2008/09:71

   
   

närstående.

     
       
       
       
   
   
   
   
       
     
       
       
       
       
     
       
         
         
       
     
     
     
       
       
       
       
       
     
       
       
     
     
       
       
       
     
     
     
     
     
   
   
   
     
   
     
     
     
   
     
   
     
     
     
   
     
   
     

företag,

     

(1982:713)

             
             
             
       
   
           
           
     
       
             

ställning,

delar.

             
   
             
   
   
   
       
       
                 
               
       
   
     
       
           
             
     
     
   

de

           
         
       
     
       
   
   
   
         
   
   
   
   
         
   
   
   
   
         
   
         
   
   
   
   
   
       
   
             
   
   
   
   
   
   
     
           

instrument,

den,

darder.

och

mindre

med

svarande

motsvarande

denna

taget,

subjekt,

eller

inflytande,

samma

omfatta

saktionerna

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rapport.

   

om

som

lysningarna

förvaltningsberättelsen.

med

rapporten.

visning.

   
   
   
   
   
   
   
   

stycket.

mindre

koncerner.

visningen.

ningarna

detta

detta

     
   
   

kapital,

       
           
   
   
   
         
       
       
       
   
   
           
           
   
   
   
   
           

ningsrapporten.

lig.

     
     

lydelse,

   

skulder

följande

följande

till

   
   
   
               
   
   
   
   
           
   
         
   
       
   
         
         

med

rapport.
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
       
   
     
     

samt

   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
     
     
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     

förvaltningsberättelse,

principer,

riskhantering,

   

om

             
   
               
   
       
   
       
   
       
             
             
           
       
           
   
           
         
         
   
     

elektroniskt

delårsrapporten

rapport,

uppfyllda.

               
           
   
           
   
   
   
   
   
   
   
           
           
               
     
     
   

tillgångar

                 
   
     
             
         
         
   
   
               
           
           
   
           
   
       
   
   
           
   
           
   
           
   
       
       
     
               
         
   
   
   
           
   
               
   
                 
   
           
         
   
   
   
   
   
           
           
   
   
   
   
           
   
   
   
             
                     
 
 
             
           
   
       
         
         
               
   
         
   
           

serna.

Finansinspektionens

serna.

   
   
   
               
   
   
   
   
           
   
         
   
       
   
           
           
             
           
         
       
       

närstående,

   
       
   
   
     
     
       
   
   
     
       
       
   
   
         
           
   
                     
       
   
   
   
         
   
   
   
           
           
   
           
         
           
         
         
               
     
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     

principer,

och

rättas,

lysningar,

sättningar,

   
 
   
 
   
 
   
                             
                             
         
       
                       
   
                 
                     
                     
   
         
                             
               
   
   
               
   
   
   
                         
             
   
             
           
           
       
       
   
       
                 
                               

elektroniskt

(2005:551)

   
   
   
         
 
   
   
         
     
   
   
   
     
       
       
         
         

andra

aktieboken.

6

rats.

6

ställning,

delar.

delar.

rättelsens

innehåll.

tillämpat.

redovisningen.

tillämpat.

2009.

     

ber

(Ju2008/358/L1)

till

ningsfrågor.

gjorts.

31986L0635)

32002R1606)

rapport.

2008.

slutlig.

försäkringsredovisningsdirektivet)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   

5.5.1)

livets

direktivet.

viss

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

företagen.

i

miljoner

balansräkningen

eringens

direktivet.

respektive

direktivets

finansiella

företagets

koncernföretag.

geringens

företagets

lighet.

saktioner.

ledamöter.

företag,

företaget.

     
       
       
       
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   

årsredovisningen.

marknad.

ringens

ningen.

kastet.

ställningstagandet,

siella

   

modellen.

gränsat.

önskvärd.

ning.

ringens

härmed.

särskilt

ringens

utkastet.

kräver.

denna

delse.

koncernredovisningen.

samma

löses.

32002R1606)

förutsättningar.

instrument.

utgör

samgåenden,

kategorier.

vissa

effektivitet.

aktuellt.

vara.

ordning.

hanget.

lager.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

detta

finansiella

börd.

finansiella

av

     

ning.

finansiella

bolag.

män.

redovisningen.

tioner.

medlemsstaterna.

lagen)

   
   
   
   
   
   

kommenterat

trädandetidpunkten.

utkastet.

bestämmelser.

     
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5.6.

(1982:713)

ställning,

delar.

se.

berättelsen.

   
   
   
   
   
   
   
   

(1995:1554)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

derivatinstrument,

darder,

darder.

   

IAS

   
   
   
   
   
   
   
   

visningarna.”

åt

rektivet)

slag,

svarande

ingåtts

driver.

standard.

företag,

företaget.

och

utländskt

räkningen.

familjemedlem”.

makens/sambons

helägda

tivet)

aktionerna

företagets

styrelseledamot.

styrningsrapport.

författning,

   

för

ningsberättelsen.

aktiebolagslagen.

noterade

ningsrapporten.

bolagsstyrningsrapporten.

bolagsstyrningsrapporten.

rapporten.

marknaden.

upplysningarna

denna

revisor.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

cernredovisningen.

kapital,

av

verket.

till

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

balansräkningen,

närstående,

bolag.

   

tillämpas:

samt

innehåll

om

den)

lämpas:

koncernresultaträkningen,

ningen,

ningsberättelse,

ciper,

   
   
 

om

rättelsen,

tillämpas:

företagets

elektroniskt

och

det

år,

rapport,

uppfyllda.

dighet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

kapitel.

   
   
   

tredje

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

bolag.

lämpas:

koncernresultaträkningen,

ningen,

     
   
   
   
   
     
     
   
   

ciper,

om

lysningar,

ningar,

berättelsen.

tillämpas

elektroniskt

koncernrevisionsberättelse.

(2005:551)

stämningsdagen.

beslutet

boken.

registreringen.

ställning,

delar.

se.

   

2009.

       
       
 
       

ters

       
       
 
 
       

redovisningen.

ställning.

2006/43/EG.

läggas

       
       
 
       

2003/51/EG.

       
       
 
 
       

ställning.

iEuropaparlamentetsochrådetsdirektiv2004/39/EGavden

jande

nell

       
       
 
       

fungerar.

berättelsen

lagstiftning.

2004/39/EG.”

       
       
 
 
       
         
         
   
         
         
     

med

direktivet.”

med

direktivet.”

   
   
   
           
             
             
       
   
           
           
       
     
             

ställning,

delar.

     
     
       
     
           
         
     
     
           
             
           

(1995:1554)

villkor:

ternvinst.
intäkter.
   
   
     
       
       
     
     
     
     
         
     
     
     
         
         

ternvinst.

intäkter.

finansieringsanalys.

finansieringsanalys.

     
       
   
       
       
       
       

derivatinstrument,

darder.

   
   
   

och

mindre

transaktionerna

samma

   
               
     
               
     
     
       
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
     
       
   
         
   
     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
       
   
   
   
   
         
   
   
   
         

detta.

pappersmarknaden.

nen.

mindre

mindre

               
   
   
               
   
     
         
   
           
   
   
     
   
   

kapital,

       
               
   
   
   
             
               
         
             
   
   
               
           
   
       
   
   
               
   
 
   
   
   
   
   
   
   
       
     
     
       
   
   
   

tredje

   
   
   
           
   
   
   
   
         
   
         
   
       
   
         
         
   
   
     
     
       
         
           
         
       
   
       
     
         
   
   
         
     
     
         
         
         
   
       
     
   
       
     
         
         
           
   
   
       
       
     
       
   
   
   
         
     
   
     
     
   
   
   
       

styrningsrapport.

   
       
   
   
     
       
         
   
   
         
   
       
         
       

ningen,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

förvaltningsberättelse,

principer,

       
   
       
   
       
   
   
   
   
   

delårsrapporten

kapsår,

rapport,

uppfyllda.

   
   
   
     

följande

   
   
     
   
   
   
     
   
     
 
   
   
   
   
     
   
   
     
   
     
     
                               
                             
           
   
           
                               
   
     
             
               
             
   
   
                       
           
               
   
               
   
               
   
   
                 
   
               
   
               
   
               
   
   
                 
                 
   
   
   
           
   
               
   
                   
   
           
             
     
     
     
     
     
     
       
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
     
   
     
       
       
       
   
         
   
         
   
   
       
   
   
   
         
       
         
   
           
     
             
     
     
     
     
           
     
             
     
         
     
               
               
                 
               
             
           
           

närstående,

m.m.,

   
   
   
     
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
             
   
               
       
   
   
   
       
   
   
   
         
           
   
   
             
       
       
       
       
       
         
               
   
   
   
   
     
     
     
       
   
     
       
   

ningen,

   
   
     
   
   
   
     
     
     
     
       
   
       
   
   
   
       
   
   

principer,

tering,

     
   
   
     

om

lysningar,

ningar,

   
   
   
   
   
   
         
 
   
   
         
     
   
   
   
     
       
       
         
         

andra

6

rats.

nad.

har

ställning,

delar.

delar.

revisionsberättelsens

rättelsens

     
             
             
     
     
     
     
             
     
     
     

2007:07)

   
   
   
       
           
             
             
       
   
           
           
       
     
             

ställning,

delar.

delar.

         
       
   
   
         
           
         
   
     
 
   
     
   
   
     
   
   
   
     
     
     
   
   
     
   
       
   
   
     
           
       
       
       
     
     
     
         
     
     
     
     
         
     
     
     
     
         
   
           
     
     
     
     
     
         
     
           
     
     
     
     
     
     
     
           

derivatinstrument,

   
   

värde,

och

darder.

och

mindre

med

svarande

motsvarande

denna

taget,

subjekt,

inflytande,

samma

omfatta

saktionerna

rapport.

annan

pappersmarknaden.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
     
   
     

med

rapporten.

visning.

stycket.

   
   
   

mindre

koncerner.

visningen.

ningarna

detta

detta

     
   
   
     
     
   
     
   
     
   
       
               
   
   
   
             
         
         
         
   
   
               
           
   
       
   
   
               

ningsrapporten.

lig.

lydelse,

   

skulder

följande

följande

till

     
   
   
     
   
   
   
               
   
   
   
   
           
   
         
   
       
   
           
           
             
           
   
       
       
styrningsrapport.
   
       
       
       
       
       
       
   
     
     
       
       
       
         
   
     
       

samt

   
       
   
   
     
       
         
   
   
         
   
       
         
       

visningen,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förvaltningsberättelse,

principer,

   
   

om

berättelsen,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                     
   
   
         
   
           
   
       
     
       
   
               
   
   
   
     
           
         
   
           

elektroniskt

delårsrapporten

   
   
   

rapport,

uppfyllda.

   

tillgångar

                 
   
     
             
         
         
   
   
               
           
           
   
           
   
       
   
   
           
   
           
   
           
   
       
       
     
               
         
     
     
     
             
     
                 
     
                 
     
             
           
     
     
     
     
     
             
           
   
   
   
   
           
   
   
   
             
                     
 
 
             
           
   
       
         
         
               
   
         
   
           

serna.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
           
   
           
   
         
       
                 
             
             
               
             
           
         
         

närstående,

m.m.,

                   
   
     
             
         
         
               
               
             
   
           
   
   
                   
                           
                             
   
   
         
           
                         
   
   
 
 
   
   
           
             
   
                         
         
   
   
   
           
   
   
   
           
             
   
           
           
                 
                   
       
       
       
       
         
       
         
   
   
       
       
   
   
     
       
   
   
   
   
     
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
     

tionella

tionella

     
     

principer,

och

lysningar,

sättningar,

                   
                   
           
       
                 
   
               
             
             
   
         
                   
               
   
   
         
   
   
       
               

eller

elektroniskt

   
   
   
         
 
   
   
         
     
   
   
   
     
       
       
         
         

andra

aktieboken.

6

rats.

6

ställning,

delar.

delar.

rättelsens

innehåll.

redovisningen.

   
   
   
   
   
   

och

företag,

redovisningsdirektiv,