Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU2

Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:182) till ändringar i reglerna som rör beskattning av utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag. Utskottet tillstyrker också förslaget om att arbetsgivaravgifter ska tas ut på ersättningar som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK).

Den motion som väckts i ärendet avstyrks.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) utom i fråga om 6 kap. 11 §,

2. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

3. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

5. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

6. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:182 i denna del och avslår motion 2008/09:Sk20.

Stockholm den 22 oktober 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Karin Nilsson (c), Helena Leander (mp), Gustav Nilsson (m), Hans Olsson (s), Åke Sandström (c) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:182. Regeringen föreslår ett antal förändringar i skattereglerna som rör utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag. Ändringar föreslås även i socialavgiftslagen (2000:980). Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. Yttranden i ärendet har inkommit från socialförsäkringsutskottet och kulturutskottet, se bilaga 3 och 4.

Bakgrund

En idrottsman eller artist som skatterättsligt anses bosatt utomlands och vistas i Sverige en kortare tid än sex månader är begränsat skattskyldig för kontant ersättning eller annat vederlag för idrottslig eller artistisk verksamhet som bedrivs här i landet. På skattepliktiga inkomster (kontant betalning eller annan ersättning) betalas särskild inkomstskatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., förkortad A-SINK. Skatten är en statlig definitiv källskatt och skattesatsen uppgår till 15 %. Att skatten är en definitiv källskatt innebär att skatten tas ut på bruttoinkomsten och att möjlighet till kostnadsavdrag saknas. Utbetalaren av inkomsten innehåller och betalar in skatten till Skatteverket och mottagaren behöver inte deklarera i Sverige. När underlaget för arbetsgivaravgifter ska bestämmas ska utbetalaren bortse från ersättningar som omfattas av A-SINK. En utländsk artist eller idrottsman som får ersättning för arbete i Sverige omfattas dock i många fall av svensk socialförsäkring, vilket bl.a. innebär att pensionsgrundande inkomst (PGI) ska beräknas trots att några arbetsgivaravgifter inte betalas. Artister etc. som är medborgare och bosatta i annat EES-land kan omfattas av ett annat lands socialförsäkring, normalt bosättningslandets. Detta kan gälla t.ex. när artisten har arbete i flera länder samtidigt. I sådana fall ska PGI inte beräknas.

Europeiska kommissionen överlämnade i slutet av juni 2008 en formell underrättelse till regeringen angående beskattningen av artister och idrottsmän. Enligt kommissionen strider de svenska bestämmelserna mot fördragets bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare. De svenska reglerna kan innebära att artister och idrottsmän bosatta i andra medlemsstater i EU eller andra EES-stater beskattas högre än artister och idrottsmän bosatta i Sverige.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., förkortad A-SINK. I propositionen lämnas förslag till en möjlighet för dessa att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och därigenom få rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. En begäran om att bli beskattad enligt inkomstskattelagen ska lämnas in till Skatteverket tidigast året före beskattningsåret. Skatteverkets beslut ska visas upp för den som betalar ut ersättningen. Förslaget innebär en EU-anpassning. En valmöjlighet för begränsat skattskyldiga att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, förkortad SINK, finns redan (prop. 2004/05:19, SkU 2004/05:SkU9).

I propositionen föreslås även att undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK slopas.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Motionen

I motion Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (s) begärs avslag på propositionen i den del som handlar om slopandet av undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar som beskattas enligt A-SINK. Enligt motionärerna saknar regeringens förslag konsekvensbeskrivning vad gäller den kostnadsökning som förslaget innebär för idrotten och kulturen i Sverige. De finner detta märkligt då bl.a. många kultur- och idrottsföreningar har pressad ekonomi.

Utskottets överväganden

Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag utom i fråga om några lagförslag som av författningstekniska skäl behandlas i annat sammanhang. Motionen avslås.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag om att artister, idrottsmän och s.k. artistföretag ska få möjlighet att bli beskattade enligt inkomstskattelagen och därigenom få rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. När det gäller frågan om att ta ut arbetsgivaravgifter på ersättningar som omfattas av A-SINK ansluter sig utskottet till Socialförsäkringsutskottets uppfattning som redovisas i bil. 3. Utskottet tillstyrker således propositionen och avstyrker den motion som väckts i ärendet.

Regeringens förslag förutsätter ändringar i bl.a. inkomstskattelagen (1999:1229) förkortad IL, och taxeringslagen (1990:324), förkortad TL. En paragraf som föreslås få ändrad lydelse i IL, 6 kap 11 §, föreslås få ändrad lydelse också i proposition 2009/10:33 som ska behandlas under hösten. Även 4 kap. 11 a och 13 §§ TL föreslås bli ändrade i en annan proposition som utskottet kommer att behandla senare under hösten (prop. 2009/10:17). För att dessa samtidigt föreliggande ändringsförslag i samma paragrafer ska kunna samordnas har utskottet fört över den författningstekniska regleringen till bet. 2009/10:SkU15 och 2009/10:SkU13.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.    lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

4.    lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

5.    lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

6.    lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

7.    lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Lagförslag 1 behandlas i annat sammanhang såvitt avser ändring i 6 kap. 11 § inkomstskattelagen. Lagförslag 3, lag om ändring i taxeringslagen (1990:324), behandlas i sin helhet i annat sammanhang.

Följdmotionen

2008/09:Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (båda s):

Riksdagen avslår proposition 2008/09:182 i den del som handlar om slopandet av undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2008/09:SfU6

Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 21 april 2009 beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen.

Socialförsäkringsutskottet yttrar sig över regeringens förslag i den del som avser socialavgifter och över motion 2008/09:Sk20.

Utskottets överväganden

Propositionen

Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). I propositionen lämnas förslag som möjliggör för dessa att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och därigenom få rätt till vissa avdrag och skattereduktioner.

Ersättningar som beskattas eller är undantagna från skatteplikt enligt A-SINK är i dag avgiftsfria enligt 2 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL. Om exempelvis en idrottsman i enlighet med propositionens förslag väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen uppkommer en skyldighet för utbetalaren av ersättningen att betala arbetsgivaravgifter. Det är enligt regeringen inte en tillfredsställande ordning att uttaget av socialavgifter görs beroende av vilken beskattningsordning som den skattskyldige väljer.

Därtill kommer att ersättningar som omfattas av lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) enligt 2 kap. 12 § SAL, med vissa få undantag, ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. SINK omfattar i princip samtliga utomlands bosatta med undantag för artister och idrottsmän. Utomlands bosatta artister och idrottsmän som utför förvärvsarbete i Sverige omfattas i dag, i likhet med utomlands bosatta som inte är artister eller idrottsmän, normalt av den arbetsbaserade delen av den svenska socialförsäkringen, vilket bl.a. innebär att pensionsgrundande inkomst ska beräknas. Det finns ur den aspekten inte någon anledning att behandla en ersättning till en utländsk artist som arbetat i Sverige annorlunda än t.ex. en ersättning till en utländsk snickare som arbetat i Sverige. Regeringen anser att det därför får anses rimligt att arbetsgivaravgifter även ska tas ut på ersättningar till utomlands bosatta artister och idrottsmän. Mot bakgrund härav föreslås att undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK ska slopas. Den som beskattas enligt A-SINK slipper dock betala den allmänna pensionsavgiften på 7 % eftersom denna avgift endast tas ut på inkomster som beskattas enligt inkomstskattelagen.

De totala arbetsgivaravgifterna för unga, inklusive allmän löneavgift, uppgår från den 1 januari 2009 till 15,49 % av avgiftsunderlaget. Enligt regeringen torde detta vara speciellt gynnsamt för idrottsrörelsen eftersom en betydande andel av idrottsmännen är under 26 år. Vidare är enligt 2 kap. 19 § SAL ersättningar från ideella föreningar som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp.

Regeringen framhåller att artister och idrottsmän som är medborgare och bosatta i annan EES-stat på grund av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen kan omfattas av ett annat lands socialförsäkring, normalt bosättningslandets, även om arbetet utförts i Sverige. Detta kan gälla t.ex. när artisten har arbete i flera medlemsstater samtidigt. Socialavgifter ska då inte betalas i Sverige.

Regeringens förslag föranleder en ändring i SAL. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas på ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2009.

Motionen

I motion Sk20 av Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (s) begärs avslag på propositionen i den del som handlar om slopandet av undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar som beskattas enligt A-SINK. Motionärerna framhåller att propositionen saknar konsekvensbeskrivning vad gäller den kostnadsökning som förslaget innebär för idrotten och kulturen i Sverige. De finner detta märkligt då bl.a. många kultur- och idrottsföreningar har en pressad ekonomi.

Utskottets ställningstagande

Regeringens förslag om att avgiftsbelägga ersättningar som beskattas enligt A-SINK ligger helt i linje med vad utskottet i tidigare sammanhang uttalat, nämligen att det för socialförsäkringssystemets legitimitet är viktigt att så långt som möjligt upprätthålla ett samband mellan förmåner och avgifter. Enligt utskottets mening bör socialavgifter därför betalas för eller av den som omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen. Utskottet pekade senast i betänkande 2007/08:SfU4 bl.a. på det problem som uppstår när en person, t.ex. en utländsk artist, omfattas av den svenska socialförsäkringen och Sverige inte kan ta ut socialavgifter på ersättningar till honom eller henne. Utskottet förutsatte att regeringen skulle överväga möjliga åtgärder för att undanröja eller minska de påtalade problemen.

Utskottet har vid några tillfällen frångått sin principiella inställning att det bör föreligga ett samband mellan avgifter och förmåner och ställt sig bakom förslag om ändring av socialavgifterna bl.a. i syfte att stimulera småföretagandet i vissa regioner och för att öka efterfrågan på ung arbetskraft. Den principiella utgångspunkten bör emellertid så långt möjligt vara att det ska finnas ett tydligt samband mellan avgifter och förmåner.

Utskottet anser i likhet med regeringen att det inte är rimligt att i avgiftshänseende behandla ersättningar till utländska artister och idrottare som arbetat i Sverige annorlunda än ersättningar till andra utlandsboende. I båda fallen omfattas personerna i fråga av den arbetsbaserade svenska socialförsäkringen. Därtill kommer, som framhålls i propositionen, att det inte skulle vara en tillfredsställande ordning om uttaget av socialavgifter blir beroende av om den skattskyldige väljer att beskattas enligt inkomstskattelagen eller enligt A-SINK.

Utskottet kan dock beklaga att den som beskattas enligt A-SINK inte ska betala allmän pensionsavgift. Det hade annars varit naturligt eftersom den del av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen som normalt blir aktuell i dessa fall är den inkomstgrundade ålderspensionen som bl.a. finansieras med den allmänna pensionsavgiften. Det förhållandet att allmän pensionsavgift inte ska betalas medför dessutom att den pensionsgrundande inkomsten blir högre än om sådan avgift betalas, vilket beror på att vid beräkning av pensionsgrundande inkomst av anställning ska avdrag göras för debiterad allmän pensionsavgift.

Med hänsyn till att regeringens förslag innebär att sambandet mellan avgifter och förmåner blir tydligare föreslår utskottet att skatteutskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motion Sk20.

Upplysningsvis vill utskottet tillägga att den ovan nämnda EG-förordningen 1408/71 kommer att ersättas av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Den nya förordningen, som i huvudsak bygger på samma principer som förordning 1408/71, beräknas börja gälla under våren 2010.

Stockholm den 26 maj 2009

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Veronica Palm (s), Helena Rivière (m), Ronny Olander (s), Lars-Arne Staxäng (m), Siw Wittgren-Ahl (s), Mats G Nilsson (m), Göte Wahlström (s), Matilda Ernkrans (s), Fredrick Federley (c), Gunvor G Ericson (mp), Marianne Watz (m), Magdalena Streijffert (s), Emma Henriksson (kd), LiseLotte Olsson (v) och Tobias Krantz (fp).

Bilaga 4

Kulturutskottets betänkande

2008/09:KrU5

Beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.

Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 5 maj 2009 beslutat att ge kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. samt motion 2008/09:Sk20 som väckts med anledning av propositionen.

Kulturutskottet begränsar sitt yttrande till den del av regeringens förslag som avser skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK samt den aktuella motionen.

Utskottets överväganden

Propositionen

Utomlands bosatta artister, idrottsmän och artistföretag beskattas normalt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK). I propositionen lämnas förslag om att dessa ska få möjlighet att begära att i stället bli beskattade enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och därigenom få rätt till vissa avdrag och skattereduktioner. Förslaget innebär en EU-anpassning.

I propositionen föreslås även att undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK slopas. Regeringen anser att det inte skulle vara en tillfredsställande ordning om uttaget av socialförsäkringsavgifter görs beroende av vilken beskattning som den skattskyldige väljer. I dag är ersättningar som beskattas eller är undantagna från skatteplikt enligt A-SINK avgiftsfria enligt 2 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980). Om en utomlands bosatt idrottsman eller artist i stället väljer att bli beskattad enligt inkomstskattelagen uppkommer däremot en skyldighet för utbetalaren av ersättningen att betala arbetsgivaravgifter.

Därtill kommer att ersättningar som omfattas av lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) enligt socialavgiftslagen ska, med vissa få undantag, ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. SINK omfattar i princip samtliga utomlands bosatta med undantag för artister och idrottsmän. Utomlands bosatta artister och idrottsmän som utför förvärvsarbetet i Sverige omfattas i dag, i likhet med utomlands bosatta som inte är artister eller idrottsmän, normalt av den arbetsbaserade delen av den svenska socialförsäkringen, vilket bl.a. innebär att pensionsgrundande inkomst ska beräknas. Det finns ur den aspekten inte någon anledning att behandla en ersättning till en utländsk artist som arbetat i Sverige annorlunda än t.ex. en ersättning till en utländsk snickare som arbetat i Sverige. Regeringen anser att det därför får anses rimligt att arbetsgivaravgifter även ska utgå på ersättningar till utomlands bosatta artister och idrottsmän.

Regeringens förslag grundar sig på departementspromemorian Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. som upprättats i Finansdepartementet. Några remissinstanser har varit bekymrade över vad kostnadsförslaget kommer att medföra för idrotten och kulturutbudet i Sverige. Av den anledningen framhåller regeringen att utomlands bosatta artister och idrottsmän gynnas genom att ersättningarna i Sverige endast beskattas med en skattesats på 15 %. Detta kan jämföras med att skattesatsen för personer som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är 25 % och med beskattningen av obegränsat skattskyldiga i Sverige. I propositionen hänvisas också till att socialavgifterna för unga under 26 år fr.o.m. den 1 januari 2009 sänkts och nu uppgår till 15,49 %. Enligt regeringen torde denna åtgärd vara speciellt gynnsam för idrottsrörelsen eftersom en betydande del av idrottsmännen är under 26 år. Vidare är enligt 2 kap. 19 § socialavgiftslagen ersättningen från ideella föreningar som har till huvudsaklig uppgift att främja idrottslig verksamhet avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp.

Regeringen framhåller också att artister och idrottsmän som är medborgare och bosatta i annan EES-stat på grund av EG:s förordning 1408/71 kan omfattas av ett annat lands socialförsäkring, normalt bosättningslandets, även om arbete utförts i Sverige. Detta kan t.ex. gälla när artisten arbetar i flera medlemsländer samtidigt. Socialavgifter ska då inte betalas i Sverige.

Motionen

I motion Sk20 behandlar Leif Pagrotsky och Lars Wegendal (båda s) förslaget att slopa undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgift för ersättningar enligt A-SINK. Motionärerna pekar på att det inte finns någon konsekvensbeskrivning av vad detta kommer att innebära i form av kostnadsökningar för idrotten och kulturutbudet i Sverige. Detta är förvånande eftersom många kulturinstitutioner och idrottsföreningar har en pressad ekonomi. Då effekterna inte är belysta bör propositionen i denna del avslås.

Kulturutskottets ställningstagande

Kulturutskottet anser det rimligt att förmåner och avgifter följs åt liksom att skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter inte ska vara beroende av om den skattskyldige väljer att beskattas enligt A-SINK eller inkomstskattelagen. Utskottet konstaterar vidare att förslaget innebär en ökad likformighet mellan regelverken för SINK och A-SINK, vilket även det är rimligt. Det finns inte något skäl att behandla en ersättning till en utomlands bosatt artist eller idrottsman som arbetat i Sverige annorlunda än ersättningen till andra utomlands bosatta. Men framför allt vill utskottet betona att det är angeläget att skapa så likvärdiga villkor som möjligt mellan artister och idrottsmän som arbetar i Sverige oavsett om de är bosatta här eller utomlands.

Samtidigt konstaterar utskottet att regeringen inte redovisat vilka effekter förslaget kommer att få på idrotts- och kultursektorns internationella utbyte. Av propositionen framgår emellertid att arbetsgivaravgifter i många fall inte kommer att behöva betalas för artister och idrottsmän som är EES-medborgare och bosatta i annan EES-stat och som arbetar i flera stater samtidigt. Utskottet delar regeringens bedömning att de sänkta socialavgifterna för unga upp till 26 år torde vara speciellt gynnsamma för idrottsrörelsen eftersom en betydande del av idrottsmännen är under 26 år. Här bör också nämnas att ersättningar från ideella föreningar som har till huvudsaklig uppgift att främja idrottslig verksamhet är avgiftsfria, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp.

Utskottet vill samtidigt understryka att det är angeläget att de ekonomiska effekterna av att ta bort undantaget från att betala arbetsgivaravgifter inte hämmar det internationella utbytet på kultur- och idrottsområdet. Det internationella samarbetet spelar en viktig roll för att bidra till den interkulturella dialogen och överbrygga nationsskillnader. Inom kulturområdet vidgar det möjligheten till kulturell förnyelse och utveckling. Inom idrotten bidrar det till att höja kvaliteten och sannolikt sporra fler ungdomar till att idrotta. Utskottet förutsätter därför att regeringen noga följer utvecklingen och effekterna av beslutet inom idrotts- och kulturområdet.

Sammanfattningsvis har utskottet inget att erinra mot regeringens förslag om att ta bort undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter enligt A-SINK. Enligt kulturutskottets mening bör skatteutskottet således tillstyrka regeringens förslag och avstyrka motion Sk20 (s).

Stockholm den 16 juni 2009

På kulturutskottets vägnar

Siv Holma

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Siv Holma (v), Cecilia Wikström i Uppsala (fp), Cecilia Magnusson (m), Leif Pagrotsky (s), Anne Marie Brodén (m), Lars Wegendal (s), Mats Johansson (m), Anders Åkesson (c), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Dan Kihlström (kd), Olof Lavesson (m), Göran Persson i Simrishamn (s), Solveig Hellquist (fp), Esabelle Dingizian (mp) och Göran Montan (m).

Avvikande meningar

Arbetsgivaravgifter (s, v, mp)

Siv Holma (v), Leif Pagrotsky (s), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s) och Esabelle Dingizian (mp) anför:

Vi finner det förvånande att regeringen inte gjort en konsekvensanalys innan den föreslår att slopa undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar enligt A-SINK. Vi känner oro för vad den kostnadsökning som förslaget innebär kommer att medföra för idrotten och kulturutbudet i Sverige, inte minst mot bakgrund av att många av våra kulturinstitutioner och kultur- och idrottsföreningar redan i dag har en pressad ekonomi. Europeiska kommissionens underrättelse berörde inte heller denna fråga. Vi anser därför att propositionen bör avslås i denna del såvitt regeringen inte återkommer i budgetpropositionen för 2010 med ekonomisk kompensation.