Trafikutskottets betänkande

2008/09:TU3

Transportstyrelsen och dess verksamhet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet samt två följdmotioner och två motioner från allmänna motionstiden 2007 respektive 2008.

I enlighet med ett regeringsbeslut våren 2008 inrättas den 1 januari 2009 en ny myndighet, Transportstyrelsen. Denna kommer att överta all verksamhet vid Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen samt delar av verksamheten vid Sjöfartsverket och Vägverket. Transportstyrelsens s.k. kärnverksamhet kommer att bestå av normgivning, tillsyn och tillståndsgivning inom de fyra transportslagen. I den nu framlagda propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att Transportstyrelsen formellt ska kunna utöva verksamheten redan från dagen för inrättandet. Förslagen består till största delen av namnändringar men också av några smärre ändringar av materiell eller författningsteknisk natur. Lagarna bör träda i kraft den 1 januari 2009.

Utskottet föreslår att riksdagen antar de föreslagna lagändringarna. Samtliga motionsförslag (s, m, kd, mp) avstyrks. I betänkandet finns två reservationer (s, v, mp).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Lagförslagen

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1) lag om ändring i luftfartslagen (1957:297),

2) lag om ändring i sjömanslagen (1973:282),

3) lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott,

4) lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

5) lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),

6) lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,

7) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

8) lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,

9) lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn,

10) lag om ändring i mönstringslagen (1983:929),

11) lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

12) lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,

13) lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

14) lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

15) lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

16) lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),

17) lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor,

18) lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

19) lag om ändring i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter,

20) lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser,

21) lag om ändring i tullagen (2000:1281),

22) lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

23) lag om ändring i fordonslagen (2002:574),

24) lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),

25) lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd,

26) lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,

27) lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd,

28) lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,

29) lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227),

30) lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter,

31) lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd,

32) lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden,

33) lag om ändring i lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:31 punkterna 1–33 och avslår motion

2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s).

Reservation 1 (s)

2.

Finansiering av Transportstyrelsen

 

Riksdagen avslår motion

2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp).

Reservation 2 (s, v, mp)

3.

Transportstyrelsens lokalisering

 

Riksdagen avslår motionerna

2007/08:T488 av Annelie Enochson (kd) yrkande 2 och

2008/09:T556 av Jessica Polfjärd (m).

Stockholm den 13 november 2008

På trafikutskottets vägnar

Ibrahim Baylan

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ibrahim Baylan (s), Jan-Evert Rådhström (m), Oskar Öholm (m), Christina Axelsson (s), Lisbeth Grönfeldt Bergman (m), Sven Bergström (c), Hans Stenberg (s), Nina Larsson (fp), Eliza Roszkowska Öberg (m), Marie Nordén (s), Annelie Enochson (kd), Sten Bergheden (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv (kd), Karin Svensson Smith (mp) och Désirée Liljevall (s).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet samt två följdmotioner och två motioner från allmänna motionstiden 2007 respektive 2008. Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Till grund för propositionen ligger huvudsakligen Transportstyrelseutredningens delbetänkande Transportinspektionen – En myndighet för all trafik (SOU 2008:9) och slutbetänkande Transportinspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken m.m. (SOU 2008:44). Till en mindre del grundas propositionen även på en promemoria utarbetad inom Näringsdepartementet med reviderade författningsförslag inom vägtrafikområdet i förhållande till Transportstyrelseutredningens huvudbetänkande (N2008/4100/RS).

Med hänvisning till framför allt lagförslagens enkla tekniska beskaffenhet har Lagrådets hörande bedömts sakna betydelse.

I propositionen behandlas enbart de delar av utredningsbetänkandena som rör den nya myndighetens inrättande och verksamhet från den 1 januari 2009. Resterande delar i betänkandena – eller vissa av dem – kommer att tas om hand i en proposition som regeringen avser att lämna till riksdagen i maj 2009.

Bakgrund

Hösten 2004 tillkännagav riksdagen som sin uppfattning att regeringen snarast borde tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur en gemensam trafikinspektion skulle vara organiserad (Inspektionsverksamheten inom trafikslagen, bet. 2004/05:TU4, rskr. 2004/05:64). Utgångspunkten var att en gemensam trafikinspektion skulle bildas under första halvåret 2006.

Den dåvarande regeringen gav hösten 2005 en särskild utredare i uppdrag att undersöka hur man kan inrätta en trafikslagsövergripande organisation för inspektionsverksamhet som rör kontroll av krav på säkerhet och skydd inom transportområdet. Hösten 2006 avlämnade sålunda Trafikinspektionsutredningen sitt betänkande, Trafikinspektionen – en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet (SOU 2007:4). I denna förordades bl.a. att en gemensam ny myndighet skulle bildas och att verksamheten skulle samlas till en ort.

Den nya regeringen gav våren 2007 en särskild utredare i uppdrag att genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation, benämnd Transportstyrelsen. Transportstyrelseutredningen har härefter presenterat dels i delbetänkandet Transportinspektionen – En myndighet för all trafik (SOU 2008:9), dels slutbetänkande Transportinspektionen – Ansvarslag för vägtrafiken m.m. (SOU 2008:44).

Efter det att delbetänkandet hade remissbehandlats beslutade regeringen den 29 april 2008 genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:45) att myndigheten skulle inrättas vid nästkommande årsskifte. I enlighet med förslagen i delbetänkandet beslutades även vilka verksamheter vid respektive myndighet som förs över från andra myndigheter den 1 januari 2009, att länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet förs över den 1 januari 2010, att utredaren ska genomföra de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2009, att utgångspunkten är att den nya myndigheten huvudsakligen ska finansieras via avgifter från och med år 2010 och att dess huvudkontor ska ligga i Norrköping. Slutligen bestämdes myndighetens namn till Transportstyrelsen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrättas den 1 januari 2009 en ny myndighet, Transportstyrelsen, som kommer att överta all verksamhet vid Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen samt delar av verksamheten vid Sjöfartsverket och Vägverket. Även ett mindre antal uppgifter för Banverket, Tullverket och Boverket förs över till den nya myndigheten. Transportstyrelsens s.k. kärnverksamhet kommer att bestå av normgivning, tillsyn och tillståndsgivning inom de fyra transportslagen. Transportstyrelsen kommer även att ha ansvar för de register som behövs för att utöva kärnverksamheten.

För att formellt kunna utöva verksamheten redan från dagen för inrättandet behöver ett antal lagar ändras på så sätt att nuvarande myndighetsnamn byts ut mot namnet Transportstyrelsen. Förslagen i denna proposition består till största delen av sådana namnändringar och också av några smärre ändringar av materiell eller författningsteknisk natur. Dessa ändringar behövs huvudsakligen för att möjliggöra för Transportstyrelsen att utöva sin verksamhet.

Samtliga förslag bör träda i kraft samtidigt med Transportstyrelsens inrättande, dvs. den 1 januari 2009.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till de lagar som anges i propositionen och som krävs för att Transportstyrelsen formellt ska kunna utöva sin verksamhet vid sitt inrättande den 1 januari 2009. Därmed avslås en motion (s) med förslag till avslag på propositionen i dess helhet.

Jämför reservation 1 (s).

Propositionen

Transportstyrelsens s.k. kärnverksamhet ska vara normgivning, tillståndsgivning och tillsyn inom samtliga fyra transportslag. Häri innefattas krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg, krav på organ och individer som ska verka i systemet, villkor för marknadstillträde, nyttjande av infrastruktur och andra funktioner, marknads- och konkurrensövervakning samt villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster. Transportstyrelsen ska även ha ansvar för de register som behövs för att utöva kärnverksamheten och svara för omvärldsbevakning, statistik och forskning som stöder och följer upp densamma.

Transportstyrelsen ska också företräda Sverige i internationella organisationer och inom EU där regelutveckling inom myndighetens ansvarsområde sker. Myndigheten ska även fullgöra de uppgifter som Sverige i egenskap av medlemsstat har ålagts enligt relevanta EG-rättsakter och som inte på annat sätt fullgörs genom lag eller förordning.

Författningar i vilka endast myndighetens namn ändras

Regeringen föreslår att nuvarande myndighetsnamn ändras till ”Transportstyrelsen” i de fall den nya myndigheten övertar hela eller delar av den nuvarande verksamheten. De författningar som berörs och där endast myndighetens namn ändras är följande: luftfartslagen (1957:297), sjömanslagen (1973:282), lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott, lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, sekretesslagen (1980:100), lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, mönstringslagen (1983:929), plan- och bygglagen (1987:10), lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, körkortslagen (1998:488), yrkestrafiklagen (1998:490), lagen (1998:493) om trafikskolor, lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter, lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser, tullagen (2000:1281), fartygssäkerhetslagen (2003:364), lagen (2004:487) om sjöfartsskydd, lagen (2004:629) om trängselskatt, lagen (2004:1100) om luftfartsskydd, lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel, vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, lagen (2006:1209) om hamnskydd, lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden och lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).

När det gäller plan- och bygglagen (1987:10) och tullagen (2000:1281) konstateras att även dessa innehåller förslag till ändringar av myndighetsnamnen Krisberedskapsmyndigheten och Statens räddningsverk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I plan- och bygglagen görs dessutom vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Författningar med såväl namnändringar som andra ändringar

Förutom att myndighetsnamnet ändras i de fall verksamhetsöverföring sker föreslås ytterligare vissa ändringar i några av författningarna. Ändringarna är nästan uteslutande språkliga eller författningstekniska följder av namnbytet. Enda undantaget är lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, för vilken en materiell ändring föreslås (se i det följande).

Regeringens förslag innefattar följande.

·.    Beträffande lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn föreslås att beslut i dessa frågor fattas av regeringen. Regeringen får meddela föreskrifter om att annan myndighet får fatta sådana beslut.

·.    Beträffande lagen (1990:712) om undersökning av olyckor föreslås att vägtrafikolyckor uttryckligen anges bland andra allvarliga olyckor som ska undersökas enligt denna lag.

·.    Beträffande lag om ändring i sjölagen (1994:1009) är innebörden i förslaget att Transportstyrelsen ska lämna till en tingsrätt som håller sjöförklaring den medverkan tingsrätten begär för utredningen.

·.    Beträffande ändring i yrkestrafiklagen (1998:490) föreslås att frågor om transporttillstånd och tillstånd för internationella vägtransporter och annan yrkesmässig trafik i Sverige med fordon som är registrerade i en stat med vilken Sverige inte har någon överenskommelse om vägtransporter prövas, när det gäller såväl person- som godstransporter, av Transportstyrelsen. Beträffande lagen (2001:558) om vägtrafikregister föreslås att undantag från registreringsplikten i vägtrafikregistret gäller för fordon som provkörs av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga ett ärende.

·.    Beträffande fordonslagen (2002:574) föreslås att den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) i samband med kontroll eller prövning får provköra ett fordon.

Slutligen redovisar regeringen sin bedömning i fråga om överklagade beslut och forumregler, nämligen att det förhållandet att Transportstyrelsen blir beslutsfattande myndighet med huvudkontor på en ort inte föranleder något behov av ändrade forumregler.

Motionen

Avslag på propositionen i dess helhet yrkas av Ibrahim Baylan m.fl. (s) i motion 2008/09:T11. Motionärerna ställer sig frågande till den beskrivning av trafikinspektionernas verksamheter som redovisas i propositionen. De grundläggande skillnader som råder mellan järnväg, luftfart, väg och sjöfart och deras sinsemellan mycket olika tekniska och operativa miljöer gör att motionärerna inte ser några skäl för en sammanslagning; den fackmässiga kompetens som i dag finns hos de fyra olika inspektionsmyndigheterna skiljer sig från varandra, och man kan tvivla på om kunskaper om t.ex. sjöfartens villkor och säkerhet är användbara för dem som arbetar med väg-, järnvägs- eller flygtrafik. Vidare skiljer sig kontaktytorna gentemot motsvarande inspektionsmyndigheter, såväl nationellt som internationellt. Viktiga fördelar finns också med inspektionsmyndigheternas lokalisering nära sina respektive trafikverk. Vägtrafikinspektionen har t.ex. mer att vinna på närhet till Vägverkets trafiksäkerhetsenhet än till verksamheten vid Sjöfartsinspektionen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis erinra om att frågan om inspektionsverksamheten inom trafikslagen behandlats vid en rad tillfällen av riksdagen. Våren 2005 gjorde riksdagen ett tillkännagivande om att regeringen snarast skulle tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur en gemensam trafikinspektion ska vara organiserad (bet. 2004/05:TU4, rskr. 2004/05:64). Härefter har, som framgår av propositionen, frågan varit föremål för utredningar i flera olika sammanhang.

Härefter konstaterar utskottet att regeringen den 29 april 2008 beslutat att en sådan myndighet, benämnd Transportstyrelsen, ska inrättas den 1 januari 2009. Transportstyrelsen bildas genom att verksamheten vid Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Vägverkets trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet förs över till den nya myndigheten. I sammanhanget kan nämnas att den 1 januari 2010 förs även länsstyrelsernas verksamhet för körkort och yrkestrafik över till den nya myndigheten.

Vad den framlagda propositionen nu gäller är de lagändringar som behövs för att den nya myndigheten formellt ska kunna utöva sin verksamhet från dagen för inrättandet. I första hand gäller det ändringar av benämningen på myndigheten, Därtill kommer vissa smärre ändringar av materiell eller författningsteknisk natur.

Enligt vad som sägs i motion 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) bör riksdagen avslå propositionen i dess helhet. Motionärerna ställer sig frågande till regeringens beskrivning av tillsynen såsom splittrad och svåröverskådlig. Motionärerna anser tvärtom att det saknas naturliga kontaktytor – eller att de i vart fall är mycket begränsade – mellan dagens olika inspektionsverksamheter. Vidare hävdas att det finns viktiga fördelar med att inspektionsmyndigheterna har lokaler nära sina respektive trafikmyndigheter.

Utskottet vill å sin sida instämma med regeringen när det gäller de fördelar som en samlad inspektionsverksamhet innebär.

Först och främst vill utskottet betona vikten av att en effektiv och tillförlitligt genomförd tillsyn kan garanteras inom alla transportslag. En förutsättning för detta är att det råder ett oberoende mellan det organ som utövar tillsynen och den verksamhet som tillsynen avser, nämligen infrastrukturförvaltare och transportansvariga. En väl fungerande tillsyn är avgörande för den rättssäkerhet som tillsammans med effektivitet och medborgarorientering ska prägla statsförvaltningen.

Vidare kan konstateras att behovet av optimal tillsyn ökar i takt med den samhällsutveckling som nu pågår, t.ex. i form av ökad delegering av offentliga åtaganden, driften av offentlig verksamhet i privat regi, avregleringen av flera marknader liksom Sveriges EU-medlemskap.

Härutöver vill utskottet påminna om att dagens transporter och resor ofta görs med flera olika trafikslag inblandade. Det är angeläget att normgivningen, tillsynen och tillståndsgivningen för samtliga trafikslag präglas av likformighet och likabehandling. Ett mervärde ligger också i att verksamheter samlas så att jämförelser av olika erfarenheter kan göras och resultaten kan nyttiggöras. Därmed ökar förutsättningarna för att de transportpolitiska målen kan uppnås. I propositionen sägs vidare (s. 65 f.) att rättstillämpningen för företag och medborgare – genom den samlade verksamheten – förväntas bli mer enhetlig och tillsynsverksamheten mer effektiv. För allmänhetens del innebär det att många verksamheter samlas i en och samma myndighet, så att t.ex. kontakter i olika ärenden i fortsättningen underlättas.

I sammanhanget bör man även beakta de effektivitetsvinster som kan förväntas genom samordningen av administrativ och IT-relaterad verksamhet. Den nya myndighetens storlek bidrar också till utvecklingsmöjligheter på så sätt att den ger utrymme för förändringar och förbättringar av verksamheten.

Slutligen utgår utskottet från att Transportstyrelsen med dess konstruktion och uppdrag ger bättre förutsättningar att intensifiera trafiksäkerhetsarbetet men också – genom dess transportslagsövergripande uppgift – kan bidra till en minskning av transportsektorns negativa klimatpåverkan.

Utskottet är medvetet om att de sammanförda funktionerna – åtminstone i ett inledningsskede – kan medföra vissa organisatoriska problem. Avsikten är dock – såsom regeringen anför – att verksamheten inom de enskilda transportslagen till största delen kommer att bedrivas separerat från varandra och med den kompetens som hittills förvärvats inom respektive område.

Med det nu sagda föreslår utskottet att riksdagen antar de framlagda lagförslagen i propositionen och avstyrker motion 2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s).

Finansiering av Transportstyrelsen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag (mp) om finansiering av Transportstyrelsen. Utskottet hänvisar till pågående beredning inom Regeringskansliet.

Jämför reservation 2 (s, v, mp).

Motionen

I motion 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) begärs en ändring när det gäller finansieringen av Transportstyrelsen såtillvida att den del av dess verksamhet som berör Banverkets områden inte ska finansieras genom avgifter utan genom anslag. Samma utformning som har gällt för Järnvägsstyrelsen bör gälla även i fortsättningen, är innebörden i motionsförslaget. Motionärerna befarar att systemet enligt regeringens budgetförslag kommer att leda till högre banavgifter och därmed till försämrade förutsättningar för järnvägen. Detta kan, menar de, i sin tur leda till att det inte bara blir fler lastbilar på vägarna utan också högre biljettpriser för resenärerna.

Utskottets ställningstagande

I budgetpropositionen föreslår regeringen (prop. 2008/09:1 utg.omr. 22) att ett nytt anslag, 1:5 Transportstyrelsen, förs upp på statsbudgeten. För år 2009 beräknas ett anslag om drygt 360 miljoner kronor; för år 2010 beräknas anslaget till nära 356 miljoner kronor. Anslaget ska användas till Transportstyrelsens icke avgiftsfinansierade verksamhet.

Stora delar av Transportstyrelsens verksamhet avses emellertid bli finansierade med olika former av avgifter. Det gäller t.ex. avgifter för registerhållning, registreringsskyltar, körkortstillverkning, delar av den s.k. farledsavgiften samt direkta avgifter och myndighetsavgift inom luftfarten. Det innebär att Transportstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2009 kommer att disponera avgiftsintäkter som har sin motsvarighet i intäkter som i dag disponeras av Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. För år 2009 är utgångspunkten att de principer för finansiering av olika verksamhetsdelar som gällt tidigare ska fortsätta att gälla. Det innebär att Transportstyrelsen kommer att disponera eventuella överskott av sin avgiftsfinansierade verksamhet.

Genom tilläggsdirektiv (2008:45) fick Transportstyrelseutredningen i uppdrag att lämna förslag till en ny finansieringsform m.m. som ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2010. Utredningen ska precisera och presentera vilka principer som ska styra valet av finansieringsform, vilka verksamheter som ska finansieras med avgifter fr.o.m den 1 januari 2010 samt tillhörande författningsändringar. Utgångspunkten ska enligt direktivet vara att Transportstyrelsen huvudsakligen ska finansieras med avgifter.

I sin rapport Finansieringsprinciper och avgiftssystem för Transportstyrelsens verksamhet (daterad 2008-10-10) har Transportstyrelseutredningen formulerat tre alternativ för den framtida finansieringsmodellen. Enligt det första alternativet ska i princip all verksamhet finansieras med avgifter. För alternativ två anges att all tillstånds- och tillsynsverksamhet samt registerhållning finansieras genom avgifter. Anslagsfinansiering ska gälla normgivning, prövning av beslut som fattats av annan myndighet, prövning av tvist i avtalsliknande situationer och andra särskilt angivna ändamål. Det tredje alternativet innebär att endast tillståndsverksamheten, tillsyn med tydligt definierade motprestationer som riktar sig mot ett företag eller en individ samt registerhållning avgiftsfinansieras. All annan tillsynsverksamhet samt myndighetsuppgifter såsom normgivning, utövande av stabsuppgifter m.m. anslagsfinansieras. Transportstyrelseutredningen förordar för sin del finansieringsmodellen enligt det första alternativet. Oavsett finansieringsform – anslag eller avgifter – ska det tydligt anges vad finansieringskällan får användas till, anför utredningen.

Näringsdepartementet har remitterat rapporten till 43 instanser. Yttrandena ska vara Näringsdepartementet till handa senast den 17 december 2008.

Mot bakgrund av att beredning pågår inom Regeringskansliet av Transportstyrelseutredningens förslag och hithörande frågor om finansieringen av Transportstyrelsen finner utskottet inte skäl att nu avge några synpunkter i denna fråga. Motion 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) avstyrks därmed.

Transportstyrelsens lokalisering

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår förslag i två motioner (m, kd) om Transportstyrelsens lokalisering. Utskottet hänvisar till att regeringens beslut om inrättandet av myndigheten och dess huvudkontor innebär att det överlåts åt myndigheten att själv avgöra var den egentliga verksamheten bäst kan bedrivas.

