Skatteutskottets betänkande

2009/10:SkU10

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2009/10:9 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning.

Förslaget innebär att lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter kompletteras med en bestämmelse om att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter som sker genom partiell delning enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller genom en åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar sådan delning.

Lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2009.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning

Riksdagen antar regeringens i propositionen framlagda förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:9.

Stockholm den 22 oktober 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Karin Nilsson (c), Helena Leander (mp), Gustav Nilsson (m), Hans Olsson (s), Åke Sandström (c) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Stämpelskatt ska erläggas till staten vid vissa typer av förvärv av fast egendom och tomträtter. Bland annat är förvärv av fast egendom genom köp eller byte skattepliktiga.

Den 1 januari 2006 infördes regler i aktiebolagslagen (2005:551) om delning av aktiebolag. Bland annat infördes regler om partiell delning, som innebär att en del av ett bolags tillgångar övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses (prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291, SFS 2005:551).

Partiell delning har stora likheter med institutet partiell fission i inkomstskattelagen (1999:1229) som infördes den 1 januari 2007 (prop. 2006/07:2, bet. 2006/07:SkU2, rskr. 2006/07:41, SFS 2006:1422). Partiell fission innebär att överföring av tillgångarna i en eller flera verksamhetsgrenar från ett företag till ett annat under vissa förutsättningar undantas från omedelbar inkomstbeskattning.

Genom partiell delning kan exempelvis fast egendom eller tomträtter förvärvas av ett aktiebolag från ett annat bolag utan att någon stämpelskatt tas ut. Om förutsättningarna för partiell fission samtidigt är uppfyllda föranleder transaktionen inte heller någon omedelbar inkomstbeskattning.

I proposition 2009/10:9 föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell delning.

Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

De stämpelskattepliktiga förvärven räknas upp i 4 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Skatt tas i dag ut vid förvärv genom köp, bl.a. sådana köp som inkomstskatterättsligt är att betrakta som verksamhetsavyttringar.

Likheterna mellan överlåtelse av fast egendom genom partiell delning och genom köp, i synnerhet sådant köp som uppfyller förutsättningarna för skattemässig verksamhetsavyttring i inkomstskattelagen, samt risken för urholkning av skattebasen för stämpelskatt motiverar att förvärv av fast egendom och tomträtter genom partiell delning ska vara stämpelskattepliktiga. Dessa omständigheter väger tyngre än den eventuella risken att vissa omstruktureringar motverkas.

Förvärv av fast egendom eller tomträtter som sker genom en åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar aktiebolagslagens regler om delning ska också vara stämpelskattepliktiga.

Bestämmelsen i 4 § stämpelskattelagen kompletteras med en regel om att stämpelskatt ska tas ut vid förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell delning enligt 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen. Stämpelskatt ska också tas ut vid en åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar delning.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om förvärv som görs efter den 31 december 2009.

Utskottets överväganden

Utskottet har inget att erinra mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:9 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag