2008/09:184

   
   

garanti.

     
       
       
       
       
   
   
   
   
       
     
     
       
       
         
         
       
         
       
       
       
     
       
         
         
         
       
         
         
         
         
         
   
   
     
   
     
     
     
       
       
     
         
         
         
         
         
       
         
         
         
         
     
       
       
   
     
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

dagens

förvaltningen,

   

nämnts.

     
   
   
   
     
   
   
   
stycket.

(1991:481)

följande

   
lamentet.

följande

   

sekreterare.

lamentet.

       
     
   
       
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
uppdraget

tet.

ledamoten

godo.

stadga.

ersättning.

Europaparlamentet

   

Europaparlamentet

Europaparlamentet

   
   
   
         
         
   
   
   
       
   
     
   
           
         
         
   
         
   
           
               
                   

riksdagen.

möter.

                     
             
 
   
       
   
       
               
             
                   
   
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   
         
             
 
   
         
   
   
   
   
       
   
   
                     
   
   
   
       
   
         
             
   
   
   
           
   
   
   
         
         
     
     
             
                 
     
       
         
                 
               
   
       
   
       
       
   
   
   
   
             

egenpensionsförmånerna.

egenpensionsförmånerna.

       
       
   
     
     
   
       
   
                   
 
         
   
     
           
   
         
           
         
   
       
   
       
                     
                     
       
   
   
       
   
         
         
   
   
   
       
                       
             
       
       
               
           
               
       
           
50
ledamot

godo.

mentet

dagsledamot

berättigade

Europaparlamentet.

och

Europaparlamentet.

och

       
   
       
   
   
     
     
     
       
         

parlamentet.

och

parlamentet.

65

     
     
                       
     
                 
         
       
     
             
     
         
         
                   
                               
                     
                   
     
                   
           
     
     
           
               
         
               
             
   
           
             
     
     
     
     
     
         
                     
                               
                           
         
     
         
     
         
                                 
                               
                                 
                 
               
     
     
     
     

denna

   
   
   
   
   
   
   
   

Efterlevandepensionen

   
   
   
   
   

denna

tolv.

moten

den

garantin
ålder.
och

eller

ett

komstgarantin

års

avlider.

varar

lag

   
   
   
   
   
   
   
   
   

riksdagen

betalas.

betalas.

stadga.

ning.

   
     
   
   
     

Europaparlamentet.

tet.

ledamöter.

     
     
     
     
     
     
     
       
       
       
         
     
     
         
     
     
     
     
       
         
       
   
   
       
   
   
       
       
     
   
     
     
       
           
   
   
   
             
       
   
   
               
           
   
           
           
       
     
     
   
   
       
   
   
     
   
       
       
föreskrivs
parlamentet.

revisionen.

     
     
   
       
     

heten.

föreskrivs

lamentet.

sekretesslagen

   
   
   
   
   
   

officerare,

beskattning.

förmånsregleringen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kortare

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

levandepension.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

arbetsordning.

arbetsordning.

parlament.

sion.

försörja

medarbetares

övas.

parlamentet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

9.3)

     

kompromiss.

     
   
   
   

lagen.

intjänade

regeringens.

och

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lagstiftning

författning.

gångsersättning

inom

fattningsreglering.

ersättningslagen,

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

och

riksdagen

   

ersättningslagen.

tillfället.

betalas

motsstadgan.

ningen.

stadgan.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ersättningslagen.

dagens

rättighet.

tillämpningsområde.

och

uppfyllda.

enligt

gälla

gan.

     

och

   
   
   
   
   
   

darlagen.

gångsår.

dvs.

till

anslagsramar.

   
   
   

(1991:481)

draget.

Europaparlamentet.

enligt

ningslagen.

en

enligt

stadgan.

Europaparlamentet

företrädarlagen.

ningssystemet.

enligt

stadgan.

mentet.

lagen

8

ringar.

ringar.

redaktionell.

inkomstgarantin.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
   

ledamotsstadgan.

sekretesslagen

(2005/684/EG,

(2005/684/EG,

   
   

Europaparlamentets

Europeiska

   
   
   
   
   

egen

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

innehar.

artikel.

oberoende.

   
   

efterlevandepension.

   
   

pensioner.

invaliditetspension.

uppdrag.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

rätt

och

   
   
   

schablonersättning.

valt.

medarbetares

budget.

betalningsvillkoren.

   
   
 

efterlevandepension.

   
   
   
   

Europaparlamentet.

medlemsstaten.

budget.

riksdagens

   

nämnts.

     
   
   
   
     
   
   
   

Bilaga

följande

   

sekreterare.

lamentet.

       
       
 
   
   
   
     
   
   
     
   
     
         
       
   
         
     
     
     
     
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
uppdraget
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ledamoten

tet.

godo.

stadga.

ersättning.

Bilaga

   

Europaparlamentet

Europaparlamentet

   
   
   
         
         
   
   
   
     
   
     
   
           
       
       
       
           
   
           
           
           
   
   

eller

riksdagen.

den.

betstagare.

månaden.

   
   
     
                 
     
     
       
                     
                       
                 
                 
                         
                             
       
       
                       
                               
     
           
     
         
     
     
     
         
     
                     
     
     
     
             
                       
       
     
         
     
             
           
         
     
         
     
                 
                 
                   
             
                     
     
                 
         
     
       
           
     
               
   
       
   
   
     
                   
   
             
     
       
           
     
           
         
         
     
         
     
           
                       
                     
         
     
     
       
     
           
         
     
     
     
           
                         
                 
           
           
                 
               
           
                       
50
ledamot

godo.

mentet

dagsledamot

berättigade

Europaparlamentet.

och

Europaparlamentet.

och

       
   
       
   
   
     
     
     
       
         

parlamentet.

och

parlamentet.

65

     
     
                       
     
               
       
           
     
     
     
         
         
               
                         
                   
                 
     
                 
             
     
     
         
               
         
             
               
   
             
             
     
     
     
     
     
         
                 
                         
                       
         
     
         
     
     
                         
                           
                 
     
                 
     
     
           
   
                     
                     
   
       
     
     
             
     
     
     
     
               
                   
         
     
     
         
         
           
     
     
         
     
     
     
         
       

avgången.

   
   
   
   
   

denna

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

tolv.

moten

   
         
     
     
         
         
                 
               
       
       
     
             
     
     
                   
                       
       
     
             
     
           
                     
                       
     
             
     
         
                       
     
           
     
     
               
                   
                       
     
           
                       
     
     
                     
             
           
     
                     
     
     
         
     
       
                         
                 
               
               
               
               
                 
                   
   
       
     
     
         
         
                 
                 
     
       
     
     
     
     
       
         
         
                 
                 
     
         
           
     
           
             
     

tillfället

   
   
   
   
   
   
   
   

riksdagen

   
   
     
     
     
           
           
           
               
               
     
     
     
     
         
     
     
         
               
     
     
     
           
       
     
     
     
     
               
               
               
     
         
     
     
           
               
           
     
       
               
                 
     
     
     
           
       
   

Europaparlamentet.

tet.

       
 
   
   
   
       
     
       
   
   
   
       
       
   
     

överklagandenämnd.

hon

för

     
   
     
     
föreskrivs
parlamentet.

revisionen.

tive

heten.

föreskrivs

lamentet.

sionsverk.

Adelsohn