Motionerna

Enligt vad som anförs i motion 2007/08:T488 av Annelie Enochson (kd) bör den föreslagna Trafikinspektionen ligga i Göteborg. För att man ska stimulera oberoende gentemot dem man inspekterar är det – enligt motionären – viktigt att parterna inte finns för nära varandra geografiskt. Trafikinspektionen skiljer sig från sina tidigare förlagor genom att den ska kunna vara drivande gentemot ansvarig myndighet och inte tvärtom. Även om den nya myndigheten kan vara decentraliserad bör dess huvudkontor förläggas till Göteborg där kompetens och oberoende kan säkerställas (yrkande 2).

Jessica Polfjärd (m) föreslår å sin sida i motion 2008/09:T556 att en statlig myndighet ska placeras i Västerås stad. Den myndighet som åsyftas är Transportstyrelsen. Motionärens motivering är att Västerås saknar en myndighet och att förekomsten av en sådan på en ort är en viktig symbolfråga. Dessutom anges Västerås vara en strategiskt bra ort för placering av en myndighet med dess läge mellan Borlänge, Örebro och Norrköping, dvs. där den berörda verksamheten i dag bedrivs, men också med dess närhet till Stockholm. Motionären pekar även på god tillgång till arbetskraft, bra kommunikationer och planerade bostäder i Västerås.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringens beslut den 29 april 2008 avser Transportstyrelsens huvudkontor. Beslutet innebär vidare att det överlåts åt myndigheten att själv avgöra var den egentliga verksamheten bäst kan bedrivas. En avsikt är att möjligheten till bl.a. elektroniska hjälpmedel ska kunna utnyttjas.

Enligt vad utskottet har erfarit kommer Transportstyrelsen att ha ca 1 600 medarbetare på ett antal platser i landet. Den dominerande delen av verksamheten kommer att bedrivas i Norrköping, Borlänge och Örebro.

Med hänvisning till vad som nu har anförts avstyrker utskottet förslagen i motion 2007/08:T488 av Annelie Enochson (kd) och motion 2008/09:T556 av Jessica Polfjärd (m).

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Lagförslagen, punkt 1 (s)

 

av Ibrahim Baylan (s), Christina Axelsson (s), Hans Stenberg (s), Marie Nordén (s), Pia Nilsson (s) och Désirée Liljevall (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s) och

avslår proposition 2008/09:31 punkterna 1–33.

Ställningstagande

Frågan om en sammanslagning av de olika trafikmyndigheternas inspektionsverksamheter har aktualiserats och utretts i flera omgångar. I denna proposition föreslås att Järnvägsstyrelsen och Luftfartsstyrelsen läggs ned i sin nuvarande form. Vägtrafikinspektionen och Sjöfartsinspektionen skiljs från Vägverket respektive Sjöfartsverket. Dessa fyra verksamheter ska tillsammans utgöra huvuddelen i den nya myndigheten Transportstyrelsen och lokaliseras till Norrköping. Propositionen grundas på förslagen i betänkande SOU 2007:4 Trafikinspektionen – en myndighet för säkerhet och skydd inom transportområdet.

Det viktigaste motivet för inrättandet av den nya myndigheten Transportstyrelsen är att ”en effektiv och tillförlitligt genomförd tillsyn kan garanteras inom alla trafikslag” genom att inspektionerna är skilda från trafikmyndigheterna. Det andra motivet är att åtgärda vad regeringen beskriver som en ”splittrad och svåröverskådlig” tillsyn. Därför skapas en ny myndighet med ett samlat tillsynsansvar.

Vi ställer oss frågande inför denna beskrivning av trafikinspektionernas verksamheter. De grundläggande skillnader som råder mellan järnväg, luftfart, väg och sjöfart och deras sinsemellan mycket olika tekniska och operativa miljöer gör att vi inte ser några skäl för en sammanslagning. Fackkompetensen som de fyra olika inspektionsmyndigheterna besitter i dag är vitt skilda, och det är tveksamt om kunskaper om t.ex. sjöfartens villkor och säkerhet är användbara för dem som arbetar med väg-, järnvägs- eller flygtrafik.

Sjöfartsinspektionen har ingen naturlig kontaktyta med de andra inspektionsmyndigheterna, utan främst med klassificeringssällskapen samt med andra myndigheter som t.ex. Arbetsmiljöverket, polismyndigheterna, Kustbevakningen och Tullverket. Internationell normgivning påverkar i hög grad normgivningsarbetet och tillsynen.

På Luftfartsstyrelsen har man konstaterat att några naturliga kontaktytor med de andra transportslagen inte finns utom vid markplanering av infrastrukturprojekt. EU och internationella organ påverkar i hög grad luftfartens normgivning och tillsyn.

Järnvägsstyrelsen uppger att de myndigheter inom transportsektorn som de har beröringspunkter med är Vägverket när det gäller plankorsningar samt Banverket vid markplanering av infrastrukturprojekt.

Det finns också viktiga fördelar med att inspektionsmyndigheterna har lokaler som ligger nära sina respektive trafikmyndigheter. Vägtrafikinspektionen har t.ex. mer att vinna på närhet till Vägverkets trafiksäkerhetsenhet, än till verksamheten vid Sjöfartsinspektionen. Vi är övertygade om att samarbetet inom respektive trafikslag innebär effektivitetsvinster som är mer adekvata än vad skapandet av Transportstyrelsen ger. Vi befarar att den föreslagna sammanslagningen skapar ökad byråkrati, omfattande omställningskostnader och kompetensförluster.

Vi anser också att propositionen saknar en ordentlig analys av varför en sammanslagning av trafikinspektionerna verkligen leder till höjd säkerhet och effektivisering av inspektionernas arbete.

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att en sammanslagning av de fyra trafikinspektionerna inte bör genomföras. Riksdagen bör därför avslå propositionen.

2.

Finansiering av Transportstyrelsen, punkt 2 (s, v, mp)

 

av Ibrahim Baylan (s), Christina Axelsson (s), Hans Stenberg (s), Marie Nordén (s), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Karin Svensson Smith (mp) och Désirée Liljevall (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp).

Ställningstagande

Det kan konstateras att regeringen föreslår att Transportstyrelsen ska finansiera sin verksamhet genom avgifter eller uppdragsintäkter fr.o.m. år 2010. Vi motsätter sig denna konstruktion när det gäller den verksamhet som Banverket bedriver. Man kan nämligen med fog befara att en sådan finansiering kommer att leda till högre banavgifter, vilket försämrar förutsättningarna för järnvägen. Detta leder i sin tur till att vi får fler lastbilar på vägarna. Om förslaget genomförs kan man också räkna med högre biljettpriser för resenärerna, eftersom banavgifterna omfattar alla tågoperatörer som trafikerar spåren. Med regeringens förslag kommer järnvägsföretagen att belastas med ökade avgifter med ca 75 miljoner kronor.

Redan i dag missgynnas järnvägstransporter i och med att vägtrafiken inte beskattas på ett sätt som är ändamålsenligt för att man ska nå klimatmålen. På så sätt fortsätter lastbilstrafiken att öka, med ett rekordår under 2007 på 5,5 %. Enligt vår mening är denna utveckling oacceptabel. Att ytterligare snedvrida förutsättningarna till järnvägens nackdel är i strid med klimatmålen.

Vi föreslår därför att den del av Transportstyrelsens verksamhet som berör Banverkets områden inte ska avgiftsfinansieras utan finansieras med anslag, i likhet med den hittillsvarande utformningen av Järnvägsstyrelsens finansiering. Riksdagen bör ge detta till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjömanslagen (1973:282).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

4.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn.

10.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mönstringslagen (1983:929).

11.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).

12.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

13.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen (1994:1009).

14.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

15.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i körkortslagen (1998:488).

16.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490).

17.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.

18.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

19.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter.

20.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

21.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281).

22.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

23.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fordonslagen (2002:574).

24.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

25.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

26.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt.

27.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd.

28.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel.

29.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

30.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter.

31.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd.

32.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden.

33.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Följdmotionerna

2008/09:T11 av Ibrahim Baylan m.fl. (s):

Riksdagen avslår proposition 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet.

2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den del av Transportstyrelsens verksamhet som berör Banverkets områden inte ska avgiftsfinansieras utan finansieras med anslag.

Motion från allmänna motionstiden hösten 2007

2007/08:T488 av Annelie Enochson (kd):

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den föreslagna Trafikinspektionen ska ligga i Göteborg.

Motion från allmänna motionstiden hösten 2008

2008/09:T556 av Jessica Polfjärd (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig myndighet ska placeras i Västerås stad.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag