Socialutskottets betänkande

2008/09:SoU26

Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:212 Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar fr.o.m. den 15 maj 2009 ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009. Vidare tillstyrker utskottet att influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 anges som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2009.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009

Riksdagen

a) antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

b) godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:212 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 11 juni 2009

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Cecilia Widegren (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Tobias Krantz (fp), Marina Pettersson (s), Jan R Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s), Maria Kornevik Jakobsson (c), Thomas Nihlén (mp), Finn Bengtsson (m) och Ann Arleklo (s).

Redogörelse för ärendet

I ärendet behandlas regeringens proposition 2008/09:212 Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009. I propositionen föreslås att riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168), dels godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009. Regeringens förslag till beslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2009.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens proposition.

Propositionen

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009 samt att influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 anges som en allmänfarlig sjukdom i bilaga 1 till smittskyddslagen (2004:168).

I propositionen anförs att smittskyddslagen (2004:168) definierar smittsamma sjukdomar som sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot mot människors hälsa (1 kap. 3 §). En undergrupp till de smittsamma sjukdomarna är allmänfarliga sjukdomar, med vilka avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade. De allmänfarliga sjukdomarna anges i bilaga 1 i smittskyddslagen (2004:168) och omfattar bl.a. difteri, hivinfektion, kolera, mjältbrand, pest, polio och rabies. De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar ska anmälas eller bli föremål för smittspårning.

De s.k. samhällsfarliga sjukdomarna utgör en undergrupp till de allmänfarliga sjukdomarna,. Med sådana avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Det finns för närvarande endast två sjukdomar som klassificeras som samhällsfarliga, svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) och smittkoppor.

I 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) ges regeringen under vissa förutsättningar ett bemyndigande att, om riksdagens beslut om ändring i bilagan inte kan avvaktas, föreskriva att bestämmelserna om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas från den tidpunkt som regeringen bestämmer på en viss smittsam sjukdom som förekommer eller inom kort kan förekomma här i landet. Sjukdomen måste dock uppfylla kriterierna för allmänfarliga sjukdomar. Dessa föreskrifter ska snarast underställas riksdagens prövning.

Regeringen beslutade med stöd av bestämmelsen i 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) i förordning av den 13 maj 2009 att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009. Förordningen trädde i kraft den 15 maj 2009.

Regeringen anser att influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 uppfyller rekvisiten för allmänfarliga sjukdomar enligt 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Regeringen anför bl.a. att denna influensa är ett nytt influensavirus som sprids mellan människor; att virusets genetiska sammansättning är ny medför att människor inte tidigare smittats av den och att de därför troligtvis saknar eget skydd mot att smittas av den. Regeringen anser att det därför finns risk för att viruset sprids till en stor del av befolkningen och att även människor i arbetsför ålder, som normalt sett inte drabbas av influensa i särskilt stor utsträckning, blir sjuka. Hög sjukfrånvaro kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, bl.a. för hälso- och sjukvården som kan behöva behandla ett kraftigt ökat antal patienter samtidigt som den egna personalstyrkan är mindre än vanligt.

Av propositionen framgår att sedan smittan upptäcktes har benämningarna på den varierat. Av olika skäl anser regeringen att samtliga dessa benämningar är olämpliga att använda för att i lag precisera vilken sjukdom det är som avses och föreslår därför en ny benämning.

Utskottets ställningstagande

Den 29 april 2009 informerade statsrådet Maria Larsson socialutskottet om beredskapsläget samt det kommande extrainsatta ministermötet i EU den 30 april 2009 med anledning av den nu aktuella influensan. Vid ett utskottssammanträde den 7 maj 2009, vid vilket både försvarsutskottets och socialutskottets ledamöter deltog, informerade företrädare för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen samt Smittskyddsinstitutet om beredskapsläget m.m.

Utskottet ställer sig bakom regeringens bedömning när det gäller 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168). Riksdagen bör därför godkänna regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag till ändring i smittskyddslagen (2004:168) fr.o.m. den 1 augusti 2009.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:212 Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).

2.

Riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2009:380) om att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009 (avsnitt 4).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag