Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU7

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens förslag (prop. 2008/09:223) om att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter, om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, dels ska anta lagar om dessa avtal. Vidare behandlas en motion som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionen.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

En reservation (s, v och mp) har lämnats till betänkandet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

Riksdagen

dels godkänner

1. avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter,

2. avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

3. avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

dels antar regeringens förslag till

4. lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter,

5. lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

6. lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:223 punkterna 1–6 och avslår motion 2009/10:Sk2 yrkandena 1–6.

Reservation (s, v, mp)

Stockholm den 3 november 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Gunnar Andrén (fp), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Jessica Polfjärd (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Karin Nilsson (c), Helena Leander (mp), Gustav Nilsson (m), Hans Olsson (s), Birgitta Eriksson (s) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2008/09:223, vari regeringen föreslår att riksdagen godkänner informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna samt införlivar avtalen i svensk rätt, och motion 2009/10:Sk2 av Lars Johansson m.fl. (s, v och mp). Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Bakgrund

Förhandlingar om informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna fördes i början av 2009, och utkast till avtal färdigställdes i mars 2009. Utkasten var upprättade på engelska. Svenska översättningar har därefter upprättats. De engelska texterna och de svenska översättningarna har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalen undertecknades i Köpenhamn den 18 maj 2009.

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna undertecknades den 18 maj 2009.

Inom Finansdepartementet har upprättats förslag till

–     lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter

–     lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

–     lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter, om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, dels ska anta lagarna om dessa avtal.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter

Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Brittiska Jungfruöarna. Informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Brittiska Jungfruöarna.

Det föreslagna avtalet ansluter nära till OECD:s modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden, vilket utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer.

I artikel 1 anges avtalets tillämpningsområde. Av bestämmelsen följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning och verkställighet av parternas interna lagstiftning avseende skatter som omfattas av avtalet. På begäran av Brittiska Jungfruöarna ställs i artikel 2 b krav på att upplysningarna ska finnas tillgängliga inom den anmodade partens territorium eller innehas eller kontrolleras av en person som lyder under den anmodade partens jurisdiktion. Skatteverket anser att hänvisningen till att upplysningarna ska finnas tillgängliga inom den anmodade partens territorium är olycklig. Den innebär en avvikelse från hur bestämmelsen utformats i liknande avtal som Sverige ingått med andra jurisdiktioner, vilket kan innebära tveksamhet kring hur bestämmelsen ska tolkas. Formuleringen är dock enligt propositionen en anpassning till intern rätt i Brittiska Jungfruöarna. Den innebär emellertid inte någon begränsning av informationsutbytet mellan parterna eftersom upplysningarna antingen ska finnas tillgängliga inom den anmodade partens territorium eller innehas eller kontrolleras av en person som lyder under den anmodade partens jurisdiktion.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 3.1 räknas de för närvarande utgående skatterna som omfattas av avtalet upp. Efter Skatteverkets påpekande har även skatt på energi tagits med i uppräkningen.

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran. Bland annat framgår enligt punkt 5 c att det inte föreligger någon skyldighet att lämna upplysningar som innehas eller kontrolleras av annan person än den skattskyldige och som heller inte direkt avser den skattskyldige. Beträffande denna bestämmelse har Skatteverket ställt frågan om formuleringen innebär att det inte går att begära information som finns hos exempelvis en fakturautställare i den andra parten. Denna fråga har behandlats under förhandlingen av avtalet. Parterna är enligt regeringen överens om att någon sådan begränsning inte föreligger.

Enligt artikel 10.1 ska den anmodade parten svara för sedvanliga kostnader som uppkommer i samband med en begäran om upplysningar, vilket normalt täcker interna administrativa kostnader och mindre externa kostnader.

Kostnader som inte är sedvanliga kostnader ska enligt artikel 10.2 anses vara extraordinära kostnader som ska bäras av den anmodande parten. Skatteverket har påpekat att principerna för kostnadsfördelning i detta avtal avviker från vad som kan anses vara normal praxis när det gäller informationsutbyte. Det kan emellertid, enligt regeringen, förutses att utbytet parterna emellan i huvudsak kommer att ske på begäran av Sverige och att den behöriga myndigheten i Brittiska Jungfruöarna till stor del kommer att behöva inhämta information som man normalt sett inte tar in för sina egna beskattningsändamål. Då Brittiska Jungfruöarnas resurser för att administrera informationsutbytet dessutom är relativt begränsade framstår den valda ordningen, enligt regeringen, som motiverad.

Avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Om inkomst som ett företag i en part mottagit justeras på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap kan detta leda till att samma inkomst redovisas i båda parterna. Avtalet tillhandahåller ett förfarande för parterna att ingå en ömsesidig överenskommelse i syfte att undvika att detta leder till att inkomsten beskattas i strid med armlängdsprincipen i en av parterna.

Avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Avtalet tillämpas på vissa slag av inkomst som mottas av fysiska personer som bl.a. inkomst av tjänst, styrelsearvoden, artistinkomster, vissa pensioner m.m.

Offentligfinansiella effekter

Enligt regeringen förväntas förslagen i denna proposition inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan dock komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Brittiska Jungfruöarna.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag och avstyrker motionen.

Jämför reservation (s, v, mp).

Propositionen

Av propositionen framgår att avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för den andra partens myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Motionen

I motion 2009/10:Sk2 av Lars Johansson m.fl. (s, v och mp) avvisar motionärerna regeringens proposition 2008/09:223 om informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna, och föreslår i stället att regeringen ska lägga fram ett förslag till informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna som inte innehåller inskränkningar i informationsskyldigheten och även i övrigt överensstämmer med OECD:s modellavtal samt att riksdagen tillkännager för regeringen att samtliga nya skatteavtal ska ligga på minst den nivå som OECD:s modellavtal satt i fråga om informationsutbyte, att gamla skatteavtal som saknar informationsutbytesklausul, t.ex. det med Schweiz, snarast ska omförhandlas, att regeringen ska verka för att OECD noga följer och för medlemsstaterna sammanfattar hur avtalen praktiskt fungerar för skattemyndigheterna i de olika medlemsstaterna och att Sverige bör ta initiativ inom OECD för att förbättra modellavtalet i fråga om informationsutbytet.

Utskottets ställningstagande

De föreslagna avtalen om utbyte av upplysningar avseende skatter m.m. utgör resultatet av förhandlingar mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna. Regeringen har framhållit att dessa informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Brittiska Jungfruöarna. Avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter ansluter nära till OECD:s modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden. De mindre avvikelser som har gjorts har ansetts acceptabla.

Utskottet vill betona att det är angeläget att nu inte fördröja tillämpningen av avtalen. En fördröjning skulle dessutom bara innebära fördelar för dem som i dag utnyttjar avsaknaden av ett informationsutbytesavtal. Då utskottet inte har något att invända mot regeringens förslag tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motionen.

Reservation

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna (s, v, mp)

av Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s) och Birgitta Eriksson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen

dels avslår regeringens förslag om godkännande av informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna,

dels avslår regeringens förslag om att anta lagar om dessa avtal,

dels tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om de föreslagna avtalen.

Därmed bifaller riksdagen motion 2009/10:Sk2 yrkandena 1–6 och avslår proposition 2008/09:223 punkterna 1–6.

Ställningstagande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet är positiva till det arbete mot skatteparadisen som har pågått några år och som nu börjar ge resultat. Vi menar dock att det snarare är tidigare insatser av den föregående regeringen och dess samarbetspartier (initiativet genom Nordiska rådet) än nya initiativ av den borgerliga regeringen som åstadkommit dagens resultat. Vi har också begärt att skatteparadisen skulle tas upp som en prioriterad fråga under ordförandeåret. Regeringen har nonchalerat detta liksom den unika möjligheten att som ordförandeland samordna och skruva upp takten i arbetet när både USA och Europas större stater också vill driva frågan. Sverige borde säkerställa att även Europas mindre välfärdsstater får skatteavtal samt att även de resterande skatteparadisen i Europa till fullo implementerar OECD:s modellavtal.

Vi anser att det är tillfredsställande att det nordiska projektet fortsätter och förlängs. Det måste dock vara minst OECD:s modellavtal som gäller. Det är ett golv, och inga signaler bör utgå till skatteparadisen om att det är ett tak. Tvärtom måste Sverige verka för att OECD noga följer och för medlemsstaterna sammanfattar hur avtalen praktiskt fungerar för skattemyndigheterna i de olika medlemsstaterna. Att nästan alla skatteparadis nu är beredda att skriva under modellavtalet är en signal om att det nu går att ta ytterligare ett steg mot transparens och ett informationsutbyte utan förbehåll. Sverige ska ta initiativ inom OECD för att förbättra modellavtalet i fråga om informationsutbytet. Skattemyndigheter måste få kunna lämna vidare information om misstänkt penningtvätt, försäkringsbedrägeri etc. Med dagens modellavtal kan Skatteverket inte göra det.

Av skäl som vi utförligt har redovisat i vår motion är vi inte beredda att godkänna informationsutbytesavtalen med Brittiska Jungfruöarna och Bermuda i befintlig form. Regeringen tycks i sin iver att få fram ”resultat” i form av skatteavtal ha börjat tumma på innehållet. Skatteverket har i sitt remissvar påtalat flera otydligheter och osäkerheter i avtalens formuleringar relativt OECD:s modellavtal. Vi yrkar därför bifall till vår motion Sk2 i alla delar.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:223 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter (avsnitt 4).

2.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (avsnitt 5).

3.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer (avsnitt 6).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Följdmotionen

2009/10:Sk2 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp):

1.

Riksdagen avslår proposition 2008/09:223 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna.

2.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram ett förslag till informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna som inte innehåller inskränkningar i informationsskyldigheten och även i övrigt överensstämmer med OECD:s modellavtal.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga nya skatteavtal ska ligga på minst den nivå som OECD:s modellavtal satt, i fråga om informationsutbyte.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gamla skatteavtal som saknar informationsutbytesklausul, t.ex. det med Schweiz, snarast ska omförhandlas.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att OECD noga följer och för medlemsstaterna sammanfattar hur avtalen praktiskt fungerar för skattemyndigheterna i de olika medlemsstaterna.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ inom OECD för att förbättra modellavtalet i fråga om informationsutbytet.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag