Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU39

Införande av trängselskatt i Göteborg

Sammanfattning

I proposition 2009/10:189 föreslås att trängselskatt ska införas i de centrala delarna av Göteborg fr.o.m. den 1 januari 2013. Syftet är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och vägar, bl.a. Västlänken, samt en ny älvförbindelse. Trängselskatt ska tas ut med olika belopp beroende på tidpunkt för passagen in i eller ut ur det skattebelagda området. Tidpunkterna för när skatt tas ut överensstämmer i huvudsak med de tidpunkter som gäller för motsvarande skatteuttag i Stockholm.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Införande av trängselskatt i Göteborg

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:189.

Stockholm den 6 maj 2010

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s), Agneta Berliner (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Lennart Sacrédeus (kd), Jessica Polfjärd (m), Marie Engström (v), Helena Leander (mp), Gustav Nilsson (m), Hans Olsson (s), Birgitta Eriksson (s) och Åke Sandström (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2009/10:189 Införande av trängselskatt i Göteborg. Trängselskatt föreslås tas ut i de centrala delarna av Göteborg. Förslaget medför att 9 och 10 §§ lagen (2004:629) om trängselskatt ändras och att en ny bilaga införs i lagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Trängselskatt införs i de centrala delarna av Göteborg. Skatten ska tas ut vid passage av en betalstation under vardagar, utom lördagar, med 8–18 kr mellan kl. 6.00 och 18.29. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil får högst uppgå till 60 kr.

Förslaget träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2013.

Utskottets överväganden

Införande av trängselskatt i Göteborg

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att införa trängselskatt i Göteborg.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:189 Införande av trängselskatt i Göteborg:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag