Civilutskottets betänkande

2009/10:CU15

Luftfartens lagar

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar och två motioner som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslås en helt ny luftfartslag som ska ersätta 1957 års luftfartslag. Genom den nya luftfartslagen sker en generell anpassning av luftfartens regler med anledning av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen. Den nya luftfartslagen innebär bl.a. en uppdatering och modernisering av normgivningsbemyndigandena. Ett kapitel, 9 kap., samt bilagan i dagens luftfartslag bryts ut och får bilda en egen lag, lagen om luftfartstransporter.

Den nya lagstiftningen innebär vidare att uppdelningen av flygplatser i allmänna flygplatser och enskilda flygplatser slopas, liksom att bestämmelser som i dag lägger vissa hinder mot konkurrens för den lokala flygtrafikledningen tas bort. Dagens onykterhetsbrott vid luftfart ges en egen brottsbenämning och delas in i två grader: flygfylleri och grovt flygfylleri. Vidare införs en nollgräns för narkotika. För att komma till rätta med de ökade problemen med s.k. oregerliga passagerare föreslås att den passagerare som inte åtlyder vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Lagstiftningen är avsedd att träda i kraft den 1 september 2010.

Utskottet föreslår att riksdagen, med vissa lagtekniska justeringar, antar lagförslagen och avslår motionsyrkandena.

I betänkandet finns två reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Tillståndsprövning av flygplatser

 

Riksdagen antar 6 kap. 5 och 6 §§ regeringens förslag till luftfartslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del och avslår motion 2009/10:C10 yrkande 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

2.

Konkurrens inom flygtrafikledningstjänsten

 

Riksdagen antar 6 kap. 13 § regeringens förslag till luftfartslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del och avslår motionerna 2009/10:C9 och 2009/10:C10 yrkande 1.

Reservation 2 (s, v, mp)

3.

Lagförslagen i övrigt

 

Riksdagen

– dels antar regeringens förslag till

a. luftfartslag,

b. lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

c. lag om ändring i luftfartslagen (2010:000),

d. lag om lufttransporter,

e. lag om ändring i miljöbalken,

f. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

g. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,

h. lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),

i. lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

j. lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning,

k. lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov,

l. lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd med den ändringen att 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

m. lag om ändring i passlagen (1978:302),

n. lag om ändring i minerallagen (1991:45),

o. lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,

p. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),

q. lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation,

r. lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

s. lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken,

t. lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

u. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

i den mån lagförslagen inte omfattas av det som utskottet föreslagit under punkterna 1–2,

– dels antar det av utskottet i bilaga 3 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

– dels antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister med den ändringen att 5 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:95 i denna del.

Stockholm den 18 maj 2010

På civilutskottets vägnar

Carina Moberg

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carina Moberg (s), Inger René (m), Eva Bengtson Skogsberg (m), Lennart Pettersson (c), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd), Eva Sonidsson (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp), Katarina Brännström (m), Patrik Forslund (m), Fredrik Lundh Sammeli (s), LiseLotte Olsson (v) och Hans Unander (s).

Allmän bakgrund

Inledning

Lufträtten består i Sverige av ett antal specialförfattningar. De viktigaste av dessa är luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171).

Karakteristiskt för lufträtten är att den har en utpräglat internationell karaktär. För att flyget ska kunna fylla sin uppgift i den internationella samfärdselns tjänst krävs gemensamma internationella regler. Sådana regler har kontinuerligt utarbetats sedan början av 1900-talet. Utformningen av den svenska luftfartslagstiftningen är i stor utsträckning beroende av de internationella åtaganden som Sverige har gjort. Mot bakgrund av den stora internationella anslutning vissa konventioner har fått överensstämmer de nationella luftfartslagstiftningarna till stor del med varandra.

Under senare år har svensk lufträtt även påverkats av den europeiska integrationen. Detta har skett genom att EU:s regelverk har blivit tillämpligt på svensk luftfart vid olika tidpunkter och i olika omfattning, först genom ett särskilt avtal mellan Sverige, Norge och EEG, därefter genom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och slutligen genom Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Vissa internationella konventioner

Chicagokonventionen från 1944 är den centrala konventionen på lufträttens område. Denna konvention, som utgör grunden för det internationella samarbetet inom luftfarten, har i stort sett universell anslutning. I september 2009 hade 190 länder anslutit sig (SÖ 1946:2). Konventionen innehåller de egentliga bestämmelserna om luftfart. Inledningsvis ges uttryck åt den vedertagna principen att varje stat har full och uteslutande suveränitet över sitt eget luftterritorium. Vidare finner man de regler som behandlar rätten att flyga över andra fördragsslutande staters territorium. I konventionen regleras även den Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization, ICAO). Organisationen utgör ett fackorgan till FN och fastställer normer och rekommendationer för medlemsstaterna.

Samtidigt med Chicagokonventionen undertecknades Transitöverenskommelsen (International Air Services Transit Agreement) som bl.a. reglerar rätten att flyga över annan av konventionen och överenskommelsen bunden stats territorium och rätten att landa för andra än trafikmässiga ändamål i annan av konventionen och överenskommelsen bunden stats område. Transitöverenskommelsen med 129 anslutna stater (i september 2009) är av stor vikt för den internationella regelbundna luftfarten (SÖ 1945:3).

År 1929 antogs Warszawakonventionen om fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran (SÖ 1937:19). I september 2009 hade 152 stater anslutit sig till konventionen. Den gäller internationella lufttransporter som utförs av ett lufttrafikföretag eller som mot ersättning utförs av någon annan. I konventionen regleras frågan om fraktförarens ansvar för skador på passagerare, resgods och gods. Konventionen har ändrats vid ett flertal tillfällen. År 1955 tillkom det s.k. Haagprotokollet enligt vilket bl.a. ansvarsbegränsningsbeloppet vid personskada fördubblades (SÖ 1963:40). I september 2009 hade 137 stater anslutit sig till protokollet.

I mitten av 1990-talet inleddes ett arbete inom ICAO i syfte att ersätta det s.k. Warszawasystemet med en ny konvention. Resultatet av detta arbete är 1999 års Montrealkonvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter. Sverige har tillträtt konventionen, som har införlivats med svensk rätt genom bl.a. ändringar i 9 kap. luftfartslagen. EU har anslutit sig till konventionen, vilket bl.a. har föranlett ändringar i rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretagens skadeståndsansvar vid olyckor. Förutom Sverige och EU har 95 stater (i maj 2010) anslutit sig till konventionen.

Frågan om internationellt erkännande av rätt till luftfartyg blev tidigt föremål för uppmärksamhet. ICAO slutförde 1948 arbetet med den s.k. inskrivningskonventionen eller Genèvekonventionen (SÖ 1955:36). 89 stater har anslutit sig (i maj 2010). I konventionen regleras främst frågan om vilka rättigheter i ett luftfartyg som konventionsstaterna ska erkänna.

Genom 1960 års Eurocontrolkonvention skapades en europeisk organisation för luftfartens säkerhet (Eurocontrol) som Sverige är medlem i sedan 1995 (SÖ 1995:81). Sammanlagt har 38 stater tillträtt konventionen (i maj 2010). Eurocontrols främsta uppgift är att värna om flygsäkerheten, och detta görs bl.a. genom att Eurocontrol har till uppgift att få till stånd en harmonisering och integrering av medlemsstaternas flygtrafikledningssystem.

Lufträtten på EU-nivå

I mitten på 1980-talet lades den gemensamma luftfartspolitiken inom EU fast, och den har gått ut på att avreglera luftfarten inom unionen och att stärka konkurrensen. Detta skedde genom antagandet av främst förordningar i tre åtgärdspaket mellan åren 1987 och 1992.

Gemensamma regler för den civila luftfarten infördes 2002 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1592/2002). Det främsta målet med förordningen var att införa och upprätthålla en hög och enhetlig nivå när det gäller luftfartssäkerhet i Europa. Genom förordningen inrättades vidare Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA).

Det gemensamma europeiska luftrummet skapades 2004 genom ett antal förordningar som reglerar ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet, tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom luftrummet, organisation och användning av luftrummet samt driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst (Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) 549–552/2004). Tillsammans syftar förordningarna till att öka effektiviteten och säkerheten i unionens flygtrafiksystem. Detta sker bl.a. genom en mer rationell indelning av luftrummet, s.k. funktionella luftrumsblock. Det skapas även gemensamma regler för tillhandahållande av flygtrafiktjänster och ett mer genomskådligt system för avgiftssättning. Slutligen sker en teknisk harmonisering av system och komponenter som används i flygtrafikledningen. För att ytterligare förbättra flygsäkerheten har EU ingått avtal på flygsäkerhetsområdet med sina medlemsstater och andra länder.

Nordiska samarbetet

År 1951 ingick Sverige, Danmark och Norge ett avtal om samarbete på luftfartens område beträffande lufttrafiken för SAS (SÖ 1952:44). Avtalet kunde enligt sin ursprungliga lydelse, efter den 1 oktober 1974, sägas upp av var och en av de fördragsslutande parterna med 12 månaders varsel. Genom flera tilläggsprotokoll, varav det senaste från 2000 (SÖ 2000:49), har avtalets giltighetstid utsträckts och kan nu sägas upp först efter den 1 oktober 2019.

Myndighetsstrukturen på området

Tidigare bedrev Luftfartsverket både myndighets- och produktionsverksamhet. 2005 delades verket upp i två myndigheter, Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket.

Luftfartsstyrelsen blev den centrala förvaltningsmyndigheten för den civila luftfarten. Den 1 januari 2009 tog regeringen ett samlat grepp över myndigheterna på transportområdet och skapade i stället en gemensam myndighet, Transportstyrelsen, dit verksamheten inom bl.a. Luftfartsstyrelsen fördes över. Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som ofta utgör det konkreta genomförandet av svenska internationella åtaganden och av olika EU-direktiv.

Luftfartsverket ska bl.a. bidra till att de trafikpolitiska målen uppnås och svara för drift och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart samt flygtrafiktjänst i fred, för civil och militär luftfart.

Riksdagen godkände den 3 december 2009 regeringens förslag att flygplatsverksamheten inom Luftfartsverket ska bedrivas i ett eller flera aktiebolag som ska vara helägda av staten (prop. 2009/10:16, bet. TU7, rskr. 114).

Svenska bestämmelser

I luftfartslagen (1957:297) finns bestämmelser om bl.a. rätten att utöva luftfart inom svenskt område, registrering, nationalitet och märkning, luftvärdighet och miljövärdighet, luftfartygs bemanning, befälhavare och tjänsten ombord, flygplatser och markorganisationen i övrigt, tillstånd till luftfartsverksamhet, lufttrafiken, befordran med luftfartyg av passagerare och gods, ansvaret för skador genom luftfart, flygräddningstjänst, bärgning och undersökning av luftfartsolyckor, rätt för Transportstyrelsen att förbjuda luftfärd, överklagande av Luftfartsverkets och Transportstyrelsens beslut samt militär luftfart och annan luftfart för statsändamål.

Luftfartsförordningen (1986:171) innehåller en rad tillämpningsbestämmelser som ansluter till luftfartslagen. Förordningen innehåller även bemyndiganden för Transportstyrelsen, samt i viss utsträckning för Luftfartsverket och andra myndigheter, att utfärda föreskrifter inom olika ämnesområden.

Med stöd av de bemyndiganden som Transportstyrelsen har erhållit genom luftfartsförordningen meddelar myndigheten bl.a. en rad föreskrifter som ofta utgör det konkreta genomförandet av svenska internationella åtaganden och av olika EU-direktiv. Föreskrifterna återfinns i Transportstyrelsens författningssamling.

Ärendet och dess beredning

År 1996 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av gällande författningar på den civila luftfartens område och utarbeta förslag till den författningsreglering som behövs. Utredningen antog namnet Lufträttsutredningen och avlämnade 1997 delbetänkandet Rättigheter i luftfartyg (SOU 1997:122). År 1999 avlämnade Lufträttsutredningen sitt slutbetänkande Ny luftfartslag (SOU 1999:42). Betänkandena har remissbehandlats. Vissa förslag i delbetänkandet har genomförts (se prop. 2003/04:27, bet. LU10, rskr. 135).

Av olika skäl hann regeringen inte med att slutföra lagstiftningsarbetet i sådan tid att man kunde utgå från slutbetänkandets förslag. Bland annat hade nya EU-rättsakter tillkommit i sådan utsträckning att man var tvungen att se över förslaget för att det skulle kunna ligga till grund för fortsatt lagstiftningsarbete. Under 2007 utarbetades därför inom Näringsdepartementet promemorian Ny luftfartslag – supplement (Ds 2007:36), i vilken Lufträttsutredningens förslag har uppdaterats i de delar där det har bedömts vara nödvändigt. Promemorian har remissbehandlats.

I propositionen föreslår regeringen – efter att ha hört Lagrådet – en helt ny luftfartslag och en ny lag om luftfartstransporter samt förslag till ändringar bl.a. i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m., lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov, lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken, lagen (2001:558) om vägtrafikregister och marknadsföringslagen (2008:486).

Regeringens förslag finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Propositionen har föranlett två motioner som innehåller sammanlagt tre yrkanden. Motionsförslagen finns i bilaga 1.

Utskottet har inhämtat ett yttrande från trafikutskottet över propositionen och de motioner som väckts med anledning av propositionen. Yttrandet finns i bilaga 4.

I ärendet har en uppvaktning ägt rum med företrädare för Statsanställdas Förbund (ST) inom flygledningen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen anför i propositionen under rubriken Propositionens huvudsakliga innehåll följande.

En helt ny luftfartslag föreslås, varvid luftfartslagen (1957:297) enligt förslaget ska upphävas. Genom den nya luftfartslagen sker en generell anpassning av luftfartens regler med anledning av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen. Den nya lagen innebär bl.a. en uppdatering och modernisering av normgivningsbemyndigandena.

I förslaget bryts 9 kap. samt bilagan i dagens luftfartslag ut och får bilda en egen lag, lagen om luftfartstransporter. I nuvarande 9 kap. behandlas främst civilrättsliga frågor.

Beteckningen ”luftfartscertifikat” ersätts med ”flygcertifikat”, vilket stämmer mer överens med det språkbruk som används i dag.

Uppdelningen av flygplatser i ”allmänna flygplatser” och ”enskilda flygplatser” tas bort. Uppdelningen saknar i dag verklig betydelse, och dessutom är det oklart för många vad som avses med de olika typerna av flygplatser. Nu ska samma regelverk gälla fullt ut för alla på lika villkor. Bestämmelser som i dag lägger vissa hinder mot konkurrens för den lokala flygtrafikledningen tas bort. Detta öppnar legala förutsättningar för att exempelvis en kommunal flygplats ska kunna upphandla flygtrafikledningstjänsten i flygplatsens närområde från andra aktörer än Luftfartsverket.

Dagens onykterhetsbrott vid luftfart ges en egen brottsbenämning som delas in i två grader: flygfylleri och grovt flygfylleri. För flygfylleri införs en nedre promillegräns på 0,2 promille alkohol i blodet motsvarande 0,1 milligram alkohol per liter i utandningsluften. Vidare införs en nollgräns för narkotika genom att straffansvar för flygfylleri också föreslås omfatta den som tjänstgör ombord på ett luftfartyg efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter tjänstgöringen finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. För att de nya reglerna ska få genomslag och kunna bli effektiva föreslås ökade kontrollmöjligheter för polisen genom att det införs en möjlighet att ta alkoholutandningsprov i form av sållningsprov, dvs. utan att det föreligger någon skälig misstanke om brott samt att göra ögonundersökning i syfte att ta reda på om en person är drogpåverkad. Med detta tillgodoses en beställning från riksdagen.

Vissa överträdelser av EU-bestämmelser inom området civil luftfart straffbeläggs i luftfartslagen.

För att komma till rätta med de ökade problemen med s.k. oregerliga passagerare föreslås att den passagerare som inte åtlyder vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I dag är straffet endast böter. Ansvarig myndighet (Transportstyrelsen) får ökade möjligheter att kombinera förelägganden med vite.

I förslaget till en ny luftfartslag tydliggörs att säkerheten oftast kan delas upp i två typer:

–     flygsäkerheten, som innebär att motorer ska fungera, att bränsle ska finnas i tillräcklig omfattning, att personalen är utbildad för det den är satt att göra osv.,

–     luftfartsskyddet, som innebär olika åtgärder för att skydda luftfartyg, flygplatser och annat mot terroristattacker och liknande.

Det görs tydligare att det finns en skyldighet att markera flyghinder, såsom att sätta upp röda lampor på höga byggnader i närheten av flygplatser, och att anmäla flyghinder till ett särskilt flyghinderregister.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.

Utskottets överväganden

Allmänna överväganden

Den nuvarande luftfartslagen är från 1950-talet. Lagen och senare ändringar har jämförelsevis väl betjänat luftfarten och för sin del skapat förutsättningar såväl för flygsäkerheten som för utvecklandet av luftfarten som näringsgren. Lagen grundar sig emellertid på helt andra sociala, ekonomiska och trafikmässiga förhållanden än dagens.

Under de senaste årtiondena har det skett en snabb förändring inom luftfarten och det internationella luftfartssamarbetet. Flygverksamheten i förvärvssyfte har utvecklats från ett system av företag bestående av en person och ett flygplan till en verksamhet som utövas av stora flygföretag. Luftfartygens tekniska utveckling har varit snabb och dessa har snabbt ökat i antal. Miljöfrågornas betydelse har ökat. Vidare har den europeiska integrationsutvecklingen inneburit en höggradig liberalisering av flygtrafiken och av flygverksamheten i allmänhet. Internationaliseringen har även lett till ökade krav på harmonisering av reglerna.

I enlighet med regeringen anser utskottet, mot den nu angivna bakgrunden, att tiden är mogen för en omarbetad lagstiftning på luftfartsområdet. Behovet härav har inte heller ifrågasatts motionsvis.

Därmed övergår utskottet till att under skilda rubriker behandla de olika frågor som har aktualiserats i motionerna.

Tillståndsprövning av flygplatser

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om tillståndsprövning av flygplatser (6 kap. 5 och 6 §§ luftfartslagen) och avslår ett motstående motionsyrkande.

Jämför reservation 1 (s, v, mp).

Gällande rätt

Prövning enligt luftfartslagen

I den nuvarande luftfartslagen skiljer man mellan flygplatser för allmänt bruk, allmänna flygplatser, och andra, enskilda flygplatser.

Enligt 6 kap. 4 § får allmänna flygplatser inte inrättas eller drivas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller om en allmän flygplats byggs om eller driften ändras, om inte ombyggnaden eller driftsändringen är av ringa betydelse.

Tillstånd får enligt 6 kap. 5 § bara beviljas om hinder inte möter av hänsyn till det allmänna. Vid prövningen ska hänsyn tas till bl.a. markförhållandena, till störningar som kan uppkomma för omgivningen och till totalförsvaret. Vidare ska hänsyn tas till sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar. För att bl.a. undvika en överkapacitet inom flygsektorn ska det i vissa fall även göras en trafikpolitisk prövning. Avser prövningen inrättandet av en flygplats som ska kunna användas under instrumentväderförhållanden (trafikflygplats), utbyggnad av en flygplats till trafikflygplats eller ombyggnad av en trafikflygplats, ska prövningen omfatta även investeringens lönsamhet och dess inverkan på andra flygplatser i regionen. Vid tillståndsprövningen enligt den nuvarande luftfartslagen ska även 3 och 4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 5 a § luftfartslagen.

Ett tillstånd får inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelsen inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Enligt plan- och bygglagen (1987:10) krävs det inget bygglov för att anlägga en flygplats. Ingår det byggnader i anläggningen är dock dessa bygglovspliktiga. Det kan även krävas marklov enligt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.

När det gäller enskilda flygplatser, dvs. en flygplats som inte är avsedd för allmänt bruk, finns det inte något krav på tillståndsprövning i den nuvarande luftfartslagen. I stället ska enligt 60 § luftfartsförordningen (1986:171) den som vill inrätta en enskild flygplats eller driva en tidigare inrättad enskild flygplats anmäla detta till Transportstyrelsen en viss tid innan anläggningsarbetena påbörjas eller flygplatsen tas i bruk. Transportstyrelsen fastställer de villkor för inrättandet, underhållet och driften av flygplatsen som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten eller till flygplatsens inverkan på omgivningen. Styrelsen ska förbjuda att flygplatsen inrättas eller drivs, om det krävs med hänsyn till totalförsvaret, säkerheten eller flygplatsens inverkan på omgivningen.

Om en enskild flygplats uppfyller de flygsäkerhetsmässiga kraven för allmän flygplats kan Transportstyrelsen enligt 61 § luftfartsförordningen godkänna flygplatsen, som då kallas godkänd enskild flygplats. Godkännandet innebär att flygplatsen får samma status som en allmän flygplats och får därmed användas för passagerartrafik i förvärvssyfte.

Prövning enligt miljöbalken

I de flesta fall kan en flygplats även kräva tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna.

Vid miljöbalksprövningen ska det bl.a. göras en lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Prövningen enligt miljölagstiftningen sker oftast tidsmässigt efter prövningen enligt luftfartslagen. Detta förhållande innebär att miljömyndigheten är fri att göra bedömningen att en flygplats som har fått tillstånd enligt luftfartslagen likväl inte ska tillåtas enligt miljöbalken för att den är olämpligt lokaliserad.

Med stöd av bemyndigande i 9 kap. 6 § miljöbalken har regeringen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskrivit att en civil flygplats med en instrumentbana längre än 1 200 meter tillståndsprövas av miljödomstol, en flottiljflygplats eller civil flygplats som är avsedd även för militärt flyg med en banlängd på mer än 1 200 meter tillståndsprövas av länsstyrelsen, annan flygplats där mer än 500 flygrörelser per år äger rum anmäls till kommunal nämnd.

Tidigare gällde att en obligatorisk tillåtlighetsprövning skulle företas av regeringen enligt 17 kap. 1 § 21 miljöbalken i fråga om flygplatser med en banlängd över 2 100 meter. Regeringens obligatoriska tillåtlighetsprövning av ett flertal verksamheter, bl.a. av sådana flygplatser, togs emellertid bort vid ändringar i miljöbalken 2005 (prop. 2004/05:129, bet. MJU15, rskr. 312). Regeringen har numera enligt 17 kap. 3 § miljöbalken i stället en möjlighet att förbehålla sig rätten att pröva de verksamheter som tidigare omfattades av den obligatoriska tillåtlighetsprövningen. Kommunfullmäktige kan enligt 17 kap. 4 a § 17 miljöbalken även begära att regeringen ska göra en tillåtlighetsprövning av flygplatser med en banlängd på minst 2 100 meter.

Propositionen

I propositionen föreslås att uppdelningen i allmänna och enskilda flygplatser slopas varför tillståndsbestämmelserna formellt kommer att omfatta alla flygplatser. Därför måste tillståndsprövningens omfattning och innehåll differentieras beroende på verksamheten vid den planerade flygplatsen. Vissa mindre flygplatser kan undantas från kravet på godkännande.

I propositionen preciseras vilka förutsättningar som ska prövas när någon önskar inrätta eller bygga om en flygplats. Det skapas också en klarare ansvarsfördelning mellan olika prövningsorgan. Vid tillståndsprövningen ska det prövas om det ur flygsäkerhetssynpunkt är lämpligt att inrätta en flygplats på den tilltänkta platsen och hur flygplatsen påverkar samhällets grundläggande funktioner. Vid denna prövning ska inte någon hänsyn tas till sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar. Det ska inte heller göras någon prövning av en investerings lönsamhet eller dess inverkan i ekonomiskt hänseende på andra flygplatser i regionen. Vid tillståndsprövningen ska, i enlighet med vad som gäller sedan tidigare, miljöbalkens regler om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas. Med hänvisning till den separata prövning från miljösynpunkt som görs av i stort sett alla flygplatser enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreslår regeringen att en miljökonsekvensbeskrivning inte längre ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt luftfartslagen. Den nuvarande bestämmelsen i 6 kap. 5 a § luftfartslagen får således inte någon motsvarighet i den nya luftfartslagen.

Motionen

Egon Frid m.fl. (v) anför i motion C10 att det numera är krav på att nya flygplatser med en banlängd på minst 2 100 meter tillståndsprövas enligt miljöbalken. Då även mindre flygplatser innebär stor inverkan på miljön, är resurskrävande samt oftast har stora svårigheter att få lönsamhet så bör även dessa mindre flygplatser fortsättningsvis prövas genom en allmän prövning och en miljökonsekvensbeskrivning enligt luftfartslagen. Det är viktigt att all flygverksamhet underkastas omfattande prövningar enligt både luftfartslagen och miljöbalken, eftersom flygverksamhet har en negativ miljöpåverkan. Riksdagen bör avslå regeringens förslag att ta bort kravet på en miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövningen enligt luftfartslagen (yrkande 2).

Civilutskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att det enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i praktiken görs en separat prövning från miljösynpunkt av i stort sett alla flygplatser. Vid denna prövning utgör en miljökonsekvensbeskrivning ett viktigt inslag. I motsats till motionärerna anser utskottet därför att det saknas skäl att ställa krav på ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar vid tillståndsprövning enligt luftfartslagen. Riksdagen bör därför anta regeringens lagförslag i denna del och avslå motion C10 yrkande 2.

Konkurrens inom flygtrafikledningstjänsten

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om konkurrensen inom flygtrafikledningstjänsten (6 kap. 13 § luftfartslagen) och avslår två motstående motionsyrkanden.

Jämför reservation 2 (s, v, mp).

Gällande rätt m.m.

Luftfartsverket har i dag en ensamrätt att ansvara för flygtrafiktjänsten. Verket kan enligt 6 kap. 3 § tredje stycket i den nuvarande luftfartslagen under vissa förutsättningar ge i uppdrag åt annan att på verkets vägnar utföra vissa delar av flygtrafiktjänsten.

Genom EG-förordning nr 550/2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet och kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster har gemensamma krav för säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster i gemenskapen samt ett gemensamt avgiftssystem fastställts.

Vid de statliga flygplatserna tas kostnaden för flygtrafiktjänst vid flygplats ut genom en särskild avgift (TNC). Luftfartsverket tar ut samma avgift för samtliga statliga flygplatser. De icke-statliga flygplatserna fastställer sina egna avgifter för användning av flygtrafiktjänster. Någon enhetlig taxa finns inte och avgifterna är inte publicerade (Luftfartsstyrelsens rapport 2007:8 s. 20).

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Luftfartsverket uppgett att som restriktion för prishöjningar gäller att trafikavgifterna, exklusive undervägsavgifter, luftfartsskyddsavgifter och bulleravgifter, i genomsnitt får öka med nettoprisindex, mätt fr.o.m. 2001.

Propositionen

Regeringen föreslår att marknaden för flygtrafikledningstjänster vid flygplatser öppnas för konkurrens. Det sker genom att innehavaren av en flygplats ges möjlighet att överlämna hela ansvaret att ombesörja flygtrafikledningen till annan.

Tillhandahållandet av flygtrafiktjänster är reglerat genom EU-förordningar som uppställer krav på alla aktörer på marknaden som önskar bedriva flygtrafiktjänst. Kraven gäller bl.a. teknisk och operativ kompetens och lämplighet, tjänsternas kvalitet, finansiell styrka, ansvar och försäkringstäckning. En leverantör av flygtrafiktjänster, statlig såväl som privat, måste vara certifierad och uppfylla de gemensamma kraven för att få bedriva verksamhet och som sådan också vara underställd Transportstyrelsens tillsyn och kontroll. Det är vidare Transportstyrelsen som utnämner en leverantör att tillhandahålla flygtrafikledningstjänsten inom det särskilda luftrumsblocket. Enligt regeringen bör därför inte ett ökat antal leverantörer av flygtrafiktjänster påverka flygsäkerheten negativt.

I propositionen konstaterar regeringen att flygtrafiktjänst är en dyrbar verksamhet som är omgärdad av åtskilliga säkerhetskrav, och därför torde i praktiken endast landets större flygplatser kunna bedriva flygtrafikledningstjänst i egen regi.

En del av verksamheten inom flygtrafiktjänsten utgör myndighetsutövning. Enligt regeringsformen får en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning överlämnas till en enskild endast med stöd av lag. För att göra det möjligt för enskilda att ombesörja flygtrafikledningstjänst måste därför en bestämmelse föras in i luftfartslagen om att den som erhållit uppdraget ska få lämna tillstånd i form av klarering och anvisningar om färdväg till luftfartyg. Även bestämmelsen om anmaning att landa bör kompletteras, eftersom en sådan anmaning bör kunna lämnas även av ett flygledningsorgan som inte är en del av en myndighet.

Även staten bör enligt regeringen ges möjlighet att anlita andra leverantörer än myndigheter. Genom detta öppnas en möjlighet att utvidga marknaden för flygtrafikledningstjänster, om det i framtiden anses lämpligt. Formellt ska det också vara möjligt för den som driver en flygplats att själv utföra flygtrafikledningstjänsten.

Mot bakgrund av att varje flygplatshavare i praktiken fastställer sina egna avgifter, att regeringen föreslår att uppdelningen i allmänna och enskilda flygplatser utmönstras och att luftfarten inom EU har avreglerats anser regeringen att varje flygplatshavare själv får fastställa sina avgifter. Sverige har emellertid gjort vissa internationella åtaganden som påverkar en flygplatshavares möjligheter att helt fritt bestämma sina avgifter.

Motionerna

I motion C9 ställer sig Carina Moberg m.fl. (s) avvisande till regeringens förslag om att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten. De anför bl.a. att det är svårt att skapa en väl fungerande marknad för flygtrafikledningstjänster, att det finns få internationella erfarenheter, att det är tveksamt att överlåta myndighetsutövning till enskilda och att en aktiv styrning av Luftfartsverket vore en bättre väg att gå. Riksdagen bör därför avslå förslaget om att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten i avvaktan på att de juridiska och marknadsmässiga förutsättningarna klargörs i en vidare utredning.

Ett liknande yrkande framställs av Egon Frid m.fl. (v) i motion C10 (yrkande 1).

Yttrande från trafikutskottet

Trafikutskottet föreslår att civilutskottet tillstyrker propositionens förslag och avstyrker motionerna.

Civilutskottets ställningstagande

Trafikutskottet välkomnar i sitt yttrande regeringens förslag om konkurrensutsättning inom flygtrafikledningstjänsten och anser att det är väl underbyggt. I yttrandet framhålls att förslaget ligger väl i linje med regeringens transportpolitiska principer under mandatperioden, vars syfte är att främja en ökad konkurrens och stärka effektiviteten för att möjliggöra ett säkert och framtidsinriktat transportsystem. Trafikutskottet anser vidare att förslaget ger möjligheter till en mer allsidig användning av personalresurserna, t.ex. genom integrering av flygtrafikledningen och flygplatstjänsten. Ökad konkurrens kan dessutom innebära fler arbetsgivare för de anställda att välja mellan, vilket i sådant fall leder till bättre utvecklingsmöjligheter vad gäller såväl arbetsförhållanden som lönefrågor. Trafikutskottet noterar att förslaget tillåter att även staten i egenskap av flygplatshållare anlitar andra leverantörer än myndigheter. Det kan, enligt utskottets mening, leda till att marknaden för flygtrafikledningstjänster utvidgas.

Civilutskottet har för sin del ingen anledning att göra någon annan bedömning än trafikutskottet. Riksdagen bör därför anta regeringens lagförslag i denna del och avslå motionerna C9 och C10 yrkande 1.

Lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar med vissa lagtekniska justeringar regeringens lagförslag i den mån de inte omfattas av vad utskottet föreslagit i tidigare avsnitt.

Propositionen

Regeringens förslag i övrigt innebär i huvudsak följande.

Dagens onykterhetsbrott vid luftfart ges en egen brottsbenämning som delas in i två grader: flygfylleri och grovt flygfylleri. För flygfylleri införs en nedre promillegräns på 0,2 promille alkohol i blodet motsvarande 0,1 milligram alkohol per liter i utandningsluften. Vidare införs en nollgräns för narkotika genom att straffansvar för flygfylleri också föreslås omfatta den som tjänstgör ombord på ett luftfartyg efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter tjänstgöringen finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. För att de nya reglerna ska få genomslag och kunna bli effektiva föreslås ökade kontrollmöjligheter för polisen genom att det införs en möjlighet att ta alkoholutandningsprov i form av sållningsprov, dvs. utan att det föreligger någon skälig misstanke om brott samt att göra ögonundersökning i syfte att ta reda på om en person är drogpåverkad. Med detta tillgodoses en beställning från riksdagen. Vissa överträdelser av EU-bestämmelser inom området civil luftfart straffbeläggs i luftfartslagen.

För att komma till rätta med de ökade problemen med s.k. oregerliga passagerare föreslås att den passagerare som inte åtlyder vad befälhavaren bestämmer om ordningen ombord ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I dag är straffet endast böter. Ansvarig myndighet (Transportstyrelsen) får ökade möjligheter att kombinera förelägganden med vite.

I förslaget till ny luftfartslag tydliggörs att säkerheten oftast kan delas upp i två typer: flygsäkerheten, som innebär att motorer ska fungera, att bränsle ska finnas i tillräcklig omfattning, att personalen är utbildad för det den är satt att göra osv., och luftfartsskyddet, som innebär olika åtgärder för att skydda luftfartyg, flygplatser och annat mot terroristattacker och liknande. Det görs tydligare att det finns en skyldighet att markera flyghinder, såsom att sätta upp röda lampor på höga byggnader i närheten av flygplatser, och att anmäla flyghinder till ett särskilt flyghinderregister.

Lagförslagen är avsedda att träda i kraft den 1 september 2010.

Yttrande från trafikutskottet

I yttrandet har trafikutskottet även tagit upp förslaget om de ökade kontrollmöjligheterna vid misstänkt alkohol- och drogpåverkan. Utskottet erinrar om att riksdagen genom sitt tillkännagivande i betänkande 2004/05:TU10 (rskr. 244) om luftfart delvis tillstyrkt en motion och anmodat regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om ett system som säkerställer att flygbesättningar uppfyller uppställda krav på nykterhet och drogfrihet. Trafikutskottet ser med tillfredsställelse att regeringen har beaktat detta och i propositionen föreslår ökade möjligheter för polisen att ta alkoholutandningsprov och genomföra ögonundersökning.

Mot denna bakgrund föreslår trafikutskottet att civilutskottet tillstyrker propositionens förslag även i denna del. Trafikutskottet har inte heller något att invända mot lagförslagen i övrigt.

Civilutskottets ställningstagande

Med undantag för de frågor som utskottet behandlat ovan har regeringens lagförslag inte mött invändningar i någon motion. Liksom trafikutskottet har civilutskottet inte något att invända mot förslagen i sak. Några lagtekniska justeringar behöver dock göras.

I proposition 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens personal föreslås bl.a. ändringar i 1 § lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. Försvarsutskottet har i betänkande 2009/10:FöU8 tillstyrkt regeringens förslag. Det förslag till ändring av samma paragraf som läggs fram i förevarande proposition (lagförslag 12) behöver därför anpassas till ändringen enligt betänkandet FöU8. Den lagtekniska justeringen framgår av bilaga 3.

I förevarande proposition föreslås en ändring av 5 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Under hösten 2009 beslutade riksdagen vissa ändringar i bl.a. det nu aktuella lagrummet som ska träda i kraft den 1 juli 2010 (prop. 2009/10:32, bet. TU8, rskr. 161, SFS 2010:40). Genom riksdagsbeslut kom paragrafen att få ett ofullständigt innehåll på grund av att en ändring av paragrafens lydelse enligt ett tidigare riksdagsbeslut inte beaktats (se prop. 2009/10:20, bet. TU6, rskr. 85, SFS 2010:1360) Det är angeläget att felaktigheten rättas till och utskottet lägger därför på eget initiativ fram ett förslag till justering av paragrafen i enlighet med vad som framgår av bilaga 3. Därutöver krävs en lagteknisk anpassning av förslaget i den nu aktuella propositionen till ändring av 5 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister (lagförslag 20) på sätt som framgår av bilaga 3.

I propositionen föreslår regeringen (lagförslag 22) också ändringar i 1 § marknadsföringslagen (2008:486). Samma paragraf är föremål för ändringsförslag i proposition 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag som riksdagen ska besluta om senare under våren 2010. För att uppnå lagteknisk samordning mellan lagförslagen bör det förstnämnda lagförslaget därför överlämnas till konstitutionsutskottet för behandling i betänkande 2009/10:KU25.

Sammanfattningsvis anser således civilutskottet att riksdagen med vissa lagtekniska justeringar bör anta regeringens lagförslag i den mån de inte omfattas av vad utskottet föreslagit i tidigare avsnitt.

Reservationer

1.

Tillståndsprövning av flygplatser, punkt 1 (s, v, mp)

 

av Carina Moberg (s), Hillevi Larsson (s), Gunnar Sandberg (s), Eva Sonidsson (s), Jan Lindholm (mp), Fredrik Lundh Sammeli (s), LiseLotte Olsson (v) och Hans Unander (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till luftfartslag såvitt avser 6 kap. 5 och 6 §§. Därmed bifaller riksdagen motion 2009/10:C10 yrkande 2 och avslår proposition 2009/10:95 i denna del.

Ställningstagande

Då även mindre flygplatser innebär stor inverkan på miljön, är resurskrävande, samt oftast har stora svårigheter att få lönsamhet så bör även dessa också fortsättningsvis prövas genom en allmän prövning och en miljökonsekvensbeskrivning enligt luftfartslagen. Det är alltså viktigt att all flygverksamhet underkastas omfattande prövningar enligt både luftfartslagen och miljöbalken på grund av flygverksamhetens negativa miljöpåverkan.

Med det anförda anser vi att riksdagen med bifall till motion C10 yrkande 2 bör avslå regeringens förslag att ta bort kravet på en miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövningen enligt luftfartslagen.

2.

Konkurrens inom flygtrafikledningstjänsten, punkt 2 (s, v, mp)

 

av Carina Moberg (s), Hillevi Larsson (s), Gunnar Sandberg (s), Eva Sonidsson (s), Jan Lindholm (mp), Fredrik Lundh Sammeli (s), LiseLotte Olsson (v) och Hans Unander (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till luftfartslag såvitt avser 6 kap. 13 §. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2009/10:C9 och 2009/10:C10 yrkande 1 och avslår proposition 2009/10:95 i denna del.

Ställningstagande

Vi anser att regeringens förslag om konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten är bristfälligt. Det saknas i praktiken internationella erfarenheter av den avreglering som regeringen vill genomdriva. Med hänsyn till det anser vi att det behövs en avsevärt grundligare utredning av konsekvenserna av förslaget. Vi anser även att förslagets effekter på flygsäkerheten är otillräckligt utredda. Detta är en aspekt som bl.a. lyfts fram av fackförbundet ST.

Vi är av principiella skäl tveksamma till att staten överlåter myndighetsutövning till enskilda aktörer. Det är förenat med straffansvar att som flygbefälhavare inte lyda de instruktioner som ges av flygkontrolltjänsten. Vi ifrågasätter också om det är möjligt att skapa förutsättningar för en fungerande konkurrens på marknaden för flygtrafiktjänster. Även Statskontoret har lyft fram denna fråga i sitt remissvar. Det är en avancerad verksamhet att bedriva flygtrafikledningstjänster, och stordriftsfördelarna är betydande. Det innebär att det finns höga inträdesbarriärer mot nya aktörer. Dessutom omfattas flygtrafiktjänsten på de största flygplatserna av prisreglering. Sett till antalet passagerare kommer således omkring 70 % av den svenska marknaden för flygtrafiktjänster att skyddas mot konkurrens.

Med det anförda anser vi att riksdagen med bifall till motionerna C9 och C10 yrkande 1 bör avstyrka regeringens lagförslag om att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    luftfartslag,

2.    lag om ändring i lagen (2004:669) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

3.    lag om ändring i luftfartslagen (2010:000),

4.    lag om lufttransporter,

5.    lag om ändring i miljöbalken,

6.    lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

7.    lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.,

8.    lag om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45),

9.    lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.,

10.  lag om ändring i lagen (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning,

11.  lag om ändring i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov,

12.  lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd,

13.  lag om ändring i passlagen (1978:302),

14.  lag om ändring i minerallagen (1991:45),

15.  lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor,

16.  lag om ändring i ordningslagen (1993:1617),

17.  lag om ändring i lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation,

18.  lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.,

19.  lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken,

20.  lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

21.  lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

22.  lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),

23.  lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I betänkandet behandlas regeringens lagförslag 1-21 och 23. Lagförslag 22 har överlämnats till konstitutionsutskottet för lagteknisk samordning.

Följdmotionerna

2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. (s):

Riksdagen avslår förslaget om att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten i avvaktan på att de juridiska och marknadsmässiga förutsättningarna klargörs i en vidare utredning.

2009/10:C10 av Egon Frid m.fl. (v):

1.

Riksdagen avslår regeringens förslag att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten.

2.

Riksdagen avslår regeringens förslag att ta bort kraven på allmän prövning och miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med luftfartslagen, för de mindre flygplatser som inte omfattas av miljöbalken.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

1 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Härigenom föreslås att 5 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:40) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse

Lydelse enligt SFS 2010:40

Utskottets förslag

5 §

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490), luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den som har rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett körkorts-, förarbevis- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter, eller

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för att få sådan kompetens.

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för att få sådan kompetens, eller

 

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), samt

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

Lydelse enligt bet. 2009/10:FöU8

Utskottets förslag

1 §

Denna lag gäller ersättning av staten vid personskada och tillämpas på

1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller inställer sig till mönstring, eller annan uttagning enligt den lagen eller rekryt om genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten,

2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med en kommunal organisation för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller i räddningstjänst enligt 11 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen (1957:297),

2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med en kommunal organisation för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller i räddningstjänst enligt 10 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen (2010:000).

3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i ett hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,

4. den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som meddelats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a § brottsbalken,

5. den som utför ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1 brottsbalken, och

6. den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Regeringen får föreskriva att lagen ska tillämpas även på den som i annat fall än som avses i första stycket frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.

Regeringen får meddela föreskrifter om att lagen ska tillämpas även på den som i annat fall än som avses i första stycket frivilligt deltar i verksamhet inom totalförsvaret eller i verksamhet för att avvärja eller begränsa skada på människor eller egendom eller i miljön.

3 Förslag till lag ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lydelse enligt utskottets lagförslag 1

Utskottets förslag

5 §

I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning, i fråga om

a) fordonsägare,

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490), luftfartslagen (1957:297) eller någon annan författning eller den som har rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

b) den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490), luftfartslagen (2010:000) eller någon annan författning eller den som har rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,

c) annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett körkorts-, förarbevis- eller yrkestrafikärende,

d) den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt yrkestrafiklagen eller någon annan författning eller biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,

e) den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter,

f) den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för att få sådan kompetens, eller

g) den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller rådets förordning (EEG) nr 3821/85,

2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller beslut,

3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), samt

6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen.

Bilaga 4

Trafikutskottets betänkande

2009/10:TU2

Luftfartens lagar

Till civilutskottet

Civilutskottet har den 3 mars 2010 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar och de med anledning av propositionen väckta motionerna.

Två motioner har väckts med anledning av propositionen.

Trafikutskottet behandlar de delar av ärendet som berör utskottets beredningsområde.

I samband med ärendets beredning har företrädare för fackförbundet ST inom flygledningen informerat civilutskottet vid ett möte den 18 mars 2010 där även företrädare för trafikutskottet deltog.

Utskottets överväganden

Bakgrund

Den nuvarande luftfartslagen är från 1950-talet och grundar sig på helt andra sociala, ekonomiska och trafikmässiga förhållanden än dagens. Under de senaste årtiondena har det skett en snabb förändring inom luftfarten och i det internationella samarbetet. Den tekniska utvecklingen har varit snabb. Miljöfrågornas betydelse har vidare ökat. Den europeiska integrationsutvecklingen har samtidigt inneburit en stark liberalisering av flygtrafiken.

I Sverige finns det för närvarande 40 flygplatser som används för linjetrafik. Luftfartsverket driver 16 av dessa. De flesta övriga flygplatser tillhör eller drivs av kommuner eller kommunägda bolag; 2 är privata.

På flygplatser som används för linjetrafik finns det en markorganisation. En del av denna är flygtrafiktjänsten. Den består av flygledningstjänst, informationstjänst för luftfarten, vädertjänst, flygräddningstjänst och kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster. Verksamheten övervakas från flygsäkerhetssynpunkt av Transportstyrelsen.

Propositionen

Propositionen innehåller förslag till en helt ny luftfartslag. Genom den nya luftfartslagen sker en generell anpassning av luftfartens regler med anledning av det svenska medlemskapet i Europeiska unionen. I det följande redovisas frågor i propositionen som särskilt berör trafikutskottets beredningsområde.

Säkerhetsfrågor

Regeringen framhåller i propositionen att det inom luftfarten finns två speciella säkerhetsområden. Det ena är den teknisk-operativa flygsäkerheten (på engelska:safety) och det andra är den säkerhet inom luftfarten som kan hotas av olagliga handlingar, t.ex. terrorism och sabotage (på engelska:security). Dessa båda begrepp används numera såväl inom flygbranschen som inom svensk lagstiftning.

Regeringen bedömer att luftfartsskyddet har fått en separat lösning och att ytterligare förslag inte är nödvändiga.

Regeringen lämnar ett flertal förslag rörande bl.a. luftvärdighet och flygcertifikat ägnade att trygga en fortsatt hög trafiksäkerhet inom luftfarten.

Konkurrens inom flygtrafikledningstjänst

Regeringen föreslår att flygtrafikledningstjänst ska få tillhandahållas av innehavaren av en flygplats eller den som fått ett sådant uppdrag av innehavaren. Regeringen uppger att flygsektorn i stort sett ser positivt på en konkurrensutsättning av den lokala flygtrafikledningstjänsten. Det konstateras att flygtrafiktjänst är en dyrbar verksamhet som är omgärdad av åtskilliga säkerhetskrav och därför torde i praktiken endast landets större flygplatser kunna bedriva flygtrafikledningstjänst i egen regi.

Det kommer enligt propositionen att vara Transportstyrelsen som, i enlighet med EU-rättsliga regler, godkänner att en leverantör tillhandahåller flygtrafikledningstjänster. Civil och militär flygtrafiktjänst kommer även fortsättningsvis vara integrerad.

En del av verksamheten utgörs av myndighetsutövning sådan får enligt regeringsformen överlämnas till enskilda endast med stöd av lag. Därför föreslår regeringen en lagreglering: att den som sköter flygtrafiktjänst ska få ge de anvisningar och tillstånd som krävs.

Övriga frågor som berör trafikutskottets beredningsområde

I dag skiljer man på allmänna flygplatser och enskilda flygplatser. Regeringen bedömer att detta särskiljande inte längre fyller någon funktion och föreslår att man i framtiden endast ska använda sig av begreppet flygplats.

Regeringen föreslår också att det ska ske en precisering av vilka förutsättningar som ska prövas när någon önskar inrätta en flygplats. En särskild regel om tystnadsplikt för de aktörer som inte är myndigheter föreslås. Rörande trafikregler för luftfarten föreslås att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela dessa.

Regeringen föreslår vidare att en ny lag, lag om lufttransporter, skapas. I den ska inrymmas bl.a. regler som rör förordningen om den s.k. svarta listan.

Regeringen lämnar också förslag som rör elevtillstånd för utbildning till flygledare, avgifter för användning av flygplatser och tjänster för luftfarten. Ytterligare förslag berör flyghinderanmälan, markering av flyghinder, olika frågor om tillstånd samt frågor om flygräddningstjänst, bärgning och undersökning av luftfartsolyckor.

I propositionen föreslår regeringen ökade möjligheter för polisen att ta alkoholutandningsprov och genomföra ögonrörelseundersökning.

Motionerna

I motion 2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. (s) och i motion 2009/10:C10 yrkande 1 av Egon Frid m.fl. (v) anges att propositionen påvisar påtagliga brister vad gäller konsekvensanalys av förslaget om konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten. Konkurrensutsatt flygtrafikledningstjänst är ur ett internationellt perspektiv mycket ovanligt. Eftersom det saknas internationella erfarenheter är det väsentligt med en utförligare konsekvensanalys än den som regeringen redovisat i propositionen. Det är enligt motionärerna inte troligt att förslaget kommer att leda till kostnadsbesparingar för icke-statliga flygplatser. Regeringens påstående om att remissinstanserna ställde sig positiva till förslaget stämmer inte. Statskontoret ifrågasatte om det går att under rådande förutsättningar skapa en fungerande konkurrens på marknaden för flygtrafiktjänster. Det är en avancerad verksamhet att bedriva flygtrafikledningstjänster och stordriftsfördelarna är betydande, vilket utgör en inträdesbarriär mot nya aktörer. Dessutom omfattas flygtrafiktjänsten på de största flygplatserna av prisreglering. Sett till antalet passagerare kommer omkring 70 % av den svenska marknaden för flygtrafiktjänster att skyddas mot konkurrens. Motionärerna föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag om att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten. I motion 2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. (s) framhålls att propositionen bör avslås i avvaktan på att de juridiska och marknadsmässiga förutsättningarna klargörs i en vidare utredning.

Trafikutskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis framhålla att det är positivt att en ny luftfartslag tagits fram. Den nuvarande luftfartslagen är från 1950-talet. Den grundar sig på helt andra sociala, ekonomiska och trafikmässiga förhållanden än dagens. Internationaliseringen leder till ökade krav på harmonisering av regler. Utskottet finner att de förslag som rör utskottets område är väl avvägda och grundligt genomgångna. De förändringar regeringen föreslår är angelägna.

Rörande frågan om konkurrensutsättning inom flygtrafikledningstjänst välkomnar utskottet regeringens förslag och finner att det är väl underbyggt. Förslaget ligger också väl i linje med regeringens transportpolitiska principer under mandatperioden i syfte att främja en ökad konkurrens och stärka effektiviteten för att möjliggöra ett säkert och framtidsinriktat transportsystem. Utskottet anser vidare att förslaget ger möjligheter till en mer allsidig användning av personalresurserna, t.ex. genom integrering av flygtrafikledningen och flygplatstjänsten. Ökad konkurrens kan dessutom för de anställda innebära fler arbetsgivare att välja mellan, vilket i sådant fall leder till bättre utvecklingsmöjligheter vad gäller såväl arbetsförhållanden som lönefrågor.

Utskottet noterar att förslaget tillåter att även staten i egenskap av flygplatshållare anlitar andra leverantörer än myndigheter. Det kan, enligt utskottets mening, leda till att marknaden för flygtrafikledningstjänster utvidgas.

Utskottet vill i sammanhanget erinra om att riksdagen genom sitt tillkännagivande i betänkande 2004/05:TU10 (rskr. 2004/05:244) om luftfart delvis tillstyrkt motion 2004/05:T201 av Jan-Evert Rådhström och Elizabeth Nyström (m) och anmodat regeringen att lägga fram ett förslag till riksdagen om ett system som säkerställer att flygbesättningar uppfyller uppställda krav på nykterhet och drogfrihet. I Lufträttsutredningens slutbetänkande Ny luftfartslag (SOU1999:42) föreslås regler i syfte att förbättra flygsäkerheten, bl.a. genom att det ska bli möjligt att genomföra rutinkontroller av bl.a. flygbesättningar i syfte att säkerställa att alkohol- eller drogmissbruk inte äventyrar flygsäkerheten. Utskottet ser med tillfredsställelse att regeringen har beaktat detta och i propositionen föreslår ökade möjligheter för polisen att ta alkoholutandningsprov och genomföra ögonrörelseundersökning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår trafikutskottet att civilutskottet tillstyrker propositionens förslag. Följaktligen föreslås vidare att civilutskottet avstyrker motionerna 2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. (s) och 2009/10:C10 yrkande 1 av Egon Frid m.fl. (v).

Stockholm den 13 april 2010

På trafikutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (s), Jan-Evert Rådhström (m), Oskar Öholm (m), Christina Axelsson (s), Sven Bergström (c), Nina Larsson (fp), Claes-Göran Brandin (s), Eliza Roszkowska Öberg (m), Marie Nordén (s), Sten Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv (kd), Karin Svensson Smith (mp), Malin Löfsjögård (m), Lars Mejern Larsson (s) och Mahmood Fahmi (m).

Avvikande mening

Avvikande mening (s, v)

Lena Hallengren (s), Christina Axelsson (s), Claes-Göran Brandin (s), Marie Nordén (s), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s) och Lars Mejern Larsson (s) anför:

Vi anser att regeringens förslag om konkurrensutsättning av flygtrafikledningstjänsten är bristfälligt. Det saknas i praktiken internationella erfarenheter av den avreglering som regeringen vill genomdriva. Med hänsyn till det anser vi att det behövs en avsevärt grundligare utredning av konsekvenserna av förslaget. Vi anser även att förslagets effekter på flygsäkerheten är otillräckligt utredda. Detta är en aspekt som bland annat lyfts fram av fackförbundet ST.

Vi är av principiella skäl tveksamma till att staten överlåter myndighetsutövning till enskilda aktörer. Det är förenat med straffansvar att som flygbefälhavare inte lyda de instruktioner som ges av flygkontrolltjänsten.

Vi ifrågasätter om det är möjligt att skapa förutsättningar för en fungerande konkurrens på marknaden för flygtrafiktjänster. Även Statskontoret har lyft fram denna fråga i sitt remissvar. Det är en avancerad verksamhet att bedriva flygtrafikledningstjänster och stordriftsfördelarna är betydande. Det innebär att det finns höga inträdesbarriärer mot nya aktörer. Dessutom omfattas flygtrafiktjänsten på de största flygplatserna av prisreglering. Sett till antalet passagerare kommer således omkring 70 % av den svenska marknaden för flygtrafiktjänster att skyddas mot konkurrens.

Avsikten att minska kostnaderna för de mindre icke-statliga flygplatserna är lovvärd. Vi tror dock att en avreglering är en krånglig och riskabel väg att gå om man vill påverka kostnadsbilden för de icke-statliga flygplatserna. Regeringens förslag kan komma att få motsatt verkan. Enligt vår mening är det bättre att aktivt styra Luftfartsverkets prissättning när det gäller flygtrafiktjänsten – en möjlighet som endast finns om marknaden är reglerad. På det sättet kan kostnadsbilden för de mindre icke-statliga flygplatserna förbättras.

Civilutskottet bör mot denna bakgrund tillstyrka motionerna 2009/10:C9 av Carina Moberg m.fl. (s) och 2009/10:C10 yrkande 1 av Egon Frid m.fl. (v) och avstyrka propositionens förslag om att konkurrensutsätta flygtrafikledningstjänsten.