Justitieutskottets betänkande

2009/10:JuU3

Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen samt sex motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007–2009.

I propositionen lämnas förslag till den lagstiftning som krävs för att genomföra det inom EU antagna rambeslutet om erkännande och verkställighet av bötesstraff. Det föreslås att det införs en särskild lag för detta ändamål. Den nya lagen reglerar både svenska beslut om bötesstraff som sänds över till en annan medlemsstat för verkställighet där och bötesstraff från en annan medlemsstat som ska verkställas i Sverige. Med bötesstraff avses i lagen bl.a. böter och företagsbot i brottsbalkens mening som meddelats av domstol eller efter ett förfarande enligt 48 kap. rättegångsbalken samt motsvarande utländska avgöranden.

Enligt förslaget ska Kronofogdemyndigheten vara behörig att ansöka om verkställighet av svenska böter utomlands. Förutsättningarna för detta är bl.a. att det finns tillgångar i en annan medlemsstat och att det kan antas finnas fördelar med en indrivning i den staten.

I den nya lagen finns också bestämmelser om under vilka förutsättningar utländska böter ska kunna verkställas i Sverige. Enligt förslaget ska Kronofogdemyndigheten göra den prövning som krävs. Myndigheten ska också svara för den praktiska verkställigheten. Den enskilde ska ha möjlighet att överklaga Kronofogdemyndighetens beslut till allmän domstol.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag. Motionerna avstyrks.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

I betänkandet finns en reservation (s, v och mp).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Regeringens lagförslag

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen,

2. lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom med den ändringen att ordet "utfärdas" i 16 § tredje stycket ska bytas ut mot "utfärdats". Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:218.

2.

Indrivning av böter från utländska fordonsförare

 

Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju328 och 2008/09:Ju345.

3.

Direktbetalning av trafikböter

 

Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju260, 2007/08:Ju310, 2009/10:Ju236 och 2009/10:Ju302.

Reservation (s, v, mp)

Stockholm den 5 november 2009

På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Inger Davidson (kd), Henrik von Sydow (m), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Johan Linander (c), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m), Christer Adelsbo (s), Helena Bouveng (m), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s), Otto von Arnold (kd), Mehmet Kaplan (mp), Anders Hansson (m) och Helena Bargholtz (fp).

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

I juli 2001 tog Frankrike, Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) och Sverige initiativ till ett rambeslut om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff (EGT C 278, 2.10.2001, s. 4). Initiativet baserades på de slutsatser som Europeiska rådet antog 1999 i Tammerfors som innebär att principen om ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas rättsliga avgöranden ska bli en hörnsten i det straffrättsliga samarbetet inom unionen.

En principöverenskommelse om innehållet i rambeslutet nåddes av EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor i maj 2003.

Riksdagen godkände den 17 juni 2004 ett utkast till rådets rambeslut (prop. 2003/04:92, bet. 2003/04:JuU28, rskr. 2003/04:279). Rambeslutet (2005/214/RIF) antogs därefter av EU:s ministerråd den 24 februari 2005. Sedan rambeslutet antagits av ministerrådet har Justitiedepartementet utarbetat en promemoria, Verkställighet inom Europeiska unionen av bötesstraff och beslut om förverkande (Ds 2007:18). Promemorian har remissbehandlats och en sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i Justitiedepartementet (Ju2007/6240/BIRS).

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Lagrådet har i ett yttrande i huvudsak godtagit förslagen, men har också föreslagit vissa justeringar. Regeringen har på de flesta punkter följt Lagrådets förslag.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Rådet för rättsliga och inrikes frågor antog den 24 februari 2005 ett rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff. Rambeslutet bygger på ett initiativ från bl.a. Sverige. Antagandet skedde efter att riksdagen den 17 juni 2004 godkänt ett utkast till rambeslutet (prop. 2003/04:92, bet. 2003/04:JuU28, rskr. 2003/04:279).

I propositionen lämnas förslag till den lagstiftning som krävs för att i Sverige genomföra rambeslutet om erkännande och verkställighet av bötesstraff. Det föreslås att det införs en särskild lag för detta ändamål. Den nya lagen reglerar både svenska beslut om bötesstraff som sänds över till en annan medlemsstat för verkställighet där och bötesstraff från en annan medlemsstat som ska verkställas i Sverige. Med bötesstraff avses i lagen bl.a. böter och företagsbot i brottsbalkens mening som meddelats av domstol eller efter ett förfarande enligt 48 kap. rättegångsbalken samt motsvarande utländska avgöranden.

Enligt förslaget ska Kronofogdemyndigheten vara behörig att ansöka om verkställighet av svenska böter utomlands. Förutsättningarna för detta är bl.a. att det finns tillgångar i en annan medlemsstat och att det kan antas finnas fördelar med en indrivning i den staten.

I den nya lagen finns också bestämmelser om under vilka förutsättningar utländska böter ska kunna verkställas i Sverige. Enligt förslaget ska Kronofogdemyndigheten göra den prövning som krävs. Myndigheten ska också svara för den praktiska verkställigheten. Den enskilde ska ha möjlighet att överklaga Kronofogdemyndighetens beslut till allmän domstol.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Utskottets överväganden

Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag. Riksdagen avslår två motionsyrkanden rörande möjligheten att bötfälla utländska fordonsförare då de får anses åtminstone delvis tillgodosedda med nu aktuella lagförslag. Riksdagen avslår även fyra motionsyrkanden om direktbetalning av trafikböter.

Jämför reservation (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att en lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen ska införas. Lagen ska innehålla de bestämmelser som krävs för genomförandet av rambeslutet om verkställighet av bötesstraff när Sverige är såväl utfärdande som verkställande stat.

Regeringen anför att det inom Norden finns en enhetlig nordisk lagstiftning om verkställighet av domar och beslut i brottmål i ett annat nordiskt land än domslandet. Ett bötesstraff eller beslut om ersättning för rättegångskostnader som har meddelats i ett annat nordiskt land kan därför, enligt 1 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. (nordiska verkställighetslagen), verkställas i Sverige på begäran av en myndighet i det andra landet. Enligt 3 § kan på motsvarande sätt en dom som har meddelats i Sverige verkställas i ett annat nordiskt land. Med dom likställs enligt 34 § strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot. Nordiska verkställighetslagen omfattar däremot inte verkställighet av avgift till brottsofferfonden eller av företagsbot.

Vidare anför regeringen, vad beträffar verkställighet utanför Norden, att ett utländskt bötesstraff kan verkställas i Sverige med stöd av 1970 års europeiska konvention om brottmålsdoms internationella rättsverkningar (brottmålsdomskonventionen). Regler härom finns i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom (internationella verkställighetslagen). I förhållande till Danmark och Norge, som tillträtt konventionen, tillämpas i stället den nordiska verkställighetslagen.

Av propositionen framgår att enligt artikel 18 i rambeslutet om verkställighet av bötesstraff påverkar rambeslutet inte tillämpningen av andra bilaterala eller multilaterala överenskommelser mellan medlemsstaterna, i den mån dessa bidrar till att ytterligare förenkla och underlätta förfarandena för indrivning av bötesstraff. Den nordiska verkställighetslagen omfattas enligt regeringens mening av denna bestämmelse, vilket innebär att samarbetet som sker inom Norden när det gäller verkställighet av bötesstraff även fortsättningsvis kan hanteras inom ramen för den nordiska regleringen. Med hänsyn till den geografiska begränsningen i den nordiska verkställighetslagen är det dock inte aktuellt att genomföra rambeslutet genom en inarbetning av dess bestämmelser i den lagen.

Regeringen anför vidare att i den mån det blir aktuellt att verkställa ett utomnordiskt bötesstraff i Sverige eller ett svenskt bötesstraff utom Norden tillämpas den internationella verkställighetslagen. Lagen baserar sig i grunden på en konvention från 1970 och tillämpas sällan. Lagen, som bygger på flera olika konventioner och bilaterala avtal är omfattande och reglerar olika verkställighetsfrågor. Den internationella verkställighetslagen anses vara svårtillämpad och oöverskådlig. En orsak torde vara just att lagens tillämpningsområde byggts på genom åren med flera internationella överenskommelser. Mot den nu angivna bakgrunden anser regeringen det inte heller vara lämpligt att genomföra rambeslutet om verkställighet av bötesstraff genom en inarbetning av dess bestämmelser i den internationella verkställighetslagen. Motsvarande bedömning gjordes i anslutning till riksdagens godkännande av Sveriges antagande av rambeslutet om verkställighet av bötesstraff (prop. 2003/04:92 s. 32 och 36). Rambeslutet bör således genomföras genom en ny lag som reglerar erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. Lagen bör endast omfatta verkställighet av bötesstraff som sker med stöd av rambeslutet. Lagen kommer att gälla vid sidan av den nordiska och internationella verkställighetslagen. När det gäller avgift till brottsofferfond och företagsbot, som inte omfattas av den nordiska verkställighetslagen, kommer dock verkställighet av dessa beslut mellan de nordiska länderna att ske i enlighet med den nya lagstiftningen.

Regeringen föreslår att den nya lagstiftningen ska tillämpas på svenska och utländska beslut om bötesstraff som med stöd av rambeslutet om verkställighet av bötesstraff sänds över till en annan stat inom Europeiska unionen eller till Sverige för erkännande och verkställighet. Lagen ska tillämpas på böter enligt 25 kap. brottsbalken och företagsbot enligt 36 kap. samma balk som meddelats genom dom eller godkänts genom ett föreläggande enligt 48 kap. rättegångsbalken (strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot) samt beslut om rättegångskostnader och avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Lagen ska också tillämpas på utländska bötesstraff som meddelats av domstol eller annan i rambeslutet angiven behörig myndighet och som avser påföljd för brott avseende brottslig eller annan straffbar gärning, ersättning till brottsoffer i vissa fall, ersättning för rättegångskostnader och avgifter till fond eller organisation för brottsoffer.

Motioner väckta under allmänna motionstiderna 2007–2009

I motion 2008/09:Ju328 (s) efterfrågas förbättrade möjligheter att driva in böter och avgifter från utländska fordonsförare och åkerier. Även i motion 2008/09:Ju345 (m) efterfrågas utökade möjligheter att utkräva böter av utländska lastbilsförare. Motionären pekar här på vikten av att rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff verkställs.

I motionerna 2007/08:Ju310 (m) 2009/10:Ju236 (m) efterlyses en möjlighet att på plats kunna bötfälla och erfordra bötesbelopp av utländska lastbilschaufförer. I motion 2007/08:Ju260 (c) anförs att polisen bör ges möjlighet att vid kontroll av last och loggböcker omedelbart avkräva böter innan utländska fordonsförare får åka vidare. I motion 2009/10:Ju302 (s) efterfrågas en möjlighet att kräva direktbetalning av böter vid trafikbrott vad beträffar alla bilister.

Utskottets ställningstagande

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande eller några andra erinringar under utskottsbehandlingen. Utskottet har dock valt att här behandla ett antal motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2007–2009 som anknyter till lagstiftningsärendet.

Utskottet kan inte komma till någon annan slutsats än att den föreslagna lagstiftningen är ändamålsenlig och lämplig för att genomföra rambeslutet om erkännande och verkställighet av bötesstraff.

Utskottet har när det gäller förslaget till lag om ändring av lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. dock noterat att det mellan det första och andra ordet i det andra stycket införts ett ”som” som rätteligen är en ändring i förhållande till lagrummets nuvarande lydelse. Utskottet anser dock att lagtexten får en bättre läsbarhet med detta tillägg varför någon ändring av regeringens lagförslag inte bör göras. Vidare bör, vad gäller förslaget till lag om ändring av lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, för att lagtexten ska ges överensstämmelse med gällande lydelse, en smärre ändring göras i lagförslaget. Med det anförda föreslår utskottet att riksdagen antar de lagförslag som läggs fram i propositionen.

Motionerna 2008/09:Ju328 (s) och 2008/09:Ju345 (m) får mot bakgrund av tidigare genomförda ändringar i lagen om överlastavgift och pågående arbete i övrigt som redovisats ovan, sammantaget med den nu föreslagna lagstiftningen, anses åtminstone delvis tillgodosedda. De avstyrks därför.

Vad gäller frågan om direktbetalning av böter beslutade riksdagen hösten hösten 2004 (prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63) om vissa ändringar i lagen (1972:435) om överlastavgift. Ändringarna syftade till att möjliggöra en effektiv verkställighet i de fall då den som ska påföras överlastavgift har hemvist utanför Norden. Ändringarna innefattade bl.a. att verkställigheten ska ske genom att polisen tar ut ett förskott för överlasten vid kontrollen av ett fordon.

Från Näringsdepartementet har inhämtats att något arbete med inriktning på att införa en generell möjlighet att kräva direktbetalning av böter för fordonsförare för olika trafikbrott inte pågår inom Regeringskansliet. Dock har inhämtats att regeringen arbetar med ett förslag om att införa sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna om kör- och vilotider som begåtts utomlands, men som upptäcks i Sverige. Förslaget stöder sig på artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och kommer att motsvara vad som gäller för överlastavgifter enligt lagen (1972:435) om överlastavgift. Reglerna avses träda i kraft vid årsskiftet 2009/2010.

Utskottet konstaterar att det pågår ett visst arbete i fråga om avgifter på trafikområdet. När det gäller böter är utskottet emellertid inte berett att föreslå någon motsvarande möjlighet till direktbetalning. Motionerna 2007/08:Ju310 (m), 2007/08:Ju260 (c), 2009/10:Ju236 (m) och 2009/10:Ju302 (s) avstyrks.

Reservation

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Direktbetalning av trafikböter, punkt 3 (s, v, mp)

av Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Christer Adelsbo (s), Lena Olsson (v), Kerstin Haglö (s) och Mehmet Kaplan (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2007/08:Ju260, 2007/08:Ju310, 2009/10:Ju236 och 2009/10:Ju302.

Ställningstagande

Vi anser att regeringens proposition 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen är ett steg i rätt riktning för att exempelvis se till att utländska bilister inte smiter från de böter de fått efter att ha gjort sig skyldiga till olika trafikbrott. Vi anser dock, särskilt mot bakgrund av att våra svenska yrkesförare krävs på direkt betalning i andra länder, att det finns skäl att se över möjligheten att kräva direkt betalning på plats av utländska yrkesförare.

Det får ankomma på regeringen att vidta åtgärder som tillgodoser det anförda.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen,

2.    lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

3.    lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2007

2007/08:Ju260 av Karin Nilsson och Anders Åkesson (båda c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanktioner för utomnordiska åkeriföretag som bryter mot svensk lagstiftning.

2007/08:Ju310 av Lena Asplund och Ulf Berg (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kunna bötfälla och kontant erfordra bötesbeloppet av utländska lastbilschaufförer på plats.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2008

2008/09:Ju328 av Hans Hoff (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om indrivning av böter och avgifter från utländska fordonsförare och åkerier.

2008/09:Ju345 av Eva Bengtson Skogsberg (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utökade möjligheter att utkräva böter av utomnordiska lastbilsförare.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2009

2009/10:Ju236 av Lena Asplund och Ulf Berg (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kunna bötfälla och kontant erfordra bötesbeloppet på plats av utländska lastbilschaufförer.

2009/10:Ju302 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om direktbetalning av böter vid trafikbrott.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag