Skatteutskottets betänkande

2008/09:SkU32

Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete ska utvidgas till reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (prop. 2008/09:178).

Regeringens förslag innebär att reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägaren eller innehavaren låter utföra ska räknas som hushållsarbete vid tillämpning av reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete. Det totala utrymmet för skattereduktion ändras inte. De nya reglerna tillämpas retroaktivt fr.o.m. den 8 december 2008.

Riksdagens beslut att skattereduktion för hushållsarbete ska lämnas som en skattelättnad direkt vid köpet fr.o.m. den 1 juli 2009 gäller också för skattereduktion som avser ROT-arbete.

I en reservation föreslår utskottets ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att det i stället införs ett tillfälligt och miljöstyrande ROT-avdrag för alla bostadshus.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

3. lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete,

4. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

5. lag om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

6. lag om ändring i lagen (2009:196) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

7. lag om ändring i lagen (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

8. lag om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:178 och avslår motion 2008/09:Sk18 yrkandena 1 och 2.

Reservation (s, v, mp)

Stockholm den 5 maj 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s) och Karin Nilsson (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder och motion 2008/09:Sk18 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp).

Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut återfinns i bilaga 1.

Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. I förekommande fall har uppgiften om de numera utfärdade författningarnas SFS-nummer fyllts i. Vidare har ett bortfallet paragraftecken tillförts i nya 9 a § förslaget till lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete.

Bakgrund

Den 1 juli 2007 trädde lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete i kraft. Genom lagen infördes en skattereduktion för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete. Frågan om ROT-arbete skulle ingå i systemet med skattereduktion för hushållsarbete övervägdes i ärendet. Mot bakgrund av den då konjunkturmässigt starka marknaden för byggnadsarbeten samt av budgetmässiga skäl gjorde regeringen bedömningen att det vid det tillfället inte var lämpligt att inkludera ROT-arbeten i förslaget (prop. 2006/07:94 s. 36, bet. 2006/07:SkU15).

Den 1 januari 2008 infördes en möjlighet att lämna skattereduktion till fysiska personer som får hushållsarbete som löneförmån. Lagens namn ändrades då till nuvarande, lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete (prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7).

Riksdagen har den 11 mars 2009 fattat beslut om att det nuvarande systemet med skattereduktion för utgifter för hushållsarbete efter ansökan ska ersättas av en ny ordning, den s.k. fakturamodellen. Innebörden är att en privatperson som köper hushållsarbete av den som har F-skattsedel ska komma överens med utföraren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Utföraren begär sedan ut betalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom eller henne som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. Riksdagens beslut innebär vidare att skattereduktion även ska kunna tillgodoräknas en privatperson som köper hushållsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet. I detta fall ska skattereduktion tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats för arbetet i en förenklad skattedeklaration. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion löpande under året. Beslutet innebär vidare att den lägsta beloppsgränsen för att få skattereduktion slopas. Dessa regler träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20).

Regeringen har i proposition 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning aviserat att en skattereduktion för ROT-arbete kommer att införas. I propositionen anför regeringen att systemet med skattereduktion för hushållsarbete bör utvidgas till att omfatta arbete i form av reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbete) och att skattereduktionen avses omfatta ROT-arbete som utförts och betalats fr.o.m. den 8 december 2008 (prop. 2008/09:97, yttr. 2008/09:SkU4y, bet. 2008/09:FiU18).

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att den möjlighet till skattereduktion som i dag finns för utgifter för hushållsarbete utvidgas till att också omfatta s.k. ROT-arbete, dvs. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Det huvudsakliga syftet med förslaget är att minska svartarbetet och öka arbetsutbudet.

Skattereduktionen riktas till den som har det egentliga underhållsansvaret för sin bostad. I linje med detta avses därför med ROT-arbete reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägs respektive innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion.

Förslaget innebär i övrigt att samma villkor och förutsättningar som gäller för skattereduktion för hushållsarbete också kommer att gälla ROT-arbete. Det innebär t.ex. att det totala underlaget för skattereduktionen under ett beskattningsår får uppgå till 100 000 kr per person. Då blir den totala skattereduktionen för hushållsarbete och ROT-arbete 50 000 kr per beskattningsår och person.

I propositionen föreslås vidare att det nya system för skattereduktion för hushållsarbete som införs den 1 juli 2009 (se prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184) även ska gälla för ROT-arbete. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär bl.a. att köparen av tjänsten får skattelättnaden direkt vid köpet.

För att möjliggöra kontroll av att skattereduktionen verkligen kommer ägaren av småhuset eller ägarlägenheten respektive innehavaren av bostadsrätten till del, föreslås i propositionen att relevanta uppgifter ska lämnas till Skatteverket.

När det gäller beräkning av kapitalvinst vid avyttring av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt föreslås i propositionen ett förtydligande i fråga om vilka utgifter som får ingå i omkostnadsbeloppet. Innebörden är att utgifter som avser ROT-arbete till den del skattereduktion har tillgodoräknats inte får ingå i omkostnadsbeloppet.

Förslaget att införa en skattereduktion för ROT-arbeten föreslås träda i kraft den 30 juni 2009. Skattereduktionen ska dock gälla ROT-arbeten som har utförts och betalats fr.o.m. den 8 december 2008 samt förmån av ROT-arbete som har tillhandahållits fr.o.m. den 8 december 2008.

Utskottets överväganden

Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att skattereduktionen för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete ska utvidgas till reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av den egna bostaden i syfte att långsiktigt och strukturellt minska svartarbetet och öka arbetsutbudet.

Riksdagen avslår motionärernas förslag om att i stället införa ett tillfälligt och miljöstyrande ROT-avdrag i syfte att bekämpa jobbkrisen inom byggbranschen.

Jämför reservation (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att de nuvarande reglerna om skattereduktion för hushållsarbete och förmån av hushållsarbete utvidgas så att skattereduktion kan lämnas för arbete och förmån av arbete som avser reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad, s.k. ROT-arbeten. Det handlar om en permanent utvidgning som syftar till att långsiktigt och strukturellt minska svartarbetet och öka arbetsutbudet. Med hänsyn till att skattereduktionen kan förväntas stimulera en annars vikande byggmarknad anser regeringen att det är lämpligt att förändringen genomförs nu.

ROT-arbetet ska avse ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som ansöker om eller begär skattereduktion. Med ägare avses även den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen ska likställas med ägare. ROT-arbete som avser en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt omfattas också under förutsättning dels att lägenheten innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion, dels att arbetet utförs i lägenheten och avser sådana åtgärder som bostadsrättshavaren svarar för. En lägenhet som upplåtits till en medlem eller delägare i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag likställs med lägenhet som upplåtits med bostadsrätt. Kravet på att arbetet ska vara hänförligt till den sökandes hushåll eller dennes förälders hushåll ska gälla även för ROT-arbete. Om ROT-arbetet utförs i förälders hushåll omfattas det endast om den som ansöker om eller begär skattereduktion också är den som äger respektive innehar förälderns eller föräldrarnas bostad. Den geografiska avgränsningen av ROT-skattereduktionens omfattning är densamma som för hushållsarbete.

I propositionen lämnas en utförlig redovisning för gränsdragningen kring de åtgärder som utgör ROT-arbete (s. 31 f.). Åtgärder som enbart avser service på maskiner och andra inventarier eller installationer ska inte räknas som ROT-arbete. Inte heller ska arbete för vilket försäkringsersättning lämnats eller bidrag eller annat stöd lämnats från staten, en kommun eller ett landsting räknas. För att undvika att gränsdragningen mot nybyggnation kringgås ska om- och tillbyggnad av ett småhus inte räknas som ROT-arbete under de fem år då någon fastighetsavgift inte tas ut enligt 6 § lagen om kommunal fastighetsavgift.

Skattereduktion för ROT-arbete ska fr.o.m. den 1 juli 2009 lämnas direkt vid köpet enligt den s.k. fakturamodellen. Regeringen anför att det finns anledning att följa upp fakturamodellens tillämpning på ROT-arbete inom ramen för en framtida utvärdering, där även övriga effekter av fakturamodellen för företagen och enskilda kan följas upp.

Skattereduktion för ROT-arbete ska även kunna tillgodoräknas en privatperson som köper hushållsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel på samma sätt som i dag gäller för hushållsarbete. Vid beräkning av kapitalvinst ska utgifter för ROT-arbete inte ingå i omkostnadsbeloppet till den del skattereduktion har tillgodoräknats för arbetet.

De nya reglerna gäller arbete som utförts och betalats efter den 7 december 2008 och förmån av ROT-arbete som tillhandahållits efter samma datum.

Statens skatteintäkter bedöms minska med 3,5 miljarder kronor.

Motionen

I motion 2008/09:Sk18 yrkandena 1 och 2 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp) avvisar motionärerna regeringens förslag och föreslår att det i stället införs ett ROT-avdrag som möter jobbkrisen i byggbranschen och stimulerar efterfrågan i Sverige. ROT-avdraget ska gälla fr.o.m. den 8 december 2008 och så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.

När det gäller ägare av småhus och ägarlägenheter och innehavare av bostadsrätter utgår motionärerna från det förslag som regeringen lagt fram och genomför följande ändringar. ROT-avdrag ska inte kunna ges som löneförmån, och möjligheten att anlita personer som inte har F-skatt slopas. Det nuvarande ansökningssystemet där avdraget medges i efterhand behålls eftersom fakturamodellen kan ge upphov till likviditetsproblem för främst mindre företag. Möjligheten att begränsa ROT-avdragen till fastigheter i Sverige bör prövas.

Motionärerna anför att det finns stora renoveringsbehov i flerfamiljshusen, inte minst i miljonprogrammen, och att totalrenoveringar av dessa skulle ge en stor sysselsättningseffekt. De föreslår därför att ROT-avdrag ska utgå för dessa fastigheter. Eftersom de investeringarna kommer att påverka bostadssektorns miljöprestanda för lång tid framöver är det enligt vad som anförs viktigt med kloka lösningar som hushållar med el, värme och vatten. Stödet till flerfamiljshusen ska därför lämnas under förutsättning att renoveringen ökar energieffektiviteten med minst 30 %. En miljöbonus på 10 % ska lämnas till ägare av småhus och ägarlägenheter och innehavare av bostadsrätter.

Motionärerna bedömer att förslaget minskar statens skatteinkomster med 6 miljarder kronor.

Utskottets ställningstagande

De relativt sett höga skatterna på arbete har medfört att det ekonomiska utrymmet för hushållen att köpa tjänster såsom städning, barnpassning och trädgårdsskötsel liksom hantverkstjänster för ROT-arbeten varit litet. Detta har lett till att en stor del av hushållsarbetet har utförts av hushållen själva eller genom köp på den svarta marknaden. De negativa effekterna av skatteundandraganden är många. Förutom att skattebördan vältras över på andra skattskyldiga medför fusket att konkurrensen snedvrids och att seriösa näringsidkare riskerar att slås ut av skattefuskande konkurrenter. Ytterligare effekter vid utnyttjande av svart arbetskraft är bl.a. att sjukpenning och andra ersättningar inte kan beräknas utifrån lönen. Om vissa skattskyldiga kan skjuta över sin del av skatte- och avgiftsbördan på andra rubbas dessutom respekten för den demokratiska beslutsordningen.

Skattereduktionen för hushållsarbete infördes fr.o.m. den 1 juli 2007 i syfte att minska svartarbetet och öka arbetsutbudet. En utgångspunkt vid utformningen har varit att skattereduktionen ska ges för tjänster som hushållen utför själva eller köper svart i större omfattning. Genom en lägre skatt på marknadsproducerat hushållsarbete ökar individens möjligheter att arbeta med det han eller hon är bäst på. I stället för att utföra hemarbetet själv köper individen tjänsten och kan använda den frigjorda tiden till att öka antalet arbetade timmar på marknaden. Den reducerade skatten på hushållsarbete har således ökat arbetsutbudet. Skattereduktionen gör det också lättare för den vita marknaden för hushållsarbete att konkurrera med den motsvarande svarta marknaden. En del av svartarbetena kommer därför, som en följd av skattereduktionen, att ersättas med vita arbeten.

