Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU14

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:19) om att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden, om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, dels ska anta lagar om dessa avtal.

Lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Ett särskilt yttrande (s, v och mp) har lämnats till betänkandet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Riksdagen

dels godkänner

1. avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden,

2. avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

3. avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,

dels antar regeringens förslag till

4. lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden,

5. lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

6. lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:19 punkterna 1–6.

Stockholm den 10 november 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Jessica Polfjärd (m), Marie Engström (v), Karin Nilsson (c), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s), Birgitta Eriksson (s) och Lars Tysklind (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2009/10:19 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna och införlivar avtalen i svensk rätt. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Bakgrund

Förhandlingar om avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna har förts under 2008 och 2009. Utkast till avtal färdigställdes i mars 2009. Utkasten var upprättade på engelska. Svenska översättningar har därefter upprättats. De engelska texterna har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalet om upplysningar i skatteärenden undertecknades i Stockholm den 1 april 2009, och de partiella skatteavtalen undertecknades i Paris den 17 juni 2009.

Finansdepartementet har upprättat förslag till

–     lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

–     lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

–     lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden, om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap och för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, dels ska anta lagar om dessa avtal.

Lagarna förslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden

Sverige har inte något avtal om upplysningar i skatteärenden med Caymanöarna. Regeringen bedömer att avtal om upplysningar i skatteärenden är viktiga för en effektiv skattekontroll genom att de möjliggör samarbete mellan skattemyndigheterna i de avtalsslutande parterna. Det är därför angeläget att få till stånd ett avtal om upplysningar i skatteärenden med Caymanöarna.

Det föreslagna avtalet ansluter nära till OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters, modellavtalet), vilket utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer.

I artikel 1 anges avtalets syfte och tillämpningsområde. Av bestämmelsen följer att avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid tillämpning och verkställighet av parternas interna lagstiftning rörande skatter som omfattas av avtalet.

I artikel 3 anges de skatter som omfattas av avtalet. I artikel 3.1 räknas de skatter som omfattas av avtalet upp. Såväl Skatteverket som Kammarrätten i Stockholm har noterat att avtalet endast omfattar svenska skatter. Bestämmelsen har, när det gäller skatt i Caymanöarna, utformats i enlighet med önskemål från Caymanöarna. Såsom framgår av punkt 9 i kommentaren till modellavtalet är en avtalsslutande part, även om ett avtal om informationsutbyte inte omfattar någon skatt i denna part, skyldig att lämna information avseende sådan skatt i den andra parten som omfattas av avtalet. Det avgörande för svenskt vidkommande är således att avtalet omfattar de svenska skatter för vilka det finns ett svenskt intresse av att kunna begära upplysningar från Caymanöarna. Av artikel 3.2 framgår att avtalet ska tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i artikel 3.1.

Artikel 5 innehåller bestämmelser om informationsutbyte på begäran och artikel 6 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutredningar som bl.a. innebär att svenska myndigheter kan begära att få närvara vid skatteutredningar i Caymanöarna.

Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Om inkomst som ett företag i en part mottagit justeras på grund av att villkor som avviker från marknadsmässiga villkor avtalats mellan företag i intressegemenskap, kan detta leda till att samma inkomst redovisas i båda parterna. Avtalet tillhandahåller ett förfarande för parterna att ingå en ömsesidig överenskommelse i syfte att undvika att en sådan justering leder till att inkomsten beskattas i strid med armlängdsprincipen i en av parterna.

Avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Regeringen framhåller att skatteavtalen är allmänt sett viktiga för att undanröja de hinder som en dubbelbeskattning kan innebära för utbytet av varor och tjänster, för kapitalrörelser samt för teknologins och arbetskraftens rörlighet och för utvecklingen av ekonomiska förbindelser mellan stater och andra jurisdiktioner.

Avtalet innehåller i artiklarna 5–10 beskattningsregler avseende inkomst av enskild tjänst, styrelsearvoden, pensioner, inkomst av offentlig tjänst och belopp som mottas av studerande.

Offentligfinansiella effekter

Enligt regeringen förväntas förslagen i denna proposition inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan emellertid komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med Caymanöarna. Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Utskottets överväganden

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Jämför särskilt yttrande (s, v, mp).

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Särskilt yttrande

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna (s, v, mp)

Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s) och Birgitta Eriksson (s) anför:

Flertalet större OECD-länder förhandlar i dag aktivt med de finansiella skatteparadisen om att ingå informationsutbytesavtal på skatteområdet. Syftet med att ingå informationsutbytesavtal är alltså att möjliggöra för skattemyndigheten att få insyn i den skattskyldiges kapitalplaceringar och inkomster i skatteparadiset.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet är givetvis positiva till det arbete mot skatteparadisen som genomförts. Vi menar dock att det snarare är tidigare insatser av den föregående regeringen och dess samarbetspartier (initiativet genom Nordiska rådet) än nya initiativ av den borgerliga regeringen som åstadkommit dagens resultat. Vi har också begärt att skatteparadisen skulle tas upp som en prioriterad fråga under ordförandeåret. Regeringen har nonchalerat detta.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet är positiva till att det nordiska projektet fortsätter och förlängs. Det måste dock vara minst OECD:s modellavtal som gäller. Det är ett golv, och inga signaler bör utgå till skatteparadisen om att det är ett tak. Tvärtom måste Sverige verka för att OECD noga följer och för medlemsstaterna sammanfattar hur avtalen praktiskt fungerar för skattemyndigheterna i de olika medlemsstaterna. Att nästan alla skatteparadis är beredda att skriva under modellavtalet är en signal om att det nu går att ta ytterligare ett steg mot transparens och informationsutbyte utan förbehåll. Vi menar att Sverige ska ta initiativ inom OECD för att förbättra modellavtalet i fråga om informationsutbytet.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:19 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden (avsnitt 4).

2.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (avsnitt 5).

3.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer (avsnitt 6).

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag