Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU5

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2008/09:209) om att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden, förfaranden för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, dels anta lagar om dessa avtal.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Ett särskilt yttrande (s, v och mp) har lämnats till betänkandet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey

Riksdagen

dels godkänner

1. avtalet mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

2. avtalet mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

3. avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

4. avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik,

dels antar regeringens förslag till

5. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

6. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

7. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

8. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:209 punkterna 1–8.

Stockholm den 3 november 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Gunnar Andrén (fp), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Jessica Polfjärd (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Karin Nilsson (c), Helena Leander (mp), Gustav Nilsson (m), Hans Olsson (s), Birgitta Eriksson (s) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2008/09:209 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtal om informationsutbyte och partiella skatteavtal med Guernsey och införlivar avtalen i svensk rätt. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2. Ett par skrivfel har dock rättats i de återgivna texterna för att uppnå överensstämmelse med den undertecknade avtalstexten.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Bakgrund

Förhandlingar om informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey har förts under åren 2007 och 2008. Utkast till avtal färdigställdes i juli 2008. Utkasten var upprättade på engelska. Svenska översättningar har därefter upprättats. De engelska texterna och de svenska översättningarna har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalen med Guernsey undertecknades den 28 oktober 2008 i Helsingfors. Avtalen åtföljs av en politisk deklaration som undertecknades samma dag enligt vilken avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden är ett viktigt led i den globala strävan att skapa ett internationellt finansiellt system som är fritt från snedvridningar orsakade av en brist på transparens och avsaknad av ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Båda parter erkänner varandras åtaganden om att följa internationella finansiella standarder och att delta i internationella ansträngningar för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism samt ekonomiska och övriga brott, däri inbegripet skattebrott.

Finansdepartementet har upprättat förslag till

– lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden

– lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

– lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

– lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden, förfaranden för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, dels anta lagar om dessa avtal.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Avtalet mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Sverige har inte något informationsutbytesavtal med Guernsey. Regeringen bedömer att informationsutbytesavtal är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett informationsutbytesavtal med Guernsey.

Avtalet ansluter nära till OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters, modellavtalet), vilket utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer.

Avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning och verkställighet av parternas interna lagstiftning när det gäller skatter som omfattas av avtalet, däri inbegripet upplysningar som kan antas vara relevanta för fastställande, taxering eller uppbörd av sådana skatter, indrivning och andra exekutiva åtgärder beträffande skattefordringar i fråga om personer som är skattskyldiga till sådana skatter eller för utredning eller åtal i skatteärenden i fråga om sådana personer, artikel 1. Avtalet innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran och i artikel 2 finns en uppräkning av de skatter som omfattas av avtalet. Avtalet innehåller också bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar. Detta betyder att Sverige t.ex. kan begära att få närvara vid en skatteutredning som genomförs i Guernsey.

Artikel 7 innehåller bestämmelser om sekretess. I artikel 7.1 anges att alla upplysningar som tas emot av en behörig myndighet med stöd av avtalet ska hållas hemliga.

I artikel 7.2 anges för vilka personer och myndigheter som sådana upplysningar som tas emot av en behörig myndighet får yppas. Uppgifterna får endast användas för de ändamål som anges i artikel 1, däri inbegripet handläggning av ett överklagande. För angivna ändamål får upplysningarna yppas vid offentlig domstolsförhandling eller i domstolsavgörande.

Av artikel 7.3 framgår att upplysningar får användas även för andra ändamål än de som anges i artikel 1, men endast efter uttryckligt och skriftligt medgivande av den behöriga myndigheten i den anmodade parten dvs. Sverige eller Guernsey.

Avtalet mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Om inkomst som ett företag i en part uppburit justeras på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap kan detta leda till att samma inkomst beskattas i båda parterna. Avtalet tillhandahåller ett förfarande för ömsesidig överenskommelse för att undanröja effekterna av sådan dubbelbeskattning. Parterna kan träffa överenskommelse om att även den andra parten justerar inkomsten med motsvarande belopp.

Avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Avtalet tillämpas på vissa slag av inkomst som mottas av fysiska personer, bl.a. inkomst av enskild tjänst, styrelsearvoden, inkomst av verksamhet som artist och sportutövare, vissa pensioner och inkomst av offentlig tjänst.

Avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

Syftet med avtalet är att uppnå den på skatteområdet internationellt vedertagna ordningen att inkomst som förvärvas genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik endast ska beskattas i den part där företaget som bedriver verksamheten har hemvist.

Offentligfinansiella effekter

Enligt regeringen förväntas förslagen inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan dock komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Guernsey. Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Jämför särskilt yttrande (s, v, mp).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Särskilt yttrande

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey (s, v, mp)

Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s) och Birgitta Eriksson (s) anför:

Flertalet större OECD-länder förhandlar i dag aktivt med de finansiella skatteparadisen om att ingå informationsutbytesavtal på skatteområdet. Syftet med att ingå informationsutbytesavtal är alltså att möjliggöra för skattemyndigheten att få insyn i den skattskyldiges kapitalplaceringar och inkomster i skatteparadiset.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet är givetvis positiva till det arbete mot skatteparadisen som genomförts. Vi menar dock att det snarare är tidigare insatser av den föregående regeringen och dess samarbetspartier (initiativet genom Nordiska rådet) än nya initiativ av den borgerliga regeringen som åstadkommit dagens resultat. Vi har också begärt att skatteparadisen skulle tas upp som en prioriterad fråga under ordförandeåret. Regeringen har nonchalerat detta.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet är positiva till att det nordiska projektet fortsätter och förlängs. Det måste dock vara minst OECD:s modellavtal som gäller. Det är ett golv, och inga signaler bör utgå till skatteparadisen om att det är ett tak. Tvärtom måste Sverige verka för att OECD noga följer och för medlemsstaterna sammanfattar hur avtalen praktiskt fungerar för skattemyndigheterna i de olika medlemsstaterna. Att nästan alla skatteparadis nu är beredda att skriva under modellavtalet är en signal om att det går att ta ytterligare ett steg mot transparens och informationsutbyte utan förbehåll. Vi menar att Sverige ska ta initiativ inom OECD för att förbättra modellavtalet i fråga om informationsutbytet.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:209 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4).

2.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (avsnitt 5).

3.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer (avsnitt 6).

4.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik (avsnitt 7).

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag