2008/09:5

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
             
   
   
   

2009.

     
       
       
       
   
   
   
       
     
     
       
       
       
     
       
       
       
     
     
       
     
       
       
       
     
       
     
   
       
     
       
       
       
       
       
     
     
     
       
     
     
     
       
       
   
   
   
     
   
     
     
     
   
     
     
   
   
     
   
     
     
   
     
   
     

m.fl.,

program,

Försvarsmakten.

(1977:1160)

följande

följande

   

ska

arbetsstället,

stället

ansvarige

samt

moment

arbetsmiljöplan,

korrekt

stället,

samt

         
       

eller

eller

anläggningsarbete.

arbetsstället,

stället

klargörs,

verksamheten.

skyddsförhållanden.

projekteringen

skyddssynpunkt.

tillsynsmyndigheten,

från

plan,

arbeten,

rum,

         
         

1,

ansvarig.

samhet

     
     

arbetsstället.

   
   
   
   
   
   
     
       
 
   
     
     

arbetsmarknadspolitiska

(1977:1160):

miljöns

allmänna

bemyndiganden,

åriga,

programverksamhet.

(1977:1160):

miljöns

allmänna

bemyndiganden,

åriga,

programverksamhet.

(2001:453)

följande

   

ring.

         
     
       

ring.

detta:

detta:

(A/2007/4930/ARM)

     

verksamma.

arbetsmiljön.

tillsyn.

narens

upprätta,

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rätt.

skedet.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

annat.

ringen”.

tunnelarbetet.

byggarbetsmiljösamordnare

förandet.

dessa.

framtiden.

för

dokumentation

arbetsmiljöplan

planen.

till

vet.

   

föra

i

miljöverkets

ter.

5.5

denna

berört

följande.

nödvändiga

hälsan,

farliga,

skyddsåtgärder,

givaren

verksamheten.

området.

framtida

avsnitt

denna

följande

arbetstagarna,

het,

korrekt

strecksatsen

skrot,

arbetsmiljöplanen.

bestämmelsen.

     
     

förutsättningar

uppdraget.

tagaren.

projekt.

hänseende.

en

dragstagaren.

fall.

grund.

10.1,

arbetsmiljölagen.

ansvaret.

avsnitt

arbetsställen

samordningsansvaret.

slopas.

ner.

ställe

förhållanden”.

den.

subjekt.

ställe

uppgifter.

skyddsansvar.

samordnarna.

denna

denna

ikraftträdandet.

(1977:1160)

avsnitt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

avsnitt

byggplatsdirektivet.

redaktionellt.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

(2001:453)

geografisk

   
             
   
   
   
         
           
     
   
   
       
   
     

beaktas.

arbetsmiljöplan

arbetsmiljösamordnare.

                   
   
     
   
       
       
   
   
   
       
       
   
   
           
   
         
         
         
         
         

ningen.

arbetsstället,

stället

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

samordningen.

arbetsstället,

stället

ansvarige

miljösamordnaren

ansvarig.

samhet

frågor

arbetsstället

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vite.

Göta

Åklagarmyndigheten Socialstyrelsen Arbetsdomstolen

Arbetsmiljöverket

Konkurrensverket

Tjänstemännens

Svenskt

Företagarna

föreningen

Näringslivets

sköta.

lydelse,

lydelse.

   

arbetsstället,

stället

ansvarige

   
   
   
       
       

anpassas,

brukandet.

   
 

anläggningsarbete

sådana

   

korrekt

stället,

arbetet,

uppdragstagaren.

arbete.

eller

samordningen.

arbetsstället,

stället

   

skyddsförhållanden.

skyddsförhållanden.

         
   
   
   
   
   
         
           
   
   
   
   
   
     
   
     
   
       
         
   
   
   
   
     
   
       
   
   
   
             
   
   
             
   
   
   
     
           
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

arbetsmarknadspolitiska

               
                   
   
       
   
   
           
     
         
   
     
   
   
           
   
   
               
             
     
                 
   
           
   
           
   
                 
   
                   
           
       
       
   
   
   
           
   

skadeförsäkring.

skadeförsäkring.

hindrar

Bilaga

   

hindrar

Göta

Migrationsverket Socialstyrelsen Arbetsgivarverket Boverket

Svenskt

Näringslivets

SABO

följande

följande

             
                       
                         
   
           
       
   
             
   
           
           
   
     
   
           
                   
         
       
   
           
             
   
             
   
     
   
     
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

arbetsstället,

stället

ordningsansvarige

brukandet.

korrekt

ställe

gemensamt

arbetet.

         
       
       
           
       
   
   
   
   
   
         
         
   
   
   
     
         
   
           
   
   
   
       
   
   
   
       
   
       
   
   
               
   
       

arbetsstället,

arbetsstället

       

heten.

skyddsförhållanden.

                 
                       
                     
             
             
                           
                           
                             
           
           
           
     
     
         
                   
               
     
         
           
     
                   
             
                   
               
                     

miljöplan,

arbeten

rum,

1,

               
               
             
         
                   
           
                         
                           
     
             
             
     
         
           
     
     
                 
       
               
           
     
     
       
     
         
       
             
             
               
         
               
     
     
   
     
   
     
   
       
     
   
       
   
   
   
   
   
   
   
     
       
 
   
     
     

arbetsmarknadspolitiska

             
     
           
                       
   
   
   
         
           
           
       
   
       
   
   
       
   
   
           
               
       
               
               
       
                   
       
                   
               
                       
                   
           
       
       
   
   
   
           

följande

   

skadeförsäkring.

         
   
       
     
       
   

hindrar

hindrar

   
   
   
   
   

m.fl.,

program,

Försvarsmakten.

mellan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

uppdateras

Tolgfors

byggplatsdirektiv