Redan när skattereduktionen för hushållsarbete infördes var frågan om att inkludera ROT-arbete aktuell. Mot bakgrund av den då konjunkturmässigt starka marknaden för byggnadsarbeten samt av budgetmässiga skäl gjorde regeringen bedömningen att det vid det tillfället inte var lämpligt att inkludera ROT-arbeten i förslaget. Utskottet hade ingen invändning i denna del men framhöll att en framtida permanent utvidgning till ROT-arbete var angelägen för att motverka svartarbete inom denna sektor.

Svartarbetet i byggsektorn är ett allvarligt problem som berör alla som är verksamma där. Byggbranschens arbetsgivare och fackförbund har utarbetat ett särskilt åtgärdsprogram för vita arbeten inom byggsektorn. Ett system för legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser har utvecklats, och i planerna ingår att Skatteverket ska få möjlighet att oanmält besöka byggföretag och arbetsplatser för kontroll av närvaroredovisningen efter mönster från de regler som gäller för de branscher som har ett krav på personalliggare. Regeringen har som en följd av dessa önskemål tillsatt en utredning med uppdrag b.l.a. att utreda konsekvenserna av en utvidgning av systemet med personalliggare till byggbranschen. Uppdraget ska redovisas i september 2009. När det gäller hushållens köp av byggtjänster föreslår Byggbranschen i samverkan att ett höjt och permanent ROT-avdrag införs. Det anges att detta t.ex. kan ske genom att skattereduktionen för hushållsarbete utvidgas till byggtjänster, något som nu väl tillgodoses genom propositionens förslag.

Motionärernas förslag innebär däremot att regeringens förslag om ett permanent ROT-avdrag avslås och att det i stället införs ett tillfälligt ROT-avdrag som syftar till att tidsbegränsat stimulera sysselsättningen inom byggsektorn. ROT-avdraget ges en s.k. miljöprofil, och för flerfamiljshus innebär denna att stödet begränsas till totalrenoveringar som höjer energieffektiviteten med minst 30 %.

Utskottet anser att det är angeläget att skattereduktionen för hushållsarbete utvidgas till ROT-arbete för att motverka svartarbete inom denna sektor. Det handlar om en långsiktig och strukturell åtgärd som är nödvändig om man, som utskottet, ser allvarligt på svartarbete och dess följder i form av otrygga jobb, brister i försäkringsskydd, obefintligt konsumentskydd etc.

Svensk ekonomi befinner sig nu i en konjunkturnedgång. I byggsektorn kan en märkbar försvagning noteras jämfört med hur marknaden för byggnadsarbeten såg ut när systemet med skattereduktion för hushållsarbete infördes. En skattereduktion också för ROT-arbete kan antas öka efterfrågan på sådant arbete, vilket innebär att volymen av byggnadsarbeten ökar och att det sker genom att vit arbetskraft anlitas.

Med hänsyn till att skattereduktionen kan förväntas stimulera en annars vikande byggmarknad delar utskottet regeringens bedömning att det nu är en lämplig tidpunkt att införa en permanent skattereduktion också för ROT-arbeten. Det finns enligt utskottets mening anledning att anta att de åtgärder som vidtas bl.a. kommer att bidra till en ökad energieffektivisering.

Utskottet ställer sig således bakom regeringens bedömning i denna del och är inte berett att tillstyrka motionärernas förslag om att i stället införa ett tillfälligt ROT-avdrag.

Skattereduktionen för hushållsarbete ska fr.o.m. den 1 juli 2009 enligt tidigare riksdagsbeslut lämnas direkt vid köpet (fakturamodellen). I fakturamodellen betalar köparen halva arbetskostnaden och utföraren kvitterar sedan ut den andra halvan från Skatteverket. Uppgiften att begära ut skattereduktionen från Skatteverket flyttas således över från köparna till utförarna, och detta innebär att det ställs större krav på utförarna. I stället för att enbart skicka en faktura till köparen och sedan bevaka att betalning kommer in måste utföraren dessutom begära ut ett belopp från Skatteverket och bevaka att denna betalning flyter in. Om Skatteverket helt eller delvis avslår utförarens begäran, t.ex. om taket för skattereduktion har nåtts, måste utföraren sända ytterligare en faktura till köparen och bevaka att betalning inflyter från denne.

Utskottet anförde när beslutet om att införa fakturamodellen för hushållsarbete fattades (prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20) att fakturamodellen har stora fördelar ur effektivitetssynpunkt och kontrollsynpunkt. Utförarna är den part som har bäst förutsättningar att hantera den grundläggande administrationen på ett effektivt sätt och skapa effektiva rutiner för kontakterna med Skatteverket. Detta underlättar i sin tur Skatteverkets hantering och skapar möjligheter för Skatteverket att genom kontroller och rådgivning säkra en lojal tillämpning av regelverket. Fakturamodellen innebär också att det är möjligt för Skatteverket att betala ut skattelättnaden betydligt tidigare än med nuvarande system, och detta är en fördel som både köpare och utförare får del av. Det kan tilläggas att möjligheten att få rabatten direkt kan få stor betydelse för köpare som har svårigheter att ligga ute med pengar. Vissa remissinstanser bedömer att fakturamodellen kommer att bidra till att betydligt fler hushåll utnyttjar ROT-avdraget.

När det gäller den risk som utföraren tar när det visar sig att köparen inte har rätt till skattereduktion framhöll utskottet, när beslutet om fakturamodellen togs, att systemet med utbetalning från Skatteverket i praktiken betyder en minskad kreditrisk eftersom verket träder in som en garant för köparens betalning upp till halva arbetskostnaden, under förutsättning att det finns utrymme för en skattereduktion. Om utrymmet redan är utnyttjat och utföraren därför inte kan få en utbetalning från Skatteverket innebär detta egentligen bara att utföraren står precis samma kreditrisk i förhållande till köparen som utföraren ändå skulle ha stått om utbetalningssystemet inte hade funnits alls. En faktor som enligt utskottets uppfattning ändå kan bidra till att affärsrisken ökar i det nya systemet var dock att företagen i praktiken förskotterar en skattelättnad och att detta kan locka till överutnyttjande. Även om kreditrisken är densamma som tidigare konstaterade utskottet att det kan finnas en risk att antalet fall ökar då köparen begär rabatt utan att ha täckning för sin begäran. En sådan utveckling skulle kunna medföra problem för företagen och leda till att särskilt de mindre och mer riskkänsliga företagen får svårt att hävda sig på marknaden för rabatterat hushållsarbete. Utskottet ansåg att fakturamodellens fördelar gör att den bör användas i första hand och utgick ifrån att de fall då Skatteverket måste vägra utbetalning därför att utrymmet för skattereduktion redan är utnyttjat kommer att utgöra rena undantagsfall. Utskottet förutsatte att regeringen följer utvecklingen i detta hänseende och vidtar åtgärder om det skulle visa sig nödvändigt.

Utskottet har således redan när beslutet om fakturamodellen fattades framhållit dess betydande fördelar och markerat att övergången bör följas noggrant så att eventuella problem kan uppmärksammas och åtgärdas. Utskottet förutsätter att Skatteverket utvecklar rutiner som underlättar fakturamodellens införande för såväl beställare som utförare.

I det nu aktuella ärendet föreslår regeringen att de regler som gäller för förfarandet kompletteras för att en utförare alltid ska ha möjlighet att begära ett skriftligt besked av köparen om det utrymme för skattereduktion som återstår. Även om Skatteverket enligt det redan beslutade regelverket löpande ska meddela den berättigade hur mycket utrymme som återstår när en preliminär skattereduktion utbetalas till en utförare kan det uppkomma problem för utförarna i de fall då något beslut ännu inte har hunnit fattas. För att köparen alltid ska ha tillgång till ett skriftligt besked införs nu en bestämmelse om att Skatteverket på begäran av köparen ska lämna denne ett särskilt meddelande om den totala preliminära skattereduktion som tillgodoräknats. Regeringen utgår från att dessa meddelanden kan hanteras på ett smidigt sätt så att Skatteverket på kort tid kan lämna ut uppgifter som köparen i sin tur kan lämna till utföraren. Avsikten är att när utföraren och köparen träffar avtal om det arbete som ska utföras ska det inte finnas något som hindrar att utföraren uppställer som villkor att köparen uppvisar ett sådant meddelande om preliminär skattereduktion.

Även frågan om eventuella likviditetsproblem tas upp av regeringen. Med anledning av att ett par remissinstanser har framfört att det kan skapa likviditetsproblem när utförarna får ligga ute med pengar understryker regeringen att det inte finns något hinder för utförare av vare sig hushållsarbete eller ROT-arbete att löpande debitera köparen för utfört arbete. Utföraren kan således få utbetalning även för successiva tillhandahållanden av hushålls- och ROT-arbeten som han eller hon har fått betalt för.

Enligt utskottets mening är köparens möjlighet att få skattelättnaden direkt vid köpet en viktig förbättring av systemet med skattereduktion för hushållsarbete som kommer att bidra till att skattereduktionen används i högre grad än om skattelättnaden som i dag skulle erhållas efter ansökan och nästan två års väntetid. När skattelättnaden för hushållsarbete den 1 juli 2009 börjar erbjudas direkt vid köpet är det enligt utskottets bedömning ändamålsenligt att denna möjlighet också ska gälla skattelättnaden för ROT-arbete. Skälen för att införa en skattelättnad direkt vid köpet är om möjligt ännu större när det gäller ROT-arbete eftersom det kommer att handla om större summor. Att i det läget upprätthålla två system där hushållsarbete ger en omedelbar rabatt och ROT-arbete en skattelättnad först efter uppemot två års väntetid framstår som ologiskt och omotiverat. Fakturamodellen bör därför omfatta ROT-arbete redan från införandet den 1 juli 2009.

Utskottet vill framhålla att övergången till fakturamodellen den 1 juli 2009 innebär ett delvis nytt arbetssätt för utförarna och att det i denna situation är viktigt att det finns ett stöd i form av information och anvisningar från Skatteverket om hur rutiner, dokument etc. kan och bör utformas. Utskottet utgår liksom regeringen från att detta kommer att kunna tillgodoses.

Med det anförda och då utskottet inte heller i övrigt har några invändningar mot regeringens förslag tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motionen.

Reservation

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservation.

Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder (s, v, mp)

av Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Marie Engström (v), Helena Leander (mp) och Hans Olsson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens lagförslag och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma med förslag om ett nytt ROT-avdrag i enlighet med vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Sk18 yrkandena 1 och 2 samt avslår proposition 2008/09:178.

Ställningstagande

Vi är kritiska till regeringens senfärdighet när det gäller åtgärder för att klara nedgången på arbetsmarknaden och när det gäller att hantera kärnproblemet i form av problemen på finansmarknaderna. Genom sin oförmåga och sitt bristande engagemang bidrar regeringen till att lågkonjunkturen blir djupare än nödvändigt.

Redan i november 2008 lade vi fram förslag som syftade till att bromsa den negativa utvecklingen och samtidigt främja Sveriges internationella konkurrenskraft. Detta mot bakgrund av att det stod klart att den globala finanskrisen medför att konjunkturläget försämras snabbare än väntat i Sverige. I syfte att stimulera till fortsatt verksamhet inom byggsektorn föreslog vi att en skattereduktion för kostnader för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus och hyreshus (ROT-avdrag) skulle införas med omedelbar verkan. Våra förslag avslogs.

Det är bra att regeringen nu har kommit fram till att ett ROT-avdrag behövs. Men det finns problem med det ROT-avdrag som regeringen föreslår. Det mest anmärkningsvärda är att bostadsrättsföreningar och hyreshus inte omfattas. Vi vill att ROT-avdraget ska omfatta alla flerfamiljshus. Vi vill se fler attraktiva, tillgängliga och klimatanpassade bostadsområden, och det finns stora behov av underhåll och investeringar i energieffektivisering i de s.k. miljonprogrammen. ROT-avdraget bör också vara neutralt mellan olika boendeformer. Sysselsättningseffekten blir större om ROT-avdraget även omfattar bostadsrättsföreningar och hyreshus, och detta är viktigt om de fallande bygginvesteringarna och den ökande arbetslösheten ska kunna motverkas.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har utarbetat ett rödgrönt ROT-avdrag som leder till förbättrade boendemiljöer och till att fler är beredda att renovera, bygga om och effektivisera sin energianvändning. En satsning där alla är vinnare och som innebär tusentals nya jobb, minskad klimatpåverkan och en ökad framtidstro i vårt land. Förslagen har presenterats i de partimotioner (Fi24–26) som väckts med anledning av vårpropositionen.

Det finns stora renoveringsbehov i flerfamiljshusen, inte minst i miljonprogrammen. Genom totalrenoveringar uppnås ökade möjligheter till en förbättrad social utveckling, en stor sysselsättningseffekt samtidigt som energianvändning i fastigheterna minskar. Eftersom så många av flerfamiljshusen är byggda under en kort period sammanfaller flera hundratusen lägenheters upprustningsbehov tidsmässigt.

Med ett stöd skulle 40 000–50 000 lägenheter i flerfamiljshus, primärt miljonprogram – hyreshus och bostadsrättsföreningar – kunna totalrenoveras per år. Vi föreslår därför att det införs ett stöd för alla flerfamiljshus som genomför en totalrenovering förutsatt att renoveringen leder till minst 30 % minskad energianvändning. Två miljarder kronor satsas per år. Stödet bör utgå till 50 % av arbetskostnaden upp till ett tak om 100 000 kr per lägenhet (dvs. 50 000 kr i stöd per lägenhet).

Landets radhus-, villa- och bostadsrättsägare får beskedet att ROT-avdragets grundläggande konstruktion bibehålls. Taket fortsätter därmed att vara 100 000 kr, skattereduktionen är fortsatt 50 % av arbetskostnaderna och fortsätter att vara knuten till individen och de ROT-arbeten som idag omfattas kommer även att omfattas med vår modell.

För att främja ROT-arbete med en klimatprofil föreslår vi att det existerande ROT-avdraget utvidgas med en extra klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviseringar. Klimatbonusen bör kopplas till den enskilda fastigheten och är på 10 % utöver ROT-avdraget och ges upp till 10 000 kr i avdrag per småhus eller lägenhet i en bostadsrättsförening. Bonusen bör kopplas till åtgärder som rekommenderas i fastighetens energideklaration.

Vi anser att man bör ställa krav på F-skattsedel för att man ska kunna utföra ROT-arbete med skattereduktion. Seriösa företag måste slippa illojal konkurrens. Vi menar att man bör gå småföretagen till mötes i kritiken mot regeringen och utforma systemet så att avdraget görs i efterhand. Därför föreslår vi att man bör säga nej till regeringens ”fakturamodell” som innebär att framför allt småföretag som redan i dag ofta har stora likviditetsproblem missgynnas konkurrensmässigt.

Vi vill begränsa avdraget till fastigheter i Sverige. Vårt förslag till ROT-avdrag är dessutom tidsbegränsat eftersom man då uppnår störst konjunkturstabiliserande effekt. Vi kommer dock att behålla ROT-avdraget så länge det behövs för att bekämpa jobbkrisen.

Totalt föreslår vi att det tillförs 6 miljarder kronor per år för ett brett ROT-program som både rymmer en vidgning av det ROT-avdrag regeringen infört och en stor satsning på att totalrenovera flerfamiljshus i miljonprogrammen. Sammanlagt bedöms detta skapa omkring 15 000 fler jobb.

Vi föreslår att regeringens förslag avslås och att vårt ROT-avdrag införs i stället.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.    lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

3.    lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete,

4.    lag om ändring i lagen (2009:000) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

5.    lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

6.    lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

7.    lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

8.    lag om ändring i lagen (2009:000) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Följdmotionen

2008/09:Sk18 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp):

1.

Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:178 Skattereduktion för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.

2.

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en skattereduktion för reparation samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder i enlighet med vad som anförs i motionen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag