i Caymanöarna, såvitt avser fysisk person, varje fysisk person som enligt dess lagstiftning har hemvist där på grund av domicil, bosättning eller annan liknande omständighet.

2. Då en fysisk person på grund av bestämmelserna i punkt 1 har hemvist i båda parterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

a)han anses ha hemvist endast i den part där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda parterna, anses han ha hemvist endast i den part med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

b)om det inte kan avgöras i vilken part han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera parten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den part där han stadigvarande vistas,

c)om han stadigvarande vistas i båda parterna eller inte vistas stadigvarande i någon av dem, ska de behöriga myndigheterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Article 5

Income from employment

1. Subject to the provisions of Articles 6, 7, 8 and 9, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment shall be taxable only in that Party unless the employment is

Artikel 5  
Enskild tjänst  
1. Om inte bestämmelserna i  
artiklarna 6, 7, 8 och 9 föranleder  
annat, beskattas lön och annan lik-  
nande ersättning som person med  
hemvist i en part uppbär på grund  
av anställning, endast i denna part,  
såvida arbetet inte utförts i den 31

exercised in the other Party. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Party.

2.Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Party in respect of an employment exercised in the other Party shall be taxable only in the firstmentioned Party if:

(a)the recipient is present in the other Party for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; and

(b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Party; and

(c)the remuneration is not borne by a fixed place of business through which the business is wholly or partly carried on which the employer has in the other Party.

3.Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Party, may be taxed in that Party.

andra parten. Om arbetet utförts i denna andra part, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas ersättning som person med hemvist i en part uppbär för arbete som utförts i den andra parten, endast i den förstnämnda parten, om

a)mottagaren vistas i den andra parten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

b)ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra parten eller på dennes vägnar, samt

c)ersättningen inte belastar en stadigvarande plats för affärsverksamhet som arbetsgivaren har

iden andra parten och från vilken verksamheten helt eller delvis bedrivs.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en part, beskattas i denna part.

Article 6 Artikel 6
Directors’ fees Styrelsearvode

Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Party in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Party may be taxed in that other Party.

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en part uppbär i egenskap av medlem i styrelse i bolag med hemvist i den andra parten, får beskattas i denna andra part.

Prop. 2009/10:19

32

Prop. 2009/10:19

Article 7           Artikel 7              
Artistes and sportsmen     Artister och sportutövare    
1. Income derived by a resident 1. Inkomst, som en person med
of a Party as an entertainer, such hemvist i en part förvärvar genom
as a theatre, motion picture, radio sin personliga verksamhet i den
or television artiste, or a musician, andra parten i egenskap av artist,
or as a sportsman, from his såsom teater eller filmskåde-
personal   activities as such spelare, radio- eller televisions-
exercised in the other Party, may artist eller musiker, eller i
be taxed in that other Party.   egenskap av sportutövare, får
2. Where income in respect of beskattas i denna andra part.    
2. I fall då inkomst genom
personal activities exercised by an personlig verksamhet, som artist
entertainer or a sportsman in his eller sportutövare utövar i denna
capacity as such accrues not to the egenskap, inte tillfaller artisten
entertainer or sportsman himself eller sportutövaren själv utan
but to another individual or legal annan fysisk eller juridisk person,
entity, that income may be taxed får denna inkomst beskattas i den
in the Party in which the activities part där artisten eller sportutövaren
of the entertainer or sportsman are utövar verksamheten.      
exercised.                          
Article 8           Artikel 8              
Pensions           Pension              
1. Pensions and other similar 1. Pension och annan liknande
remuneration, disbursements ersättning,   utbetalning enligt
under the Social Security socialförsäkringslagstiftningen och
legislation and annuities arising in livränta, vilka härrör från en part
a Party and paid to a resident of och betalas till en person med
the other Party may be taxed in the hemvist i den andra parten, får
first-mentioned Party.     beskattas i   den förstnämnda
2. The term “annuity” means a parten.                
2. Med uttrycket ”livränta”
stated sum payable periodically at förstås ett fastställt belopp, som
stated times during life or during a betalas periodiskt fastställda
specified or ascertainable period of tider under en persons livstid eller
time under an obligation to make under angiven eller fastställbar
the payments in return for tidsperiod och som utgår på grund
adequate and full consideration in av förpliktelse att verkställa dessa
money or money’s worth.   utbetalningar som ersättning för
            däremot svarande vederlag i
            pengar eller pengars värde.    

33

Article 9 Artikel 9
Government service Offentlig tjänst

1.(a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Party or subdivision or body or authority shall be taxable only in that Party.

(b)However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Party if the services are rendered in that Party and the individual is a resident of that Party who did not become a resident of that Party solely for the purpose of rendering the services.

2.The provisions of Articles 5, 6 and 7 shall apply to salaries, wages, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Party or a political subdivision or a statutory body or a local authority thereof.

1.a) Lön och annan ersättning, med undantag för pension, som betalas av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna parts, underavdelnings, organs eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna part.

b)Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra parten om arbetet utförts i denna andra part och personen i fråga har hemvist i denna part och inte fick hemvist i denna part uteslutande för att utföra arbetet.

2.Bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 7 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en part, en av dess politiska underavdelningar, offentligrättsliga organ eller lokala myndigheter.

Article 10 Artikel 10
Students Studerande

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Party a resident of the other Party and who is present in the firstmentioned Party solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Party, provided that such payments arise from sources outside that Party.

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelse i en part hade hemvist i den andra parten och som vistas i den förstnämnda parten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna part för belopp som han erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna part.

Prop. 2009/10:19

34

Prop. 2009/10:19

Article 11 Artikel 11
Elimination of double taxation Undanröjande av dubbelbeskatt-
  ning

1.In the Cayman Islands double taxation shall be avoided in accordance with the laws of the Cayman Islands.

2.In Sweden double taxation shall be avoided as follows:

(a)Where a resident of Sweden derives income which under the laws of the Cayman Islands and in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in the Cayman Islands, Sweden shall allow – subject to the provisions of the laws of Sweden concerning credit for foreign tax (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof) – as a deduction from the tax on such income, an amount equal to the Cayman Islands tax paid in respect of such income.

(b)Where a resident of Sweden derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be taxable only in the Cayman Islands, Sweden may, when determining the graduated rate of Swedish tax, take into account the income which shall be taxable only in the Cayman Islands.

1.I Caymanöarna ska dubbelbeskattning undanröjas i enlighet med lagstiftningen i Caymanöarna.

2.I Sverige ska dubbelbeskattning undanröjas på följande sätt:

a)Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt lagstiftningen i Caymanöarna och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Caymanöarna, ska Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten avräkna ett belopp motsvarande skatten i Caymanöarna som erlagts på inkomsten.

b)Om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Caymanöarna, får Sverige vid bestämmandet av svensk progressiv skatt beakta sådan inkomst som beskattas endast i Caymanöarna.

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where an individual considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the

Artikel 12      
Förfarandet vid ömsesidig  
överenskommelse    
1. Om en fysisk person anser att  
en part eller båda parterna vidtagit  
åtgärder som för honom medför  
eller kommer att medföra beskatt-  
ning som strider mot bestämmel-  
serna i detta avtal, kan han, utan  
att det påverkar hans rätt att 35

domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2.The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.

3.The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4.The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

använda sig av de rättsmedel som finns i dessa parters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där han har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

3.Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4.Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Article 13 Artikel 13
Entry into force Ikraftträdande

1.Each of the Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

(a)in the Cayman Islands:

1.Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas

a)i Caymanöarna:

Prop. 2009/10:19

36

in respect of Cayman Islands tax, from that date;

(b) in Sweden:

(i)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force;

(ii)in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force.

3.This Agreement shall have effect provided that the Agreement signed on 1 April 2009 between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Cayman Islands concerning information on tax matters has effect.

i fråga om skatt i Caymanöarna, Prop. 2009/10:19 från och med nämnda dag,

b) i Sverige:

1)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare,

2)i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för

beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

3. Detta avtal är tillämpligt under förutsättning att avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Caymanöarnas regering om upplysningar i skatteärenden undertecknat den 1 april 2009 är tillämpligt.

Article 14 Artikel 14
Termination Upphörande

This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Agreement shall cease to have effect

(i)in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period;

(ii)in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period.

Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att lämna skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla

1)i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

2)i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för

beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

37

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.

Done at Paris, this 17th day of June 2009, in duplicate in the English language.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 17 juni 2009, i två exemplar på engelska språket.

For the Government of the För Konungariket Sveriges
Kingdom of Sweden regering  
Gunnar Lund Gunnar Lund  
For the Government of the För Caymanöarnas regering
Cayman Islands      
William McKeeva Bush William McKeeva Bush  

Prop. 2009/10:19

38

3 Ärendet och dess beredning Prop. 2009/10:19

Förhandlingar om avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna har förts under 2008 och 2009. Utkast till avtal färdigställdes i mars 2009. Utkasten var upprättade på engelska. Svenska översättningar har därefter upprättats. De engelska texterna har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet om upplysningar i skatteärenden undertecknades i Stockholm den 1 april 2009 och de partiella skatteavtalen undertecknades i Paris den 17 juni 2009.

Inom Finansdepartementet har upprättats förslag till

-lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden,

-lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, och

-lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Lagrådet

Av 2 § i den föreslagna lagen om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och 2 § i den föreslagna lagen om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, följer att respektive avtals beskattningsregler ska tillämpas endast till den del de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Regeringen anser på grund härav och på grund av beskaffenheten i övrigt av samtliga i propositionen presenterade lagförslag att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.

4Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal.  
Skatteverket och Kammarrätten i Stockholm noterar att det i artikel 3 i  
avtalet endast anges vilka svenska skatter avtalet omfattar. Vidare  
uppmärksammar kammarrätten att utformningen av första meningen i  
artikel 8 skiljer sig något från motsvarande artikel i OECD:s modellavtal.  
Skälen för regeringens förslag: Sverige har inte något avtal om  
upplysningar i skatteärenden med Caymanöarna. Avtal om upplysningar  
i skatteärenden är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de  
möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande 39
parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett avtal om upplysningar Prop. 2009/10:19
i skatteärenden med Caymanöarna.  
Skatteverkets och Kammarrättens i Stockholm synpunkter behandlas i  
redogörelsen för avtalets innehåll i avsnitt 4.2.  

4.1 Lagförslaget

I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet. Avtalet är upprättat på engelska. Avtalstexten och en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Enligt artikel 11 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

4.2 Innehållet i avtalet om upplysningar i skatteärenden

Avtalet ansluter nära till OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters, modellavtalet), vilket utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. I OECD:s rapport Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, anges avsaknad av effektivt informationsutbyte som ett huvudkriterium för s.k. skadliga skatteregimer. OECD:s Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information (arbetsgruppen) utarbetade på uppdrag av OECD:s Global Forum on Taxation ett modellavtal för att åstadkomma ett effektivt informationsutbyte. I arbetsgruppen ingick representanter från vissa OECD- länder och från Aruba, Bermuda, Bahrain, Caymanöarna, Cypern, Isle of Man, Malta, Mauritius, Nederländska Antillerna, Seychellerna och San Marino. Modellavtalet publicerades 2002 och syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden. I modellavtalet läggs OECD:s standard för ett effektivt informationsutbyte med avseende på OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer fast. Modellavtalet åtföljs av kommentarer till avtalets bestämmelser.

4.2.1 Avtalets syfte och tillämpningsområde

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av bestämmelsen följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning och verkställighet av parternas interna lagstiftning rörande skatter som omfattas av avtalet. Däri inbegrips upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av sådana skatter eller för indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i

skatteärenden. Artikeln överensstämmer med modellavtalet.

40

Avtalet berör inte frågor om lämnande av internationell rättslig hjälp i Prop. 2009/10:19 brottmål.

I artikel 2 anges att en part inte är skyldig att lämna upplysningar som varken innehas av dess myndigheter eller av annan person inom dess jurisdiktion och som inte heller kontrolleras av annan person inom dess jurisdiktion. Artikeln överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 3.1 räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. Såväl Skatteverket som Kammarrätten i Stockholm har noterat att avtalet endast omfattar svenska skatter. Bestämmelsen har, såvitt avser skatt i Caymanöarna, utformats i enlighet med önskemål från Caymanöarna. Såsom framgår av punkt 9 i kommentaren till modellavtalet är en avtalsslutande part, även om ett avtal om informationsutbyte inte omfattar någon skatt i denna part, skyldig att lämna information avseende sådan skatt i den andra parten som omfattas av avtalet. Det avgörande för svenskt vidkommande är således att avtalet omfattar de svenska skatter för vilka det finns ett svenskt intresse av att kunna begära upplysningar från Caymanöarna. Kammarrätten har vidare noterat att ”den kommunala inkomstskatten” normalt översätts till ”the municipal income tax”. I här aktuellt avtal har det engelska uttrycket ”the communal income tax” valts för att tillmötesgå önskemål från Caymanöarna. Det är dock uppenbart att det är den kommunala inkomstskatten som avses. Av artikel 3.2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1.

4.2.2Definitioner

Artikel 4 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet. Definitionerna överensstämmer med motsvarande definitioner i modellavtalet.

4.2.3Utbyte av upplysningar på begäran

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. I artikel 5.1 finns den allmänna bestämmelsen att den behöriga myndigheten i den anmodade parten på begäran ska lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana upplysningar ska lämnas utan avseende på om det handlande som är föremål för utredning utgör ett brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant handlande utförs i den parten. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Artikel 5.2 kompletterar artikel 5.1 och överensstämmer med modellavtalet. Av punkten framgår att den anmodade parten ska vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta de begärda upplysningarna. Vad som avses med ”åtgärder för att inhämta upplysningar” definieras i artikel 4.1 n).

Enligt artikel 5.3 ska behörig myndighet i den anmodade parten på begäran, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt denna parts interna

lagstiftning, lämna upplysningar i form av upptagande av vittnes-

41

berättelser och bestyrkta kopior av handlingar. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 5.4 anges att parterna ska säkerställa att de för de ändamål som anges i artikel 1 har befogenhet att på begäran inhämta och lämna sådana upplysningar som närmare anges i punkterna a) och b). I punkt a) anges att de behöriga myndigheterna ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker, andra finansiella institutioner och annan person som agerar i egenskap av representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och trustförvaltare. Enligt artikel 5.4 b) ska de behöriga myndigheterna vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag, truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri inbegripet upplysningar om alla sådana personer i en ägarkedja. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare. I fråga om stiftelser ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, styrelsemedlemmar och destinatärer. Bestämmelserna överensstämmer med modellavtalet.

Artikel 5.5 innehåller en uppräkning av de uppgifter som en begäran om upplysningar ska innehålla. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 5.6 anges att den behöriga myndigheten i den anmodade parten till den behöriga myndigheten i den anmodande parten ska bekräfta mottagandet av en begäran och bemöda sig om att snarast möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande parten. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

4.2.4Utomlands utförda skatteutredningar

Artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar. Enligt artikel 6.1 kan en avtalsslutande part tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska personer och granska handlingar. Vidare anges att den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den förstnämnda parten om tid och plats för det planerade mötet med de fysiska personerna i fråga. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Enligt artikel 6.2 kan den behöriga myndigheten i en avtalsslutande part, på begäran av den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten, tillåta att företrädare för den behöriga myndigheten i den sistnämnda parten närvarar vid skatteutredning i förstnämnda part. Av artikel 6.3 framgår att om en begäran enligt punkt 2 bifalls ska den behöriga myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen snarast möjligt meddela den behöriga myndigheten i den andra parten om tid och plats för utredningen, den myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen samt de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten fastställt för utförandet av utredningen. Den part som utför utredningen ska därvid fatta alla beslut beträffande utförandet av utredningen. Bestämmelserna överensstämmer med modellavtalet.

Prop. 2009/10:19

42

4.2.5 Möjlighet att avslå en begäran Prop. 2009/10:19

Bestämmelser om möjlighet för den anmodade parten att avslå en begäran om utbyte av upplysningar finns införda i artikel 7. I artikel 7.1 anges att den anmodade parten inte har någon skyldighet att inhämta eller lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna inhämta enligt dess lagstiftning för tillämpning eller verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Vidare anges att en begäran får avslås när den inte gjorts i överensstämmelse med avtalet. Bestämmelserna överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 7.2 anges att avtalet inte ska medföra skyldighet att lämna upplysningar som skulle röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt. Upplysningar ska dock inte anses som sådan hemlighet eller sådant förfaringssätt enbart på grund av att de är sådana som anges i artikel 5.4, dvs. att de innehas av finansiella institutioner eller utgör information om ägarförhållanden. Bestämmelserna överensstämmer med modellavtalet.

Artikel 7.3 innebär begränsningar i skyldigheten att lämna ut upplysningar som röjer hemlig kommunikation mellan en klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud i samband med juridisk rådgivning. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 7.4 anges att en begäran får avslås när lämnandet av de begärda upplysningarna skulle strida mot allmänna hänsyn. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

I artikel 7.5 anges att en begäran om upplysningar inte ska avslås på grund av att den skattefordran som föranleder begäran har bestridits. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Syftet med artikel 7.6 är att tillförsäkra att avtalet inte tillämpas på ett sätt som resulterar i diskriminering mellan medborgare i den anmodande parten och medborgare i den anmodade parten i fall då förhållandena är desamma. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

4.2.6Sekretess

Artikel 8 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikeln anges att alla upplysningar som tas emot av en part med stöd av avtalet ska hållas hemliga och endast får yppas för personer eller myndigheter inom den partens jurisdiktion som fastställer, uppbär eller driver in skatter som tas ut av en avtalsslutande part eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter. Av artikeln framgår vidare att uppgifterna endast får användas för angivna ändamål och att uppgifterna får yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande.

Bestämmelserna överensstämmer med modellavtalet, utom såvitt avser första meningen. Bestämmelsen avviker från modellavtalet i syfte att möjliggöra användning av mottagna upplysningar för flera beskattningsändamål.

Av artikeln framgår också att upplysningarna får yppas för andra personer, institutioner, myndigheter eller jurisdiktioner än de angivna,

43

men endast efter uttryckligt och skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Avtalet tar sikte på såväl den situationen att en svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt en utländsk myndighet som då en myndighet i den andra parten biträder den svenska myndigheten.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden innehåller bestämmelser om handräckning dels i Sverige åt utländsk myndighet, dels i utlandet åt svensk myndighet. Enligt 24 § samma lag ska villkor, som begränsar möjligheten att utnyttja upplysningar som en svensk myndighet fått från utländsk myndighet i ett skatteärende, följas av svenska myndigheter oavsett vad som annars är föreskrivet i lag eller annan författning.

I 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras sekretessen i fråga om uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som erhålls eller lämnas vid utbyte av uppgifter på skatteområdet som sker med stöd av internationella avtal. Av 27 kap. 5 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess enligt 1–4 §§ samma kapitel för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, i ärende där svensk myndighet lämnar handräckning eller bistånd åt utländsk myndighet, i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. I de fall Sverige biträds av en annan stat eller mellanfolklig organisation gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i stället enligt 27 kap. 5 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen, i den mån riksdagen har godkänt ett avtal om detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet som avses i 2–4 §§ samma kapitel för sådan uppgift som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen om vissa begränsningar i sekretessen får inte tillämpas i strid med avtalet. Enligt 27 kap. 1 § femte stycket, 2 § femte stycket, 3 § fjärde stycket och 5 § fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretessen i högst tjugo år.

Regeringen bedömer att all den information som kommer att hanteras inom ramen för detta avtal omfattas av regleringen i 27 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att avtalets krav på sekretess är förenliga med den svenska offentlighets- och sekretesslagstiftningen och att Sverige kan leva upp till sina avtalsrättsliga åtaganden i detta avseende.

4.2.7Kostnader

I artikel 9 anges att de avtalsslutande parterna ska komma överens om fördelningen av de kostnader som uppkommer med anledning av en begäran om handräckning. Bestämmelsen överensstämmer med modellavtalet.

Prop. 2009/10:19

44

4.2.8 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse Prop. 2009/10:19

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 10.

4.2.9Slutbestämmelser

Artiklarna 11 och 12 innehåller bestämmelser om ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 11 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits som enligt respektive parts lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft, tas emot. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet för beskattningsår som börjar den 1 januari 2004 eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari 2004 eller senare. I alla andra ärenden som omfattas av artikel 1 tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatteanspråk som uppkommer samma dag eller senare.

5Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal. Skälen för regeringens förslag: Om inkomst som ett företag i en part uppburit justeras på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap kan detta leda till att samma inkomst redovisas i båda parterna. Avtalet tillhandahåller ett förfarande för parterna att ingå en ömsesidig överenskommelse i syfte att undvika att en sådan justering leder till att inkomsten beskattas

i strid med armlängdsprincipen i en av parterna.

5.1Lagförslaget

Avtalet reglerar svensk beskattningsrätt och kräver därför lagform. I förslaget till lag föreskrivs att avtalet ska gälla som lag här i landet (1 §). Avtalet är upprättat på engelska. Avtalstexten och en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Vidare regleras i lagen frågan om hur avtalets beskattningsregler ska

tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär

45

att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i Prop. 2009/10:19
annan skattelag föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i  
fråga.  
Enligt artikel 5 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de  
åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder  
i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas  
emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet  
kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att  
lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.  

5.2Avtalets innehåll

5.2.1Avtalets tillämpningsområde

Artikel 1 anger de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. I Caymanöarna omfattas enligt punkt a) de skatter i Caymanöarna som är av i huvudsak likartat slag som de svenska skatter som omfattas av avtalet. Enligt punkt b) omfattas i Sverige den statliga och den kommunala inkomstskatten.

Såsom Kammarrätten i Stockholm har noterat översätts ”den kommunala inkomstskatten” normalt till ”the municipal income tax”. I här aktuellt avtal har det engelska uttrycket ”the communal income tax” valts för att tillmötesgå önskemål från Caymanöarna. Det är dock uppenbart att det är den kommunala inkomstskatten som avses.

5.2.2Definitioner m.m.

Artikel 2 innehåller definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.

När det gäller tolkning av skatteavtal, och då bl.a. den i artikel 2.2 införda bestämmelsen, hänvisas till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33, s. 42 f.). Här ska endast framhållas att tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan de avtalsslutande parterna om avtalets innebörd. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga och det allmänna ska skatteavtalet i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

5.2.3 Avtalets beskattningsregel

I artikel 3 behandlas armlängdsprincipen vid internprissättning och  
föreskriver att då villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap i de  
två parterna utan att armlängdsprincipen iakttagits, får inkomster justeras  
så att de står i överensstämmelse med nämnda princip. Om ett företags  
inkomst justeras med anledning av att armlängdsprincipen inte iakttagits  
mellan företag i intressegemenskap i de två parterna kan detta leda till att  
samma inkomst redovisas i båda parterna. Artikeln motsvarar artikel 9.1 i  
OECD:s modellavtal beträffande inkomst och förmögenhet (Model Tax 46
 

Convention on Income and on Capital). Någon motsvarighet till artikel Prop. 2009/10:19 9.2 i nämnda modellavtal finns inte i detta avtal.

5.2.4Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

I artikel 4 regleras förfarandet vid ömsesidig överenskommelse. Enligt artikel 4.1 kan ett företag som anser att armslängdsprincipen i artikel 3 inte har iakttagits av en part, inom tre år från den tidpunkt då det fick vetskap om detta förhållande, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där företaget har hemvist. En sådan framställan påverkar inte företagets rätt att även använda andra rättsmedel som finns att tillgå enligt partens interna rättsordning. Den behöriga myndigheten som tar emot framställan ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten.

Enligt artikel 4.2 ska den behöriga myndighet som har tagit emot framställan, om företagets invändning är grundad men nämnda behöriga myndighet inte ensidigt kan få till stånd en tillfredsställande lösning, söka avgöra saken genom en ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten. En ingången överenskommelse ska genomföras utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning.

I artikel 4.3 anges att de behöriga myndigheterna genom ömsesidig överenskommelse ska söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

De behöriga myndigheterna kan enligt artikel 4.4 träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelser enligt artikel 4.

5.2.5Slutbestämmelser

Artiklarna 5 och 6 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 5.2 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits som enligt respektive parts lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft, tas emot. I fråga om källskatter tillämpas avtalet på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare. Beträffande andra skatter än källskatter tillämpas avtalet på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet är emellertid tillämpligt endast under förutsättning att avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 1 april 2009 är tillämpligt.

47

6Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och antar regeringens förslag till lag om detta avtal.

Remissinstanserna: Remissinstanserna tillstyrker förslaget till avtal. Kammarrätten i Stockholm har anmärkt att uttrycket ”an enterprise of a Party” inte definieras i avtalet. Kammarrättens synpunkt behandlas i

redogörelsen för avtalets innehåll i avsnitt 6.2.

Skälen för regeringens förslag: Skatteavtalen är allmänt sett viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan innebära för utbytet av varor och tjänster, för kapitalrörelser samt för teknologins och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan stater och andra jurisdiktioner.

6.1Lagförslaget

Avtalet reglerar svensk beskattningsrätt och tillämpning i Sverige kräver därför lagform. I förslaget till lag föreskrivs därför att avtalet ska gälla som lag här i landet (1 §). Avtalet är upprättat på engelska. Avtalstexten och en svensk översättning framgår av bilagan till lagen.

Vidare regleras i lagen frågan om hur avtalets beskattningsregler ska tillämpas i förhållande till annan skattelag (2 §). Bestämmelsen innebär att beskattning inte kan ske på grund av avtalets regler. Endast om det i annan skattelag föreskrivits en skattskyldighet kan beskattning komma i fråga.

I fråga om inkomst som ska undantas från svensk skatt har Sverige enligt en progressionsregel i avtalets artikel 11.2 b) rätt att höja skatteuttaget på den skattskyldiges övriga inkomster. Av flera skäl, bl.a. förenkling av regelsystemet och för att minska arbetsbördan för Skatteverket, avstår emellertid Sverige regelmässigt från att utnyttja denna möjlighet. Ytterligare ett skäl är att det bortfall av skatt som blir följden av en utebliven progressionsuppräkning är försumbar ur statsfinansiell synpunkt. Dessa skäl motiverar ett avstående av progressionsuppräkningen även i förhållande till Caymanöarna. I 3 § föreskrivs därför att inkomst som enligt avtalet är undantagen från beskattning i Sverige inte ska tas med vid taxeringen. Något förordnande om progressionsuppräkning har inte föreslagits i lagen. Sådan uppräkning ska därför inte ske.

Enligt artikel 13 i avtalet ska parterna underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som krävs för att avtalet ska träda i kraft. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot. Det är således inte möjligt att nu avgöra vid vilken tidpunkt avtalet kommer att träda i kraft. I förslaget till lag har därför föreskrivits att lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2009/10:19

48

6.2 Avtalets innehåll Prop. 2009/10:19

6.2.1Avtalets tillämpningsområde

I artikel 1 anges de personer som omfattas av avtalet. Enligt artikeln ska avtalet tillämpas på fysiska personer som har hemvist i en part eller i båda parterna. För att avtalet ska vara tillämpligt krävs att fråga är om en person som i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.1 har hemvist i en part.

Såsom Kammarrätten i Stockholm har noterat översätts ”den kommunala inkomstskatten” normalt till ”the municipal income tax”. I här aktuellt avtal har det engelska uttrycket ”the communal income tax” valts för att tillmötesgå önskemål från Caymanöarna. Det är dock uppenbart att det är den kommunala inkomstskatten som avses.

I artikel 2 anges de skatter på vilka avtalet är tillämpligt. I artikel 2.1 räknas de för närvarande utgående skatter som omfattas av avtalet upp. Av artikel 2.2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 2.1.

6.2.2Definitioner m.m.

Artikel 3 innehåller allmänna definitioner av vissa uttryck som förekommer i avtalet.

Kammarrätten i Stockholm har uppmärksammat att artikel 3 i avtalet avviker från OECD:s modellavtal då utrycket ”an enterprise of a Party” inte definieras. Enligt regeringens mening är det inte nödvändigt att definiera nämnda uttryck i här aktuellt avtal, eftersom uttrycket inte används för att fördela beskattningsrätten till ett företags inkomst.

När det gäller tolkning av skatteavtal och då bl.a. den i artikel 3.2 införda bestämmelsen hänvisas till vad som anförts i propositionen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna (prop. 1989/90:33, s. 42 f.). Här ska endast framhållas att tolkningsreglerna i Wienkonventionen om traktaträtten gäller vid tvist mellan de avtalsslutande parterna om avtalets innebörd. När det gäller förhållandet mellan skattskyldiga och det allmänna ska skatteavtalet i princip tolkas som annan svensk lagstiftning, dvs. enligt sin ordalydelse och med stöd av offentliga förarbeten.

Artikel 4 innehåller bestämmelser som avser att fastställa var en fysisk person ska anses ha hemvist vid tillämpningen av avtalet.

Bestämmelserna om hemvist i avtalet har inte någon betydelse för var en person ska anses vara bosatt enligt intern lagstiftning, utan såsom uttryckligen framgår av avtalstexten regleras endast frågan om hemvist vid tillämpningen av avtalet. Bestämmelserna i parternas interna lagstiftning får däremot betydelse vid bestämmandet av hemvist enligt avtalet. I artikel 4.2 regleras dubbel bosättning, dvs. situationer där den skattskyldige enligt svenska bestämmelser om beskattning anses obegränsat skattskyldig i Sverige och enligt bestämmelserna i Caymanöarna anses ha hemvist där. Vid tillämpningen av avtalet ska i sådana fall den skattskyldige anses ha hemvist endast i den part i vilken

49

han har hemvist enligt nämnda avtalsbestämmelse. En person som anses ha hemvist såväl i Sverige som i Caymanöarna enligt respektive parts interna lagstiftning, men som vid tillämpningen av avtalet anses ha hemvist i Caymanöarna, ska i fråga om de inkomster till vilka Sverige har beskattningsrätten enligt avtalet, vid taxeringen i Sverige beskattas enligt de bestämmelser som gäller för i Sverige obegränsat skattskyldiga. Detta medför bl.a. rätt att erhålla grundavdrag och allmänna avdrag.

6.2.3Avtalets beskattningsregler

I artikel 5 behandlas beskattning av enskild tjänst. Artikel 5.1 innehåller en huvudregel, enligt vilken sådan inkomst endast beskattas i den part där inkomsttagaren enligt avtalet har hemvist. Detta gäller alltid då arbetet utförs i denna part eller i en tredje stat eller jurisdiktion. Enligt bestämmelsen får emellertid inkomsten beskattas i den andra parten om arbetet utförts i denna part. Undantag från denna senare bestämmelse gäller om arbetet utförts under en kortare tidsperiod enligt de förutsättningar som anges i artikel 5.2. Om dessa villkor är uppfyllda sker beskattningen endast i den part där inkomsttagaren har hemvist. I artikel 5.3 har införts särskilda bestämmelser om beskattning av arbete ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Inkomst vid anställning ombord får beskattas i den part där företaget som använder skeppet eller luftfartyget har hemvist.

Styrelsearvoden och annan liknande ersättning får enligt artikel 6 beskattas i den part där bolaget som betalar arvodet eller ersättningen har hemvist.

Beskattning av inkomster som artister och sportutövare uppbär genom sin verksamhet regleras i artikel 7. Sådan inkomst får beskattas i den part där verksamheten utövas (artikel 7.1). Enligt artikel 7.2 får inkomsten beskattas i den part där artisten eller sportutövaren utövar verksamheten, även om ersättningen tillfaller en annan person än artisten eller sportutövaren själv (t.ex. arbetsgivare hos vilken artisten eller sportutövaren är anställd).

Enligt artikel 8 får pensioner och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftning och livränta som härrör från en part och betalas till en person med hemvist i den andra parten beskattas i den förstnämnda parten.

Inkomst av offentlig tjänst – med undantag för pension – beskattas enligt artikel 9 i regel endast i den part som betalar ut ersättningen. Under vissa i artikel 9.1 b) angivna förutsättningar beskattas dock sådan ersättning endast i den part där inkomsttagaren har hemvist. Enligt artikel 9.2 beskattas i vissa fall lön och annan liknande ersättning enligt bestämmelserna i artiklarna 5, 6 eller 7.

Artikel 10 innehåller bestämmelser om studerande och affärspraktikanter.

Prop. 2009/10:19

50

6.2.4 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning Prop. 2009/10:19

Bestämmelserna om undanröjande av dubbelbeskattning finns i artikel 11. Enligt artikel 11.1 ska dubbelbeskattning i Caymanöarna undanröjas i enlighet med lagstiftningen i Caymanöarna. Sverige tillämpar enligt artikel 11.2 avräkning av utländsk skatt (”credit of tax”) som huvudmetod för att undvika dubbelbeskattning. Innebörden av avräkningsmetoden är att en person med hemvist i den ena parten taxeras även där för sådan inkomst som enligt avtalet får beskattas i den andra parten. Den uträknade skatten minskas därefter i princip med den skatt som, i enlighet med avtalet, har tagits ut i den andra parten. Vid avräkning av skatt på inkomst i Sverige tillämpas bestämmelserna i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

6.2.5Särskilda bestämmelser

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse regleras i artikel 12.

6.2.6Slutbestämmelser

Artiklarna 13 och 14 innehåller bestämmelser om avtalets ikraftträdande och upphörande. Enligt artikel 13.1 träder avtalet i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser, som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits som enligt respektive parts lagstiftning krävs för att avtalet ska träda i kraft, tas emot. För svensk del gäller i fråga om källskatter att avtalet tillämpas på skatt som tas ut på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare. I fråga om andra skatter på inkomst tillämpas avtalet på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare. Avtalet är emellertid tillämpligt endast under förutsättning att avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden som undertecknades den 1 april 2009 är tillämpligt.

7Konsekvenser för de offentliga finanserna m.m.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Caymanöarna.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

51

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 september 2009

Närvarande: Statsrådet Odell, ordförande, och statsråden Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Littorin, Malmström, Sabuni, Billström, Tolgfors, Krantz

Föredragande: statsrådet Odell

Regeringen beslutar proposition 2009/10:19 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna.

Prop. 2009/10:19

52