Skatteutskottets betänkande

2008/09:SkU5

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2008/09:44) om att slopa skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om sådana tillgångar och skulder som tidigare låg till grund för förmögenhetsbeskattningen. Det innebär att kontrolluppgifter inte längre behöver lämnas om bl.a. fordringsrätter och innehav av aktier. Utskottet tillstyrker även att innehållet i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet ändras. Förslaget i denna del innebär bl.a. att betalningens belopp ska anges i använd valuta i stället för i kronor och att man vid betalningar från utlandet inte behöver ange vad betalningen avser.

Utskottets ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i en gemensam reservation yrkat avslag på förslaget om slopad skyldighet att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet

 

Riksdagen antar 6 kap. 5 § och 12 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:44 i denna del och avslår motion 2008/09:Sk5 i denna del.

Reservation 2 (s)

2.

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter till den del lagförslaget inte omfattas av punkt 1 ovan och med de ändringar som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.

Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2008/09:41 i denna del och 2008/09:44 i denna del och avslår motionerna 2008/09:Sk4, 2008/09:Sk5 i denna del och 2008/09:Sk6.

Reservation 1 (s, v, mp)

Stockholm den 13 november 2008

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c), Helena Leander (mp) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2008/09:44 lämnas förslag till slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder och regelförenklingar när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. I ärendet samordnas det lagtekniska genomförandet av lagförslagen i denna proposition med ett lagförslag ur proposition 2008/09:41. Utskottets förslag till lagtext m.m. framgår av bilaga 3.

Bakgrund

Riksdagen beslutade förra hösten att avskaffa förmögenhetsskatten med verkan fr.o.m. den 1 januari 2007 (prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15). Regeringens bedömning i propositionen var att den generella kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle vara avskaffad inkomståret 2008. Kontrolluppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle bara kvarstå i den utsträckning uppgifterna verkligen krävs för andra beskattningsåtgärder än beskattning enligt den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt. Utskottet uttalade att utgångspunkten bör vara att den kontrolluppgiftsskyldighet som regleras i skattelagstiftningen ska avse sådana uppgifter som Skatteverket har behov av i sin beskattningsverksamhet. Det är inte rimligt att behålla en uppgiftsskyldighet till Skatteverket med det huvudsakliga syftet att tillgodose andra myndigheters behov av uppgifter, ansåg utskottet. Utskottet delade regeringens bedömning att den generella uppgiftsskyldigheten rörande tillgångar och skulder skulle tas bort.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag på vilka kontrolluppgiftsskyldigheter rörande tillgångar och skulder som bör slopas till följd av att förmögenhetsskatten avskaffats. Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om skulder, fordringsrätter, innehav av delägarrätter och om livförsäkringar bör slopas. Detsamma bör gälla kontrolluppgifter om innehav av elcertifikat och utsläppsrätter m.m. samt andelar i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag.

Vidare föreslås en ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret med anledning av att förmögenhetsskatten avskaffats.

Av regelförenklingsskäl lämnas dessutom förslag på ändringar som gäller kontrolluppgifter om betalningar till och från utlandet.

Slutligen föreslås en redaktionell ändring i bestämmelsen som reglerar när kontrolluppgifter inte behöver lämnas om intäkt i inkomstslaget tjänst.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Slopandet av skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder torde enbart få en försumbar effekt på statens finanser. Eventuella merkostnader för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bedöms kunna rymmas inom befintliga anslagsramar. Förslaget om ändring när det gäller vilka uppgifter som ska lämnas i kontrolluppgiften om betalningar till och från utlandet bedöms inte få några offentligfinansiella effekter.

Utskottets överväganden

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att slopa kontrolluppgiftsskyldigheten för sådana tillgångar och skulder som tidigare låg till grund för förmögenhetsbeskattningen.

Motionsyrkanden om avslag på propositionen i denna del avslås.

Jämför reservation 1 (s, v, mp).

Gällande bestämmelser

I lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK) finns bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklarationer, särskilda uppgifter och kontrolluppgifter. Kontrolluppgifter lämnas till ledning för bl.a. taxering och bestämmande av underlag för olika skatter och avgifter. Kontrolluppgifterna lämnas av tredje man. Exempelvis lämnar banker och andra kreditinstitut uppgifter om kunders tillgångar och skulder till Skatteverket.

Enligt LSK ska kontrolluppgift om vissa tillgångar och skulder lämnas till grund för Skatteverkets kontroll av den beskattningsbara förmögenheten enligt den numera upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt.

Uppgifter ska lämnas om följande tillgångar:

–     fordringsrätter,

–     innehav av delägarrätter,

–     andel i privatbostadsföretag och vissa andra bostadsföretag,

–     livförsäkringar,

–     innehav av elcertifikat,

–     innehav av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och

–     certifierade utsläppsminskningar.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att skyldigheten att lämna ovan nämnda kontrolluppgifter ska slopas, eftersom Skatteverket inte längre ska kontrollera om personer har en beskattningsbar förmögenhet. Detsamma gäller skyldigheten att lämna uppgifter om skulder.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska i dag lämna särskilda uppgifter om tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut. Eftersom Skatteverket behöver dessa uppgifter för att kontrollera skattskyldigheten för stiftelserna etc. enligt inkomstskattelagen (1999:1229) anser regeringen att uppgiftsskyldigheten bör kvarstå i lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

I lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter finns även en bestämmelse som reglerar enligt vilka principer tillgångar och skulder ska värderas vid redovisningen i kontrolluppgiften. Värderingen ska göras i enlighet med vissa bestämmelser i den upphävda lagen om statlig förmögenhetsskatt. Värderingsbestämmelsen har främst varit av betydelse vid redovisningen av förmögenhetsskattepliktiga tillgångar och avdragsgilla skulder. I konsekvens med förslaget om slopad kontrolluppgiftsskyldighet föreslår regeringen att den allmänna bestämmelsen om värdering av tillgångar och skulder ska upphävas. Även skyldigheten att lämna kontrolluppgift om livförsäkringar för förmögenhetsskatteändamål föreslås slopas. En särskild bestämmelse om hur värdet av en kapital- eller pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension ska beräknas bör dock införas i lagen. En sådan bestämmelse behövs, enligt regeringen, för att underlätta lämnandet av kontrolluppgift om avkastningsskatt på pensionsmedel. (Avkastningsskatt beräknas på värdet av försäkringen respektive avtalet vid närmast föregående års utgång.)

Motionerna

I motion Sk5 av Lars Johansson m.fl. (s), Sk4 av Marie Engström m.fl. (v) och Sk6 av Helena Leander m.fl. (mp) yrkas avslag på regeringens förslag om slopad skyldighet att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder.

Motionärerna bakom motion Sk5 anför att frånvaron av kontrolluppgifter om förmögenhet öppnar för fusk och felaktiga utbetalningar inom flera välfärdssystem. Berörda myndigheter kommer inte längre att kunna kontrollera om personer som ansöker om bidrag har förmögenheter som kan påverka rätten till stöd. Det rör sig t.ex. om ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer och studiestöd. Även Kronofogdemyndigheten har lyft fram behovet av tillförlitliga uppgifter om tillgångar och skulder i verksamheter utanför beskattningsverksamheten. Vidare anförs att uppgifter om förmögenhet är av väsentlig betydelse för Skatteverket när det gäller att rekonstruera värdepappersinnehav i samband med beräkning av kapitalvinster vid avyttringar. Uppgifterna behövs även för att verket ska kunna göra s.k. kontantberäkningar. Ett slopande av kontrolluppgiftsskyldigheten innebär också att Statistiska centralbyrån får ett sämre underlag när det gäller studier av den ekonomiska välfärdens fördelning och utveckling.

I motion Sk4 anför motionärerna att regeringens förslag innebär en uppenbar risk för att felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen kan komma att öka. Motionärerna anser det ytterst märkligt att regeringen inte inväntat beredningen av det förslag till åtgärder som Försäkringskassan m.fl. myndigheter lämnat på uppdrag av regeringen. Därtill kommer att Skatteverket har behov av kontrolluppgifter om förmögenhet som underlag för beskattning av vissa inkomster.

Även i motion Sk6 anförs som skäl för avslagsyrkandet att kontrolluppgifterna om tillgångar och skulder har en viktig funktion även inom andra områden än beskattning, t.ex. inom socialförsäkringsområdet. Ett slopande av uppgiftsskyldigheten riskerar därför att försvåra för de myndigheter som i sin verksamhet behöver uppgifter om enskildas förmögenhet för att kunna att fatta riktiga beslut. Denna risk måste dock vägas mot integritetsaspekten av att automatiskt samla in uppgifter om alla skattskyldigas förmögenhet. Enligt motionärernas bedömning har det nuvarande systemet i allmänhet inte uppfattats som integritetskränkande.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen beslöt förra hösten att avskaffa förmögenhetsskatten med verkan fr.o.m. den 1 januari 2007. Detta innebär att redovisning av förmögenhet inte längre ska göras i självdeklarationen och att Skatteverket inte kommer att fastställa förmögenhetens storlek. Några uppgifter om tillgångar och skulder ska därför inte heller förtryckas i självdeklarationen eller redovisas i specifikationen till självdeklarationen. Däremot kvarstår den generella skyldighet att lämna kontrolluppgifter om vissa tillgångar och skulder (förmögenhet) som regeringen nu föreslår ska slopas.

När det gäller kontrolluppgiftsskyldigheten anser utskottet, liksom tidigare, att utgångspunkten för den uppgiftsskyldighet som regleras i skattelagstiftningen ska avse sådana uppgifter som Skatteverket har behov av i sin beskattningsverksamhet. Det är inte rimligt att behålla en kontrolluppgiftsskyldighet till Skatteverket med det huvudsakliga syftet att tillgodose andra myndigheters behov av uppgifter. Givetvis är det, som motionärerna påpekar, angeläget att Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter har bra underlag för sina beslut eller ekonomiska studier. Utskottet noterar att Försäkringskassan i slutet av förra året fick i uppdrag av regeringen att i samråd med Centrala studiemedelsnämnden och Skatteverket se över hur förmögenhetsprövningen ska ske beträffande olika socialförsäkrings- och studiestödsformer. Uppdraget är slutfört och ärendet bereds inom Regeringskansliet.

I några av motionerna framhålls att Skatteverket i ett tidigare remissyttrande anfört att verket har behov av vissa uppgifter om tillgångar och skulder för att kunna göra kontantberäkningar samt för rekonstruktioner av värdepappersinnehav i samband med beräkning av kapitalvinster vid avyttring av värdepapper. Utskottet anser dock att Skatteverkets behov inte kan anses stå i proportion till ett fortsatt generellt inhämtande av uppgifter om enskildas förmögenhet sedan förmögenhetsskatten avskaffats. Utskottet ansluter sig därmed till Lagrådets uppfattning som redovisas i ärendet om slopad förmögenhetsskatt (prop. 2007/08:26 bil. 5). Lagrådet ifrågasatte också om en fortsatt generell skyldighet att lämna kontrolluppgift om förmögenhet är förenlig med det krav på integritetshänsyn som följer av personuppgiftslagen (1998:204) och artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utskottet vill i detta sammanhang framhålla att det även i fortsättningen kommer att finnas en skyldighet för tredje man att lämna kontrolluppgift till Skatteverket om ränta, utdelning, avkastning m.m. Med ett sådant underlag bör det ofta kunna avgöras om ytterligare upplysningar behöver inhämtas i ett enskilt fall.

Sammanfattningsvis anser utskottet att starka skäl talar emot ett bibehållande av dagens mycket omfattande generella och automatiska insamlande av uppgifter om tillgångar (inkl. värdepapper) och skulder. Utskottet vidhåller således sin tidigare inställning att den generella uppgiftsskyldigheten som föranletts av behovet av underlag för taxering till statlig förmögenhetsskatt ska tas bort.

Med det anförda och då utskottet inte heller i övrigt har någon invändning mot regeringens förslag tillstyrks propositionen i denna del. Motionerna avstyrks i berörda delar.

Lagteknisk fråga

I regeringens lagförslag föreslås en ändring i 12 kap. 2 § LSK som ska träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering. En annan ändring i samma lagrum och med samma ikraftträdandetidpunkt föreslås i proposition 2008/09:41 Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte som behandlas av utskottet i betänkande 2008/09:SkU8. Ändringen ska tillämpas första gången vid 2010 års taxering. Utskottet har inte haft något att invända mot den föreslagna lagändringen men ansett att den författningstekniska regleringen bör samordnas i nu förevarande ärende. Utskottet föreslår att regeringens förslag till ändring i nämnda lagrum ska ersättas av ett av utskottet framlagt förslag i bilaga 3.

Kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om lättnader i kraven på kontrolluppgifter om betalningar till och från utlandet och avslår motionsyrkandet om avslag på propositionen i denna del.

Jämför reservation 2 (s).

Gällande bestämmelser

Enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK) ska kontrolluppgift i vissa fall lämnas om direkta eller indirekta betalningar till och från utlandet som överstiger 150 000 kr eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kr. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och juridiska personer av den som har förmedlat betalningen. I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalningens belopp i svenska kronor, vad betalningen avser, vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från och, vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.

Propositionen

I propositionen anförs att kontrolluppgifterna om betalningar till och från utlandet utgör ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet. Uppgifterna är i många fall avgörande för att verket ska hitta vissa typer av transaktioner och s.k. upplägg. Därutöver har uppgiftsskyldigheten en preventiv effekt. Det saknas därför skäl att helt avskaffa skyldigheten att lämna dessa kontrolluppgifter.

Av förenklingsskäl föreslås att uppgift om vad betalningen avser inte längre ska behöva lämnas i kontrolluppgiften om betalningar från utlandet. Regeringen är inte beredd att föreslå att motsvarande skyldighet slopas när det gäller betalningar till utlandet. Skälet härför är att uppgiften om vad betalningen avser är av större betydelse vid granskningen när det gäller utgående betalningar än ingående betalningar. Vidare föreslås att uppgift om betalningens belopp inte längre ska anges i svenska kronor utan i använd valuta. Förutom betalningens belopp i använd valuta föreslås att betalningsdatum och valutakod ska anges i kontrolluppgiften. Detta gäller både betalningar till och från utlandet.

Motionen

I motion Sk5 av Lars Johansson m.fl. (s) föreslås att riksdagen avslår regeringens förslag. Motionärerna anför att Skatteverket använder uppgifter om vad en betalning avser för att göra ett urval av vilka betalningar som ska kontrolleras mer ingående. Härigenom har i många fall transaktioner till s.k. skatteparadis identifieras. Dessutom har uppgiften om vad betalningen avser ett visst intresse utifrån att det kan handla om ersättningar knutna till den organiserade brottsligheten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot de föreslagna regelförenklingarna utan tillstyrker propositionen även i denna del. Motionen avstyrks.

Utskottet tillstyrker även den i propositionen föreslagna redaktionella ändringen i 6 kap. 5 § LSK.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, punkt 2 (s, v, mp)

 

av Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v), Britta Rådström (s) och Helena Leander (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter till den del lagförslaget inte omfattas av punkt 1 i utskottets förslag till riksdagsbeslut samt beslutar att 12 kap. 2 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen får de lydelser som framgår av reservanternas förslag i bilaga 4,

2. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:41 i denna del och motionerna 2008/09:Sk4, 2008/09:Sk5 i denna del och 2008/09:Sk6 samt avslår proposition 2008/09:44 i denna del.

Ställningstagande

Vi avvisar regeringens förslag att avskaffa den generella skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder (förmögenhet).

Regeringen föreslår att kontrolluppgiftsskyldigheten ska slopas per den 1 januari 2009 – dock utan att presentera någon lösning på de problem som slopandet kommer att medföra. Flera remissinstanser har lyft fram behovet av tillförlitliga uppgifter om förmögenhet i många verksamheter utanför beskattningsverksamheten. Vi delar farhågorna att frånvaron av kontrolluppgifter om förmögenhet kommer att öppna för fusk och öka risken för felaktiga utbetalningar inom flera välfärdssystem. Berörda myndigheter kommer inte längre att kunna kontrollera om personer som ansöker om bidrag har förmögenheter som kan påverka rätten till stöd. Det rör sig t.ex. om ansökningar om ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer, underhållsstöd och studiemedel. Även Kronofogdemyndigheten har lyft fram behovet av tillförlitliga uppgifter om tillgångar och skulder i sin verksamhet. Utan kontrolluppgifter blir det svårare att söka efter och hitta utmätningsbara tillgångar, och myndighetens administrativa kostnader för att få fram uppgifter om värdepapper, banktillgodohavanden m.m. kommer att mer än tredubblas. För Skatteverket är uppgifterna av väsentlig betydelse vid rekonstruktion av värdepappersinnehav i samband med beräkningar av kapitalvinster vid avyttringar. Sådana rekonstruktioner sker vid både service- och kontrollsituationer. Uppgifterna behövs också för att Skatteverket ska kunna göra kontantberäkningar bl.a. i samband med skönstaxeringar. Vidare skulle möjligheterna att spåra fall av s.k. penningtvätt försvåras om Skatteverket, i likhet med andra brottsbekämpande myndigheter, inte har tillgång till uppgifter om kontanta medel genom kontrolluppgifter. Ett slopande av uppgiftsskyldigheten innebär också att Statistiska centralbyrån får ett sämre underlag när det gäller studier av den ekonomiska välfärdens fördelning och utveckling.

Mot denna bakgrund anser vi, till skillnad från regeringen, att starka skäl talar för ett bibehållande av nuvarande kontrolluppgiftsskyldighet beträffande tillgångar och skulder. I vart fall bör uppgiftsskyldigheten kvarstå i avvaktan på ett alternativt förslag till hur förmögenhetskontrollen ska kunna säkerställas.

2.

Kontrolluppgift om betalningar till och från utlandet, punkt 1 (s)

 

av Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s) och Britta Rådström (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar 6 kap. 5 § och avslår 12 kap. 1 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Sk5 i denna del och bifaller delvis proposition 2008/09:44 i denna del.

Ställningstagande

Kontrolluppgifterna om betalningar till och från utlandet utgör ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet. Uppgifterna är i många fall avgörande för att verket ska hitta vissa typer av transaktioner och s.k. upplägg. Skatteverket använder uppgifter om vad en betalning avser för att göra ett urval av vilka betalningar som ska kontrolleras mer ingående. Härigenom har i många fall transaktioner till s.k. skatteparadis identifierats. Dessutom är uppgiften om vad betalningen avser intressant eftersom det kan handla om ersättningar knutna till den organiserade brottsligheten. Regeringens förslag innebär också merarbete och merkostnader för Skatteverket till följd av att verket, i stället för kontrolluppgiftslämnaren, dels får inhämta uppgift från den skattskyldige om vad betalningen från utlandet avser, dels göra omräkningen från utländsk valuta till svenska kronor.

Av ovan angivna skäl anser vi att riksdagen ska avslå regeringens förslag även i denna del.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2008/09:41

Proposition 2008/09:41 Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte:

Riksdagen antar regeringens förslag till

2.    lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Behandlas såvitt avser 12 kap. 2 §. I övrigt behandlas lagförslaget i annat sammanhang.

Proposition 2008/09:44

Proposition 2008/09:44 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

2.    lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.

Följdmotioner med anledning av proposition 2008/09:44

2008/09:Sk4 av Marie Engström m.fl. (v):

Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2008/09:44 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. om att slopa skyldigheten att lämna kontrolluppgifter om tillgångar och skulder enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

2008/09:Sk5 av Lars Johansson m.fl. (s):

Riksdagen avslår proposition 2008/09:44 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.

2008/09:Sk6 av Helena Leander m.fl. (mp):

Riksdagen avslår regeringens förslag om slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Regeringens förslag

Utskottets förslag

12 kap.

2 §

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 7 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6 och 8–11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6–11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller

2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare.

 

Regeringens förslag

Utskottets förslag

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

2. Vid tillämpningen av 12 kap. 2 § ska dock vad som föreskrivs om kontrolluppgift enligt 7 kap. tillämpas första gången vid 2010 års taxering.

Bilaga 4

Reservanternas lagförslag

Regeringens förslag

Reservanternas förslag

12 kap.

2 §

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 8 kap. 1, 2, 4–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgifter enligt 6 kap., 7 kap. 5 §, 8 kap. 1–6 §§, 9 och 10 kap. samt 11 kap. 2, 2 a och 7 a–7 c §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 11 kap. 7 b § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6 och 8–11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

I kontrolluppgiften ska, utöver de uppgifter som anges i 6–11 kap., uppgift lämnas om utländska skatteregistreringsnummer eller motsvarande för dem som kontrolluppgiften avser samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medborgarskap.

Uppgift om skatteregistreringsnummer behöver endast lämnas för

1. avtalsförbindelser som har upprättats den 1 januari 2004 eller senare, eller

2. vid avsaknad av avtalsförbindelser, transaktioner som har utförts den 1 januari 2004 eller senare.

 

Regeringens förslag

Reservanternas förslag

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.

2. Vid tillämpningen av 12 kap. 2 § ska dock vad som föreskrivs om kontrolluppgift enligt 7 kap. tillämpas första gången vid 2010 års taxering.