2008/09:91

   
   

lägenheter.

     
       
       
       
   
   
     
     
   
   
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
   
     
   
     
     
     
     
     
   
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
     
     
     
   
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
     
     

heter,

lydelse.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tålas,

utanför

eller

av

avtalats

hus,

       
       

avtalats

   
   
   
 
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

förhandlingslagen,

   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
         
   
   
     
   
         
     
         
         
               
   
   
   
   
       
               
   
   
               
   
   
       
         

familjshus,

ett

följd.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
       
       
   
     
   
       
förlängas,
förhållandet
upphör,
hyresförhållandet
flytta,

överlåta

godtagit

förlängas,

förhållandet

upphör,

förhållandet

hållandet,

hör.

förlängning.

förhållandet,

förhållandet

förlängning.

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
       
     
       
   
       
   
   
   
   
   
   
       
   
 
   
   
     
   
       
           
         
     
   
           
   
   
           
   
           
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
       
       
   
   
   
   
       

stycket.

1,

om

ningen.

   
   

(1970:988)

   
   
   
     
   
   
   
   
     
     
     
   

enda

       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
       
   
     
         
             
       
           
           
           
     
   
             
             
           

användning,

anläggningen,

heter.

     
 
             
 
         
   
   
   
   
   
   
       
         
   
   
   
   
             
         
   
       
   
   
         
       
           
   
     
   
   
   
           
     
     
   
   
   
   
   
   
       
     
   
   
         
   
     
   
   
   
     
     

samfälligheter

följande

   

skilda

utrymme,

samfällighetsförening.

fälligheten.

eller

ening.

begärt

hållit

denne.

sammanträdet.

denne.

mål,
     
   
       
     

mål,

     
   
 
   
     

och

lov.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

sionell

   
   
   
   
   
   
 

bildningslagen)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

fastighetsindelning.

förnyad

det.

grannlägenhet.

boende.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

att

bostadsmarknaden

marknaden.

enskilda

ning.

boende.

lagstiftning.

lägenheter.

detta

het.

tredimensionella

     
     
   
   
   
   
     
   
   

ägarlägenhetsfastigheter.

ägarlägenheter

annan

föras.

fastigheter?

bostadslägenhet.

alla.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nader,

situationerna.

fastighetsbildningslagen)

om

bostadslägenheter

fråga.

ser.

fastigheter.

fastigheters

heter.

bestämmelse.

ändring.

för

fastighetsbildningslagen)

svarande

bostadsändamål

ägarlägenhetsfastigheter.

oförändrat.

     

rättigheter

särskilt.

åtgärd.

     

uppförda

berörd

lägenhetsfastigheter.

fällighetsförening.

situationer.

dessa

förvaltning

förening.

av

aktuella

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gälla.

av

seras

störningar

ljudda

lägenhet.

föras.

lagen)

störningar.

arna

utredningens

balken)

egna

liggande

förmånsrätt.

heter

har

remiss.

ägarlägenhetsfastigheter?

en

sådant

åtgärd.

tion

förvärv

tak.

lägenhetsfastigheter.

ningar.

lägenheter.

fastigheter.

lagtexten.

familjshus

lämnat.

dessa

sådana

en

en.

detta

överblicka.

ken)

särskilt.

annan.

görs.

heter)

tredimensionell

exekutionsrättsliga

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lagen)

hang.

melse.

fastigheter.”

energideklaration.

rätt.

   
   
   

särskilda

jordbalken)

na

ägarna.

särskilt

av

alla

reformen.

nya

befintliga

Boverket.

melse.

snitt

anläggningen.

(gemensamhetsanläggning)

domstol.

andra

avtalats

avsnitt

ändringar.

avser

uthyrningsverksamhet,

justerats

förhandlingslagen,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följd.

ligt.

godkännande.

eller

godtagit

förhållandet

upphör.

och

stiftelse.

12.2.

   

bohag.

(1967:868)

genom

stycket.

   
   

ningen.

lagen

paragrafen.

inte

användning,

och

anläggningen,

bildas.

fastighetsbildning.

ägarlägenhetsfastighet.

stycket

följande.

fastigheter.

   
     
     
     
   
     
   
   

fastighet.

bildningar.

fastigheter,

medlemmen.

förening.

anläggning)

gemensamhetsanläggning.

61–65

förslag.)

paragrafen.

(SOU

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

dessa.

aktörerna.

garantiansvar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
 
     
     

lägenheter.

   
   
   
     
     
     
   
   
   
 
     
     

från

   
       
 
       
     
     
       
   
     
   
   
       
   
   
   
     

lydelse.

   

en

gåva.

fastighetsbildningsbeslut

stycket.

ägarlägenheter

(1970:988)

   
   
   
 
     
     

59–61

   
   
 
   
     
           
           
   
       
   
   
       
   
       
         
   
     
       
   
         
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

byggnadsnämnden.

nämnden.

gemensamma

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
           
       
             
     
     
     
           
     
         
     
         
     
     
         
     
     
     

försäkring

försäkring

lydelse.

   
   
   
   
     
     
   
         
   
   
     
   
     
             
           
   
     
   
   
   
     
       
     
     
   
   
   
       

självrisk.

tid,

   
   
       
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
     
       
       
   
       
   
   
     
       
       

åtagande,

ägarlägenheterna

Riksförbund.

bostadslägenheter.

lydelse.

   
   
   
     
   
   
   
   
     
     
     
   
   
     
   
   
   
   

anläggningen

tålas,

utanför

eller

av

         
           
   
   
   
   
   
           
   
   
   
       
   
   
           
   
   
           
       
     
       
 
 
     
   
   
       
   
   
   
   

avser

     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

förhandlingslagen,

   
     
               
 
               
     
   
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
           
       
   
   
   
     
         
     
   
   
   
     
         
         
                 
     
     
     
     
     
       
   
   
               
   
   
   
     
           
     
             
     
     
     
               
           
       
       
           
   
               
                 
     
     
     
     
           
     
     
     
         
     
     
           
               

familjshus,

ett

följd.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
           
           
   
   
   
           
   
   
       
       
               
             
               
             
             
   
   
   
               
   
   
               
   
   
         
   
           
         
     
     
                 
     
     
         
               
     
     
     
     
     
             
                 
       
     
     
         
     
     
     
     
     
     
         
             
   
   
     
           
   
   
   
   
       
   
   
           
   
   
   
   
           
         
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
         

se.

     
     
     
     
   
     
 
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
     

lydelse.

   
   
   

en

ling,

köpare,

ling,

genom

   
   
   
     
   
     
         
   
   
   
         
     

stycket.

(1970:988)

   
   
   
     
   
   
   
   
     
     
     
   

enda

genom

genom

         
             
       
           
           
           
     
   
             
             
           

användning,

och

heter.

anläggningen,
endast
mål,
heter.
ten.
annan

av

   

skilda

fastighetsutrymme,

samfällighetsförening.

inom

eller

mål,
   
   
 
     
     

mål,

Sveriges

flera

bostadsfastigheter.

(1970:988)

   
   
   
   
   
   
   

här.

Sveriges

lydelse.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

anläggningen

tålas,

utanför

eller

av

   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
           
   
   
           
   
   
           
       
     
       
   
   
   
     
   
   
   
     
               
   
   
       
   
         
   
   
     
           
   
                 
       
   
   
         
   
       
   
           
           
             
   
       
   

hyresförhandlingslagen,

   
   
   
             
     
   
               
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
         
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
         
 
   
   
   
   
     
   
       
   
         
   
   
   
   
         
       
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

följd.

   
         
                 
                     
     
     
     
     
     
             
               
     
     
                     
   
       
     
     
     
     
     
               
     
     
     
         
     
           
                       
     
     
     
               
           
     
               
           
               
           
             
           

godtagit

förlängas,
förhållandet
upphör,
hyresförhållandet
flytta,

förlängas,

förhållandet

upphör,

förhållandet

hållandet,

hör.

förlängning.

förhållandet,

förhållandet

förlängning.

se.

   
   
   
   
   
   
     
 
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
 
     
     
     
   
       
               
             
         
   
               
   
   
           
   
               
   
                 
   
   
   
   
       
   
   
   
       
   
       
         
   
   
   
         
       

stycket.

1,

om

försäljningen.

verkan.

verkan.

   
   
   

(1970:988)

   
   
   
       
       
   
   
   
     
         
       
     

enda

           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
       
   
   
   
   
   
   
   
   
         
         
       
         
             
       
           
           
           
     
   
             
             
           

användning,

och

heter.

       
   
               
   
             
       
     
       
     
     
     
           
           
       
       
       
       
               
             
       
       
       
       
           
         
             
       
         
       
         
       
               
         
         
       
       
       
       
       
       
           
         
       
       
           
       
         
   
   
   

av

samfälligheter

följande

   

skilda

fastighetsutrymme,

samfällighetsförening.

fälligheten.

eller

medlemmen.

ening.

begärt

hållit

denne.

sammanträdet.

denne.

mål,
   
   
 
     
     

mål,