Trafikutskottets betänkande

2009/10:TU6

Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet, i vilken regeringen lägger fram förslag av följande innebörd.

Transportstyrelsen, en myndighet som inrättades den 1 januari 2009 med myndighetsutövning som huvudsaklig verksamhet, föreslås överta länsstyrelsernas uppgifter när det gäller körkorts- och yrkestrafikfrågor. Därmed samlas dessa frågor i huvudsak inom en och samma myndighet. Till följd av överföringen lägger regeringen också fram förslag om ändrade regler för överklagande- och forumfrågor i körkorts- och yrkestrafikärenden.

Vidare föreslås att vägtrafikregistret även ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter om den som bedriver förvärvsmässig transportverksamhet på väg. Uppgifterna behövs för statens kontroll av att bestämmelserna om kör- och vilotider samt färdskrivare följs. Regeringen föreslås också få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt bestämmelserna om kör- och vilotider samt färdskrivare.

De författningar som berörs av ändringsförslagen är framför allt körkortslagen, yrkestrafiklagen, lagen om vägtrafikregister och lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och de övriga den 15 februari 2010.

Utskottet ställer sig bakom vad regeringen anfört och föreslår att riksdagen antar de framlagda förslagen till lagändringar.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

2. lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift,

3. lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer,

4. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

5. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

6. lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse,

7. lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med

villkorlig körkortsåterkallelse,

8. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

9. lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

10. lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning,

11. lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning,

12. lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

13. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:20 punkterna 1–13.

Stockholm den 10 november 2009

På trafikutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (s), Christina Axelsson (s), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m), Sven Bergström (c), Hans Stenberg (s), Nina Larsson (fp), Claes-Göran Brandin (s), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Sten Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Karin Svensson Smith (mp), Mahmood Fahmi (m), Christine Jönsson (m), Gunnel Wallin (c) och Lars-Axel Nordell (kd).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta ärende behandlar utskottet proposition 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Lagrådet har beretts tillfälle att yttra sig över ett av lagförslagen, nämligen det som gäller ändring i yrkestrafiklagen (1998:490). Regeringen har i huvudsak beaktat de synpunkter som Lagrådet har framfört. Övriga lagförslag har av regeringen ansetts vara av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande i dessa delar saknar betydelse.

I propositionen anmäls vidare att frågor om Transportstyrelsens finansiering, vilka även de underställts Lagrådets granskning, och vissa andra angivna frågor kommer att omhändertas i en senare proposition med planerat ikraftträdande den 1 januari 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1, och dess förslag till lagtext framgår av bilaga 2.

Bakgrund

Inom transportsektorn utövades tidigare tillsyn, normgivning och tillståndsgivning inom fyra myndigheter, nämligen Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket. Den 1 januari 2009 inrättades en ny myndighet, Transportstyrelsen, varvid de två förstnämnda myndigheterna avvecklades och delar av verksamheten hos de två övriga fördes över till Transportstyrelsen. Även vissa uppgifter inom yrkestrafikområdet som utfördes av Tullverket tillsammans med några smärre uppgifter hos Boverket och länsstyrelserna fördes över till Transportstyrelsen.

Skälen för inrättandet av en trafikslagsövergripande myndighet var följande. För det första, oberoendet mellan det organ som utövar tillsynen och den verksamhet som tillsynen avser, detta för att garantera en effektiv och tillförlitligt genomförd tillsyn. För att uppnå detta är det nödvändigt att skilja tillsyn och normgivning från infrastrukturförvaltarna och de transportansvariga. För det andra, ambitionen att samla ett tidigare splittrat tillsynsansvar inom transportsektorn till att i stället utövas av en myndighet. För det tredje, önskan att uppnå likformighet och likabehandling mellan trafikslagen (prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94).

Transportstyrelsen bedriver verksamhet inom samtliga fyra transportslag dvs. järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Myndighetens kärnverksamhet består av normgivning, tillståndsgivning och tillsyn samt ansvar för de register som behövs för att utöva denna verksamhet. I uppgifterna innefattas krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg, krav på organ och individer som ska verka i systemet, villkor för marknadstillträde och för nyttjande av infrastruktur, viss marknads- och konkurrensövervakning samt villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster. Myndigheten svarar också för omvärldsbevakning, statistik och forskning som stöder och följer upp densamma.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den nya myndigheten Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 och har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsgivning, normgivning och registerhantering inom transportområdet. Verksamheten hanterades tidigare inom bl.a. Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen; se propositionen Transportstyrelsen och dess verksamhet (prop. 2008/09:31).

I denna proposition föreslås att länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet ska föras över till Transportstyrelsen. Därmed samlas dessa frågor i huvudsak inom en och samma myndighet. Till följd av överföringen föreslås också ändrade forum- och instansordningsregler inom körkorts- och yrkestrafikområdet.

Vidare innehåller propositionen förslag till ändringar i bl.a. lagen (2001:558) om vägtrafikregister med anledning av kör- och vilotidsbestämmelserna inom vägtrafikområdet. Slutligen lämnas förslag till ett förtydligande av ett befintligt bemyndigande i yrkestrafiklagen (1998:490) samt en ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor i korrigerande syfte.

Merparten av författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och de övriga den 15 februari 2010.

Utskottets överväganden

Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar de lagförslag som har lagts fram i propositionen avseende Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet.

Propositionen

Regeringen har lagt fram förslag inom körkorts- och yrkestrafikområdena med följande innebörd.

Överföring av länsstyrelsernas verksamhet avseende körkort och yrkestrafik till Transportstyrelsen

Regeringen föreslår att lagen (1972:435) om överlastavgift, körkortslagen (1998:488), lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (1998:492) om biluthyrning ska ändras så att länsstyrelsernas uppgifter avseende tillsyn samt prövning av tillstånd, godkännanden och frågor som gäller överlastavgift inom körkorts- och yrkestrafikområdet förs över till Transportstyrelsen den 1 januari 2010.

I nämnda lagar ska det som sägs om länsstyrelserna och prövningsmyndigheterna i stället gälla Transportstyrelsen. I körkortslagen görs dessutom vissa redaktionella ändringar.

Bemyndigande avseende avgifter inom yrkestrafikområdet

Vidare föreslås ett förtydligande av bemyndigandet i yrkestrafiklagen (1998:490) om möjligheten att meddela föreskrifter om avgifter för den kontroll som behövs. Dessutom föreslås ett uttryckligt bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggningen inom yrkestrafikområdet.

Överklagande- och forumfrågor i körkorts- och yrkestrafikärenden

Instansordningen

Regeringen föreslår att Transportstyrelsens beslut enligt körkortslagen (1998:488) om godkännande som handledare får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Vidare föreslås att Transportstyrelsens beslut enligt yrkestrafiklagen (1998:490) om beviljande av tillstånd till linjetrafik, villkor för sådant tillstånd och omprövning enligt 2 kap. 17 § yrkestrafiklagen får överklagas hos regeringen.

Enligt regeringens bedömning bör den nuvarande ordningen, att vissa beslut i första instans inom körkorts- och yrkestrafikområdet inte får överklagas, kvarstå.

Vissa bestämmelser i körkortslagen bör dock ändras redaktionellt.

Forumregler

Regeringen föreslår ändrade forumregler enligt följande.

Med undantag av beslut om överlastavgift och om introduktionsutbildning och riskutbildning får Transportstyrelsens beslut i körkorts- och yrkestrafikärenden överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets personen som frågan rör är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, hos den länsrätt inom vars domkrets personen vistas. Om frågan rör en juridisk person får beslutet överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets företagets eller verksamhetens ledning finns. Om den fysiska personen inte vistas i Sverige, eller om den juridiska personens ledning finns utanför Sverige, får beslutet överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

Transportstyrelsens beslut om överlastavgift får i fråga om ett motordrivet fordon som är registrerat i Sverige, eller en släpvagn som dras av ett sådant fordon, överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ägaren till det motordrivna fordonet har sin adress enligt vägtrafikregistret. I andra fall får beslut om överlastavgift överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades. Övriga beslut av Transportstyrelsen, inklusive beslut om introduktionsutbildning och riskutbildning, får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.

Enligt regeringens bedömning bör det förhållandet att Transportstyrelsens huvudkontor är placerat i Norrköping, med verksamheter i övrigt på ett flertal andra orter, inte föranleda några förslag om ändrade forumregler.

Riskvärdering av företag vid kontroll av att bestämmelser om kör- och vilotider m.m. följs

Regeringen föreslår att ändamålsbestämmelsen i 5 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister utvidgas så att vägtrafikregistret även har till ändamål att, för statens kontroll av bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare, tillhandahålla uppgifter om den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85.

Vidare föreslår regeringen att det i 6 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister införs en bestämmelse om att det i vägtrafikregistret ska föras in uppgifter om den som bedriver sådan transportverksamhet som avses i första stycket och det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter, m.m.

Regeringen föreslår att det i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter enligt bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare. Dessutom görs i lagen vissa ytterligare ändringar, bl.a. i förtydligande syfte.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Regeringen föreslår att ordet ”Sjöfartsverkets” byts ut mot ”Transportstyrelsens” i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringen föreslår att länsstyrelsernas uppgifter på körkorts- och yrkestrafikområdena överförs till Transportstyrelsen; samtidigt föreslås ändrade instans- och forumregler på dessa områden. I propositionen redovisas de konsekvenser som förväntas bli följden härav i olika avseenden och för olika målgrupper. Antalet anställda hos länsstyrelserna kommer att påverkas till följd av ett minskat antal arbetstillfällen och ett minskat antal orter där körkorts- och yrkestrafikverksamhet kommer att bedrivas. För berörda företag och medborgare innebär centraliseringen ett ökat avstånd till en myndighet. Mot detta ska vägas att verksamheterna kommer att kunna bedrivas mer enhetligt och effektivt; frågorna kommer i huvudsak att samlas inom en och samma myndighet. Vidare finns det större möjligheter att utveckla och använda ny teknik. Vid en sammanvägd bedömning finner utskottet att fördelarna överväger och att den föreslagna överföringen av uppgifter till Transportstyrelsen kommer att innebära förutsättningar för en hög grad av tillgänglighet till service i alla delar av landet; personliga besök ersätts med kontakter med myndigheten på annat sätt.

Vidare innehåller propositionen förslag om lagändringar som bl.a. avser kontroll av hur bestämmelserna om kör- och vilotider samt färdskrivare följs. Lagförslagen omfattar också möjligheten för regeringen att utfärda föreskrifter om sanktionsavgifter enligt de nämnda bestämmelserna.

Sammanfattningsvis ställer sig utskottet bakom vad regeringen anfört och föreslår att riksdagen antar de framlagda förslagen till lagändringar.

.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490).

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490).

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning.

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:492) om biluthyrning.

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag