Socialförsäkringsutskottets betänkande

2008/09:SfU5

Sänkta socialavgifter m.m.

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter och proposition 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga samt de motioner som väckts med anledning av propositionerna. Vidare behandlar utskottet ett antal motioner från den allmänna motionstiden vilka avser frågor om socialavgifter.

I proposition 2008/09:45 föreslås att det sammanlagda uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift sänks med en procentenhet och att avgifternas sammansättning förändras. Det sammanlagda uttaget kommer därmed att uppgå till 31,42 % av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och maximalt 29,71 % av avgiftsunderlaget för egenavgifter.

I proposition 2008/09:7 föreslås att den nuvarande nedsättningen av det samlade uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år blir kraftfullare och utvidgas till att omfatta ytterligare åldersgrupper. Syftet med åtgärden är att skapa en varaktigt högre sysselsättning och att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden. De nya åldersgrupperna som föreslås omfattas av nedsättningen är dels personer under 18 år, dels personer som vid årets ingång har fyllt 25 men inte 26 år. De nya lägre avgifterna föreslås uppgå till hela ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av de övriga avgifterna.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker de motioner som väckts med anledning av propositionerna.

Utskottet avstyrker också motionsyrkanden väckta under den allmänna motionstiden och som avser frågor om bl.a. arbetsgivaravgifter för mindre företag, arbetsgivaravgifter för forskningsintensiva företag, avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar samt om s.k. ekonomiska frizoner.

I betänkandet finns 7 reservationer (s, v, mp) samt ett särskilt yttrande (v).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Sänkta socialavgifter

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980). Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:45 och avslår motionerna 2008/09:Sf7 och 2008/09:Sf333.

Reservation 1 (v)

2.

Nedsättning av socialavgifter för unga

 

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

2. lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

3. lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:7 och avslår motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 1, 2008/09:Sf5 yrkande 1 och 2008/09:Sf6 yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

3.

Alternativ till nedsättning av socialavgifter för unga

 

Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 2, 2008/09:Sf5 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:Sf320.

Reservation 3 (s) – villkorad

Reservation 4 (mp) – villkorad

4.

Uppföljning m.m.

 

Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf5 yrkande 4 och 2008/09:Sf6 yrkande 1.

Reservation 5 (s, v)

5.

Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder

 

Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi272 yrkande 17, 2008/09:Sf299, 2008/09:Sf336 och 2008/09:N428 yrkande 2.

Reservation 6 (s)

Reservation 7 (mp)

6.

Ekonomiska frizoner

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf326.

7.

Synliga socialavgifter

 

Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf302.

Stockholm den 18 november 2008

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Veronica Palm (s), Helena Rivière (m), Lars-Arne Staxäng (m), Solveig Zander (c), Ulf Nilsson (fp), Mats G Nilsson (m), Göte Wahlström (s), Lars Gustafsson (kd), Mikael Cederbratt (m), Kalle Larsson (v), Matilda Ernkrans (s), Fredrick Federley (c), Gunvor G Ericson (mp), Jasenko Omanovic (s), Magdalena Streijffert (s) och Caroline Helmersson-Olsson (s).

Redogörelse för ärendet

I samband med att regeringen beslutade att inte föreslå sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn informerade regeringen om att den övervägde alternativa åtgärder i syfte att öka sysselsättningen varaktigt. Regeringen förklarade därmed bl.a. att den hade för avsikt att fortsätta arbetet med att stimulera efterfrågan på yngre arbetskraft.

I Finansdepartementet har under våren 2008 utarbetats en promemoria med förslag till utvidgning av nedsättningen för unga, promemorian Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga (dnr Fi2008/3209).

Vidare har Finansdepartementet utarbetat en promemoria med bl.a. förslag till en generell sänkning av socialavgifterna, promemorian Förbättrade skatteregler för företagande m.m. (dnr Fi2008/5084).

I budgetpropositionen för 2009 har därefter aviserats dels förslag i enlighet med proposition 2008/09:7 om en kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga, dels förslag om att det sammanlagda uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift bör sänkas med en procentenhet samt att avgifternas sammansättning bör ändras (prop. 2008/09:45).

Lagförslagen i proposition 2008/09:7 har granskats av Lagrådet som lämnade förslagen utan erinran. Förslagen i proposition 2008/09:45 har ansetts vara av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

En motion har väckts med anledning av proposition 2008/09:45 och tre motioner har väckts med anledning av proposition 2008/09:7. Därtill behandlar utskottet några motioner som har väckts under den allmänna motionstiden 2008 vilka avser socialavgifter. Förslagen i motionerna återges i bilaga 1.

Utskottets överväganden

Gällande ordning

Socialförsäkringarna finansieras av allmän pensionsavgift, socialavgifter, statlig ålderspensionsavgift och allmänna skattemedel.

Socialavgifter utgörs enligt socialavgiftslagen (2000:980) av arbetsgivaravgifter och egenavgifter och tas ut för att finansiera systemen för social trygghet. Dessutom tas allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift ut för att finansiera den inkomstgrundade ålderspensionen.

Arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivare och andra personer på ersättning främst i form av löner, arvoden och andra skattepliktiga förmåner. Avgiftsunderlaget består av summan av de avgiftspliktiga ersättningar som har utgetts under en kalendermånad. Arbetsgivaravgifterna uppgår för närvarande till 24,93 % av avgiftsunderlaget, varvid sjukförsäkringsavgiften utgör 7,71 % och ålderspensionsavgiften 10,21 %.

Egenavgifter betalas av fysiska personer i första hand på överskott av näringsverksamhet i vilken den som har inkomsten har arbetat i inte oväsentlig utsträckning. Egenavgifterna uppgår för närvarande till 23,22 % av avgiftsunderlaget, varvid sjukförsäkringsavgiften utgör 7,93 % och ålderspensionsavgiften 10,21 %.

Arbetsgivare och egenföretagare ska också enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift betala allmän löneavgift med 7,49 % av avgiftsunderlaget.

Enligt socialavgiftslagen är en ersättning till en person fri från arbetsgivaravgifter om ersättningen till den personen under året har understigit 1 000 kr. Ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7–13 §§ inkomstskattelagen och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet är dock fri från arbetsgivaravgifter om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp.

Från och med den 1 januari 2002 infördes en regional stimulans för företagandet i stödområde A, vilken är utformad så att den ryms inom ramen för det s.k. försumbara stödet enligt EG-regler. Företag inom bl.a. sektorerna jordbruk och transport är därmed uteslutna. Enligt lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) lämnas stimulansen genom avdrag på 10 % vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Avdraget avseende arbetsgivaravgifter är maximerat till 7 100 kr per månad och avseende egenavgifter till 18 000 kr per år.

Från och med den 1 juli 2007 gäller en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 25 år. Nedsättningen innebär att avgifterna, med undantag för ålderspensionsavgiften, halveras. En motsvarande nedsättning görs också för personer i samma åldrar som betalar egenavgifter och allmän löneavgift. De avgifter som ska betalas får dock inte understiga ålderspensionsavgiften.

Från och med 2007 behöver arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift för personer som fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare. Detsamma gäller för egenföretagare som fyllt 65 år och är födda 1938 eller senare.

Sänkta socialavgifter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om en generell sänkning av socialavgifterna med en procentenhet och avslår bl.a. ett motionsyrkande om avslag på regeringens förslag.

Jämför reservation 1 (v).

Proposition 2008/09:45

Regeringen föreslår att det samlade avgiftsuttaget sänks med en procentenhet. Dessutom justeras socialavgifternas sammansättning. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

I propositionen anförs att den nuvarande nivån för uttag av socialavgifter och allmän löneavgift i Sverige är förhållandevis hög och att en sänkning av avgifterna leder till att skattekilen på arbete minskar. En mindre skattekil ökar enligt regeringen arbetsutbudet, främjar den ekonomiska effektiviteten och reducerar de välfärdsförluster som följer av en hög skattekil. En generell sänkning av avgifterna kan antas ha en positiv effekt på sysselsättningen, i varje fall på kort och medellång sikt. Detta gäller särskilt i nuvarande konjunkturläge på arbetsmarknaden. På kort sikt kan en avgiftssänkning förväntas få förhållandevis små effekter på lönebildningen. På lång sikt är det däremot enligt regeringen rimligt att förvänta sig att sänkningen fullt ut övervältras på arbetsgivarnas utgifter för löner. Högre löner medför dock samtidigt att arbetsutbudet ökar.

Vidare anges att sänkningen av det totala uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift med en procentenhet minskar den genomsnittliga skattekilen med ca 0,3 procentenheter. Regeringens bedömning är att detta inte är en försumbar sänkning av skattekilen.

En sänkning av det sammanlagda uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift bör ske med en procentenhet. De utgifter som sjukförsäkringsavgiften ska täcka beräknas sjunka för 2009 och uppgå till 85,6 miljarder kronor. Regeringen föreslår därför att sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna sänks med en procentenhet till 6,71 % av avgiftsunderlaget och i egenavgifterna likaså med en procentenhet till 6,93 % av avgiftsunderlaget. Det totala avgiftsuttaget kommer därvid att uppgå till 31,42 % för arbetsgivaravgifterna och 29,71 % för egenavgifterna.

Regeringen beräknar att sänkningen kommer att minska statens bruttointäkter från socialavgifterna med 12,77 miljarder kronor per år. Den offentliga sektorns nettointäkter minskar med 7,54 miljarder kronor 2009, 7,27 miljarder kronor 2010 och 7,14 miljarder kronor 2011. Den långsiktiga försvagningen (efter fem år) av de offentliga finanserna beräknas uppgå till 6,96 miljarder kronor.

Motion

Kalle Larsson m.fl. (v) yrkar i motion 2008/09:Sf7 avslag på propositionen. I motionen anges att socialavgifterna inte ska behandlas som vilka skatter som helst, utan är löneutrymme som löntagarna har avstått för att finansiera våra gemensamma trygghetsförsäkringar. Det saknas ekonomiskt utrymme att sänka sjukförsäkringsavgiften. Resurserna behövs inom sjukförsäkringen och ett överskott bör komma de försäkrade tillgodo i form av förbättrade villkor. En generell sänkning av socialavgifterna är enligt vad som anförs i motionen inte en ändamålsenlig reform om syftet är att öka sysselsättningen. En betydligt mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig åtgärd för att öka sysselsättningen är en satsning på fler jobb i kommuner och landsting.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser i likhet med regeringen att det är önskvärt att minska skattekilen på arbete för att bl.a. främja den ekonomiska effektiviteten och öka arbetsutbudet. Utskottet delar också regeringens bedömning att en generell sänkning av avgifterna kan antas ha en positiv effekt på sysselsättningen, särskilt i nuvarande konjunkturläge på arbetsmarknaden.

Utskottet tillstyrker förslaget om en sänkning av det sammanlagda uttaget av socialavgifter med en procentenhet och har inget att erinra mot ändringen av avgifternas sammansättning. Utskottet avstyrker därmed motion 2008/09:Sf7.

Nedsättning av socialavgifter för unga

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag om kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga och avslår motionsyrkanden om avslag på regeringens förslag. Vidare avslår riksdagen motionsyrkanden om bl.a. alternativa förslag för ökad sysselsättning för unga samt uppföljning av nedsättning av socialavgifter för unga.

Jämför reservationerna 3 (s), 4 (mp) och 5 (s, v) samt särskilt yttrande (v).

Proposition 2008/09:7

Sedan den 1 juli 2007 är socialavgifterna inklusive den allmänna löneavgiften för personer som fyllt 18 men inte 25 år nedsatta. Nedsättningen innebär att arbetsgivar- och egenavgifterna med undantag för ålderspensionsavgiften halveras.

I propositionen föreslås att nuvarande nedsättning görs kraftfullare och utvidgas till att omfatta ytterligare åldersgrupper. De nya åldersgrupperna är personer under 18 år och personer som vid årets ingång har fyllt 25 men inte 26 år. De nya lägre avgifterna föreslås uppgå till hela ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av de övriga avgifterna. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

I propositionen anförs bl.a. att arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år) minskade under 2007 med 2,3 procentenheter. Trots det uppgick arbetslösheten bland ungdomar till 19,2 % under 2007. Andelen ungdomar (15–24 år) av befolkningsintervallet 15–64 år har ökat med ca 2 procentenheter under de senaste fem åren.

Vidare anges att ungdomsarbetslösheten under 2000-talet har varit hög i Sverige i förhållande till många andra jämförbara länder och att flera åtgärder har vidtagits för att bekämpa den. Bland annat har regeringen genomfört en sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 18 men inte 25 år samt infört en ny jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år och s.k. nystartsjobb, som omfattar den som varit utanför arbetslivet i mer än ett år, och där ungdomar mellan 20 och 24 år kan kvalificera sig redan efter sex månaders arbetslöshet.

Regeringen anger i propositionen att ungdomar ofta har en svag anknytning till arbetsmarknaden och ligger i den nedre delen av inkomstfördelningen. De har därför en högre arbetsutbudselasticitet än genomsnittet för arbetsmarknaden. Åtgärdens långsiktiga sysselsättningseffekter bör därför vara positiva även om en nedsättning på lång sikt skulle medföra ökade utgifter för löner. Genom förslaget får fler unga arbetslivserfarenhet, vilket minskar risken för långvarig arbetslöshet senare i livet.

Nedsättningen innebär enligt regeringen att alla inom målgruppen gynnas, även de som redan har ett arbete. Detta blir mer kostsamt men medför också stora fördelar. Det blir enkelt att tillämpa och ger inte några ökade administrativa kostnader för företagen. Förslaget är inte heller stigmatiserande då nedsättningen omfattar alla inom ålderskategorin.

Med beaktande av den föreslagna generella sänkningen av socialavgifterna med en procentenhet kommer de totala arbetsgivaravgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga att uppgå till 15,49 %. För egenavgifterna gäller motsvarande maximala 15,07 %.

Med den nu föreslagna lägre nivån på arbetsgivaravgifterna för unga kan det regionala avdraget på 10 % för stödområde A komma att inkräkta på ålderspensionsavgiften (10,21 %). I propositionen föreslås därför, för att säkerställa att ålderspensionsavgiften inte påverkas, att en begränsningsregel införs vid beräkningen av det särskilda avdraget för stödområdet.

Motioner

I motion 2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkas avslag på propositionen. Motionärerna anser att regeringen genomfört och föreslagit en lång rad förändringar i socialavgifterna som ökat krånglet och minskat effektiviteten. Den kritik av förslaget som framförts av Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen samt många remissinstanser delas av motionärerna, som även anser att den tidigare nedsättningen av sociala avgifter för vissa åldersgrupper bör avskaffas (yrkande 1). I yrkande 3 påtalas vikten av att ålderspensionsavgiften inte får reduceras. Motionärerna anför att livsinkomstprincipen är grundläggande och att intjänade pensionsrättigheter ska motsvaras av inbetald avgift. I motionen begärs ett tillkännagivande härom.

I yrkande 2 samma motion begärs ett tillkännagivande om mer träffsäkra åtgärder för att uppmuntra företag att anställa arbetslösa ungdomar. Motionärerna vill ha ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös 20–25-åring. Avdraget kan göras som en skattereduktion motsvarande kostnaden för arbetsgivaravgifterna.

Även Kalle Larsson m.fl. (v) yrkar i motion 2008/09:Sf6 avslag på propositionen (yrkande 1). I motionen anförs att remissinstanserna och Riksrevisionen är kritiska till förslaget och påpekar att det kan bli betydande dödviktseffekter och undanträngningseffekter. En generell nedsättning utan krav på motprestation leder enligt motionärerna till ökade vinster för företagen och ökar risken för tillfälliga anställningar, som i sin tur minskar bl.a. ungas ekonomiska trygghet. Förslaget kan också uppmuntra till avhopp från gymnasiet i förtid. Motionärerna anser att i stället för en nedsättning för unga behövs riktade stöd till dem som bäst behöver det. Exempelvis genom ökade resurser för åtgärder som vuxenutbildning, anställningsstöd och arbetsmarknadsutbildningar. En kraftfull jobbsatsning i kommuner och landsting skulle också ge en positiv effekt för ungas sysselsättning (yrkande 2).

Också i motion 2008/09:Sf4 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkas avslag på propositionen. Nedsättningen är enligt motionärerna ineffektiv och mycket kostsam. Den skapar även märkliga tröskeleffekter för ungdomar över 25 år. Sänkningen tillfaller till stor del stora företag som ändå skulle ha anställt många ungdomar. Selektiva sänkningar gör också skattesystemet krångligare, mindre enhetligt och svårare att överblicka. Selektiva nedsättningar kan dock enligt motionärerna vara motiverade för grupper som verkligen har svårt att ta sig in på arbetsmarkanden, t.ex. där lägre produktivitet finns (yrkande 1).

I samma motion yrkande 2 begärs att regeringen återkommer med förslag till dels en nedsättning av avgifterna för de minsta företagen med 10 procentenheter på en maximal lönesumma av 2,5 miljoner kronor, dels en nedsättning för soloföretagare så att de endast betalar ålderspensionsavgift för den första anställda under första året.

I motion 2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om uppföljning. Motionärerna vill att regeringen ska återkomma med en uppföljning av de reella effekterna av nedsättningen av socialavgifter för unga i förhållande till syftet att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Även i motion 2008/09:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1 begärs ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör utvärdera nuvarande nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år.

Karin Nilsson och Maria Kornevik Jakobsson (c) begär i motion 2008/09:Sf320 ett tillkännagivande om att tillsätta en utredning med uppgift att avskaffa den nedre åldersgränsen för sänkt arbetsgivaravgift för unga.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan inledningsvis konstatera att trots att arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år) minskade under 2007 med 2,3 procentenheter uppgick den till 19,2 % under 2007. Andelen ungdomar av befolkningsintervallet 15–64 år har dessutom ökat med ca 2 procentenheter under de senaste fem åren. Vidare har ungdomsarbetslösheten under 2000-talet varit hög i Sverige i förhållande till många andra jämförbara länder.

Utskottet vill peka på att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och öka sysselsättningen. Nystartsjobb, som är en riktad efterfrågestimulans för arbetsgivare vid anställning av någon som varit utanför arbetslivet i mer än ett år, infördes 2007 och har utökats till att även omfatta anställningar i offentlig sektor. Ungdomar mellan 20 och 24 år kan kvalificera sig till nystartsjobb redan efter sex månaders arbetslöshet. Dessutom har det införts en ny jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år. Den 1 juli 2007 genomfördes sänkningen av socialavgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år. Som framgår av tidigare avsnitt i betänkandet föreslår regeringen också en generell sänkning av det totala uttaget av socialavgifter och allmän löneavgift med en procentenhet från den 1 januari 2009.

Utskottet konstaterade i samband med att nedsättningen av socialavgifterna för ungdomar från 18 till 25 år infördes att det för att minska arbetslösheten och utanförskapet hos ungdomar finns ett stort behov av att de får lämpliga ingångsjobb och därmed arbetslivserfarenhet. Utskottet uttalade även att den demografiska utvecklingen med fler unga i arbetsför ålder talar starkt för detta (bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157). Detta äger enligt utskottets mening alltjämt giltighet. Vidare har ungdomar ofta en svag anknytning till arbetsmarknaden och ligger i den nedre delen av inkomstfördelningen. De har därför en högre arbetsutbudselasticitet än genomsnittet för arbetsmarknaden. Utskottet kan därför instämma i regeringens bedömning att åtgärdens långsiktiga sysselsättningseffekter bör vara positiva även om nedsättningen på lång sikt skulle öka utgifterna för löner.

Utskottet noterar att Riksrevisionen i sin rapport Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris (RiR 2008:16) bedömer att den nuvarande nedsättningen av socialavgifter för unga har begränsade sysselsättningseffekter och höga dödviktseffekter (dvs. att nedsättningen subventionerar sysselsättningsökningar som skulle ha skett även utan subvention, eller inte alls påverkar sysselsättningen). Riksrevisionen anser därför att nedsättningen för unga kan ifrågasättas. Utskottet noterar även att bl.a. Riksrevisionen i sitt remissvar efterlyser bättre underlag för att möjliggöra fullständigare analyser av effekterna av nedsättningen. Som anges i propositionen är det emellertid svårt att kvantifiera sysselsättnings- och andra effekter som förslaget kan medföra. Vidare har den tidigare nedsättningen endast varit i kraft sedan den 1 juli 2007. Utskottet utgår från att effekterna av nedsättningen av socialavgifter för unga mycket noga kommer att följas av regeringen. I detta sammanhang bör även beaktas att generella nedsättningar är enklare att tillämpa och därmed torde leda till lägre administrativa kostnader för arbetsgivarna.

Utskottet delar, bl.a. mot bakgrund av att arbetslösheten bland unga fortfarande är alltför hög, regeringens bedömning att det finns skäl att nu ytterligare stimulera efterfrågan på yngre arbetskraft och därmed underlätta för fler unga att komma in på arbetsmarknaden genom att nedsättningen av socialavgifter för unga görs kraftfullare och utvidgas till fler åldersgrupper.

Med det anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag om kraftfullare nedsättning för unga och avstyrker motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 1, 2008/09:Sf5 yrkandena 1 och 4 samt 2008/09:Sf6 yrkandena 1 och 2. Motion 2008/09:Sf320 är tillgodosedd med regeringens förslag och avstyrks.

Utskottet kan således konstatera att en generell nedsättning av socialavgifterna respektive nedsättningen för unga kan antas ha en positiv effekt på sysselsättningen och ytterligare stimulera efterfrågan på yngre arbetskraft och därmed underlätta för fler unga att komma in på arbetsmarknaden. Vidare har utskottet pekat på en rad ytterligare åtgärder som regeringen vidtagit för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och öka sysselsättningen. Utskottet har också i sitt yttrande till finansutskottet, över beräkningen i budgetpropositionen för 2009 av statsbudgetens inkomster i form av socialavgifter, ansett att riksdagen inte bör ställa sig bakom yrkanden om bl.a. sänkta socialavgifter för enmansföretag och en utvidgad nedsättning av socialavgifterna i mindre företag.

Med det anförda är utskottet inte berett att föreslå några tillkännagivanden om alternativa åtgärder i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 2 och 2008/09:Sf5 yrkande 2 avstyrks därmed.

Utskottet, som delar bedömningen i motion 2008/09:Sf5 att ålderspensionsavgiften inte får reduceras, konstaterar att regeringen också föreslår att det införs en begränsningsregel för att säkerställa att ålderspensionsavgiften inte påverkas av det särskilda avdraget i stödområde A. Motionens yrkande 3 får därmed anses tillgodosett och avstyrks.

Övrigt om socialavgifter m.m.

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om bl.a. arbetsgivaravgifter för mindre företag och forskningsintensiva företag samt avgiftsskyldighet för ideella föreningar. Vidare avslår riksdagen motionsyrkanden om ekonomiska frizoner och om synliga socialavgifter.

Jämför reservationerna 6 (s) och 7 (mp).

Motioner

I motion 2008/09:N428 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att utreda effekterna av de kraftigt höjda arbetsgivaravgifterna för småföretagare.

I motion 2008/09:Sf299 av Caroline Helmersson-Olsson (s) begärs ett tillkännagivande om att avskaffa möjligheten att låta staten mångfaldigt subventionera samma tjänst. I motionen anges att kommunalt vårdnadsbidrag kan utgå för att anställa en barnflicka som också omfattas av nedsättningen av socialavgifter för unga. Därutöver får den som anställer dra av hälften av kostnaderna på skatten som hushållsnära tjänst. Detta ger negativa jämställdhets- och fördelningspolitiska effekter. Motionären, som anser att regeringen slösar bort resurser på att subventionera samma tjänst många gånger om, anser att samtliga dessa subventionsmöjligheter borde avskaffas.

Thomas Strand m.fl. (s) anför i motion 2008/09:Sf336 att ersättningar till ledare ofta är en stor kostnad för ideella föreningar, men utgör små belopp för den enskilde ledaren. Vidare har den enskilde i de allra flesta fall ytterligare en arbetsgivare som är huvudarbetsgivare. Motionärerna anser att samma villkor ska gälla för alla ideella föreningar, dvs. inga sociala avgifter om arvodet är mindre än ett halvt prisbasbelopp. Ett tillkännagivande om behovet av en översyn av villkoren för ideella föreningar gällande inbetalning av arbetsgivaravgifter begärs i motionen.

Peter Eriksson m.fl. (mp) begär i motion 2008/09:Fi272 yrkande 17 ett tillkännagivande om nedsatta arbetsgivaravgifter för forskningsintensiva företag. Små och medelstora företag med hög forskningsintensitet bör endast betala ålderspensionsavgift. Åtgärden är neutral i förhållande till bransch och baseras endast på graden av forskningsintensitet. En utredning bör tillsättas och återkomma med lagförslag för ikraftträdande den 1 januari 2011.

I motion 2008/09:Sf333 av Margareta Cederfelt (m) begärs ett tillkännagivande om att en sänkning av arbetsgivaravgifterna med en procentenhet inte är tillräcklig ur ett småföretagarperspektiv. Motionären anser att det är angeläget att regeringen ser över de sociala avgifterna för småföretagen.

Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (m) begär i motion 2008/09:Sf326 ett tillkännagivande om ekonomiska frizoner. Sådana zoner skulle avse områden som utmärker sig med hög arbetslöshet och skulle skapas för att locka företag att placera sin verksamhet i utsatta områden. Syftet är att öka möjligheten till självförsörjning. I en ekonomisk frizon kan exempelvis arbetsgivaravgiften reduceras om en viss del av anställningarna sker från området. Motionärerna anser att regeringen bör se över ifall ekonomiska frizoner skulle vara gynnsamt för svenska städer och regioner.

I motion 2008/09:Sf302 av Anna Lilliehöök (m) anförs att arbetsgivaravgifterna avser statlig socialförsäkring samt avtalsförsäkringar. Därutöver utgör en del av socialavgifterna statlig skatt. För den enskilde är det viktigt att veta vilka olika försäkringar som betalas för hans eller hennes del, och hur mycket skatt som betalas totalt. Information bör därför ges om detta och om eventuella rabatterade arbetsgivaravgifter. I motionen begärs ett tillkännagivande om synliga socialavgifter.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar att Riksrevisionen i sin rapport om sänkta socialavgifter (RiR 2008:16) anger att sänkningen 1997–2007 av socialavgifterna för småföretagare på 5 procentenheter sannolikt inte lett till några sysselsättningseffekter. Riksrevisionen delade därför regeringens förslag att avveckla nedsättningen.

Mot bakgrund härav och vad utskottet anfört i tidigare avsnitt om positiva effekter av en generell nedsättning av socialavgifter samt en nedsättning för unga bör enligt utskottets mening utredningar inte tillsättas vad gäller arbetsgivaravgifter för småföretagare och forskningsintensiva företag. Motionerna 2008/09:Fi272 yrkande 17, 2008/09:Sf333 och 2008/09:N428 yrkande 2 avstyrks därmed. Även motion 2008/09:Sf299 avstyrks av utskottet.

Senast i betänkande 2007/08:SfU4 framhöll utskottet att undantaget för idrottsföreningar från att i vissa fall betala arbetsgivaravgifter inte borde utvidgas. Eftersom det var principiellt viktigt att alla ideella organisationer behandlades lika, ansåg utskottet i stället att det var angeläget att regeringen snarast övervägde möjligheterna att slopa undantaget för idrottsföreningar. Riksdagen biföll utskottets förslag. Utskottet gör inte nu någon annan bedömning och avstyrker därmed motion 2008/09:Sf336.

Beträffande yrkanden om att utreda införandet av s.k. ekonomiska frizoner motsätter sig utskottet en ytterligare differentiering av sociala avgifter och avstyrker därmed motion 2008/09:Sf326.

I skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU22 Allmänna motioner om taxering och skattebetalning avstyrktes motionsyrkanden om att synliggöra uttaget av bl.a. arbetsgivaravgifter. I betänkandet anfördes bl.a. att det finns anledning att vara försiktig med att införa regler som innebär att företagens administrativa börda utökas. När det gäller informationsinsatser från Skatteverket såg skatteutskottet positivt på detta men menade att det var svårt att lämna en exakt uppgift i varje enskilt fall eftersom avgifterna inte tas ut särskilt för varje löntagare. Riksdagen biföll skatteutskottets förslag. Utskottet, som noterar att en arbetsgivare är oförhindrad att lämna dessa uppgifter exempelvis i samband med löneutbetalningar, anser att riksdagen bör avslå motion 2008/09:Sf302.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Sänkta socialavgifter, punkt 1 (v)

 

av Kalle Larsson (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Sf7 och avslår proposition 2008/09:45 och motion 2008/09:Sf333.

Ställningstagande

Socialavgifterna är löneutrymme som löntagarna har avstått för att finansiera våra gemensamma trygghetsförsäkringar. De ska därför inte behandlas som vilka skatter som helst. Det saknas dessutom ekonomiskt utrymme att sänka sjukförsäkringsavgiften. Resurserna behövs inom sjukförsäkringen och ett överskott bör komma de försäkrade tillgodo i form av förbättrade villkor. En generell sänkning av socialavgifterna är inte heller en ändamålsenlig reform om syftet är att öka sysselsättningen. En betydligt mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig åtgärd för att öka sysselsättningen är en satsning på fler jobb i kommuner och landsting. Regeringens förslag om en generell sänkning av socialavgifterna med en procentenhet bör därför avslås.

2.

Nedsättning av socialavgifter för unga, punkt 2 (s, v, mp)

 

av Veronica Palm (s), Göte Wahlström (s), Kalle Larsson (v), Matilda Ernkrans (s), Gunvor G Ericson (mp), Jasenko Omanovic (s), Magdalena Streijffert (s) och Caroline Helmersson-Olsson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 1, 2008/09:Sf5 yrkande 1 och 2008/09:Sf6 yrkande 2 och avslår proposition 2008/09:7.

Ställningstagande

Regeringen har genomfört och föreslagit en lång rad förändringar i socialavgifterna som ökat krånglet och minskat effektiviteten. Den nu föreslagna nedsättningen för unga är mycket kostsam och kan medföra betydande dödviktseffekter och undanträngningseffekter. Den skapar även märkliga tröskeleffekter för ungdomar över 25 år. En generell nedsättning utan krav på motprestation leder till ökade vinster för företagen och ökar risken för tillfälliga anställningar, som i sin tur minskar bl.a. ungas ekonomiska trygghet. Vidare tillfaller sänkningen till stor del större företag som ändå skulle ha anställt många ungdomar. Mot bakgrund av det anförda bör regeringens förslag om kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga avslås.

3.

Alternativ till nedsättning av socialavgifter för unga, punkt 3 (s)

 

av Veronica Palm (s), Göte Wahlström (s), Matilda Ernkrans (s), Jasenko Omanovic (s), Magdalena Streijffert (s) och Caroline Helmersson-Olsson (s).

– Under förutsättning av bifall till reservation 2 –

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Sf5 yrkandena 2 och 3 samt avslår motionerna 2008/09:Sf4 yrkande 2 och 2008/09:Sf320.

Ställningstagande

Det krävs mer träffsäkra åtgärder för att uppmuntra företag att anställa arbetslösa ungdomar. Vi föreslår därför, i stället för gällande och föreslagen nedsättning av socialavgifter för unga, ett riktat avdrag för alla som anställer en arbetslös 20–25-åring. Avdraget kan göras som en skattereduktion motsvarande kostnaden för arbetsgivaravgifterna. Regeringen bör återkomma med förslag härom.

4.

Alternativ till nedsättning av socialavgifter för unga, punkt 3 (mp)

 

av Gunvor G Ericson (mp).

– Under förutsättning av bifall till reservation 2 –

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Sf4 yrkande 2 och avslår motionerna 2008/09:Sf5 yrkandena 2 och 3 samt 2008/09:Sf320.

Ställningstagande

I stället för den föreslagna nedsättningen av socialavgifter för unga bör regeringen – med beaktande av riksdagens beräkning av statens inkomster – återkomma med förslag till dels en nedsättning av avgifterna för de minsta företagen med 10 procentenheter på en maximal lönesumma av 2,5 miljoner kronor, dels en nedsättning för soloföretagare så att de endast betalar ålderspensionsavgift för den första anställda under första året. Dessa åtgärder underlättar för småföretagen att växa och därigenom skapa sysselsättning.

5.

Uppföljning m.m., punkt 4 (s, v)

 

av Veronica Palm (s), Göte Wahlström (s), Kalle Larsson (v), Matilda Ernkrans (s), Jasenko Omanovic (s), Magdalena Streijffert (s) och Caroline Helmersson-Olsson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2008/09:Sf5 yrkande 4 och 2008/09:Sf6 yrkande 1.

Ställningstagande

Regeringen bör återkomma med en uppföljning av de reella effekterna av nedsättningen av socialavgifter för unga i förhållande till syftet att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Vidare bör den nuvarande nedsättningen av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år skyndsamt utvärderas. Riksdagen bör göra ett tillkännagivande om detta.

6.

Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder, punkt 5 (s)

 

av Veronica Palm (s), Göte Wahlström (s), Matilda Ernkrans (s), Jasenko Omanovic (s), Magdalena Streijffert (s) och Caroline Helmersson-Olsson (s).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2008/09:Sf299 och 2008/09:N428 yrkande 2 och avslår motionerna 2008/09:Fi272 yrkande 17 och 2008/09:Sf336.

Ställningstagande

Regeringen har låtit höja arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen. Det bör i stället vara billigare att anställa för just dessa små företag. En sammanlagd sänkning på 3,5 procentenheter för de mindre företagen bör därför genomföras. Regeringen bör utreda effekterna av de kraftigt höjda arbetsgivaravgifterna för småföretagare.

Kommunalt vårdnadsbidrag kan utgå för att anställa en barnflicka som också omfattas av nedsättningen av socialavgifter för unga. Därutöver får den som anställer dra av hälften av kostnaderna på skatten som hushållsnära tjänst. Detta ger negativa jämställdhets- och fördelningspolitiska effekter. Att subventionera samma tjänst många gånger om är ett slöseri med resurser. Riksdagen bör göra ett tillkännagivande om att samtliga dessa subventionsmöjligheter bör avskaffas.

7.

Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder, punkt 5 (mp)

 

av Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion 2008/09:Fi272 yrkande 17 och avslår motionerna 2008/09:Sf299, 2008/09:Sf336 och 2008/09:N428 yrkande 2.

Ställningstagande

Arbetsgivaravgifter för forskningsintensiva företag bör sättas ned. Små och medelstora företag med hög forskningsintensitet bör endast betala ålderspensionsavgift. Denna åtgärd bör vara neutral i förhållande till bransch och baseras endast på graden av forskningsintensitet. Riksdagen bör tillkännage för regeringen att en utredning bör tillsättas för att utforma en sådan avgiftsnedsättning och att regeringen bör återkomma med lagförslag som innebär att nedsättningen kan träda i kraft den 1 januari 2011.

Särskilt yttrande

Alternativ till nedsättning av socialavgifter för unga, punkt 3 (v)

Kalle Larsson (v) anför:

Riksrevisionen har granskat nuvarande nedsättning av socialavgifter för unga. Granskningen har visat att nedsättningen har haft obetydlig effekt på sysselsättningen samt stora dödviktseffekter. Det är således inte en ändamålsenlig användning av skattebetalarnas pengar, om syftet med reformen är att öka sysselsättningen bland ungdomar.

Subventioner borde i stället riktas till de arbetslösa ungdomar som bäst behöver det. Långtidsarbetslösa ungdomar, ungdomar med funktionsnedsättningar och unga som behöver avsluta sin gymnasieutbildning behöver riktade stöd i form av arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och anställningsstöd. Vidare är ungas allt lösare anknytning till arbetsmarknaden ett stort och växande problem. Den åldersbundna nedsättningen för unga som regeringen låtit införa och nu vill utöka riskerar att ytterligare öka risken att unga endast får en tillfällig anställning. Arbetsgivarna bör i stället stimuleras att erbjuda fasta jobb.

Nedsättningen för unga är en dyr och ineffektiv åtgärd om syftet är att öka sysselsättningen. I stället bör det satsas på jobb i kommuner och landsting där behoven är som störst.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2008/09:7

Proposition 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),

2.    lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

3.    lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980).

Följdmotioner med anledning av proposition 2008/09:7

2008/09:Sf4 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp):

1.

Riksdagen avslår proposition 2008/09:7.

2.

Riksdagen begär att regeringen återkommer med lagförslag om en nedsättning av arbetsgivaravgifterna och de sociala avgifterna i enlighet med det förslag som presenteras i motionen.

2008/09:Sf5 av Veronica Palm m.fl. (s):

1.

Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer träffsäkra åtgärder för att uppmuntra företag att anställa arbetslösa ungdomar.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hållbara pensioner och om ålderspensionsavgifterna.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning.

2008/09:Sf6 av Kalle Larsson m.fl. (v):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utvärdera nedsättningen av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år.

2.

Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga.

Proposition 2008/09:45

Proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).

Följdmotion med anledning av proposition 2008/09:45

2008/09:Sf7 av Kalle Larsson m.fl. (v):

Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:45 Sänkta socialavgifter.

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2008

2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp):

17.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nedsatta arbetsgivaravgifter för forskningsintensiva företag.

2008/09:Sf299 av Caroline Helmersson-Olsson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa möjligheten att låta staten mångfaldigt subventionera samma tjänst.

2008/09:Sf302 av Anna Lilliehöök (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synliga socialavgifter.

2008/09:Sf320 av Karin Nilsson och Maria Kornevik Jakobsson (båda c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att avskaffa den nedre åldersgränsen för sänkt arbetsgivaravgift för unga.

2008/09:Sf326 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över ifall ekonomiska frizoner skulle vara gynnsamt för svenska städer och regioner.

2008/09:Sf333 av Margareta Cederfelt (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivaravgifter för mindre företagare.

2008/09:Sf336 av Thomas Strand m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av villkoren för ideella föreningar gällande inbetalning av arbetsgivaravgifter.

2008/09:N428 av Tomas Eneroth m.fl. (s):

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda effekterna av de kraftigt höjda arbetsgivaravgifterna för småföretagare.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Regeringens proposition 2008/09:7

 

 

 

 

Regeringens proposition 2008/09:45