Trafikutskottets betänkande

2009/10:TU10

Ändring i lagen om luftfartsskydd

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:72 Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd. Ändringarna är i princip endast av redaktionell karaktär. Lagändringen föreslås träda i kraft den 29 april 2010.

Propositionen har inte föranlett någon motion. Utskottet anser det angeläget att den svenska lagen om luftfartsskydd hänvisar till gällande förordning på området och föreslår att riksdagen antar regeringens föreslagna lagändringar.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:72.

Stockholm den 4 februari 2010

På trafikutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (s), Jan-Evert Rådhström (m), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m), Sven Bergström (c), Hans Stenberg (s), Claes-Göran Brandin (s), Eliza Roszkowska Öberg (m), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Sten Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv (kd), Karin Svensson Smith (mp), Malin Löfsjögård (m), Lars Mejern Larsson (s) och Christer Winbäck (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2009/10:72 Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Eftersom ändringsförslagen är av enkel beskaffenhet har regeringen avstått från att höra lagrådet. Sedvanlig remissomgång med promemoria i saken har inte heller skett, utan beredningen har sammanfallit med beredningen av förslaget till proposition.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd, eftersom en ny EU-förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ska börja tillämpas den 29 april 2010. Det är fråga om nödvändiga anpassningar till förordningen. Ändringarna är av redaktionell karaktär. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 april 2010.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag. Utskottet konstaterar att det är angeläget att den svenska lagen om luftfartsskydd hänvisar till gällande förordning på området.

Bakgrund

Den 1 oktober 2004 trädde lagen (2004:1100) om luftfartsskydd i kraft. Den innehåller kompletterande bestämmelser till förordning (EG) 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. Det är EU-förordningen och lagen som är grunden för de säkerhetsåtgärder som förekommer i samband med luftfart.

Europaparlamentet och rådet har antagit en ny förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av ovan nämnda förordning. Den nya förordningen trädde i kraft 2008 men ska börja tillämpas först den 29 april 2010. Det nya i förordningen gäller främst uppdelningen av beslutsfunktioner och inte så mycket vad som ska gälla på nationell nivå i medlemsstaterna.

Propositionen

Regeringen föreslår att hänvisningar i lagen om luftfartsskydd till förordningen från 2002 ska ersättas med hänvisningar till förordningen från 2008 och att dessa ska anpassas till den nya förordningen. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

Regeringen betonar att den svenska lagen om luftfartsskydd reglerar ett antal situationer där resenärer kan visiteras och bagage undersökas utan att det förekommer misstanke om brott. Det är viktigt att bestämmelser som reglerar ett sådant förfarande är uppdaterade och korrekta. Transportstyrelsen ska utses som ansvarig myndighet för genomförandet av förordningen. Det är enligt regeringen viktigt att genomföra ändringarna eftersom alla hänvisningar i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd blir föråldrade.

Vidare uppger regeringen att det har förekommit önskemål om ytterligare uppdateringar av lagen om luftfartsskydd men att regeringen ska återkomma till dessa i ett annat sammanhang.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 april 2010.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser det angeläget att den svenska lagen om luftfartsskydd hänvisar till gällande förordning på området. Vidare är det av betydelse att reglerna om visitation av människor och undersökning av bagage är korrekta.

Utskottet föreslår därmed att riksdagen antar det lagförslag som lagts fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:72 Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag