Skatteutskottets betänkande

2008/09:SkU16

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2008/09:55) om att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden, förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, dels anta lagar om dessa avtal samt besluta om en ändring i förtydligande syfte i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.

Riksdagen

dels godkänner

1. avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet,

2. avtalet mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

3. avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av

dubbelbeskattning av fysiska personer,

4. avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av

dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i

internationell trafik,

dels antar regeringens förslag till

5. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av

upplysningar i skatteärenden,

6. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för

ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

7. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av

dubbelbeskattning av fysiska personer,

8. lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av

dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i

internationell trafik,

9. lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i

skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:55 punkterna 1–9.

Stockholm den 18 november 2008

På skatteutskottets vägnar

Lars Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Helena Leander (mp), Jessica Polfjärd (m), Walburga Habsburg Douglas (m), Karin Nilsson (c) och Agneta Berliner (fp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2008/09:55 föreslår regeringen i huvudsak att riksdagen godkänner avtal om informationsutbyte och partiella skatteavtal med Isle of Man och införlivar avtalen i svensk rätt. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Bakgrund

Förhandlingar om informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man har förts under år 2007. Utkast till avtal färdigställdes i juni 2007. Utkasten var upprättade på engelska. Svenska texter har därefter upprättats. De engelska och de svenska texterna har remitterats till Kammarrätten i Stockholm och Skatteverket. Avtalen undertecknades i Oslo den 30 oktober 2007. Avtalen åtföljs av en politisk deklaration, vilken undertecknades samma dag. Den politiska deklarationen finns fogad som bilaga till propositionen. Genom utväxlande av brev den 25 september 2008 respektive den 6 oktober 2008 har tillägg till artikel 2 i avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden gjorts.

Förslag till

–     lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

–     lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,

–     lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och

–     lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

har upprättats inom Finansdepartementet.

Vidare föreslås en ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Ett utkast till lagförslaget har beretts under hand med Skatteverket.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att riksdagen dels ska godkänna avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden, förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer och undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik, dels anta lagar om dessa avtal samt om ändring i förtydligande syfte i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden

Avtalet ansluter nära till OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) modellavtal för informationsutbyte i skatteärenden (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet), vilket utarbetats inom ramen för OECD:s arbete mot skadliga skatteregimer. Modellavtalet publicerades 2002. Modellavtalet syftar till att genom informationsutbyte främja internationellt samarbete i skatteärenden.

Avtalet omfattar utbyte av upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration och verkställighet av parternas interna lagstiftning rörande skatter som omfattas av avtalet, artikel 1.

Av bestämmelserna framgår att informationsutbytet ska ske på begäran av behörig myndighet i någon av de avtalsslutande parterna, Sverige eller Isle of Man. På begäran av Isle of Man har lagts till att upplysningar endast ska begäras när den behöriga myndigheten inte kan inhämta upplysningarna genom andra åtgärder, utom i de fall då vidtagandet av sådana åtgärder skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter. Tillägget avser att understryka att information inte ska begäras om inte detta är nödvändigt. I avtalets artikel 4 framgår närmare om utbyte av upplysningar på begäran. Bland annat anges att de behöriga myndigheterna, för de ändamål som anges i artikel 1, ska ha befogenhet att utbyta upplysningar som innehas av banker och andra finansiella institutioner och annan person, däri inbegripet ombud och trustförvaltare, i egenskap av representant eller förvaltare. De behöriga myndigheterna ska vidare ha befogenhet att utbyta upplysningar om de verkliga ägandeförhållandena i bolag, handelsbolag, stiftelser och andra personer, däri inbegripet i fråga om system för kollektiva investeringar, upplysningar om aktier, andelar och andra rättigheter. I fråga om truster ska upplysningar kunna lämnas om stiftare, förvaltare och förmånstagare.

Bestämmelsens ordalydelse avviker från modellavtalet. Någon skillnad i materiellt hänseende är, enligt propositionen, emellertid inte avsedd.

Artikel 5 innehåller bestämmelser om utomlands utförda skatteutred-ningar. Detta innebär att Sverige t.ex. kan begära att närvara vid skatteutredning som genomförs i Isle of Man.

Avtalet mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

Bestämmelserna i avtalet behandlar armlängdsprincipen vid internprissättning och föreskriver att då villkor avtalats mellan koncernbolag utan att armlängdsprincipen iakttagits, får inkomster i koncernbolag justeras. Om ett företags inkomst justeras med anledning av att armlängdsprincipen inte iakttagits mellan företag i intressegemenskap i olika avtalsslutande parter kan detta leda till att samma inkomst beskattas i två avtalsslutande parter. I avtalet föreskrivs att om det i en avtalsslutande part uppkommer fråga om att justera ett företags vinst så ska den andra part som berörs av frågan vidta motsvarande justering för att undanröja eventuell dubbelbeskattning.

Avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer

Avtalet tillämpas på vissa slag av inkomst som erhålls av fysiska personer bl.a. inkomst av enskild tjänst, styrelsearvode, inkomst av verksamhet som artist och sportutövare, vissa pensioner och inkomst av offentlig tjänst.

Avtalet är emellertid endast tillämpligt när avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden är tillämpligt.

Avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik

De företag samt de inkomster som avses definieras närmare i avtalet. Det är i princip fråga om fördelning av beskattningsrätten på inkomster från användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Även detta avtal är emellertid endast tillämpligt när avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden är tillämpligt.

Alla de ovan angivna lagarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden möjliggör biträde med handräckning i skatteärende om avtal om sådan handräckning ingåtts med främmande stat. Regeringen föreslår att lagen förtydligas så att det klart framgår att bestämmelserna om biträde med handräckning i skatteärenden är tillämpliga också i fråga om avtal som ingåtts med en utländsk jurisdiktion. Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Enligt regeringen förväntas förslagen inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan dock komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten för Skatteverket till informationsutbyte med Isle of Man.

Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:55 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet.

2.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

3.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

4.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

5.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

6.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap.

7.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer.

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Isle of Man för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

9.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag