2008/09:187

   
   

tillämpningsområde.

   
     
     
       
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
   
   
       
     
     
       
       
       
       
     
     
     
   
     
     
     
     
   
     
         
         
         
           
         
           
           
           
           
           
           
         
           
           
         
           
           
           
           
       
         
         
           
           
           
           
         
         
       
           
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
     
     
       
     
     
       
       
       
         
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
   
   
   
   
     
     
   
     
     
     
   
     
   
   
     

automatspel,

näringsidkare,

är

Sverige.

kommunikationsnät,

gemenskapsrätten.

gemensam

författning.

författning.

utländska

gemenskapernas

tjänsteleverantör.

identifieringsuppgifter,

gemensamma

lämnas

registrerad.

intressegemenskap,

marknadsföringslagen.

tillfredsställande

grunder.

(1972:204)

   
       
         
   
   
           
   
   
   
           

månader

   

tillfällig

   

(1991:614)

följande

   

intyg.

som

verksamheten.

föreståndare.

följande

   
     
   
     
     
                   
               
                   
       
               
               
           
               
           
                 
   
           
       
   
             
innehas
liknande.

ordningsbestämmelser.

liknande.

   
   
varuspelsautomat.
och
       
       
     
         
   
       
             
             
           
       
         
               
           
       

skicklighetsautomater.

skicklighetsautomat.

(1994:1738)

   

om

       
       
         
         
       
   
       
   
       

kooperativ

         
           
           
   
             
   
   
     
           
         
         
         
             
         
           

(2004:451)

   

gränsöverskridande

gränsöverskridande

om

landet,

§,

ska

         
     
 
 
     
   
 
     
 
 
     
     
     
     
   
   
   
     
   
   
   
   
       
       
     
     
     
   
   
       
     
     

hemförsäljningslagen

   

avser

förskottsbetalning

postadress.

(2008:486)

   

näringsverksamhet.

för

näringsverksamhet,

och

     
     
     

bilaga

tjänstedirektivet

medlemsstaterna.

     
 
     

Europaparlamentets

tjänster.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

medlemsstaterna.

miljarder

marknaden.

likartade

regeringens

bör

behöriga

införas.

förslag

förtydliganden.

       
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
     
 
     

kommunikationsnät.

   

tillhandahålls.

(1996:844)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

myndighetsutövning.

tjänstedirektivet.

landsting.

säkerhetstjänster.

utmätningsmän

lagen.

gemenskapsrätt

förslag.

     
   
       
   
       
     

tillämpningsområdet.

marknaden.

         
       
       
       
         
       
     
           
     
       
   
   
         
       
         
   
   
       
     
   
       
           

tjänsteverksamhet.

faktiskt

period.

annat

tjänstedirektivets

medlemsstaten.

Lagrådets

tillämpas.

tjänstedirektivet.

kontaktpunktsansvarig

kontaktpunkterna.

kontaktpunkten.

regeringens.

kontaktpunkterna.

arbete.

Skatteverket.

     

aktuella.

nödvändig.

kontaktpunkten.

   
           
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
     
   
   
     

kontaktpunkten.

     
   
   
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
     
   
   
   
   
             
   
   
             
         
               

avsnitt

domstolen.

landets

dotterbolag.

branschorganisationer.

verksamheten

gemenskapsinstrument,

tillämpa,

allmänintresset,

krav.

bedömning.

sina

   

efterlevs.

       
   
           

är

       
       
     
     
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   

upprätthållas.

Sverige.

förslag.

författningsåtgärd.

rättstestet.

       
       
             
           
           
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
         

särskild

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

därför

med

2008:36)

lagform.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

intressen.

område

bedömning.

   
 

bedömning.

denna

Miljödepartementets

område

hälsofarliga

bedömning.

område

automatspel.

bedömning.

     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     

sätt.

legoslakterier.

förordning

påbörjas

tyst

Fiskeriverket.

frågor.

verksamheten.

område

bedömning.

   
   
   
   
   
   
   
 

område

bedömning.

del.

 
 
 
 
 
 
 
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

synpunkt.

jämställdhetsdepartementets

bedömning.

del.

glesbygdsområden.

område

bedömning.

del.

bedömning.

tjänstedirektivet.

reglerade

10.2.

i

knutna

gränserna

   
   
   
   
           
   
   
             
   
   
               
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
     

sig.)

         
           
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
           
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
     

bedömning.

   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
               
   
             
   
           
   
   
       
   
       
   
   
   
   

tillhandahålla

bilaga

   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

gemenskapsrätten.

arbetstagare

personuppgifter

tjänster

deras

inom

artikel

avfallstransporter

artikel

krävs.

   
   
   
 
           

privaträtten.

       
       
       
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

produktionssystem.

säkerställa

   

förslag.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

föreslagen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

hyresrätt

lagstiftningen.

förslag

bostadsrätt.

   

gränserna.

produktsäkerhetslagen.

(2005:59)

 
 
 
 
 
 
   
             
 
       
 
 
 
   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

endast

förslag.

35.6)

begäran.

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
   
       

samarbete.

tjänstedirektivet.

behöriga

Sverige.

riktig

tjänsteleverantörer.

   

myndighet.

inre

               
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   

tillsynsärenden.

   
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
     
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 
             

sekretesslagen.

bestämmer.

förslag.

lag.

regeringens

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

behörig

varningskoordinatorer.

promemorians.

eller

inte

tjänsten

informationsgivning.

näringsverksamhet.

(2008:486)

bedömning.

regeringens

tillfredsställande

regeringens

informationsbestämmelser.

tillfredsställande

   
     
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

resegarantilagen.

avsnitt

föreligger.

bedömning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

bedömning.

gemensamma

   
     
   

yrkesutövning.

bl.a.

     
           
               

medlemsstater.

administrativ

objektiva

   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
             
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

i

förfaranden

ramar.

                 
   
   
     
   
     
       
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
               
     
                 
                 
     
   
         
   
     
   
   
   
             
   
   
             
   
   
   
   

beträffande

marknaden.

vägledning.

viss

eller

gemensamma

regeringsformen.

behöriga

   

annan

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   

inspektioner.

kommission.

   

förslag.

avsnitt

utförts.

här.

   

(1972:204)

9.2.

8.3.2.

     
     

tillfällig

9.2.

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

medlemsstaten.

   
   
   
 
     
     

(1994:1738)

serveringstillstånd.

8.3.3.

8.2.3.

     
     
     
   
   

(2004:451)

9.3.

bestämmelsen.

endast

omfattar,

skyddas.

9.3.

kommissionen.

avsnitt

hemförsäljningslagen

9.2.

     
     

lagen.

datum.

som

om

myndighetsföreskrifter.

utländska

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

gemensamma

lämnas

registrerad.

intressegemenskap,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1991:614)

     
   
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   

§.

operativ

   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
   

§.

   
   

paketresor

hemförsäljningslagen

etableringsstaten.

   
     
   
     
     
             
       
   
           
   
         
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
verksamheten.

föreståndare.

tillfällig

etableringsstaten.

(2008:486)

(1972:204)

(2004:451)

   
   

nationella

och

skyddas.

Riksrevisionen

Svea

Umeå

Justitiekanslern

Domstolsverket

Rikspolisstyrelsen Revisorsnämnden Rättsmedicinalverket Migrationsverket Datainspektionen

Kommerskollegium

Östsvenska

Handelskammaren

Handelskammaren

Försvarsmakten

Tullverket Ekonomistyrningsverket Skatteverket Storföretagsskattekontoret

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lotterilagen

   
   

elektroniska

                 
               
                   
         
               
               
   
 
       
   
     
       
   
       

ordningsbestämmelser.

                   
       
               
   
   
       
           
         
   
       
   
             
                 
                   
   
         
         
       
         
   
           
                   
   
         
         
           
           
           
               
       
                   
   
   
       
         
               
   
             
           
                 
       
             
               

remissinstanser

   
 
 
   

reglerade.

kommunikationsnät,

landsting,

gemenskapsrätten.

författning.

om

utländska

gemenskapernas

     
     
   
   
     
     

gemensamma

lämnas

registrerad.

intressegemenskap,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Bilaga

   

Bilaga

       
         
   
   
           
   
   
   
           

månader

Bilaga

mellan

   

Bilaga

försäljning

   

Bilaga

följande

   

intyg.

som

verksamheten.

Bilaga

filialer

föreståndare.

Bilaga

   

om

Bilaga

       
       
         
         
       
   
       
   
       

Bilaga

hyresrätt

         
           
           
   
             
   
   
     
           
         
         
         
             
         
           

Bilaga

   

inre

gränsöverskridande

landet,

§,

ska

anmälan

kommission.

brottsutredningar.

Bilaga

(2005:59)

   

avser

förskottsbetalning

postadress.

Bilaga

   

näringsverksamhet.

för

näringsverksamhet,

automatspel,

näringsidkare,

Olof

   

är

Sverige.

följande

lagtexten.

direktivet.

gemensam

information

   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
     
   
   
   
   
   
     
     
   
     
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
   
   
     

lösning.

följande:

gränsöverskridande

skyldigheter.

Tjänstedirektivet

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tillämpningsområde.

   
   
   
           

tjänster.

medlemsstaterna.

         
     
   
               
   
   
   
   
             
   
   
           

tjänster

vara

18.1)

medlemsstat.

           
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kvalitetsnivå

       
   
               
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
           
   
             
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
           

dessa

Sverige.

   
   

nämnda

tjänstedirektivet.

skälig

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ökar.

myndighetssamarbete.

   

tjänstedirektivet.