Skatteutskottets betänkande

2008/09:SkU2

Slopad avskattning för personaloptioner

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2007/08:152) om ändringar i reglerna för beskattning av personaloptioner fr.o.m. den 1 januari 2009. Nuvarande krav på avskattning av personaloptioner vid utflyttning slopas. Förmån av personaloption ska i stället utan undantag beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts. Den arbetsgivare som möjliggjort deltagandet i optionsprogrammet får ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Slopad avskattning för personaloptioner

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

3. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

4. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:152.

Stockholm den 14 oktober 2008

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m), Hans Olsson (s) och Karin Nilsson (c).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2007/08:152 föreslår regeringen en omläggning av beskattningen av personaloptioner som motiveras av ett behov av att anpassa reglerna till EG-rätten. Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1. Regeringens förslag till lagtexter återges i bilaga 2. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

Nuvarande regler för beskattning av förmån av personaloptioner innehåller en regel om avskattning vid flyttning från Sverige.

Avskattningsregelns förenlighet med EG-rättens regler om fri rörlighet för arbetstagare och den fria etableringsrätten har ifrågasatts mot bakgrund av avgöranden i EG-domstolen som har gällt olika avskattningsregler i samband med flyttning inom EES. I en skrivelse den 4 november 2005 (dnr 131 581221-05/111) har Skatteverket uttalat att regeln om beskattning av personaloptioner vid utflyttningen inte är förenlig med EG-rätten och att den därför inte ska tillämpas när en skattskyldig flyttar från Sverige till en annan stat inom EES. Regeringsrätten har därefter i en dom den 24 april 2008 (mål nr 6324-06) fastställt att EG-fördragets regler om fri rörlighet medför att avskattning av personaloptioner inte kan ske.

Inom Finansdepartementet utarbetades under 2006 en departementspromemoria med ett förslag till ett avskaffande av regeln om avskattning för personaloptioner (Ds 2006:23 Slopad avskattning för personaloptioner). Departementspromemorian har remissbehandlats. Lagrådet har yttrat sig i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om avskattning av personaloptioner vid utflyttning slopas. I konsekvens härmed föreslås att även begränsningen av skattskyldigheten för personer som flyttar till Sverige avseende förmån av personaloption som kan utnyttjas vid flytten till Sverige slopas. Detta innebär att huvudregeln, dvs. att förmån av personaloption beskattas då rätten som följer av optionen utnyttjas eller överlåts, kommer att gälla även för personer som flyttar till eller från Sverige. Eventuella konkurrerande skatteanspråk från andra länder får lösas genom tillämpning av skatteavtal och lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

Förslagen föranleder följdändringar i socialavgiftslagen (2000:980), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt skattebetalningslagen (1997:483). Följdändringarna innebär bl.a. att skyldigheten att betala socialavgifter, lämna kontrolluppgifter samt göra avdrag för preliminär skatt utökas för den svenske arbetsgivare hos vilken förmånshavaren var anställd när förmånen tilldelades.

De offentligfinansiella konsekvenserna av förslaget kan enligt propositionen inte beräknas, men det antas röra sig om en mindre påverkan. Möjligheten att upprätthålla en god skattekontroll bedöms vara så viktig att den eventuella ökningen av den administrativa bördan för företagen bör kunna godtas. Eventuella ökade kostnader för Skatteverkets kontrollverksamhet bedöms kunna rymmas inom befintlig ram.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Utskottets överväganden

Slopad avskattning för personaloptioner

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om ändrade regler för beskattning av personaloptioner.

Gällande rätt

Om en anställd förvärvar värdepapper på förmånliga villkor från sin arbetsgivare, ska den anställde beskattas för denna förmån det beskattningsår då förvärvet av värdepapperet sker. Det är dock vanligt att den anställde i stället får en rätt att i framtiden förvärva aktier i företaget eller ett annat företag i samma koncern, vanligtvis moderbolaget, till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor. I flertalet fall får den anställde rättigheten utan att betala någon ersättning för den. Sådana rättigheter brukar kallas för personaloptioner. En förmån av personaloptioner ska tas upp till beskattning det beskattningsår rättigheten utnyttjas eller överlåts.

För det fall den skattskyldige flyttar från Sverige finns en särskild avskattningsregel för personaloptioner. Förmånen ska då tas upp till beskattning det år som flytten sker till den del förmånen då kunnat utnyttjas även om något faktiskt utnyttjande inte skett. Bestämmelserna finns i 10 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL).

Det har klarlagts genom avgöranden i EG-domstolen och senast i Regeringsrätten (mål nr 6324-06) att EG-fördragets regler om fri rörlighet inte tillåter avskattningsregler som träffar flyttning till ett annat land inom EES.

För den som flyttar till Sverige innebär gällande rätt att beskattning här inte aktualiseras för den del av förmånen av en personaloption som den skattskyldige hade kunnat utnyttja redan innan flytten till Sverige (11 kap. 16 § IL).

Propositionen

För att anpassa reglerna till EG-fördraget föreslår regeringen att bestämmelserna om avskattning av personaloptioner vid utflyttning slopas. Därmed kommer samma regel att gälla för alla som utnyttjar personaloptioner. Oavsett om de är kvar i Sverige eller har flyttat till ett annat land, inom eller utanför EES, kommer de att beskattas för sina personaloptioner när de faktiskt utnyttjas.

Enligt förslaget ska beskattning även för personer som flyttar till Sverige grundas på tidpunkten för nyttjandet av personaloptionen. Förslaget innebär därför i denna del en utvidgning av det svenska skatteanspråket jämfört med nuvarande regler. Eventuella konkurrerande skatteanspråk från andra länder får lösas genom tillämpning av skatteavtal och lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

Förslagen föranleder följdändringar i socialavgiftslagen (2000:980), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt skattebetalningslagen (1997:483). Följdändringarna innebär bl.a. att skyldigheten att betala socialavgifter, lämna kontrolluppgifter samt göra avdrag för preliminär skatt utökas för den svenske arbetsgivare hos vilken förmånshavaren var anställd när förmånen tilldelades.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Utskottets ställningstagande

Det förslag till lagändringar som regeringen lägger fram i propositionen innebär att reglerna anpassas till EG-fördraget. Ansvaret för att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter knyts till det företag som möjliggjort ett deltagande i personaloptionsprogrammet. Detta gör reglerna enkla att förstå och de blir även mer motståndskraftiga mot försök till kringgåenden. Det torde också vara den arbetsgivare som ursprungligen möjliggjort att den enskilde omfattas av personaloptionsprogrammet som har bäst möjligheter att ha kontroll över villkoren för att förmånen ska falla ut. Det förefaller därför som rimligt att den arbetsgivaren i första hand bör bära ansvaret för att följa förmånstagarens förehavanden under personaloptionens löptid. Sveriges omfattande nät av skatteavtal med andra länder och vår lagstiftning om avräkning av utländsk skatt bör vara ett tillräckligt skydd mot att förmån av personaloptioner blir föremål för internationell dubbelbeskattning.

Utskottet tillstyrker följaktligen regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2007/08:152 Slopad avskattning för personaloptioner:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2.    lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),

3.    lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

4.    lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag