Skatteutskottets betänkande

2008/09:SkU20

Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete (prop. 2008/09:77).

Regeringens förslag innebär att den s.k. fakturamodellen införs. En privatperson som köper hushållsarbete kommer överens med utföraren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden och får på detta sätt skattelättnaden direkt vid köpet. När köparen betalat sin halva får utföraren begära utbetalning från Skatteverket av den del av arbetskostnaden som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom eller henne som preliminär skattereduktion.

Regeringens förslag innebär vidare att skattereduktion även ska kunna tillgodoräknas en privatperson som köper hushållsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet. I detta fall ska skattereduktion tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats för arbetet i en förenklad skattedeklaration.

Den lägsta beloppsgränsen för att få skattereduktion slopas, liksom begränsningen av möjligheten att anlita eget eller närstående företag.

Reglerna träder i kraft den 1 juli 2009.

I en reservation föreslår utskottets ledamöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet att regeringens förslag avslås.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

2. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

5. lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,

6. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:77 och avslår motion 2008/09:Sk13.

Reservation (s, mp)

Stockholm den 12 februari 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m), Karin Nilsson (c) och Lars Tysklind (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete och motion 2008/09:Sk13 (v, s, mp) som väckts med anledning av propositionen.

Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut återfinns i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2.

Bakgrund

Den 1 juli 2007 trädde lagen (2007:346) om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete i kraft. Genom lagen infördes en skattereduktion för fysiska personer som har haft utgifter för hushållsarbete (prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15).

Den 1 januari 2008 ändrades lagen så att skattereduktion även lämnas till fysiska personer som får hushållsarbete som löneförmån. Lagens namn ändrades då till det nuvarande, lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete (prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7).

Frågan om en förenkling och utvidgning av skattereduktionen har varit aktuell sedan skattereduktionen infördes. I proposition 2006/07:94 gjorde regeringen bedömningen att det var angeläget att så snabbt som möjligt införa skattelättnaden och föreslog därför ett beprövat system med skattereduktion. Regeringen framhöll dock att det borde tillsättas en utredning för att undersöka möjligheterna att hitta ett enklare system för att subventionera köp av hushållstjänster (prop. s. 36).

Hushållstjänstutredningen lade i betänkandet Skattelättnader för hushållstjänster (SOU 2008:57) fram förslag om förenklingar av systemet med skattelättnader för hushållstjänster. Utredningen föreslog att en privatperson som köper en hushållstjänst av någon som innehar F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att endast betala halva arbetskostnaden och att säljaren därefter kan begära utbetalning från Skatteverket med resterande belopp. Utredningen föreslog vidare att även en privatperson som köper ett hushållsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel ska kunna tillgodoräknas skattereduktion. I detta fall skulle skattereduktion tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgifterna.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 anfört (prop. 2008/09:1 finansplan, avsnitt 6.2.1.3) att det nuvarande systemet med skattereduktion för hushållsarbete bör förenklas samt utvidgas till att även omfatta tjänster utförda av fysiska personer som inte har F-skattsedel och att ändringarna bör träda i kraft den 1 juli 2009. Förslaget bedömdes inte medföra någon offentligfinansiell effekt.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att nuvarande system med skattereduktion för utgifter för hushållsarbete efter ansökan ska ersättas av en ny ordning, den s.k. fakturamodellen. Innebörden är att en privatperson, som köper hushållsarbete av den som har F-skattsedel, för att få skattereduktion ska komma överens med utföraren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Utföraren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom eller henne som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet.

I propositionen föreslås vidare att skattereduktion även ska kunna tillgodoräknas en privatperson som köper hushållsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet. I detta fall ska skattereduktion tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats för arbetet i en förenklad skattedeklaration. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion löpande under året.

I propositionen föreslås även slopande av den lägsta beloppsgränsen för att få skattereduktion och av begränsningarna av möjligheten att anlita eget eller närstående företag.

Bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete föreslås inordnas i ett nytt kapitel i inkomstskattelagen, 67 kap. De bestämmelser som föreslås reglera förfarandet för skattereduktionen tas in i en egen lag.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Utskottets överväganden

Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete.

Jämför reservation (s, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att ett system med preliminär och slutlig skattereduktion ska ersätta nuvarande system med skattereduktion efter ansökan. Systemet, den s.k. fakturamodellen, innebär att en privatperson som köper hushållsarbete av en person som har F-skattsedel endast behöver betala hälften av den på fakturan eller motsvarande handling angivna arbetskostnaden till utföraren. Resterande belopp utgör en skattelättnad för köparen och tillgodoräknas denne som preliminär skattereduktion i samband med att motsvarande belopp utbetalas till utföraren efter begäran hos Skatteverket. Skatteverket administrerar preliminär och slutlig skattereduktion samt utbetalning till utförare. Skatteverket meddelar löpande köparen dels vilka preliminära skattereduktioner som har tillgodoräknats, dels total tillgodoräknad skattereduktion. Bestämmelser om återbetalning etc. införs.

Vidare föreslås att en privatperson som köper hushållsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel ska kunna få skattereduktion. Skattereduktion ska ges med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats i en förenklad skattedeklaration. Det krävs också att utföraren inte är skattskyldig till mervärdesskatt.

Nuvarande regler om skattereduktion för förmån av hushållsarbete behålls.

Skattereduktionen får även fortsättningsvis uppgå till högst 50 000 kr för ett beskattningsår. Kravet på ett lägsta belopp slopas. Spärren för att anlita eget eller närstående företag slopas, men arbetet får som tidigare inte utföras av den som begär skattereduktion eller av en närstående till denne. Utländska företagare som är verksamma i Sverige måste i fortsättningen ha F-skattsedel för att skattereduktion ska kunna ges.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2009. Möjligheten att få skattereduktion för utgifter för vilka preliminär skattereduktion inte har tillgodoräknats kvarstår övergångsvis under år 2009, men upphör sedan.

Motionen

I motion Sk13 av Marie Engström m.fl. (v, s, mp) föreslår motionärerna att riksdagen avslår regeringens förslag. Motionärerna anför att förslaget innebär en ökad administrativ börda för företagen och att likviditetsproblem kan uppstå som en följd av den fördröjning som uppkommer i samband med att företagen begär ersättning från Skatteverket. Att företaget måste vända sig till köparen för att få ut återstående ersättning i de fall då köparen nått taket utgör ytterligare en påfrestning. Än värre är det att det nya systemet öppnar för skattefusk. Företagen behöver varken bifoga faktura eller lämna uppgift om typen av arbete när de begär ersättning. Samtidigt blir det möjligt att få skattereduktion för arbete som utförts av ett eget eller närstående företag. Den nya möjligheten att anlita privatpersoner utan F-skattsedel utsätter enligt vad som anförs näringsidkarna för en prispress och undergräver F-skattsedeln som en seriositetsmarkör och ett skydd för den enskilde konsumenten.

Motionärerna anför vidare att systemet med skattereduktion används av en liten grupp höginkomsttagare som skulle ha haft råd att köpa t.ex. städtjänster även utan skattereduktion. Att använda gemensamma skattepengar för att gynna dessa hushåll minskar rättvisan både i skattesystemet och i samhället som helhet. Skattereduktionen cementerar också den maktobalans som finns mellan män och kvinnor. Grundproblemet att män tar mindre ansvar för det gemensamma hemarbetet osynliggörs genom att en tredje part – sannolikt en kvinna – anställs för att utföra arbetet. Uppfattningen om vad som är kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter kvarstår.

Utskottets ställningstagande

Det centrala målet för skattepolitiken är att skapa förutsättningar för en varaktigt ökad sysselsättning i Sverige. Det är bara genom att fler kommer i jobb som utanförskapet och de klyftor som följer av detta kan minskas. Utgångspunkten måste vara att skapa fler jobb och fler företag. Människor vill arbeta, ta ansvar och vara kreativa och investera i idéer. Detta är grunden för samhällets sociala och ekonomiska utveckling. Utskottet menar att det är av största vikt att bryta utanförskapet och att åtgärder som kan bidra till att sysselsättningen varaktigt ökar bör välkomnas. Skattereduktion för hushållsarbete är ett exempel på en sådan åtgärd.

Enligt utskottets uppfattning bidrar skattereduktionen för hushållsarbete till att skapa en vit och trygg arbetsmarknad på ett område som under lång tid har präglats av svartarbete och otrygghet för dem som utför jobben. Grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden kommer med en ökande användning av skattereduktionen att få vita arbeten med allt vad det innebär i form av pensionsrätt, sjukpenning m.m. Skattereduktion förstärker möjligheten för såväl kvinnor som män att kunna kombinera familjeliv och arbetsliv på lika villkor. Genom att hushållen får möjlighet att marknadsarbeta i större utsträckning, svartjobb fortsätter att omvandlas till vita jobb och stimulansen till sysselsättning ökar bland grupper med relativt hög arbetslöshet förbättras resursutnyttjandet i ekonomin samtidigt som fler grupper i samhället stärker sin yrkesposition och ekonomiska situation. Av en rapport från branschorganisationen Almega i februari 2009 framgår att nästan vart annat företag inom hemservicebranschen har ökat sin omsättning med mer än 25 % under det senaste halvåret. Av alla dem som nyanställs kommer nu 9 av 10 från arbetslöshet. Därutöver är det enligt rapporten klarlagt att svartarbetet inom sektorn minskat betydligt och att därmed skatter och avgifter betalas till samhället i ökad utsträckning.

Redan när skattereduktionen infördes stod det klart att det fanns möjligheter att förbättra och förenkla systemet. Eftersom det var angeläget med ett snabbt ikraftträdande användes ett beprövat system med skattereduktion efter ansökan. På detta sätt togs Skatteverkets mångåriga erfarenheter av detta system till vara och den nya skattereduktionen för hushållstjänster kunde införas utan några större inkörningsproblem. Utskottet noterade och såg positivt på att regeringen hade för avsikt att tillsätta en utredning med uppgift att undersöka möjligheterna att hitta ett enklare system där subventionen ges direkt vid köpet av tjänsterna.

Regeringens förslag innebär att skattereduktionen för hushållsarbete nu ges en enklare och effektivare utformning. Köparen tillgodoräknas skattelättnaden redan i samband med att arbetet betalas och köparens begäran om slutlig skattereduktion görs alltid i självdeklarationen. Som regel är uppgifterna om underlaget förtryckta i deklarationen. Det blir således ett enkelt och enhetligt förfarande. Vidare öppnas det en möjlighet att få skattereduktion för hushållsarbete som utförs av en fysisk person som inte har F-skattsedel.

Motionärerna har invändningar mot att företagen ska lämna en rabatt och sedan begära återstoden från Skatteverket eftersom detta ökar företagens administrativa börda, kan leda till likviditetspåkänningar och medför ett visst risktagande.

Utskottet anser att förslaget om att utförarna ska begära utbetalning hos Skatteverket har stora fördelar ur effektivitetssynpunkt och kontrollsynpunkt. Utförarna är den part som har bäst förutsättningar att hantera den grundläggande administrationen på ett effektivt sätt och skapa effektiva rutiner för kontakterna med Skatteverket. Detta underlättar i sin tur Skatteverkets hantering och skapar möjligheter för Skatteverket att genom kontroller och rådgivning säkra en lojal tillämpning av regelverket. Det är således en stor vinst ur kontrollsynpunkt att företagen finns med som uppgiftslämnare. Med den föreslagna lösningen blir det möjligt för Skatteverket att betala ut skattelättnaden betydligt tidigare än med nuvarande system, och detta är en fördel som både köpare och utförare får del av. I dag kan köparen få ligga ute med pengarna i upp till 23 månader. I det nya systemet behöver utföraren bara avvakta köparens betalning och kan sedan direkt begära återstoden hos Skatteverket. För Skatteverkets handläggning föreslås en regel som innebär att Skatteverket snarast ska fatta beslut om utbetalning. Detta är bra eftersom utföraren av likviditetsskäl är angelägen om en skyndsam hantering. När det gäller den risk som utföraren tar när det visar sig att köparen inte har rätt till skattereduktion bör det framhållas att systemet med utbetalning från Skatteverket i praktiken betyder en minskad kreditrisk eftersom verket träder in som en garant för köparens betalning upp till halva arbetskostnaden, under förutsättning att det finns utrymme för en skattereduktion. Om utrymmet redan är utnyttjat och utföraren därför inte kan få en utbetalning från Skatteverket innebär detta egentligen bara att utföraren står precis samma kreditrisk i förhållande till köparen som utföraren ändå skulle ha stått om utbetalningssystemet inte hade funnits alls. En faktor som kan bidra till att affärsrisken ökar i det nya systemet är att företagen i praktiken förskotterar en skattelättnad och att detta kan locka till överutnyttjande. Även om kreditrisken är densamma som tidigare kan det enligt utskottets mening finnas en risk att antalet fall ökar då köparen begär rabatt utan att ha täckning för sin begäran. En sådan utveckling skulle kunna medföra problem för företagen och leda till att särskilt de mindre och mer riskkänsliga företagen får svårt att hävda sig på marknaden för rabatterade hushållstjänster. Risken bör dock inte överdrivas, och utskottet anser att regeringens lösning har fördelar som gör att den bör användas i första hand. Utskottet utgår ifrån att de fall då Skatteverket måste vägra utbetalning därför att utrymmet för skattereduktion redan är utnyttjat kommer att utgöra rena undantagsfall och förutsätter att regeringen följer utvecklingen i detta hänseende och vidtar åtgärder om det skulle visa sig nödvändigt. Detta är en avvägning som det finns anledning att följa upp vid en framtida utvärdering av systemet.

Motionärernas invändningar gäller också utformningen av utförarens uppgiftslämnande. Regeringen föreslår att en begäran om utbetalning från Skatteverket ska innehålla utförarens namn, adress samt, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer. Vidare ska utföraren lämna uppgifter om köparens personnummer, debiterad ersättning för hushållsarbetet (exklusive material, utrustning och resor) inklusive mervärdesskatt, betalt belopp för arbetet, den dag som betalningen kom utföraren tillhanda och det belopp utföraren begär från Skatteverket. Det har diskuterats om utföraren dessutom ska ange vilket slag av hushållsarbete som har utförts, men en sådan precisering har bedömts öka den administrativa bördan för utövarna på ett sätt som inte kan anses motiverat. Genom att utföraren generellt uppger att ersättningar avser hushållsarbeten som berättigar köparen till skattereduktion har utföraren lämnat tillräckliga uppgifter för att utbetalning ska kunna göras. Skatteverkets behov av att, på förekommen anledning i ett enskilt fall eller genom t.ex. ett stickprovsförfarande, kunna göra vissa kontroller i syfte att säkerställa att utbetalningar sker på korrekta grunder tillgodoses genom en uttrycklig regel om att en utförare som begär utbetalning ska ge Skatteverket tillfälle att granska underlaget för begäran och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Regeringen anser inte heller att det ska finnas en skyldighet för utföraren att bifoga fakturor till begäran om att få utbetalning. Däremot måste utföraren i samband med eventuell kontroll kunna uppvisa dels de fakturor eller annat underlag som ligger till grund för begäran, dels när och hur mycket som köparen har betalat av fakturabeloppet.

Utskottet har konstaterat att det nya systemet innebär att förutsättningarna för skatteverkets möjligheter att genomföra kontroller förbättras kraftigt. Genom att utbetalningarna sker löpande kan eventuella felaktigheter upptäckas tidigare än i det nuvarande systemet, där det kan dröja nästan två år innan köparen får besked om skattereduktion kan erhållas eller ej. Utskottet har ingen invändning mot de avvägningar som regeringen redovisar i fråga om utförarens uppgiftslämnande.

Motionärerna har också invändningar mot att ett arbete som utförs av en person som inte har F-skattsedel ska berättiga till skattereduktion eftersom näringsidkare med F-skattsedel på detta sätt utsätts för priskonkurrens.

Enligt utskottets mening talar argumenten om minskat svartarbete och ökad valfrihet för köparna starkt för att skattereduktionen också bör omfatta hushållsarbete som utförs av privatpersoner utan F-skattsedel. Detta medför att den vita marknaden för hushållsarbete ökar ytterligare. Eftersom privatpersoner har lägre kostnader än en näringsidkare med F-skattsedel och inte heller är mervärdesskatteskyldiga finns det, som regeringen framhåller, starka skäl för att skattelättnaden ska vara lägre när utföraren är en privatperson som inte bedriver näringsverksamhet. En skattereduktion som motsvarar arbetsgivaravgiften är enligt de exempel som redovisas i propositionen förhållandevis neutral vid en jämförelse mellan utförare som är privatpersoner resp. näringsidkare. Det blir dock något dyrare för köparna att anlita en privatperson när fulla arbetsgivaravgifter betalas. En fördel med denna lösning är att köparens kostnad alltid blir lika med den kontanta bruttolönen. Utskottet delar regeringens bedömning att skattereduktionen också bör omfatta personer som inte har F-skattsedel och har inte någon invändning mot regeringens förslag i denna del.

Motionärerna tar också upp förslaget om att öppna möjligheten att anlita eget eller närstående företag. Enligt nuvarande lagstiftning får hushållsarbetet inte utföras av en närstående eller av ett företag i vilket sökanden eller en närstående till denne, direkt eller indirekt, genom en ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande. Normalt menas med väsentligt inflytande att man har en ägarandel om minst 40 %. Men det väsentliga inflytandet kan uppkomma även på andra grunder, och detta ger gränsdragningsproblem rörande vem som ska anses ha ett väsentligt inflytande. För att förenkla reglerna föreslår regeringen att begränsningen att arbetet inte får utföras av eget eller närstående företag slopas. Arbetet får dock, precis som i dag, inte utföras av den som begär skattereduktion eller en till denne närstående person.

Enligt utskottets mening är det en fördel om regelverket kan förenklas genom att förbudet mot skattereduktion för arbete som utförts av eget eller närståendes företag kan avskaffas. De flesta stoppreglerna avskaffades år 2000 vad gäller beskattning av fåmansföretag och deras delägare. I stället sker beskattningen enligt de allmänna reglerna. Detta innebär att det normalt sett inte finns några skattemässiga skillnader beroende på om motparten är företagsledare, närstående eller vanlig anställd. Förbudet mot skattereduktion för arbete som utförts av eget eller närstående företag avviker från detta. En företagsledare måste således anlita ett annat företag än sitt eget om han ska kunna få skattereduktion för hushållsarbete, vilket kan framstå som märkligt, inte minst när det är fråga om större företag. Skatteverket har möjlighet att kontrollera även dessa fall. Genom att fakturorna ligger till grund för skattereduktion och de förmåner som redovisas på de anställdas kontrolluppgifter har Skatteverket goda möjligheter att kontrollera att fakturerade arbeten och tillhandahållna förmåner har hanterats på ett korrekt sätt. Vidare får Skatteverket information via bl.a. kontrolluppgifter från arbetsgivare om en anställd är delägare i ett fåmansföretag. Eventuellt missbruk bör därför kunna åtgärdas genom att Skatteverket kontrollerar uppgifterna i självdeklarationen eller kontrollerar uppgivna utförare.

Utskottet delar regeringens bedömning att förbudet mot skattereduktion för arbete som utförs av eget eller närstående företag bör slopas. Eftersom det är angeläget att bestämmelserna om skattereduktion inte kan kringgås är slopandet av detta förbud en viktig fråga att titta på i en framtida uppföljning och utvärdering av systemet med skattereduktion för hushållsarbete.

Med det anförda och då utskottet inte heller i övrigt har några invändningar mot regeringens förslag tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motionen.

Reservation

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservation.

Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete (s, mp)

av Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Fredrik Olovsson (s), Britta Rådström (s) och Helena Leander (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens lagförslag. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Sk13 och avslår proposition 2008/09:77.

Ställningstagande

Vi har redan tidigare avvisat skattereduktionen på hushållstjänster och anser att det försök till att skapa nya regler för detta system som nu läggs fram ger oss ytterligare belägg för vårt ställningstagande. Syftet med den nya ordningen sägs vara att skapa ett enklare och effektivare system, men vi ser uppenbara problem med de föreslagna ändringarna.

För det första innebär det nya förslaget en ökad administrativ börda för företagen som måste ansöka om att få en del av betalningen hos Skatteverket. För det andra kan likviditetsproblem uppstå i företagen som en följd av den fördröjning som uppkommer i samband med ansökan. Detta är ett argument som förstärks av att företagen i den här branschen ofta är små. Regeringens egen utredning av vilken typ av företag som hittills har utfört de avdragsgilla hushållstjänsterna visar att 53 % utgörs av enskilda firmor.

Vidare menar vi, och flera remissinstanser, att det är en märklig ordning att låta företagaren stå för risken i de fall där köparen uppnått taket för skattereduktionen, trots att detta är något hon eller han varken kan påverka eller ta reda på i förväg. Detta riskerar dessutom att leda till en osäkerhet för säljaren kring betalningen, något man slipper med dagens system.

Trots regeringens uttalade ambition att minska regelkrånglet för framför allt småföretag föreslår man alltså här ett system som uppenbarligen för med sig ökad administration och osäkerhet för de inblandade företagen. Vad som kan anses ännu allvarligare, menar vi, är att regeringens förslag medför en ökad risk för skattefusk.

I den ansökan som säljaren av tjänsten måste göra till Skatteverket krävs inte att faktura eller motsvarande handling bifogas. Detta är en förändring mot nu gällande regler. Skatteverket föreslår i sitt remissvar att säljaren i sin ansökan ska ange vilket slag av hushållsarbete som har utförts, just i syfte att minska risken för fusk. Denna lilla extra administrativa börda anser regeringen emellertid är omotiverat stor för företagaren, och tar alltså inte åt sig av kritiken. Vi tycker att det är en anmärkningsvärd och oansvarig hållning, detta speciellt med tanke på att redan dagens system dras med en del gränsdragningsproblem kring vad som utgör hushållstjänster som berättigar till avdrag, respektive inte gör det.

Även det faktum att regeringen tar bort begränsningen att anlita sitt eget eller närståendes företag kritiseras av Skatteverket utifrån att risken för skattefusk ökar, och vi kan inte annat än att instämma i kritiken. Utan att föreslå någon åtgärd för att försäkra sig om att reglerna inte missbrukas, väljer regeringen alltså att hålla fast vid sitt eget lagförslag framför möjligheten att förhindra skattefusk.

Regeringens förslag innebär vidare att man kan få skattereduktion om man anlitar en fysisk person som inte har F-skattsedel att utföra hushållsarbete. Med regeringens egna ord innebär det i dessa fall att ”priset kan bli omkring 20 % lägre än näringsidkarens”, eftersom en privatperson inte är skattskyldig för moms. För de personer som eventuellt får jobb genom skattereduktionen för hushållsarbete gäller alltså nu att man ska konkurrera med priset, inte bara med andra näringsidkare utan också med privatpersoner. Dessutom vill vi i det här sammanhanget framhålla F-skattsedelns roll som seriositetsmarkör och därmed som skydd för den enskilda konsumenten.

Förutom det här försöket att öka efterfrågan på hushållsnära tjänster visar försämringarna i a-kassan, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och nu senast förslaget som syftar till att fler personer ska skaffa F-skattsedel på att regeringen har en vilja att skapa en ny arbetsmarknad där lönerna blir låga och där de anställda kommer att befinna sig i en svag arbetsrättslig position. Med tanke på att regeringen hade avsatt 650 miljoner kronor till skattereduktionen första halvåret och ca 122 miljoner av dessa användes, har reformen uppenbarligen inte fått avsedd effekt. LO-ekonomerna menar att sysselsättningseffekten av reformen är näst intill obefintlig.

Ett av regeringens skäl för att över huvud taget införa systemet med skattereduktion för hushållstjänster sades vara att främja jämställdheten mellan män och kvinnor. Även de senast föreslagna förändringarna motiveras bl.a. utifrån att det ska bli lättare för framför allt kvinnor att kombinera familjeliv och arbetsliv.

Vi menar att regeringens sätt att framställa det här systemet som en jämställdhetsreform visar på dess sorgligt låga ambitioner i jämställdhetsfrågan. Vi anser tvärtom att systemet med skattereduktion cementerar den maktobalans som finns mellan män och kvinnor. Grundproblemet att män tar mindre ansvar för det gemensamma hemarbetet osynliggörs genom att en tredje part – sannolikt en kvinna – anställs för att utföra arbetet. Uppfattningen om vad som är kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter kvarstår. Inte heller underlättar systemet för den som på ett bättre sätt vill få ihop livspusslet och få mer tid med familjen. I stället uppmuntrar regeringens politik dem som har jobb att jobba mer.

Regeringens egen utvärdering av systemet visar dessutom att 40 % av dem som dittills hade ansökt om skattereduktion för hushållstjänster har en taxerad årsinkomst på över 386 000 kr. Det bekräftar en av våra partiers tidigare farhågor, nämligen att det här systemet gynnar och används av en liten grupp höginkomsttagare som skulle ha haft råd att köpa t.ex. städtjänster även utan skattereduktion. Att använda våra gemensamma skattepengar för att gynna dessa hushåll menar vi minskar rättvisan både i skattesystemet och i samhället som helhet.

Vi avslår regeringens förslag i proposition 2008/2009:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

2.    lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

3.    lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

4.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

5.    lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

6.    lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

7.    lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Följdmotionen

2008/09:Sk13 av Marie Engström m.fl. (v, s, mp):

Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1 Förslag till lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Hänvisningar

2 § I 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

– vilka som kan få skattereduktion (11 §),

– begäran om skattereduktion (12 §),

– definitioner (13 och 14 §§),

– villkor för skattereduktion (15–17 §§),

– underlag för skattereduktion (18 §), och

– skattereduktionens storlek (19 §).

Definitioner

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat anges.

Beslutande myndighet

4 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Belopp

5 § Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Begäran om utbetalning från Skatteverket

Vem som får begära utbetalning från Skatteverket

6 § Om den som kan ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (köparen) inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet, får en sådan utförare som anges i 67 kap. 16 § 1 och 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) begära utbetalning från Skatteverket enligt 8 §.

Utbetalningens storlek

7 § Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren, dock högst till samma belopp som köparen har betalat.

Utbetalning får inte ske till den del köparens sammanlagda preliminära skattereduktion enligt 17 § skulle uppgå till ett belopp som överstiger 50 000 kronor för ett beskattningsår.

Begäran om utbetalning

8 § Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och betalats.

Begäran ska vara skriftlig och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Begäran ska vara egenhändigt underskriven av utföraren eller av den som är behörig ställföreträdare enligt 19 kap. 1 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

En begäran som lämnats för en utförare som är juridisk person, anses ha lämnats av utföraren, om det inte var uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda utföraren.

9 § En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren,

2. personnummer eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns för köparen,

3. debiterad ersättning för hushållsarbete, betalt belopp och den dag som betalningen kommit utföraren tillhanda, och

4. det belopp som utföraren begär som utbetalning från Skatteverket.

Elektroniskt dokument

10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge att begäran om utbetalning får lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet på underskrift enligt 8 § tredje stycket uppfyllas med elektroniska medel.

Skatteverkets beslut om utbetalning

11 § Skatteverket ska snarast fatta beslut om sådan utbetalning som avses i 7 §.

12 § Utbetalning ska göras till ett bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som utföraren har anmält till Skatteverket. Om utföraren inte har anmält ett sådant konto, får Skatteverket besluta att utbetalning ska göras på något annat sätt.

Återbetalning

Underrättelse om felaktig utbetalning

13 § Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska mottagaren snarast underrätta Skatteverket om denna utbetalning.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska utföraren snarast underrätta Skatteverket om denna återbetalning.

Beslut om återbetalning

14 § Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka.

Om utföraren till köparen betalar tillbaka ett belopp, som tidigare har legat till grund för beslut om utbetalning av ett belopp från Skatteverket, ska verket snarast besluta att återbetalning ska ske med ett belopp som motsvarar vad som betalats tillbaka till köparen.

Ett beslut om återbetalning får inte meddelas efter utgången av det sjätte året efter det beskattningsår som utbetalningen avser.

Inbetalning till konto

15 § Återbetalning ska göras genom insättning på ett särskilt konto för återbetalning enligt denna lag.

Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

16 § Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattat beslutet om återbetalning.

Preliminär skattereduktion

Den preliminära skattereduktionens storlek

17 § Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med

1. ett belopp motsvarande den utbetalning som Skatteverket enligt 11 § beslutat om till utföraren, och

2. ett belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

Om Skatteverket har beslutat om återbetalning enligt 14 §, ska den tidigare tillgodoräknade preliminära skattereduktionen minskas med belopp motsvarande den beslutade återbetalningen.

Den preliminära skattereduktionen får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår.

I vilken ordning olika belopp ska tillgodoräknas

18 § Preliminär skattereduktion ska tillgodoräknas i den ordning som belopp enligt 17 § första stycket 1 och 2 registreras av Skatteverket.

Skatteverkets meddelande till köparen

19 § Skatteverket ska så snart som möjligt skriftligen meddela köparen av hushållsarbetet om

1. beslut enligt 11 § om utbetalning,

2. beslut enligt 14 § om återbetalning, och

3. belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter i fråga om sådan ersättning för hushållsarbete som har redovisats i en förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

Meddelandet ska innehålla uppgifter om

1. namn, adress och, om sådant nummer finns, organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer för utföraren eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket,

2. utbetalt belopp till eller återbetalt belopp från respektive utförare eller annan mottagare som avses i 13 § första stycket, och

3. den totala preliminära skattereduktionen som tillgodoräknats köparen enligt 17 §.

Utredning

20 § Den som begär utbetalning enligt 8 § eller underrättar Skatteverket om felaktig utbetalning enligt 13 § ska ge Skatteverket tillfälle att granska underlaget för utbetalning eller återbetalning och lämna de uppgifter som behövs för granskningen.

Tillfälle att yttra sig

21 § Utföraren och annan mottagare som avses i 13 § första stycket ska ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs, om det inte är onödigt.

I fråga om rätten att få del av uppgifter som har tillförts ärendet genom någon annan och att få tillfälle att yttra sig över dem gäller bestämmelserna i 17 § förvaltningslagen (1986:223).

Ränta

22 § Kostnadsränta tas ut på sådant belopp som enligt 14 § ska betalas tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med den dag beloppet betalas tillbaka.

Kostnadsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483).

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis efterge kravet på ränta.

Verkställighet

23 § Om återbetalning enligt denna lag inte görs i rätt tid, ska fordran lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Överklagande

24 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut om sättet för utbetalning enligt 12 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

__________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

10 §1 [ Senaste lydelse 2008:1350.]

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skattereduktion enligt 65 kap. 9–12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 65 kap. 9 a–9 d §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skattereduktion enligt 67 kap. 3–10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 67 kap. 5–9 §§ inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

__________________________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.