Socialförsäkringsutskottets betänkande

2009/10:SfU3

Pensionsmyndigheten och dess verksamhet

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet.

I propositionen lämnas förslag till ny lagstiftning med anledning av inrättandet av en statlig myndighet för pensionsadministrationen, Pensionsmyndigheten. Den nya myndigheten övertar viss verksamhet från Försäkringskassan och all verksamhet från nuvarande Premiepensionsmyndigheten fr.o.m. den 1 januari 2010. Pensionsmyndighetens uppdrag föreslås vara att ansvara för administrationen av inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension, efterlevandepension, bostadstillägg till pensionärer utom i vissa fall, äldreförsörjningsstöd, efterlevandestöd till barn, arbetsskadeersättning till efterlevande, ärenden om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna, sjömanspension samt den frivilliga pensionsförsäkringen. I lagen om Pensionsmyndighetens inrättande lämnas också vissa förslag om återkrav och hanteringen av sådana krav.

Vidare föreslås ett antal följdändringar och anpassningar i olika författningar där verksamheten regleras och nuvarande myndigheter omnämns.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Propositionen har inte föranlett några motioner.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag, dock med lagtekniska justeringar av förslagen till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.10) och lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration (lagförslag 2.24) samt med en mindre ändring av förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet (lagförslag 2.15). Utskottet lägger även fram förslag om ytterligare en ändring i lagen 1998:1757.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten,

2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

4. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

5. lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,

6. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara,

7. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

8. lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,

9. lag om ändring i postlagen (1993:1684),

10. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att 48 c § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

11. lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

12. lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

13. lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,

14. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten,

15. lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet med den ändringen av 6 § att orden " – Theofil Anderssons 50-årsfond" utgår samt beslutar dels att 1 § lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3, dels att ingressen till regeringens förslag ändras i enlighet härmed,

16. lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),

17. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

18. lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

19. lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

20. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

21. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl., utom i fråga om 27 §,

22. lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

23. lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

24. lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration med den ändringen av 18 § att första och andra styckena sammanförs till ett stycke,

25. lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration,

26. lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan,

27. lag om ändring i lagen (2004:778) om allmänt ombud hos Försäkringskassan,

28. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

29. lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612),

30. lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,

31. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

32. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:202 i denna del.

Stockholm den 24 september 2009

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Veronica Palm (s), Lars-Arne Staxäng (m), Solveig Zander (c), Siw Wittgren-Ahl (s), Ulf Nilsson (fp), Kurt Kvarnström (s), Göte Wahlström (s), Lars Gustafsson (kd), Kalle Larsson (v), Matilda Ernkrans (s), Fredrick Federley (c), Gunvor G Ericson (mp), Marianne Watz (m), Jasenko Omanovic (s), Marianne Kierkemann (m) och Jan Ericson (m).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet. Propositionens lagförslag återfinns i bilaga 2. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

I bilaga 3 finns utskottets förslag till justering av förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.10) och en mindre ändring av förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet (lagförslag 2.15).

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen antar bl.a. förslag till ändring i 27 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (BTPL) fr.o.m. den 1 januari 2010 (lagförslag 2.21). En ändring i samma paragraf och med samma ikraftträdande föreslås även i proposition 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner (lagförslag 2.2). Av lagtekniska skäl behandlas förslagen om ändring i 27 § BTPL samordnat i utskottets betänkande 2009/10:SfU5.

Utskottets överväganden

Pensionsmyndighetens inrättande m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens lagförslag, dock med några mindre ändringar. Riksdagen bifaller vidare av utskottet framlagda lagförslag.

Propositionen

Allmänt om regeringens förslag

Administrationen av ålderspensionssystemet är i dag delad mellan Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM). Ur ett medborgarperspektiv har detta lett till problem, bl.a. när det gäller de försäkrades tillgång till information och service som tillhandahållits av två myndigheter.

Det är regeringens utgångspunkt att en ny myndighetsstruktur inom pensionsområdet ska ha pensionärer och pensionssparare i fokus. Den nya myndigheten, Pensionsmyndigheten, ska på ett bättre sätt svara mot medborgarnas behov av kunskap och information i frågor om ålderspensioner. Det inbegriper möjligheten till ett fysiskt lokalt kundmöte med den nya pensionsmyndigheten.

Den nya myndigheten kommer att ansvara för i princip alla pensionsfrågor som staten ansvarar för när det gäller den allmänna pensionen. Därmed skapas bättre förutsättningar för en sammanhållen styrning och uppföljning av verksamheten. Regeringen bedömer också att det med en ny myndighet på sikt skapas förutsättningar för en effektivare och billigare administration till nytta för pensionssparare och pensionärer.

Enligt regeringen innebär propositionens förslag ingen förändring när det gäller försäkringskostnader för pensionerna och de pensionsrelaterade förmånerna. Utgångspunkten för finansieringen av pensionsadministrationen är den modell som tillämpas i dag: finansiering via anslag i statsbudgeten samt AP-fonderna och premiepensionssystemet. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag till finansiering och anslag för Pensionsmyndighetens administration samt för eventuella uppkomna avvecklingskostnader i budgetpropositionen för 2010.

En särskild lag med anledning av Pensionsmyndighetens inrättande

I propositionen föreslås att Pensionsmyndigheten övertar viss verksamhet från Försäkringskassan och all verksamhet från PPM fr.o.m. den 1 januari 2010. Regeringen föreslår också införandet av en särskild lag med anledning av Pensionsmyndighetens inrättande. I lagen anges dels de författningar och bestämmelser som reglerar de ärendeslag som Pensionsmyndigheten ska handlägga, dels att Pensionsmyndigheten under 2010 och 2011, efter beslut om återkrav, ska överlämna ärenden om återkrav till Försäkringskassan för vidare handläggning. Försäkringskassan ska därefter besluta om de åtgärder som kan komma i fråga enligt de bestämmelser om återkrav som Försäkringskassan tillämpade före den 1 januari 2010.

Den nya pensionsmyndigheten får enligt förslaget ansvar för hanteringen av inkomstpension, tilläggspension, premiepension, garantipension, bostadstillägg till pensionärer utom i vissa fall, äldreförsörjningsstöd samt den frivilliga pensionsförsäkringen inklusive dess fonder. Myndigheten ska också handlägga ärenden om efterlevandepension, efterlevandestöd till barn och arbetsskadelivränta till efterlevande. Även ärenden om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna och sjömanspension ska handläggas av Pensionsmyndigheten.

Utöver nationell lagstiftning bör Pensionsmyndigheten även tillämpa relevant EG-lagstiftning. Det handlar främst om förordningar som samordnar medlemsstaternas system för social trygghet t.ex. vad gäller förmåner vid ålderdom och dödsfall. Dessutom har Sverige ingått konventioner om social trygghet med ett tjugotal länder. Samtliga konventioner som har införlivats i svensk lagstiftning innehåller bestämmelser som samordnar delar av lagstiftningen om ålders- och efterlevandepensioner.

I propositionen föreslås vidare smärre materiella eller författningstekniska ändringar i ytterligare ett antal författningar samt lämnas förslag om fördelning av ansvaret för beräkning och redovisningar av olika avgifter.

Såvitt gäller utbetalning av pensioner är det regeringens utgångspunkt att Försäkringskassan under en övergångsperiod ska betala ut pensioner och förmåner på Pensionsmyndighetens uppdrag.

Arbetsskadelivränta till efterlevande samt begravningshjälp

Enligt regeringens förslag ska Pensionsmyndigheten besluta i ärenden om ersättning vid dödsfall enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. Emellertid föreslår regeringen att Pensionsmyndigheten innan beslut fattas ska inhämta Försäkringskassans bedömning av om dödsfallet beror på en arbetsskada. Försäkringskassan bedömer i alla övriga fall om en skada eller sjukdom beror på en arbetsskada och har därmed bäst kunskap och erfarenhet av sådana bedömningar. Regeringen föreslår vidare att Försäkringskassan ska beräkna livränteunderlaget då det grundar sig på den avlidnes sjukpenninggrundande inkomst som fastställs av Försäkringskassan.

Bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Regeringen föreslår att Försäkringskassan behåller ansvaret för handläggningen av de bostadstilläggsärenden som avser personer med sjuk- eller aktivitetsersättning medan Pensionsmyndigheten fr.o.m. den 1 januari 2010 övertar ansvaret för alla övriga ärenden rörande bostadstillägg. Detta innebär t.ex. att när en person som har sjukersättning och bostadstillägg fyller 65 år övergår ansvaret för handläggningen av bostadstillägget från Försäkringskassan till Pensionsmyndigheten. En ny ansökan behöver då lämnas till Pensionsmyndigheten.

I de fall två makar som båda har rätt till bostadstillägg ansöker om förmånen och den ena maken har sjuk- eller aktivitetsersättning bör Pensionsmyndigheten handlägga båda makarnas bostadstillägg. Pensionsmyndigheten ska också handlägga bostadstillägget för den som samtidigt uppbär förmåner som handläggs av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det kan t.ex. gälla personer som samtidigt uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning och änkepension före 65 år.

Försäkringstillhörighet

Socialförsäkringslagen (1999:799) innehåller bestämmelser om vem som ska omfattas av den svenska socialförsäkringen. Rätten till en socialförsäkringsförmån grundas på bosättning eller förvärvsarbete i Sverige. Frågan om försäkringstillhörighet utreds när rätten till en förmån prövas.

Regeringen förslår att även Pensionsmyndigheten – utöver Försäkringskassan som i dag – ska bedöma om en person omfattas av svensk socialförsäkring. Bedömningen sker när rätten till en förmån prövas av respektive myndighet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar i likhet med regeringen att medborgarnas behov av information och kunskap nu är större än i tidigare pensionssystem. Övergången från ett förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt pensionssystem, som bygger på den s.k. livsinkomstprincipen, har bidragit till att pensionsinformation fått ökad betydelse. Eftersom medborgarnas val och beslut vad gäller arbete och inkomster under den förvärvsaktiva tiden påverkar den framtida allmänna pensionen krävs att de har tillgång till fortlöpande, tydlig och lättillgänglig pensionsinformation. Även beslut om placering av premiepension kräver bra information.

Som det påpekas i propositionen är kunskapen om ålderspensionssystemet i många fall otillräcklig och det har också visat sig svårt att nå ut med information. Utskottet delar därför regeringens uppfattning att det behövs en sammanhållen myndighet för det allmänna ålderspensionssystemet och att detta är en förutsättning för en effektiv informationsverksamhet. Att endast en myndighet har informationsansvar ökar även förutsättningarna för att skapa ett system som ger varje medborgare en heltäckande bild av all egen pension, dvs. både allmän ålderspension och, i förekommande fall, tjänstepension och privat pensionssparande. Vidare ger en sammanhållen administration bättre möjligheter till styrning och uppföljning av verksamheten samtidigt som administrationen blir effektivare.

Utskottet noterar att en särskild utredare fått i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Pensionsmyndigheten (dir. 2008:52). Uppdraget, som är uppdelat i en analysfas och en genomförandefas, ska slutredovisas senast den 15 december 2009. Eftersom en central uppgift i förberedelsearbetet för den nya myndigheten är att åstadkomma en mer samlad och lättillgänglig pensionsinformation har en särskild samordnare för pensionsinformation tillsatts. I det uppdraget ingår att planera för och bygga upp en bra grund för en mer samlad och lättillgänglig pensionsinformation både vad gäller individinformation till enskilda och information på aggregerad nivå. Uppdraget ska redovisas samordnat med Pensionsmyndighetsutredningen.

Utskottet ser positivt på att en samordnare för pensionsinformation tillsatts men vill betona vikten av att medborgarna också får möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med den nya myndigheten. Det kan ske genom att myndigheten tar till vara alla möjligheter som informationstekniken ger, men lika viktigt är att medborgaren kan komma i kontakt med myndigheten på annat sätt.

Eftersom inrättandet av den nya pensionsmyndigheten får betraktas som en betydande organisatorisk reform är det enligt utskottet angeläget att reformen följs upp och utvärderas. Detta är i första hand en uppgift för regeringen. Utskottet förutsätter dock att regeringen fortlöpande håller utskottet och riksdagen underrättad om resultatet av detta uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Regeringens förslag har inte föranlett några motioner. Utskottet tillstyrker förslagen.

Med anledning av att 48 c § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (lagförslag 2.10) erhållit en ny lydelse fr.o.m. den 1 juli 2009 (SFS 2009:666) föreslår utskottet att paragrafen får den lydelse som framgår av bilaga 3.

I regeringens förslag om ändring av 6 § lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet (lagförslag 2.15) omnämns vissa fonder, däribland Theofil Anderssons 50-årsfond. Enligt uppgift från Kammarkollegiet har fonden upphört. Med hänsyn härtill föreslår utskottet att denna fond utmönstras ur paragrafen. Eftersom fonden även omnämns i 1 § samma lag föreslår utskottet att även denna paragraf justeras på det sätt som framgår av bilaga 3.

Utskottet föreslår vidare en mindre lagteknisk justering av förslaget till lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration (lagförslag 2.24).

Regeringens förslag till ändring i 27 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (lagförslag 2.21) bör av lagtekniska skäl samordnas med det förslag till ändring i samma paragraf som finns i proposition 2008/09:203. De båda förslagen behandlas därför i utskottets betänkande 2009/10:SfU5.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag med anledning av inrättande av Pensionsmyndigheten,

2.    lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

3.    lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

4.    lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

5.    lag om ändring i lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän,

6.    lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara,

7.    lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

8.    lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,

9.    lag om ändring i postlagen (1993:1684),

10.  lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

11.  lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

12.  lag om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift,

13.  lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension,

14.  lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten,

15.  lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet,

16.  lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799),

17.  lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),

18.  lag om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

19.  lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter,

20.  lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),

21.  lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (delvis),

22.  lag om ändring i lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,

23.  lag om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,

24.  lag om ändring i lagen (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration,

25.  lag om ändring i lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration,

26.  lag om ändring i lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan,

27.  lag om ändring i lagen (2004:778) om allmänt ombud hos Försäkringskassan,

28.  lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),

29.  lag om ändring i bidragsbrottslagen (2007:612),

30.  lag om ändring i lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen,

31.  lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

32.  lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagförslag 21 såvitt avser 27 § behandlas i betänkande 2009/10:SfU5.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

1. Förslaget till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

48 c §1 [ Senaste lydelse 2009:666.]

Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Centrala studiestödsnämnden ska till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild som har betydelse för tillämpningen av denna lag.

Försäkringskassan ska till en arbetslöshetskassa även lämna de uppgifter om föräldraskap som behövs för att pröva rätten till arbetslöshetsersättning.

2. Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

1 §1 [ Senaste lydelse 2004:844.]

Denna lag skall tillämpas på följande fonder

– Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder

– Sjömanspensioneringsfonden

– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond

– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring

– Fiskarförsäkringsfonden

– Affärsverksfonden

– Trafiklivräntefonden

– Theofil Anderssons 50-årsfond.

Denna lag ska tillämpas på följande fonder

– Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder

– Sjömanspensioneringsfonden

– Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond

– Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring

– Fiskarförsäkringsfonden

– Affärsverksfonden

– Trafiklivräntefonden.