Civilutskottets betänkande

2009/10:CU22

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:208. Regeringen föreslår vissa förenklingar i årsredovisningslagstiftningen. Förslaget innebär att ett moderföretag inte behöver upprätta koncernredovisning, om samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen. Koncernredovisning ska då bara upprättas om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse. I propositionen föreslås även ett klargörande i fråga om Revisorsnämndens möjligheter att lämna information till tillsynsorgan i stater utanför EES. Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 augusti 2010. Vidare föreslås ändrad tidpunkt för tillämpning av de nya bestämmelser om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som riksdagen tidigare har beslutat om. Regeringen förslår att bestämmelserna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

4. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

5. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

6. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

7. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

8. lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,

9. lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

10. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:208.

Stockholm den 3 juni 2010

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Eva Bengtson Skogsberg (m), Lennart Pettersson (c), Christina Oskarsson (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd), Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Eva Sonidsson (s), Jan Lindholm (mp) och Katarina Brännström (m).

Redogörelse för ärendet

Inom Europeiska unionen (EU) pågår ett arbete för att åstadkomma regelförenklingar för företag, främst aktiebolag. Inom ramen för detta arbete har Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) presenterat två olika paket med ett antal åtgärder som har bedömts lämpliga för snabba åtgärder. Europaparlamentet och rådet antog i juni 2009 ett direktiv som bl.a. medger att vissa företag undantas från kravet på att upprätta koncernredovisning (dir. 2009/49/EG). Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna före den 1 januari 2011. Frågan om hur direktivet ska genomföras behandlas i departementspromemorian Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning (Ds 2009:34). Promemorian, som ligger till grund för lagförslagen i denna del, har remissbehandlats.

I propositionen behandlas också Revisorsnämndens möjligheter att lämna uppgifter till tillsynsorgan i stater utanför EES. Ett utkast till lagrådsremiss med förslag om detta har remissbehandlats.

Propositionen innehåller därtill förslag till ändring av årsredovisningslagstiftningen såvitt avser tidpunkten för tillämpning av de nya bestämmelser om redovisning och värdering av tillgångar till verkligt värde som beslutades av riksdagen hösten 2004 (prop. 2004/05:24, bet. LU3, rskr. 89). Ändringarna innebär bl.a. att möjligheten att värdera materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde utökas. Genom de nya värderingsreglerna kan ett företag i större utsträckning än hittills redovisa orealiserade vinster. Som en följd av detta ökar möjligheterna att dela ut orealiserade vinster till aktieägarna. Reglerna kan därmed få skattemässiga konsekvenser trots att de inte syftar till att förändra skatteuttaget för de enskilda företagen. I propositionen anfördes att de nya värderingsbestämmelserna inte borde kunna tillämpas förrän kompletterande skattelagstiftning fanns på plats. Mot denna bakgrund beslutades att bestämmelserna om värdering av vissa tillgångar till verkligt värde skulle kunna tillämpas först för räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december 2005. De skattemässiga konsekvenserna har övervägts av Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, som i september 2008 lämnade sitt slutbetänkande Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SOU 2008:80). I avvaktan på utredningens fortsatta arbete och därefter på Regeringskansliets beredning av utredningens förslag har riksdagen vid två tillfällen skjutit fram den tidpunkt då bestämmelserna ska börja tillämpas, först till det räkenskapsår som inleddes närmast efter den 31 december 2008 och därefter till det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010 (prop. 2005/06:25, bet. LU5, rskr. 74 och prop. 2008/09:56, bet. CU9, rskr. 97).

Slutligen innehåller propositionen också förslag om vissa ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande över lagförslagen med undantag för förslagen till ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till vissa bestämmelser i årsredovisningslagstiftningen och de lagförslag som är föranledda av Lissabonfördraget. Dessa förslag har ansetts vara av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen och utskottets ställningstagande

För att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG föreslår regeringen att ett moderföretag inte ska behöva upprätta en koncernredovisning, om dess samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till syftet att ge en rättvisande bild av koncernen. Koncernredovisning ska då bara upprättas om flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse. Förslaget är avsett att minska företagens administrativa kostnader. Genomförandet föreslås ske genom ändringar i årsredovisningslagen m.fl. lagar.

Regeringen föreslår vidare att Revisorsnämnden på begäran av ett tillsynsorgan i ett annat tredjeland än Schweiz ska få lämna ut uppgifter om revisionen av ett företag som har sitt säte inom EES och ingår i en koncern för vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet. Förslaget innebär ett klargörande av gällande regler.

Propositionen innehåller också förslag till ändring av tidpunkten för tillämpning av de nya bestämmelser om redovisning och värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde som antogs av riksdagen hösten 2004. Regeringen föreslår att de nya värderingsprinciperna ska kunna tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011. Detta ska gälla även för finansiella företag. Regeringen anför att det inte är lämpligt att låta reglerna börja tillämpas innan frågan om skatteregler som förhindrar utdelning av obeskattade vinster är löst. Frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Slutligen föreslår regeringen att ett antal lagar anpassas till Lissabonfördraget på så sätt att hänvisningar till bl.a. Europeiska gemenskapen ändras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010. Ändringarna i årsredovisningslagstiftningen ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

2.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3.    lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

4.    lag om ändring i revisorslagen (2001:883),

5.    lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),

6.    lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

7.    lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

8.    lag om ändring i lagen (1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,

9.    lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag,

10.  lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag