2008/09:229

   
   

kraft.

     
     
       
       
   
       
     
     
       
       
       
         
         
         
     
       
     
     
     
       
     
   
     
     
     
     
     
       
       
       
       
   
     
     
     
       
       
       
       
     
     
       
       
         
         
         
         
       
     
       
     
       
       
       
     
     
   
   
     
     
     
   
   
     

dels

     

skadliga.

stycket

   
   
   
   
   
   
   
   

ning,

den.

     
     

vatten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

återkallas

   
     
   
   
   
   
     
     
     

dessa

behövs.

8

   

dessa

resurser.

om

   

stycket.

om

   
   
   
   
   
   
   

(1986:223)

omedelbart

barlastvattendagbok,

inträffade,

nas.

förvaltningsdomstol.

lydelse.

   

fartyg.

lagen.

     
       
   
     
     
       
       

sjöklart.

fartyget,

fartyg.

sjöklart.

stämmelser,

     
     
   
     
     
     
   
     
     
   
     
     
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

sediment.

världshandelsflottans

vatten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

konventionen.

konventionen.

träda

genom

möjligt

sätt.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

ekosystemet.

kännas.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

statsstödsregler.

godkända

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

barlastvatten.

syfte.

bestämmelser

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

det.

undantas

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

(flaggstatsprincipen)

tering.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

riktlinjer.

detta

förekommer.

användas.

behövliga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

del.

bogserande

planen.

ska

underhåll.

   
   
   
   
   
 

verkställighetsföreskrifter.

bestämmelser.

vite.

regeringens.

delse.

tionens

detaljerad

(2009:400)

vikande

sen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

införas.

hösten.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

det.

vatten.

lastvattenavgiften

fartyget.

6.8.1.

överträdelse.

hänseende.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

jande.

   
   
   
   
   

lagen.

fade.

fade.

ten.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

genomgår

ansvar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

införas.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

författningar

hanteringsplan.

fullt

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   
   
   
   
   
   
   
 

den.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

920

i

konventionen.

konventionen.

en

hamnen.

tjänster.

6.5.

fartyg.

uttryck.

6.6.2.

   

terminal.

avsnitt

avsnitt

kraft.

ansvar.

synen.

avsnitt

miljön.

ments

2004

changes

invaderande

discharge,

September

ballast

resources,

Pathogens,

   
   

ber

resurser,

och

   
     
   
         
   
       
   
   
   
   
         

pretation,

and

technology,

and

inom

otherwise:

vention.

   
   
   
   
   

State

ship.

Certificate.

kuststats

eller

sediment.

lastvattenhanteringscertifikat.

och

zation.

a

   
   

råden.

sjöfartsorganisationen.

tionens

fartyg.

(FPSO)

   
   

ments.

och

   

national

tion.

States.

   
   

teras.

och

eller

ser.

   

the

agement.

   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
     

lastvattenhantering.

   
   

to:

tillämpas

vatten.

resurser.

   

ships.

resurser.

vention.

släpps

ligare

     
 
   
     
   
     

melser.

konventions

             
         
             
   
   
   
   
     
         
   
         
   
   
   
         
     

States.

be

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ter.

programmes.

ningsprogram.

   
   

Annex.

the

bilagan.

sening.

             
           
   
   
   
   
         
         
         
   
   
   
       
   
         
   
   
   
         
   

leged

         
   
     
         
   
   
   
         
   
     
   
         
       

limited

   
   

the

out.

   
   
   

boken,

avfärd.

tet,

rer.

eller

   
   
   

this

lämpas.

taken.

resurser.

avlägsnat.

vidtas.

     
 
     

the

notified.

överträdelsen.

underrättas.

löpshamn.

   
   
   

suffered.

   
   
   
   
   
   

and

Sediments.

enligt

liga.

nisationen.

   
   

harmonized

   
   
   
   
   

tion;

Annex.

mation

denna

bilagan.

         
       
   
   
   
   
       
       
   
     
         
     
     
 
     
     

havsrättskonvention.

     
     
   
     

Convention

stater.

konvention

godkännande,

eller

reteraren.

   

any

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

date.

senast.

   

amended.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

paragraphs.

the

inom

dess

organisationen.

ningen.

   

for

tions:

(e)(i)

   
   

fyllda:

som

vändningen,

   

this

for

tively.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

rens

denna

gande.

   

and

this

   
   
   
   

cation.

parten.

anges

   
   

shall:

thereto,

   
     
   
   
       
     
   
   
   
       
   
       
     
   
   
   

United

   
   

trädande

tionernas

   
   

equally

four.

Convention.

       
     

Sediments

   
 
   

ner.

vatten.

koden)

amended.

   
   
   
 

where:

conversion.

more,

kind.

this

jas.

sentlig

fartyg

         
       
   
     
   
         
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Pathogens.

och

   
   

föreskrivs.

   
   
   
   
   
   
   
   

charge;

ments;

   
   
   

dess

denna

   
   
   
   
   

intermediate

1.1;

   
   
   
   

granskning,

och

ning.

erna.

rade

lastvattendagboken.

     
     
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   

för

vention;

minst

sediment

   

properly

konvention.

språk

   
   

pendix

charge.

år.

   

towing

discrepancy.

   
   
   
   

sening.

Ships

2009:

ship.

tyg

   
   
   
   

1.2.

   
   

facilities.

Committee.

dana

   
   
   
   

1.1.

extraordinary

dighet.

book.

dagboken.

     
     
     

agement

this

   
   
       
   
   
   

Management

gets

areas

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

quirement.

or

tion.

applicable;

possible,

measure(s)

the

   
   
   
   
   
   

bestämmelser.

ande:

tilläggsåtgärderna.

tilläggsåtgärderna.

nationernas

   
   
   
   
   
   
   
   
   

följa.

lämpligt.

or

barlastvatten,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2.

   
   
   
   
   
   
   
   

Water.

       
         
       
   
       
   
   
   
       

skett.

lastvatten

   
   
       
     
         
       
         

koncentrationerna.

         
       
               
   
               
             
             
     
               
         
               
       
         
         
       
       
     
     
       

the

crew.

ment

ning.

   

and

technologies.

as

   
   
   
   
     
     

fråga.

linjer,

teknologier.

   
   
   

account:

solve;

tions;

nomics;

sationen.

de

och

ekonomi,

Committee.

   
   
   
     
       
         
   
   
   
         
   
         
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   

Management

barlastvatten

         
         
   
   
         
     
   
   
       
   
         
   
   
   
   
   
     

melser.

plied

   
         
   
           
   
   
   
   
         
       
       
   
   
   
         
       
       
   
   
         

their

bestämmelser,

nen.

   
   
   
   
   
   

made.

kel

sources.

fittings.

Certificate

Certificate.

   
   
       
   
   
   
     
   
     
   
   
       

ordningarna.

av

   
   
   
   
   
   

stration.

   
   
   
   
   
   
   
   

begärande

konvention.

   
   

guages.

   
   
   

years.

cate.

renewal

as

gäller

tets

dedag.

ningen.

beviljades.

sary

not

Annex;

besiktningen.

ställdes,

överskrids.

reports;

or

ter.

1.1.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

vatten

2016.

ter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ning,

skrovspänning,

   
   
   
   
   
   

barlastvatten

regeringen

bestämmer.

behövliga

lera

dagböcker.

   
   

om

tera

regeringen

åklagare.

ställas

med

       
       
     
   
           
       
             

vattenavgift.

lagrum.

omedelbart

betalas.

beslutet.

tas.

barlastvattenhantering.

lydelse.

   

fartyg.

   

sjöklart.

olycka.

fartyg.

sjöklart.

sediment.

   

vatten,

släpps

skrovspänning,

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

särskilda

antecknas.

dagböcker.

   
   
   
   

återkallas

inspektera

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

brott.

resurser.

   
   
     
   
     
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
     

stycket.

vattenavgift.

       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

barlastvattendagböcker,

inträffade,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

lydelse.

   

fartyg.

   

görs

olycka.

fartyg.

görs

sediment.

miljöbalken,

ekonomiska

miljöbalken,

miljöbalken,

reras.

formulering:

utformning:

bogserande

bör

föreligger.

resurser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1986:223)

lydelse:

omedelbart

avgiften.