Justitieutskottets betänkande

2009/10:JuU8

Immunitet och privilegier för Europol

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol.

Regeringen föreslår i propositionen en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall när det gäller Europol. Ändringen är en konsekvens av att Europolkonventionen upphör att gälla den 1 januari 2010 och ersätts av rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Ändringen innebär att Europol, Europols direktör, biträdande direktörer och personal ska ha den immunitet och de privilegier som följer av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser ska tjänstemän från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp inte omfattas av den immunitet som annars gäller.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och justitieutskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:13.

Stockholm den 10 november 2009

På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Inger Davidson (kd), Henrik von Sydow (m), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Ulrika Karlsson i Uppsala (m), Johan Linander (c), Elisebeht Markström (s), Johan Pehrson (fp), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m), Christer Adelsbo (s), Helena Bouveng (m), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s), Otto von Arnold (kd) och Mehmet Kaplan (mp).

Utskottets överväganden

Ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Bakgrund

Europol är EU:s gemensamma polisbyrå. Europols målsättning är att förbättra effektiviteten hos behöriga myndigheter i medlemsstaterna och deras samarbete för att förebygga och motverka viss definierad brottslighet, t.ex. grova narkotikabrott eller gränsöverskridande handel med barn som utnyttjas sexuellt. Verksamheten grundas på Europolkonventionen. I april 2008 träffades i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet) en politisk överenskommelse om ett utkast till rådsbeslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Enligt utkastet skulle rådsbeslutet ersätta bestämmelserna i den nu gällande Europolkonventionen med de ändringar som har antagits genom ändringsprotokollen åren 2000, 2002 och 2003. Riksdagen har den 20 november 2008 (prop. 2008/09:14, bet. JuU6 och rskr. 63) godkänt rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Utkastet har därefter antagits på RIF-rådet den 6 april 2009.

Rådsbeslutet innebär bl.a. en viss utvidgning av Europols behörighet. Vidare innebär det att Europol får ställning som EU-myndighet och att protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier ska tillämpas på Europol och dess personal.

Inom Justitiedepartementet har det utarbetats ett utkast till proposition (dnr Ju2009/5435/PO). I utkastet lämnas förslag till den lagändring som måste träda i kraft den dag Europolrådsbeslutet ska börja tillämpas, dvs. den 1 januari 2010. Förslaget innebär att en hänvisning till Europolkonventionen och aktuella protokoll i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ersätts av en hänvisning till rådsbeslutet. Utkastet har remissbehandlats, och de skriftliga synpunkter som har lämnats finns tillgängliga i ärendet (dnr Ju2009/5435/PO).

Av propositionen framgår att regeringen avser att i ett annat sammanhang överväga behovet av ytterligare lagändringar med anledning av Europolsamarbetet.

Enligt regeringens bedömning är förslaget av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall såvitt gäller Europol. Ändringen är en konsekvens av att Europolkonventionen upphör att gälla den 1 januari 2010 och ersätts av rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). Ändringen innebär att Europol, Europols direktör, biträdande direktörer och personal ska ha den immunitet och de privilegier som följer av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. I likhet med vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser ska tjänstemän från Europol som deltar i en gemensam utredningsgrupp inte omfattas av den immunitet som annars gäller.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1, och lagförslagen finns i bilaga 2.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande eller några andra erinringar under utskottsbehandlingen. Utskottet kan inte komma till någon annan slutsats än att den föreslagna lagstiftningen är ändamålsenlig.

Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar det lagförslag som har lagts fram i propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag