Näringsutskottets betänkande

2008/09:NU24

Genomförande av elförsörjningsdirektivet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2008/09:142 om genomförande av elförsörjningsdirektivet. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändring i ellagen (1997:857). Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Genomförande av elförsörjningsdirektivet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857). Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:142.

Stockholm den 21 april 2009

På näringsutskottets vägnar

Karin Pilsäter

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp), Tomas Eneroth (s), Björn Hamilton (m), Hans Rothenberg (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Jan Andersson (c), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Marie Weibull Kornias (m), Staffan Anger (m), Kent Persson (v), Liselott Hagberg (fp), Per Bolund (mp), Cecilie Tenfjord-Toftby (m), Renée Jeryd (s), Eva-Lena Jansson (s) och Eva Johnsson (kd).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlas proposition 2008/09:142 om genomförande av elförsörjningsdirektivet.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Bakgrund

Den 18 januari 2006 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar, det s.k. elförsörjningsdirektivet. Syftet med direktivet är att trygga elförsörjningen för att se till att den inre marknaden för el fungerar väl och att garantera en tillräcklig nivå av produktionskapacitet, en tillräcklig balans mellan utbud och efterfrågan och en lämplig nivå av överföringsförmåga mellan medlemsstaterna så att den inre marknaden kan utvecklas.

Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av regeringen, lämnat förslag till hur Sverige ska genomföra elförsörjningsdirektivet (Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar). Därefter har ett författningsförslag utarbetats inom Regeringskansliet, och Lagrådet har sedermera yttrat sig över lagförslaget.

Utskottets överväganden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i ellagen.

Propositionen

I propositionen föreslås att en ny paragraf införs i ellagen (1997:857) som en följd av genomförandet av det s.k. elförsörjningsdirektivet (2005/89/EG) i svensk lagstiftning. Enligt regeringen är det endast några bestämmelser i artikel 4 om nätdriftssäkerhet i direktivet som kräver genomförandeåtgärder. I nyssnämnda artikel föreskrivs bl.a. att medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna ska se till att de systemansvariga för överföringssystemen fastställer och uppfyller mål för leveranskvalitet och nätsäkerhetsprestanda. Enligt regeringen bör dessa uppgifter åligga Affärsverket svenska kraftnät i egenskap av systemansvarig myndighet, och det föreslås att det i ellagen införs en ny paragraf vari bl.a. stadgas att den systemansvariga myndigheten ska fastställa mål för driftsäkerhet under förutsebara förhållanden på stamnätet och de utlandsförbindelser som är anslutna till stamnätet. För att uppfylla kravet i artikel 4 om att se till att den systemansvarige för överföringssystemet fastställer minimidriftsregler och minimiskyldigheter för nätsäkerheten ska regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga myndigheten få meddela föreskrifter om de krav och skyldigheter som måste iakttas för att målen ska uppnås. Den nya bestämmelsen ska träda i kraft den 1 juli 2009.

Vissa kompletterande uppgifter

I mars 2004 presenterade den dåvarande regeringen en faktapromemoria om elförsörjningsdirektivet (2003/04:FPM78). Faktapromemorian anmäldes vid utskottssammanträdet den 30 mars 2004 och utskottet beslutade att lägga den till handlingarna (utskottssammanträde 2003/04:28).

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag när det gäller att genomföra elförsörjningsdirektivet i svensk lagstiftning. Propositionen tillstyrks således.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2008/09:142 Genomförande av elförsörjningsdirektivet:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag