Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU31

Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet, med smärre justeringar av lagteknisk karaktär i två paragrafer, regeringens förslag i proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning. I propositionen föreslås ändringar i främst tullagen (2000:1281) till följd av att det i EG-rätten har införts regler om enhetstillstånd vid övergång till fri omsättning och export, dvs. ett tillstånd som medger att en importör eller exportör fullgör sina deklarations- och betalningsskyldigheter beträffande tull gentemot en viss tullmyndighet även om varorna rent fysiskt importeras till eller exporteras från en annan medlemsstat.

En föreslagen bestämmelse i tullagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till en utländsk myndighet och därför enligt 10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen (RF) ska beslutas av riksdagen med tre fjärdedels majoritet eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Utskottet tillstyrker också en lagändring som medger att Tullverket via Internet offentliggör förteckningar över medgivna tillstånd och innehavare av certifikat för godkända ekonomiska aktörer.

Utskottet tillstyrker slutligen att riksdagen godkänner dels konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de egna medlen överförs till EU:s budget, dels att Sverige avger en förklaring enligt artikel 7.3 i konventionen om tillämpningen av konventionen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – kontrollåtgärder i en annan medlemsstat för svensk räkning

 

Riksdagen antar regeringens förslag när det gäller 4 kap. 30 § tullagen (2000:1281). Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:63 punkt 1 i denna del.

2.

Enhetstillstånd för förenklade förfaranden i övrigt

 

Riksdagen dels

antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i tullagen (2000:1281), i den mån lagförslaget inte omfattas av punkt 1 ovan,

2. lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,

3. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

4. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt med den ändringen att 9 c § får den lydelse som framgår av utskottets förslag 1 i bilaga 3,

5. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt med den ändringen att 8 c § får den lydelse som framgår av utskottets förslag 2 i bilaga 3,

6. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7. lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

8. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

dels godkänner

1. konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de egna medlen överförs till EU:s budget,

2. att Sverige avger en förklaring enligt artikel 7.3 i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget angående tillämpning av konventionen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:63 punkterna 2 och 3 samt bifaller delvis proposition 2009/10:63 punkt 1 i denna del.

Stockholm den 9 februari 2010

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s), Åke Sandström (c) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning. I propositionen föreslås de ändringar i tullagen (2000:1281) som behövs med anledning av EG:s nya tillämpningsbestämmelser till tullkodex för enhetstillstånd för vissa förenklade förfaranden för att företag ska kunna ansöka om enhetstillstånd.

En ny bestämmelse föreslås i 4 kap. 30 § tullagen som aktualiserar bestämmelsen i 10 kap. 5 § fjärde stycket RF om att riksdagens beslut när en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning överlåts till en utländsk myndighet eller när riksdagen bemyndigar regeringen eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan överlåtelse, ska fattas med tre fjärdedels majoritet eller i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Härutöver medför de nya EG-bestämmelserna ändringar av redaktionell natur i mervärdesskattelagen (1994:200), tobaksskattelagen (1994:1563), alkoholskattelagen (1994:1564), energiskattelagen (1994:1776), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam och lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

I propositionen föreslås också att Tullverket ska kunna offentliggöra förteckningar över medgivna tillstånd och innehavare av certifikat för godkända ekonomiska aktörer via Internet. Förslaget medför ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i tullverkets verksamhet.

I propositionen föreslås slutligen att riksdagen godkänner dels konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de egna medlen överförs till EU:s budget, dels att Sverige avger en förklaring enligt artikel 7.3 i konventionen om tillämpningen av konventionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Två paragrafer som föreslås ändrade i regeringens förslag till ändring i lagen om tobaksskatt och i regeringens förslag om ändring i lagen om alkoholskatt beaktar inte ändringar i bestämmelserna som trätt i kraft den 1 januari 2010. Utskottet föreslår därför att paragraferna justeras i överensstämmelse med gällande lydelse. Utskottets förslag till ändring i regeringens lagförslag återges i bilaga 3. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen till följd av att det i EG-rätten har införts regler om enhetstillstånd vid övergång till fri omsättning och export, dvs. ett tillstånd som medger att en importör eller exportör fullgör sina deklarations- och betalningsskyldigheter beträffande tull gentemot en viss tullmyndighet även om varorna rent fysiskt importeras till eller exporteras från en annan medlemsstat.

Regeringen föreslår vidare bestämmelser som medger att Tullverket offentliggör förteckningar över medgivna tillstånd och innehavare av certifikat för godkända ekonomiska aktörer via Internet.

I propositionen föreslås även att riksdagen godkänner den konvention om fördelning av den nationella andelen av tullmedlen som alla 27 medlemsstaterna undertecknade våren 2009 och godkänner en förklaring om tillämpningen av konventionen. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Utskottets överväganden

Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – kontrollåtgärder i en annan medlemsstat för svensk räkning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i 4 kap. 30 § tullagen (2000:1281).

Propositionen

En konsekvens av de nya bestämmelserna om enhetstillstånd i tillämpningskodexen är att kontrollåtgärder enligt tullagstiftningen ska kunna utföras av en tullmyndighet i ett annat EG-land för svensk räkning. En bestämmelse föreslås i 4 kap. 30 § tullagen (2000:1281) enligt vilken Tullverket ska kunna överlåta till tullmyndigheten i en annan medlemsstat att, vid tillämpning av ett förfarande med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i Sverige inom den andra medlemsstatens tullområde, utföra kontrollåtgärder enligt tullagstiftningen för svensk räkning.

Lagrådet har ifrågasatt om inte den nya bestämmelsen ska innehålla ett krav på att Tullverket preciserar de kontrollåtgärder som den utländska myndigheten ska vidta. Enligt regeringen kan ett sådant krav tas in i förordning. Även i övrigt kommer det att finnas anledning att meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid överlåtelse av uppgifter enligt den aktuella bestämmelsen. Regeringen föreslår att det i 4 kap. 30 § andra stycket tullagen tas in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter om förfarandet vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter. Paragrafen föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot den föreslagna ändringen i 4 kap. 30 § tullagen. Mot bakgrund av att den föreslagna bestämmelsen i tullagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till en utländsk myndighet bör riksdagens beslut i denna del fattas med iakttagande av bestämmelserna i 10 kap. 5 § fjärde stycket RF.

Utskottet tillstyrker därmed propositionen i denna del.

Enhetstillstånd för förenklade förfaranden i övrigt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller med lagtekniska justeringar i två paragrafer i författningsförslaget propositionen i övrigt.

Propositionen

I propositionen föreslås de ändringar i tullagen (2000:1281) som behövs med anledning av EG:s nya tillämpningsbestämmelser till tullkodex för enhetstillstånd för vissa förenklade förfaranden för att företag ska kunna ansöka om enhetstillstånd.

För närvarande krävs enligt tullagen att en separat ansökan görs hos Tullverket för att ett företag ska få tillåtelse att lämna in också sin deklaration med skatteredovisning till den andra medlemsstatens tullmyndighet. För företag som får enhetstillstånd slopas kravet i tullagen på separat ansökan.

Enligt tullagen ska ett företag lämna underrättelse till Tullverket om det finns en skyldighet enligt EG:s tillämpningsföreskrifter att lämna underrättelse till ett annat EG-lands behöriga myndighet. Det ska ske då en vara deklareras för övergång till fri omsättning, export eller återexport med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd och varan befinner sig inom det svenska tullområdet när den ska övergå till fri omsättning eller föras ut till tredjeland. Syftet är att Tullverket ska veta om när en vara ska sättas i fri omsättning i Sverige eller exporteras från Sverige genom ett förfarande med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd. I takt med att ett system för kommunicering av anmälningar och deklarationer mellan EU:s tullmyndigheter utvecklas minskar behovet av en särskild underrättelseskyldighet. En möjlighet införs därför för Tullverket att medge undantag från underrättelseskyldigheten.

De nya bestämmelserna om enhetstillstånd omfattar både det lokala klareringsförfarandet och det förenklade deklarationsförfarandet. För närvarande får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter om att utfärda enhetstillstånd att använda lokalt klareringsförfarande. Bemyndigandet i tullagen utvidgas så att Tullverket kan meddela föreskrifter om båda de förenklade förfarandena.

Tullagen förtydligas slutligen så att det klart framgår att tulltillägg kan påföras den som är skyldig att lämna deklaration med skatteredovisning i Sverige trots att tulldeklarationen lämnats i en annan medlemsstat.

Härutöver medför de nya EG-bestämmelserna ändringar av redaktionell natur förutom i tullagen även i mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam samt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Ändringarna består främst i att terminologin anpassas till den som används i tillämpningskodexen genom att begreppet ”mellanstatligt enhetstillstånd” ersätts av begreppet ”enhetstillstånd”.

Ändringar föreslås vidare i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet som tydliggör att Tullverket kan ge allmänheten tillgång till information om tillstånd och certifikat för godkända ekonomiska aktörer via Internet. En förutsättning är att tillståndshavaren eller innehavaren av certifikatet har lämnat samtycke till offentliggörandet i förväg.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Regeringen har undertecknat konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget. Tillämpningen av ett enhetstillstånd förutsätter en överenskommelse mellan de berörda medlemsstaterna om fördelningen av de 25 % av tullmedlen som medlemsstaterna får behålla. Överenskommelsen, som påverkar den svenska tulluppbörden, är en sådan överenskommelse som enligt 10 kap. 1 och 2 §§ regeringsformen förutsätter riksdagens godkännande.

Konventionen träder i kraft 90 dagar efter det att den sista signatärstaten förklarat att den fullgjort alla de interna förfaranden som krävs för antagande av konventionen. Det finns ett intresse av att bestämmelserna om enhetstillstånd kan börja tillämpas så snart som möjligt efter det att en medlemsstat fullgjort de interna förfarandena. Riksdagen bör därför avge en förklaring om att konventionen kommer att tillämpas i förhållande till de medlemsstater som har lämnat motsvarande förklaring.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i sak inte något att invända mot propositionen i övrigt. Utskottet finner dock anledning att föreslå två justeringar av regeringens lagförslag. Regeringen föreslår en ändring i 9 c § lagen (1994:1563) om tobaksskatt (lagförslag 2.4) och en ändring i 8 c § lagen (1994:1564) om alkoholskatt (lagförslag 2.5). Förslagen beaktar inte ändringar i bestämmelserna som trätt i kraft den 1 januari 2010 (SFS 2009:1501 respektive SFS 2009:1503). Utskottet föreslår att regeringens förslag till 9 c § lagen om tobaksskatt respektive 8 c § lagen om alkoholskatt justeras i överensstämmelse med paragrafernas aktuella lydelse.

Utskottet anser slutligen att riksdagen bör godkänna konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget och godkänna att Sverige avger en förklaring enligt artikel 7.3 i konventionen.

Utskottet tillstyrker med de angivna ändringarna propositionen i denna del.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i tullagen (2000:1281),

2.    lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet,

3.    lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

4.    lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

5.    lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

6.    lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7.    lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

8.    lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

2.

Riksdagen godkänner konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de egna medlen överförs till EU:s budget.

3.

Riksdagen godkänner att Sverige avger en förklaring enligt artikel 7.3 i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget angående tillämpning av konventionen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets förslag till ändring i regeringens lagförslag

1. Utskottets förslag till ändring i regeringens förslag till ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt (lagförslag 2.4)

Regeringens förslag

Utskottets förslag

9 c §

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av skattepliktiga varor från tredje land är,

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

2. Utskottets förslag till ändring i regeringens förslag till ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt (lagförslag 2.5)

Regeringens förslag

Utskottets förslag

8 c §

Skyldig att betala skatt (skattskyldig) för import av skattepliktiga varor från tredje land är,

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en gemenskapsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

3. om skyldighet att betala tull med anledning av importen uppkommer, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, i ett annat EG-land till följd av att ett sådant enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen (2000:1281) åberopas: innehavaren av tillståndet.

Med tullskuld och gemenskapsvara förstås detsamma som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.