Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU22

Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2009/10:36 som syftar till att infoga handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag i det nuvarande systemet för skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Utvidgningen av skattefriheten för näringsbetingade andelar innebär samtidigt en motsvarande utvidgning av förbudet mot avdrag för kapitalförluster.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2010. Övergångsbestämmelserna innehåller förutom vissa avskattningsregler även regler om begränsningar i avdragsrätten för kapitalförluster som uppkommit under tiden den 18 juni 2009 t.o.m. den 31 december 2009. Sådana förluster får dras av bara mot vinster på motsvarande andelar inom samma koncern. En förvarning om denna retroaktiva tillämpning lämnades av regeringen i en skrivelse till riksdagen den 17 juni 2009 (skr. 2008/09:224).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:36 och lägger skrivelse 2008/09:224 till handlingarna.

Stockholm den 17 november 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Lennart Sacrédeus (kd), Jessica Polfjärd (m), Britta Rådström (s), Karin Nilsson (c), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s), Birgitta Eriksson (s) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslår lagändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, och i kupongskattelagen (1970:624) som syftar till att infoga handelsbolagen i systemet med skattefrihet för näringsbetingade andelar.

Lagändringarna har tidigare aviserats genom en skrivelse till riksdagen den 17 juni 2009. I skrivelsen (skr. 2008/09:224) lämnade regeringen en förvarning om inskränkningar i avdragsreglerna för kapitalförluster på handelsbolagsandelar som för att motverka skatteplanering skulle föreslås bli retroaktivt tillämpliga fr.o.m. dagen efter att skrivelsen lämnades till riksdagen, dvs. fr.o.m. den 18 juni 2009.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

I juli 2003 infördes bestämmelser som innebar att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffades. Vidare utvidgades området för att skattefritt ta emot utdelning på andelar ägda av företag något genom att definitionen av näringsbetingade andelar ändrades (prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166, SFS 2003:224). Med näringsbetingad andel avses enligt 24 kap. 13 § IL andelar i aktiebolag och ekonomiska föreningar om de uppfyller vissa i IL angivna villkor. Som en konsekvens av att beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffades infördes också nya bestämmelser som innebar att det inte längre var möjligt att få avdrag för kapitalförluster på sådana andelar.

Skattebefrielsen hade två huvudsakliga syften. Det ena syftet var att eliminera en omotiverad flerledsbeskattning av bolagsinkomster, vilket antogs motverka önskvärda och nödvändiga omstruktureringar i företagssektorn (prop. 2002/03:96 s. 69). Det andra syftet med att avskaffa beskattningen av vinster och avdragsrätten för förluster på näringsbetingade andelar var att komma till rätta med en mycket vanligt förekommande skatteplanering som innebar att vinster vid försäljning av dotterföretag undgick svensk beskattning medan förluster på försäljningar av dotterbolagsandelar kunde dras av och minska beskattningen i Sverige (prop. 2002/03:96 s. 70).

Vid införandet av skattefriheten för näringsbetingade andelar ansågs det nödvändigt att avvakta viss beredning som berörde handelsbolagen innan slutlig ställning kunde tas till frågan om hur handelsbolagen och handelsbolagsägda andelar skulle kunna infogas i ett system med skattefria utdelningar och kapitalvinster (prop. 2002/03:96 s. 112). I en promemoria den 24 november 2008 (Fi2008/7059) lämnade Skatteverket ett sådant förslag som även innehöll förslag bl.a. om att handelsbolagen skulle infogas i bestämmelserna om skalbolagsbeskattning och att delägare i handelsbolag vid 2011 års taxering ska ta upp ett belopp som intäkt motsvarande negativa justerade anskaffningsvärden på handelsbolagsandelarna. Beloppet skulle kunna fördelas över tio år.

I en skrivelse till riksdagen den 17 juni 2009 (skr. 2008/09:224) aviserade regeringen att ett kommande förslag till lagstiftning skulle innebära bl.a. inskränkningar i avdragsrätten för kapitalförluster inom handelsbolagssektorn för att förhindra och motverka skatteplanering i skiftet mellan det gamla och det nya systemet för beskattning av näringsbetingade andelar. I skrivelsen förvarnade regeringen om att de kommande lagändringarna avsågs få retroaktiv verkan fr.o.m. den 18 juni 2009. Inom Finansdepartementet upprättades även en promemoria med förslag på nya och kompletterande övergångsbestämmelser beträffande avdragsrätten för kapitalförluster inom handelsbolagssektorn (Fi2009/4773).

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogas i det nuvarande systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar. En andel i ett handelsbolag föreslås bli behandlad som en näringsbetingad andel om ägaren är ett företag. En kapitalvinst på sådan andel blir därmed skattefri. Handelsbolag ska även kunna avyttra sitt innehav av andelar skattefritt till den del kapitalvinsten hade varit skattefri om handelsbolagsdelägaren själv hade avyttrat andelen. Motsvarande kapitalförluster får inte dras av.

Handelsbolag föreslås kunna ta emot skattefri utdelning till den del utdelningen hade varit skattefri om den i stället tagits emot direkt av handelsbolagsdelägaren.

De nya reglerna föreslås även tillämpas i fråga om i utlandet delägarbeskattade juridiska personer med hemvist inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vidare föreslås vissa ändringar som är en direkt följd av huvudförslaget, t.ex. infogas handelsbolagen fullt ut i bestämmelserna om skalbolagsbeskattning.

Vissa övergångsregler föreslås med anledning av det nya systemet. Företag som är delägare i handelsbolag och som vid ikraftträdandet har en negativ justerad anskaffningsutgift på andelen ska vid 2011 års taxering ta upp detta belopp som intäkt. Även vissa uppskovsbelopp som kvarstår från tidigare gjorda koncerninterna andelsavyttringar och uppskovsgrundande andelsbyten ska tas upp som intäkt. Samtliga avskattningar får på den skattskyldiges begäran fördelas över tio års tid.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på avyttringar som sker efter ikraftträdandet. Övergångsbestämmelser föreslås med innebörden att kapitalförluster på andelar i handelsbolag som uppkommer under perioden fr.o.m. den 18 juni 2009 t.o.m. den 31 december 2009 bara får dras av mot vinster på motsvarande andelar inom samma koncern.

Huvudförslaget bedöms vara offentligfinansiellt neutralt. Den offentligfinansiella effekten av avskattningen av negativa anskaffningsutgifter och gamla uppskovsbelopp uppskattas grovt till ca 510 miljoner kronor per år under 10 år framåt. Eventuella merkostnader för Skatteverket avses bli hanterade inom befintliga ramar.

Utskottets överväganden

Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag som i huvudsak innebär att handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogas i det nuvarande systemet för skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar.

Utskottets ställningstagande

Det främsta skälet för den lagstiftning som regeringen föreslår är att öka likformigheten i beskattningen av företag och förbättra konkurrensen genom att likställa andelar i handelsbolag och andelar som ägs av handelsbolag med näringsbetingade andelar. Dessutom förbättrar förslaget förutsättningarna för riskkapitalbranschen som tidigare har efterfrågat motsvarande ändringar. Förslaget medför förenklingar i bolagssektorn och de företag som äger andelar i handelsbolag får minskade administrativa kostnader. Slutligen innebär förslaget att riskerna för skatteplanering som innefattar handelsbolag minskar. Förslaget berör främst sådana företag som i dag kan äga näringsbetingade andelar och som äger andelar i handelsbolag.

I enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen har regeringen i en skrivelse som kom in till riksdagen den 17 juni 2008 (skr. 2008/09:224) lämnat en förvarning om att regeringens kommande förslag skulle innebära retroaktiv tillämpning av skattelag fr.o.m. den 18 juni 2009 i fråga om rätten till avdrag för kapitalförluster på andelar i handelsbolag. En förutsättning för att en skattelag ska få tillämpas retroaktivt är enligt det nämnda lagrummet att riksdagen finner särskilda skäl påkalla en sådan tillämpning.

Bakgrunden till regeringens stoppskrivelse den 17 juni 2009 var den stora risken för ett asymmetriskt beteende vid företagens hantering av latenta vinster och förluster på andelar i handelsbolag när regeringens avsikt att avskaffa kapitalvinstbeskattningen och avdragsrätten för kapitalförluster på handelsbolagsandelar blivit allmänt känd. Om det föreligger en latent vinst på andelarna kommer företagen sannolikt att avvakta ikraftträdandet av de nya reglerna innan avyttring sker. Om det däremot föreligger en latent förlust finns det starka incitament att realisera förlusten innan de nya reglerna träder i kraft. Begränsningen av avdragsrätten avses motverka det asymmetriska beteendet inför omläggningen av beskattningen inom handelsbolagssektorn och minska riskerna för en tilltagande skatteplanering med avsevärt skattebortfall som följd. Utan denna begränsning i avdragsrätten finns risk för att skattebortfallet skulle kunna hota genomförandet av avskaffandet av kapitalvinstbeskattningen på andelar i handelsbolag. Enligt utskottets mening är de skäl som regeringen anför tillräckligt starka för att motivera en retroaktiv tillämpning. Utskottet finner följaktligen att det föreligger sådana särskilda skäl som avses i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen som gör det påkallat att ge de berörda lagändringarna retroaktiv tillämpning fr.o.m. den 18 juni 2009 i enlighet med regeringens förslag. Utskottet tillstyrker följaktligen propositionen.

Utskottet föreslår vidare att skrivelse 2008/09:224 läggs till handlingarna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2009/10:36

Proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.    lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624).

Skrivelse 2008/09:224

Regeringens skrivelse 2008/09:224 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i handelsbolag.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag