Trafikutskottets betänkande

2008/09:TU7

Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation. Huvuddelen av förslagen utgörs av redaktionella anpassningar av fartygssäkerhetslagen (2003:364) till EG-rätten på området. Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 mars 2009.

Propositionen har inte föranlett någon motion. Utskottet anser det angeläget att berörda bestämmelser anpassas för ett stärkt sjösäkerhetsarbete. Mot denna bakgrund har utskottet inte något att erinra mot vad som anförs i propositionen. Utskottet föreslår således att riksdagen antar regeringens förslag med en ändring av redaktionellt slag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) med den ändringen i 9 kap. 3 § första stycket 1 att ordet Sjöfartsverket ersätts med ordet Transportstyrelsen. Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:10.

Stockholm den 27 januari 2009

På trafikutskottets vägnar

Ibrahim Baylan

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ibrahim Baylan (s), Jan-Evert Rådhström (m), Oskar Öholm (m), Christina Axelsson (s), Nina Larsson (fp), Claes-Göran Brandin (s), Eliza Roszkowska Öberg (m), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Sten Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Ingemar Vänerlöv (kd), Karin Svensson Smith (mp), Lars Mejern Larsson (s), Mahmood Fahmi (m), Désirée Liljevall (s) och Per Lodenius (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation. Regeringens förslag till riksdagens beslut återges i bilaga 1 och regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Lagrådet, som beretts tillfälle att yttra sig över regeringens lagförslag, lämnade det utan erinran.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Huvuddelen av förslagen utgörs av redaktionella anpassningar av fartygssäkerhetslagen (2003:364) till EG-förordningen om genomförande av internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden). Anpassningarna innebär inte några förändringar i sak för de fartyg och rederier som i dag omfattas av bestämmelserna om godkänd säkerhetsorganisation.

Vidare ändras kravet på att ha en godkänd säkerhetsorganisation från att gälla alla fartyg som används för yrkesmässig personbefordran eller vars bruttodräktighet är minst 20, till att gälla samtliga passagerarfartyg, dvs. fartyg som medför fler än 12 passagerare, samt fartyg med en bruttodräktighet om minst 500, med en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att utöka tillämpningsområdet. Någon förändring av den flotta som i praktiken omfattas av bestämmelserna om godkänd säkerhetsorganisation innebär förslaget emellertid inte. Förslaget innebär att bestämmelserna i lagen anpassas till den gällande tillämpningen men också att kravet i lagen att småningom kräva godkänd säkerhetsorganisation av fler fartyg än vad som sker i praktiken i dag tas bort.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 mars 2009.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

Upphävande av bemyndigande till regeringen

I propositionen föreslås att regeringen inte längre ska få bestämma när och för vilka rederier och fartyg bestämmelserna om säkerhetsorganisationsfrågor ska tillämpas. Detta ska i stället följa direkt av lagen. Övergångsbestämmelsen i fartygssäkerhetslagen med detta bemyndigande till regeringen ska därför upphävas.

EG-anpassning av fartygssäkerhetslagen

Inom internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization) antogs år 1993 den internationella säkerhetsorganisationskoden (ISM-koden, International Safety Management Code). Koden ska tjäna som vägledning för rederiernas förvaltning och drift av sina flottor och för att främja utvecklingen av en allmän säkerhetskultur och ett miljötänkande inom rederinäringen. ISM-koden genomfördes i svensk rätt den 1 juli 1995.

Genom en EG-förordning från år 2006 görs ISM-koden obligatorisk inom gemenskapen (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006). Samtidigt utvidgas kodens tillämpningsområde till att omfatta även inrikes trafik, oberoende av flagg, och reguljär linjetrafik till eller från hamnar inom gemenskapen, oberoende av flagg. För passagerarfartyg gäller dock att endast de som går i fartområdena A och B omfattas.

Regeringen föreslår sålunda att fartygssäkerhetslagen anpassas till EG-förordningen om genomförande av internationella säkerhetsorganisationskoden. Detta förutsätts ske genom

·.    dels att ett antal av lagens bestämmelser om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation inte längre ska gälla för de rederier och fartyg som omfattas av EG-förordningen,

·.    dels att de bestämmelser i lagen som även fortsättningsvis ska gälla för de rederier och fartyg som omfattas av EG-förordningen, där så är nödvändigt, ska kompletteras med en hänvisning till förordningen.

Därutöver föreslås att en bestämmelse införs i lagen om att EG-förordningens definitioner ska gälla även vid tillämpning av lagen.

Krav på att rederier och fartyg ska ha dokument m.m. om godkänd säkerhetsorganisation

I dag finns i fartygssäkerhetslagen ett krav att ett fartyg som används för yrkesmässig personbefordran eller vars bruttodräktighet är minst 20 får användas till sjöfart endast om rederiet har ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation och fartyget är försett med ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation. Regeringen föreslår att lagen ändras till att gälla fartyg med en bruttodräktighet om minst 500 samt samtliga passagerarfartyg. Kraven ska dock inte gälla statsfartyg. Undantag får inte göras för de passagerarfartyg som omfattas av EG-förordningen (fartområdena A och B) utan endast för övriga, nationellt tillagda passagerarfartyg som omfattas av bestämmelserna (fartområdena C-E).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att andra fartyg än dessa får användas till sjöfart endast om rederiet har ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation och fartyget är försett med ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation.

Bemyndigandet att ha ISM-krav även för andra fartyg förtydligas samtidigt, nämligen när det gäller traditionsfartyg och fartyg på vilka det bedrivs utbildning i sjömanskap. Syftet är att det bättre ska framgå på vilka grunder som Sjöfartsverket (Transportstyrelsen från den 1 januari 2009) får meddela sina föreskrifter. Möjlighet öppnas – genom samma bemyndigande – även för rederier som inte omfattas av reglerna att ansöka om detta; vissa rederier som bedriver bogserverksamhet har efterfrågat en sådan möjlighet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar inledningsvis att det övergripande syftet med lagstiftningen på området är att höja sjösäkerheten inom sjöfarten.

Vissa ändringar behöver göras i den svenska lagstiftningen för att anpassa den till berörd EG-förordning när det gäller den s.k. ISM-koden (International Safety Management Code). Fartygssäkerhetslagen innefattar fler slags fartyg än vad som krävs enligt ISM-koden och EG-förordningen. Regeringens förslag innebär att bestämmelserna ska omfatta samma flotta som i dag. Det innebär vidare en enhetlig behandling av samtliga fartyg, oavsett om de faller under EG-förordningen eller fartygssäkerhetslagen. Vidare föreslås att kravet på att fler rederier och fartyg ska ha dokument och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation slopas. Härutöver föreslås att riksdagen upphäver bemyndigandet för regeringen att bestämma när och för vilka rederier och fartyg som bestämmelserna om säkerhetsorganisationsfrågor ska tillämpas. För att inte missförstånd ska råda om hur lagen ska tolkas bör detta i stället följa direkt av lagen.

Propositionen har inte föranlett någon motion. Utskottet anser det angeläget att berörda bestämmelser anpassas för ett stärkt sjösäkerhetsarbete. Mot denna bakgrund har utskottet inte något att erinra mot vad som anförs i propositionen. Dock har utskottet noterat att Sjöfartsverkets uppgifter enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) den 1 januari 2009 övertogs av den samtidigt inrättade Transportstyrelsen (prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94). Detta innebär bl.a. att överklagade beslut från detta datum i stället prövas av Transportstyrelsen enligt 9 kap. 3 § första stycket 1.

Utskottet föreslår således att riksdagen antar regeringens förslag med den ändringen. att ordet Sjöfartsverket ersätts med ordet Transportstyrelsen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag