2008/09:201

   
   

för

     
       
       
       
       
   
       
     
     
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
       
     
     
         
         
       
       
       
     
     
   
     
   
     
     
     
     
   
     

rättelseverksamhet,

     

försvarsunderrättelseverksamhet

         
         
                 
 
   
     
   
     
   
   
       
   
   
   
     
     
     
       
             
       
             
             
         
       
       
             
       
           
         
       
           
       
         
       
       
             
                     

stånd,

hällets

het,

eller

naler.

hämtats.

fordon.

naler.

verksamheten

svarsmakten.

fysisk

sig

uppdraget,

omedelbart

na

gripande

kan

draget,

taget.

yttrandefrihetsgrundlagen,

rättegångsbalken.

kontrollmyndigheten.

en.

telsedomstol.

om

yttrandefrihetsgrundlagen,

rättegångsbalken,

tioner.

stycket.

telseområdet.

sationer.

     
   
     

riksdagen.

10

med

inhämtningen

mande

sonuppgifter.

rättelseverksamhet.

ter.

avlagt

ordförandens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

delar.

tesslagen

(2009:000)

jande

   
   
   
   
     
   
     
   
   
     
     
     
   
     
     
   
   
   
   
   
   
       
     
     
     
       
   
       
   
       

underrättelseverksamheten

uppgiften

   
   
   
   
   

nen.

(1996:627)

               
                 
       
           
         
   
           
   
   
               
           
       
   
   
   
     
   
   
   
           
             
             
                     
     

rättelseverksamhet

för.

spaning.

ning.

brådskande

ligen

sätt:

liknande

om

Sverige.

lagstiftningen.

följande

   
 

efterhandskontroll

med

tionella

   
 

ligt.

nell

nella

     

Försvarsmakten.

2006/07:63)

severksamhet.

ningsärende.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

terna.

gränser.

begrepp.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

synpunkt.

bära.

sekretesskydd.

heten

i

domstolens

myndigheten.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

stat

domstolens

samheten.

rättelsedomstolen.

domstolsprövning.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

stånd.

prövningen.

om

draget,

sin

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

göra

stånd.

underrättelseverksamhetens

anknytning.

underrättelser.

rättelseverksamhet,

pande

kan

grepp,

för

vid

taget.

evigt.

skilda

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kan

ändra

rande.

melsen.

detta

till

serade.

Arbetsdomstolen.

centralorganisationerna.

skydd.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tetsskyddsintresset.

marrättslagman.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

avgörande.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

processen.

lingen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

nen.

gandeförbudet

gifter

ras.

samheten.

förstöringsskyldigheten.

bestämmelserna.

ff.)

påkalla

slutades.

makter.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

åtgärd.

signalspaning.

37)

rians

spaning.

ningen

annan

givare.

område.

ändringarna

samheten.

ingens.

nämnden.

verksamhet.

nalitet.

     

(1980:100)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ten.

gen)

defrihetsgrundlagen)

grundlagen)

telsedomstolen.

rättelsedomstolen.

oktober

den.

stor

inriktningar.

anställningsskydd

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ligare

uppdraget

dets

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lingsverksamhet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

slut.

nedan)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tesslagen

integritetsskyddsombud.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

(1996:627)

spaningen.

i

signalspaningen.

stånd,

hällets

   
 

eller

och

ler.

verksamheten

hämtats.

ler.

ten.

Försvarsmakten.

fysisk

uppgifter

fullgöra

ningen,

na

omedelbart

gripande

uppdraget,

taget.

föreskriver.

tet.

ras.

underrättelsedomstol.

eller

rättegångsbalken.

om

rättegångsbalken,

   
     
   
   
     
     
   

sationer.

sationer.

denna

riksdagen.

10

10

främmande

   
 
   
   
   
   

personuppgifter.

rättelseverksamhet.

ed.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     

styckena.

kontrollmyndigheten.

gäller

försvarsunderrättelseverksamhet

signalspaningen.

bistånd,

hällets

säkerhet,

eller

naler.

hämtats.

fordon.

naler.

verksamheten

heten.

Försvarsmakten.

fysisk

uppdraget,

omedelbart

na

gripande

draget,

taget.

yttrandefrihetsgrundlagen,

rättegångsbalken.

ändringen.

telsedomstol.

om

yttrandefrihetsgrundlagen,

rättegångsbalken,

tioner.

telseområdet.

sationer.

denna

         
           
   
       
   

riksdagen.

             
         
         
         
         
           
         
         
         
         
         
         
           
     
     
     
     
     
         
     
     
         
             
     
     
               
           
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

främmande

sonuppgifter.

rättelseverksamhet.

domared.

ordförandens

   
   
   
   
   
   
   
   
   

yttra

underrättas.

delar.

bestämmelser
kap.),
kap.),

sekretesslagen

(2009:000)

jande

   

bestämmelser

kap.),

kap.),

   
   
   
   
     
   
     
   
   

uppgiften

hos

nämnden.

(1996:627)

                 
                     
         
           
       
   
           
   
   
               
           
             
   
       
   
             
   
   
   
           
                 
                 
                         

underrättelseverksamhet,

rättelseverksamhet

slagna

underrättelsedomstol.

stolen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lydelse:

införas.

vid