2008/09:135

   
   

stadgade

     
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
       
     
       
       
       
         
         
         
     
       
       
       
     
     
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
   
       
     
       
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
       
       
       
     
     
       
       
       
       
     
   
   
   
   
     
     
     
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
       
   
   
       
       
   
 
 
 
   

verksamhet

enskap

eller

ledning,

kvalitetssäkring,

strategi,

eller

           
   
   
       
         
           
         
             
             
     
 
             
         
         
       
         
 
   
         
           
som
och

ändamålsenligt

   
   
 
   
   
   
   

Schweiz,

och

   
 
   
   
   
           
           
     
   
             
                       
                 
                       
                 
                 
                               
   
                   
 
               
   
               
             
     
         
   
   
       
             
                     
                   
 
   
   
             
               
     
                 
                             
       
 
                       
               
                 
                     
     
                 
   
   
   
               
   
   
   
   
   
 

eller

revisorer.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
       
   
   
     
     
       
       
   
   
       
   
     
       
   
     
   
 

et.

revisorer.

bolaget.

         
   
   
         
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
       
         
         
   
   
   
   
   
   
       
         
   
   

uppdrag,

verksamhet,

obehag,

skapsår.

registrerat

för

   
   
   

föreskrifter.

föreskrifter.

         
           
   
   
   
       
   
   
       
       
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
     
           
   
   
   
   
   
       
     
           
   
   
   
       
     
         

begärt

och

en.

Revisorsnämnden.

       
 
       
       

synen.

med

nämnden.

   
 
   
   
   
     
   
   
     
     

risationen

registrering.

as.

ering.

tredjeland.

   

gälla

av

tredjeland

ikraftträdande.

     
       
   
   
     
   
   
   
     

revisionskompetens.

rapportering,

hantering,

koncernredovisningen,

sionstjänster,

om

sionsuppdraget.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
   
     
   
   
       
   
   
   
         
   
   
         
   
   
   
       
         
     
   
   
   
   
   
   
   
       
         

revisionen,

sionsuppdraget.

   

berättelsen.

revisionsberättelsen.

   
   
   
   
   
   
     
     

(1987:667)

   

ade

eller

ella

hantering,

koncernredovisningen,

revisionstjänster,

revisor.

revisor.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

utsetts.

honom.

tiden.

återstående

till

sionsuppdraget.

rapporteringen.

Revisorn

het,

berättelsen.
styckena
revisionsberättelsen.

medlemmarna.

skyldighet

medlemmarna.

skyldighet

betalningslagen,

berättelsen.

     
     
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   

förvaltare.

eller

utses.

     
     
           
     
     
           
       
     
         

bestämmelser,

   
   
   
       
   
     
       
     
     
       
   
       

bestämmelser,

stiftelse.

(1999:1079)

se.

   

skall

berättelsen.

revisionsberättelsen.

     
     
   

uppdraget.

kompetens.

rapportering,

hantering,

koncernredovisningen,

sionstjänster,

om

ett

   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
           
   
       

moderbolagets

honom.

ordinarie

   

porteringen.

Revisorn

het,

bolaget.

Finansinspektionen.

inspektionen.

     
     
   

lämnade

kompetens.

   

rapportering,

hantering,

koncernredovisningen,

sionstjänster,

sionsuppdraget.

bank.

sparbank.

uppdragets

huvudansvarige.

uppdragets

till

rapporteringen.

Revisorerna

har

het,

handahållit

     
     

banker

   

revisionsuppdraget.

revisionskompetens.

   

rapportering,

hantering,

koncernredovisningen,

sionstjänster,

sionsuppdraget.

bank.

   
   
   

uppdragets

ansvarige.

uppdragets

     
     
     

till

rapporteringen.

Revisorerna

har

het,

handahållit

av
av
värdepappersmarknaden
marknaden
följande

(1995:1554)

   
 
   
   
   

draget

     

15)

kommentaren.

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

samt

revisorer.

71984L0253)

31986L0635)

32002R1606)

delar.

     

10.1)

et.

intresse.

32000L0012)

säkring.

kommunala

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

lagstiftningen.

närmare.

revisionsföretags

direktivet.

talet.

samheten.

registrering.

stat.

revisorer.

hetsprov.

Schweiz.

skrifter.

Revisorsnämndens

     

sed.

självständighet.

inte

Revisorsnämndens

äventyras.

nämnden.

sänkas.

av

lysningsplikt.

företag.

marrätt)

verksamhet

plats.

ingens

mot

orsförordningen.

revisionsklienten

ens

anvisade

kvalitetskontrollen.

ande

revisionsberättelse

Regeringskansliet.

EU.

     

dokumentationen

tionsrättsliga

revisionsberättelsen.

     

arbete.

are

brister.

er.

bl.a.

ordning.

meningen)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

na

synsorgan.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

är

direktiv.

bestämmelser.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

36.4)

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

sen.

ingens

orn.

stiftning.

ande.

entledigandet.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

ning.

ingens

utskott.

rättsliga

hela

sammansättning.

näringslivets

reglering.

ingen.

bolaget.

sionssed.

kring

en.

revisorsdirektiv.

skäl.

kvalificerade

er.

nämnden.

marknaden.

registreringsplikten.

sådan

antagits.

lagen)

sätt.

förfaranden.

uppgifter.

ande.

erforderlig.

ande.

ser.

regelverken

ändringarna.

EES.

för

sionsföretagen.

     

för

     

(2001:883)

innebörd.

   
   
   
   
   
   
 

registrerade

koncern.

EES.

denna

ändamålsenligt

   
   

språkligt.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ska

   
   

revisorer.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

er

avsnitt

uppfyllda.

vara

svensk

16.2.

sådant

verksam

verksamhet,

obehag,

räkenskapsår.

verksamheten

13.

erade

FAR

sådant

behandlingen.

er.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

auktorisationen

bristande

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

ikraftträdande.

utgång.

inära

     
     

cernredovisningen,

revisorsval.

avsnitt

rapporter.

et.

publika

revisionsuppdraget.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

porteringsskyldighet.

vidtagits,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

revisorssed.

sionen,

följd.

avsnitt

revisor.

disciplinära

23

   
   
   
   
   
   
   

ikraftträdandet.

till.

     
     

bolagslagen.

ens.

bolagslagen.

cernredovisningen,

revisorsval.

bolagslagen.

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Skatteverket.

fjärde

aktiebolagslagen.

följd.

bolagslagen.

vidtagits,

lagen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1994:1220)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

bestämmelser,

insamlingsstiftelser.

bestämmelser,

stiftelse.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(1999:1079)

utsett

bolagslagen.

   
   

(1982:713)

revisionsuppdraget.

bolagslagen.

bolagslagen.

cernredovisningen,

revisorsval.

   
   
 

ett

moderbolagets

aktiebolagslagen.

följd.

bolagslagen.

   

bolagslagen.

vidtagits,

lagen.

(1987:619)

revisionsuppdraget.

bolagslagen.

bolagslagen.

cernredovisningen,

om

bolagslagen.

   

följd.

bolagslagen.

sparbank.

ansvarige.

(2005:551)

styrelse.

aktiebolagslagen.

   

lagen.

lagen.

medlemsbanker

lämnade

bolagslagen.

bolagslagen.

cernredovisningen,

revisorsval.

bolagslagen.

bolagslagen.

medlemsbank.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ens

aktiebolagslagen.

lagen.

lagen.

värdepappersmarknaden

at

(1995:1554)

(SOU

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

revisionsklienten.

ets

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

föreslås

2007:56)

(2001:883)

följande

följande

   
   
   
   
   
       
     
     
       
     
     
     

uppdragsgivaren,

samarbetsområdet,

sieringsrörelse,

om

tjänstepensionsförsäkring,

elektroniska

   
 
 
   
   
   
   

verksamhet,

och

och

   
     
     
   
         
       
               
 
                 
     
   
                       
                       
                     
               
               
             
       
   
         
   
       
             
               
                         
                     
       
   
               
   
               
                     
               
               
                 
               
                     

vara

bolaget.

likvidation.

lagstadgad

revision.

verksamhet.

   
   

svensk

aktuella

verksamhet,

obehag,

   
   
   
   

minst

samhet,

struktur,

struktur,

effektivitet,

utfördes,

lagstadgad

intern

revisorer,

   
förfarande.
registrerat
           
       
         
     
     
         
     
     
       
     
     
         
       
           
     
     
     
           
   
   
   
   
           
         
     
     
         

heten.

för

för

tationen.

   
       
   
   
   
       
   

förs.

auktorisationen

någon

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

stämmer

(1982:713)

   

revisionskompetens.

följande

   
   
   
   
   
   
   

rapporteringen,

system,

revisionstjänster,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
   
 
   
     
     

ordinarie

   
   
   
   
     

narie

för

siella

   
   
   
 
 
 
   

samt,

företaget.

det.

(1987:619)

   

revisionskompetens.

följande

       
   
   
       
   
   
   

rapporteringen,

system,

revisionstjänster,

för

                   
       
             
       
     
             
     
       
       
     
             
   
   
   
   
   
   
                   
                 
     
     
     
       
                 
           
         
       
           
     
           
         
       
     
       
         
     
   
         
         
         

det.

ekonomiska

   

föreningen.

kompetens.

följande

henne.
   
   
   
   
   

rapporteringen,

teringssystem,

utsetts.

honom.

revisionsberättelse.

Skatteverket.

tredje

för

siella

   
   

eningen

föreningen.

ske.

ningslagen,

betalningslagen,

stycken

det.

(1994:1220)

följande

   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
     
       
 
   
   
   
   
       
   
       
   
   
   
   
   
   
         
     
     
   
     
           
       
       
     
     
     
   
och
årsstämma.

(1995:1554)

   

och

årsstämma.

medlemsbanker

   

banken.

revisionskompetens.

       
   
   
       
     
   
   
   
   
   
 
   

rapporteringen,

teringssystem,

   
   
   
   

medlemsbankens

siella

samt,

banken.

   
   

det.

skall

(1999:1079)

lydelse.

upphöra.

utses.

utsett

berättelsen.

   
   
 
   
 
   

kompetens.

följande

     
   
     
   
   
   
   
   
   
   

rapporteringen,

system,

revisionstjänster,

siella

     
       
       
       
           
   
   
         
           

av

för

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

berättelsen.

   
     
     
   
   
   
     
     
motsvarande
öppenhetsdirektivet.

värdepappersmarknaden

   

företag.

Sverige.

Kommunala

yttra

(1995:1554)

   

draget.

(1995:1554)

(1995:1554)

lydelse.

   

draget.

revisorsdirektiv

   

uppdraget.

följande

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
             
       
           
   
   
   
   
   

utses.

(Ds

Carl

samfund.

Coopers.

   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
       
   
   
       
       
   
   
   
   
     
     

enskap

eller

ledning,

kvalitetssäkring,

strategi,

eller

           
   
   
       
         
           
         
             
             
     
 
             
         
         
       
         
 
   
         
           
   
 
   
   
 
   
   
   
   

som

och

samhet

             
             
     
     
           
     
       
     
     
             
             
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
           
       
 
           
   
       
     
 
       
   
   
     
       
       
       
 
   
   
     
     
   
       
           

revisorer.

             
         
             
     
                 
   
   
   
               
             
   
       
         
       

eller

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
       
   
   
     
     
       
         
   
   
   
   
         
   
       
       
   
     
         

et.

revisorer.

bolaget.

tredjeland

uppdrag,

verksamhet,

obehag,

av

registrerat

för

föreskrifter.

föreskrifter.

år.

denna

begärt

och

en.

Revisorsnämnden.

synen.

med

   
 
   
   
   

nämnden.

   
 
   
   
   
     
   
   
     
     

risationen

registrering.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

gälla

av

tredjeland

   
   
   

ikraftträdande.

   
     
 
   
     
   
   
   
     

revisionskompetens.

rapportering,

hantering,

   
   

sionstjänster,

om

sionsuppdraget.

Revisorn

     
       
     
     
     
     
     
     
       
     
     
       
     
     
     
     
       
   
     
     
     
     
     
     
     
     
       

revisionen,

sionsuppdraget.

   

berättelsen.

revisionsberättelsen.

föreningar

(1987:667)

   

ade

eller

ella

hantering,

koncernredovisningen,

revisionstjänster,

revisor.

revisor.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

utsetts.

honom.

berättelse.

tiden.

tiden.

till

sionsuppdraget.

rapporteringen.

Revisorn

dem.

         
     
   
       
     

het,

berättelsen.
styckena
revisionsberättelsen.

medlemmarna.

skyldighet

   
     
   
     

medlemmarna.

skyldighet

betalningslagen,

berättelsen.

   
   
 
   
 
     
     
   
     
   
   
   
   
     
     
   
   

förvaltare.

   
     
   
   
   
         
       
   
   
     
   
   
   
   
   
     
     
         
   
   
   
   
         

utses.

     
       
           
     
     
           
         
   
           
   

bestämmelser,

   
   
   
   
   
   
       
   
     
       
     
     
       
   
       

bestämmelser,

stiftelse.

se.

   

skall

berättelsen.

revisionsberättelsen.

Bilaga

sionsuppdraget.

kompetens.

           
     
   
     
     
         
   
       
         
   
         
   
     
     
   
   
   
   
   
     
     

om

ett

   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
       
   
   
       

moderbolagets

honom.

ordinarie

   
   
   
   
   
   

sionsuppdraget.

           
         
       
   
   
   
   
           
       

Revisorn

het,

   
   
 
     
 
   
     
         
         
   
   
   
   
     
       
       
   
   
       
   
   
   
       
         
   
   
   
       
   
   
   

kompetens.

   
   
   
   

rapportering,

hantering,

koncernredovisningen,

sionstjänster,

sionsuppdraget.

sparbank.

sparbank.

uppdragets

huvudansvarige.

   
     
       
   
   
   
       
   
   
     
       
       
   
   
   
   
   
     
       
         
   
   
   
       
             
             
         
       
     
   
   
   
           
         

Revisorn

het,

banker

banker

   

revisionsuppdraget.

revisionskompetens.

   
   
 
   

rapportering,

hantering,

koncernredovisningen,

revisionstjänster,

sionsuppdraget.

bank.

   
   
   

uppdragets

ansvarige.

   
   
   
     
       
   
   
   
     
   
   
     
       
       
   
     
     
   
   
     
       
         

till

rapporteringen.

Revisorn

het,

av
av
pappersmarknaden
marknaden
följande
   
 
   
   
   

draget

Hermansson.