Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2009/10:MJU3

Eftersök av trafikskadat vilt

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt.

Regeringen föreslår i propositionen att den nuvarande frivilliga verksamheten med uppspårning och avlivning av vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon, s.k. eftersök, regleras närmare. Polisen har ett huvudansvar för organisation och samordning av verksamheten och svarar för föreskrifter om polismyndighetens medverkan vid eftersök. Polismyndigheten får befogenhet att ge ett uppdrag om eftersök efter att det har gjorts en anmälan till polisen om att en viltolycka har inträffat. Liksom när det gäller skadskjutet vilt får eftersök ske på annans jaktmark. Polisen ska om möjligt underrätta den berörda markägaren eller jakträttshavaren om beslutet. Straffsanktionen för underlåtenhet att anmäla en kollision mellan motorfordon och vilt utvidgas till att avse även tillfällen när någon skada på djuret inte har kunnat konstateras.

Förslagen föranleder ändringar i jaktlagen (1987:259). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259). Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:191.

Stockholm den 24 september 2009

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (s), Claes Västerteg (c), Ola Sundell (m), Bengt-Anders Johansson (m), Bo Bernhardsson (s), Anita Brodén (fp), Sofia Arkelsten (m), Jan-Olof Larsson (s), Irene Oskarsson (kd), Rune Wikström (m), Wiwi-Anne Johansson (v), Helén Pettersson i Umeå (s), Erik A Eriksson (c), Tina Ehn (mp), Staffan Appelros (m), Aleksander Gabelic (s) och Roland Bäckman (s).

Utskottets överväganden

Reglering av eftersök av trafikskadat vilt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Med eftersök avses de åtgärder som vidtas enligt jaktlagstiftningen för att av djurskyddsskäl spåra upp och vid behov avliva skadat vilt. Det är således denna lagstiftning och inte djurskyddslagstiftningen som reglerar djurskyddet när det gäller vilt som lever i frihet. Eftersök sker normalt genom att en beväpnad jägare med hjälp av en särskilt tränad eftersökshund spårar viltet för att konstatera om det är oskadat eller, om det är skadat, avliva det. Med jakt avses enligt 2 § jaktlagen (1987:259) att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Eftersök är således jakt i jaktlagens mening, och vid jakt eller har skadats vid en sammanstötning med motorfordon eller med tåg. Om viltet har skadats vid jakt finns i 28 § jaktlagen en skyldighet för jägaren att spåra upp och avliva djuret även på en fastighet som någon annan har jakträtten på. Det finns en skyldighet för fordonsförare att anmäla till polisen att de kolliderat med djur av vissa vilda arter om djuret skadats eller dödats vid sammanstötningen. I motsats till vad som gäller för vilt som skadats vid jakt finns det dock ingen skyldighet för fordonsföraren eller någon annan att spåra upp och avliva trafikskadat vilt. Ofta åtar sig markägaren eller en särskild eftersökspatrull att eftersöka viltet på den egna marken. Polisen kan emellertid inte ge tillstånd till att fullfölja sökandet in på och över någon annans fastighet. Särskilt i områden med stark ägosplittring kan arbetet bli onödigt fördröjt med ett lidande för djuret som följd när markägarens medgivande till eftersök måste inhämtas.

Varje år inträffar omkring 40 000 viltolyckor i Sverige till följd av kollisioner mellan djur och motorfordon eller tåg. Av olyckorna är drygt 30 000 kollisioner med rådjur, ca 5 000 kollisioner med älg och ca 2 500 kollisioner med vildsvin. Kostnaderna för samhället uppskattas till ca 1,5 miljarder kronor årligen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den nuvarande frivilliga verksamheten med uppspårning och avlivning av vilt som har skadats vid sammanstötning med motorfordon, s.k. eftersök, regleras närmare. Polisen har ett huvudansvar för organisation och samordning av verksamheten och svarar för föreskrifter om polismyndighetens medverkan vid eftersök. Polismyndigheten får befogenhet att ge ett uppdrag om eftersök efter att det har gjorts en anmälan till polisen om att en viltolycka har inträffat. Liksom när det gäller skadskjutet vilt får eftersök ske på annans jaktmark. Polisen ska om möjligt underrätta den berörda markägaren eller jakträttshavaren om beslutet. Straffsanktionen för underlåtenhet att anmäla en kollision mellan motorfordon och vilt utvidgas till att avse även tillfällen när någon skada på djuret inte har kunnat konstateras. Ersättning för eftersök av trafikskadat vilt finansieras ur anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag inom utgiftsområde 22.

Förslagen föranleder ändringar i jaktlagen (1987:259). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande eller några andra invändningar under utskottsbehandlingen. Utskottet kan inte komma till någon annan slutsats än att den föreslagna lagstiftningen bör antas och att den är ändamålsenligt utformad.

Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar det lagförslag som läggs fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag